გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-02-01
ახა­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა — მე­გო­ბა­რი დო­კუ­მენ­ტი მომ­ხ­მა­რებ­ლე­ბის­თ­ვის
გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­მა, ორ­გა­ნი­ზა­ცია „თა­ნად­გო­მის“ დახ­მა­რე­ბით, თბი­ლი­სის სამ  სა­ჯა­რო  სკო­ლა­ში — 86-ე, 112-ე და მე-11 — გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა სა­ბა­ზო სა­ფე­ხუ­რის „მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის“ სტან­დარ­ტი­დან, მე-7 კლა­სის პროგ­რა­მი­დან, ერთ-ერ­თი თე­მის — „ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბა“ პი­ლო­ტი­რე­ბა. მარ­თა­ლია, სა­მი სკო­ლა არ არის ბევ­რი, მაგ­რამ დე­პარ­ტა­მენ­ტ­ში აცხა­დე­ბენ, რომ ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო შე­დე­გე­ბი გა­მოვ­ლინ­და. ორ­გა­ნი­ზა­ცია „თა­ნად­გო­მის“ და დე­პარ­ტა­მენ­ტის თი­თო-თი­თო წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, წყვილ­ში, ყვე­ლა გაკ­ვე­თილს ეს­წ­რე­ბო­და, შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი გაკ­ვე­თი­ლის ჩათ­ვ­ლით. „მე პი­რა­დად, 86-ე სკო­ლა­ში ვეს­წ­რე­ბო­დი გაკ­ვე­თი­ლებს — ამ­ბობს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტი შალ­ვა მეკ­რა­ვიშ­ვი­ლი — ორ­გა­ნი­ზა­ცია „თა­ნად­გო­მა“, მარ­თ­ლაც დიდ თა­ნად­გო­მას გვი­წევს ხოლ­მე სხვა­დას­ხ­ვა სა­კითხე­ბის პი­ლო­ტი­რე­ბა­ში. ალ­ბათ გახ­სოვთ სა­გა­ნი „მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“, მი­სი ერ­თი კომ­პო­ნენ­ტის — „ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სი“ — პი­ლო­ტი­რე­ბაც ამ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის დახ­მა­რე­ბით გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ“. რო­მელ კლა­სებ­ში ჩა­ტარ­და და რა შე­დე­გი გა­მო­ი­ღო ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის გაკ­ვე­თი­ლებ­მა, რა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა და რო­დის შე­ვა ახა­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა სკო­ლებ­ში — გვე­სა­უბ­რე­ბა ექ­ს­პერ­ტი შალ­ვა მეკ­რა­ვიშ­ვი­ლი.
ვრცლად>>>
2018-01-25
დამ­ტ­კიც­და სტან­დარ­ტი პე­და­გო­გის გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად

მო­მა­ვა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან პე­და­გო­გის გა­ნათ­ლე­ბის ახა­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო პროგ­რა­მა ამოქ­მედ­დე­ბა. 300-კრე­დი­ტი­ა­ნი ორ­სა­ფე­ხუ­რი­ა­ნი პროგ­რა­მა თა­ნა­მედ­რო­ვე მოთხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი მას­წავ­ლე­ბ­ლის მომ­ზა­დე­ბის პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბაა ჩვენს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში. 5-წლი­ა­ნი პროგ­რა­მის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი მა­გის­ტ­რის ხა­რისხს მი­ი­ღებს და სკო­ლა­ში უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის პო­ზი­ცი­ას და­ი­კა­ვებს.
პროგ­რა­მის დარ­გობ­რი­ვი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შექ­მ­ნა­ზე საბ­ჭომ მუ­შა­ო­ბა და­ას­რუ­ლა და შე­იქ­მ­ნა დო­კუ­მენ­ტი, რო­მელ­მაც გარ­კ­ვე­ულ სტან­დარ­ტ­ში მო­აქ­ცია სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო 300-კრე­დი­ტი­ა­ნი პროგ­რა­მა. დო­კუ­მენ­ტი გახ­დე­ბა სა­ფუძ­ვე­ლი იმ უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც გა­დაწყ­ვე­ტენ პე­და­გო­გე­ბის ახა­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო პროგ­რა­მე­ბის სა­აკ­რე­დი­ტა­ცი­ოდ მომ­ზა­დე­ბას.
