გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-06-09
ახა­ლი თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ ახა­ლი, 2017-2023 წლე­ბის, ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მარ­თა, რო­მე­ლიც 2017-2018 სას­წავ­ლო წლი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა და მი­სი და­ნერ­გ­ვა დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რით (I-IV კლა­სე­ბი) და­იწყე­ბა.
ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა სა­ბა­ზი­სო დო­კუ­მენ­ტია, რო­მე­ლიც გან­საზღ­ვ­რავს, რა, რო­დის და რო­გორ უნ­და ის­წავ­ლე­ბო­დეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში. კერ­ძოდ, გან­საზღ­ვ­რავს: სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის მიზ­ნებ­სა და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრინ­ცი­პებს; ძი­რი­თად მე­თო­დი­კურ ორი­ენ­ტი­რებს; სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცე­სის ორ­გა­ნი­ზე­ბას; მოს­წავ­ლის შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მას; სა­ვალ­დე­ბუ­ლო და არ­ჩე­ვით საგ­ნებს; სა­გან­თა სწავ­ლის მიზ­ნებ­სა და ში­ნა­არსს; სა­ა­თობ­რივ ბა­დეს, ანუ სა­გან­თა კვი­რე­ულ გა­ნა­წი­ლე­ბას; ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის პრინ­ცი­პებს და ა.შ.
ვრცლად>>>
2016-06-09
მი­ვი­ღოთ დი­აგ­ნო­ზი, რო­გო­რიც არის, რაც უნ­და მტკივ­ნე­უ­ლი იყოს
მეთორმეტეკლასელთა გამოსაშვები გამოცდებისა და
ეროვნული გამოცდების ნახევრად
ელექ­ტრონული ფორმატის აპრობაციის შესახებ გვესაუბრება შეფასებისა და გამოც­დების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი
— რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ მე­თორ­მე­ტეკ­ლა­სელ­თა სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბის შე­დე­გებს?
—  წელს, რა­ტომ­ღაც, გა­ხან­გ­რ­ძ­ლივ­და სა­უ­ბა­რი ამ თე­მა­ზე და გაჩ­ნ­და კითხ­ვე­ბი იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ წელს გა­ცი­ლე­ბით უარე­სი შე­დე­გი იყო, ვიდ­რე წი­ნა წელს. მე ასე ტრა­გი­კუ­ლად და დრა­მა­ტუ­ლად ნამ­დ­ვი­ლად არ ვუ­ყუ­რებ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ  გა­მო­იკ­ვე­თა ორი სა­გა­ნი — მა­თე­მა­ტი­კა და უცხო ენა, სა­დაც იმ მოს­წავ­ლე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, რომ­ლებ­მაც კომ­პე­ტენ­ცი­ის მი­ნი­მა­ლუ­რი ზღვა­რი ვერ გა­და­ლა­ხეს, უფ­რო მე­ტი იყო, ვიდ­რე, მა­გა­ლი­თად, შარ­შან. თუმ­ცა, გვახ­სოვს წლე­ბი, მა­გა­ლი­თად 2011 წე­ლი, რო­დე­საც უარე­სი შე­დე­გი გვქონ­და. ასე რომ, სუ­რა­თი წლი­დან წლამ­დე იც­ვ­ლე­ბა და დრა­მა­ტუ­ლი სხვა­ო­ბა ნამ­დ­ვი­ლად არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა. გა­ი­სად, შეიძ­ლე­ბა, ამ კუთხით, უკე­თე­სი შე­დე­გი გვქონ­დეს, შემ­დეგ წელს — უარე­სი, მაგ­რამ ერ­თი შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ ერ­თ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად, რომ ვი­თა­რე­ბა გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი არ არის, რაც, თა­ვის­თა­ვად, ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა. და­ახ­ლო­ე­ბით, 2900-მდე მოს­წავ­ლე, რო­მე­ლიც რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი იყო ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის, გა­მო­ე­თი­შა ამ პრო­ცესს იმი­ტომ, რომ ერთ-ერთ სა­გან­ში ვერ მო­ა­ხერ­ხა ბა­რი­ე­რის (მი­ნი­მა­ლურ­ზე მი­ნი­მა­ლუ­რი) გა­და­ლახ­ვა. მე თუ მკითხავთ, ასე­თი მოს­წავ­ლე 2900 კი არა, 200-იც რომ გვყავ­დეს ან 50, რა თქმა უნ­და, ძა­ლი­ან გულ­სატ­კე­ნია.
