გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-12-14
      67 წლის ასაკ­ში, ხან­მოკ­ლე, მაგ­რამ მძი­მე ავად­მ­ყო­ფო­ბის შემ­დეგ გარ­და­იც­ვა­ლა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და აფხა­ზე­თის სა­ხალ­ხო არ­ტის­ტი, სა­ხელ­მ­წი­ფო, კო­ტე მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლი­სა და გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძის პრე­მი­ე­ბის ლა­უ­რე­ა­ტი, ღირ­სე­ბის ორ­დე­ნი­სა და უკ­რა­ი­ნის „პრეს­ტი­ჟის“ ორ­დე­ნის კა­ვა­ლე­რი, „მა­ყუ­რებ­ლის სიმ­პა­თი­ის“ პრი­ზის მფლო­ბე­ლი, კონ­ს­ტან­ტი­ნე გამ­სა­ხურ­დი­ას სა­ხე­ლო­ბის სო­ხუ­მის სა­ხელ­მ­წი­ფო დრა­მა­ტუ­ლი თეატ­რის წამ­ყ­ვა­ნი მსა­ხი­ო­ბი, სამ­ხატ­ვ­რო ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი და დი­რექ­ტო­რი ათე­უ­ლო­ბით წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 1999-2004 წლე­ბის მოწ­ვე­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რი, 2013 წლი­დან აფხა­ზე­თის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კის გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის მი­ნის­ტ­რი დი­მიტ­რი ჯა­ი­ა­ნი.
დი­მიტ­რი ჯა­ი­ა­ნი და­ი­ბა­და 1950 წელს სე­ნაკ­ში, პე­და­გო­გე­ბის ოჯახ­ში. სე­ნა­კის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის
ვრცლად>>>
2017-12-14
უბე­დუ­რე­ბა ის არის, რომ ერთ საქ­მე­ზე ìკონ­ცენ­ტ­რა­ცია მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე დღე შეგ­ვიძ­ლია

თბი­ლი­სის 51-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი სას­ტი­კი და­ნა­შა­უ­ლი­დან ორი კვი­რა გა­ვი­და. მომ­ხ­დარ ფაქ­ტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ზო­გა­დო­ე­ბის რე­ა­გი­რე­ბა ნელ-ნე­ლა მი­ნელ­და.
ამ ეტაპ­ზე, ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხ­დარ ტრა­გი­კულ შემ­თხ­ვე­ვა­ზე და სა­მო­მავ­ლოდ, და­ნა­შა­უ­ლის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­რო­სა და გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ებს შო­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ; მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­მა „უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო“ გა­მოს­ცა, რო­მელ­შიც მო­ცე­მუ­ლია სკო­ლა­ში დარ­ღ­ვე­ვა­თა და სხვა­დას­ხ­ვა გა­და­უ­დე­ბელ, კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მოქ­მე­დე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცია.
ვრცლად>>>
2017-12-14
მას­წავ­ლებ­ლე­ბი არ უნ­და დავ­ტო­ვოთ მხო­ლოდ მა­თი­ვე ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი­სა და ინ­ტუ­ი­ცი­ის ამა­რა
   ბო­ლო დროს სკო­ლებ­ში მომ­ძ­ლავ­რე­ბუ­ლი ბუ­ლინ­გის შემ­თხ­ვე­ვე­ბი სე­რი­ო­ზუ­ლი შფოთ­ვი­სა და სა­უბ­რის თე­მა გახ­და ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. სამ­წუ­ხა­როდ, ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე და სო­ფელ ოფ­შ­კ­ვით­ში მომ­ხ­დარ­მა ტრა­გე­დი­ამ, რო­ცა თა­ნა­ტო­ლებ­მა ერ­თ­მა­ნე­თი სა­სიკ­ვ­დი­ლოდ გა­ი­მე­ტეს, ძა­ლა­დო­ბა იმ მწვა­ვე გა­მოწ­ვე­ვად აქ­ცია, რო­მელ­საც, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სკო­ლე­ბი და, ზო­გა­დად, სის­ტე­მა, მი­უ­ხე­და­ვად  პრობ­ლე­მის არ­სე­ბო­ბი­სა, სა­თა­ნა­დო რე­ა­გი­რე­ბის გა­რე­შე ტო­ვებ­და. 
ვრცლად>>>
2017-12-07
    ორი მო­ზარ­დის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­სას­ტი­კით მკვლე­ლო­ბის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნი­მე დღეა, მთე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შეშ­ფო­თე­ბუ­ლი ლა­პა­რა­კობს. რო­გორ მი­ვე­დით ასეთ ტრა­გე­დი­ამ­დე, წლე­ბის წინ ხომ „უსაფ­რ­თხო სკო­ლის პროგ­რა­მამ“ შე­და­რე­ბით გა­ა­ნე­იტ­რა­ლა სკო­ლებ­ში შექ­მ­ნი­ლი ვი­თა­რე­ბა, რა შე­იც­ვა­ლა მას შემ­დეგ და რა­ტომ — უარე­სო­ბის­კენ?
