გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-04-01
პროფესია, რომელიც ქვეყნის მომავალს განსაზღვრავს
სო­ფე­ლი სნო ზღვის დო­ნი­დან 1760 კი­ლო­მეტ­რ­ზე მდე­ბა­რე­ობს. 2002 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სო­ფელ­ში 418 კა­ცი ცხოვ­რობს. სოფ­ლის და­არ­სე­ბა და მი­სი გა­ნა­შე­ნი­ა­ნე­ბა-გან­ვი­თა­რე­ბა ღუ­დუ­შა­უ­რე­ბის გვარს უკავ­შირ­დე­ბა. ღუ­დუ­შა­უ­რე­ბის პირ­ვე­ლი საცხოვ­რი­სი სო­ფე­ლი კვი­რა­ის ძალ­თაი ყო­ფი­ლა, შემ­დეგ იქი­დან წა­მო­სუ­ლან და იქ­ვე ახ­ლოს და­სახ­ლე­ბუ­ლან. სოფ­ლის­თ­ვის, თა­ვი­ან­თი წი­ნაპ­რის პა­ტივ­სა­ცე­მად, სნო და­ურ­ქ­მე­ვი­ათ, ხო­ლო ძვე­ლი ნა­მო­სახ­ლა­რი, მთა­ში გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი ტრა­დი­ცი­ის მი­ხედ­ვით, სა­ლო­ცა­ვად
ვრცლად>>>
2015-04-01
2 აპრილი — აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საერთაშორისო დღე
რა­ი­მონ­დი ჩე­მი უსაყ­ვარ­ლე­სი კი­ნოგ­მი­რია ბა­რი ლე­ვინ­სო­ნის ფილ­მი­დან „წვი­მის კა­ცი“. მარ­თა­ლი გითხ­რათ, აღარც კი მახ­სოვს რამ­დენ­ჯერ მაქვს ნა­ნა­ხი.
მა­შინ, რო­ცა ფილ­მი კი­ნო­ეკ­რა­ნებ­ზე გა­მო­ვი­და, აუტიზ­მის შე­სა­ხებ ბევ­რი არა­ფე­რი ვი­ცო­დი, უფ­რო სწო­რად არა­ფე­რი ვი­ცო­დი,  არა­და რა­ი­მონ­დი აუტიზ­მი­თაა და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი. გა­მო­გიტყ­დე­ბით, ალ­ბათ, მა­შინ ფილ­მის ასე გა­მორ­ჩე­ვა მას­ში მო­ნა­წი­ლე მსა­ხი­ო­ბე­ბის სიყ­ვა­რულ­მაც გა­ნა­პი­რო­ბა. ფილ­მის მთა­ვა­რი გმი­რე­ბი — მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი ტომ კრუ­ზი და უნი­ჭი­ე­რე­სი დას­ტინ ჰოფ­მა­ნი — 17 წლის გო­გო­ნას გულ­გ­რილს ვე­რაფ­რით და­ტო­ვებ­და. ფილ­მის ყუ­რე­ბი­სას ბრა­ზი მე­რე­ო­და ჩარ­ლის უხეშ საქ­ცი­ელ­ზე, მაგ­რამ ბო­ლოს, გა­კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბულ ტომ კრუზს, ამას ყო­ველ­თ­ვის ვპა­ტი­ობ­დი... გა­ვი­და წლე­ბი და „წვი­მის კა­ცი“ მა­ინც  დარ­ჩა იმ რამ­დე­ნი­მე ფილმს შო­რის, რო­მელ­საც ვურ­ჩევ­დი, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, თუ­კი ვინ­მემ რჩე­ვა მკითხა, აუცი­ლებ­ლად ენა­ხათ. ახ­ლა ფილ­მ­მა სხვა ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ი­ძი­ნა, ეს ჩარ­ლის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შეც­ვ­ლამ გა­ნა­პი­რო­ბა და იმ იმედ­მა, რომ ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბაც არ­სე­ბულს ასე­თი­ვე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს სტიგ­მის და­საძ­ლე­ვად, რო­მე­ლიც, სამ­წუ­ხა­როდ, დღემ­დე არ­სე­ბობს.
ვრცლად>>>
2015-03-26
ჩვენ­ზე ერ­თით მე­ტი, მაგ­რამ მე­გობ­რე­ბი ხომ ქრო­მო­სო­მებს არ ით­ვ­ლი­ან...
