გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2019-02-06
ვრცლად>>>
2018-10-11
როცა სკოლა სიახლეებისთვის მზადაა
ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ით სწავ­ლე­ბას მო­ი­აზ­რებს. სწავ­ლე­ბის ახა­ლი მე­თო­დი თბი­ლი­სის 150-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბით კლა­სებ­ში, პი­ლო­ტი­რე­ბის რე­ჟიმ­ში, გა­მო­იც­დე­ბა. შემ­დ­გომ, მე­ო­რე ეტაპ­ზე ამ პრო­ცეს­ში უფ­რო მე­ტი სკო­ლა ჩა­ერ­თ­ვე­ბა. „იმე­დი მაქვს, ყო­ვე­ლი ახა­ლი პი­ლო­ტი მოგ­ვ­ცემს ახალ მა­სა­ლას, რო­მელ­საც მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, სა­კონ­სულ­ტა­ციო ჯგუ­ფის დახ­მა­რე­ბით, შექ­მ­ნი­ან და შემ­დეგ და­ნარ­ჩე­ნი
ვრცლად>>>
2018-10-04
და­ვად ქცე­უ­ლი გრი­ფი­რე­ბა

ლალი ჯელაძე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტ­როს ინ­ს­პექ­ტი­რე­ბის სამ­სა­ხუ­რის მი­ერ სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის სა­კითხ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი დას­კ­ვ­ნა შემ­დ­გო­მი რე­ა­გი­რე­ბი­სათ­ვის სა­მარ­თალ­დამ­ცავ სტრუქ­ტუ­რებს გა­და­ე­ცა. სა­კითხის შეს­წავ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბა სა­მი­ნის­ტ­რო­ში გა­მარ­თულ ბრი­ფინ­გ­ზე გა­კეთ­და. უწყე­ბის ცნო­ბით, სა­მი­ნის­ტ­როს ინ­ს­პექ­ტი­რე­ბის სამ­სა­ხურს და­ე­ვა­ლა პრო­ცე­სის სრულ­ყო­ფი­ლად შეს­წავ­ლა. ინ­ს­პექ­ტი­რე­ბის სამ­სა­ხუ­რის მოკ­ვ­ლე­ვის შე­დე­გად არა­ერ­თი სხვა­დას­ხ­ვა ხა­რის­ხის დარ­ღ­ვე­ვა და ხარ­ვე­ზი გა­მოვ­ლინ­და, თუმ­ცა სწავ­ლის დაწყე­ბამ­დე ამა­ზე რე­ა­გი­რე­ბა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის სკო­ლა­ში და­რი­გე­ბის პრო­ცესს შე­ა­ფერ­ხებ­და.
ვრცლად>>>
2018-10-04
ნე­ბის­მი­ე­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის უკან ბავ­შ­ვი და მას­წავ­ლე­ბე­ლი დგას

ლალი ჯელაძე სკო­ლის მარ­თ­ვი­სა და ლი­დე­რო­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, ირი­ნა აბუ­ლა­ძემ ისა­უბ­რა სკო­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო პო­ლი­ტი­კა­ზე, რომ­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­საც სა­მი­ნის­ტ­რო გეგ­მავს.
ვრცლად>>>
2018-10-04
მიზანი, რომელიც სახელმწიფოსა და ბიზნესის ინტერესებს აერთიანებს

ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი უკ­ვე წლე­ბია, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა დარ­გის მარ­თ­ვის ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბის წი­ნა­შე დგას. აქამ­დე მოქ­მე­დი კა­ნო­ნი არა თუ ვერ უზ­რუნ­ველ­ყოფ­და მის გან­ვი­თა­რე­ბას, ერ­თ­გ­ვარ შე­მა­ფერ­ხე­ბელ ფაქ­ტო­რა­დაც კი იქ­ცა. ამი­ტო­მაც იყო ასე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი არა­ერ­თი სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­ზე,  ახა­ლი კა­ნო­ნის მი­ღე­ბა, რო­მე­ლიც ბევ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ქმნის ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს სის­ტე­მა­ში მო­მუ­შა­ვე ადა­მი­ა­ნე­ბის თუ პრო­ფე­სი­უ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის იმ პი­რო­ბე­ბის შე­საქ­მ­ნე­ლად, რა­მაც სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს.
ვრცლად>>>
2018-10-03
    ბა­რი­სა­ხოს, შა­ტი­ლი­სა და მა­ღა­როს­კა­რის პან­სი­ო­ნებ­ში სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი შე­უ­ფერ­ხებ­ლად წა­რი­მარ­თე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის, მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვი­ლის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, სო­ფელ ბა­რი­სა­ხოს, შა­ტი­ლი­სა და მა­ღა­როს­კა­რის პან­სი­ო­ნე­ბი სა­მი­ნის­ტ­როს და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, რაც სკო­ლა-პან­სი­ო­ნის მოს­წავ­ლე­ებს გა­ნათ­ლე­ბის და­უბ­რ­კო­ლებ­ლად მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მის­ცემს.
მი­ნის­ტ­რის თქმით, არა­ფე­რია იმა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, ვიდ­რე უწყ­ვე­ტი გა­ნათ­ლე­ბის მი­წო­დე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის­თ­ვის. სწო­რედ ამი­ტომ, მი­სი ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ზე­მო­თ აღ­ნიშ­ნუ­ლი პან­სი­ო­ნე­ბი სა­მი­ნის­ტ­როს სა­მარ­თ­ლებ­რივ და სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო რე­გუ­ლა­ცი­ა­ში მო­ექ­ცე­ვი­ან.
ვრცლად>>>
2018-09-27
რას ით­ვა­ლის­წი­ნებს ცვლი­ლე­ბე­ბი
    სკო­ლებ­ში უსაფ­რ­თხო­ე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბი­სა და მო­ზარ­დ­თა შო­რის სა­მარ­თალ­დარ­ღ­ვე­ვე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი ძა­ლა­ში შე­ვი­და. მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­ზა­ნია მან­და­ტუ­რის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გაზ­რ­და, სკო­ლებ­ში მომ­ხ­დარ ინ­ცი­დენ­ტებ­ზე მყი­სი­ე­რი კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი რე­ა­გი­რე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა. შე­იც­ვა­ლა მან­და­ტურ­თა და­ნიშ­ვ­ნის წე­სიც, კან­დი­და­ტის მი­მართ ახა­ლი მოთხოვ­ნე­ბი გა­ნი­საზღ­ვ­რა. მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი კურ­სე­ბი, სწავ­ლე­ბის სხვა კომ­პო­ნენ­ტებ­თან ერ­თად, ფი­ზი­კურ მომ­ზა­დე­ბა­საც მო­ი­ცავს.
ვრცლად>>>
2018-09-27
მრა­ვალ­მ­ხ­რი­ვი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი­თა და უნა­რე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი სას­წავ­ლო ლი­დე­რი

