გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-12-17
წა­რუშ­ლე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რო­მელ­მაც ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი გერ­მა­ნი­ას და­უ­კავ­ში­რა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია გი­ორ­გი ბრე­გა­ძე,
დრეზ­დე­ნის ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — თავ­და­პირ­ვე­ლად სწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის 69-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში, შემ­დეგ სწავ­ლა  თბი­ლი­სის 191-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში გა­აგ­რ­ძე­ლე და სრუ­ლი სა­შუ­ა­ლო გა­ნათ­ლე­ბის ატეს­ტა­ტიც აქ მი­ი­ღე... რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის წლე­ბი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-12-17
ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ და მხო­ლოდ მას­წავ­ლებ­ლის დახ­მა­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის  დაწყე­ბის, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი და­ამ­ტ­კი­ცა, რო­მე­ლიც ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ამოქ­მედ­და და მი­სი შევ­სე­ბა ნე­ბის­მი­ერ სა­ფე­ხურ­ზე მყო­ფი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა. კითხ­ვა­რი მას­წავ­ლებ­ლებ­მა ყო­ვე­ლი ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწყის­ში უნ­და შე­ავ­სონ. პე­და­გო­გებს პა­სუ­ხის გა­ცე­მა, და­ახ­ლო­ე­ბით, 120 კითხ­ვა­ზე მო­უ­წევთ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად ივ­სე­ბა და პა­სუ­ხე­ბი ოთხი ქუ­ლით ფას­დე­ბა. 1 ქუ­ლა ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლ დო­ნეს აღ­ნიშ­ნავს, ხო­ლო 4 —  ყვე­ლა­ზე მა­ღალს. იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელს ესა თუ ის პუნ­ქ­ტი არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა, ის 0-ს და­წერს.
ვრცლად>>>
2015-12-10
მინ­დო­ბი­თი აღ­ზ­რ­დის მიღ­წე­ვე­ბი და რის­კე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ოჯა­ხურ გა­რე­მოს მოკ­ლე­ბუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის მზრუნ­ვე­ლო­ბის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ფორ­მე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლომ მუ­შა­ო­ბა 1999 წლი­დან და­იწყო და დღემ­დე გრძელ­დე­ბა. ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მის შე­დე­გად, 50-მდე დი­დი ზო­მის სა­ხელ­მ­წი­ფო სა­აღ­მ­ზ­რ­დე­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა და­ი­ხუ­რა და ამ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით, 5 ათა­სამ­დე ბავ­შ­ვი და­უბ­რუნ­და ბი­ო­ლო­გი­ურ ოჯახს ან გან­თავ­ს­და ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ ზრუნ­ვა­ში — მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში ან მცი­რე სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის სახ­ლ­ში. მინ­დო­ბი­თი აღ­ზ­რ­და მზრუნ­ვე­ლო­ბის ერთ-ერ­თი ალ­ტერ­ნა­ტი­ვაა და გუ­ლის­ხ­მობს, სა­ხელ­მ­წი­ფო­სა და მიმ­ღებ ოჯახს შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, გარ­კ­ვე­უ­ლი ვა­დით, ბავ­შ­ვის ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში აღ­ზ­რ­დის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას, რო­მელ­საც ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 18 წლამ­დე ასა­კის პი­რე­ბი: რომ­ლე­ბიც არი­ან ობ­ლე­ბი; რო­მელ­თა მშო­ბე­ლი/მშობ­ლე­ბი სა­სა­მარ­თ­ლომ ცნო ქმე­დუ­უ­ნა­როდ ან აღი­ა­რა უგ­ზო-უკ­ვ­ლოდ და­კარ­გუ­ლად; რო­მელ­თა მშობ­ლებს შე­ეზღუ­და (თ), ჩა­მო­ერ­თ­ვა (თ)  ან შე­უ­ჩერ­და (თ)  მშობ­ლის უფ­ლე­ბა-მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი.
რო­გორ ხდე­ბა მინ­დო­ბით აღ­მ­ზ­რ­დე­ლე­ბის შერ­ჩე­ვა, ჯე­რო­ვა­ნია თუ არა აღ­მ­ზ­რ­დელ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცია და რამ­დე­ნად კარ­გად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში მყოფ ბავ­შ­ვებ­ზე მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან? — სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუნ­ვის სის­ტე­მა­ში არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­სა და უშუ­ა­ლოდ მინ­დო­ბი­თი აღ­ზ­რ­დის ინ­ს­ტი­ტუტ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კითხებ­ზე გა­ი­მარ­თა დის­კუ­სია „ფრონ­ტ­ლა­ინ ჯორ­ჯია“ კლუბ­ში.
