გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-10-01
თავ­გა­და­სა­ვა­ლი „მას­წავ­ლებ­ლურ სა­მოთხე­ში“
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია უწე­რის სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ლე­ლა კო­ტო­რაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც რა­ჭის მა­ღალ­მ­თი­ან სო­ფელ­ში გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს პროგ­რა­მით „ას­წავ­ლე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის“ ჩა­ვი­და, რად­გან მის­თ­ვის ეს პროგ­რა­მა კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი მიზ­ნის მქო­ნე მოვ­ლე­ნას წარ­მო­ად­გენს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში. რამ­დე­ნი­მეწ­ლი­ან­მა მუ­შა­ო­ბამ მა­ღალ­მ­თი­ან სკო­ლა­ში მას წელს კი­დევ ერ­თი კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი ნა­ბი­ჯი გა­და­ად­გ­მე­ვი­ნა — წელს უწე­რის სკო­ლის ერ­თა­დერ­თი პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლი სწო­რედ მი­სი შვი­ლი აღ­მოჩ­ნ­და — „ცხოვ­რე­ბა ხან­და­ხან გვთა­ვა­ზობს გა­მოწ­ვე­ვას, რო­მე­ლიც აუცი­ლებ­ლად უნ­და მი­ი­ღო“ — ამ­ბობს ის.
ვრცლად>>>
2015-09-24
გამოცდების ცენტრი მზად არის, გადავიდეს ელექტრონული ფორმატის ტესტირებაზე
გვესაუბრება შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი
მაია მიმინოშვილი
— რო­გორ ჩა­ი­ა­რა ეროვ­ნულ­მა გა­მოც­დებ­მა?
— გა­მოც­დებ­მა ნორ­მა­ლუ­რად ჩა­ი­ა­რა, პრო­ცე­სი მშვიდ ვი­თა­რე­ბა­ში დას­რულ­და. ბუ­ნებ­რი­ვია, ვგუ­ლის­ხ­მობ არა მარ­ტო სა­გა­მოც­დო, არა­მედ გას­წო­რე­ბი­სა და აპე­ლა­ცი­ის პრო­ცესს, შემ­დეგ კი — ჩა­რიცხ­ვე­ბის და გრან­ტის გა­ნა­წი­ლე­ბის. ყვე­ლა­ფერ­მა ნორ­მა­ლუ­რად ჩა­ი­ა­რა, 28 ათას­ზე მე­ტი სტუ­დენ­ტი გვყავს, რაც თა­ვის­თა­ვად ძა­ლი­ან კარ­გია და კმა­ყო­ფი­ლი ვარ.
— მაგ­რამ მა­ინც დად­გა მე­ო­რა­დი ჩა­რიცხ­ვე­ბის სა­კითხი... შედ­გა შეხ­ვედ­რა რექ­ტო­რებ­თან და სა­ბო­ლოო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ამის შემ­დეგ იქ­ნა მი­ღე­ბუ­ლი. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გო­რი იყო რექ­ტო­რე­ბის პო­ზი­ცია?
— ამ სა­კითხ­თან და­კავ­ში­რე­ბით რექ­ტო­რებ­თან დე­ტა­ლუ­რად ვი­სა­უბ­რეთ. მათ მე­ო­რა­დი ჩა­რიცხ­ვე­ბის ის­ტო­რია შე­ვახ­სე­ნე.
