გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-01-26
კვლავ მო­უგ­ვა­რე­ბე­ლი პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ
ანა ფირცხალაიშვილი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სფე­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის შემ­ს­წავ­ლე­ლი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი საბ­ჭო, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის პროფ­კავ­შირ­თან ერ­თად, მო­რიგ სხდო­მა­ზე შე­იკ­რი­ბა. „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და და­საქ­მე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­სათ­ვის (პრობ­ლე­მე­ბი და გან­ვი­თა­რე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი — გერ­მა­ნუ­ლი დუ­ა­ლუ­რი მო­დე­ლი)“. ამ სა­კითხის ირ­გ­ვ­ლივ იმ­ს­ჯე­ლეს და გა­მოთ­ქ­ვეს სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბე­ბი საბ­ჭოს წევ­რებ­მა, მოწ­ვე­ულ­მა სტუმ­რებ­მა მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ი­დან, პარ­ლა­მენ­ტი­დან, პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი­დან.
ვრცლად>>>
2017-01-19
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ძი­რი­თა­დი სი­ახ­ლე­ე­ბი
 ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვამ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, მთავ­რო­ბის წევ­რებს, დიპ­ლო­მა­ტი­ურ კორ­პუსს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო და არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს გა­აც­ნო.
შეხ­ვედ­რა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა სფე­როს მო­ი­ცავ­და: ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბა
პრო­ფე­სი­ულ და უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის მა­საღ­წე­ვად აუცი­ლე­ბე­ლია სკო­ლა გახ­დეს უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო და თა­ნა­მედ­რო­ვე, ამაღ­ლ­დეს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხი, მო­ზარ­დებს გა­ნუ­ვი­თარ­დეთ კრი­ტი­კუ­ლი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი აზ­როვ­ნე­ბა. ამ მი­ზანს მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი, გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი, სწავ­ლა/სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა. სკო­ლის ცოდ­ნით სა­უ­კე­თე­სო მოს­წავ­ლე­ე­ბი უმაღ­ლეს­ში რე­პე­ტი­ტო­რის გა­რე­შე ჩა­ა­ბა­რე­ბენ.
ვრცლად>>>
2017-01-19
მო­დუ­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბის და­ნერ­გ­ვა — პროფესიული რეფორმის პირველი შედეგები
კა­ხა ერა­ძე
გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის პრო­ფე­სი­ულ
კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­თა გან­ვი­თა­რე­ბის მე­ნე­ჯე­რი
მო­დუ­ლუ­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი პროგ­რა­მე­ბის და­ნერ­გ­ვით ბევ­რი თვი­სებ­რი­ვი სი­ახ­ლე შე­ვი­და პრო­ფე­სი­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, რე­ფორ­მის ორი­ენ­ტი­რე­ბის სწო­რი გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა, სი­ახ­ლე­ე­ბის და­ნერ­გ­ვის­თ­ვის მზა­ო­ბა და ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ე­ბის ცოდ­ნა, მო­დუ­ლუ­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი პროგ­რა­მე­ბის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და­ნერ­გ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პია.
2015 წლი­დან პრო­ფე­სი­ულ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­თა გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მის და­ნერ­გ­ვის კომ­პო­ნენ­ტი აქ­ტი­უ­რად ახორ­ცი­ე­ლებს პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის კონ­სულ­ტი­რე­ბას და­ნერ­გ­ვის ყვე­ლა ეტაპ­ზე
ვრცლად>>>
2017-01-19
სკო­ლე­ბის ტი­პე­ბად და­ყო­ფა
ლალი ჯელაძე „ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნონ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და. ცვლი­ლე­ბა­თა პა­კეტს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტ­მა, დაჩ­ქა­რე­ბუ­ლი წე­სით, დე­კემ­ბ­რის შუა რიცხ­ვებ­ში უყა­რა კენ­ჭი და სა­მი მოს­მე­ნით და­ამ­ტ­კი­ცა, პრე­ზი­დენ­ტ­მა კი მას ხე­ლი იან­ვარ­ში მო­ა­წე­რა. ცვლი­ლე­ბებს შო­რის ყვე­ლა­ზე ხმა­უ­რი­ა­ნი სკო­ლე­ბის კა­ტე­გო­რი­ზა­ცია და ბრენ­დი­რე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნ­და.
