გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2011-11-03
განვითარებისა და სწავლის თეორიები
მოკლე ინფორმაცია იმ ავტორების შესახებ, რომელთა ნააზრევის ცოდნაც მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით არის განსაზღვრული ჟან პი­ა­ჟე (1896-1980)

შვე­ი­ცა­რი­ე­ლი ფსი­ქო­ლო­გი, ინ­ტე­ლექ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის თე­ო­რი­ის ავ­ტო­რი. 1929 წლი­დან იყო ჟე­ნე­ვის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პე­და­გო­გი­უ­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის დი­რექ­ტო­რი. პი­ა­ჟემ შექ­მ­ნა ბავ­შ­ვის აზ­როვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ექ­ს­პე­რი­მენ­ტუ­ლი კვლე­ვის სკო­ლა. მან რამ­დე­ნი­მე წე­ლი იმუ­შა­ვა ცნო­ბი­ლი ფსი­ქო­ლო­გის, ალ­ფ­რედ ბი­ნეს, ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში. სწო­რედ ამ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში მუ­შა­ო­ბის დროს პი­ა­ჟე პირ­ვე­ლად და­ინ­ტე­რეს­და ადა­მი­ა­ნის ინ­ტე­ლექ­ტის და მი­სი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­კითხე­ბის შეს­წავ­ლით. ბი­ნეს ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის მუ­შა­ო­ბის ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბა იყო სტან­დარ­ტუ­ლი ტეს­ტე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა, რო­მელ­თა დახ­მა­რე­ბი­თაც შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბო­და ინ­ტე­ლექ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის დო­ნის დად­გე­ნა. ამ სა­კითხებ­ზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში ჩა­ე­ყა­რა სა­ფუძ­ვე­ლი პი­ა­ჟეს თე­ო­რი­ას. კვლე­ვებ­მა აჩ­ვე­ნა, რომ ერ­თი ასა­კის ბავ­შ­ვე­ბი ტეს­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბის დროს ხში­რად უშ­ვებ­დ­ნენ ერ­თ­სა და იმა­ვე ტი­პის შეც­დო­მებს და ამ შეც­დო­მის არ­სით ისი­ნი მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბოდ­ნენ სხვა ასა­კის ბავ­შ­ვე­ბი­სა­გან. ამ დაკ­ვირ­ვე­ბამ უბიძ­გა პი­ა­ჟეს იმ ფაქ­ტო­რე­ბის კვლე­ვი­სა­კენ, რომ­ლებ­საც გავ­ლე­ნა აქვთ აზ­როვ­ნე­ბის პრო­ცეს­ზე. მი­სი კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი ასა­ხუ­ლია „კოგ­ნი­ტუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის თე­ო­რი­ა­ში“, რო­მე­ლიც თა­ვის დრო­ზე ექ­ს­პერ­ტე­ბის მი­ერ შე­ფა­სე­ბუ­ლი იყო უნი­კა­ლურ და რე­ვო­ლუ­ცი­ურ ნა­ბი­ჯად ფსი­ქო­ლო­გი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში.