ვრცლად>>>
2015-09-24
სქე­მის პირ­ვე­ლი დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი, ანუ პრო­ცე­სე­ბის გა­მოც­და
ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა ამოქ­მედ­და. სქე­მის ამოქ­მე­დე­ბას წინ ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი უძღო­და — პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტის სა­მუ­შაო ვერ­სი­ას ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი პი­რი გა­ეც­ნო. წლის ბო­ლომ­დე არა­ერ­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბა და აქ­ტი­ვო­ბა უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს, რო­მე­ლიც სტრა­ტე­გი­ულ გეგ­მა­შია გა­წე­რი­ლი. „წელს მარ­თ­ლაც დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი გვექ­ნე­ბა“ — ასეთ გან­ცხა­დე­ბას აკე­თებს მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი. რა იგუ­ლის­ხ­მე­ბა ამ დატ­ვირ­თულ წელ­ში და
ვრცლად>>>
2015-09-24
„ელ­სე­ვი­ე­რის“ ბა­ზა­ში ქარ­თუ­ლი ჟურ­ნა­ლე­ბი გა­მოჩ­ნ­დე­ბა
ლალი ჯელაძე მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერთ უმ­ს­ხ­ვი­ლეს ელექ­ტ­რო­ნულ ბა­ზას­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა, გა­სულ წელს, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ეროვ­ნულ სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დ­სა და ბა­ზე­ბის მომ­წო­დე­ბელ კომ­პა­ნია „ელ­სე­ვი­ერს“ შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით და­იწყო. ეს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შე­თან­ხ­მე­ბა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვით და უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მის­ცემს, უფა­სოდ ისარ­გებ­ლონ უკა­ნას­კ­ნე­ლი სა­უ­კუ­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რით. ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა 5 მი­ლი­ონ ჩა­ნა­წერს მო­ი­ცავს. მეც­ნი­ე­რე­ბის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გახ­დე­ბა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რა არა მხო­ლოდ
ვრცლად>>>
2015-09-17
გა­მო­რიცხუ­ლი მე­ქა­ნი­კუ­რი პა­სუ­ხე­ბი და ობი­ექ­ტუ­რად შე­ფა­სე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა
ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის ახა­ლი სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი და­ამ­ტ­კი­ცა, რო­მე­ლიც ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა. კითხ­ვა­რის შევ­სე­ბა მას­წავ­ლებ­ლებს ყო­ვე­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწყის­ში მო­უ­წევთ და სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბის შემ­დეგ და­უ­რიგ­დე­ბათ. პე­და­გო­გებს პა­სუ­ხის გა­ცე­მა და­ახ­ლო­ე­ბით 120 კითხ­ვის­თ­ვის მო­უ­წევთ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად ივ­სე­ბა და პა­სუ­ხე­ბი ოთხ დო­ნედ იყო­ფა. 1 ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი დო­ნეა, ხო­ლო მე-4 — ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი. იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში თუ კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელს ესა თუ ის პუნ­ქ­ტი არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა, ის 0-ს და­წერს.
პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი
ვრცლად>>>
2015-06-25
ახალ­გაზ­რ­დო­ბის წლე­ბი სავ­სე უნ­და იყოს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ექ­ს­პე­რი­მენ­ტით
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია იოსებ ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი,
 ვა­შინ­გ­ტო­ნი­სა და ჯე­ფერ­სო­ნისკო­ლე­ჯის სტუ­დენ­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი
ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში
— რამ­დე­ნად წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი  და რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-06-11
„ბავშვთა ქორწინებით“ გამოწვეული პრობლემები და ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი რეგულაციები
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ე­როს მო­სახ­ლე­ო­ბის ფონ­დის (UNFPA) მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, 18 წელს მი­უღ­წე­ვე­ლი, და­ახ­ლო­ე­ბით, 14 მი­ლი­ო­ნი გო­გო ქორ­წინ­დე­ბა ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 38 000 — ერთ დღეს, 13 გო­გო­ნა კი — 30 წამ­ში, მა­თი დი­დი ნა­წი­ლი — იძუ­ლე­ბით. ეს არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო სტა­ტის­ტი­კა ბავ­შ­ვ­თა ქორ­წი­ნე­ბას, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის სფე­რო­ში, ერთ-ერთ უმ­წ­ვა­ვეს სა­კითხად წარ­მო­ა­ჩენს. გა­ე­როს მო­სახ­ლე­ო­ბის ფონ­დის მო­ნა­ცე­მე­ბით, მსოფ­ლი­ო­ში, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, 15-დან 19 წლის ასა­კის, და­ახ­ლო­ე­ბით, 16 მი­ლი­ო­ნი გო­გო­ნა აჩენს ბავშვს.
