გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2012-10-04
სო­ფელ უდის სკო­ლა — გა­ნათ­ლე­ბის უძ­ვე­ლე­სი კე­რა სამ­ცხე­ში
და­არ­სე­ბი­დან 130 წლის­თა­ვის გა­მო

უდე ერთ-ერ­თი უძ­ვე­ლე­სი და მდი­და­რი წარ­სუ­ლის მქო­ნე სო­ფე­ლია სამ­ხ­რეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში — სამ­ცხე­ში. მო­ძი­ე­ბუ­ლი არ­ქე­ო­ლო­გი­უ­რი მა­სა­ლე­ბით, სოფ­ლის ხან­დაზ­მუ­ლო­ბა გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა ენე­ო­ლით-ად­რე ბრინ­ჯა­ოს პე­რი­ო­დით. უდეს, მეს­ხე­თის სხვა სოფ­ლე­ბის მსგავ­სად, მო­უხ­და თურ­ქ­თა ბა­ტო­ნო­ბის მძი­მე უღ­ლის ტა­რე­ბა, რომ­ლის­გა­ნაც 1828 წლის ზაფხულ­ში გან­თა­ვი­სუფ­ლ­და. თურ­ქ­თა ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი ბა­ტო­ნო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, მო­სახ­ლე­ო­ბამ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნა ენაც და სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბაც. ცნო­ბი­ლი სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე ალექ­სან­დ­რე ფრო­ნე­ლი (ყიფ­ში­ძე) ქვაბ­ლი­ა­ნის მხა­რე­ში, ახალ­ცი­ხის შემ­დეგ, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან კულ­ტუ­რულ ცენ­ტ­რად უდეს თვლი­და.
სო­ფელ უდე­ში აღ­ზ­რ­დილ მა­მუ­ლიშ­ვილ­თა შო­რის ღირ­სე­უ­ლი ად­გი­ლი უკა­ვია სტე­ფა­ნე აღო­შაშ­ვილს, რო­მელ­მაც ქარ­თუ­ლად თარ­გ­მ­ნა „მოთხ­რო­ბა და­ბა­დე­ბი­სა ძვე­ლი და ახა­ლი აღ­თ­ქ­მი­სა“. სოფ­ლის მკვიდ­რი იყო გრი­გოლ მე­რა­ბიშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც 1834 წელს შე­ად­გი­ნა „ფრან­გუ­ლი ენის თვით­მას­წავ­ლე­ბე­ლი“. მი­სი ნაშ­რო­მი საკ­მა­ოდ გვი­ან, 1899 წელს, გა­მო­ი­ცა ბა­თუმ­ში. მან­ვე შე­ად­გი­ნა „იტა­ლი­ურ-ქარ­თუ­ლი ენის თვით­მას­წავ­ლე­ბე­ლი“. ეთი­ო­პი­ა­ში წლე­ბის მან­ძილ­ზე მოღ­ვა­წე­ობ­და პე­ტერ მე­რა­ბიშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც ადი­სა­ბე­ბა­ში და­აარ­სა აფ­თი­ა­ქი „სა­ქარ­თ­ვე­ლო“.
ვრცლად>>>
2012-05-30
მე ლა­მა­ზი ადა­მი­ა­ნე­ბის ხატ­ვა მიყ­ვარს!
