გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-10-08
***
მან­და­ტურ­მა და­მი­კა­კუ­ნა კარ­ზე:
— გის­მენ.
— მშო­ბე­ლი გე­ლო­დე­ბათ, დი­რექ­ტო­რის ნახ­ვა მინ­დაო, ბავ­შ­ვი მოჰ­ყავს ამ სკო­ლა­ში.
— არ მაქვს ად­გი­ლე­ბი.
— შე­მო­ვი­დეს? ვუთხა­რი, რომ ვე­რა­ვის მი­ი­ღებთ, სავ­სეა კლა­სე­ბი და მა­ინც თქვენს ნახ­ვას მო­ითხოვს.
— შე­მო­ვი­დეს.
მო­რი­დე­ბუ­ლი იერით, გამ­ხ­დარ­მა, თაგ­ვის­ფერ­თ­მი­ან­მა ქალ­მა შე­მო­ა­ბი­ჯა. არ ჰგავ­და ჩვე­უ­ლებ­რივ მთხოვ­ნელს, ზო­გი საჩხუბ­რად შე­მარ­თუ­ლია, მი­ზეზს ეძებს სიტყ­ვა­ზე ჩა­გე­ჭი­დოს. მეტ­წი­ლად რი­დი იგ­რ­ძ­ნო­ბა, თით­ქოს ბავ­შ­ვო­ბი­დან გად­მოჰ­ყ­ვა­თო დი­რექ­ტო­რის მი­მართ პა­ტი­ვის­ცე­მა.
დაბ­ნე­უ­ლი იდ­გა, შევ­თა­ვა­ზე სკა­მი, კი­დე­ზე ჩა­მოჯ­და
ვრცლად>>>
2015-10-08
ემო­ცი­უ­რი უსაფ­რ­თხო­ე­ბის პრობ­ლე­მა ქარ­თულ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში
სუ­ი­ცი­დი ადა­მი­ა­ნუ­რი ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის თან­მ­დე­ვი უძ­ვე­ლე­სი და უდა­ვოდ მას­შ­ტა­ბუ­რი პრობ­ლე­მაა. მსოფ­ლი­ო­ში, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, მი­ლი­ო­ნამ­დე ადა­მი­ა­ნი სი­ცოცხ­ლეს თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბით ას­რუ­ლებს, მცდე­ლო­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა კი გა­ცი­ლე­ბით მე­ტია. ამ მოვ­ლე­ნას გან­სა­კურ­თე­ბულ ტრა­გიზმს ის გა­რე­მო­ე­ბა სძენს, რომ მსოფ­ლი­ო­ში თვით­მ­კ­ვ­ლელ­თა დი­დი უმ­რავ­ლე­სო­ბა 15-24 წლი­საა. „ჰუმან რა­ითს ვოთ­ჩის“ მო­ნა­ცე­მე­ბით, 2008 წელს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო, 106 ქვე­ყა­ნას შო­რის, ბო­ლო­დან მე­ო­რე ად­გილ­ზე იყო თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბის შემ­თხ­ვე­ვე­ბით. თუმ­ცა,
ვრცლად>>>
2015-10-01
წარ­მა­ტე­ბის­თ­ვის დას­ჯი­ლი
ირაკლი თავაძე სამ­წუ­ხა­როდ, დიდ სპორ­ტ­ში ჩაბ­მუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი­სა თუ მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის ისევ ძა­ლი­ან დიდ პრობ­ლე­მად რჩე­ბა სწავ­ლი­სა და სპორ­ტუ­ლი კა­რი­ე­რის შე­თავ­სე­ბა, რის გა­მოც ბევ­რი იძუ­ლე­ბუ­ლია, სპორტს თა­ვი და­ა­ნე­ბოს. მარ­თა­ლია, პი­რი­ქი­თაც ხდე­ბა, თუმ­ცა ეს პრობ­ლე­მის სიმ­წ­ვა­ვეს ოდ­ნა­ვა­დაც არ ამ­ცი­რებს — მათ არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა უწევთ, ოქ­როს შუ­ა­ლე­დის და­ჭე­რას კი მოქ­მე­დი კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბის გა­მო, უმე­ტე­სად, ვერ ახერ­ხე­ბენ. არა­და, მსოფ­ლი­ომ დი­დი ხნის წინ გა­დაჭ­რა ეს პრობ­ლე­მა და ასე­თი დი­ლე­მის წი­ნა­შე არ აყე­ნებს თა­ვის მო­ქა­ლა­ქე­ებს — აძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, თა­ვი­სი ნი­ჭი სრუ­ლად გა­ნა­ვი­თა­რონ. იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ ჩვენს მთავ­რო­ბას ვე­ლო­სი­პე­დის გა­მო­გო­ნე­ბა არ სჭირ­დე­ბა და უკ­ვე აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მარ­თებს, ამ პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბას არა და არ და­ად­გა საშ­ვე­ლი. ვფიქ­რობთ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას არ აქვს პო­ლი­ტი­კუ­რი ნე­ბა, იზ­რუ­ნოს თა­ვის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ზე და კა­ნონ­ში შე­ი­ტა­ნოს ელე­მენ­ტა­რუ­ლი შეს­წო­რე­ბა, რაც გარ­კ­ვე­ულ გა­მო­ნაკ­ლისს და­უშ­ვებს სპორ­ტულ შე­ჯიბ­რე­ბებ­ზე ყოფ­ნი­სას ან მო­სამ­ზა­დე­ბელ პე­რი­ოდ­ში გაც­დე­ნი­ლი სა­ა­თე­ბის გა­მო კლას­ში ან კურ­ს­ზე არ ჩა­ტო­ვონ სპორ­ტ­ს­მე­ნი და გაც­დე­ნი­ლი სა­ა­თე­ბის ანაზღა­უ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცენ.
