გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-06-28
ოცდათორმეტი წელია სკოლაში ვასწავლი
         რუ­სუ­დან ბა­სი­ლაია
მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი
სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის
უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჩემ შე­სა­ხებ
მე ვარ რუ­სუ­დან ბა­სი­ლაია — მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სქე­მის შე­ფა­სე­ბის ჯგუ­ფის წევ­რი. და­ვი­ბა­დე მარ­ტ­ვილ­ში. ვსწავ­ლობ­დი მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ველ სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში. და­ვამ­თავ­რე ქუ­თა­ი­სის აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. უკ­ვე ოც­და­თორ­მე­ტი წე­ლია მშობ­ლი­ურ სკო­ლა­ში ვას­წავ­ლი.
პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი
ვრცლად>>>
2018-06-21
ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში ასახული ადამიანების უფლებების ასპექტების
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 25 ივ­ნისს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხალ­ხო დამ­ც­ველ­მა, ნი­ნო ლომ­ჯა­რი­ამ, წარ­მო­ად­გი­ნა სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის კვლე­ვა „ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სა და სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შე­სა­ხებ ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში“, რო­მე­ლიც და­ნი­ის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის (DIHR)) და­ფი­ნან­სე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და.  კვლე­ვა მო­ი­ცავს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა სწავ­ლე­ბის კუთხით არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებ­სა და გა­მოწ­ვე­ვებს — სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბის, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ რე­გუ­ლი­რე­ბის ჩარ­ჩოს, სკო­ლე­ბის სას­წავ­ლო კლი­მა­ტი­სა და სკო­ლე­ბის მარ­თ­ვის/ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის პრაქ­ტი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით.
ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­თა სფე­რო­ში სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის და მათ შო­რის, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ფე­ხურ­ზე სწავ­ლე­ბის ხელ­შეწყო­ბის მიზ­ნით, სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა აკა­დე­მი­ამ 64 სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლა­ში, მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი და თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი ჩა­უ­ტარ­და სამ სა­მიზ­ნე ჯგუფს: ვჳჳ-ხჳჳ კლა­სის მოს­წავ­ლე­ებს, იმ საგ­ნე­ბის პე­და­გო­გებს, რო­მელ­თა სას­წავ­ლო პროგ­რა­მაც მო­ი­ცავს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის ას­პექ­ტებს და სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ას, სულ 1480 ინ­ტერ­ვიუ.
სა­ხალ­ხო დამ­ც­ველ­მა ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ფე­ხურ­ზე ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სა და სას­წავ­ლო გა­რე­მოს დახ­ვე­წის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რა და აღ­ნიშ­ნა, რომ სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ბო­ლო რამ­დე­ნი­მე წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, სას­წავ­ლო პროგ­რა­მებ­ში ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბებს ჯერ კი­დევ მოკ­რ­ძა­ლე­ბუ­ლი ად­გი­ლი უჭი­რავს და, ძი­რი­თა­დად, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დარ­გის საგ­ნებ­შია ასა­ხუ­ლი.
„ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის სფე­რო­ში ცოდ­ნი­სა და ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბის და­ბალ ხა­რისხს, ძი­რი­თა­დად, ორი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რი გა­ნა­პი­რო­ბებს — ერ­თი, რომ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა დაც­ვის სა­კითხებ­ზე მო­მა­ვა­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მე­ბი სრულ­ყო­ფი­ლად შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი არ არის და მე­ო­რე — ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მას­წავ­ლებ­ლებს არც შემ­დ­გომ ეძ­ლე­ვათ.
ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში მცი­რე დრო ეთ­მო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ გა­ნათ­ლე­ბას და ჩაღ­რ­მა­ვე­ბულ­მა ინ­ტერ­ვი­უ­ებ­მა ნათ­ლად წარ­მო­ა­ჩი­ნა, რომ მოს­წავ­ლე­თა ცოდ­ნა ამ სფე­რო­ში, უმე­ტეს შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ზე­და­პი­რუ­ლია. მი­მაჩ­ნია, რომ სას­კო­ლო ასაკ­ში ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ ძი­რი­თა­დი ფაქ­ტე­ბის შე­სას­წავ­ლად და პრაქ­ტი­კა­ში მათ და­სა­ნერ­გად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია სას­კო­ლო გა­რე­მო, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბებ­ზე იქ­ნე­ბა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, ანუ კლი­მა­ტი, სა­დაც ცოდ­ნას­თან ერ­თად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ხდე­ბა, მოს­წავ­ლე­ებს მი­ე­ცეთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ჩა­მო­ი­ყა­ლი­ბონ და გა­მო­ი­ყე­ნონ სა­კუ­თა­რი და სხვა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის და­სა­ცა­ვად აუცი­ლე­ბე­ლი პრაქ­ტი­კუ­ლი უნა­რე­ბი“ — გა­ნაცხა­და ნი­ნო ლომ­ჯა­რი­ამ.