ვრცლად>>>
2011-11-03
იღ­ბ­ლი­ა­ნი გათ­ვ­ლა
გაზეტის სტუმარია
მწერალი თამთა მელაშვილი, 
2011 წლის ლიტერატურული პრემიის „საბა“ 
მფლობელი საუკეთესო დებიუტისთვის „გათ­ვ­ლა“ (ამონარიდი)
მეს­ვ­რი­ან, ნინ­ცო, ესე­ნი. ტვინს გა­მას­ხ­მე­ვი­ნე­ბენ, ნინ­ცო, ესე­ნი. რო­გორც იმ კაცს იმ ხევ­ში, გახ­სოვს, რო­გორ ჰქონ­და? გახ­სოვს, ტვი­ნი რო­გორ ჰქონ­და? მეს­ვ­რი­ან. რაც არ უნ­და ვი­კივ­ლო, მა­ინც მეს­ვ­რი­ან. მა­ინც ვერ გა­ვა­გო­ნებ. მთე­ლი ყუ­თი მაქვს თან, სა­თი­თა­ოდ ვყა­რე ტუ­ა­ლე­ტის ფან­ჯ­რი­დან. აი ეხ­ლა ჩა­ვაწყობ და სა­ნამ მო­მი­ახ­ლოვ­დე­ბი­ან, გა­ვიქ­ცე­ვი. მეს­ვ­რი­ან ესე­ნი. მეს­ვ­რი­ან. აქეთ მო­დი­ან და მეს­ვ­რი­ან. რა­ტომ არ მითხა­რი, რომ ძაღ­ლი ჰყავ­დათ, რა­ტომ არ იცო­დი? ვინ­მე ვე­გო­ნე­ბი და მეს­ვ­რი­ან. მეს­ვ­რი­ან, ისე ყეფს ეს ძაღ­ლი. მეს­ვ­რი­ან. ვე­ლით გა­და­ვალ, ვე­ლით უნ­და გა­და­ვი­დე. არა­ფე­რი მო­მი­ვა, ვე­ლით გა­და­ვალ. მე ხო ჩი­ტი­ვით ვარ, მე ხო პა­ტა­რა ვარ, მე ხო ჩი­ტი ვარ, ცა­ზე ჩი­ტი ვარ, თუ რო­გორ მითხა­რი? იმ დღეს რო­გორ მითხა­რი? აი, უცებ გა­და­ვალ. უცებ გა­და­ვირ­ბენ, ერთ წამ­ში გა­და­ვირ­ბენ. ვერც გა­ი­გე­ბენ ესე­ნი, ისე გა­და­ვირ­ბენ. აი, იცი, რო­გორ გა­და­ვირ­ბენ? ხვალ მო­გიყ­ვე­ბი, აი, ისე სწრა­ფად გა­და­ვირ­ბენ, უცებ გა­და­ვირ­ბენ. ნინ­ცო. და­ი­ცა, ავი­ღო ესე­ნი, აქეთ მო­დი­ან, მე მგო­ნი. ჰო, აქეთ მო­დი­ან. მეს­ვ­რი­ან. და­ი­ცა, მე ხომ ჩი­ტი ვარ, იწი­ლო ბი­წი­ლო შრო­შა­ნო გვრი­ტი­ნო ალ­ხო მალ­ხო ჩიტ­მა გნა­ხოს შე­ნი ფეს­ვი ფეს­ვ­მან­დუ­რი სი­კო­ჭო­რი კალ­მა­ხუ­რი აბ­და უბ­და გა­ი­ქე­ცი. გა­ი­ქე­ცი. აბ­და­უბ­და გა­ი­ქე­ცი. იწი­ლო ბი­წი­ლო შრო­შა­ნო გვრი­ტი­ნო ალ­ხო მალ­ხო ჩიტ­მა გნა­ხოს, შე­ნი... შე­ნი ფეს­ვი ფეს­ვ­მან­დუ­რი სი­კო­ჭო­რი კალ­მა­ხუ­რი, აბ­და უბ­და გა­ი­ქე­ცი გა­ი­ქე­ცი... იწი­ლო ბი­წი­ლო შრო­შა­ნო გვრიტ­ინო ალ­ხო მალ­ხო, ჩიტ­მა გნა­ხოს, შე­ნი ფეს­ვი ფეს­ვ­მან­დუ­რი სი­კო­ჭო­რი კალ­მა­ხუ­რი აბ­და უბ­და
გა-ი-ქე-ცი
წკიპ და რიკ.
ვრცლად>>>
2011-11-03
პე­და­გოგს, რო­მელ­მაც ჩვენს შვი­ლებს უნ­და ას­წავ­ლოს, საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი მოთხოვ­ნე­ბი უნ­და წა­ვუ­ყე­ნოთ
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის 
ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის 
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სო­ფო დო­ლი­ძე წელს სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დებ­ში დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის პე­და­გო­გე­ბიც ჩა­ერ­თ­ნენ. მო­მა­ვა­ლი წლის­თ­ვის მათ სი­ახ­ლე ელით — ტეს­ტი საგ­ნობ­რი­ვი სწავ­ლე­ბის პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის. რა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით მოწ­მ­დე­ბა დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის პე­და­გო­გის ცოდ­ნა და სწავ­ლე­ბის უნა­რი?