ბავ­შ­ვ­თა კე­თილ­დღე­ო­ბის, გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კის სპე­ცი­ა­ლის­ტი, ბრი­ტა­ნუ­ლი საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის Everey Child სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ფი­ლი­ა­ლის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ან­დ­რო და­დი­ა­ნი მიღ­წე­ვად მი­იჩ­ნევს, რომ ყო­ფი­ლი საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბი­დან, ალ­ბათ, ყვე­ლა­ზე დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბა მიმ­ღე­ბი მშობ­ლე­ბი­სა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­შია და შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს, რომ ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის ეს ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა ყვე­ლა­ზე ქმე­დი­თად  სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.
„ძა­ლი­ან დი­დი მიღ­წე­ვაა ის, რომ დე­ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის რამ­დე­ნი­მე ტალ­ღის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შემ­დეგ, დე­ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის, თით­ქ­მის, 50 პრო­ცენ­ტი მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში გან­თავ­ს­და და დღეს 1000-ზე მე­ტი ბავ­შ­ვი ცხოვ­რობს მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში.
ვრცლად>>>
2015-12-10
მთა­ვა­რი გზავ­ნი­ლი — ხა­რის­ხის მუდ­მი­ვი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია შო­თა მეს­ხი­ას
ზუგ­დი­დის სა­ხელ­მ­წი­ფო სას­წავ­ლო
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რი
თე­ო­ნა ხუ­ფე­ნია — ქალ­ბა­ტო­ნო თე­ო­ნა, რად­გან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბი­უ­ჯეტს, ძი­რი­თა­დად, გან­საზღ­ვ­რავს სტუ­დენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი სტუ­დენ­ტი მი­ი­ღოს. ხომ არ ხდე­ბა ეს ხა­რის­ხის ხარ­ჯ­ზე? მოგ­წონთ თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის არ­სე­ბუ­ლი სის­ტე­მა და რამ­დე­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მოთხოვ­ნებს გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბი. არ­სე­ბობს თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის სხვა გზა ან სხვა პრინ­ცი­პი? თქვენ­თ­ვის რო­მე­ლი იქ­ნე­ბო­და სა­სურ­ვე­ლი?
ვრცლად>>>
2015-12-10
სი­ახ­ლე მა­შინ არის კარ­გი, რო­ცა რა­ღა­ცას აუმ­ჯო­ბე­სებ
გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის
ის­ტო­რი­ის ჯგუ­ფის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი
მი­ხე­ილ ბახ­ტა­ძე 2016 წლის ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე, ის­ტო­რი­ის ტეს­ტუ­რი და­ვა­ლე­ბის ტი­პე­ბი იგი­ვე დარ­ჩე­ბა, რაც 2015 წელს იყო. ამ მხრივ, კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბა არ იგეგ­მე­ბა.
2015 წელს შე­ვამ­ცი­რეთ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლა — იყო 80 ქუ­ლა და 70-ზე ჩა­მო­ვიყ­ვა­ნეთ. ამ ცვლი­ლე­ბამ გა­ა­მარ­თ­ლა იმ თვალ­საზ­რი­სით, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებ­მა უფ­რო კომ­ფორ­ტუ­ლად იგ­რ­ძ­ნეს თა­ვი, რად­გან მე­ტი დრო ჰქონ­დათ, და­ვა­ლე­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა კი ნაკ­ლე­ბი იყო და უფ­რო მშვი­დად იმუ­შა­ვეს. ვფიქ­რობ, სწო­რი ნა­ბი­ჯი გა­დავ­დ­გით. ახ­ლა ამის გა­კე­თე­ბა უკ­ვე სა­ჭი­რო აღარ არის და არც ვგეგ­მავთ. ქუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა ისევ 70 იქ­ნე­ბა.
