გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-06-15
რეკომენდაციები ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში კად­რე­ბის მარ­თ­ვის ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად
 სა­ხელ­მ­წი­ფო აუდი­ტის სამ­სა­ხურ­მა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა 2016 წლის ან­გა­რი­ში „ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში კად­რე­ბის მარ­თ­ვა“, რო­მე­ლიც აფა­სებ­და გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბი­სა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის კად­რე­ბის არ­სე­ბო­ბის მიზ­ნით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პროგ­რა­მე­ბის/ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბას და ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის მარ­თ­ვის მიზ­ნით გა­ტა­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბას:
• რამ­დე­ნად შე­ე­სა­ბა­მე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცია დად­გე­ნილ სტან­დარ­ტებს?
• რამ­დე­ნად უზ­რუნ­ველ­ყოფს არ­სე­ბუ­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბის მო­ზიდ­ვას?
• რამ­დე­ნად უზ­რუნ­ველ­ყოფს გა­ტა­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი კად­რის დე­ფი­ცი­ტის შემ­ცი­რე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რე­გი­ო­ნებ­ში?
შემ­თხ­ვე­ვი­თი შერ­ჩე­ვის პრინ­ცი­პით გა­მო­ი­კითხა 134 ადა­მი­ა­ნი: 34 — მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლი პი­რი, რომ­ლებ­საც ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დათ საგ­ნის გა­მოც­და და 100 — მოქ­მე­დი მას­წავ­ლე­ბე­ლი. გა­მო­კითხ­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ დღეს­დღე­ო­ბით, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მის ერთ-ერთ მთა­ვარ პრობ­ლე­მად ისევ რჩე­ბა კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სიმ­ცი­რე­სა და ახა­ლი კად­რე­ბის მო­ზიდ­ვის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბა­ში. სკო­ლებ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის თით­ქ­მის ნა­ხე­ვა­რი სა­პენ­სიო ასაკ­საა მიღ­წე­უ­ლი ან ამ ასაკს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი. 60 წლი­სა და უფ­რო­სი ასა­კის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის წი­ლი (20%) ევ­რო­პის სა­შუ­ა­ლო მაჩ­ვე­ნებ­ელ­ზე (6%) საგ­რ­ძ­ნობ­ლად მა­ღა­ლია. სა­ქარ­თ­ვე­ლო ასე­ვე გა­მო­ირ­ჩე­ვა ახალ­გაზ­რ­და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის და­ბა­ლი მაჩ­ვე­ნებ­ლით. 30 წლამ­დე ასა­კის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის წი­ლი 7%-ია, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად ჩა­მორ­ჩე­ბა ევ­რო­პის სა­შუ­ა­ლო მაჩ­ვე­ნე­ბელს — 12%-ს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­უ­თი­თებს იმ რის­კ­ზე, რომ უახ­ლო­ეს რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კად­რე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის წი­ნა­შე დად­გე­ბა.
აუდი­ტის დას­კ­ვ­ნის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი უჭი­რავს „აუდი­ტის მიგ­ნე­ბებს“, რო­მელ­თა შო­რის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნ­და „კად­რე­ბის კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბი“. წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი სწრა­ფად გავ­რ­ცელ­და პრე­სის, ტე­ლე­ვი­ზი­ის და უფ­რო აქ­ტი­უ­რად — სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით.
კად­რე­ბის კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბი
ვრცლად>>>
2017-06-15
სამოქალაქო ცნობიერებისა და უნარების დემონსტრირება
  ვაგ­რ­ძე­ლებთ სა­უ­ბარს ახალ ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ზე.
ჩვე­ნი სტუ­მა­რია ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის
დე­პარ­ტა­მენ­ტის სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტი 
შალ­ვა მეკ­რა­ვიშ­ვი­ლი.დღეს სა­ბა­ზო სა­ფე­ხურ­ზე სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის სწავ­ლე­ბის ახალ სტან­დარტს მი­მო­ვი­ხი­ლავთ, მის ძი­რი­თად სი­ახ­ლე­ებ­სა და ცვლი­ლე­ბებს, ასე­ვე მე­თო­დო­ლო­გი­ურ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს. — რა ცვლი­ლე­ბა შე­ე­ხო სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის სწავ­ლე­ბას?