ეს სიტყ­ვე­ბი მე-20 სა­უ­კუ­ნის ქარ­თ­ველ მხატ­ვარს ლა­დო გუ­დი­აშ­ვილს ეკუთ­ვ­ნის. მხატ­ვა­რი მე­მა­ტი­ა­ნე — ასე იხ­სე­ნე­ბენ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მას. მკა­ფი­ოდ გა­მო­ხა­ტუ­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლო­ბა, მხატ­ვ­რულ სა­ხე­თა მდი­და­რი სამ­ყა­რო მი­სი შე­მოქ­მე­დე­ბის წარ­მა­ტე­ბის მი­ზე­ზია. ლა­დო გუ­დი­აშ­ვილ­მა ფუნ­ჯით გა­ა­ცოცხ­ლა ქარ­თუ­ლი ფრეს­კა და ჩუ­ქურ­თ­მა, ქარ­თუ­ლი თქმუ­ლე­ბე­ბი და ზღაპ­რე­ბი, ძვე­ლი თბი­ლი­სის ბო­ჰე­მუ­რი ცხოვ­რე­ბა და ხალ­ხუ­რი სა­ნა­ხა­ო­ბე­ბი, ნი­კო ფი­როს­მა­ნიშ­ვი­ლის შე­მოქ­მე­დე­ბა და ადა­მი­ან­თა ბე­დი, 20-30-იანი წლე­ბის რე­ა­ლუ­რი სი­ნამ­დ­ვი­ლე... ეს ის ძი­რი­თა­დი თე­მე­ბია, რომ­ლებ­საც მხატ­ვ­რის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი უჭი­რავს. მი­სი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბი ლა­მა­ზი, სათ­ნო, კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბი­თა და ამაღ­ლე­ბუ­ლი გრძნო­ბე­ბით სავ­სე პერ­სო­ნა­ჟე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მხატ­ვარ­მა დროს გა­უს­წ­რო, მის ტი­ლო­ებ­ზე მო­ციმ­ცი­მე მზის სხი­ვე­ბი, წლის ნე­ბის­მი­ერ დროს ათ­ბობს ადა­მი­ანს, მას­ზე ბევრს წე­რენ და სა­უბ­რო­ბენ... დღეს კი, მის შე­სა­ხებ გვი­ამ­ბობს მი­სი შვი­ლი ჩუ­ქურ­თ­მა გუ­დი­აშ­ვი­ლი.
ვრცლად>>>
2012-05-30
ირო­ელ­თა გვა­რის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ქრო­ნი­კე­ბი­დან
ძა­ლი­ან ხში­რად ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან მსმე­ნია, რომ უჭირთ ბავშვებისთვის სა­კითხა­ვი მხატ­ვ­რუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შერ­ჩე­ვა, არა­და, ეს ხდე­ბა მა­შინ, რო­ცა ქვე­ყა­ნა­ში თით­ქოს „წიგ­ნე­ბის წარ­ღ­ვ­ნაა“. მომ­რავ­ლ­და ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის ტი­პის სქელ­ტა­ნი­ა­ნი ილუს­ტ­რი­რე­ბუ­ლი გა­მო­ცე­მე­ბი ან, სა­უ­კე­თე­სო შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ჩვე­ნი მო­ზარ­დე­ბი თარ­გ­მა­ნე­ბის ამა­რა არი­ან დარ­ჩე­ნი­ლი. რამ გა­ნა­პი­რო­ბა სა­ბავ­შ­ვო მწერ­ლო­ბის კრი­ზი­სი, ვერ გეტყ­ვით, მაგ­რამ ფაქ­ტია, დი­დი არ­ჩე­ვა­ნი არ არის. ამ ბო­ლო დროს ყუ­რადღე­ბის ცენ­ტ­რ­ში მო­ექ­ცა მწე­რა­ლი ნა­ტო და­ვი­თაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ჟან­რით — ფენ­ტე­ზით — შე­მო­ვი­და ქარ­თულ სა­ბავ­შ­ვო მწერ­ლო­ბა­ში და სულ ცო­ტა ხან­ში სპა­ტიო ად­გი­ლიც კი და­იმ­კ­ვიდ­რა. ნა­ტოს რო­მა­ნებ­მა უკ­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი პრე­მი­ე­ბიც მო­ი­პო­ვა. ახა­ლი ნი­შა გაჩ­ნ­და მო­ზარ­დ­თათ­ვის — მი­თო­ლო­გი­ით მოთხ­რო­ბი­ლი ირო­ელ­თა გვა­რის ქრო­ნი­კე­ბი, თუმ­ცა სა­მი­ვე რო­მა­ნი — ახა­ლი ირე­ა­ლუ­რი სამ­ყა­რო­თი და ახა­ლი გმი­რე­ბით.
