გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-10-26
გახდე მენტორი, საჭიროა გქონდეს პროფესიული ზრდის დიდი სურვილი

ვაგ­რ­ძე­ლებთ მენ­ტო­რე­ბის გაც­ნო­ბას და წარ­მო­გიდ­გენთ: მა­რი­ნა ის­კა­კო­ვას (სსიპ - ქუ­თა­ი­სის N33 სა­ჯა­რო სკო­ლა), ნი­ნო გა­ბულ­დანს (სსიპ - წა­ლენ­ჯი­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ქა­ლაქ ჯვა­რის N2 სა­ჯა­რო სკო­ლა), ხა­თუ­ნა ხალ­ვაშს (სსიპ - ხელ­ვა­ჩა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სა­ლი­ბა­უ­რის N2 სა­ჯა­რო სკო­ლა). რა­ტომ აირ­ჩი­ეს პე­და­გო­გო­ბა და რას ნიშ­ნავს მათ­თ­ვის მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია
მა­რი­ნა ის­კა­კო­ვა: მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია ჩემ­თ­ვის მიმ­ზიდ­ვე­ლი იყო ბავ­შ­ვო­ბი­დან. VII-VIII კლა­სებ­ში თე­მებ­ში ყო­ველ­თ­ვის ვწერ­დი, რომ მას­წავ­ლე­ბე­ლი უნ­და გავ­ხ­დე და აღ­ვ­ზარ­დო მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბე­ბი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, თვალ­თა­ხედ­ვა შე­მეც­ვა­ლა — მინ­დო­და მეც­ნი­ე­რი გავ­მ­ხ­და­რი­ყა­ვი. ჩა­ვა­ბა­რე მოს­კო­ვის ლო­მო­ნო­სო­ვის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში (мгу-ში). და­ვე­უფ­ლე მეც­ნი­ე­რე­ბის საწყის სა­ფე­ხუ­რებს, მაგ­რამ ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბამ მეც­ნი­ე­რე­ბა­ში ჩაღ­რ­მა­ვე­ბის მე­ტი სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მომ­ცა. დავ­ქორ­წინ­დი,
ვრცლად>>>
2017-10-26
იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა — მა­რად აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გა­მოწ­ვე­ვა

2013 წელს, „დე­და­ე­ნის“ — ქარ­თუ­ლი სა­ან­ბა­ნე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს შედ­გე­ნის იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი­სე­ულ მე­თოდს არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა, 2014 წელს კი გა­ნე­საზღ­ვ­რა ეროვ­ნუ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის კა­ტე­გო­რია. ქარ­თუ­ლი სა­ან­ბა­ნე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს შედ­გე­ნის გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად ჩათ­ვა­ლა სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში მი­სი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა და „პროგ­რა­მა დე­და­ე­ნის“ ფარ­გ­ლებ­ში, გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი ამ მე­თო­დით ...
ვრცლად>>>
2017-10-26
შე­ფა­სე­ბის პრო­ცე­სის სკო­ლა­ში გა­და­ტა­ნა — სქე­მის ყვე­ლა­ზე დი­დი მიღ­წე­ვა

მე­ო­რე წე­ლია, რაც მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა ამოქ­მედ­და. ბუ­ნებ­რი­ვია, ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, და­ნერ­გ­ვის პრო­ცე­სებ­მა გა­მო­ავ­ლი­ნა სქე­მის სუს­ტი და ძლი­ე­რი მხა­რე­ე­ბი, სა­მო­მავ­ლოდ გა­სას­წო­რე­ბე­ლი ხარ­ვე­ზე­ბი. თუმ­ცა, რო­გორც სქე­მის მო­ნი­ტო­რინ­გის მი­მარ­თუ­ლე­ბის მე­ნე­ჯერ­მა, კა­ხა ჟღენ­ტ­მა გვითხ­რა, ეს დრო ცო­ტაა იმის­თ­ვის, რომ სქე­მის მუ­შა­ო­ბა შე­ვა­ფა­სოთ. მი­სი­ვე თქმით,  ყვე­ლა­ზე მე­ტად კრი­ტი­კუ­ლი მე­სა­მე წე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან „მე­ნეჯ­მენ­ტის ნე­ბის­მი­ე­რი თე­ო­რი­ის მი­ხედ­ვით, არ­სე­ბობს ახა­ლი სის­ტე­მის და­ნერ­გ­ვის სამ­წ­ლი­ა­ნი ეტა­პი.
ვრცლად>>>
2017-10-19
შე­მოდ­გო­მა რა­ჭა­ში — მწიგ­ნო­ბა­რი 2017
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 6-8 ოქ­ტომ­ბერს, ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გუ­რამ ფან­ჯი­კი­ძის სა­ხე­ლო­ბის მთა­ვარ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში, ბა­ჩა­ნა ბრეგ­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სი „შე­მოდ­გო­მა რა­ჭა­ში — მწიგ­ნო­ბა­რი 2017“ ჩა­ტარ­და. ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის იდე­ის ავ­ტო­რი და პრო­ექ­ტის ინი­ცი­ა­ტო­რი ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ო­ბის სო­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რის, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტი, პო­ე­ტი გუ­რამ გორ­დე­ზი­ა­ნი იყო. „მწგნო­ბა­რი 2017“ ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ო­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბით ჩა­ტარ­და,
ვრცლად>>>
2017-10-19
უმაღლესი წოდება თანამედროვე პროფესიულ გამოწვევებთან ჭიდილში
 