ვრცლად>>>
2015-12-03
გა­ბე­დუ­ლე­ბა ჩემ­მა საყ­ვა­რელ­მა წიგ­ნებ­მა მომ­ცა
გა­ბე­დუ­ლე­ბა ჩემ­მა საყ­ვა­რელ­მა წიგ­ნებ­მა მომ­ცა
დღევანდელი ნომრის სტუმარია ასი­რო­ლო­გი, ლუ­ვე­ნის (ბელ­გია)
კა­თო­ლი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის, ხე­ლოვ­ნე­ბი­სა და
ლი­ტე­რა­ტუ­რის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის აღ­მო­სავ­ლეთ­მ­ცოდ­ნე­ო­ბის
ცენ­ტ­რის მკვლე­ვა­რი, ფი­ლო­ლო­გი­ის
დოქ­ტო­რი თა­მარ პა­ტა­რი­ძე
— თა­მარ, სა­უ­ბა­რი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან  და­ვიწყოთ. გარ­კ­ვე­უ­ლი პე­რი­ო­დი თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო­ უ­ნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მუ­შა­ობ­დით, რო­გორ იხ­სე­ნებთ ამ პე­რი­ოდს?
— ეს პე­რი­ო­დი ძა­ლი­ან კარ­გად მახ­სენ­დე­ბა. სტუ­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­ში­ვე ვმუ­შა­ობ­დი ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის კა­თედ­რა­ზე არ­სე­ბულ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში. რთუ­ლი დრო იყო, ოთხ­მოც­და­ა­თი­ა­ნე­ბის ბო­ლო და მომ­დევ­ნო წლე­ბიც, თუმ­ცა, იქ ბევ­რი კარ­გი ადა­მი­ა­ნი მუ­შა­ობ­და, კომ­პე­ტენ­ტუ­რი. არ­სე­ბობ­და ადა­მი­ან­თა ბირ­თ­ვი, რო­მე­ლიც ყვე­ლაფ­რის მი­უ­ხე­და­ვად თა­ვი­სი საქ­მის სიყ­ვა­რუ­ლით შრო­მობ­და და კარგ საქ­მეს აკე­თებ­და. ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი ყო­ველ­თ­ვის  თბი­ლი იყო, პრო­ფე­სი­უ­ლი თვალ­საზ­რი­სი­თაც, უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა ბევ­რი რამ მომ­ცა. ეს ყო­ველ­თ­ვის მომ­ყ­ვე­ბა. სი­მარ­თ­ლე გითხ­რათ, ბელ­გი­ა­შიც ამ­ჩ­ნე­ვენ, რომ მყა­რი ფი­ლო­ლო­გი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბით ჩა­მო­ვე­დი, იცი­ან, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან მომ­ყ­ვე­ბა ეს და ამას ყო­ველ­თ­ვის მი­ფა­სე­ბენ.
და­ნა­ნე­ბით იმას ვნა­ნობ, რომ მა­შინ ­სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში  ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­უ­რი მხარ­და­ჭე­რა მკვლევ­რე­ბი­სა და სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის დი­დი არ იყო. ამის გა­მო, ბევ­რი დრო დავ­კარ­გე, სხვა სიტყ­ვე­ბით რომ ვთქვა, იმა­ვე დრო­ის გა­მო­ყე­ნე­ბა ევ­რო­პულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში გა­ცი­ლე­ბით ოპ­ტი­მა­ლუ­რად და ეფექ­ტუ­რად შე­იძ­ლე­ბა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ევ­რო­პა­ში რა­ი­მე კონ­კურ­ს­ზე ჩემს კან­დი­და­ტუ­რას რომ ვა­ყე­ნებ­დი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი შრო­მე­ბიც კი არ მეთ­ვ­ლე­ბო­და, რად­გან ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის წამ­ყ­ვა­ნი სა­მეც­ნი­ე­რო ჟურ­ნა­ლე­ბიც კი არ იყო ცნო­ბი­ლი ან აღი­ა­რე­ბუ­ლი.
ვრცლად>>>
2015-12-03
ტენდენციები, რომლებმაც დარგის განვითარება უნდა უზრუნველყოს
პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მის შე­სა­ხებ, ძალ­ზე მწი­რი ინ­ფორ­მა­ცია აქვს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას. არა­და, სფე­როს თა­ნა­მედ­რო­ვე სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად გან­ვი­თა­რე­ბა პირ­და­პირ კავ­შირ­შია ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კურ წინ­ს­ვ­ლას­თან. ცნო­ბი­ლია, რომ გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვეყ­ნებ­ში უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მქო­ნე პირ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა გა­ცი­ლე­ბით ნაკ­ლე­ბია, ვიდ­რე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მქო­ნე­თა. ჩვენ­თან, სამ­წუ­ხა­როდ, პი­რი­ქი­თაა.
