გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-11-16
ენი­სა და მეტყ­ვე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დარ­ღ­ვე­ვა ბავ­შ­ვებ­ში
 
მეტყ­ვე­ლე­ბა არის ერთ-ერ­თი უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი ფუნ­ქ­ცია, რო­მე­ლიც გვაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, და­ვამ­ყა­როთ ეფექ­ტუ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია სხვა ადა­მი­ა­ნებ­თან. ენი­სა და მეტყ­ვე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა არის დრო­ში გან­ფე­ნი­ლი პრო­ცე­სი, რომ­ლის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პე­რი­ო­დია და­ბა­დე­ბი­დან 5 წლამ­დე ასა­კი. ბავ­შ­ვი იბა­დე­ბა თან­და­ყო­ლი­ლი უნა­რით იმი­სათ­ვის, რომ იმეტყ­ვე­ლოს, მაგ­რამ თუ და­ბა­დე­ბი­დან პირ­ვე­ლი ხუ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში აღ­მოჩ­ნ­დე­ბა ისეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, სა­დაც მეტყ­ვე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის უკი­დუ­რე­სად არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო პი­რო­ბე­ბია, ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ამ უნარს პრაქ­ტი­კუ­ლად კარ­გავს. ამის მა­გა­ლი­თია ინ­დო­ეთ­ში მომ­ხ­და­რი შემ­თხ­ვე­ვა, რო­დე­საც იპო­ვეს ჯუნ­გ­ლებ­ში და­კარ­გუ­ლი ბავ­შ­ვი. მის­თ­ვის მეტყ­ვე­ლე­ბის სწავ­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და იმის გა­მო, რომ უნა­რის გან­ვი­თა­რე­ბის სენ­სი­ტი­უ­რი პე­რი­ო­დი უკ­ვე გან­ვ­ლი­ლი იყო.
ვრცლად>>>
2017-11-15
სტანდარტში ასახული ადრეული და სკოლამდელი განათლება

დამ­ტ­კიც­და ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის, მათ შო­რის სას­კო­ლო მზა­ო­ბის, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ხელ­მ­წი­ფო სტან­დარ­ტე­ბი. თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის სის­ტე­მა­ში წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაგ­რო­ვილ პრობ­ლე­მებს, ამ დო­კუ­მენ­ტის მი­ღე­ბა არა თუ დრო­უ­ლი, დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლიც კი არის. პრობ­ლე­მა მარ­თ­ლაც ბევ­რია, მათ შო­რის უპირ­ვე­ლე­სი, ალ­ბათ, მა­ინც ბა­ღებ­ში და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბა და ად­გი­ლე­ბის სიმ­ცი­რეა. ძა­ლი­ან ბევ­რი ბავ­შ­ვი რჩე­ბა ბაღს მიღ­მა და მათ­თ­ვის სტან­დარ­ტი, თუნ­დაც სა­უ­კე­თე­სო, ვე­რა­ფერს შეც­ვ­ლის. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ასე­ვე აღ­მ­ზ­რ­დელ -პე­და­გოგ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცია და ბა­ღებ­ში სპეც­მას­წავ­ლებ­ლის არ­სე­ბო­ბა. რამ­დე­ნად შეძ­ლებს ეს დო­კუ­მენ­ტი ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბის მი­ერ ვერ თუ არ გა­დაჭ­რი­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და ხომ არ დარ­ჩე­ბა ახ­ლად მი­ღე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი მხო­ლოდ ფურ­ცელ­ზე, ამას დრო დაგ­ვა­ნა­ხებს.
ვრცლად>>>
2017-11-15
„დე­და­ე­ნის“ ავ­ტო­რი იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლია!