2011 წელს პირ­ვე­ლად ჩა­ვა­ტა­რეთ სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­და დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის იმ პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც I-IV კლა­სებ­ში სამ ძი­რი­თად სა­განს ას­წავ­ლი­ან. მარ­თა­ლია, კა­ნო­ნით გან­საზღ­ვ­რუ­ლია, რომ დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რი I-VI კლა­სებს მო­ი­ცავს, მაგ­რამ აღ­მოჩ­ნ­და, მას­წავ­ლე­ბელ­თა უდი­დე­სი ნა­წი­ლი ისევ I-IV კლა­სებ­ში ას­წავ­ლის არა ერთ სა­განს, არა­მედ სამს — ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რას, მა­თე­მა­ტი­კა­სა და ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბას. სწო­რედ ამ მას­წავ­ლებ­ლებს შევ­თა­ვა­ზეთ, პირ­ველ რიგ­ში, კომ­პ­ლექ­სუ­რი სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო ტეს­ტი. პე­და­გო­გის ცოდ­ნა და სწავ­ლე­ბის უნა­რი სა­მი­ვე დის­ციპ­ლი­ნა­ში მოწ­მ­დე­ბო­და. ტეს­ტი პრო­ფე­სი­ულ ცოდ­ნას­თან ერ­თად მე­თო­დი­კა­საც მო­ი­ცავ­და.
ვრცლად>>>
2011-11-03
ერთ პატარა ოთახში დაწყებული „ქართველთ სწავლის“ ისტორია
ვა­რი­ან­ში თბი­ლი, მზი­ა­ნი შე­მოდ­გო­მის დღე იდ­გა. სკო­ლის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე, ნა­ხევ­რად ღია ჭიშ­კ­რე­ბი­დან, კარ­გად მო­ჩან­და პო­მიდ­ვ­რით სავ­სე კა­ლა­თე­ბი, ახ­ლად მო­ბერ­ტყი­ლი კა­კა­ლი, გა­სახ­მო­ბად გაყ­რი­ლი ლო­ბიო... სკო­ლის ეზო­ში სი­ჩუ­მე იყო, გაკ­ვე­თი­ლე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. შე­ნო­ბის კუთხე­ში მოს­წავ­ლე­ე­ბი შევ­ნიშ­ნე, ის­ხ­დ­ნენ და სა­უბ­რობ­დ­ნენ. ვი­ფიქ­რე გაკ­ვე­თი­ლი უც­დე­ბათ და მზე­ზე თბე­ბი­ან-მეთ­ქი. მი­ვუ­ახ­ლოვ­დი, სა­უ­ბარს ქალ­ბა­ტო­ნი წარ­მარ­თავ­და, ვა­ჟას შე­სა­ხებ სვამ­და შე­კითხ­ვებს. მივ­ხ­ვ­დი, უნე­ბუ­რად ქარ­თუ­ლის გაკ­ვე­თილზე აღმოვჩნდი. და­ახ­ლო­ე­ბით 10 წუთ­ში ზა­რიც და­ი­რე­კა. ეს ქალ­ბა­ტო­ნი ქარ­თუ­ლის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ქე­თე­ვან ბერ­კა­ციშ­ვი­ლი აღ­მოჩ­ნ­და. XII კლას­ში ჯე­მალ ქარ­ჩხა­ძის „ლა­ხათ ლუ­ქუმს“ გა­დი­ან და და­სა­წე­რად თე­მა მი­უ­ცია „ვინ ვარ მე“. გა­სა­გე­ბი გახ­და, რა­ტო­მაც და­ა­კავ­ში­რეს იმ­დღე­ვან­დე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი ვა­ჟას­თან. „ბავ­შ­ვებ­მა მთხო­ვეს, საკ­ლა­სო ოთახ­ში ცი­ვა და ეზო­ში ჩა­ვა­ტა­როთ გაკ­ვე­თი­ლიო, უარი არ ვუთხა­რი, მარ­თ­ლაც კარ­გი შე­მოდ­გო­მა გვიდ­გას. 45 წე­ლია მას­წავ­ლე­ბე­ლი ვარ და მოს­წავ­ლე­ებ­თან კონ­ფ­ლიქ­ტი არა­სო­დეს მქო­ნია, მათ­თან ხმის აწე­ვაც არ მჭირ­დე­ბა, კარ­გად გვეს­მის ერ­თ­მა­ნე­თის. გაკ­ვე­თი­ლებს, ძი­რი­თა­დად, სა­უბ­რის, კითხ­ვა-პა­სუ­ხის, მსჯე­ლო­ბის რე­ჟიმ­ში ვა­ტა­რებ. ჩემ­თ­ვის მთა­ვა­რია თე­მის ანა­ლი­ზი შეძ­ლოს და აზ­რის გა­მოთ­ქ­მის კულ­ტუ­რა შე­ი­ძი­ნოს თი­თო­ე­ულ­მა მოს­წავ­ლემ. ხში­რად ვკა­მა­თობთ კი­დეც. ახ­ლაც ასე იყო...“