ვრცლად>>>
2018-06-21
კო­მიქ­სე­ბი­სა და ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ამე­რი­კის სა­ელ­ჩო­სა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის „პარ­სეკ 1“ ხელ­შეწყო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლომ პირ­ვე­ლად უმას­პინ­ძ­ლა კო­მიქ­სე­ბი­სა და ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბის ფეს­ტი­ვალს, რო­მე­ლიც ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში გა­ი­მარ­თა და რამ­დე­ნი­მე მი­მარ­თუ­ლე­ბას მო­ი­ცავ­და — კო­მიქ­სე­ბის გა­მო­ფე­ნა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი, კოს­ტუ­მი­რე­ბუ­ლი სა­ნა­ხა­ო­ბა, თე­ატ­რა­ლუ­რი მა­კი­ა­ჟის ხე­ლოვ­ნე­ბა, სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბის, მათ შო­რის, ამე­რი­კე­ლი მხატ­ვ­რის, დე­ვიდ კა­მის ნა­მუ­შევ­რე­ბი. ფეს­ტი­ვალ­მა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა იმ დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელ­ზე, ვის ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­შიც კო­მიქ­სე­ბი, მან­გა, სა­მა­გი­დო თუ ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბი და ქოს­ფ­ლეი შე­დის. ერთ სივ­რ­ცე­ში გა­ცოცხ­ლე­ბუ­ლი მარ­ვე­ლი­სა და დი­სის გმი­რე­ბი, ვი­ზუ­ა­ლუ­რი პო­ე­ზია, სიტყ­ვი­სა და გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის ბა­ლან­სი, სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბის მხატ­ვ­რე­ბის მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი კო­მიქ­სე­ბი სა­ო­ცარ სა­ნა­ხა­ო­ბას ქმნი­და.
ვრცლად>>>
2018-06-21
პირ­ვე­ლი შე­დე­გე­ბი ახა­ლი სის­ტე­მის ამოქ­მე­დე­ბი­დან
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი გა­ნახ­ლ­და, რო­მე­ლიც, მიმ­დი­ნა­რე წლი­დან, ევ­რო­პის უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სტან­დარ­ტე­ბი­სა და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად წა­რი­მარ­თე­ბა. ძვე­ლის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, ახა­ლი სტან­დარ­ტე­ბი უფ­რო სრულ­ყო­ფი­ლად, კომ­პ­ლექ­სუ­რად და სიღ­რ­მი­სე­უ­ლად შე­ა­ფა­სებს სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს. შე­სა­ბა­მი­სად, ახ­ლე­ბუ­რი წე­სით და­კომ­პ­ლექ­ტ­და ექ­ს­პერ­ტ­თა ჯგუ­ფე­ბიც, რო­მელ­თაც გა­მოც­დი­ლი, კომ­პე­ტენ­ტუ­რი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბენ. მა­თი შერ­ჩე­ვი­სათ­ვის მუ­შა­ო­ბა რამ­დე­ნი­მე თვით ად­რე და­იწყო ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში და წარ­მა­ტე­ბი­თაც დას­რულ­და.
ვრცლად>>>
2018-06-21
უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო გა­და­უ­დე­ბელ და კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მოქ­მე­დე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცია
ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი სსიპ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­მა შე­ი­მუ­შა­ვა „უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო“. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო სკო­ლა­ში დარ­ღ­ვე­ვა­თა და სხვა­დას­ხ­ვა გა­და­უ­დე­ბელ, კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მოქ­მე­დე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ას წარ­მო­ად­გენს, მი­სი მი­ზა­ნია შე­სა­ბა­მი­სი დრო­უ­ლი და ეფექ­ტუ­რი რე­ა­გი­რე­ბა და უსაფ­რ­თხო სას­კო­ლო გა­რე­მოს უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა.
„უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ში“ მო­ცე­მუ­ლია, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის კრი­ზი­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის დროს, სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის და მათ დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბის­თ­ვის მოქ­მე­დე­ბის პრო­ცე­დუ­რე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი — რო­მელ სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რებს უნ­და მი­მარ­თონ იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, რო­დე­საც ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ძა­ლე­ბით ვერ ხერ­ხ­დე­ბა პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა ან/და სცდე­ბა მათ კომ­პე­ტენ­ცი­ას.
ვრცლად>>>
2018-06-21
„მასწავლებელთა ეროვნულ ჯილდოს“ საუკეთესო ათეული
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 15 ივ­ნისს „მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ სა­უ­კე­თე­სო ათე­უ­ლი გახ­და ცნო­ბი­ლი. კონ­კურ­სი, გა­სულ წელს, კო­ა­ლი­ცია „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის — სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ და „მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით, პირ­ვე­ლად ჩატ­არდა და ამით ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა გლო­ბა­ლურ კამ­პა­ნი­ას შე­უ­ერ­თ­და, რომ­ლის მი­ზა­ნი, პრო­ფე­სი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზე­ბი­სა და პრეს­ტი­ჟის ზ­რ­დი­ს გარ­და, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის გაც­ნო­ბაა.