ვრცლად>>>
2017-06-15
უსახელო ფრთამოტეხილი ანგელოზების სამყაროში

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი   2 ივ­ნისს, „წიგ­ნის სახ­ლ­ში ბახ­ტ­რი­ონ­ზე“, მხატ­ვ­რი­სა და მო­ქან­და­კის, ბე­სო კო­ბა­ხი­ძის ნა­მუ­შევ­რე­ბის პირ­ვე­ლი პერ­სო­ნა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნა გა­იხ­ს­ნა. ბე­სო კო­ბა­ხი­ძემ რა­ჭა­ში, ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის რა­ი­ო­ნის პირ­ვე­ლი სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა და­ამ­თავ­რა. სწავ­ლა მოსე თო­ი­ძის სა­ხე­ლო­ბის სამ­ხატ­ვ­რო სას­წავ­ლე­ბელ­ში გა­ნაგ­რ­ძო, შემ­დეგ კი თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო სამ­ხატ­ვ­რო აკა­დე­მია და­ამ­თავ­რა. მშობ­ლი­ურ რა­ჭა­ში დაბ­რუ­ნე­ბულ­მა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქმი­ა­ნო­ბა გა­ნაგ­რ­ძო. ამ­ჟა­მად, ბე­სო ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის სახ­ვი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის მუ­ზე­უმს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობს, სამ­სა­ხუ­რის შემ­დეგ კი, სახ­ლ­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი, თა­ვის პა­ტა­რა სა­ხე­ლოს­ნო­ში მოლ­ბერ­ტ­თან  აგ­რ­ძე­ლებს მუ­შა­ო­ბას.
ვრცლად>>>
2017-06-08
„ნაპ­რა­ლე­ბი“ სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა­ში
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, გა­ი­მარ­თა ორ­დღი­ა­ნი კონ­ფე­რენ­ცია — „სა­ხელ­მ­წი­ფო და სა­ერ­თა­შო­რი­სო შე­ფა­სე­ბა: სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი“. გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს, „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი-სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა“ (მCა) და „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის“ (მCC) მხარ­და­ჭე­რით გა­მარ­თუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ის მი­ზა­ნი იყო სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის გან­მ­საზღ­ვ­რელ პირ­თა ინ­ფორ­მი­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მა­თე­მა­ტი­კა­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ, ასე­ვე ფარ­თო დი­ა­ლო­გის ინი­ცი­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის ამაღ­ლე­ბი­სა და სწავ­ლის თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად.
ვრცლად>>>
2017-06-08
მო­მა­ვა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა­შია

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე კო­ა­ლი­ცი­ამ „განათ­ლე­ბა ყვე­ლას­თ­ვის — სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა „მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მარ­თა, რო­მე­ლიც 2017 წლის  13 მა­ისს და­წეს­და.  ინი­ცი­ა­ტი­ვა პირ­ვე­ლად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ი­სა­კენ მი­მარ­თუ­ლი გლო­ბა­ლუ­რი კამ­პა­ნი­ის „The Global Teacher Prize“ ნა­წი­ლია.