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „მა­ლე დე­და გავ­ხ­დე­ბი... ექი­მებ­მა მითხ­რეს, რომ ჩემს შვილს და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი აქვს. მე­ში­ნია. ნე­ტავ, რო­გო­რი ცხოვ­რე­ბა ექ­ნე­ბა ჩემს ბი­ჭუ­ნას.“ — მო­მა­ვა­ლი დე­დის წე­რი­ლი­დან. ამ გუ­ლი­სა­მა­ჩუ­ყე­ბე­ლი წე­რი­ლის პა­სუ­ხი სა­ო­ცა­რი ვი­დე­ორ­გო­ლია, რო­მე­ლიც, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, სა­უ­კე­თე­სო გზავ­ნი­ლია და ყვე­ლა იმ შე­საძ­ლებ­ლო­ბის და უნა­რის გახ­მო­ვა­ნე­ბა, რაც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვებს შე­უძ­ლი­ათ. ეს არის  გზავ­ნი­ლი ყვე­ლა დე­დის­თ­ვის, ვი­საც მსგავ­სი პრობ­ლე­მა აქვს და არა მხო­ლოდ მათ­თ­ვის, მსოფ­ლიო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის და, რაც მთა­ვა­რია, ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს თა­ვად და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი ახ­მო­ვა­ნე­ბენ:
„ძვირ­ფა­სო მო­მა­ვა­ლო დე­და, ნუ­რაფ­რის გე­ში­ნია. შე­ნი შვი­ლი ბევ­რი რა­მის გა­კე­თე­ბას შეძ­ლებს. შეძ­ლებს,
ვრცლად>>>
2015-03-26
ჩვე­ნი სამ­შობ­ლო მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოა
რუბრიკის სტუმარია
მუს­ტა­ფა კო­ლა­თი (ქო­ლო­ტაშ­ვი­ლი)
 „მარ­მა­რი­ლოს ზღვის რე­გი­ო­ნის
ქარ­თ­ვე­ლე­ბის პლატ­ფორ­მის“ წევ­რი,
სო­ფელ ნუ­რუ­ოს­მა­ნი­ეს სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენის მას­წავ­ლე­ბე­ლი — ბა­ტო­ნო მუს­ტა­ფა, პირ­ველ რიგ­ში, მო­გე­სალ­მე­ბით სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან და გი­ლო­ცავთ თურ­ქე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბის პროგ­რა­მის დამ­ტ­კი­ცე­ბის ის­ტო­რი­ულ ფაქტს. რო­გორ აფა­სებთ ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას?
ვრცლად>>>
2015-03-26
ახა­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო პროგ­რა­მე­ბი შე­უ­ვა­ლი პრინ­ცი­პით - მა­ღა­ლი ხა­რის­ხი
მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მას ჩვენს გა­ზეთ­ში არა­ერ­თი წე­რი­ლი მი­ეძღ­ვ­ნა, თუმ­ცა თე­მა იმ­დე­ნად აქ­ტუ­ა­ლუ­რი და მას­შ­ტა­ბუ­რია, პე­რი­ო­დუ­ლად ვაგ­რ­ძე­ლებთ სქე­მის სხვა­დას­ხ­ვა კომ­პო­ნენ­ტებ­ზე სა­უ­ბარს. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, სქე­მა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, მომ­ზად­და ახა­ლი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბი, რო­მე­ლიც კვა­ლი­ფი­ცი­ურ პე­და­გო­გებს მო­ამ­ზა­დებს.
ვრცლად>>>
2015-03-19
ვა­ჟა­თი და რუს­თ­ვე­ლით ამა­ყი „მა­მა­ცი ქა­ლის“ რე­ა­ლო­ბა
ბაპ­ტის­ტურ-ევან­გე­ლუ­რი ეკ­ლე­სი­ის ეპის­კო­პო­სი რუ­სუ­დან გო­ცი­რი­ძე მსოფ­ლი­ო­ში პირ­ვე­ლი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი ქა­ლია, რო­მელ­საც აშშ-ს პირ­ველ­მა ლე­დიმ მი­შელ ობა­მამ, გა­სულ წელს,  „სი­მა­მა­ცის“ ჯილ­დო გა­დას­ცა. ეს ჯილ­დო 2007 წელს ჰი­ლა­რი კლინ­ტონ­მა და­ა­წე­სა და მას მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა ქვე­ყა­ნა­ში მოღ­ვა­წე იმ არა­ა­მე­რი­კელ ქა­ლებს გა­დას­ცე­მენ, რომ­ლებ­მაც სა­კუ­თა­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბით სი­მა­მა­ცე გა­მო­ი­ჩი­ნეს. რი­თია ეპის­კო­პო­სი ქა­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი, რი­თაც მი­იქ­ცია ყუ­რადღე­ბა და მი­სი მოღ­ვა­წე­ო­ბა სი­მა­მა­ცედ შე­ფას­და — რო­გო­რია „გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი“ ადა­მი­ა­ნის ბე­დი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში?