მწე­რა­ლი ტრა­დი­ცი­ას არ ღა­ლა­ტობს და სულ მა­ლე, 25 მა­ისს, 2 სა­ათ­ზე, „წიგ­ნის ფეს­ტი­ვალ­ზე“ უკ­ვე ნაც­ნო­ბი გმი­რი ლი­ლე იროე­ლი კი­დევ ერ­თი ახა­ლი რო­მა­ნით — „ოთხი მხა­რე და ოთხი სვე­ტი“ წარ­დ­გე­ბა ჩვენ წი­ნა­შე. წიგ­ნის წარ­დ­გი­ნე­ბის შემ­დეგ, სა­ღა­მოს 7 სა­ათ­ზე, მკითხ­ველს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა, „ლი­გა­მუს­ში“ საყ­ვა­რელ მწე­რალს შეხ­ვ­დეს და რო­მა­ნის გმირ­თან ერ­თად იმოგ­ზა­უ­როს სრუ­ლი­ად ახალ სამ­ყა­რო­ში. ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ველს კი, ვთა­ვა­ზობთ ინ­ტერ­ვი­უს მწე­რალ ნა­ტო და­ვი­თაშ­ვილ­თან.
ვრცლად>>>
2012-05-10
რო­მან­ტიზ­მის სამ­ყა­რო­ში...
ამ ცო­ტა ხნის წინ პრო­ფე­სორ ზა­ზა აბ­ზი­ა­ნი­ძის რე­დაქ­ტო­რო­ბით გა­მო­ვი­და ქარ­თუ­ლი რო­მან­ტიზ­მი­სად­მი მიძღ­ვ­ნი­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო კრე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც უთუ­ოდ მი­იქ­ცევს ჰუ­მა­ნი­ტარ მკითხ­ველ­თა ყუ­რადღე­ბას. ამ კო­ლექ­ტი­უ­რი ნაშ­რო­მისა და სა­კუ­თა­რი სა­მეც­ნი­ე­რო და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სი­ახ­ლე­ე­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა კრე­ბუ­ლის რე­დაქ­ტო­რი ზა­ზა აბ­ზი­ა­ნი­ძე.
ვრცლად>>>
2012-03-28
ბავ­შ­ვი­სად­მი კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო — თი­თო­ე­უ­ლი ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ი­სათ­ვის
„სა­ქარ­თ­ვე­ლო და ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცია“   — გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბავ­შ­ვ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ — მო­რი­გი პუბ­ლი­კა­ცია გა­ე­როს ბაშ­ვ­თა ფონ­დის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბამ გა­სუ­ლი წლის ბო­ლოს მო­ამ­ზა­და და ერ­თ­გ­ვა­რად შე­ა­ჯა­მა  ის ძი­რი­თა­დი სა­კითხე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვე­ნცი­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­სა  და ათას­წ­ლე­უ­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნებს უკავ­შირ­დე­ბა. გა­მო­ცე­მა­ში ხაზ­გას­მუ­ლია ის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შე­დე­გე­ბი, რო­მელ­თაც სა­ქარ­თ­ვე­ლომ მი­აღ­წია ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ბავ­შ­ვე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ. მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი ცალ­სა­ხაა: სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 10 წლის წინ და­ბა­დე­ბუ­ლი ბავ­შ­ვი მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად უარეს პი­რო­ბებ­ში იყო, ვიდ­რე  დღეს. კონ­კ­რე­ტუ­ლად, რა გა­უმ­ჯო­ბეს­და ბავ­შ­ვ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბის მხრივ, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში რუ­ლანდ მო­ნა­ში. 
ვრცლად>>>
2012-03-21
გურ­ჯე­ბი ოს­მალ­თა იმ­პე­რი­ა­ში - „გა­დარ­ჩე­ნი­ლი და ერ­თ­გუ­ლი ერი“
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს თე­ატ­რის, მუ­სი­კის, კი­ნო­სა და ქო­რე­ოგ­რა­ფი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო მუ­ზე­უმ­ში გა­იხ­ს­ნა გა­მო­ფე­ნა სა­ხელ­წო­დე­ბით „მუს­ლი­მი ქარ­თ­ვე­ლე­ბი“.  ექ­ს­პო­ზი­ცი­ა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია  სტამ­ბუ­ლის არ­ქი­ვებ­ში და­ცუ­ლი ოს­მა­ლი ქარ­თ­ვე­ლე­ბის მოღ­ვა­წე­ო­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბი და ხელ­ნა­წე­რე­ბი.  გა­მო­ფე­ნა, ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლო­ბის თვალ­საზ­რი­სით, მარ­თ­ლაც ბევ­რის­მომ­ც­ვე­ლია, რად­გა­ნაც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გურ­ჯე­ბის ოს­მა­ლე­თის იმ­პე­რი­ა­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბას ასა­ხავს, ასე­თე­ბი კი, რო­გორც ჩანს, სამ­კა­ოდ ბევ­რ­ნი ყო­ფი­ლან.  სხვა­დას­ხ­ვა სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე გურ­ჯე­ბი  კარ­გი რე­პუ­ტა­ცი­ით სარ­გებ­ლობ­დ­ნენ და, რო­გორც პროფ­სი­ო­ნა­ლე­ბი, ფა­სობ­დ­ნენ.
