გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-05-05
სო­ფელ­ში სულ სხვა „გე­მო“ აქვს მას­წავ­ლებ­ლო­ბას

რუბრიკის სტუმარია ირ­მა ჯა­ში­აშ­ვი­ლი,
თე­ლა­ვის მუნიციპალიტეტის ვარ­დი­სუბ­ნის
სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და
ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი
— ირ­ლან­დი­ე­ლი დრა­მა­ტურ­გის, ბერ­ნარდ შო­უს მო­საზ­რე­ბა: „ვი­საც საქ­მის კე­თე­ბა შე­უძ­ლია, აკე­თებს, ვი­საც არა, ას­წავ­ლის!“ — ერ­თი მხრივ, მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის არა­პო­პუ­ლა­რო­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს, მე­ო­რე მხრივ კი, მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ველ­თა ნაკ­ლე­ბო­ბა ამ­ყა­რებს ხსე­ნე­ბულ მითს. მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­დებს შო­რის არც ისე ბევ­რია. რას ნიშ­ნავს თქვენ­თ­ვის პრო­ფე­სია მას­წავ­ლე­ბე­ლი?
— ეს ის შემ­თხ­ვე­ვაა, რო­ცა ბერ­ნარდ შო­უს ვერ და­ვე­თან­ხ­მე­ბი, ვი­საც საქ­მის კე­თე­ბა შე­უძ­ლია, მა­საც ჰყავ­და მას­წავ­ლე­ბე­ლი, აუცი­ლებ­ლად. ბო­ლოს და ბო­ლოს, ცხოვ­რე­ბა სულ გვას­წავ­ლის და მას­წავ­ლებ­ლის როლ­ში გვევ­ლი­ნე­ბა.
ვფიქ­რობ, და­ბა­ლი ანაზღა­უ­რე­ბა ერთ-ერთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობს ამ პრო­ფე­სი­ის ნაკ­ლებ პო­პუ­ლა­რო­ბა­ში. თუმც, და­იწყო კარ­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი,
ვრცლად>>>
2016-05-05
ლი­ბე­რა­ლურ პრინ­ცი­პებ­ზე დამ­ყა­რე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ექ­ს­პე­რი­მენ­ტი
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი 21 აპ­რილს ბაქ­ს­ვუ­დის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სკო­ლა — თბი­ლი­სი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტი ლი­ტე­რა­ტო­რებს, გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტებს, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მოც­დ­ნე­ებს მას­პინ­ძ­ლობ­და. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს სკო­ლა უკ­ვე 15 წე­ლია ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს და ერთ-ერთ პრეს­ტი­ჟულ სკო­ლად ით­ვ­ლე­ბა, მის შე­სა­ხებ თით­ქ­მის არა­ფე­რი ვი­ცო­დი. ამი­ტო­მაც მი­იქ­ცია ყუ­რადღე­ბა პრეს­რე­ლი­ზის ერ­თ­მა ფრა­ზამ „...ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, უშუ­ა­ლოდ ცოცხალ­მა პრო­ცეს­მა — „დი­ა­ლოგ­მა“ წარ­მო­ა­ჩი­ნოს ახა­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე სას­წავ­ლო სივ­რ­ცე­ში“. შეხ­ვედ­რის თე­მაც ასე­თი იყო „სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სი­ახ­ლე და ექ­ს­პე­რი­მენ­ტა­ლიზ­მი ბაქ­ს­ვუდ­ში“.
ვრცლად>>>
2016-05-04
რო­გორ ვას­წავ­ლით ქარ­თულ ლი­ტე­რა­ტუ­რას ისევ სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს შე­სა­ხებ

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­თა ავ­ტო­რებს მის­ცა მი­თი­თე­ბა, რომ კითხ­ვე­ბის დას­მით მი­იყ­ვა­ნონ შე­დე­გამ­დე მოს­წავ­ლე­ე­ბი, ანუ კითხ­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა ამა თუ იმ მწერ­ლის ნა­წარ­მო­ე­ბის „გახ­ს­ნა“. ზოგ­ჯერ არის მოყ­ვა­ნი­ლი ის­ტო­რი­ულ-სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი კონ­ტექ­ს­ტის აღ­საქ­მე­ლად რო­მე­ლი­მე მოღ­ვა­წის მო­გო­ნე­ბა, თუმ­ცა, უნ­და ვა­ღი­ა­როთ, ეს არა­საკ­მა­რი­სი პი­რო­ბაა მწერ­ლის შე­მოქ­მე­დე­ბის გა­სა­აზ­რებ­ლად თუ გა­სა­ა­ნა­ლი­ზებ­ლად.
