გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-03-23
დე­ბა­ტე­ბი — ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაკ­ვე­თი­ლის ნა­წი­ლი აზ­როვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი ეს არ იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი გაკ­ვე­თი­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი გა­გე­ბით, მაგ­რამ ეს იყო გაკ­ვე­თი­ლი, რო­მე­ლიც, ყო­ველ­გ­ვა­რი საგ­ნობ­რი­ვი გა­მო­კითხ­ვის გა­რე­შეც, ად­ვი­ლად და­გარ­წ­მუ­ნებთ, თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლე, ნე­ბის­მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბულ თე­მა­ზე, რო­გორ თა­ვი­სუფ­ლად გა­მოთ­ქ­ვამს სა­კუ­თარ მო­საზ­რე­ბას, კა­მა­თობს ოპო­ნენ­ტ­თან, ცდი­ლობს სა­კუ­თა­რი აზ­რის უპი­რა­ტე­სო­ბა­ში და­არ­წ­მუ­ნოს იგი და ამას შე­სა­შუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბით აკე­თებს. აქ არ არი­ან გა­მორ­ჩე­უ­ლად აქ­ტი­უ­რი ან პა­სი­უ­რი ბავ­შ­ვე­ბი; კარ­გად ჩანს, რომ მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი მე­თო­დი ყვე­ლას­თ­ვის თა­ნაბ­რად მი­სა­ღე­ბი და სა­ხა­ლი­სოა.
ვრცლად>>>
2017-03-23
ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­და
   პრო­ექტ „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლის“ ფორ­მატ­ში კერ­ძო სკო­ლა ლი­ცე­უ­მის მოს­წავ­ლე­ე­ბი (ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი — ქი­მი­ის პე­და­გო­გი ქე­თი ქი­ქო­ძე) აწარ­მო­ე­ბენ კვლე­ვებს ემიგ­რან­ტ­თა ცხოვ­რე­ბა­სა და მოღ­ვა­წე­ო­ბა­ზე. ამ­ჟა­მად,  მათ შე­ის­წავ­ლეს ავი­ა­კონ­ს­ტ­რუქ­ტო­რე­ბის მი­ერ გან­ვ­ლი­ლი გზა. ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვი­ლი
„სრუ­ლი­ად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ცოდ­ნის ისე გაღ­რ­მა­ვე­ბა, რომ მთვა­რეს გავ­ც­დეთ და ვე­ნე­რას და მარსს მი­ვაღ­წი­ოთ, მთა­ვა­რია ენ­თუ­ზი­აზ­მი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბა და გამ­ბე­და­ო­ბა გვე­ყოს“ — ეს სიტყ­ვე­ბი ეკუთ­ვ­ნის ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვილს, რო­მე­ლიც ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­დად დარ­ჩა.
ვრცლად>>>
2017-03-16
ვე­რა­სო­დეს ვი­ფიქ­რებ­დი, თუ ოდეს­მე მას­წავ­ლე­ბე­ლი გავ­ხ­დე­ბო­დი
რუბრიკის სტუმარია გაგა შეთეკაური,
შუაფხოს საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი — გა­გა, გვი­ამ­ბე მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— ათი წე­ლი ვსწავ­ლობ­დი გა­მარ­ჯ­ვე­ბის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, XI კლა­სი და­ვამ­თავ­რე  რუს­თა­ვის მე-6 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, რუ­სულ სექ­ტორ­ზე. ვფიქ­რობ, ჩე­მი პი­როვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში ძა­ლი­ან დი­დი რო­ლი ითა­მა­შეს ჩემ­მა მას­წავ­ლებ­ლებ­მა. ყვე­ლა­ზე მე­ტად, რაც
ვრცლად>>>
2017-03-16
დე­ცენ­ტ­რა­ლი­ზა­ცია — სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ახალი ეტა­პი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გიორგი მაჩაბელი, მასწავლებელთა პრო­­­ფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი სერ­ვი­სის მიმ­წო­დე­ბე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის რე­გის­ტ­რა­ცი­ას აცხა­დებს. წელს ცენ­ტ­რ­მა პრი­ო­რი­ტე­ტებ­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი სწო­რედ პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დე­ცენ­ტ­რა­ლი­ზა­ცი­ის პრო­ცესს და­უთ­მო, რო­მე­ლიც, სხვა­დას­ხ­ვა სერ­ვი­სის მიმ­წო­დე­ბე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მი­ერ, ცენ­ტ­რ­თან ერ­თად, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი პროგ­რა­მე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.
