გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-09-20
რა პრობ­ლე­მე­ბი აქვთ ქუ­ჩა­ში მცხოვ­რე­ბ და მო­მუ­შა­ვე ბავ­შ­ვე­ბს
  „ქუ­ჩა­ში მცხოვ­რებ ბავ­შ­ვებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არა აქვთ წვდო­მა გა­ნათ­ლე­ბა­ზე, ჯან­დაც­ვა­სა და ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის მომ­სა­ხუ­რე­ბებ­ზე,“ — ნათ­ქ­ვა­მია გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის კვლე­ვა­ში, რო­მე­ლიც იუნი­სეფ­მა 24 ივ­ლისს გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.
კვლე­ვა­ში სა­ხელ­დე­ბა ძი­რი­თა­დი ფაქ­ტო­რე­ბი, რო­მე­ლიც ბავ­შ­ვებს ქუ­ჩის­კენ უბიძ­გებს — სი­ღა­რი­ბე, ოჯახ­ში სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის პრობ­ლე­მა, ძა­ლა­დო­ბა ოჯახ­ში და მშო­ბელ­თა მიგ­რა­ცია. 
ვრცლად>>>
2018-09-20
არ­ჩე­ვა­ნი „ხმის მი­ცე­მით“, ანუ რატომ გადაწონა რა­ო­დე­ნობ­რივ­მა უპი­რა­ტე­სო­ბამ
ლალი ჯელაძე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის საკითხმა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რადღე­ბა  გან­სა­კუთ­რე­ბით მას შემ­დეგ მი­იქ­ცია, რაც პრო­ცეს­მა დათ­ქ­მულ ვა­დებს გა­და­ა­ცი­ლა და მო­ლო­დი­ნის რე­ჟიმ­ში მყოფ­მა ავ­ტო­რებ­მა, გა­მომ­ცემ­ლებ­მა და პე­და­გო­გებ­მა, გა­ურ­კ­ვე­ვე­ლი მი­ზე­ზე­ბის ძი­ე­ბა­ში, თით­ქ­მის, მთე­ლი ზაფხუ­ლი გა­ა­ტა­რეს. თა­ვის­თა­ვად გა­მომ­ცემ­ლე­ბის ინ­ტე­რე­სი მათ კო­მერ­ცი­ულ ინ­ტე­რე­სებ­ზე გა­ვი­და, ხო­ლო მას­წავ­ლებ­ლე­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბი გა­ცი­ლე­ბით მრა­ვალ­მ­ხ­რი­ვი აღ­მოჩ­ნ­და, რად­გან  პრო­ცე­სის გა­ჭი­ა­ნუ­რე­ბამ მათ­თ­ვის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით შექ­მ­ნა.
ვრცლად>>>
2018-09-20
ვის უნ­და და­ეხ­მა­როს ვენ­დი?
    „რა­ტომ უნ­და ამოგ­ვე­ღო ვი­დე­ო­კა­მე­რის ჩა­ნა­წე­რე­ბი?! ჩვენ ხომ არ ვი­ცო­დით რა იქ­ნე­ბო­და მას­ზე?!“ — ქარ­თ­ვე­ლი პრო­კუ­რო­რი ვენ­დი ვარ­დის­ფე­რი ვეფხ­ვია. ის სხვა ვეფხ­ვე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია. ვენ­დი მთვა­რეს ეკითხე­ბა, რა­ტომ ვარ სხვა­ნა­ი­რიო. მთვა­რე ეუბ­ნე­ბა, ეგ სუ­ლაც არაა ცუ­დი, პი­რი­ქით, ძა­ლი­ან ლა­მა­ზი ხა­რო. მეც სხვა­ნა­ი­რი ვარ, ხან ვა­ნა­თებ და ხან არაო. რო­ცა ვა­ნა­თებ, ყვე­ლას ვეხ­მა­რე­ბიო. მე ვის და­ვეხ­მა­როო, და­ფიქ­რ­დე­ბა ვენ­დი.
