გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-03-29
წი­ფუ­რია — წარ­სუ­ლი, რომ­ლი­თაც ვა­მა­ყობ!
ვუძღ­ვ­ნი თა­გი­ლო­ნის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის პე­და­გო­გი­ურ   კო­ლექ­ტივს, მის წარ­სულს, აწ­მ­ყო­სა და მო­მა­ვალს! დი­დი სი­ა­მა­ყით აღ­ვივ­სე, რო­ცა უფ­რო ღრმად და სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნად გა­ვე­ცა­ნი ჩე­მი მშობ­ლი­უ­რი სოფ­ლის, თა­გი­ლო­ნის, წარ­სულს, მის ის­ტო­რი­ას, სხვა­დას­ხ­ვა წყა­რო­ში ვრცლად მოხ­სე­ნი­ე­ბულ ჩემს „ოდა­ბა­დეს“, სა­დაც მე-17 სა­უ­კუ­ნე­ში უმოღ­ვა­წი­ათ იტა­ლი­ელ მი­სი­ო­ნე­რებს: ჯუ­ზე­პე მი­ლა­ნელს, ქრის­ტე­ფო­რე კას­ტელს, არ­ქან­ჯე­ლო ლამ­ბერ­ტის, ჟაკ ფრან­სუა გამ­ბას, ასე­ვე, ცნო­ბილ ევ­რო­პელ მოგ­ზა­ურს, ჟან შარ­დენს და სხვ. აქ იწე­რე­ბო­და სა­ელ­ჩო წე­რი­ლე­ბი, ეპის­ტო­ლე­ე­ბი, იყო წიგ­ნ­სა­ცა­ვი, ბიბ­ლი­ო­თე­კა, მხატ­ვ­რო­ბის კე­რა, სამ­კურ­ნა­ლო და სა­ვაჭ­რო ცენ­ტ­რი, გა­დი­ო­და რომ­სა და კონ­ს­ტან­ტი­ნე­პოლ­ში მი­მა­ვა­ლი გზე­ბი...
ვრცლად>>>
2018-03-29
ხარისხი — ეს­ტო­ნუ­რი სკო­ლის მთა­ვა­რი ორი­ენ­ტი­რი
18-22 თე­ბერ­ვალს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს 15 სკო­ლის 29 პე­და­გო­გი ეს­ტო­ნეთ­ში სას­წავ­ლო ტურ­ზე იმ­ყო­ფე­ბო­და. პე­და­გო­გე­ბი 5 და­მე­გობ­რე­ბულ ეს­ტო­ნურ სკო­ლა­ში ჯგუ­ფე­ბად გა­და­ნა­წილ­დ­ნენ. მათ სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, დაკ­ვირ­ვე­ბოდ­ნენ ეს­ტო­ნურ სკო­ლებ­ში მიმ­დი­ნა­რე სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს, გაკ­ვე­თი­ლებს, სას­კო­ლო გა­რე­მოს,  გაც­ნო­ბოდ­ნენ სკო­ლის მარ­თ­ვის სა­კითხებს და ინო­ვა­ცი­ურ მე­თო­დო­ლო­გი­ურ რე­სურ­სებს.
ვრცლად>>>
2018-03-22
სქე­მის მოქ­ნი­ლო­ბის­თ­ვის და­გეგ­მი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი
  ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პროფ­სი­უ­ლი გა­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქემა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა, რომ­ლის მი­ხედ­ვით მას­წავ­ლებ­ლებს მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­უმ­ცირ­დე­ბათ ბი­უ­როკ­რა­ტი­უ­ლი ბა­რი­ე­რე­ბი. ერთ-ერ­თი ცვლი­ლე­ბა მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი­დან ჩა­მოქ­ვე­ი­თე­ბის შე­სა­ხებ ჩა­ნა­წე­რს შე­ეხება — უფ­როს/წამ­ყ­ვან მას­წავ­ლე­ბელს, იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლას აღარ გეგ­მავს, სტა­ტუ­სი შე­უ­ნარ­ჩუნ­დე­ბა.
რამ გა­ნა­პი­რო­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა და კონ­კ­რე­ტუ­ლად რო­მელ კომ­პო­ნენ­ტებს შე­ე­ხე­ბა, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი.
ვრცლად>>>
2018-03-15
ერ­თი გვერ­დი ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ის­ტო­რი­იდ­გან
   თა­ო­ბა, რო­მე­ლიც სა­თა­ვე­ში ჩა­უდ­გა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბას, უკ­ვე შე­ფა­სე­ბუ­ლია. მა­შინ ყვე­ლა­ნი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი იყ­ვ­ნენ, მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რ­და — 29 წლის შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძე.
სწო­რედ შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძე და კი­დევ რამ­დე­ნი­მე მეც­ნი­ე­რი იყო ჩარ­თუ­ლი იმ ჯგუფ­ში, რო­მე­ლიც კე­რენ­ს­კის­თან შე­ვი­და და ნე­ბარ­თ­ვა აიღო. არც ერთ ინ­ს­ტან­ცი­ას არ ტო­ვებ­დ­ნენ, ოღონდ ეს საქ­მე გა­ე­ტა­ნათ. დი­დი ბრძო­ლით, მაგ­რამ მა­ინც გა­ი­მარ­ჯ­ვეს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ შემ­დეგ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში საქ­მე უკუღ­მა წა­ვი­და, ამ თა­ო­ბის მცდე­ლო­ბამ თა­ვი­სი შე­დე­გი გა­მო­ი­ღო. დღეს ჩვენ გვაქვს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი.