ბრენ­დი­რე­ბის პრინ­ცი­პის გან­მარ­ტე­ბის თა­ნახ­მად სკო­ლე­ბის ბრენ­დი­რე­ბი­სას უმაღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბა ენი­ჭე­ბა აკ­რე­დი­ტე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის მქო­ნე სკო­ლას, რო­მე­ლიც აკ­მა­ყო­ფი­ლებს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ დად­გე­ნილ კრი­ტე­რი­უ­მებს
ვრცლად>>>
2016-12-22
ევროპაში შექმნილი ვითარება საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია

გო­ე­თეს ინ­ს­ტი­ტუტ­მა ევ­რო­პულ მოძ­რა­ო­ბას­თან და სხვა პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი — „ევ­რო­პუ­ლი გან­გა­ში“ (European Angst Conference). მო­ნა­წი­ლე­ებს უნ­და და­ე­წე­რათ ეს­სე­ე­ბი კონ­ფე­რენ­ცი­ის თე­მებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ეხე­ბო­და ევრო­პა­ში არ­სე­ბულ მწვა­ვე პრობ­ლე­მებს: მიგ­რან­ტ­თა კრი­ზისს, პო­პუ­ლიზმს, ექ­ს­ტ­რე­მიზ­მ­სა და ევ­როს­კეპ­ტი­ციზმს. მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ევ­რო­პის სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის 700-ზე მე­ტი აპ­ლი­კან­ტი, შე­ირ­ჩა 40 სტუ­დენ­ტი, მათ შო­რის ერთ-ერ­თი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან. 6-7 დე­კემ­ბერს, ბრი­უ­სელ­ში გა­მარ­თულ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხე­ლით, 
ვრცლად>>>
2016-12-22
eTwiningPlus — ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბა ევ­რო­პელ კო­ლე­გებ­თან
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი,  2013 წლი­დან, ევ­რო­კო­მი­სი­ის დახ­მა­რე­ბით, ახორ­ცი­ე­ლებს eTwining-ის პროგ­რა­მას. eTwining ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის სკო­ლე­ბის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ხელ­შე­საწყო­ბად შექ­მ­ნი­ლი ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მაა, სა­დაც მას­წავ­ლებ­ლებს, სკო­ლის დი­რექ­ცი­ა­სა და სკო­ლა­ში მო­მუ­შა­ვე სხვა პერ­სო­ნალს ერ­თ­მა­ნეთ­თად და­კავ­ში­რე­ბა, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა, იდე­ე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა და სას­წავ­ლო პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა  შე­უძ­ლი­ათ. eTwining Plus-ის მთა­ვა­რი სა­მუ­შაო სივ­რ­ცე ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი პლატ­ფორ­მაა, რო­მე­ლიც და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბულ მას­წავ­ლებ­ლებს მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტებ­სა და სერ­ვი­სებს სთა­ვა­ზობს პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის მო­სა­ძებ­ნად, სა­სურ­ვე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის შე­სარ­ჩე­ვად და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­სა­ღე­ბად, იდე­ე­ბი­სა და სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კის მა­გა­ლი­თე­ბის გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად. რო­გორ უნ­და ჩა­ერ­თოს ქარ­თ­ვე­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი პრო­ექ­ტ­ში, რა სი­ახ­ლე­ებს და რა სარ­გებე­ლს სთა­ვა­ზობს პროგ­რა­მის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი მას­წავ­ლებ­ლებს და მოს­წავ­ლე­ებს, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის eTwining Plus პროგ­რა­მის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ხა­ტია მატ­კა­ვა.
— რო­დის ჩა­ერ­თო ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა პროგ­რა­მა­ში და რა სი­ახ­ლე­ე­ბი იგეგ­მე­ბა 2017 წლი­დან?