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბის სკო­ლის მარ­თ­ვი­სა და ლი­დე­რო­ბის მე­ო­რე სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცი­ას უმას­პინ­ძ­ლა. წლე­ვან­დელ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე, რომ­ლის მი­ზა­ნი სკო­ლის მარ­თ­ვი­სა და ლი­დე­რო­ბის სა­კითხებ­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაგ­რო­ვი­ლი, ასე­ვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა იყო, 200-ზე მე­ტი სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტორ­მა და 50-ზე მეტ­მა გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტ­მა, სა­ჯა­რო, არა­სამ­თავ­რო­ბო
ვრცლად>>>
2018-09-26
რო­გორ და­ვაღ­წი­ოთ თა­ვი „მკვლელ ტყვი­ას“
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი ჰა­ე­რი და გა­რე­მო სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის­თ­ვის ახა­ლი არ არის, რად­გან ის ყო­ველ ფე­ხის ნა­ბიჯ­ზე შე­იძ­ლე­ბა არა თუ შე­იგ­რ­ძ­ნოს, არა­მედ „და­ი­ნა­ხოს“ დე­და­ქა­ლა­ქის მაცხოვ­რე­ბელ­მა. ამის შე­სა­ხებ არა­ერ­თხელ და­ი­წე­რა და ით­ქ­ვა, არა­ერ­თი კვლე­ვა თუ ექ­ს­პე­რი­მენ­ტი გან­ხორ­ცი­ელ­და, თით­ქოს, რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბიც და­წეს­და, მა­გა­ლი­თად, გა­მო­ნა­ბოლ­ქ­ვის შე­სამ­ცი­რებ­ლად მან­ქა­ნის ტექ­დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა თუ სხვ. მაგ­რამ მომ­წამ­ვ­ლე­ლი ჰა­ე­რით სუნ­თ­ქ­ვა ისევ იმ დო­ზით და ისევ იმ მას­შ­ტა­ბით გვი­წევს, რად­გან რე­ა­ლუ­რად პრე­ვენ­ცი­ის­თ­ვის სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან, ჯერ­ჯე­რო­ბით, ქმე­დი­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბა არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა. ამა­სო­ბა­ში კი, ვინ იცის ამ მავ­ნე ზე­გავ­ლე­ნის შე­დე­გად რამ­დენ ადა­მი­ანს სჭირ­დე­ბა შვე­ლა. მე­ტიც, ბო­ლო დროს, და­ბინ­ძუ­რე­ბულ გა­რე­მო­სა და მი­სი მავ­ნე ზე­მოქ­მე­დე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ
ვრცლად>>>
2018-09-20
გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის კომპლექსური მოდერნიზაცია
  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბამ, იყალ­თოს სა­მო­ნას­ტ­რო კომ­პ­ლექ­ს­ში, გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მარ­თა. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძე და გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რი მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვი­ლი დამ­ს­წ­რე სა­ზო­გა­დო­ე­ბას იმ სი­ახ­ლე­ებ­ზე ესა­უბ­რ­ნენ, რაც ახა­ლი რე­ფორ­მის ფარ­გ­ლებ­ში იგეგ­მე­ბა და აღ­ნიშ­ნეს, რომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბა ერ­თი­ან სის­ტე­მა­ში, კომ­პ­ლექ­სუ­რად და სინ­ქ­რო­ნი­ზე­ბუ­ლად ვი­თარ­დე­ბო­დეს.
აღი­ნიშ­ნა, რომ დღეს
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N