ვრცლად>>>
2011-11-03
დირექტორთა კლუბი
თბი­ლი­სის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის 23-ე საჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი თე­მურ კიკ­ნა­ძე და­ამ­თავ­რა თბი­ლი­სის N87 სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა. სწავ­ლობ­და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გე­ოგ­რა­ფია-გე­ო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტეტ­ზე, საზღ­ვარ­გა­რე­თის ეკო­ნო­მი­კუ­რი გე­ოგ­რა­ფი­ის სპე­ცი­ა­ლო­ბით.
1974-1978 წლებ­ში იწყებს პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას თბი­ლი­სის 23-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში, გე­ოგ­რა­ფი­ის პე­და­გო­გად. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, მუ­შა­ო­ბას აგ­რ­ძე­ლებს თბი­ლი­სის გა­ნათ­ლე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლო­ში, შემ­დეგ თბი­ლი­სის N102 სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რად.
1987 წლი­დან მუ­შა­ობ­და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში სხვა­დას­ხ­ვა ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე, ხო­ლო 1999 წლი­დან 2007 წლამ­დე იყო თბი­ლი­სის მე-3 გიმ­ნა­ზი­ის დი­რექ­ტო­რი.
2007 წლი­დან დღემ­დე მუ­შა­ობს თბი­ლი­სის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის 23-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რად.
სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნად ფლობს ქარ­თულ და რუ­სულ ენებს, კომ­პი­უ­ტე­რულ პროგ­რა­მებს. გავ­ლი­ლი აქვს სხვა­დას­ხ­ვა კურ­სე­ბი და ტრე­ნინ­გე­ბი.
და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია — ლი­ტე­რა­ტუ­რით, ის­ტო­რია-გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი და პო­ლი­ტი­კურ-ეკო­ნო­მი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბით, სპორ­ტით — ფეხ­ბურ­თი, კა­ლათ­ბურ­თი, რაგ­ბი.
ვრცლად>>>
2011-11-03
გა­ლა 2011
8 ოქ­ტომ­ბერს, ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის ეზო­ში, მწერ­ლებ­მა, პო­ე­ტებ­მა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მოყ­ვა­რუ­ლებ­მა მო­ი­ყა­რეს თა­ვი. თავ­შეყ­რის მი­ზე­ზი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სი „გა­ლა 2011“ იყო, რო­მელ­საც სა­ფუძ­ვე­ლი საკ­რე­ბუ­ლოს თავმ­ჯ­დო­მა­რემ ზა­ალ სა­მა­დაშ­ვილ­მა ხუ­თი წლის წინ ჩა­უ­ყა­რა.
