გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-10-12
შეხ­ვედ­რა პან­კი­სელ ახალ­გაზ­რ­დებ­თან
  7 ოქ­ტომ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში (დი­რექ­ტო­რი — გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძე) გა­ი­მარ­თა შეხ­ვედ­რა პან­კი­სელ ახალ­გაზ­რ­დებ­თან. შეხ­ვედ­რა გახ­ს­ნეს დე­მოკ­რა­ტი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის თავ­ჯ­დო­მა­რემ, ქე­თე­ვან ბოჯ­გუ­ამ და სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, რე­ვაზ ჯა­ვე­ლი­ძემ.
პრო­ექ­ტის „მე, აქ­ტი­უ­რი მო­ქა­ლა­ქე“ ფარ­გ­ლებ­ში, 2 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კი­სა და დე­მოკ­რა­ტი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი პან­კი­სის ხე­ო­ბის სა­ჯა­რო სკო­ლებს (ომა­ლო­ში, და­მას­ტურ­ში, დუ­ის­ში, ჯო­ყო­ლა­სა და ბირ­კი­ან­ში) სტუმ­რობ­დ­ნენ, სკო­ლე­ბის ბიბ­ლი­ო­თე­კებს თა­ნა­მედ­რო­ვე
ვრცლად>>>
2017-10-12
წლის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი მოვ­ლე­ნა
ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი   სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სფე­რო­ში წლის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნეს მოვ­ლე­ნად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს „სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო შე­ფა­სე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ასო­ცი­ა­ცი­ის“ 43-ე კონ­ფე­რენ­ცია, რო­მე­ლიც, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბი­თა და „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ და „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის“ ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რით, 2-6 ოქ­ტომ­ბერს, ბა­თუმ­ში ჩა­ტარ­და. მის მუ­შა­ო­ბა­ში გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ასე­ვე გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს ექ­ს­პერ­ტე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ.
ვრცლად>>>
2017-10-05
სა­უ­კე­თე­სო მოთხ­რო­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­ზე

ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა და „ლი­ბერ­თი ბან­კ­მა“, მას­წავ­ლებ­ლის კვი­რე­უ­ლის ფარ­გ­ლებ­ში, ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი მწერ­ლე­ბი და­ა­ჯილ­დო­ვა. 62-მა გა­მოც­დილ­მა თუ შე­და­რე­ბით ახალ­ბე­და მწე­რალ­მა გა­დაწყ­ვი­ტა, არც თუ ისე იოლად შე­საქ­მ­ნელ ნა­წარ­მო­ებს შეს­ჭი­დე­ბო­და — კონ­კურ­სის თა­ნახ­მად, ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში უნ­და აესა­ხათ მას­წავ­ლებ­ლის რე­ა­ლუ­რი სა­ხე, თა­ვის პრობ­ლე­მე­ბით, მიღ­წე­ვე­ბით, იმ არც თუ სა­ხარ­ბი­ე­ლო ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბით, რო­მე­ლიც პე­და­გოგს ხში­რად პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­შიც კი უშ­ლის ხელს. და ეს ყვე­ლა­ფე­რი ისე მა­ღალ­მ­ხატ­ვ­რუ­ლად უნ­და გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ, რომ საკ­მა­ოდ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბით ჟი­უ­რის: ნე­ნე კვი­ნი­კა­ძეს, ლე­ვან
ვრცლად>>>
2017-10-05
სა­ფე­ხუ­რებ­რი­ვი წინ­ს­ვ­ლის თან­მ­დე­ვი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი
წელს ვა­კან­ტუ­რი მენ­ტო­რის სტა­ტუ­სი 9 მას­წავ­ლე­ბელ­მა და­ი­კა­ვა, წამ­ყ­ვან მას­წავ­ლებ­ლებს მხო­ლოდ 2 შე­ე­მა­ტა და დღეს სის­ტე­მა­ში სულ 216 წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლია, ხო­ლო 1359-მა მას­წავ­ლე­ბელ­მა უფ­რო­სის სა­ფე­ხურ­ზე გა­და­ნაც­ვ­ლე­ბა შეძ­ლო. რაც შე­ე­ხე­ბა პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლებს, მა­თი რიცხ­ვი სკო­ლებ­ში ისევ ლი­დე­რობს — 44 570. რა ტენ­დენ­ცი­ე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა ზაფხულ­ში მას­წავ­ლე­ბელ­თა კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­სა­დას­ტუ­რე­ბელ გა­მოც­დებ­ზე და გა­ზარ­და თუ არა „ბა­რი­ე­რის მოხ­ს­ნამ“ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და­წი­ნა­უ­რე­ბა — სა­ფე­ხუ­რი­დან სა­ფე­ხურ­ზე გა­დას­ვ­ლა, ამის შე­სა­ხებ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე  მა­ნა­ნა რა­ტი­ა­ნი  გვე­სა­უბ­რა.