ვრცლად>>>
2016-06-08
კონ­კურ­სი „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ 15 წლი­საა
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 30 მა­ისს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის „აუდი­ტო­რი­ა­ში“, ჩა­ტარ­და ტრა­დი­ცი­უ­ლი კონ­კურ­სის „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ დას­კ­ვ­ნი­თი ტუ­რი.  2002 წლი­დან პრო­ექ­ტი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით  და ბო­ლო სა­მი წე­ლია, ქვეყ­ნის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში, კერ­ძოდ, სომ­ხეთ­სა და იმერ­ხევ­ში. პრო­ექ­ტის დე­ბუ­ლე­ბის თა­ნახ­მად, კონ­კურ­სან­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, სა­სურ­ველ ენა­ზე  წარ­მო­ედ­გი­ნათ შერ­ჩე­უ­ლი ეპი­ზო­დი, ინ­ს­ცე­ნი­რე­ბა პო­ე­ტუ­რი ნა­მუ­შევ­რის, ნა­ხა­ტის ან კო­ლა­ჟის სა­ხით; ეფიქ­რათ და თა­ვი­სი  შე­ხე­დუ­ლე­ბა  გა­მო­ე­ხა­ტათ თა­ვი­სუ­ფა­ლი თე­მით. გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ კონ­კურ­სან­ტებს გა­და­ე­ცათ ფა­სი­ა­ნი სა­ჩუქ­რე­ბი და დიპ­ლო­მე­ბი, ყვე­ლა მო­ნა­წი­ლე კი  სი­გე­ლით და­ჯილ­დოვ­და. ტრა­დი­ცი­უ­ლად, პრო­ექ­ტი წელ­საც  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პე­და­გოგ­თა და მეც­ნი­ერ­თა თა­ვი­სუ­ფა­ლი პროფ­კავ­ში­რის ძა­ლის­ხ­მე­ვით გან­ხორ­ცი­ელ­და. თბი­ლი­სის 24-ე სა­ჯა­რო სკო­ლამ კონ­კურ­სის ორი ეტა­პი სა­კუ­თარ ბა­ზა­ზე, სკო­ლის სივ­რ­ცე­ში ჩა­ა­ტა­რა, რად­გან ამ პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი თა­მარ ბა­რი­საშ­ვი­ლია. დას­კ­ვ­ნი­თი ტუ­რი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას­თან და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი რუს­თა­ვე­ლის კლუ­ბის თა­ნად­გო­მით წა­რი­მარ­თა. კონ­კურ­სი „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ 15 წლი­საა.
ვრცლად>>>
2016-06-02
სა­დაც არ უნ­და წა­ვი­დე, სა­ბო­ლო­ოდ, ყო­ველ­თ­ვის უკან — სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დავ­ბ­რუნ­დე­ბი
რუბრიკის სტუმარია თათია ვაშაძე, FLEX-ის პროგრამის გამარჯვებული, ტეხასის შტატის ქალაქ ბურლესონის ჯოშუას სკოლის მოსწავლე — თა­თია, პირ­ველ რიგ­ში, გაგ­ვე­ცა­ნი. რა შე­გიძ­ლია გვი­ამ­ბო შე­ნი მშობ­ლი­უ­რი,  ჭი­ა­თუ­რის N4 სა­ჯა­რო სკო­ლის შე­სა­ხებ?
— და­ვი­ბა­დე ქა­ლაქ ჭი­ა­თუ­რა­ში, სწავ­ლა ქარ­თულ გიმ­ნა­ზი­ა­ში და­ვიწყე, თუმ­ცა ოპ­ტი­მი­ზა­ცი­ის გა­მო, მე-4 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში მო­მი­წია გა­დას­ვ­ლა. თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ ეს ის ად­გი­ლია, სა­დაც არა მარ­ტო საგ­ნობ­რი­ვი, არა­მედ ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა მი­ვი­ღე. სკო­ლა წარ­მა­ტე­ბი­სა­კენ მი­მა­ვა­ლი მთა­ვა­რი, პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გ­მა­შიც და­მეხ­მა­რა. პა­ტა­რა­ო­ბი­დან­ვე „მას­წავ­ლებ­ლის შვი­ლის“ იარ­ლი­ყი მქონ­და. ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი, ვი­საც უშუ­ა­ლოდ ჩემ­თან შე­ხე­ბა არ ჰქონ­და, ჩემს ათოს­ნო­ბას და მიღ­წე­ულ წარ­მა­ტე­ბებს სტე­რე­ო­ტი­პუ­ლად უყუ­რებ­და, რის გა­მოც,
ვრცლად>>>
2016-06-02
სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გოგ­თა ფო­რუ­მი
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 28 მა­ისს, ექ­ს­პო ჯორ­ჯი­ა­ში, სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გოგ­თა წლი­უ­რი ფო­რუ­მის გა­მო­ფე­ნა-კონ­ფე­რენ­ცია გა­იხ­ს­ნა. ფო­რუ­მის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ყვე­ლა რე­გი­ო­ნის 400 პე­და­გო­გი, სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს სი­ახ­ლე­ებს გა­ეც­ნო და  პე­და­გოგ­თა ხელ­შეწყო­ბით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­გა­მო­ფე­ნა და­ათ­ვა­ლი­ე­რა.