ვრცლად>>>
2017-03-16
სის­ტე­მუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ფა­სე­ბის პრო­ცე­სის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი, უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ციი­სა და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სათ­ვის, ფარ­თო სპექ­ტ­რის გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე და მა­ღალ­კ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ექ­ს­პერ­ტე­ბის შე­სარ­ჩე­ვად. ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სი წლე­ბია ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის ხელ­შეწყო­ბის მიზ­ნით, თუმ­ცა, ხელ­შე­სა­ხე­ბი ცვლი­ლე­ბა მის მუ­შა­ო­ბას არ მოჰ­ყო­ლია, რა­საც სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბი­სად­მი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არა­ერ­თ­გ­ვა­რო­ვა­ნი აზ­რიც ადას­ტუ­რებს. ამ გან­წყო­ბას, დრო­დად­რო, სტუ­დენ­ტუ­რი საპ­რო­ტეს­ტო ხმაც უერ­თ­დე­ბა ხოლ­მე.
ვრცლად>>>
2017-03-16
5-კრე­დი­ტი­ანი ტრე­ნინგ-მო­დულ­ი ახა­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბით ჩანაცვლდა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლი­ს სქე­მა­ში ცვლი­ლე­ბის გან­ხო­რცი­ე­ლე­ბამ­დე, პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის, 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი ტრე­ნინგ-პროგ­რა­მის გავ­ლა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბა იყო — საგ­ნის გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბის შემ­დეგ, 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი ტრე­ნინგ-პროგ­რა­მის გავ­ლით უნ­და და­ე­დას­ტუ­რე­ბი­ნათ პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის კომ­პე­ტენ­ცია. ეს არ ეხე­ბო­დათ მხო­ლოდ იმ პ­რაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლებს, რომ­ლებ­საც ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დათ უნა­რე­ბის გა­მოც­და. სქე­მის ახა­ლი რე­დაქ­ცი­ით, პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლე­ბელს ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მო­ეხ­ს­ნა. თუმ­ცა, გაჩ­ნ­და ახა­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა — პრო­ფე­სი­უ­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბა, ე.წ. პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­დით.
აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რო­გორც მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში გვითხ­რეს,  5-კრე­დი­ტი­ან ტრე­ნინგ-მო­დულ­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია აღარ გა­მოცხად­დე­ბა. თუმ­ცა, ტრე­ნინ­გე­ბის გავ­ლა რო­გორც საგ­ნობ­რი­ვი, ისე პრო­ფე­სი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ერთ-ერთ და­მა­ტე­ბით აქ­ტი­ვო­ბად და კრე­დი­ტე­ბის შევ­სე­ბის გზად დარ­ჩა.
ვრცლად>>>
2017-03-09
მიეძღ­ვ­ნა მეც­ნი­ე­რის 100 წლისთავს
 „რო­დე­საც ღმერ­თი სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რულ­სა და სხვა ამ­გ­ვარ მცნე­ბებს ზე­ცი­დან მოკ­ვ­და­ვე­ბის­თ­ვის აფ­რ­ქ­ვევ­და, ჩვენ, ქარ­თ­ვე­ლებს „ზონ­ტი­კი“ გვე­ჭი­რა და ახ­ლაც ვერ მოვ­სულ­ვართ გონ­ზე.“ ვახ­ტანგ ჯო­ბა­ძე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია გა­ზეთ „ახალ გა­ნათ­ლე­ბა­ში“, პე­რი­ო­დუ­ლად, იბეჭ­დე­ბა სკო­ლა ლი­ცე­უ­მ „მწიგ­ნო­ბარ­თუ­ხუ­ცე­სის“ პრო­ექ­ტი „არ­და­ვიწყე­ბა მოყ­ვ­რი­სა, არო­დეს გვი­ზამს ზი­ან­სა“, რო­მე­ლიც ეძღ­ვ­ნე­ბა აშშ-ში მე­ო­რე თა­ო­ბის ემიგ­რან­ტ­თა გან­ვ­ლილ ცხოვ­რე­ბას. პრო­ექ­ტ­ში ჩა­ერ­თ­ნენ მოს­წავ­ლე ახალ­გაზ­რ­დო­ბის სა­სახ­ლის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის კა­ბი­ნე­ტის წევ­რე­ბი, პე­და­გოგ ნა­ნა ბურ­კა­ძის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბით (პრო­ექტს ახორ­ცი­ე­ლებს ქი­მი­ის პე­და­გო­გი ა/დ ქე­თევან ქი­ქო­ძე).