ვრცლად>>>
2015-12-03
უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი — სა­ვალ­დე­ბუ­ლო და და­მა­ტე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი
მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის მი­ხედ­ვით სა­ფე­ხუ­რებ­ზე გა­და­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი პე­და­გო­გე­ბი­დან 15 239-ს უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა. უფ­როს მას­წავ­ლე­ბელს, 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გარ­კ­ვე­უ­ლი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო და და­მა­ტე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მო­უ­წევს იმის­თ­ვის, რომ სტა­ტუ­სი შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს ან წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლის პო­ზი­ცი­ა­ზე გა­და­ვი­დეს. რო­მე­ლი
ვრცლად>>>
2015-12-03
ელექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ძი­რი­თა­დი ცვლი­ლე­ბე­ბი
გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის გე­ოგ­რა­ფი­ის ჯგუ­ფის
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი და­ვით გო­გე­ლი­ძე
მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვე­ცა­დეთ, ჩვე­ნი ტეს­ტი­რე­ბა­ ე­ლექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატ­ზე მოგ­ვერ­გო. ცვლი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა ერ­თა­დერ­თი — აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი ტეს­ტის ბუკ­ლეტს მი­ი­ღე­ბენ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად, ხო­ლო პა­სუ­ხე­ბის ფურ­ცე­ლი კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად დარ­ჩე­ბა იგი­ვე, სა­დაც მათ სწო­რი პა­სუ­ხე­ბი უნ­და გა­და­ი­ტა­ნონ, ასე­ვე ექ­ნე­ბათ ა3 ფორ­მა­ტის შა­ვი ფურ­ც­ლე­ბი, სა­დაც შე­უძ­ლი­ათ იმუ­შა­ონ და შემ­დეგ  გა­და­ი­ტა­ნონ პა­სუ­ხე­ბის ფურ­ცელ­ზე.  და­უ­რიგ­დე­ბათ, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს და მსოფ­ლი­ოს ფი­ზი­კუ­რი რუ­კე­ბი. ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის მე­ტი კომ­ფორ­ტის შე­საქ­მ­ნე­ლად, კი­დევ ერ­თი და­ვა­ლე­ბის­თ­ვის — ტო­პოგ­რა­ფი­უ­ლი რუ­კის ანა­ლი­ზი, ასე­ვე ქა­ღალ­დის სა­ხით მი­ი­ღე­ბენ­ ტო­პოგ­რა­ფი­ულ რუ­კებ­ს­ თა­ვი­სი ლე­გენ­დით, სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ ქა­ღალ­დ­ზე იმუ­შა­ონ და ისე უპა­სუ­ხონ ტო­პოგ­რა­ფი­უ­ლი და­ვა­ლე­ბის კითხ­ვებს. ეს აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს გა­უ­ად­ვი­ლებს ამ რუ­კებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას.
ვრცლად>>>
2015-11-26
ცვლი­ლე­ბა მხოლოდ ტექ­ნი­კურ-ფორ­მა­ტულ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბას შე­ე­ხე­ბა
გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის უცხო­უ­რი ენე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი
რუ­სუ­დან ტყე­მა­ლა­ძე ნა­წი­ლობ­რი­ვი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტი მარ­თ­ლაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, სა­ე­ტა­პო ცვლი­ლე­ბაა. ე.წ. ქა­ღალ­დ­ზე და­წე­რი­ლი ტეს­ტის ნაც­ვ­ლად, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს მო­უ­წევთ ეკ­რან­ზე წა­ი­კითხონ და­ვა­ლე­ბე­ბი და ისე შე­ას­რუ­ლონ. მათ ამო­ბეჭ­დი­ლი ტეს­ტე­ბი არ ექ­ნე­ბათ. ეს სი­ახ­ლე უფ­რო მე­ტად ფორ­მა­ტულ ცვლი­ლე­ბას ეხე­ბა, ვიდ­რე ში­ნა­არ­სობ­რივს, ანუ ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად ჩვე­ნი ტეს­ტი რო­გორც იყო 100-და­ვა­ლე­ბი­ა­ნი და რო­გო­რი სა­ხის და­ვა­ლე­ბე­ბიც იყო ტრა­დი­ცი­უ­ლად (ბო­ლო ორი წე­ლია, შე­მო­ვი­ტა­ნეთ მოს­მე­ნა, რო­გორც პირ­ვე­ლი და­ვა­ლე­ბა და წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბა — წე­რი­ლი), ისე­თი­ვე რჩე­ბა და სი­ახ­ლე არ იქ­ნე­ბა. ალ­ბათ, არც იქ­ნე­ბო­და სწო­რი, რომ იმ ტექ­ნი­კუ­რი სი­ახ­ლის გარ­და, რაც ასე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, კი­დევ ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­მოგ­ვე­ტა­ნა. ასე რომ, ცვლი­ლე­ბა შე­ე­ხე­ბა მხო­ლოდ ტექ­ნი­კურ-ფორ­მა­ტულ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბას.