ვრცლად>>>
2012-03-21
გზა თავისუფლებისაკენ
„დაძ­რა მო­სემ ის­რა­ე­ლი მე­წა­მუ­ლი ზღვი­დან და გა­ვიდ­ნენ შუ­რის უდაბ­ნო­ში. სამ დღეს იარეს უდაბ­ნო­ში და ვერ იპო­ვეს წყა­ლი“ (გამ.15:22).
ხალ­ხის გზა თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა­კენ მე­წა­მუ­ლი ზღვის გა­და­ლახ­ვით არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა. მე­ტიც, სა­ბო­ლო­ოდ მო­ნო­ბის შეგ­რ­ძ­ნე­ბი­დან თა­ვის დახ­ს­ნა არც მა­შინ მი­იღ­წე­ვა, რო­დე­საც ერ­თ­გ­ვა­რი სუ­ლი­ე­რი „ნათ­ლო­ბის“ რი­ტუ­ა­ლი შეს­რუ­ლე­ბუ­ლია და ერს წინ თა­ვად უფა­ლი მი­უძღ­ვის. სა­ო­ცა­რია, ადა­მი­ა­ნებ­მა, რომ­ლებ­მაც უფ­ლის სას­წა­უ­ლე­ბი იხი­ლეს და ეგ­ვიპ­ტელ­თა სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი დას­ჯის მომ­ს­წ­რე­ნი იყ­ვ­ნენ, მყის­ვე და­ი­ვიწყეს ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა, უფ­ლის ყოვ­ლის­შემ­ძ­ლე­ო­ბა  და ურ­წ­მუ­ნო­ე­ბის სე­ნით შეპყ­რო­ბი­ლებს უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა და­ე­უფ­ლათ. ...კვლავ აღელ­და ხალ­ხი, რად­გან მი­ად­გ­ნენ მა­რას წყალს და ვერ და­ლი­ეს. მწა­რე წყა­ლი იყო მა­რა­ში, ამი­ტო­მაც ეწო­და მა­რა (მწა­რე). „შეს­ჩივ­ლა ხალ­ხ­მა მო­სეს და უთხ­რა: რა დავ­ლი­ოთ?“ (გამ.15:24). აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ხალ­ხი უფალს კი არ საყ­ვე­დუ­რობს, არა­მედ მო­სეს. მო­სემ კი, რო­გორც ჭეშ­მა­რიტ­მა მორ­წ­მუ­ნემ, შეჰ­ღა­ღა­და უფალს. „და­ა­ნახ­ვა უფალ­მა მო­რი. ჩა­აგ­დო იგი წყალ­ში და გამ­ტ­კ­ნარ­და წყა­ლი. იქ და­უდ­გი­ნა უფალ­მა ხალხს წე­სი და სა­მარ­თა­ლი და იქ გა­მოს­ცა­და იგი“ (გამ.15:25).