ვრცლად>>>
2017-10-05
რა სი­ახ­ლე­ე­ბით და­იწყო ახა­ლი სას­წავ­ლო წე­ლი
როგორ შეხვდნენ საქართველოს რეგიონების სა­ჯა­რო სკოლები ახალ სასწავლო წელს — მი­ღწე­ვე­ბის, პრობ­­ლემების, განსახორციელებელი პრო­ექ­ტების შე­­სახებ საუბრობენ სხვადასხვა რაიონის საგ­ა­ნმა­ნა­თ­ლებლო რესურსცენტრების უფროსები. ტრის­ტან მუ­რა­დაშ­ვი­ლი
ას­პინ­ძის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის
საგანმანათლებლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი
ვრცლად>>>
2017-09-28
გა­დარ­ჩე­ნი­ლი ამ­ბებ­ი
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   ამ ზაფხულს რე­დაქ­ცი­ამ მი­სა­მარ­თი შე­იც­ვა­ლა და თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი ჩვენს ნივ­თებს ვარ­ჩევ­დით გა­და­სა­ტა­ნად. უჯ­რა­ში, ერთ-ერთ სა­ქა­ღალ­დე­ში, აკინ­ძუ­ლ თა­ბა­ხის ფურ­ც­ლებს წა­ვაწყ­დი, წარ­წე­რით — „ეს ჩე­მია“. გა­დავ­შა­ლე და კითხ­ვა და­ვიწყე. უსი­ა­მოვ­ნო გრძნო­ბა და­­მე­უფ­ლა, ბო­ლო­ში რომ გა­ვე­დი — სი­ნა­ნუ­ლი. ეს ჩე­მი დღი­უ­რე­ბი­დან შე­მორ­ჩე­ნი­ლი ამ­ბე­ბი იყო, რო­მელ­საც წლე­ბის წინ ვწერ­დი, მე­რე ვხევ­დი და კომ­პი­უ­ტე­რი­და­ნაც ვშლი­დი, .
ვრცლად>>>
2017-09-28
თუ სკო­ლა­ში ეფექ­ტუ­რად არ მო­ვაწყ­ვეთ სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი, ბუ­ნებ­რი­ვია, უმაღ­ლეს­ში ძა­ლი­ან ბევ­რი პრობ­ლე­მა გვექ­ნე­ბა
მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­თან სა­უ­ბა­რი, ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწყის­ში, ჩვე­ნი გა­ზე­თის­თ­ვის ერ­თ­გ­ვარ ტრა­დი­ცი­ად იქ­ცა. შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან ერ­თად ვა­ფა­სებთ გა­მოც­დებს — ეროვ­ნულს, სა­ა­ტეს­ტა­ტო­სა თუ პე­და­გოგ­თა. წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სუ­რა­თი დი­დად არ იც­ვ­ლე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა ესეც ერ­თ­გ­ვარ ტენ­დენ­ცი­ად მი­ვიჩ­ნი­ოთ. არც წლე­ვან­დე­ლი სა­გა­მოც­დო ზაფხუ­ლი იყო რა­ი­მე­თი გა­მორ­ჩე­უ­ლი, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა მხო­ლოდ იმა­ში მდგო­მა­რე­ობ­და, რომ ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა იყო და სა­გა­მოც­დო ცი­ებ-ცხე­ლე­ბას ცხე­ლი ამინ­დე­ბიც და­ე­მა­ტა...
 
— რო­გო­რი იყო წლე­ვან­დე­ლი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი? წელს ოდ­ნავ, მაგ­რამ მა­ინც მე­ტი აბი­ტუ­რი­ენ­ტი გახ­და სტუ­დენ­ტი, შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით...
ვრცლად>>>
2017-09-28
შრო­მით მიღ­წე­უ­ლი „სა­უ­კე­თე­სოს“ ტი­ტუ­ლი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   წელს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში ჩა­ი­რიცხა 28 176 სტუ­დენ­ტი, 394-ით მე­ტი ვიდ­რე 2016 წელს, აქე­დან 10 598 სტუ­დენ­ტი და­ფი­ნან­ს­და, წი­ნა წელ­თან შე­და­რე­ბით 224-ით მე­ტი შე­უდ­გე­ბა სწავ­ლას.
უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე 4051 სტუ­დენ­ტი ჩა­ი­რიცხა, 100% გრან­ტით — 1009, 70%-იანი გრან­ტით 1457, 50%-იანი გრან­ტით — 4081. ქარ­თულ ენა­ში მომ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მა­ზე 673 აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლე­ნო­ვა­ნი და 373 სომ­ხუ­რე­ნო­ვა­ნი ახალ­გაზ­რ­და.
ვრცლად>>>
2017-07-06
არ­ქი­ფო სე­თუ­რის მხატ­ვ­რუ­ლი სა­ხის გა­აზ­რე­ბის­თ­ვის ჭა­ბუა ამი­რე­ჯი­ბის „და­თა თუ­თაშ­ხი­ას“ მი­ხედ­ვით
     ჭა­ბუა ამი­რე­ჯი­ბის რო­მა­ნი „და­თა თუ­თაშ­ხია“ მე-9 კლა­სის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო და მრავ­ლის­მ­თ­ქ­მე­ლი ეპი­ზო­დით (მო­სე ზამ­თა­რა­ძის ნა­ამ­ბო­ბი­დან), სა­ირ­მის ტყე­ში დატ­რი­ა­ლე­ბუ­ლი ამ­ბით, რო­მე­ლიც, ვფიქ­რობ, ძალ­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო მო­ნაკ­ვე­თია. არ­ქი­ფოს სა­ხის გარ­კ­ვე­ვი­სას მოს­წავ­ლე­ე­ბი არა­ერთ წი­ნა­აღ­მ­დე­გო­ბას აწყ­დე­ბი­ან, რის გა­მოც გა­დავ­წყ­ვი­ტე, მას­ში და­მე­ძებ­ნა მი­თო­სურ-ბიბ­ლი­უ­რი არ­ქე­ტი­პე­ბი.
რო­გორც აღ­ვ­ნიშ­ნე, ჭა­ბუა ამი­რე­ჯი­ბის რო­მა­ნი „და­თა თუ­თაშ­ხია“ ბიბ­ლი­უ­რი და მი­თო­სუ­რი პლას­ტე­ბის დამ­ტე­ვი ტექ­ს­ტია. მი­თო­სურ სი­უ­ჟეტს ბიბ­ლი­უ­რი არ­ქე­ტი­პე­ბი ენაც­ვ­ლე­ბა, რი­სი წყა­ლო­ბი­თაც ამ რო­მანს (და გან­სა­კუთ­რე­ბით ამ ეპი­ზოდს) გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა.
სა­ირ­მის ტყის ეპი­ზოდ­ში სე­თუ­რი — „პატ­რი­არ­ქა­ლუ­რი მა­მა“ —
ვრცლად>>>
2017-07-06
გან­სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბა — აკა­დე­მი­უ­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის რე­ცეპ­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში
უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი
გი­ორ­გი გა­ხე­ლა­ძე: სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც და მთელ მსოფ­ლი­ო­შიც, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ნო­მერ პირ­ვე­ლი გა­მოწ­ვე­ვა არის ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის ადეკ­ვა­ტუ­რი გა­მოც­დი­ლე­ბის და ცოდ­ნის შე­ძე­ნა — თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო ეს არის ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი ეპო­ქა დაჩ­ქა­რე­ბუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბით, გლო­ბა­ლუ­რი ეკო­ნო­მი­კით, პერ­სო­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი სივ­რ­ცე­ე­ბით. მარ­ტი­ვად რომ ვთქვათ, რაც დრო გა­დის, იმი­სათ­ვის, რომ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და რე­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნ­დეს ახალ­გაზ­რ­და, სჭირ­დე­ბა ძა­ლი­ან კონ­კ­რე­ტუ­ლი ცვა­ლე­ბა­დი პრო­ფე­სი­ე­ბის შეს­წავ­ლა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი და სო­ცი­ა­ლუ­რი მოქ­ნი­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა — სწავ­ლა მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ეს ნიშ­ნავს, რომ უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა, ერ­თი მხრივ, ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის დო­ნე­ზე, უნ­და იყოს სწავ­ლის მსწავ­ლე­ბე­ლი. უახ­ლო­ე­სი 30 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, არ­სე­ბი­თი და ფუნ­და­მენ­ტუ­რი იქ­ნე­ბა ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის ე.წ.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N