ზა­ალ სა­მა­დაშ­ვი­ლი, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე: „ნი­შან­დობ­ლი­ვია, რომ „გა­ლას“ და­ჯილ­დო­ე­ბის პირ­ვე­ლი ცე­რე­მო­ნი­ა­ლი სწო­რედ აქ გა­ი­მარ­თა, ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში. გა­ვი­და ხუ­თი წე­ლი და ჩვენ კვლავ ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში ვართ. რო­გორც ყვე­ლა ღი­რე­ბუ­ლი, სა­სარ­გებ­ლო და, თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვა, კარ­გი საქ­მე „გა­ლაც“ წლი­დან წლამ­დე იხ­ვე­წე­ბო­და. იმ ძი­რი­თა­დი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის გარ­და, რო­მე­ლიც ნე­ბი­ს­მი­ერ ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურსს გა­აჩ­ნია — წიგ­ნი­სა და კითხ­ვის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია — „გა­ლამ“, ჩე­მი აზ­რით, ერ­თი ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი რამ შე­ი­ძი­ნა, ეს პრი­ო­რი­ტე­ტი გახ­ლავთ იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­ფა­სე­ბა და და­ფა­სე­ბა, ვინც წლო­ბით, და ზო­გი ათე­უ­ლო­ბით წლო­ბით, უდ­რ­ტ­ვინ­ვე­ლად ემ­სა­ხუ­რე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რას და წიგნს. ამის არა­ერ­თი მა­გა­ლი­თის მო­ტა­ნა შეგ­ვიძ­ლია, თუ გა­დავ­ხე­დავთ „გა­ლას“ ხან­მოკ­ლე ის­ტო­რი­ას. ვუ­ლო­ცავ „გა­ლას“ 5 წლის­თავს და გი­ლო­ცავთ თქვენ მწერ­ლე­ბი­სა და წიგ­ნე­ბის ზე­იმს. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი, ისე­ვე რო­გორც ნო­მი­ნან­ტე­ბად და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი, დიდ ინ­ტე­რესს გა­მო­იწ­ვე­ვენ მკითხ­ველ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.“
ვრცლად>>>
2011-11-03
კარ­გია, რო­ცა არა მხო­ლოდ იმე­ო­რებ იმას, რაც წი­ნა წელს გა­კე­თე­ბუ­ლა
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის 
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის 
დი­რექ­ტო­რი მაია მი­მი­ნოშ­ვი­ლი

2010-11 სას­წავ­ლო წე­ლი დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი იყო გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის­თ­ვის. კმა­ყო­ფი­ლი ხართ თუ არა შე­დე­გე­ბით?
მარ­თ­ლაც ძა­ლი­ან დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი­წა­დი იყო. 2011 წელს, სას­წავ­ლო წლის ბო­ლოს, პირ­ვე­ლად ჩა­ტარ­და გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბი. თა­ვის­თა­ვად რთუ­ლია CAT-ის სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც და­ი­ნერ­გა გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბის სა­ხით. რთუ­ლია იმ­დე­ნად, რამ­დე­ნა­დაც შე­მო­ვი­ღეთ სრუ­ლი­ად ახა­ლი, კომ­პი­უ­ტერ­ზე ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი ტეს­ტი­რე­ბა. ასე­თი მას­შ­ტა­ბის ტეს­ტი­რე­ბას მსოფ­ლი­ო­ში ანა­ლო­გი არ აქვს. რა თქმა უნ­და, არ­სე­ბობს გარ­კ­ვე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ჩვენ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვე­ცა­დეთ, გაგ­ვე­ზი­ა­რე­ბი­ნა ყვე­ლა ქვეყ­ნის გა­მოც­დი­ლე­ბა.
ვრცლად>>>
2011-11-03
ცვლილება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის ტესტში — ვექტორი გამარტივებისაკენ
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ჯგუ­ფის
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი გო­გი მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი

რამ­დე­ნად სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნია მღელ­ვა­რე­ბა, რო­მელ­მაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მო­იც­ვა, თით­ქოს­და, სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­ვიწ­რო­ვე­ბის გა­მო. რა ცვლი­ლე­ბა გა­ნი­ცა­და ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გა­მოც­დის ტეს­ტ­მა? მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ჯგუ­ფი ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი­სათ­ვის ორი ტი­პის ტესტს ამ­ზა­დებს — სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­გა­მოც­დო ტესტს და არ­ჩე­ვი­თი ლი­ტე­რა­ტუ­რის ტესტს. რაც შე­ე­ხე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რის არ­ჩე­ვი­თი გა­მოც­დის ტესტს, არა­ვი­თა­რი ცვლი­ლე­ბა არ იგეგ­მე­ბა, რო­გო­რიც იყო შარ­შან, იმ­გ­ვა­რი­ვე დარ­ჩე­ბა, ანუ იქ­ნე­ბა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის ორი წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბა, რომ­ლე­ბიც 50 ქუ­ლას მო­ი­ცავს. 25 ქუ­ლით შე­ფას­დე­ბა ერ­თი წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბა, მე­ო­რეც — 25 ქუ­ლით. 30 ქუ­ლით შე­ფას­დე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რის ცოდ­ნა — გარ­კ­ვე­უ­ლი ეპი­ზო­დე­ბის ანა­ლი­ზი­სა და კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის, ანუ იმ­გ­ვა­რი შე­კითხ­ვე­ბი, ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ტექ­ს­ტის ცოდ­ნას რომ მო­ითხოვს. მთლი­ა­ნო­ბა­ში ეს იქ­ნე­ბა 80-ქუ­ლი­ა­ნი ტეს­ტი, რო­გორც იყო შარ­შან და შარ­შან­წინ.