კონ­ფე­რენ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებს მი­ე­სალ­მ­ნენ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლე ლია გი­გა­უ­რი, სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მის დი­რექ­ტო­რი მა­რი­ნა უშ­ვე­რი­ძე, აშშ სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ნი­ნო ბუ­ა­ჩი­ძე და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი.
ვრცლად>>>
2016-05-26
რო­გორ ვა­წარ­მო­ოთ პრაქ­ტი­კის კვლე­ვა
მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წის­ნ­ვ­ლის სქე­მის მი­ხედ­ვით, გარ­კ­ვე­უ­ლი კა­ტე­გო­რი­ის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის, ერთ-ერ­თი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბა  პრაქ­ტი­კუ­ლი კვლე­ვაა, რომ­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მათ მო­უ­წევთ რო­გორც შემ­დე­გი სტა­ტუ­სის მი­საღ­წე­ვად, ისე არ­სე­ბუ­ლის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად. ვინ და რო­გორ უნ­და აწარ­მო­ოს პრაქ­ტი­კის კვლე­ვა და რა მი­ზანს ისა­ხავს ეს აქ­ტი­ვო­ბა, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ექ­ს­პერტ-კონ­სულ­ტან­ტი სო­ფი­კო ლობ­ჟა­ნი­ძე — რა არის პრაქ­ტი­კის კვლე­ვა?
— პე­და­გო­გი­უ­რი პრაქ­ტი­კის კვლე­ვა არის პე­და­გო­გე­ბის, დი­რექ­ტო­რე­ბის, სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სხვა წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის მე­თო­დუ­რი გა­მოკ­ვ­ლე­ვა კონ­კ­რე­ტუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლის, სკო­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის, სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბი­სა და მოს­წავ­ლე­თა აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წ­რე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის შეგ­რო­ვე­ბი­სა და გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით.
ვრცლად>>>
2016-05-26
წე­რი­სა და წარ­მოთ­ქ­მის შეც­დო­მა­თა ტი­პე­ბი სომ­ხუ­რე­ნო­ვან მოს­წავ­ლე­ებ­ში და მა­თი დაძ­ლე­ვის გზე­ბი

ნე­ბის­მი­ე­რი ენის და­უფ­ლე­ბა­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მარ­თ­ლ­მეტყ­ვე­ლე­ბა და მარ­თ­ლ­წე­რა, რად­გან ენის ფლო­ბის დო­ნეს, ლექ­სი­კურ მა­რაგ­თან ერ­თად, ეს ორი ფაქ­ტო­რიც გა­ნა­პი­რო­ბებს. მარ­თ­ლ­მეტყ­ვე­ლე­ბა და მარ­თ­ლ­წე­რა, გრა­მა­ტი­კუ­ლი ნორ­მე­ბის დაც­ვის გარ­და, გუ­ლის­ხ­მობს სიტყ­ვი­სა თუ ბგე­რის სწო­რად წარ­მოთ­ქ­მა­სა და სწო­რად ფიქ­სა­ცი­ას. ჩვენ მი­ერ გან­სა­ხილ­ვე­ლი სა­კითხი ეხე­ბა სომ­ხუ­რე­ნო­ვან მოს­წავ­ლე­ებ­ში წარ­მოთ­ქ­მი­სა და წე­რის პრობ­ლე­მებს და გვერდს ვუვ­ლით გრა­მა­ტი­კულ კა­ტე­გო­რი­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კითხებს. რო­გორც პრაქ­ტი­კა გვიჩ­ვე­ნებს, წე­რა­სა და წარ­მოთ­ქ­მა­ში პრი­ო­რი­ტე­ტი წარ­მოთ­ქ­მას უკა­ვია, რად­გან სწო­რად წარ­მოთ­ქ­მუ­ლი სიტყ­ვა თუ ბგე­რა ნიშ­ნავს ენის შემ­ს­წავ­ლე­ლის მი­ერ სიტყ­ვის/ბგე­რის ორ­თოგ­რა­ფი­უ­ლი ხა­ტის სწო­რად აღ­ქ­მას და, შე­სა­ბა­მი­სად, სწო­რად წე­რას.
ცნო­ბი­ლია, რომ მე­ო­რე/უცხო ენის წარ­მოთ­ქ­მა­ში დი­დია მშობ­ლი­უ­რი ენის გავ­ლე­ნა. ენის შემ­ს­წავ­ლე­ლი, შე­სას­წავ­ლი ენის ფო­ნე­მას მშობ­ლი­უ­რის ყა­ლიბ­ში აქ­ცევს და ისე წარ­მოთ­ქ­ვამს. აქე­დან მო­დის წარ­მოთ­ქ­მის ძი­რი­თა­დი პრობ­ლე­მაც, მაგ­რამ ად­ვი­ლად და­საძ­ლე­ვია, თუ მოს­წავ­ლეს პირ­ვე­ლი კლა­სი­დან­ვე ას­წავ­ლის ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, რომ­ლის­თ­ვი­საც შე­სას­წავ­ლი ენა მშობ­ლი­უ­რია.