ჩვენ ხელ­თა გვაქვს გა­ზეთ „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ პუბ­ლი­კა­ცია (26. ხ. 2017) „იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა — მა­რად ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვა“. სამ­წუ­ხა­როდ, ისე­თი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა იქ­მ­ნე­ბა, რომ იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა ეწი­რე­ბა კერ­ძო ინ­ტე­რე­სებს... პუბ­ლი­კა­ცი­ა­ში დას­მუ­ლი მთა­ვა­რი კითხ­ვა ეს არის: „რა და­ე­წე­როს იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დით შედ­გე­ნილ „დე­და­ე­ნას“ გა­რე­კან­ზე: ავ­ტო­რი — იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი თუ „შედ­გე­ნი­ლია იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მი­ხედ­ვით“.
ვრცლად>>>
2017-11-09
2018 წლის ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბი
  6 ნო­ემ­ბერს, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­მა მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს 2018 წლის გა­მოც­დებ­ზე და­გეგ­მი­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი გა­აც­ნო.
ძი­რი­თა­დი სი­ახ­ლე ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ტესტს შე­ე­ხე­ბა — გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად იც­ვ­ლე­ბა ტეს­ტის სტრუქ­ტუ­რა. ცვლი­ლე­ბა მხო­ლოდ ვერ­ბა­ლურ ნა­წილს შე­ე­ხე­ბა. უც­ვ­ლე­ლი რჩე­ბა სა­გა­მოც­დო დრო (1 სა­ა­თი და 35 წუ­თი) და შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მა, ტეს­ტის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლა ისევ 80-ია.
ვრცლად>>>
2017-11-09
21-ე სა­უ­კუ­ნის ქარ­თუ­ლი სკო­ლის მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი

2017 წლის 15 მარტს ეს­ტო­ნე­თის მთავ­რო­ბა­სა და გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონდს შო­რის ხე­ლი მო­ე­წე­რა ურ­თი­ერ­თ­გა­გე­ბის მე­მო­რან­დუმს სამ­წ­ლი­ა­ნი პროგ­რა­მის დაწყე­ბის შე­სა­ხებ, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბის ეროვ­ნუ­ლი სის­ტე­მის ხა­რის­ხი­სა და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რო­ბის გა­საზ­რ­დე­ლად.
ეს­ტო­ნე­თის მთავ­რო­ბა და გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი დახ­მა­რე­ბას გა­უ­წე­ვენ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს სკო­ლამ­დე­ლი და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში — მას­წავ­ლე­ბელ­თა კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი სა­მუ­შაო ძა­ლის მომ­ზა­დე­ბა­ში, ეროვ­ნულ დო­ნე­ზე, ბავ­შ­ვე­ბის ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, და ისე­თი სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა­ში, რო­მე­ლიც ხელს შე­უწყობს ბავ­შ­ვე­ბის მა­ღალ აკა­დე­მი­ურ მოს­წ­რე­ბას.
ვრცლად>>>
2017-11-09
იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის „დე­და ენა“ თა­ნა­მედ­რო­ვე სკო­ლა­ში