ბო­ლოდ­რო­ინ­დელ­მა მოვ­ლე­ნებ­მა გვიჩ­ვე­ნა, რომ ად­რე­ულ ასაკ­ში ქორ­წი­ნე­ბა და ორ­სუ­ლო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც პრობ­ლე­მაა — 15-19 წლის ყო­ვე­ლი 1000 გო­გო­ნა­დან, სა­შუ­ა­ლოდ, 39
ვრცლად>>>
2015-06-04
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახა­ლი იდე­ე­ბი, ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი, ახ­ლე­ბუ­რად გან­ვი­თა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ჯა­ბა მეს­ხიშ­ვი­ლი,
კო­ბეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი — ჯა­ბა, გვი­ამ­ბე მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ზე, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი თბი­ლი­სის მე-5 სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში გა­ვა­ტა­რე. სკო­ლა­ში ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი, ჩე­მი აზ­რით, არაფ­რით გა­მორ­ჩე­უ­ლი სხვა მოს­წავ­ლე­ე­ბის­გან. ვსწავ­ლობ­დი სა­შუ­ა­ლო დო­ნე­ზე, ოღონდ მქონ­და ჩე­მი „უც­ნა­უ­რო­ბე­ბი“, იმ საგ­ნე­ბის სწავ­ლით, რომ­ლე­ბიც არ მიყ­ვარ­და (ძი­რი­თა­დად ტექ­ნი­კური საგ­ნე­ბი), დი­დად თავს არ ვი­წუ­ხებ­დი. ყვე­ლა­ზე მე­ტად მიყ­ვარ­და ის­ტო­რია-გე­ოგ­რა­ფია, ამი­ტომ ამ საგ­ნებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მონ­დო­მე­ბით ვსწავ­ლობ­დი, კლას­გა­რე­შე ლი­ტე­რა­ტუ­რა­საც დი­დი ინ­ტე­რე­სით ვკითხუ­ლობ­დი. ჩე­მი პრო­ფე­სი­უ­ლი არ­ჩე­ვა­ნი სკო­ლას ნამ­დ­ვი­ლად არ გა­ნუ­საზღ­ვ­რავს და არ­ჩე­ვა­ნი და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­ვა­კე­თე. წა­ვი­კითხე რამ­დე­ნი­მე წიგ­ნი იაპო­ნი­ის შე­სა­ხებ და წა­კითხულ­მა იმ­დე­ნად
ვრცლად>>>
2015-05-28
ინო­ვა­ცი­უ­რი სა­ფე­ხუ­რი — სას­კო­ლო მზა­ო­ბის პროგ­რა­მის ხმა­უ­რი­ა­ნი და­საწყი­სი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე პირ­ველ­კ­ლა­სელ­თა რე­გის­ტ­რა­ცია 14 ივ­ნი­სამ­დე გრძელ­დე­ბა და წელს სკო­ლა­ში ის ბავ­შ­ვე­ბი მი­ი­ღე­ბი­ან, ვი­საც სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბამ­დე შე­უს­რულ­დე­ბა 6 წე­ლი — ამ ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ას მშო­ბელ­თა სა­ყო­ველ­თაო მღელ­ვა­რე­ბა მოჰ­ყ­ვა. ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა დე­პუ­ტატ­მა კო­ბა სუ­ბე­ლი­ან­მა მო­ამ­ზა­და. დო­კუ­მენ­ტის თა­ნახ­მად, 2015 წლის დე­კემ­ბ­რის ბო­ლომ­დე და­ბა­დე­ბულ პა­ტა­რებს სწავ­ლის დაწყე­ბის უფ­ლე­ბა უნ­და მი­ე­ცეთ, ამ სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვას პარ­ლა­მენ­ტ­ში ორი მოს­მე­ნით უყა­რეს კენ­ჭი — პირ­ველ მოს­მე­ნა­ზე მან დე­პუ­ტა­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რა მო­ი­პო­ვა, მე­ო­რე კენ­ჭის­ყ­რ­ზე კი ჩა­ვარ­და. 27 მა­ისს, პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე, კანონპროექტის მესამე მოსმენა გაი­მარ­თე­ბა. თუ­კი პარ­ლა­მენ­ტი ამ ცვლი­ლე­ბას და­ამ­ტ­კი­ცებს, იმ 20 ათას ბავშვს, ვი­საც 14 სექ­ტემ­ბ­რის შემ­დეგ, წლის ბო­ლომ­დე, უს­რულ­დე­ბა 6 წე­ლი, მი­ე­ცე­მა შან­სი გახ­დეს პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლი. მოქ­მე­დი კა­ნო­ნით
ვრცლად>>>
2015-05-28
მოთხ­რო­ბი­თი ბრუნ­ვის ფორ­მის სწავ­ლე­ბის ას­პექ­ტე­ბი სომ­ხუ­რე­ნო­ვან სკო­ლებ­ში
დო­დო (ზა­მი­რა) კო­ბი­აშ­ვი­ლი
წალ­კის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ.
ოზ­ნის სა­ჯა­რო სკო­ლის
კონ­სულ­ტან­ტ­ი მას­წავ­ლე­ბე­ლი
ქარ­თუ­ლის, რო­გორც მე­ო­რე ენის პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი და­მე­თან­ხ­მე­ბი­ან, რომ, ზო­გა­დად, არა­ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­ერ ქარ­თუ­ლი ენის ათ­ვი­სე­ბა უფ­რო შე­დე­გი­ა­ნია დაწყე­ბით კლა­სებ­ში, ვიდ­რე უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებ­ში, რა­საც ბევ­რი ფაქ­ტო­რი გა­ნა­პი­რო­ბებს, მათ შო­რის — მე­ტი მო­ტი­ვა­ცია და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა უმ­ც­რო­სი ასა­კის მოს­წავ­ლე­ებ­ში და, რაც ძალ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, სმე­ნი­თი და მხედ­ვე­ლო­ბი­თი მეხ­სი­ე­რე­ბის აქ­ტი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N