ვრცლად>>>
2016-05-19
პროგ­რა­მა, რო­მე­ლიც ევ­რო­პელ კო­ლე­გებ­თან გვა­ახ­ლო­ებს
მერ­ვე წე­ლია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით შექ­მ­ნი­ლი პროგ­რა­მა „პეს­ტა­ლო­ცი“ ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ევ­რო­საბ­ჭოს მი­ერ შექ­მ­ნილ პროგ­რა­მას ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში კო­ორ­დი­ნა­ცი­ას მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი უწევს და გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტებს, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ღო­ნის­ძი­ე­ბებს სთა­ვა­ზობს, რაც მთა­ვა­რია, ქარ­თ­ველ მო­ნა­წი­ლე­ებს უცხო­ელ კო­ლე­გებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს. კონ­კ­რე­ტუ­ლად პროგ­რა­მის რა აქ­ტი­ვო­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს სა­მიზ­ნე ჯგუ­ფი, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პროგ­რა­მა „პეს­ტა­ლო­ცის“ კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ნი­ნო მა­ი­სუ­რა­ძე:
— რა არის „პეს­ტა­ლო­ცი“ და რო­გო­რია მი­სი მიზ­ნე­ბი?
— პროგ­რა­მა „პეს­ტა­ლო­ცი“ გა­ნათ­ლე­ბის დარ­გის პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით შე­იქ­მ­ნა და მას ევ­რო­საბ­ჭო, ევ­რო­პის კულ­ტუ­რის კონ­ვენ­ცი­ის ფარ­გ­ლებ­ში, ახორ­ცი­ე­ლებს. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პროგ­რა­მას, 2009 წლი­დან კო­ორ­დი­ნა­ცი­ას მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი უწევს. პროგ­რა­მას საკ­მა­ოდ ფარ­თო სა­მიზ­ნე აუდი­ტო­რია ჰყავს, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა შე­უძ­ლი­ათ არა მხო­ლოდ  მას­წავ­ლებ­ლებს, არა­მედ ტრე­ნე­რებს, ტრე­ნე­რო­ბის მსურ­ვე­ლებს,
ვრცლად>>>
2016-05-19
სიახლეებით დატვირთული სასწავლო წელი

ლან­ჩხუ­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში 24 სა­ჯა­რო და 1 კერ­ძო სკო­ლა ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს. ისე რო­გორც მთელ ქვე­ყა­ნა­ში, აქაც, მიმ­დი­ნა­რე სას­წავ­ლო წე­ლი ბევ­რი სი­ახ­ლი­თაა გა­მორ­ჩე­უ­ლი, რო­მელ­თა შე­სა­ხე­ბაც საგანმანათლებლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი ნი­ნო ჩი­ტაძე  მოგ­ვიყ­ვე­ბა.
ქალ­ბა­ტო­ნი ნი­ნო თბი­ლი­სის  ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფსი­ქო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლია და, 2007 წლი­დან, ურე­კის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში ჯერ ფსი­ქო­ლო­გად მუ­შა­ობ­და, შემ­დეგ კი „ტო­ლე­რან­ტო­ბას“ ას­წავ­ლი­და. სხვა­დას­ხ­ვა წლებ­ში იყო სა­ინ­ფორ­მა­ციო მე­ნე­ჯე­რი; ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მო­ხა­ლი­სე კორ­დი­ნა­ტო­რი მა­შინ, რო­ცა ამ კუთხით (2010 წ.) პირ­ვე­ლი
ვრცლად>>>
2016-05-19
ჩე­მი სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უკავ­შირ­დე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია
მი­რან­და თე­დეშ­ვი­ლი,
ბა­ბეშ ბო­ი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტი
— სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დით  და­ვიწყოთ. სწავ­ლობ­დი ქა­რე­ლის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ ცე­რო­ნის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, რო­მე­ლიც წარ­ჩი­ნე­ბით და­ამ­თავ­რე.  რა ად­გი­ლი უჭი­რავს შენს ცხოვ­რე­ბა­ში სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბულ წლებს, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მო­გე­სალ­მე­ბით! უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, მად­ლო­ბა თქვენს რუბ­რი­კას მას­პინ­ძ­ლო­ბის­თ­ვის, ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნოა ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბის  ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი­სა­თვის გა­ზი­ა­რე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა სკო­ლას, შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ ეს პე­რი­ო­დი ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე სა­სი­ა­მოვ­ნო და ნა­ყო­ფი­ე­რი იყო,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N