გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-01-24
სა­პი­ლო­ტე მო­დე­ლის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი და რის­კე­ბი
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   პრო­ექ­ტის „სკო­ლის თვით­შე­ფა­სე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“ ფარ­გ­ლებ­ში, სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბი­სა და პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით, პირ­ვე­ლი შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი შეხ­ვედ­რა გა­ი­მარ­თა. პრო­ექ­ტის „სკო­ლის თვით­შე­ფა­სე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“ მი­ზა­ნია ქარ­თუ­ლი სკო­ლე­ბის­თ­ვის თვით­შე­ფა­სე­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სის­ტე­მის მო­დე­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნებ­სა და მა­თე­მა­ტი­კა­ში სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის. პრო­ექ­ტ­ში 15 სკო­ლაა ჩარ­თუ­ლი და სამ ეტა­პად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2017-12-21
ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­როს გავ­ლე­ნა ბავ­შ­ვებ­ზე
    ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   „უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­როს უსაფ­რ­თხო­ე­ბა და გავ­ზარ­დოთ ინ­ტერ­ნე­ტის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბა ყვე­ლა­ზე და­უც­ვე­ლი ბავ­შ­ვე­ბი­სათ­ვის“ — ამ გან­ცხა­დე­ბას გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი აკე­თებს და აქ­ვეყ­ნებს ან­გა­რიშს ციფ­რულ ბა­რი­ე­რებ­ზე და აანა­ლი­ზებს ინ­ტერ­ნე­ტი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის გავ­ლე­ნას ბავ­შ­ვე­ბის უსაფ­რ­თხო­ე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის სა­კითხებ­ზე.
ვრცლად>>>
2017-12-21
რა ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა სქე­მა­ში 2018 წელს
  მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა, რე­ა­ლუ­რად, ერ­თი წე­ლია, რაც სრუ­ლი დატ­ვირ­თ­ვით მუ­შა­ობს. სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, გარ­და იმი­სა, რომ გან­ხორ­ცი­ელ­და მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­ფე­ხუ­რებ­რი­ვი წინ­ს­ვ­ლა და სის­ტე­მა­ში გაჩ­ნ­და უფ­რო მე­ტი უფ­რო­სი და წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, უკ­ვე 9 მენ­ტო­რი პე­და­გო­გიც გვყავს, რო­მელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა სას­წავ­ლო წლის ბო­ლომ­დე კი­დევ გა­იზ­რ­დე­ბა. ასე­ვე, სკო­ლებ­ში მას­წავ­ლებ­ლის შე­ფა­სე­ბის სრუ­ლი­ად ახა­ლი სის­ტე­მა ჩა­მო­ყა­ლიბ­და და სქე­მა მოქ­მე­დებს, რო­გორც პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის დამ­ხ­მა­რე სის­ტე­მა.
ვრცლად>>>
2017-12-21
მხო­ლოდ სკო­ლის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბით სა­სურ­ველ შე­დეგს ვერ მი­ვი­ღებთ
სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გრძელ­დე­ბა მსჯე­ლო­ბა იმა­ზე, თუ რა და რო­გორ შე­იც­ვა­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში, რომ მსგავ­სი ტრა­გე­დი­ე­ბი (ვგუ­ლის­ხ­მობთ ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხ­დარ მკვლე­ლო­ბას) აღარ გან­მე­ორ­დეს, რა პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ზო­მე­ბი იქ­ნე­ბა ეფექ­ტუ­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბის ძა­ლა­დო­ბის­გან და­სა­ცა­ვად. ამ სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით რამ­დე­ნი­მე მო­საზ­რე­ბას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.
და­თო ტუ­რაშ­ვი­ლი მწე­რა­ლი
ვრცლად>>>
2017-12-14
      67 წლის ასაკ­ში, ხან­მოკ­ლე, მაგ­რამ მძი­მე ავად­მ­ყო­ფო­ბის შემ­დეგ გარ­და­იც­ვა­ლა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და აფხა­ზე­თის სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტი, სა­ხელ­მ­წი­ფო, კო­ტე მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლი­სა და გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძის პრე­მი­ე­ბის ლა­უ­რე­ა­ტი, ღირ­სე­ბის ორ­დე­ნი­სა და უკ­რა­ი­ნის „პრეს­ტი­ჟის“ ორ­დე­ნის კა­ვა­ლე­რი, „მა­ყუ­რებ­ლის სიმ­პა­თი­ის“ პრი­ზის მფლო­ბე­ლი, კონ­ს­ტან­ტი­ნე გამ­სა­ხურ­დი­ას სა­ხე­ლო­ბის სო­ხუ­მის სა­ხელ­მ­წი­ფო დრა­მა­ტუ­ლი თეატ­რის წამ­ყ­ვა­ნი მსა­ხი­ო­ბი, სამ­ხატ­ვ­რო ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი და დი­რექ­ტო­რი ათე­უ­ლო­ბით წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 1999-2004 წლე­ბის მოწ­ვე­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რი, 2013 წლი­დან აფხა­ზე­თის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კის გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის მი­ნის­ტ­რი დი­მიტ­რი ჯა­ი­ა­ნი.
დი­მიტ­რი ჯა­ი­ა­ნი და­ი­ბა­და 1950 წელს სე­ნაკ­ში, პე­და­გო­გე­ბის ოჯახ­ში. სე­ნა­კის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის
ვრცლად>>>
2017-12-14
უბე­დუ­რე­ბა ის არის, რომ ერთ საქ­მე­ზე ìკონ­ცენ­ტ­რა­ცია მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე დღე შეგ­ვიძ­ლია

თბი­ლი­სის 51-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი სას­ტი­კი და­ნა­შა­უ­ლი­დან ორი კვი­რა გა­ვი­და. მომ­ხ­დარ ფაქ­ტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ზო­გა­დო­ე­ბის რე­ა­გი­რე­ბა ნელ-ნე­ლა მი­ნელ­და.
