გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-04-21
უნი­კა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა ბიზ­ნე­სის დახ­მა­რე­ბით
ანა ფირცხალაიშვილი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტი (გ-ჵried) მოს­წავ­ლე­ე­ბის წიგ­ნი­ე­რე­ბის, მა­თე­მა­ტი­კუ­რი და საქ­მი­ა­ნი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და 2015-2016 სას­წავ­ლო წლებ­ში, 122 სა­პი­ლო­ტე სკო­ლას მო­ი­ცავს. ორი მათ­გა­ნის მიზ­ნე­ბი­სა და მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ ჩვენ უკ­ვე ვი­სა­უბ­რეთ. ამ­ჯე­რად პრო­ექ­ტის ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კომ­პო­ნენ­ტი — საქ­მი­ა­ნი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის  პროგ­რა­მა გვინ­და წარ­მო­გიდ­გი­ნოთ. პროგ­რა­მის მი­ზა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან გა­ნუ­ვი­თა­როს ისე­თი ჩვე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო, ეკო­ნო­მი­კუ­რი, სო­ცი­ა­ლუ­რი, კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა, ასე­ვე გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის, და­გეგ­მ­ვის, ლი­დე­რო­ბის უნა­რე­ბი. ეს არის უნი­კა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მო­ზარ­დებს საქ­მი­ა­ნი სამ­ყა­როს უკეთ და სწო­რად აღ­ქ­მა­ში.
ვრცლად>>>
2016-04-21
ტრე­ნინგ-მო­დუ­ლე­ბი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის­თ­ვის
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბას და  პრო­ექტს ახორ­ცი­ე­ლებს და მას­წავ­ლებ­ლებს, მოს­წავ­ლე­თა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სხვა­დას­ხ­ვა თე­მა­ტი­კის  ტრე­ნინგ-მო­დუ­ლებს სთა­ვა­ზობს. მო­დუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას კრე­დიტ­ქუ­ლე­ბი მი­ე­ნი­ჭა, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც სქე­მა­ში არი­ან ჩარ­თუ­ლე­ბი და და­სა­ხე­ლე­ბულ მო­დუ­ლებს გა­ივ­ლი­ან, გარ­კ­ვე­ულ კრე­დიტ­ქუ­ლებს და­აგ­რო­ვე­ბენ.
რა მო­დუ­ლე­ბი მომ­ზად­და სენ­სო­რუ­ლი დარ­ღ­ვე­ვე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­თა გა­ნათ­ლე­ბის­თ­ვის, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა ცენ­ტ­რის ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი და სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის კონ­სულ­ტან­ტი ჟა­ნა კვა­ჭა­ძე:
ვრცლად>>>
2016-04-21
სტრას­ბურ­გ­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა წლებ­მა ბევ­რი რამ მას­წავ­ლა
დღე­ვან­დე­ლი ნომ­რის სტუ­მა­რია
ნი­ნი ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი,
სტრას­ბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — ნი­ნი, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ფრან­გულ-ქარ­თულ სკო­ლა­ში და­დი­ო­დი. რა ასა­კი­დან და­იწყე ფრან­გუ­ლი ენის შეს­წავ­ლა და გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მა­რი ბრო­სეს ფრან­გულ-ქარ­თუ­ლი სკო­ლა და­ვამ­თავ­რე. ფრან­გუ­ლის სწავ­ლა ხუ­თი წლი­დან და­ვიწყე. ამ სკო­ლა­ში ჩე­მი შეს­ვ­ლით გა­დაწყ­და, რომ საფ­რან­გეთ­ში ვის­წავ­ლი­დი. რა თქმა უნ­და, სკო­ლას უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის იმა­ში, რომ დღეს სტრას­ბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვსწავ­ლობ. სკო­ლი­დან გვაგ­ზავ­ნიდ­ნენ ხოლ­მე საფ­რან­გეთ­ში, ქა­ლაქ ნან­ტ­ში, სა­დაც რამ­დე­ნი­მე თვე იქა­ურ სკო­ლა­ში ვსწავ­ლობ­დით. ეს ფრან­გუ­ლი ენის უკეთ სწავ­ლა­შიც გვეხ­მა­რე­ბო­და და ნელ-ნე­ლა ახალ გა­რე­მო­სა და ცხოვ­რე­ბის რე­ჟიმს ვე­გუ­ე­ბო­დით.
ვრცლად>>>
2016-04-14
სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი
მცხე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ წი­ნამ­ძღ­ვ­რი­ან­თ­კარ­ში რე­გი­ონ­ში ერ­თა­დერ­თი პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლებ­ლის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სი სრულ­დე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნის­ტ­რ­თან ოთარ და­ნე­ლი­ას­თან და რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის მი­ნის­ტ­რ­თან ნო­დარ ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­თან ერ­თად, შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი და მიმ­დი­ნა­რე სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რა.
