გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-09-24
„ელ­სე­ვი­ე­რის“ ბა­ზა­ში ქარ­თუ­ლი ჟურ­ნა­ლე­ბი გა­მოჩ­ნ­დე­ბა
ლალი ჯელაძე მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერთ უმ­ს­ხ­ვი­ლეს ელექ­ტ­რო­ნულ ბა­ზას­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა, გა­სულ წელს, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ეროვ­ნულ სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დ­სა და ბა­ზე­ბის მომ­წო­დე­ბელ კომ­პა­ნია „ელ­სე­ვი­ერს“ შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით და­იწყო. ეს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შე­თან­ხ­მე­ბა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვით და უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მის­ცემს, უფა­სოდ ისარ­გებ­ლონ უკა­ნას­კ­ნე­ლი სა­უ­კუ­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რით. ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კა 5 მი­ლი­ონ ჩა­ნა­წერს მო­ი­ცავს. მეც­ნი­ე­რე­ბის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გახ­დე­ბა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რა არა მხო­ლოდ
ვრცლად>>>
2015-09-17
გა­მო­რიცხუ­ლი მე­ქა­ნი­კუ­რი პა­სუ­ხე­ბი და ობი­ექ­ტუ­რად შე­ფა­სე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა
ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის ახა­ლი სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი და­ამ­ტ­კი­ცა, რო­მე­ლიც ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა. კითხ­ვა­რის შევ­სე­ბა მას­წავ­ლებ­ლებს ყო­ვე­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწყის­ში მო­უ­წევთ და სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბის შემ­დეგ და­უ­რიგ­დე­ბათ. პე­და­გო­გებს პა­სუ­ხის გა­ცე­მა და­ახ­ლო­ე­ბით 120 კითხ­ვის­თ­ვის მო­უ­წევთ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად ივ­სე­ბა და პა­სუ­ხე­ბი ოთხ დო­ნედ იყო­ფა. 1 ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი დო­ნეა, ხო­ლო მე-4 — ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი. იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში თუ კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელს ესა თუ ის პუნ­ქ­ტი არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა, ის 0-ს და­წერს.
პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი
ვრცლად>>>
2015-06-25
ახალ­გაზ­რ­დო­ბის წლე­ბი სავ­სე უნ­და იყოს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ექ­ს­პე­რი­მენ­ტით
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია იოსებ ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი,
 ვა­შინ­გ­ტო­ნი­სა და ჯე­ფერ­სო­ნისკო­ლე­ჯის სტუ­დენ­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი
ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში
— რამ­დე­ნად წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი  და რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-06-11
„ბავშვთა ქორწინებით“ გამოწვეული პრობლემები და ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი რეგულაციები
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ე­როს მო­სახ­ლე­ო­ბის ფონ­დის (UNFPA) მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, 18 წელს მი­უღ­წე­ვე­ლი, და­ახ­ლო­ე­ბით, 14 მი­ლი­ო­ნი გო­გო ქორ­წინ­დე­ბა ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 38 000 — ერთ დღეს, 13 გო­გო­ნა კი — 30 წამ­ში, მა­თი დი­დი ნა­წი­ლი — იძუ­ლე­ბით. ეს არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო სტა­ტის­ტი­კა ბავ­შ­ვ­თა ქორ­წი­ნე­ბას, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის სფე­რო­ში, ერთ-ერთ უმ­წ­ვა­ვეს სა­კითხად წარ­მო­ა­ჩენს. გა­ე­როს მო­სახ­ლე­ო­ბის ფონ­დის მო­ნა­ცე­მე­ბით, მსოფ­ლი­ო­ში, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, 15-დან 19 წლის ასა­კის, და­ახ­ლო­ე­ბით, 16 მი­ლი­ო­ნი გო­გო­ნა აჩენს ბავშვს.