ვრცლად>>>
2018-09-13
მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში
  ახალი სას­წავ­ლო წე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის პირ­ვე­ლი ხმა­უ­რი­ა­ნი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის ფონ­ზე და­იწყო. თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე და­ნიშ­ვ­ნი­დან ორი თვის შემ­დეგ მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვილ­მა მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. 10 სექ­ტემ­ბერს, სა­გან­გე­ბოდ გა­მარ­თულ ბრიფინგზე მან გა­ნაცხა­და, რომ შვი­დის ნაც­ვ­ლად, ხუ­თი მო­ად­გი­ლე ეყო­ლე­ბა და თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა ორი მო­ად­გი­ლე — თე­ი­მუ­რაზ მურ­ღუ­ლია და ლია გი­გა­უ­რი, ასე­ვე უწყე­ბის კი­დევ ოთხი მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნი — გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი თა­მარ სა­ნი­კი­ძე, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი მა­ნა­ნა მი­ქა­ბე­რი­ძე და შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი მაია მი­მი­ნოშ­ვი­ლი.
მი­ნის­ტ­რ­მა მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­და მათ გა­წე­უ­ლი სა­მუ­შა­ო­სათ­ვის და აღ­ნიშ­ნა, რომ გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის და ხა­რის­ხის არ­სე­ბი­თი ზრდა ერთ-ერ­თი უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტია. ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის შექ­მ­ნა, თა­ნა­მედ­რო­ვე მოთხოვ­ნებ­ზე მორ­გე­ბა, რის­თ­ვი­საც იგეგ­მე­ბა არა­ერ­თი უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი რე­ფორ­მა. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ პრო­ცესს ახა­ლი ენერ­გია და ხედ­ვე­ბი, ახა­ლი სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კა სჭირ­დე­ბა. სწო­რედ ამის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით მი­ი­ღო სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა.
მი­ნის­ტ­რ­მა სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა და­ა­ა­ნონ­სა და უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის ახალ, თა­მამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი კად­რე­ბის გაც­ნო­ბას დაჰ­პირ­და, რო­მელ­თა და­ნიშ­ვ­ნაც შე­სა­ბა­მი­სი პრო­ცე­დუ­რე­ბის გავ­ლით მოხ­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2018-09-13
ცვლი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც სპეც­მას­წავ­ლებ­ლის პო­ზი­ცი­ას გა­აძ­ლი­ე­რებს
   2018 წლის 20 ივ­ლისს „ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნონ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბის თა­ნახ­მად, სპეც­მას­წავ­ლე­ბელს მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა. ცვლი­ლე­ბის შემ­დეგ, სპეც­მას­წავ­ლებ­ლის ხელ­ფა­სის და­ან­გა­რი­შე­ბა, სა­ჯა­რო სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლის მსგავ­სად, სხვა­დას­ხ­ვა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის მი­ხედ­ვით გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა (გა­ნათ­ლე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცია, სა­მუ­შაო სტა­ჟი და ა.შ.) და მა­თი სა­შუ­ა­ლო ხელ­ფა­სი 400-500 ლა­რის ფარ­გ­ლებ­ში იქნება. 
ვრცლად>>>
2018-09-13
ქვეყ­ნის სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლის ტი­ტუ­ლის მო­სა­პო­ვებ­ლად

„მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ ფი­ნა­ლის­ტე­ბის ვი­ნა­ო­ბა 5 სექ­ტემ­ბერს გახ­და ცნო­ბი­ლი. ჟი­უ­რიმ გა­მო­ავ­ლი­ნა ხუ­თე­უ­ლი, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერ­თი, 5 ოქ­ტომ­ბერს, ქვეყ­ნის პირ­ვე­ლი მას­წავ­ლებ­ლის წო­დე­ბას მი­ი­ღებს. გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი მარ­თა­ლია ერ­თი იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ მათ ყვე­ლას უპი­რო­ბოდ უმ­თავ­რე­სი რამ აერ­თი­ა­ნებთ — მა­ღა­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი, სწავ­ლე­ბი­სად­მი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მა და პრო­ფე­სი­ის სიყ­ვა­რუ­ლი, რო­მე­ლიც მას­წავ­ლებ­ლო­ბის­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია.  ხუ­თე­უ­ლის წარ­დ­გე­ნას დი­დი მღელ­ვა­რე­ბით ელო­და მას­წავ­ლე­ბელ­თა კორ­პუ­სი,
ვრცლად>>>
2018-06-28
ოცდათორმეტი წელია სკოლაში ვასწავლი
         რუ­სუ­დან ბა­სი­ლაია
მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი
სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის
უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჩემ შე­სა­ხებ
მე ვარ რუ­სუ­დან ბა­სი­ლაია — მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სქე­მის შე­ფა­სე­ბის ჯგუ­ფის წევ­რი. და­ვი­ბა­დე მარ­ტ­ვილ­ში. ვსწავ­ლობ­დი მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ველ სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში. და­ვამ­თავ­რე ქუ­თა­ი­სის აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. უკ­ვე ოც­და­თორ­მე­ტი წე­ლია მშობ­ლი­ურ სკო­ლა­ში ვას­წავ­ლი.
პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი
ვრცლად>>>
2018-06-21
ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში ასახული ადამიანების უფლებების ასპექტების
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 25 ივ­ნისს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხალ­ხო დამ­ც­ველ­მა, ნი­ნო ლომ­ჯა­რი­ამ, წარ­მო­ად­გი­ნა სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის კვლე­ვა „ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სა და სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შე­სა­ხებ ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში“, რო­მე­ლიც და­ნი­ის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის (DIHR)) და­ფი­ნან­სე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და.  კვლე­ვა მო­ი­ცავს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა სწავ­ლე­ბის კუთხით არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებ­სა და გა­მოწ­ვე­ვებს — სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბის, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ რე­გუ­ლი­რე­ბის ჩარ­ჩოს, სკო­ლე­ბის სას­წავ­ლო კლი­მა­ტი­სა და სკო­ლე­ბის მარ­თ­ვის/ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის პრაქ­ტი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით.
ვრცლად>>>
2018-06-21
კო­მიქ­სე­ბი­სა და ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ამე­რი­კის სა­ელ­ჩო­სა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის „პარ­სეკ 1“ ხელ­შეწყო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლომ პირ­ვე­ლად უმას­პინ­ძ­ლა კო­მიქ­სე­ბი­სა და ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბის ფეს­ტი­ვალს, რო­მე­ლიც ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში გა­ი­მარ­თა და რამ­დე­ნი­მე მი­მარ­თუ­ლე­ბას მო­ი­ცავ­და — კო­მიქ­სე­ბის გა­მო­ფე­ნა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი, კოს­ტუ­მი­რე­ბუ­ლი სა­ნა­ხა­ო­ბა, თე­ატ­რა­ლუ­რი მა­კი­ა­ჟის ხე­ლოვ­ნე­ბა, სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბის, მათ შო­რის, ამე­რი­კე­ლი მხატ­ვ­რის, დე­ვიდ კა­მის ნა­მუ­შევ­რე­ბი. ფეს­ტი­ვალ­მა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა იმ დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელ­ზე, ვის ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­შიც კო­მიქ­სე­ბი, მან­გა, სა­მა­გი­დო თუ ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბი და ქოს­ფ­ლეი შე­დის. ერთ სივ­რ­ცე­ში გა­ცოცხ­ლე­ბუ­ლი მარ­ვე­ლი­სა და დი­სის გმი­რე­ბი, ვი­ზუ­ა­ლუ­რი პო­ე­ზია, სიტყ­ვი­სა და გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის ბა­ლან­სი, სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბის მხატ­ვ­რე­ბის მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი კო­მიქ­სე­ბი სა­ო­ცარ სა­ნა­ხა­ო­ბას ქმნი­და.
ვრცლად>>>
2018-06-21
პირ­ვე­ლი შე­დე­გე­ბი ახა­ლი სის­ტე­მის ამოქ­მე­დე­ბი­დან
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი გა­ნახ­ლ­და, რო­მე­ლიც, მიმ­დი­ნა­რე წლი­დან, ევ­რო­პის უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სტან­დარ­ტე­ბი­სა და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად წა­რი­მარ­თე­ბა. ძვე­ლის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, ახა­ლი სტან­დარ­ტე­ბი უფ­რო სრულ­ყო­ფი­ლად, კომ­პ­ლექ­სუ­რად და სიღ­რ­მი­სე­უ­ლად შე­ა­ფა­სებს სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს. შე­სა­ბა­მი­სად, ახ­ლე­ბუ­რი წე­სით და­კომ­პ­ლექ­ტ­და ექ­ს­პერ­ტ­თა ჯგუ­ფე­ბიც, რო­მელ­თაც გა­მოც­დი­ლი, კომ­პე­ტენ­ტუ­რი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბენ. მა­თი შერ­ჩე­ვი­სათ­ვის მუ­შა­ო­ბა რამ­დე­ნი­მე თვით ად­რე და­იწყო ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში და წარ­მა­ტე­ბი­თაც დას­რულ­და.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N