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, ერ­თი წე­ლია, შე­ნო­ბის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია ხორ­ცი­ელ­დე­ბა,
ვრცლად>>>
2016-04-14
პე­და­გო­გე­ბი მე­თო­დი­კის სა­კითხებს აღარ ჩა­ა­ბა­რე­ბენ ცვლი­ლე­ბა საგ­ნობ­რივ ტეს­ტებ­ში
პე­და­გოგ­თა საგ­ნობ­რივ სა­გა­მოც­დო ტეს­ტ­ში ცვლი­ლე­ბა შე­ვი­და — მიმ­დი­ნა­რე წლის ივ­ლის­ში გა­მოც­და­ზე გა­სუ­ლი პე­და­გო­გე­ბი სწავ­ლე­ბის მე­თო­დი­კის სა­კითხებს, რაც ტეს­ტის, და­ახ­ლო­ე­ბით, 30%-ს შე­ად­გენ­და, აღარ ჩა­ა­ბა­რე­ბენ. ამ ცვლი­ლე­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სო­ფო დო­ლი­ძე: — აქამ­დე არ­სე­ბუ­ლი ტეს­ტი ამოწ­მებ­და რო­გორც საგ­ნობ­რივ, ისე მე­თო­დი­კის ცოდ­ნას. მე­თო­დი­კის ცოდ­ნის ნა­წილ­ში, სხვა­დას­ხ­ვა ტეს­ტ­ში, ცხა­დია, და­ვა­ლე­ბა­თა რა­ო­დე­ნო­ბა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი იყო, მაგ­რამ, მი­ახ­ლო­ე­ბით, ეს ნა­წი­ლი ყვე­ლა ტეს­ტის 30%-ს შე­ად­გენ­და. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ახა­ლი სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში ასე­თი მო­დე­ლი შე­მუ­შავ­და — მივ­ცეთ პე­და­გო­გებს სა­შუ­ა­ლე­ბა,
ვრცლად>>>
2016-04-14
ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბის გა­მო­ფე­ნა კი­ოლ­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში
გერ­მა­ნი­ა­ში, კი­ოლ­ნის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში, ამა­ვე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბა­ზა­ზე არ­სე­ბუ­ლი ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა „აისის“ და მი­სი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის ნი­ნო ბურ­დი­ლა­ძის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ქარ­თ­ველ კა­ლიგ­რაფ­თა გა­მო­ფე­ნა გა­იხ­ს­ნა. გა­მო­ფე­ნა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­და ქარ­თ­ვე­ლი კა­ლიგ­რა­ფე­ბის, უფ­რო ზუს­ტად კი რუს­თა­ვე­ლი კა­ლიგ­რა­ფე­ბის — და­ვით მა­ი­სუ­რა­ძის, გი­ორ­გი გორ­გი­აშ­ვი­ლის, ნი­კა ღუ­ნაშ­ვი­ლის, ვა­ჟა ერე­მე­იშ­ვი­ლის ხელ­ნა­წე­რე­ბი. ექ­ს­პო­ზი­ცი­ა­ში შე­ვი­და რო­გორც ტრა­დი­ცი­უ­ლი ქარ­თუ­ლი კა­ლიგ­რა­ფი­ის ნი­მუ­შე­ბი — მხედ­რუ­ლი, ასომ­თავ­რუ­ლი, ნუს­ხუ­რი, ასე­ვე თა­ნა­მედ­რო­ვე ვა­რი­ა­ცი­ე­ბი, ახ­ლე­ბუ­რი მიდ­გო­მა და ტექ­ნი­კა. ნი­მუ­შებს დარ­თუ­ლი აქვს მცი­რე ინ­ფორ­მა­ცია, რაც დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, გა­ეც­ნოს ქარ­თუ­ლი დამ­წერ­ლო­ბის წარ­მო­შო­ბის, გან­ვი­თა­რე­ბის ის­ტო­რი­ას და თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბას.
ვრცლად>>>
2016-04-07
ფორმალური ქმედებებით შემოფარგლული აქტივობები
დღეს საზოგადოება აქტიურად განიხილავს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარი­ერუ­ლი ზრდის სქემას. აქტივობებში ჩართული პედაგოგების ნაწილს სქემა მოსწონს, ნაწილი კრიტიკულად აფა­სე­ბს.
არანაკლებ აქტუალურად წარიმართა მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდების შე­დე­გე­ბის განხილვა. სა­ზო­­გა­დო­ება აქაც ორად გაიყო: ისინი, ვინც ყველაფერში პედაგოგებს ადანაშაულებენ და ისინი ვინც წარუ­მა­ტე­­ბ­ლო­ბლის მიზეზს განათების სამინისტროს ფორმალურ ქმედებებში ხედავს.