ვრცლად>>>
2015-10-01
თავ­გა­და­სა­ვა­ლი „მას­წავ­ლებ­ლურ სა­მოთხე­ში“
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია უწე­რის სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ლე­ლა კო­ტო­რაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც რა­ჭის მა­ღალ­მ­თი­ან სო­ფელ­ში გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს პროგ­რა­მით „ას­წავ­ლე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის“ ჩა­ვი­და, რად­გან მის­თ­ვის ეს პროგ­რა­მა კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი მიზ­ნის მქო­ნე მოვ­ლე­ნას წარ­მო­ად­გენს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში. რამ­დე­ნი­მეწ­ლი­ან­მა მუ­შა­ო­ბამ მა­ღალ­მ­თი­ან სკო­ლა­ში მას წელს კი­დევ ერ­თი კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი ნა­ბი­ჯი გა­და­ად­გ­მე­ვი­ნა — წელს უწე­რის სკო­ლის ერ­თა­დერ­თი პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლი სწო­რედ მი­სი შვი­ლი აღ­მოჩ­ნ­და — „ცხოვ­რე­ბა ხან­და­ხან გვთა­ვა­ზობს გა­მოწ­ვე­ვას, რო­მე­ლიც აუცი­ლებ­ლად უნ­და მი­ი­ღო“ — ამ­ბობს ის.
ვრცლად>>>
2015-09-24
გამოცდების ცენტრი მზად არის, გადავიდეს ელექტრონული ფორმატის ტესტირებაზე
გვესაუბრება შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი
მაია მიმინოშვილი
— რო­გორ ჩა­ი­ა­რა ეროვ­ნულ­მა გა­მოც­დებ­მა?
— გა­მოც­დებ­მა ნორ­მა­ლუ­რად ჩა­ი­ა­რა, პრო­ცე­სი მშვიდ ვი­თა­რე­ბა­ში დას­რულ­და. ბუ­ნებ­რი­ვია, ვგუ­ლის­ხ­მობ არა მარ­ტო სა­გა­მოც­დო, არა­მედ გას­წო­რე­ბი­სა და აპე­ლა­ცი­ის პრო­ცესს, შემ­დეგ კი — ჩა­რიცხ­ვე­ბის და გრან­ტის გა­ნა­წი­ლე­ბის. ყვე­ლა­ფერ­მა ნორ­მა­ლუ­რად ჩა­ი­ა­რა, 28 ათას­ზე მე­ტი სტუ­დენ­ტი გვყავს, რაც თა­ვის­თა­ვად ძა­ლი­ან კარ­გია და კმა­ყო­ფი­ლი ვარ.
— მაგ­რამ მა­ინც დად­გა მე­ო­რა­დი ჩა­რიცხ­ვე­ბის სა­კითხი... შედ­გა შეხ­ვედ­რა რექ­ტო­რებ­თან და სა­ბო­ლოო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ამის შემ­დეგ იქ­ნა მი­ღე­ბუ­ლი. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გო­რი იყო რექ­ტო­რე­ბის პო­ზი­ცია?
— ამ სა­კითხ­თან და­კავ­ში­რე­ბით რექ­ტო­რებ­თან დე­ტა­ლუ­რად ვი­სა­უბ­რეთ. მათ მე­ო­რა­დი ჩა­რიცხ­ვე­ბის ის­ტო­რია შე­ვახ­სე­ნე.