ამ ეტაპ­ზე, ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხ­დარ ტრა­გი­კულ შემ­თხ­ვე­ვა­ზე და სა­მო­მავ­ლოდ, და­ნა­შა­უ­ლის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­რო­სა და გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ებს შო­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ; მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­მა „უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო“ გა­მოს­ცა, რო­მელ­შიც მო­ცე­მუ­ლია სკო­ლა­ში დარ­ღ­ვე­ვა­თა და სხვა­დას­ხ­ვა გა­და­უ­დე­ბელ, კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მოქ­მე­დე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცია.
ვრცლად>>>
2017-12-14
მას­წავ­ლებ­ლე­ბი არ უნ­და დავ­ტო­ვოთ მხო­ლოდ მა­თი­ვე ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი­სა და ინ­ტუ­ი­ცი­ის ამა­რა
   ბო­ლო დროს სკო­ლებ­ში მომ­ძ­ლავ­რე­ბუ­ლი ბუ­ლინ­გის შემ­თხ­ვე­ვე­ბი სე­რი­ო­ზუ­ლი შფოთ­ვი­სა და სა­უბ­რის თე­მა გახ­და ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. სამ­წუ­ხა­როდ, ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე და სო­ფელ ოფ­შ­კ­ვით­ში მომ­ხ­დარ­მა ტრა­გე­დი­ამ, რო­ცა თა­ნა­ტო­ლებ­მა ერ­თ­მა­ნე­თი სა­სიკ­ვ­დი­ლოდ გა­ი­მე­ტეს, ძა­ლა­დო­ბა იმ მწვა­ვე გა­მოწ­ვე­ვად აქ­ცია, რო­მელ­საც, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სკო­ლე­ბი და, ზო­გა­დად, სის­ტე­მა, მი­უ­ხე­და­ვად  პრობ­ლე­მის არ­სე­ბო­ბი­სა, სა­თა­ნა­დო რე­ა­გი­რე­ბის გა­რე­შე ტო­ვებ­და. 
ვრცლად>>>
2017-12-07
    ორი მო­ზარ­დის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­სას­ტი­კით მკვლე­ლო­ბის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნი­მე დღეა, მთე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შეშ­ფო­თე­ბუ­ლი ლა­პა­რა­კობს. რო­გორ მი­ვე­დით ასეთ ტრა­გე­დი­ამ­დე, წლე­ბის წინ ხომ „უსაფ­რ­თხო სკო­ლის პროგ­რა­მამ“ შე­და­რე­ბით გა­ა­ნე­იტ­რა­ლა სკო­ლებ­ში შექ­მ­ნი­ლი ვი­თა­რე­ბა, რა შე­იც­ვა­ლა მას შემ­დეგ და რა­ტომ — უარე­სო­ბის­კენ?
ვრცლად>>>
2017-12-07
იპოვეთ საკუთარი ადგილი არაფორმალურ განათლებაში
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე კო­ა­ლი­ცი­ის „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით, 1 დე­კემ­ბერს, ექ­ს­პო ჯორ­ჯი­ა­ში, გა­მო­ფე­ნა-კონ­ფე­რენ­ცია „სკო­ლა და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბა“ გა­ი­მარ­თა, რომ­ლის მი­ზა­ნი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა და სკო­ლებ­თან მო­მუ­შა­ვე არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მიმ­წო­დე­ბელ­თა პრაქ­ტი­კის გაც­ნო­ბა იყო.
ვრცლად>>>
2017-11-30
ეროვნული ბიბლიოთეკის სა­უ­კუ­ნის პრო­ექ­ტი

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 17 ნო­ემ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის პირ­ველ კორ­პუს­ში, თით­ქ­მის ორ­წ­ლი­ა­ნი მუ­შა­ო­ბის შემ­დეგ, კავ­კა­სი­ა­ში უდი­დე­სი და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი წიგ­ნის მუ­ზე­უ­მი გა­იხ­ს­ნა, რო­მე­ლიც ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სოა რო­გორც ვი­ზუ­ა­ლუ­რი, ისე თვი­სობ­რი­ვი თვალ­საზ­რი­სით. წიგ­ნის მუ­ზე­უ­მი ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­ცავ­ში და­ცულ 19 ათას­ზე მეტ რა­რი­ტე­ტულ წიგნს აერ­თი­ა­ნებს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი იშ­ვი­ათ გა­მო­ცე­მა­თა ფონ­დის მე­სა­კუთ­რეა, რო­მე­ლიც ბეჭ­დუ­რი წიგ­ნის და მათ შო­რის, ქარ­თუ­ლი ნა­ბეჭ­დი გა­მო­ცე­მე­ბის ის­ტო­რი­ას ქმნის. მუ­ზე­უმ­ში ყვე­ლა ის უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ცე­მა გა­მო­ი­ფი­ნე­ბა, რო­მე­ლიც იშ­ვი­ათ გა­მო­ცე­მა­თა ფონ­დ­შია და­ცუ­ლი. წიგ­ნის მუ­ზე­უმ­ში  წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა რო­გორც მუდ­მი­ვი ექ­ს­პო­ზი­ცი­ე­ბი, ასე­ვე თე­მა­ტუ­რი გა­მო­ფე­ნე­ბი, კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ებ­ში და­ცუ­ლი თუ ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­ცავ­ში შე­ნა­ხუ­ლი უნი­კა­ლუ­რი ნა­ბეჭ­დი წიგ­ნე­ბი. ასე­ვე, დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N