ვრცლად>>>
2017-12-07
იპოვეთ საკუთარი ადგილი არაფორმალურ განათლებაში
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე კო­ა­ლი­ცი­ის „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით, 1 დე­კემ­ბერს, ექ­ს­პო ჯორ­ჯი­ა­ში, გა­მო­ფე­ნა-კონ­ფე­რენ­ცია „სკო­ლა და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბა“ გა­ი­მარ­თა, რომ­ლის მი­ზა­ნი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა და სკო­ლებ­თან მო­მუ­შა­ვე არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მიმ­წო­დე­ბელ­თა პრაქ­ტი­კის გაც­ნო­ბა იყო.
ვრცლად>>>
2017-11-30
ეროვნული ბიბლიოთეკის სა­უ­კუ­ნის პრო­ექ­ტი

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 17 ნო­ემ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის პირ­ველ კორ­პუს­ში, თით­ქ­მის ორ­წ­ლი­ა­ნი მუ­შა­ო­ბის შემ­დეგ, კავ­კა­სი­ა­ში უდი­დე­სი და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი წიგ­ნის მუ­ზე­უ­მი გა­იხ­ს­ნა, რო­მე­ლიც ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სოა რო­გორც ვი­ზუ­ა­ლუ­რი, ისე თვი­სობ­რი­ვი თვალ­საზ­რი­სით. წიგ­ნის მუ­ზე­უ­მი ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­ცავ­ში და­ცულ 19 ათას­ზე მეტ რა­რი­ტე­ტულ წიგნს აერ­თი­ა­ნებს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მდი­და­რი იშ­ვი­ათ გა­მო­ცე­მა­თა ფონ­დის მე­სა­კუთ­რეა, რო­მე­ლიც ბეჭ­დუ­რი წიგ­ნის და მათ შო­რის, ქარ­თუ­ლი ნა­ბეჭ­დი გა­მო­ცე­მე­ბის ის­ტო­რი­ას ქმნის. მუ­ზე­უმ­ში ყვე­ლა ის უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ცე­მა გა­მო­ი­ფი­ნე­ბა, რო­მე­ლიც იშ­ვი­ათ გა­მო­ცე­მა­თა ფონ­დ­შია და­ცუ­ლი. წიგ­ნის მუ­ზე­უმ­ში  წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა რო­გორც მუდ­მი­ვი ექ­ს­პო­ზი­ცი­ე­ბი, ასე­ვე თე­მა­ტუ­რი გა­მო­ფე­ნე­ბი, კერ­ძო კო­ლექ­ცი­ებ­ში და­ცუ­ლი თუ ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­ცავ­ში შე­ნა­ხუ­ლი უნი­კა­ლუ­რი ნა­ბეჭ­დი წიგ­ნე­ბი. ასე­ვე, დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა,
ვრცლად>>>
2017-11-30
აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვის მარ­თ­ვა ბავ­შ­ვებ­ში
ტერ­მი­ნი „აგ­რე­სია“ აერ­თი­ა­ნებს ქცე­ვა­თა მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ჯგუფს, რო­მე­ლიც სხვის­თ­ვის ან სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სათ­ვის ზი­ა­ნის მი­ყე­ნე­ბის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი. აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა მრა­ვალ­გ­ვა­რია და ის შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი იყოს რო­გორც მსუ­ბუ­ქი (მაგ, ხმა­მაღ­ლა სა­უ­ბა­რი), ასე­ვე უკი­დუ­რე­სად მწვა­ვე ფორ­მით (და­ნით ან სხვა სა­ხის იარა­ღით ზი­ა­ნის მი­ყე­ნე­ბა). აგ­რე­სი­ულ ქცე­ვას მი­ე­კუთ­ვ­ნე­ბა შემ­დე­გი მოქ­მე­დე­ბე­ბი: სა­კუ­თა­რი თა­ვის ან სხვე­ბის (თა­ნა­ტო­ლე­ბი, უფ­რო­სე­ბი, ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და სხვ.) და­ზი­ა­ნე­ბა (ხე­ლის ან ფე­ხის ჩარ­ტყ­მით, ნივ­თე­ბის სრო­ლით), ვერ­ბა­ლუ­რი მუ­ქა­რა, ჟეს­ტუ­რი მუ­ქა­რა, ტან­ტ­რუ­მი (ალ­ბათ, შეს­წ­რე­ბი­ხართ სი­ტუ­ა­ცი­ას, რო­დე­საც ბავ­შ­ვი ტი­რის, ყვი­რის, კი­ვის, ძირს წვე­ბა, ფე­ხებს აბა­კუ­ნებს... ამ მდგო­მა­რე­ო­ბას ეწო­დე­ბა ტან­ტ­რუ­მი), ასე­ვე სხვე­ბის ან სა­კუ­თა­რი ნივ­თე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბა. სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა უფ­რო მე­ტად ვლინ­დე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ლუ­რი დარ­ღ­ვე­ვე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვებ­ში. თუმ­ცა, ის ტი­პუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვებ­შიც გვხვდე­ბა. კვლე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა უფ­რო მე­ტად ვლინ­დე­ბა ვა­ჟებ­ში, ვიდ­რე გო­გო­ნებ­ში. აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვის გა­მოვ­ლე­ნა ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად მცირ­დე­ბა, თუმ­ცა კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი აჩ­ვე­ნებს, რომ აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა სტა­ბი­ლუ­რი სა­ხით ვლინ­დე­ბა მოზ­რ­დი­ლო­ბა­შიც.