ვრცლად>>>
2012-03-14
განვითარებისა და სწავლის თეორიები
მა­რია მონ­ტე­სო­რი
(1870-1952) 

მონ­ტე­სო­რის სკო­ლა
მა­რია მონ­ტე­სო­რი, იტა­ლი­ე­ლი ჰუ­მა­ნის­ტი, პე­და­გო­გი, პირ­ვე­ლი ექი­მი ქა­ლი მე-19 სა­უ­კუ­ნის იტა­ლი­ა­ში, ცნო­ბი­ლია, რო­გორც ახა­ლი პე­და­გო­გი­უ­რი მე­თო­დი­კის ავ­ტო­რი. 1898 წლი­დან მონ­ტე­სო­რი გო­ნებ­რი­ვი ჩა­მორ­ჩე­ნი­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი იყო. ამ პე­რი­ოდ­ში და­იწყო მან თა­ვი­სი თე­ო­რი­ის პრაქ­ტი­კა­ში და­ნერ­გ­ვა და სწავ­ლე­ბის მე­თო­დე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა, რო­მე­ლიც დღეს ცნო­ბი­ლია მონ­ტე­სო­რის თე­ო­რი­ის სა­ხე­ლით. ამ პე­რი­ო­დის მოღ­ვა­წე­ო­ბის შე­დე­გი იყო ის, რომ გო­ნებ­რი­ვი ჩა­მორ­ჩე­ნი­ლო­ბის მქო­ნე 8 წლის მოს­წავ­ლე­ებ­მა წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ა­ბა­რეს გა­მოც­დე­ბი წე­რა-კითხ­ვა­ში და სა­შუ­ა­ლო­ზე მა­ღა­ლი ქუ­ლე­ბიც მი­ი­ღეს. მა­შინ „მონ­ტე­სო­რის სას­წა­ულ­ზე“ მთე­ლი იტა­ლია ალა­პა­რაკ­და. 1907 წელს მონ­ტე­სო­რიმ რომ­ში და­ა­არ­სა სკო­ლა „ბავ­შ­ვე­ბის სახ­ლი“ ყვე­ლა ტი­პის ბავ­შ­ვი­სათ­ვის. მონ­ტე­სო­რის სამ­ჯერ მი­ა­ნი­ჭეს ნო­ბე­ლის პრე­მია პე­და­გო­გი­კა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წვლი­ლი­სა და მსოფ­ლი­ო­ში ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის გა­მო. დღეს მონ­ტე­სო­რის სკო­ლა და მი­სი მე­თო­დი მთელ მსოფ­ლი­ო­შია გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი.
ვრცლად>>>
2012-03-07
თა­ნა­ბა­რი პი­რო­ბე­ბი ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მად
გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ყო­ველ­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბულ ინ­ტე­რესს იწ­ვევს. მით უფ­რო, რომ ბო­ლო წლებ­ში, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო, პრო­ფე­სი­უ­ლი და უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ფე­ხუ­რებ­ზე ბევ­რი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლე გან­ხორ­ცი­ელ­და. მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მას ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად ახა­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი და პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი ემა­ტე­ბა. რა მი­მარ­თუ­ლე­ბებს მო­ი­ცავს ამ­ჟა­მად გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა და რა სი­ახ­ლე­ე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა წელს, ამის შე­სა­ხებ ჩვენს კითხ­ვებს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი დი­მიტ­რი შაშ­კი­ნი პა­სუ­ხობს.
ვრცლად>>>
2012-02-22
პა­სე­ქი და ეგ­ვიპ­ტი­დან გას­ვ­ლა
„უთხ­რა უფალ­მა მო­სეს და აარონს ეგ­ვიპ­ტის ქვე­ყა­ნა­ში: თვე­თა და­სა­ბა­მი იყოს თქვენ­თ­ვის ეს თვე, პირ­ვე­ლი თვე იყოს იგი თქვენ­თ­ვის წე­ლი­წა­დის თვე­ებ­ში. ასე უთხა­რით ის­რა­ე­ლის მთელს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას: ამ თვის მე­ა­თე დღეს მა­მის სახ­ლ­ზე თი­თო­ე­ულ­მა თი­თო კრა­ვი ან თი­კა­ნი და­ი­გუ­ლოს. ერ­თი კრა­ვი ან თი­კა­ნი სახ­ლ­ზე“ (გამ.12:1-3). სა­უ­ბა­რია ნი­სა­ნის თვე­ზე, რაც აქა­დე­ველ­თა კა­ლენ­და­რის მი­ხედ­ვით, და­ახ­ლო­ე­ბით, აპ­რილს აღ­ნიშ­ნავს და სიმ­ბო­ლოა გა­ზაფხუ­ლის — რო­გორც ბუ­ნე­ბის, სამ­ყა­როს გა­ნახ­ლე­ბის, გა­მოღ­ვი­ძე­ბი­სა და ის­რა­ე­ლის, რო­გორც ერის გა­ნახ­ლე­ბის, რე­ლი­გი­უ­რი თვალ­საზ­რი­სით — ახ­ლი­დან და­ბა­დე­ბის.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N