უცხო­უ­რი ენის გა­მოც­დის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბა იყო ორსა­ათ-ნა­ხე­ვა­რი. ახ­ლა არ შე­მიძ­ლია ვთქვა, ეს შე­იც­ვ­ლე­ბა თუ არა, რად­გან მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ამ ფორ­მა­ტის პი­ლო­ტი­რება. ყვე­ლა­ფე­რი ნა­თე­ლი გახ­დე­ბა მას შემ­დეგ, რაც გა­მო­იც­დე­ბა ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტი, უკ­ვე რე­ა­ლუ­რად, მო­მა­ვალ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებ­ზე. ჩვენ გა­ვა­კე­თებთ სპე­ცი­ა­ლურ სა­ვარ­ჯი­შო ტესტს და ის გვიჩ­ვე­ნებს, რამ­დე­ნად მი­სა­ღე­ბია ეს დრო.
თუ ბეჭ­დუ­რი ტეს­ტე­ბის ერთ ფურ­ცელ­ზე, და­ვუშ­ვათ პირ­ველ და­ვა­ლე­ბა­ში, ერ­თად იყო  მო­თავ­სე­ბუ­ლი ათი და­ვა­ლე­ბა, ახ­ლა ეს ხუთ ელექ­ტ­რო­ნულ გვერ­დ­ზეა გაშ­ლი­ლი. ნა­ხეთ, რო­გო­რი  ტექ­ნი­კუ­რი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბაა, ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად, თით­ქოს არა­ფე­რი, მაგ­რამ ის, რაც იყო ერთ გვერ­დ­ზე და აბი­ტუ­რი­ენტს არ უხ­დე­ბო­და ამ გვერ­დის ხში­რად გა­და­ფურ­ც­ვ­ლა, ეკ­რან­ზე ხუთ გვერ­დ­ზეა გაშ­ლი­ლი, თი­თო­ზე — ორ-ორი. ე.წ. ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი გა­და­ფურ­ც­ვ­ლა რთუ­ლი არ არის, საკ­მა­რი­სია ერთ ღი­ლაკ­ზე თი­თის და­ჭე­რა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლეს წა­იყ­ვანს მარ­ჯ­ვ­ნი­ვაც და მარ­ცხ­ნი­ვაც, მას შე­უძ­ლია გა­და­ვი­დეს შემ­დეგ და­ვა­ლე­ბა­ზე ან და­უბ­რუნ­დეს წი­ნას. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, თუ ად­რე ტეს­ტი იყო, და­ვუშ­ვათ, 16-გვერ­დი­ა­ნი, ახ­ლა 32 გვერ­დია, მაგ­რამ ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში გვერ­დი ძა­ლი­ან პი­რო­ბი­თია, რად­გან  ჩვენ ეს და­ვა­ლე­ბე­ბი ეკ­რან­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რად გავ­ზარ­დეთ, რომ თვა­ლის­თ­ვის მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი იყოს, გავ­ზარ­დეთ, ასე­ვე, ასო­ე­ბის სი­დი­დე და ამ­გ­ვა­რად გაშ­ლი­ლი და­ვა­ლე­ბა უკეთ კითხ­ვა­დია, ვიდ­რე  ბეჭ­დურ კრე­ბუ­ლის ფურ­ცელ­ზე იყო. ამას თა­ვი­სი უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, აქვს.
რო­დე­საც პირ­ვე­ლი და­ვა­ლე­ბა ვახ­სე­ნე, მოს­მე­ნის და­ვა­ლე­ბას ვგუ­ლის­ხ­მობ­დი, რა­ზე­დაც აბი­ტუ­რი­ენ­ტებ­მა კარ­გად უნ­და ივარ­ჯი­შონ იმი­ტომ, რომ ტეს­ტის
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N