ვრცლად>>>
2018-01-25
G-PriEd-ის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პროგ­რა­მა — ბიზ­ნე­სის უნარ-ჩვე­ვე­ბი დაწყე­ბით გა­ნათ­ლე­ბა­ში
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი   18 იან­ვარს, თბი­ლის­ში, სა­გა­მო­ფე­ნო ცენტრ „ექ­ს­პო ჯორ­ჯი­ას“  პა­ვი­ლი­ონ­ში, შედ­გა აშშ სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს (USAID) მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტის  (G-PriEd) — ბიზ­ნე­სის უნარ-ჩვე­ვე­ბის პროგ­რა­მის დას­კ­ვ­ნი­თი კონ­ფე­რენ­ცია. მი­სი მი­ზა­ნი იყო დამ­ს­წ­რე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ან­გა­რი­შის წარ­დ­გე­ნა. მომ­ხ­სე­ნებ­ლებ­მა ბიზ­ნე­სის უნარ-ჩვე­ვე­ბის გაკ­ვე­თი­ლე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის შე­დე­გად, 2015-2018 სას­წავ­ლო წლებ­ში, მიღ­წე­უ­ლი შე­დე­გე­ბი მი­მო­ი­ხი­ლეს და მად­ლი­ე­რე­ბა გა­მო­ხა­ტეს პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი თი­თო­ე­უ­ლი სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის, მას­წავ­ლებ­ლის, მოს­წავ­ლის, ასე­ვე კერ­ძო სექ­ტო­რის მო­ხა­ლი­სე­ე­ბის მი­მართ, რომ­ლე­ბიც უსას­ყიდ­ლოდ უძღ­ვე­ბოდ­ნენ გაკ­ვე­თი­ლებს და მო­ზარ­დებს პრო­ფე­სი­ულ გა­მოც­დი­ლე­ბას უზი­ა­რებ­დ­ნენ.
ვრცლად>>>
2018-01-24
რე­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი სის­ტე­მის მთა­ვა­რი ორი­ენ­ტი­რე­ბი
  2009 წელს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბამ და­იწყო არას­რულ­წ­ლო­ვან­თა მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის რე­ფორ­მა, რო­მე­ლიც გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის მხარ­და­ჭე­რით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. რე­ფორ­მა, საწყის ეტაპ­ზე, კა­ნონ­თან კონ­ფ­ლიქ­ტ­ში მყოფ ბავ­შ­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კითხებს მო­ი­ცავ­და, 2014 წლი­დან კი გა­ფარ­თოვ­და და მო­იც­ვა და­ნა­შა­უ­ლის შე­დე­გად და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი და მოწ­მე ბავ­შ­ვე­ბი, ასე­ვე ბავ­შ­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ ოჯა­ხურ ან სხვა სა­მო­ქა­ლა­ქო და­ვებ­ში, ან უწევთ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფო ორ­გა­ნო­ებ­თან სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის და­სა­ცა­ვად.
გან­რი­დე­ბის და მე­დი­ა­ცი­ის პროგ­რა­მის და­ნერ­გ­ვა რე­ფორ­მის ერთ-ერ­თი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი
ვრცლად>>>
2018-01-24
სა­პი­ლო­ტე მო­დე­ლის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი და რის­კე­ბი
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   პრო­ექ­ტის „სკო­ლის თვით­შე­ფა­სე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“ ფარ­გ­ლებ­ში, სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბი­სა და პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით, პირ­ვე­ლი შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი შეხ­ვედ­რა გა­ი­მარ­თა. პრო­ექ­ტის „სკო­ლის თვით­შე­ფა­სე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“ მი­ზა­ნია ქარ­თუ­ლი სკო­ლე­ბის­თ­ვის თვით­შე­ფა­სე­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სის­ტე­მის მო­დე­ლე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნებ­სა და მა­თე­მა­ტი­კა­ში სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის. პრო­ექ­ტ­ში 15 სკო­ლაა ჩარ­თუ­ლი და სამ ეტა­პად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2017-12-21
ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­როს გავ­ლე­ნა ბავ­შ­ვებ­ზე
    ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   „უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­როს უსაფ­რ­თხო­ე­ბა და გავ­ზარ­დოთ ინ­ტერ­ნე­ტის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბა ყვე­ლა­ზე და­უც­ვე­ლი ბავ­შ­ვე­ბი­სათ­ვის“ — ამ გან­ცხა­დე­ბას გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი აკე­თებს და აქ­ვეყ­ნებს ან­გა­რიშს ციფ­რულ ბა­რი­ე­რებ­ზე და აანა­ლი­ზებს ინ­ტერ­ნე­ტი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის გავ­ლე­ნას ბავ­შ­ვე­ბის უსაფ­რ­თხო­ე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის სა­კითხებ­ზე.