ვრცლად>>>
2018-06-21
სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბავ­შ­ვე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე ღა­რი­ბი ჯგუ­ფია
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი „მო­სახ­ლე­ო­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის კვლე­ვის“ მი­ხედ­ვით, ბო­ლო ორ წე­ლი­წად­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სი­ღა­რი­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი გა­ი­ზარ­და, ბავ­შ­ვე­ბი კი კვლა­ვაც მო­სახ­ლე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე ღა­რიბ ჯგუფს წარ­მო­ად­გე­ნენ.
იუნი­სე­ფის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ყო­ველ ორ წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბავ­შ­ვე­ბი­სა და მა­თი ოჯა­ხე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის­თ­ვის სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ის შეგ­რო­ვე­ბას ისა­ხავს მიზ­ნად. კვლე­ვა შე­ის­წავ­ლის ოჯა­ხე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­ერ კონ­ტ­რო­ლი­რე­ბად ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე.
ვრცლად>>>
2018-06-21
მას­წავ­ლებ­ლო­ბა დიდ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბას მა­კის­რებს

ჩემ შე­სა­ხებ
მე ვარ ვლა­დი­მერ უში­კიშ­ვი­ლი, თი­ა­ნე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სსიპ სო­ფელ ჟე­ბო­ტის სა­ჯა­რო სკო­ლის სპორ­ტის მას­წავ­ლე­ბე­ლი. 2004-2009 წლებ­ში ვმუ­შა­ობ­დი ფი­ზი­კუ­რი აღ­ზ­რ­დის მას­წავ­ლებ­ლად. 2009-2017 წლებ­ში ვი­ყა­ვი თი­ა­ნე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ო­ბის გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რის, ძეგ­ლ­თა დაც­ვის, ტუ­რიზ­მის, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დულ საქ­მე­თა სამ­სა­ხუ­რის მთა­ვა­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტი, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. 2017 წლი­დან და­ვუბ­რუნ­დი მშობ­ლი­ურ სკო­ლას.
ვრცლად>>>
2018-06-14
მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბი ზუსტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სა­წავ­ლე­ბი­სას
  ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, რო­მელ­საც მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ახორ­ცი­ე­ლებს, 9 ივ­ნისს, გა­ი­მარ­თა მას­წავ­ლე­ბელ­თა კონ­ფე­რენ­ცია — „მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბი ზუსტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სას“, რო­მელ­საც 200-ზე მე­ტი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, 50-ზე მე­ტი ქარ­თ­ვე­ლი და უცხო­ე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტი და­ეს­წ­რო. კონ­ფე­რენ­ცია და­მა­ტე­ბი­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გახ­და სწავ­ლე­ბი­სა და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კის გა­მო­სავ­ლე­ნად, არ­სე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბის, თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მე­ბი­სა და რე­სურ­სე­ბის გა­საც­ნო­ბად.
ვრცლად>>>
2018-06-14
ჩვე­ნი ცენ­ტ­რის უმ­თავ­რე­სი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა — ვიზ­რუ­ნოთ თი­თო­ე­უ­ლი ბავ­შ­ვის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე
გვე­სა­უბ­რე­ბა
თე­ო­ნა ჩი­ტი­აშ­ვი­ლი,
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის
მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი
მომ­სა­ხუ­რე­ბის ცენ­ტ­რის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი — ცვლი­ლე­ბე­ბის პა­კეტ­ში, რო­მე­ლიც გან­სახ­ილ­ვე­ლად პარ­ლა­მენ­ტ­შია შე­სუ­ლი, გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია მან­და­ტუ­რის ფსი­ქო­ლო­გი­ური სამ­სა­ხუ­რის ცვლი­ლე­ბა?
— ჩვენ ვგეგ­მავთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი სამ­სა­ხუ­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბას, რაც მის გა­ფარ­თო­ე­ბას გუ­ლის­ხ­მობს. ამ ეტაპ­ზე, 7 ცენ­ტ­რი გვაქვს, რე­გი­ო­ნა­ლუ­რად ყვე­ლას ვერ ვფა­რავთ, მაგ­რამ გეგ­მა­ში გვაქვს, ყვე­ლა რე­გი­ო­ნი მო­ვიც­ვათ. სექ­ტემ­ბ­რის­თ­ვის ახა­ლი ცენ­ტ­რი გა­იხ­ს­ნე­ბა თბი­ლის­ში, კი­დევ ზუგ­დიდ­ში და შემ­დ­გომ უკ­ვე, სა­თა­ნა­დო რე­სურ­სის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, იმის და მი­ხედ­ვით გაგ­რ­ძელ­დე­ბა რა­ი­ო­ნებ­ში ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ცენ­ტ­რე­ბის გახ­ს­ნა, სა­დაც სა­შუ­ა­ლე­ბა იქ­ნე­ბა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N