ბო­ლოდ­რო­ინ­დელ­მა მოვ­ლე­ნებ­მა გვიჩ­ვე­ნა, რომ ად­რე­ულ ასაკ­ში ქორ­წი­ნე­ბა და ორ­სუ­ლო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც პრობ­ლე­მაა — 15-19 წლის ყო­ვე­ლი 1000 გო­გო­ნა­დან, სა­შუ­ა­ლოდ, 39
ვრცლად>>>
2015-06-04
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახა­ლი იდე­ე­ბი, ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი, ახ­ლე­ბუ­რად გან­ვი­თა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ჯა­ბა მეს­ხიშ­ვი­ლი,
კო­ბეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი — ჯა­ბა, გვი­ამ­ბე მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ზე, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი თბი­ლი­სის მე-5 სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში გა­ვა­ტა­რე. სკო­ლა­ში ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი, ჩე­მი აზ­რით, არაფ­რით გა­მორ­ჩე­უ­ლი სხვა მოს­წავ­ლე­ე­ბის­გან. ვსწავ­ლობ­დი სა­შუ­ა­ლო დო­ნე­ზე, ოღონდ მქონ­და ჩე­მი „უც­ნა­უ­რო­ბე­ბი“, იმ საგ­ნე­ბის სწავ­ლით, რომ­ლე­ბიც არ მიყ­ვარ­და (ძი­რი­თა­დად ტექ­ნი­კური საგ­ნე­ბი), დი­დად თავს არ ვი­წუ­ხებ­დი. ყვე­ლა­ზე მე­ტად მიყ­ვარ­და ის­ტო­რია-გე­ოგ­რა­ფია, ამი­ტომ ამ საგ­ნებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მონ­დო­მე­ბით ვსწავ­ლობ­დი, კლას­გა­რე­შე ლი­ტე­რა­ტუ­რა­საც დი­დი ინ­ტე­რე­სით ვკითხუ­ლობ­დი. ჩე­მი პრო­ფე­სი­უ­ლი არ­ჩე­ვა­ნი სკო­ლას ნამ­დ­ვი­ლად არ გა­ნუ­საზღ­ვ­რავს და არ­ჩე­ვა­ნი და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­ვა­კე­თე. წა­ვი­კითხე რამ­დე­ნი­მე წიგ­ნი იაპო­ნი­ის შე­სა­ხებ და წა­კითხულ­მა იმ­დე­ნად
ვრცლად>>>
2015-05-28
ინო­ვა­ცი­უ­რი სა­ფე­ხუ­რი — სას­კო­ლო მზა­ო­ბის პროგ­რა­მის ხმა­უ­რი­ა­ნი და­საწყი­სი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე პირ­ველ­კ­ლა­სელ­თა რე­გის­ტ­რა­ცია 14 ივ­ნი­სამ­დე გრძელ­დე­ბა და წელს სკო­ლა­ში ის ბავ­შ­ვე­ბი მი­ი­ღე­ბი­ან, ვი­საც სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბამ­დე შე­უს­რულ­დე­ბა 6 წე­ლი — ამ ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ას მშო­ბელ­თა სა­ყო­ველ­თაო მღელ­ვა­რე­ბა მოჰ­ყ­ვა. ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა დე­პუ­ტატ­მა კო­ბა სუ­ბე­ლი­ან­მა მო­ამ­ზა­და. დო­კუ­მენ­ტის თა­ნახ­მად, 2015 წლის დე­კემ­ბ­რის ბო­ლომ­დე და­ბა­დე­ბულ პა­ტა­რებს სწავ­ლის დაწყე­ბის უფ­ლე­ბა უნ­და მი­ე­ცეთ, ამ სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვას პარ­ლა­მენ­ტ­ში ორი მოს­მე­ნით უყა­რეს კენ­ჭი — პირ­ველ მოს­მე­ნა­ზე მან დე­პუ­ტა­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რა მო­ი­პო­ვა, მე­ო­რე კენ­ჭის­ყ­რ­ზე კი ჩა­ვარ­და. 27 მა­ისს, პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე, კანონპროექტის მესამე მოსმენა გაი­მარ­თე­ბა. თუ­კი პარ­ლა­მენ­ტი ამ ცვლი­ლე­ბას და­ამ­ტ­კი­ცებს, იმ 20 ათას ბავშვს, ვი­საც 14 სექ­ტემ­ბ­რის შემ­დეგ, წლის ბო­ლომ­დე, უს­რულ­დე­ბა 6 წე­ლი, მი­ე­ცე­მა შან­სი გახ­დეს პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლი. მოქ­მე­დი კა­ნო­ნით
ვრცლად>>>
2015-05-28
მოთხ­რო­ბი­თი ბრუნ­ვის ფორ­მის სწავ­ლე­ბის ას­პექ­ტე­ბი სომ­ხუ­რე­ნო­ვან სკო­ლებ­ში
დო­დო (ზა­მი­რა) კო­ბი­აშ­ვი­ლი
წალ­კის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ.