„მო­მა­ვა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა­შია“ — ეს ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს კამ­პა­ნი­ის სლო­გა­ნია და, ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის აზ­რით, ზუს­ტად გა­მო­ხა­ტავს იმ მი­ზანს, რო­მე­ლიც ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვას და­უ­სა­ხეს. „ჩვენ გვჯე­რა, რომ მო­მა­ვა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა­შია და ვფიქ­რობთ, ამ მო­მავ­ლის გა­სა­ღე­ბი ხელ­ში მას­წავ­ლებ­ლებს უჭი­რავთ  — გვითხ­რა ირი­ნა ხან­თა­ძემ,  კო­ა­ლი­ცი­ის დი­რექ­ტორ­მა, — შე­სა­ბა­მი­სად, რამ­დე­ნა­დაც და­ვა­ფა­სებთ ამ პრო­ფე­სი­ას, ხელს შე­ვუწყობთ მის გან­ვი­თა­რე­ბას და ახალ­გაზ­რ­დე­ბის მო­ზიდ­ვას,
ვრცლად>>>
2017-06-08
მი­ზა­ნი — კრი­ტი­კუ­ლად მო­აზ­როვ­ნე პატ­რი­ო­ტი მო­ქა­ლა­ქის აღ­ზ­რ­და
  ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის
ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის
კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ნი­კო სი­ლა­გა­ძე
გვე­სა­უბ­რე­ბა საგ­ნის „მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“
 სტან­დარ­ტ­ზე — რო­გორ უნ­და მოხ­დეს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო
გეგ­მის რე­ა­ლი­ზე­ბა სას­კო­ლო ოთახ­ში, რო­გორ არის მას­ში
ასა­ხუ­ლი ის სი­ახ­ლე­ე­ბი, რაც მას წი­ნა თა­ო­ბის
სტან­დარ­ტე­ბის­გან გა­ნას­ხ­ვა­ვებს. „მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“ — ზო­გა­დი ინ­ფორ­მა­ცია
სა­გა­ნი „მე და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა“ III-IV კლა­სებ­ში ის­წავ­ლე­ბა. მას კვი­რა­ში 2 სა­ა­თი ეთ­მო­ბა.
ვრცლად>>>
2017-06-08
ავერეტის საავიაციო უნივერსიტეტის პირველი ქართველი სტუდენტი

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი  რა­ტი ზედ­გი­ნი­ძე და­ბა ას­პინ­ძის სკო­ლის 2017 წლის ერთ-ერ­თი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლია. ხჳჳბ კლა­სის მოს­წავ­ლემ TOEFL-ის და SAT-ის გა­მოც­დე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ა­ბა­რა. მი­ღე­ბუ­ლი შე­დე­გე­ბით ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში, კერ­ძოდ, ვირ­ჯი­ნი­ის შტა­ტის ქა­ლაქ დენ­ვი­ლის AVERETT-ის სა­ა­ვი­ა­ციო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ჩა­ი­რიცხა. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კო­მი­სი­ის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, რა­ტი, რო­გორც ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გის მქო­ნე, 20 000 ამე­რი­კუ­ლი დო­ლა­რით და­ფი­ნან­ს­და, რაც ოთხი სას­წავ­ლო წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში 80 000 აშშ დო­ლარს შე­ად­გენს. სპე­ცი­ა­ლუ­რი კო­მი­სი­ის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, რა­ტი ზედ­გი­ნი­ძის სწავ­ლა სრუ­ლად და­ფი­ნან­ს­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2017-06-01
კონ­ტ­რას­ტუ­ლი ბავ­შ­ვო­ბა

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­პირ­ვე­ლივ­ნი­სო
მარ­თა­ლია, სა­პირ­ვე­ლივ­ნი­სო წე­რი­ლია, მაგ­რამ სუ­ლაც არ ვა­პი­რებ,  ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის სა­ერ­თა­შო­რის დღი­სად­მი მიძღ­ვ­ნილ საჩ­ვე­ნე­ბელ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დავ­წე­რო რა­მე და ამით თავ­მო­წო­ნე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძიე­ბე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­ვაც­ნო, რო­გორც ქველ­მოქ­მე­დე­ბი ან ბავ­შ­ვე­ბის ბედ-იღ­ბ­ლით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი კე­თილ­შო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ღა­მე არ სძი­ნავთ მა­თი დარ­დით, ან ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის სა­კითხებ­ში მიღ­წე­ულ პროგ­რეს­სა და დეკ­ლა­რი­რე­ბულ პრინ­ცი­პებ­ზე ვი­სა­უბ­რო. პრინ­ციპ­ში, არც ამის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო მაქვს რა­მე, მაგ­რამ უმ­თავ­რე­სი ბავ­შ­ვე­ბის ის ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბაა, რო­მე­ლიც ასე კონ­ტ­რას­ტუ­ლად გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა იმ სა­ზე­ი­მო დღი­სა­გან, რო­მელ­საც ბავ­შ­ვებს წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ უძღ­ვ­ნი­ან და მსოფ­ლი­ოს ყუ­რადღე­ბას იქ­ცე­ვენ, რომ  ბავ­შ­ვე­ბი და მა­თი უფ­ლე­ბე­ბი უპირ­ვე­ლე­სია.