ვრცლად>>>
2016-12-15
შან­სი და­ფი­ნან­სე­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად

მას­წავ­ლე­ბელ­თა საგ­ნობ­რივ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბებ­სა თუ ასო­ცი­ა­ცი­ებს, რომ­ლე­ბიც დღეს არც თუ ბევ­რია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის მი­ერ გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი კონ­კურ­სით, 7000 ლა­რამ­დე ოდე­ნო­ბის გრან­ტის მო­პო­ვე­ბის შან­სი მი­ე­ცათ. კონ­კ­რე­ტუ­ლად რას გუ­ლის­ხ­მობს საგ­რან­ტო კონ­კურ­სი და რო­გო­რია მი­სი ახ­ლო და გრძელ­ვა­დი­ა­ნი მიზ­ნე­ბი, ამის შე­სა­ხებ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მა­ნა­ნა რა­ტი­ა­ნი სა­უბ­რობს. — ვიდ­რე საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის პი­რო­ბებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, ორი სიტყ­ვით გვითხა­რით საგ­ნობ­რი­ვი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბის რო­ლი­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ 
— ჩვე­ნი მი­ზა­ნია შევ­ქ­მ­ნათ ისე­თი ხელ­შემ­წყო­ბი გა­რე­მო, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობ­დნენ საგ­ნობ­რი­ვი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბე­ბი, ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი, ქსე­ლე­ბი, რად­გან ამას ძა­ლი­ან დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს არა მხო­ლოდ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის­თ­ვის, რომ სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი უკე­თე­სად წა­რი­მარ­თოს, არა­მედ იმის­თ­ვი­საც, რომ მას­წავ­ლებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცეთ, საგ­ნობ­რივ კო­ლე­გებ­თან უფ­რო აქ­ტი­უ­რად და მჭიდ­როდ ითა­ნამ­შ­რომ­ლონ, ერ­თ­მა­ნეთს გა­უ­ზი­ა­რონ სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა და ერ­თად იმუ­შა­ონ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზეც. 
საგ­ნობ­რი­ვი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არც ისე მძლავ­რად
ვრცლად>>>
2016-12-15
რო­გორ და­ვეხ­მა­როთ ბუ­ლინ­გის მსხვერ­პ­ლ­სა და ინი­ცი­ა­ტორს ეფექ­ტი­ა­ნი ხერ­ხე­ბი სა­სურ­ვე­ლი ქცე­ვის და­უფ­ლე­ბის­თ­ვის

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის ტრე­ნინგმო­დუ­ლის „სკო­ლებ­ში ბუ­ლინ­გის პრე­ვენ­ცია და ტო­ლე­რან­ტუ­ლი კულ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა“ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­იწყო. რო­გორც ცენ­ტ­რ­ში აღ­ნიშ­ნა­ვენ, ბუ­ლინ­გი­სა და ძა­ლა­დო­ბის კომ­პო­ნენ­ტი აქამ­დე მხო­ლოდ სხვა­დას­ხ­ვა ტრე­ნინ­გე­ბის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი იყო, თუმ­ცა სა­კითხის უდი­დე­სი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, შე­იქ­მ­ნა სრუ­ლი­ად ახა­ლი ...
ვრცლად>>>
2016-12-15
რო­გორ გან­ვა­ვი­თა­როთ გამ­ჭო­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბი­თა და ინი­ცი­ა­ტი­ვით, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის ორ­დღი­ა­ნი კონ­ფე­რენ­ცია ჩა­ტარ­და, სა­ხელ­წო­დე­ბით — „მოსწავლის გამ­ჭო­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა“. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი ყო­ველ­წ­ლი­ურ კონ­ფე­რენ­ცი­ას პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კონ­ტექ­ს­ტ­ში გა­ნი­ხი­ლავს და ამ­ბობს, რომ ცენ­ტ­რი უკ­ვე მე­ოთხედ ატა­რებს და და­სას­წ­რე­ბად მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, რე­გი­ო­ნე­ბი­დან ჩა­მო­დი­ან:
ვრცლად>>>
2016-12-15
ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის სა­ღა­მო­ე­ბი
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი „ძვირ­ფა­სო მე­გობ­რე­ბო!
ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის მარ­ჯო­რი და ოლი­ვერ უორ­დ­რო­პე­ბის სა­ხე­ლო­ბის ან­გ­ლო-ამე­რი­კუ­ლი სამ­კითხ­ვე­ლო დარ­ბა­ზი გიწ­ვევთ ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის სა­ღა­მო­ებ­ზე.
სა­ღა­მო­ებს ჩვე­ნი ამე­რი­კე­ლი სტუ­მა­რი, ჯედ გურ­ლი, ენის შემ­ს­წავ­ლე­ლი ამე­რი­კუ­ლი კლუბ „ბორ­ბ­ლის“ დი­რექ­ტო­რი გა­უძღ­ვე­ბა.
ბა­ტო­ნი ჯე­დი გა­ნათ­ლე­ბით ბიზ­ნეს­მე­ნი და დიპ­ლო­მა­ტია. ის, უკ­ვე ორი წე­ლია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ვა და ინ­გ­ლი­სურ ენას ინო­ვა­ცი­უ­რი მე­თო­დე­ბით, ფილ­მე­ბით, თა­მა­შე­ბით, ტექ­ს­ტე­ბით და სა­უბ­რე­ბით ას­წავ­ლის. დას­წ­რე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლია.“
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N