ოზ­ნის სა­ჯა­რო სკო­ლის
კონ­სულ­ტან­ტ­ი მას­წავ­ლე­ბე­ლი
ქარ­თუ­ლის, რო­გორც მე­ო­რე ენის პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი და­მე­თან­ხ­მე­ბი­ან, რომ, ზო­გა­დად, არა­ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­ერ ქარ­თუ­ლი ენის ათ­ვი­სე­ბა უფ­რო შე­დე­გი­ა­ნია დაწყე­ბით კლა­სებ­ში, ვიდ­რე უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებ­ში, რა­საც ბევ­რი ფაქ­ტო­რი გა­ნა­პი­რო­ბებს, მათ შო­რის — მე­ტი მო­ტი­ვა­ცია და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა უმ­ც­რო­სი ასა­კის მოს­წავ­ლე­ებ­ში და, რაც ძალ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, სმე­ნი­თი და მხედ­ვე­ლო­ბი­თი მეხ­სი­ე­რე­ბის აქ­ტი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა
ვრცლად>>>
2015-05-21
ნა­ად­რე­ვად და­ა­ნონ­სე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი და მათ გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად არ­სე­ბუ­ლი რე­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი
შე­იც­ვ­ლე­ბა თუ არა სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბის და­ნიშ­ვ­ნის წე­სი და გა­ერ­თი­ან­დე­ბა თუ არა გა­მო­საშ­ვე­ბი და ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი — ეს სა­კითხე­ბი შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი მე­დი­ა­სე­მი­ნა­რის ძი­რი­თად სი­ახ­ლე­ე­ბად მი­ვიჩ­ნი­ეთ (მას­წავ­ლე­ბელ­თა გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის მო­დელ­თან ერ­თად, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც ჩვე­ნი გა­ზე­თის წი­ნა ნო­მერ­ში შე­მოგ­თა­ვა­ზეთ მა­სა­ლა) და დღე­ვან­დელ წე­რილ­ში სწო­რედ ამ სა­კითხებ­ზე შე­ვა­ჩე­რებთ მკითხ­ვე­ლის ყუ­რადღე­ბას. სა­ჯა­რო სკო­ლის
ვრცლად>>>
2015-05-21
სამოქალაქო განათლება — კავშირი ევროპულ მომავალთან
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი 16 მა­ისს სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გოგ­თა მე­ოთხე წლი­უ­რი კონ­ფე­რენ­ცია-გა­მო­ფე­ნა გა­ი­მარ­თა, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი იყო სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მის „მო­მავ­ლის თა­ო­ბა“ ფარ­გ­ლებ­ში. პროგ­რა­მას ახორ­ცი­ე­ლებს ორ­გა­ნი­ზა­ცია PH In­ter­na­tionalკონ­სულ­ტა­ცი­ი­სა და ტრე­ნინ­გის ცენ­ტ­რ­თან, სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გოგ­თა ფო­რუმ­თან და რე­გი­ო­ნულ არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან პარ­ტ­ნიო­რო­ბით. კონ­ფე­რენ­ცია-გა­მო­ფე­ნის მხარ­დამ­ჭე­რია მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რი, ხო­ლო პროგ­რა­მის („მო­მავ­ლის თა­ო­ბა“) ფი­ნან­სურ მხარ­და­ჭე­რას უზ­რუნ­ველ­ყოფს აშშ სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტო (USAID).
პროგ­რა­მა „მო­მავ­ლის თა­ო­ბის“ წლის შე­დე­გე­ბი და საქ­მი­ა­ნო­ბა წა­რად­გი­ნა პროგ­რა­მის დი­რექ­ტორ­მა მა­რი­ნა უშ­ვე­რი­ძემ. მან
ვრცლად>>>
2015-05-21
ქარ­თუ­ლი სკო­ლე­ბის შვე­დუ­რი მო­დე­ლი
სამ­შა­ბათს, სას­ტუმ­რო „თორ­ს­ში“, სა­ინ­ტე­რე­სო მე­მო­რან­დუ­მი გა­ფორ­მ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბავ­შ­ვ­თა და მოს­წავ­ლე ახალ­გაზ­რ­დო­ბის სპორ­ტის ეროვ­ნულ ფე­დე­რა­ცი­ა­სა და შვე­დე­თის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს (SIDA) სპორ­ტი­სა და ტუ­რიზ­მის ექ­ს­პერ­ტებ­თან. პრო­ექ­ტი სამ­წ­ლი­ა­ნია — მო­ი­ცავს 2015-2018 წლებს და გან­კუთ­ვ­ნი­ლია დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის.
სამ­წუ­ხა­როდ, სპორ­ტი ქარ­თუ­ლი სკო­ლე­ბის­თ­ვის „აქი­ლევ­სის ქუს­ლად“ იქ­ცა, ვე­რა და ვერ შე­მუ­შავ­და ისე­თი მო­დე­ლი, რო­მე­ლიც გა­ნა­პი­რო­ბებს სპორ­ტ­ში მოს­წავ­ლე­თა მა­სობ­რი­ვად ჩაბ­მას, სპორ­ტი კვლა­ვაც „გე­რის“ როლ­ში რჩე­ბა. არა­და, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა მო­ზარ­დი თა­ო­ბის გა­ჯან­სა­ღე­ბის­თ­ვის. და არა მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის­თ­ვის, არა­მედ, სუ­ლი­ე­რი და მო­რა­ლურ-ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი გა­კა­ჟე­ბის­თ­ვის. მარ­ტი­ვი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაა — ჯან­საღ სხე­ულ­ში ჯან­სა­ღი სუ­ლია!
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N