ვრცლად>>>
2017-12-21
რა ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა სქე­მა­ში 2018 წელს
  მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა, რე­ა­ლუ­რად, ერ­თი წე­ლია, რაც სრუ­ლი დატ­ვირ­თ­ვით მუ­შა­ობს. სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, გარ­და იმი­სა, რომ გან­ხორ­ცი­ელ­და მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­ფე­ხუ­რებ­რი­ვი წინ­ს­ვ­ლა და სის­ტე­მა­ში გაჩ­ნ­და უფ­რო მე­ტი უფ­რო­სი და წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, უკ­ვე 9 მენ­ტო­რი პე­და­გო­გიც გვყავს, რო­მელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა სას­წავ­ლო წლის ბო­ლომ­დე კი­დევ გა­იზ­რ­დე­ბა. ასე­ვე, სკო­ლებ­ში მას­წავ­ლებ­ლის შე­ფა­სე­ბის სრუ­ლი­ად ახა­ლი სის­ტე­მა ჩა­მო­ყა­ლიბ­და და სქე­მა მოქ­მე­დებს, რო­გორც პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის დამ­ხ­მა­რე სის­ტე­მა.
ვრცლად>>>
2017-12-21
მხო­ლოდ სკო­ლის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბით სა­სურ­ველ შე­დეგს ვერ მი­ვი­ღებთ
სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გრძელ­დე­ბა მსჯე­ლო­ბა იმა­ზე, თუ რა და რო­გორ შე­იც­ვა­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში, რომ მსგავ­სი ტრა­გე­დი­ე­ბი (ვგუ­ლის­ხ­მობთ ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხ­დარ მკვლე­ლო­ბას) აღარ გან­მე­ორ­დეს, რა პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ზო­მე­ბი იქ­ნე­ბა ეფექ­ტუ­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბის ძა­ლა­დო­ბის­გან და­სა­ცა­ვად. ამ სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით რამ­დე­ნი­მე მო­საზ­რე­ბას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.
და­თო ტუ­რაშ­ვი­ლი მწე­რა­ლი
ვრცლად>>>
2017-12-14
      67 წლის ასაკ­ში, ხან­მოკ­ლე, მაგ­რამ მძი­მე ავად­მ­ყო­ფო­ბის შემ­დეგ გარ­და­იც­ვა­ლა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და აფხა­ზე­თის სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტი, სა­ხელ­მ­წი­ფო, კო­ტე მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლი­სა და გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძის პრე­მი­ე­ბის ლა­უ­რე­ა­ტი, ღირ­სე­ბის ორ­დე­ნი­სა და უკ­რა­ი­ნის „პრეს­ტი­ჟის“ ორ­დე­ნის კა­ვა­ლე­რი, „მა­ყუ­რებ­ლის სიმ­პა­თი­ის“ პრი­ზის მფლო­ბე­ლი, კონ­ს­ტან­ტი­ნე გამ­სა­ხურ­დი­ას სა­ხე­ლო­ბის სო­ხუ­მის სა­ხელ­მ­წი­ფო დრა­მა­ტუ­ლი თეატ­რის წამ­ყ­ვა­ნი მსა­ხი­ო­ბი, სამ­ხატ­ვ­რო ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი და დი­რექ­ტო­რი ათე­უ­ლო­ბით წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 1999-2004 წლე­ბის მოწ­ვე­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რი, 2013 წლი­დან აფხა­ზე­თის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კის გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის მი­ნის­ტ­რი დი­მიტ­რი ჯა­ი­ა­ნი.
დი­მიტ­რი ჯა­ი­ა­ნი და­ი­ბა­და 1950 წელს სე­ნაკ­ში, პე­და­გო­გე­ბის ოჯახ­ში. სე­ნა­კის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის
ვრცლად>>>
2017-12-14
უბე­დუ­რე­ბა ის არის, რომ ერთ საქ­მე­ზე ìკონ­ცენ­ტ­რა­ცია მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე დღე შეგ­ვიძ­ლია

თბი­ლი­სის 51-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი სას­ტი­კი და­ნა­შა­უ­ლი­დან ორი კვი­რა გა­ვი­და. მომ­ხ­დარ ფაქ­ტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ზო­გა­დო­ე­ბის რე­ა­გი­რე­ბა ნელ-ნე­ლა მი­ნელ­და.
ამ ეტაპ­ზე, ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხ­დარ ტრა­გი­კულ შემ­თხ­ვე­ვა­ზე და სა­მო­მავ­ლოდ, და­ნა­შა­უ­ლის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­რო­სა და გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ებს შო­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ; მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­მა „უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო“ გა­მოს­ცა, რო­მელ­შიც მო­ცე­მუ­ლია სკო­ლა­ში დარ­ღ­ვე­ვა­თა და სხვა­დას­ხ­ვა გა­და­უ­დე­ბელ, კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მოქ­მე­დე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცია.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N