ვრცლად>>>
2015-09-24
სქე­მის პირ­ვე­ლი დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი, ანუ პრო­ცე­სე­ბის გა­მოც­და
ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა ამოქ­მედ­და. სქე­მის ამოქ­მე­დე­ბას წინ ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი უძღო­და — პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტის სა­მუ­შაო ვერ­სი­ას ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი პი­რი გა­ეც­ნო. წლის ბო­ლომ­დე არა­ერ­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბა და აქ­ტი­ვო­ბა უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს, რო­მე­ლიც სტრა­ტე­გი­ულ გეგ­მა­შია გა­წე­რი­ლი. „წელს მარ­თ­ლაც დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი გვექ­ნე­ბა“ — ასეთ გან­ცხა­დე­ბას აკე­თებს მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი. რა იგუ­ლის­ხ­მე­ბა ამ დატ­ვირ­თულ წელ­ში და
ვრცლად>>>
2015-09-24
„ელ­სე­ვი­ე­რის“ ბა­ზა­ში ქარ­თუ­ლი ჟურ­ნა­ლე­ბი გა­მოჩ­ნ­დე­ბა
ლალი ჯელაძე მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერთ უმ­ს­ხ­ვი­ლეს ელექ­ტ­რო­ნულ ბა­ზას­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა, გა­სულ წელს, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ეროვ­ნულ სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დ­სა და ბა­ზე­ბის მომ­წო­დე­ბელ კომ­პა­ნია „ელ­სე­ვი­ერს“ შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით და­იწყო. ეს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შე­თან­ხ­მე­ბა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვით და უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მის­ცემს, უფა­სოდ ისარ­გებ­ლონ უკა­ნას­კ­ნე­ლი სა­უ­კუ­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რით. ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა 5 მი­ლი­ონ ჩა­ნა­წერს მო­ი­ცავს. მეც­ნი­ე­რე­ბის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გახ­დე­ბა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რა არა მხო­ლოდ
ვრცლად>>>
2015-09-17
გა­მო­რიცხუ­ლი მე­ქა­ნი­კუ­რი პა­სუ­ხე­ბი და ობი­ექ­ტუ­რად შე­ფა­სე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა
ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის ახა­ლი სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი და­ამ­ტ­კი­ცა, რო­მე­ლიც ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა. კითხ­ვა­რის შევ­სე­ბა მას­წავ­ლებ­ლებს ყო­ვე­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწყის­ში მო­უ­წევთ და სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბის შემ­დეგ და­უ­რიგ­დე­ბათ. პე­და­გო­გებს პა­სუ­ხის გა­ცე­მა და­ახ­ლო­ე­ბით 120 კითხ­ვის­თ­ვის მო­უ­წევთ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად ივ­სე­ბა და პა­სუ­ხე­ბი ოთხ დო­ნედ იყო­ფა. 1 ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი დო­ნეა, ხო­ლო მე-4 — ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი. იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში თუ კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელს ესა თუ ის პუნ­ქ­ტი არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა, ის 0-ს და­წერს.
პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი
ვრცლად>>>
2015-06-25
ახალ­გაზ­რ­დო­ბის წლე­ბი სავ­სე უნ­და იყოს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ექ­ს­პე­რი­მენ­ტით
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია იოსებ ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი,
 ვა­შინ­გ­ტო­ნი­სა და ჯე­ფერ­სო­ნისკო­ლე­ჯის სტუ­დენ­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი
ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში
— რამ­დე­ნად წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი  და რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-06-11
„ბავშვთა ქორწინებით“ გამოწვეული პრობლემები და ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი რეგულაციები
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ე­როს მო­სახ­ლე­ო­ბის ფონ­დის (UNFPA) მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, 18 წელს მი­უღ­წე­ვე­ლი, და­ახ­ლო­ე­ბით, 14 მი­ლი­ო­ნი გო­გო ქორ­წინ­დე­ბა ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 38 000 — ერთ დღეს, 13 გო­გო­ნა კი — 30 წამ­ში, მა­თი დი­დი ნა­წი­ლი — იძუ­ლე­ბით. ეს არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო სტა­ტის­ტი­კა ბავ­შ­ვ­თა ქორ­წი­ნე­ბას, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის სფე­რო­ში, ერთ-ერთ უმ­წ­ვა­ვეს სა­კითხად წარ­მო­ა­ჩენს. გა­ე­როს მო­სახ­ლე­ო­ბის ფონ­დის მო­ნა­ცე­მე­ბით, მსოფ­ლი­ო­ში, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, 15-დან 19 წლის ასა­კის, და­ახ­ლო­ე­ბით, 16 მი­ლი­ო­ნი გო­გო­ნა აჩენს ბავშვს.
ბო­ლოდ­რო­ინ­დელ­მა მოვ­ლე­ნებ­მა გვიჩ­ვე­ნა, რომ ად­რე­ულ ასაკ­ში ქორ­წი­ნე­ბა და ორ­სუ­ლო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც პრობ­ლე­მაა — 15-19 წლის ყო­ვე­ლი 1000 გო­გო­ნა­დან, სა­შუ­ა­ლოდ, 39
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N