ეს თა­ო­ბა, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მე­თა­უ­რო­ბით, სა­ფუძ­ველს უყ­რი­და იმ ევ­რო­პუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტს, რო­მელ­ზეც ჩვენ ვოც­ნე­ბობთ და რო­მე­ლიც დღეს გვინ­და რომ გვქონ­დეს — მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა, დოქ­ტო­რან­ტუ­რა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბის დიპ­ლო­მი და ა.შ.,
ვრცლად>>>
2018-03-15
ცვლი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ქარ­თულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს ევ­რო­პუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის ნა­წილს გახ­დის
  ლალი თვალაბეიშვილი  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნონ­ში „უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­დის — გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა იმ მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი­სა და სფე­რო­ე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, სა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა სამ წე­ლი­წად­ში ბა­კა­ლავ­რი­სათ­ვის სა­ჭი­რო სწავ­ლის შე­დე­გის მიღ­წე­ვა და გა­ი­ცე­მა შე­სა­ბა­მი­სი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის დიპ­ლო­მი. და­გეგ­მი­ლია, ასე­ვე, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ში სწავ­ლის პე­რი­ო­დის ერთ წლამ­დე ან წე­ლი­წად­-ნა­ხევ­რამ­დე შემ­ცი­რე­ბა. თუმ­ცა, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლე ალექ­სან­დ­რე თევ­ზა­ძე ამ­ბობს, რომ კრე­დი­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა კი არ შემ­ცირ­დე­ბა, გაჩ­ნ­დე­ბა ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ იყოს, ასე­ვე, 180-კრე­დი­ტი­ა­ნი სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მა, რად­გან ჩვენ გვინ­და ვი­ყოთ ევ­რო­პუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის ნა­წი­ლი, სა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია 180-დან 240 კრე­დი­ტამ­დე სხვა­დას­ხ­ვა პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლია პროგ­რა­მა­ზე. ჩვენ­თან იყო შაბ­ლო­ნი, რომ შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ 240 კრე­დი­ტი.
ვრცლად>>>
2018-03-15
ონ­ლა­ინ ტრე­ნინ­გე­ბი — მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ახა­ლი ეტა­პი
 ლა­ლი ჯე­ლა­ძე  პირ­ვე­ლად სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მას­წავ­ლებ­ლე­ბი პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბას ელექ­ტ­რო­ნულ რე­ჟიმ­ში შეძ­ლე­ბენ. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი კურ­სე­ბი პე­და­გო­გებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მის­ცემს, მათ­თ­ვის სა­სურ­ველ დროს და ად­გი­ლას, ონ­ლა­ინ რე­ჟიმ­ში გა­ი­ა­რონ ტრე­ნინ­გე­ბი. „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ­ფონ­დი-სა­ქარ­თ­ვე­ლომ“ პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გა­მარ­თა. შეხ­ვედ­რა­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლე ლია გი­გა­უ­რი, „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის“ მმარ­თ­ვე­ლი დი­რექ­ტო­რი კა­ტე­რი­ნა ნტე­პი, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ. მათ პრო­ექ­ტის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რეს.
ვრცლად>>>
2018-03-08
სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის სა­ჯა­რო გან­ხილ­ვა და­იწყო
ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან, I-დან VI კლა­სის ჩათ­ვ­ლით, მოს­წავ­ლე­ე­ბი ახა­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბით ის­წავ­ლი­ან. ამ­ჟა­მად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო, დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის ახა­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე მოთხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის შერ­ჩე­ვის,
ვრცლად>>>
2018-02-22
სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბი შეც­ვ­ლი­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა
 
გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო და შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი აგ­რ­ძე­ლე­ბენ გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბის მო­დელ­ში შე­საძ­ლო ცვლი­ლე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბას. დღე­ი­სათ­ვის, და­ზუს­ტე­ბუ­ლია 2017-2018 წლის­თ­ვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი. გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 2017-2018 სას­წავ­ლო წლის ბო­ლოს, სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბი შეც­ვ­ლი­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა —ტეს­ტი­რე­ბის დას­რუ­ლე­ბი­სას მოს­წავ­ლე ეკ­რან­ზე და­ი­ნა­ხავს არა ქუ­ლას, არა­მედ
ვრცლად>>>
2018-02-22
ავტორიზაციას შეწირული უნივერსიტეტების შეუსრულებელი მისია
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნახ­ლ­და უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი. 2018 წელს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებს, ევ­რო­პის უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სტან­დარ­ტებ­სა და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პებ­თან (ESG — 2015) თავ­სე­ბა­დი, ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბით მო­უ­წევთ ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის გავ­ლა. დღეს­დღე­ო­ბით სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 72 უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს.
ვრცლად>>>
2018-02-22
გარე დაკვირვების კომპონენტი პილოტირებიდან ფართომასშტაბიან დანერგვაზე გადადის
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი, მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის გავ­ლის მსურ­ვე­ლი უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის რე­გის­ტ­რა­ცი­ას აცხა­დებს. გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბა თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნის პრაქ­ტი­კა­ში შე­მოწ­მე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა, რომ­ლის გავ­ლაც უწევს უფ­როს მას­წავ­ლე­ბელს წამ­ყ­ვა­ნის სტა­ტუ­სის მო­სა­პო­ვებ­ლად
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N