ვრცლად>>>
2011-11-03
დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მო­მა­ვალ წელს მე­ტი პე­და­გო­გი გა­და­ლა­ხავს ბა­რი­ერს
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის კვლე­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ია კუ­ტა­ლა­ძე

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დე­ბი ორი ნა­წი­ლი­სა­გან შედ­გე­ბა: საგ­ნობ­რი­ვი გა­მოც­და, რომელიც ამოწ­მებს კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის და ამ საგ­ნის სწავ­ლე­ბის სპე­ცი­ფი­კუ­რი მე­თო­დი­კის ცოდ­ნას და ზო­გა­დი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­და, რო­მელ­საც აბა­რებს ყვე­ლა პე­და­გო­გი, გა­ნურ­ჩევ­ლად იმი­სა, რა სა­განს ას­წავ­ლის ის. პროფესიული უნა­რე­ბის ტეს­ტი მო­ი­ცავს შემდეგ სა­კითხებს: ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სწავ­ლის თე­ო­რი­ე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ეფექ­ტუ­რი სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის მე­თო­დე­ბი, რო­მელ­თა ცოდ­ნაც აუცი­ლე­ბე­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი საგ­ნის მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის.
ვრცლად>>>
2011-10-31
2011-12 სასწავლო წლების სიახლეები
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი ნა­თია ჯო­ხა­ძე

ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის ცენ­ტ­რი ახალ სას­წავ­ლო წელს ბევ­რი სი­ახ­ლით შეხ­ვ­და — უკ­ვე მზად არის 2011-2016 წლე­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა და მიმ­დი­ნა­რე­ობს ინ­ტენ­სი­უ­რი მუ­შა­ო­ბა მი­სი ეფექ­ტუ­რად და­ნერ­გ­ვის მიზ­ნით; ხორ­ცი­ელ­დე­ბა არა­ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი თუ პროგ­რა­მა...
შე­ვეც­დე­ბი, ყვე­ლა სი­ახ­ლე­ზე ვი­სა­უბ­რო:
2011-2012 სას­წავ­ლო წელს ძა­ლა­ში შე­ვი­და ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ჩვენს მოს­წავ­ლე­ებს I-VI კლა­სებ­ში ახა­ლი გრი­ფი­რე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი აქვთ. მიმ­დი­ნა­რე წლის გა­ზაფხულ­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, ჩვენს ცენ­ტ­რ­თან ერ­თად, ჩა­ა­ტა­რა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის საკ­მა­ოდ მკაც­რი კონ­კურ­სი, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც გა­ნი­საზღ­ვ­რა ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი და ტექ­ნი­კუ­რი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, და­წეს­და მა­ღა­ლი ქუ­ლობ­რი­ვი ბა­რი­ე­რი, რო­მე­ლიც, ბუ­ნებ­რი­ვია, ყვე­ლა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლომ ვერ გა­და­ლა­ხა. თი­თო­ე­უ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო შვიდ­მა და­მო­უ­კი­დე­ბელ­მა ექ­ს­პერ­ტ­მა შე­ა­ფა­სა. სა­ბო­ლო­ოდ, ჩე­მი აზ­რით, სა­უ­კე­თე­სო­ე­ბი შე­ირ­ჩა.
შარ­შან პი­ლო­ტი­რე­ბის რე­ჟიმ­ში, წელს კი ყვე­ლა მოს­წავ­ლის­თ­ვის ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და პირ­ვე­ლი­ვე კლა­სი­დან, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლეა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N