ვრცლად>>>
2017-06-01
არც წარ­სუ­ლი და­ვი­ვიწყოთ, არც დღე­ვან­დე­ლო­ბას ავ­ც­დეთ და მო­მა­ვა­ლი პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბიც გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 24 მა­ისს, თბი­ლი­სის 24-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის სა­აქ­ტო დარ­ბაზ­ში, IXბ კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბის — გი­გი ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლის, ნი­ნო თო­დუ­ა­სა და ლი­კა შა­კი­აშ­ვი­ლის მოთხ­რო­ბე­ბის: „წარ­სუ­ლი­დან დღე­ვან­დ­ლამ­დე“, „ქვეგ­რი­ა­ლა“ და „რო­ცა ტალ­ღე­ბი შლი­ან მო­გო­ნე­ბებს...“ პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. მოს­წავ­ლე­ებ­მა წა­ი­კითხეს მოთხ­რო­ბე­ბი და იმ­ს­ჯე­ლეს იმ თე­მე­ბის შე­სა­ხებ, რა­საც თა­ვი­ანთ ნა­წარ­მო­ე­ბებ­ში ეხე­ბი­ან. ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტორ­მა, ქრთუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბელ­მა, თა­მარ ბა­რი­საშ­ვილ­მა მოს­წავ­ლე­ებს სიმ­ბო­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი — ლა­ლი და­თაშ­ვი­ლის წიგ­ნი „ქრის­ტი­ა­ნო­ბის ანა­რეკ­ლი „ვეფხის­ტყა­ო­სან­ში“ გა­დას­ცა.
ვრცლად>>>
2017-06-01
მოს­წავ­ლე დი­დი მო­ცუ­ლო­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ის „სა­ბარ­გუ­ლედ“ არ უნ­და გავ­ხა­დოთ

ვაგ­რ­ძე­ლებთ ახალ, რე­ვი­ზი­რე­ბულ
ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ზე სა­უ­ბარს.
დღეს უშუ­ა­ლოდ საგ­ნობ­რივ
სას­წავ­ლო გეგ­მებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან
სტრუქ­ტუ­რულ და ში­ნა­არ­სობ­რივ ცვლი­ლე­ბებ­ზე
გვე­სა­უბ­რე­ბა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო
გეგ­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ექ­ს­პერ­ტი
თა­მარ ჯა­ყე­ლი — რო­გორ შე­იც­ვა­ლა საგ­ნობ­რი­ვი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბი და რით იყო ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი?
— შე­გახ­სე­ნებთ, რომ პირ­ვე­ლი თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა 2006 წელს დამ­ტ­კიც­და და 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 2006-2010 წწ-ში, ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებ­და. 2010 წელს, მი­სი რე­ვი­ზი­ის შე­დე­გად, შე­მუ­შავ­და მე­ო­რე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა, რომ­ლის და­ნერ­გ­ვის ვა­დად 2011-2016 წლე­ბი გა­ნი­საზღ­ვ­რა.
2014 წელს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­მა მე­ო­რე თა­ო­ბის, ანუ 2011-2016 წლე­ბის ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მის რე­ვი­ზი­ა­ზე და­იწყო მუ­შა­ო­ბა. რე­ვი­ზი­ის პრო­ცეს­ში ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში არ­სე­ბი­თი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნის სა­ჭი­რო­ე­ბა გა­მო­იკ­ვე­თა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
37(831)N