„დე­და ენამ“, რომ­ლის შექ­მ­ნას იაკობ გო­გე­ბაშ­ვილ­მა რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი წე­ლი შე­ა­ლია, სა­ბო­ლოო სა­ხე 1912 წლის გა­მო­ცე­მი­სათ­ვის მი­ი­ღო (ანუ 36 წლის შემ­დეგ მი­სი პირ­ვე­ლი გა­მო­ცე­მი­დან) და მომ­დევ­ნო რამ­დე­ნი­მე წლის გან­მავ­ლო­ბა­შიც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბო­და სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით იგი სხვა წიგ­ნე­ბით ჩა­ნაც­ვ­ლ­და, თუმ­ცა სა­მარ­თ­ლი­ა­ნად მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ მის ბა­ზა­ზე, გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დის მი­ხედ­ვით მომ­ზად­და ვა­ლე­რი­ან რა­მიშ­ვი­ლის „დე­და ენა“, რო­მე­ლიც ე.წ. საბ­ჭო­თა პე­რი­ოდ­ში ათ­წ­ლე­უ­ლე­ბის მან­ძილ­ზე წე­რა-კითხ­ვის სწავ­ლე­ბის ერ­თა­დერ­თი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო იყო სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის „დე­და ენას“,
ვრცლად>>>
2017-11-09
კო­რე­უ­ლი „ლი­თო­ნის“ წიგ­ნე­ბი და ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბი
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი კორ­ნე­ლი კე­კე­ლი­ძის სა­ხე­ლო­ბის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სამ­ხ­რეთ კო­რე­ის რეს­პუბ­ლი­კის სა­ელ­ჩო­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში ორი უძ­ვე­ლე­სი კულ­ტუ­რის დამ­წერ­ლო­ბის ის­ტო­რი­ის უნი­კა­ლუ­რი ნი­მუ­შე­ბის გა­მო­ფე­ნა გა­ი­მარ­თა, სა­დაც კო­რე­უ­ლი „ლი­თო­ნის“ წიგ­ნე­ბი და ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბი იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. გა­მო­ფე­ნის მი­ზა­ნი იყო უძ­ვე­ლე­სი და უდი­დე­სი კულ­ტუ­რის მქო­ნე ქვეყ­ნე­ბის — კო­რე­ი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს, რომ­ლე­ბიც სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი ტრა­დი­ცი­ის მა­ტა­რებ­ლე­ბი არი­ან, ნა­ბეჭდ წიგ­ნ­თა და ხელ­ნა­წერ­თა გა­მორ­ჩე­უ­ლი ნი­მუ­შე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის წარ­დ­გე­ნა და გაც­ნო­ბა. დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­და, გაც­ნო­ბო­და კო­რე­უ­ლი ლი­თო­ნის წიგ­ნე­ბი­სა და ქარ­თუ­ლი დამ­წერ­ლო­ბის მრა­ვალ­სა­უ­კუ­ნო­ვან ის­ტო­რი­ას, გა­მო­ფე­ნის ფარ­გ­ლებ­ში, კო­რე­ი­დან სა­გან­გე­ბოდ ჩა­მო­ტა­ნი­ლი ტექ­ნი­კის დახ­მა­რე­ბით, კო­რე­უ­ლი წიგ­ნის ბეჭ­დ­ვის უძ­ვე­ლეს ხე­ლოვ­ნე­ბას. 
ვრცლად>>>
2017-11-02
ბარიერები ეთ­ნი­კუ­რ უმ­ცი­რე­სო­ბათა ახალ­გაზ­რ­დე­ბის და­საქ­მე­ბაში სა­შე­ღა­ვა­თო პო­ლი­ტი­კის ფონ­ზე
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­მო­ქა­ლა­ქო ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა და ეროვ­ნე­ბათ­შო­რი­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ცენ­ტ­რ­მა (CCIIR), „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ე­როს ასო­ცი­ა­ცი­ის“ „ტო­ლე­რან­ტო­ბის, სა­მო­ქა­ლა­ქო ცნო­ბი­ე­რე­ბისა და ინ­ტეგ­რა­ცი­ის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მის“ (ჵPITA)) ფარ­გ­ლებ­ში, რო­მე­ლიც ფი­ნან­ს­დე­ბა „ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს“ მი­ერ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში (თსუ-ს, ილი­ა­უ­ნის, სა­მე­დი­ცი­ნო, ტექ­ნი­კუ­რი და სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით) ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბის სტუ­დენ­ტ­თა და კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა და­საქ­მე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ კვლე­ვა ჩა­ა­ტა­რა. კვლე­ვის მი­ზა­ნი იმ პი­რო­ბე­ბი­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შეს­წავ­ლა იყო, რო­მე­ლიც დღეს არ­სე­ბობს და­საქ­მე­ბის ბა­ზარ­ზე ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი­სა და კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლე­ბი­სათ­ვის.