ამ საკითხებზე გვესაუბრება არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ალი­ან­სის“ თა­ნა­თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე მა­რი­ამ რა­მი­ნაშ­ვი­ლი
ვრცლად>>>
2016-04-07
330 მას­წავ­ლე­ბელს უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბი მას­წავ­ლებ­ლებს სა­ზე­ი­მოდ გა­დას­ცა მათ­თ­ვის სა­გან­გე­ბოდ გა­მარ­თულ შეხ­ვედ­რა­ზე სა­მი­ნის­ტ­რო­ში.
სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, გარ­და­მა­ვა­ლი დე­ბუ­ლე­ბით, გან­საზღ­ვ­რუ­ლია ყვე­ლა იმ მას­წავ­ლებ­ლის კა­რი­ე­რა­ში და­წი­ნა­უ­რე­ბა, რო­მელ­თაც პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის ტეს­ტი ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დათ. სქე­მის ამოქ­მე­დე­ბის შემ­დეგ, ვინც წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ა­ბა­რა საგ­ნის გა­მოც­და, გა­უ­თა­ნაბ­რ­დ­ნენ სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუსს და სქე­მა­ში გა­ნა­წი­ლე­ბის ეტაპ­ზე, უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭათ, ასე­თი 330 პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და. ამის გა­მო, სა­ფე­ხუ­რე­ბის მი­ხედ­ვით  გა­და­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სუ­რა­თიც, ბუ­ნებ­რი­ვია, შე­იც­ვა­ლა და დღე­ვან­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით, ქვე­ყა­ნა­ში, უკ­ვე 16 339 უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლია. გარ­და ამი­სა, სქე­მა­ში გა­ნა­წი­ლე­ბულ 6200 პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლე­ბელს ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი აქვს პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­და და საგ­ნის გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ისი­ნი უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი გახ­დე­ბი­ან.
ვრცლად>>>
2016-04-07
გინ­და გახ­დე მას­წავ­ლე­ბე­ლი?
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეცნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტი წა­რად­გი­ნა. უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მქო­ნე პე­და­გო­გო­ბის მსურ­ვე­ლებს სა­ხელ­მ­წი­ფო აძ­ლევს უნი­კა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გა­ი­ა­როს შე­სა­ბა­მი­სი პროგ­რა­მა და, სკო­ლა­ში მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ო­ბის დაწყე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი მო­ი­პო­ვოს. პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი, თა­ვის­თა­ვად, თა­ნა­მედ­რო­ვე მოთხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­და­გო­გე­ბის მო­ზიდ­ვაა, თუმ­ცა, არა­ნაკ­ლებ მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის დე­ფი­ცი­ტის აღ­მოფხ­ვ­რა სა­ხელ­დე­ბა,  გან­სა­კუთ­რე­ბით კი — რე­გი­ო­ნებ­ში. 
და­ფი­ნან­სე­ბა გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს მი­ერ გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი კვო­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად. მას­წავ­ლებ­ლის მომ­ზა­დე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის წარ­მა­ტე­ბით დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, სტუ­დენ­ტ­ზე გა­ი­ცე­მა შე­სა­ბა­მი­სი სერ­ტი­ფი­კა­ცი, რო­მე­ლიც მის სა­მას­წავ­ლებ­ლო კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ას ადას­ტუ­რებს და მას­წავ­ლებ­ლო­ბის უფ­ლე­ბას აძ­ლევს. სკო­ლა­ში მუ­შა­ო­ბის დაწყე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა.
მას­წავ­ლებ­ლის მომ­ზა­დე­ბის  60-კრე­დი­ტი­ან პროგ­რა­მა­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია უკ­ვე გა­მოცხად­და და 12 აპ­რი­ლის ჩათ­ვ­ლით გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2016-03-31
რას შეცვლის გ-ჵRჳჶდ დაწყებით განათლებაში
ჩვე­ნი მკითხ­ვე­ლი კარ­გად იც­ნობს იმ სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვე­ბის შე­დე­გებს, რომ­ლე­ბიც დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბის და­ბალ შე­დე­გებ­ზე მი­უ­თი­თებს. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტი (გ-ჵriჶდ) წარ­მო­ად­გენს აშშ-ს სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს (G-PRIED) მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბულ პრო­ექტს, რომ­ლის მი­ზა­ნია, ხე­ლი შე­უწყოს ინო­ვა­ცი­უ­რი, მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვას, დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლე­თა უნა­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას კითხ­ვა­სა და მა­თე­მა­ტი­კა­ში, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სათ­ვის სწავ­ლე­ბის ახა­ლი სტრა­ტე­გი­ე­ბის გაც­ნო­ბის, ხა­რის­ხი­ა­ნი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­სე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­სა და კითხ­ვა­სა და მა­თე­მა­ტი­კა­ში საგ­ნობ­რი­ვი ექ­ს­პერ­ტე­ბის კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის გაზ­რ­დის გზით.
უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად პრო­ექ­ტის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ მოგ­ვითხ­რობს მი­სი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ინ­დი­რა ამი­რა­ნაშ­ვი­ლი
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N