წელს პირ­ვე­ლად, მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, 9 მას­წავ­ლე­ბელ­მა მენ­ტო­რის სტა­ტუ­სი მო­ი­პო­ვა.
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, გი­ორ­გი მა­ჩა­ბელ­მა გა­დაწყ­ვი­ტა, რომ მენ­ტორ მას­წავ­ლებ­ლებს სკო­ლა­ში თა­ვად ეს­ტუმ­როს და გა­დას­ცეს სტა­ტუ­სის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტი. რამ­დე­ნი­მე მათ­განს უკ­ვე ეწ­ვია, რად­გან მი­იჩ­ნევს, რომ ეს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში ის­ტო­რი­უ­ლი ფაქ­ტია.
ვრცლად>>>
2017-10-12
მინ­და შევ­ქ­მ­ნა გლო­ბა­ლუ­რი კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც ხალ­ხის ცხოვ­რე­ბას უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვ­ლის
   რუბრიკის სტუმარია არ­ჩილ ჭე­იშ­ვი­ლი —
ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი,
ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი კომ­პა­ნი­ის „Palatine Analytics“ დი­რექ­ტო­რი — გზა ოც­ნე­ბი­დან ჰარ­ვარ­დამ­დე
— დაწყე­ბით კლა­სებ­ში ზოგს უნ­და, კოს­მო­ნავ­ტი გახ­დეს, ზოგს — მე­ხან­ძ­რე, ზოგს — ექი­მი, ზოგ­საც — პო­ლი­ცი­ე­ლი. მე მხო­ლოდ ერ­თი რამ მა­ინ­ტე­რე­სებ­და: ბიზ­ნე­სი, ბიზ­ნე­სი, ბიზ­ნე­სი! ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან­ვე ვოც­ნე­ბობ­დი, შე­მექ­მ­ნა მას­შ­ტა­ბუ­რი ბიზ­ნე­სი, რო­მე­ლიც უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვ­ლი­და ხალ­ხის ცხოვ­რე­ბას. ბავ­შ­ვო­ბი­დან ვხე­დავ­დი, რომ ქვე­ყა­ნა­ში დი­დი პრობ­ლე­მე­ბი იყო, რო­მელ­თა გა­დაჭ­რაც ჩემს მიზ­ნად და პი­რად გა­მოწ­ვე­ვად მი­მაჩ­ნ­და. ვი­ცო­დი, ამის­თ­ვის კარ­გი გა­ნათ­ლე­ბა დამ­ჭირ­დე­ბო­და. სკო­ლა­ში სწავ­ლი­სას, „ჰარ­ვარ­დი“ მხო­ლოდ კი­ნო­ში მქონ­და გა­გო­ნი­ლი. იმ დროს, ერ­თა­დერ­თი, რაც მას­თან მა­კავ­ში­რებ­და, იყო დი­დი ოც­ნე­ბა.
ვრცლად>>>
2017-10-12
შეხ­ვედ­რა პან­კი­სელ ახალ­გაზ­რ­დებ­თან
  7 ოქ­ტომ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში (დი­რექ­ტო­რი — გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძე) გა­ი­მარ­თა შეხ­ვედ­რა პან­კი­სელ ახალ­გაზ­რ­დებ­თან. შეხ­ვედ­რა გახ­ს­ნეს დე­მოკ­რა­ტი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის თავ­ჯ­დო­მა­რემ, ქე­თე­ვან ბოჯ­გუ­ამ და სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, რე­ვაზ ჯა­ვე­ლი­ძემ.
პრო­ექ­ტის „მე, აქ­ტი­უ­რი მო­ქა­ლა­ქე“ ფარ­გ­ლებ­ში, 2 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კი­სა და დე­მოკ­რა­ტი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი პან­კი­სის ხე­ო­ბის სა­ჯა­რო სკო­ლებს (ომა­ლო­ში, და­მას­ტურ­ში, დუ­ის­ში, ჯო­ყო­ლა­სა და ბირ­კი­ან­ში) სტუმ­რობ­დ­ნენ, სკო­ლე­ბის ბიბ­ლი­ო­თე­კებს თა­ნა­მედ­რო­ვე
ვრცლად>>>
2017-10-12
წლის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი მოვ­ლე­ნა
ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი   სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სფე­რო­ში წლის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნეს მოვ­ლე­ნად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს „სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო შე­ფა­სე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ასო­ცი­ა­ცი­ის“ 43-ე კონ­ფე­რენ­ცია, რო­მე­ლიც, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბი­თა და „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ და „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის“ ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რით, 2-6 ოქ­ტომ­ბერს, ბა­თუმ­ში ჩა­ტარ­და. მის მუ­შა­ო­ბა­ში გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ასე­ვე გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს ექ­ს­პერ­ტე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ.
ვრცლად>>>
2017-10-05
სა­უ­კე­თე­სო მოთხ­რო­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­ზე

ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა და „ლი­ბერ­თი ბან­კ­მა“, მას­წავ­ლებ­ლის კვი­რე­უ­ლის ფარ­გ­ლებ­ში, ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი მწერ­ლე­ბი და­ა­ჯილ­დო­ვა. 62-მა გა­მოც­დილ­მა თუ შე­და­რე­ბით ახალ­ბე­და მწე­რალ­მა გა­დაწყ­ვი­ტა, არც თუ ისე იოლად შე­საქ­მ­ნელ ნა­წარ­მო­ებს შეს­ჭი­დე­ბო­და — კონ­კურ­სის თა­ნახ­მად, ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში უნ­და აესა­ხათ მას­წავ­ლებ­ლის რე­ა­ლუ­რი სა­ხე, თა­ვის პრობ­ლე­მე­ბით, მიღ­წე­ვე­ბით, იმ არც თუ სა­ხარ­ბი­ე­ლო ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბით, რო­მე­ლიც პე­და­გოგს ხში­რად პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­შიც კი უშ­ლის ხელს. და ეს ყვე­ლა­ფე­რი ისე მა­ღალ­მ­ხატ­ვ­რუ­ლად უნ­და გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ, რომ საკ­მა­ოდ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბით ჟი­უ­რის: ნე­ნე კვი­ნი­კა­ძეს, ლე­ვან
ვრცლად>>>
2017-10-05
სა­ფე­ხუ­რებ­რი­ვი წინ­ს­ვ­ლის თან­მ­დე­ვი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი
წელს ვა­კან­ტუ­რი მენ­ტო­რის სტა­ტუ­სი 9 მას­წავ­ლე­ბელ­მა და­ი­კა­ვა, წამ­ყ­ვან მას­წავ­ლებ­ლებს მხო­ლოდ 2 შე­ე­მა­ტა და დღეს სის­ტე­მა­ში სულ 216 წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლია, ხო­ლო 1359-მა მას­წავ­ლე­ბელ­მა უფ­რო­სის სა­ფე­ხურ­ზე გა­და­ნაც­ვ­ლე­ბა შეძ­ლო. რაც შე­ე­ხე­ბა პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლებს, მა­თი რიცხ­ვი სკო­ლებ­ში ისევ ლი­დე­რობს — 44 570. რა ტენ­დენ­ცი­ე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა ზაფხულ­ში მას­წავ­ლე­ბელ­თა კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­სა­დას­ტუ­რე­ბელ გა­მოც­დებ­ზე და გა­ზარ­და თუ არა „ბა­რი­ე­რის მოხ­ს­ნამ“ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და­წი­ნა­უ­რე­ბა — სა­ფე­ხუ­რი­დან სა­ფე­ხურ­ზე გა­დას­ვ­ლა, ამის შე­სა­ხებ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე  მა­ნა­ნა რა­ტი­ა­ნი  გვე­სა­უბ­რა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N