ვრცლად>>>
2017-11-02
გახდე მენტორი, საჭიროა გქონდეს პროფესიული ზრდის დიდი სურვილი
დღეს მენ­ტო­რე­ბის კი­დევ ერთ სა­მე­ულს გა­გაცნობთ:
ირი­ნა ნაც­ვ­ლიშ­ვი­ლი (სსიპ — თბი­ლი­სის N21 სა­ჯა­რო სკო­ლა),
ლი­ა­ნა მა­მუ­ლაშ­ვი­ლი (დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ სამ­თაწყა­როს სა­ჯა­რო სკო­ლა),
პეტ­რე ბა­ბი­ლუა (შპს ევ­რო­პუ­ლი სკო­ლა). რა­ტომ აირ­ჩი­ეს პე­და­გო­გო­ბა და რას ნიშ­ნავს მათ­თ­ვის მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია
ირი­ნა ნაც­ვ­ლიშ­ვი­ლი: ალ­ბათ, სა­უ­ბა­რი იმით უნ­და და­ვიწყო, რა­ტომ ავირ­ჩიე მო­მა­ვალ პრო­ფე­სი­ად ფი­ლო­ლო­გო­ბა. ამ არ­ჩევ­ნამ­დე ლი­ტე­რა­ტუ­რის სიყ­ვა­რულ­მა მი­მიყ­ვა­ნა, იმ სამ­ყა­როს პრო­ფე­სი­უ­ლი შეც­ნო­ბის, გა­აზ­რე­ბი­სა და გა­თა­ვი­სე­ბის სურ­ვილ­მა, რო­მელ­საც მხატ­ვ­რუ­ლი ტექ­ს­ტი გა­და­უშ­ლის თა­ვის მკითხ­ველს. ფი­ლო­ლოგს, თუ­კი იგი უშუ­ა­ლოდ პრო­ფე­სი­ით აპი­რებს საქ­მი­ა­ნო­ბის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას,
ვრცლად>>>
2017-11-02
ყველაზე სწრაფი და მარტივი გზა დასაქმებისკენ
   რა­ჭა­ში, კერ­ძოდ ამ­ბ­რო­ლა­ურ­ში, 1982 წლი­დან ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი. სხვა­დას­ხ­ვა პე­რი­ო­დის რე­ფორ­მე­ბის შე­დე­გად, რამ­დენ­ჯერ­მე შე­იც­ვა­ლა სა­ხელ­წო­დე­ბა, ფუნ­ქ­ცია და მდე­ბა­რე­ო­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი გან­თავ­სე­ბუ­ლი იყო, მის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რად აშე­ნე­ბულ, იმ დრო­ის­თ­ვის თა­ნა­მედ­რო­ვე შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბა­ში, შე­სა­ბა­მი­სად, ფლობ­და საკ­მა­ოდ კარგ მა­ტე­რი­ა­ლურ-ტექ­ნი­კურ ბა­ზას. 1991 წელს მომ­ხ­დარ­მა მი­წის­ძ­ვ­რამ და იმ დრო­ის პო­ლი­ტი­კურ­მა ვი­თა­რე­ბამ, თით­ქ­მის მთლი­ა­ნად გა­ა­ნად­გუ­რა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბა­ზა. 1991 წლი­დან სას­წავ­ლე­ბელ­მა ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბა გა­ნა­ახ­ლა ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის ყო­ფი­ლი სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კუ­მის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. 2010-11 სას­წავ­ლო წელს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი რე­ფორ­მით, შეც­ვ­ლი­ლი სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ბა­ზის შე­სა­ბა­მი­სად, ჩა­მო­ყა­ლიბ­და სსიპ პრო­ფე­სი­უ­ლი კო­ლე­ჯი „ერ­ქ­ვა­ნი“, რო­გორც რა­ჭა-ლეჩხუმ-ქვე­მო სვა­ნე­თის რე­გი­ო­ნის პრო­ფე­სი­უ­ლი მომ­ზა­დე­ბის სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N