ვრცლად>>>
2017-11-30
მიმ­დი­ნა­რე წლის 7 ნო­ემ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­აქ­ტო დარ­ბაზ­ში, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის რუს­თ­ვე­ლო­ლო­გი­ის კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პე­და­გოგ­თა და მეც­ნი­ერ­თა თა­ვი­სუ­ფა­ლი პროფ­კავ­ში­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, პრო­ექ­ტის „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ ფარ­გ­ლებ­ში, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის 850 წლის და რე­ვაზ სი­რა­ძის სა­ხე­ლო­ბის რუს­თა­ვე­ლის კლუ­ბის და­არ­სე­ბის 5 წლის იუბი­ლე აღი­ნიშ­ნა სტუ­დენ­ტ­თა კონ­ფე­რენ­ცი­ით — „პავ­ლე ინ­გო­როყ­ვას რუს­თ­ვე­ლო­ლო­გი­უ­რი კონ­ცეფ­ცი­ე­ბი“. დღეს შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ ორ თე­მას: მეც­ნი­ე­რე­ბის რა­ინ­დი პავ­ლე ინ­გო­როყ­ვას პორ­ტ­რე­ტი­სათ­ვის გი­ორ­გი გო­გუა
გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­გის­ტ­რან­ტი
ვრცლად>>>
2017-11-30
მოუსმინეთ, დღეს „ბავშვები მართავენ“
„პროგ­რე­სის მი­უ­ხე­და­ვად, 180 მი­ლი­ო­ნი ბავ­შ­ვი უფ­რო არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო მო­მავ­ლის წი­ნა­შე დგას, ვიდ­რე მა­თი მშობ­ლე­ბი“ — ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი, 20 ნო­ემ­ბერს, ბავ­შ­ვ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით ავ­რ­ცე­ლებს. იუნი­სე­ფის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ანა­ლი­ზის მი­ხედ­ვით, გლო­ბა­ლუ­რი პროგ­რე­სის მი­უ­ხე­და­ვად, მსოფ­ლიო მას­შ­ტა­ბით, ყო­ვე­ლი მე­თორ­მე­ტე ბავ­შ­ვი ცხოვ­რობს ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც მი­სი მო­მავ­ლის პერ­ს­პექ­ტი­ვა უარე­სია, ვიდ­რე მი­სი მშობ­ლე­ბის. ამა­ვე ანა­ლი­ზის თა­ნახ­მად, 37 ქვე­ყა­ნა­ში მცხოვ­რე­ბი 180 მი­ლი­ო­ნი ბავ­შ­ვი, დღეს, უფ­რო მე­ტა­დაა გან­წი­რუ­ლი უკი­დუ­რე­სი სი­ღა­რი­ბის­თ­ვის, სკო­ლის მიღ­მა დარ­ჩე­ნის­თ­ვის თუ ძა­ლა­დობ­რი­ვი სიკ­ვ­დი­ლის­თ­ვის, ვიდ­რე იყ­ვ­ნენ ამა­ვე ქვეყ­ნებ­ში მცხოვ­რე­ბი ბავ­შ­ვე­ბი 20 წლის წინ.
ვრცლად>>>
2017-11-16
ილია და ქარ­თ­ვე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა
გია მურ­ღუ­ლია დღეს ყვე­ლა ლა­პა­რა­კობს ილი­ას გზა­ზე. ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს რომ ჰკითხოთ, ვინც ჩარ­თუ­ლია პო­ლი­ტი­კა­ში ან სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში, ყვე­ლა გეტყ­ვით, რომ ის არის ილი­ას გზის გამ­გ­რ­ძე­ლე­ბე­ლი, რაც მი­ა­ნიშ­ნებს ერთ მარ­ტივ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას, რომ ეს არ შე­იძ­ლე­ბა მარ­თა­ლი იყოს. იმ­დე­ნად გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბი­ან ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი თუ პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლე­ბი ერ­თ­მა­ნე­თის­გან, რომ შე­უძ­ლე­ბე­ლია ერ­თ­სა და იმა­ვე ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს ეყ­რ­დ­ნო­ბოდ­ნენ ან გა­მო­ხა­ტავ­დ­ნენ. ყვე­ლა ჩვენ­გან­მა, ალ­ბათ, სა­კუ­თარ თავს უნ­და და­უს­ვას კითხ­ვა — ვინ არის დღეს ჩვენ­თ­ვის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე, რამ­დე­ნად კარ­გად ვიც­ნობთ მას? ეს ერ­თი. მე­ო­რე
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N