ვრცლად>>>
2015-03-19
ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი არ უნ­და ვი­ყოთ ჩა­მო­კი­დე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ზე, ვე­ცა­დოთ შევ­ქ­მ­ნათ პერ­ს­პექ­ტი­ვა იმ რე­სურ­სით, რაც გაგ­ვაჩ­ნია
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია მი­ხე­ილ სარ­ჯ­ვე­ლა­ძე,
კი­ოლ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი გერ­მა­ნი­ა­ში
— მი­შა, შე­ნი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, 90-იან წლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ რთუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა იყო. სწავ­ლობ­დი ლან­ჩხუ­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ლე­სის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში. რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გქონ­და თუ არა სა­თა­ნა­დო პი­რო­ბე­ბი იმის­თ­ვის, რომ წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე ყო­ფი­ლი­ყა­ვი და გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-03-19
მას­წავ­ლებ­ლებ­მა ძა­ლი­ან კარ­გად უნ­და იცოდ­ნენ, სა­ი­დან სად მი­დი­ან
გია მურ­ღუ­ლია
კერ­ძო სკო­ლა „ლო­გო­სის“
დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ფი­ლო­ლო­გი­ის დოქ­ტო­რი
ასე­თი დო­კუ­მენ­ტის არ­სე­ბო­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბას ყო­ველ­თ­ვის პრინ­ცი­პუ­ლად ვუ­ჭერ­დი მხარს და ახ­ლაც ვუ­ჭერ. მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია უნ­და ცნობ­დეს კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლას, წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ეს იქ­ნე­ბა მკვდა­რი პრო­ფე­სია. არა­ერ­თხელ მით­ქ­ვამს, რომ შო­რე­ულ 1976 წელს რომ და­ვამ­თავ­რე უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და დიპ­ლომ­ში ჩა­მი­წე­რეს ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მას შემ­დეგ არა­ვინ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა ჩე­მით. გან­ვი­თარ­და სკო­ლა, შე­იც­ვა­ლა პროგ­რა­მე­ბი, შე­იც­ვა­ლა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, წიგ­ნე­ბი, ბავ­შ­ვე­ბი და ყვე­ლა­ფე­რი, მაგ­რამ რა მო­მი­ვი­და მე, შე­ვიც­ვა­ლე და გან­ვ­ვი­თარ­დი თუ არა, აქამ­დე არც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა და არც სა­ხელ­მ­წი­ფო. პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბა 90-იანი წლე­ბის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გვქონ­და, მას­წავ­ლე­ბელ­თა ატეს­ტა­ცია რომ ჩა­ტარ­და. ძა­ლი­ან კარ­გად ვი­ცი, რა ხარ­ვე­ზე­ბი ახ­ლ­და ამ პრო­ცესს. სხვა­თა შო­რის, მა­შინ არა­ვინ არ ეხ­მა­რე­ბო­და ამ სის­ტე­მას,
ვრცლად>>>
2015-03-19
უნა­რე­ბის გა­მოც­და აზ­როვ­ნე­ბი­სა და მსჯე­ლო­ბის შე­მა­ფა­სე­ბე­ლი გა­მოც­დაა და არა ცოდ­ნის
ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო საგ­ნე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე აქ­ტუ­ა­ლუ­რი, ალ­ბათ, ზო­გა­დი უნა­რე­ბია. მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბიც არ­სე­ბობს და შე­კითხ­ვე­ბიც ბევ­რია. მრა­ვალ­გ­ზის გან­მარ­ტე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, კვლავ ხში­რად გა­ის­მის შე­კითხ­ვა — უნ­და მო­ემ­ზა­დოს თუ არა აბი­ტუ­რი­ენ­ტი ზო­გად უნა­რებ­ში? ჩვენ არა­ერ­თხელ გვი­სა­უბ­რია შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან, სო­ფო დო­ლი­ძეს­თან და, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, უნა­რე­ბის გა­მოც­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ამომ­წუ­რა­ვი ინ­ფორ­მა­ცია მიგ­ვი­ღია. თე­მის აქ­ტუ­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, კი­დევ ერ­თხელ ვთა­ვა­ზობთ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის რჩე­ვებს, რო­მელ­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მათ გა­მოც­დის წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ბა­რე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა.
ვრცლად>>>
2015-03-12
სასკოლო მზაობის ოპტიმალური ასაკის ძიებაში
ლალი ჯელაძე ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონ­ში სას­კო­ლო ასა­კის გან­საზ­ვ­რის შე­სა­ხებ ცვლი­ლე­ბა ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ძა­ლა­ში შე­ვა. დო­კუ­მენ­ტის თა­ნახ­მად, ბავ­შ­ვი პირ­ველ კლას­ში სწავ­ლას ვერ და­იწყებს, თუ სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბის დღეს 6 წლის არ არის. პრო­ფე­სი­უ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბა ასე­თია: გო­ნებ­რი­ვი და ფი­ზი­კუ­რი მზად­ყოფ­ნის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია, მოს­წავ­ლეს 6 წე­ლი შე­უს­რულ­დეს. კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ამოქ­მე­დე­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბით ხვდე­ბა მშო­ბელ­თა ის ნა­წი­ლი, რო­მელ­თა შვი­ლე­ბიც
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N