ვრცლად>>>
2017-03-09
რო­გორ მო­ვი­პო­ვო სტა­ტუ­სი: უფ­რო­სი — წამ­ყ­ვა­ნი — მენ­ტო­რი

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე დღე­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა უფ­რო­სი მას­წ­ავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­პო­ვე­ბის პრე­ტენ­დენ­ტია, ვი­ნა­ი­დან პე­და­გოგ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა პრაქ­ტი­კო­სია. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე,  მა­თი უმე­ტე­სო­ბა სწო­რედ უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­სა­პო­ვებ­ლად იღ­ვ­წის. შემ­დეგ სა­ფე­ხურ­ზე გა­დას­ვ­ლა პრაქ­ტი­კო­სის­თ­ვის მით უფ­რო სა­შუ­რია, რამ­დე­ნა­დაც ხელ­ფა­სის მა­ტე­ბა სწო­რედ კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. წი­ნა პუბ­ლი­კა­ცი­ა­ში შე­ვე­ცა­დეთ მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის მარ­ტი­ვი ენით აგ­ვეხ­ს­ნა გზა, რო­მე­ლიც სქე­მა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ პრაქ­ტი­კოს­მა მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნ­და გა­ი­ა­როს უფ­როს მას­წავ­ლებ­ლო­ბამ­დე. ამ­ჯე­რად კი გთა­ვა­ზობთ ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ და­ნარ­ჩენ სა­ფე­ხუ­რებ­ზე — უფ­რო­სი, წამ­ყ­ვა­ნი და მენ­ტო­რი — რა და­მა­ტე­ბი­თი თუ სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა მო­უ­წევთ მას­წავ­ლებ­ლებს სტა­ტუ­სის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად ან მო­სა­პო­ვებ­ლად. უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი
ვრცლად>>>
2017-02-16
პრაქტიკოსი მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გზა

მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის თა­ნახ­მად, შე­იც­ვა­ლა პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის გზე­ბი. სქე­მა აღარ მო­ი­ცავს კა­რი­ე­რის შეწყ­ვე­ტი­სა და შე­ჩე­რე­ბის ნა­წილს და მას­წავ­ლებ­ლებს ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ გზებს სთა­ვა­ზობს წინ­ს­ვ­ლის­თ­ვის. ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან  ცვლი­ლე­ბად პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ვა­დე­ბის გა­უქ­მე­ბას მი­იჩ­ნე­ვენ, სა­მა­გი­ე­როდ, მათ, პრო­ფე­სი­ულ უნა­­რებ­ში მო­უ­წევთ  კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბა ტეს­ტი­რე­ბის გზით (გა­მოც­დას ახ­ლა ტეს­ტი­რე­ბა ჰქვია). 
რა ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ გზებს სთა­ვა­ზობს სა­ხეც­ვ­ლი­ლი სქე­მა პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლებს კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის­თ­ვის, რო­გორ გა­ი­ზარ­და და­მა­ტე­ბი­თი  აქ­ტი­ვო­ბე­ბის წი­ლი, რო­გორ  მოხ­დე­ბა  კრე­დიტ­ქუ­ლე­ბის და­გ­­რო­ვე­ბა და და­მა­ტე­ბით რა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გაჩ­ნ­და მათ­თ­ვის — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის უწყ­ვე­ტი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირი­ნა სამ­სო­ნია
— რა ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ე­ხო პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლე­ბელს?
ვრცლად>>>
2017-02-16
თავისუფალი გაკვეთილები — მეტი შესაძლებლობა ფიზკულტურის მასწავლებლებისთვის
ირაკლი თავაძე ქვეყ­ნის პრე­მი­ე­რის შემ­დეგ, სკო­ლებ­ში სპორ­ტის გაკ­ვე­თი­ლე­ბის­თ­ვის გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვა­მაც მო­ი­ცა­ლა. მი­სი ინი­ცი­ა­ტი­ვით, დაშ­ვე­ბუ­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი სწო­რედ სპორ­ტის გაკ­ვე­თი­ლებს ეთ­მო­ბა, რო­მელ­საც სა­მი­ნის­ტ­რო, ოთხ ფე­დე­რა­ცი­ას­თან ერ­თად, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს.
პრობ­ლე­მა რომ აქ­ტუ­ა­ლუ­რია და სკო­ლებ­ში სპორ­ტის, ფიზ­კულ­ტუ­რის გაკ­ვე­თი­ლე­ბი ბევრს არა­ფერს ცვლის, ამა­ში გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რის ქვე­მო­მოყ­ვა­ნი­ლი კო­მენ­ტა­რიც და­გარ­წ­მუ­ნებთ, თუმ­ცა გა­ნა მარ­ტო სკო­ლებ­ში, ზო­გა­დად, მო­ზარდ თა­ო­ბა­ში ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა ძა­ლი­ან და­ბა­ლია.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N