მკითხ­ველს, მას­წავ­ლე­ბელს, მოს­წავ­ლე­ებს და, ზო­გა­დად, ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს მინ­და გა­ვაც­ნო ჩე­მი დაკ­ვირ­ვე­ბა ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ებ­ში შე­ტა­ნილ მა­სა­ლებ­ზე, ეს არის კრი­ტი­კუ­ლი ხედ­ვა ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის იმ კუთხით გა­აზ­რე­ბა­ზე, რო­გორც ეს ხსე­ნე­ბულ წიგ­ნებ­შია.
ვრცლად>>>
2016-04-21
უნი­კა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა ბიზ­ნე­სის დახ­მა­რე­ბით
ანა ფირცხალაიშვილი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტი (გ-ჵried) მოს­წავ­ლე­ე­ბის წიგ­ნი­ე­რე­ბის, მა­თე­მა­ტი­კუ­რი და საქ­მი­ა­ნი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და 2015-2016 სას­წავ­ლო წლებ­ში, 122 სა­პი­ლო­ტე სკო­ლას მო­ი­ცავს. ორი მათ­გა­ნის მიზ­ნე­ბი­სა და მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ ჩვენ უკ­ვე ვი­სა­უბ­რეთ. ამ­ჯე­რად პრო­ექ­ტის ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კომ­პო­ნენ­ტი — საქ­მი­ა­ნი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის  პროგ­რა­მა გვინ­და წარ­მო­გიდ­გი­ნოთ. პროგ­რა­მის მი­ზა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან გა­ნუ­ვი­თა­როს ისე­თი ჩვე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო, ეკო­ნო­მი­კუ­რი, სო­ცი­ა­ლუ­რი, კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა, ასე­ვე გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის, და­გეგ­მ­ვის, ლი­დე­რო­ბის უნა­რე­ბი. ეს არის უნი­კა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მო­ზარ­დებს საქ­მი­ა­ნი სამ­ყა­როს უკეთ და სწო­რად აღ­ქ­მა­ში.
ვრცლად>>>
2016-04-21
ტრე­ნინგ-მო­დუ­ლე­ბი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის­თ­ვის
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბას და  პრო­ექტს ახორ­ცი­ე­ლებს და მას­წავ­ლებ­ლებს, მოს­წავ­ლე­თა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სხვა­დას­ხ­ვა თე­მა­ტი­კის  ტრე­ნინგ-მო­დუ­ლებს სთა­ვა­ზობს. მო­დუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას კრე­დიტ­ქუ­ლე­ბი მი­ე­ნი­ჭა, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც სქე­მა­ში არი­ან ჩარ­თუ­ლე­ბი და და­სა­ხე­ლე­ბულ მო­დუ­ლებს გა­ივ­ლი­ან, გარ­კ­ვე­ულ კრე­დიტ­ქუ­ლებს და­აგ­რო­ვე­ბენ.
რა მო­დუ­ლე­ბი მომ­ზად­და სენ­სო­რუ­ლი დარ­ღ­ვე­ვე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­თა გა­ნათ­ლე­ბის­თ­ვის, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა ცენ­ტ­რის ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი და სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის კონ­სულ­ტან­ტი ჟა­ნა კვა­ჭა­ძე:
ვრცლად>>>
2016-04-21
სტრას­ბურ­გ­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა წლებ­მა ბევ­რი რამ მას­წავ­ლა
დღე­ვან­დე­ლი ნომ­რის სტუ­მა­რია
ნი­ნი ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი,
სტრას­ბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — ნი­ნი, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ფრან­გულ-ქარ­თულ სკო­ლა­ში და­დი­ო­დი. რა ასა­კი­დან და­იწყე ფრან­გუ­ლი ენის შეს­წავ­ლა და გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მა­რი ბრო­სეს ფრან­გულ-ქარ­თუ­ლი სკო­ლა და­ვამ­თავ­რე. ფრან­გუ­ლის სწავ­ლა ხუ­თი წლი­დან და­ვიწყე. ამ სკო­ლა­ში ჩე­მი შეს­ვ­ლით გა­დაწყ­და, რომ საფ­რან­გეთ­ში ვის­წავ­ლი­დი. რა თქმა უნ­და, სკო­ლას უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის იმა­ში, რომ დღეს სტრას­ბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვსწავ­ლობ. სკო­ლი­დან გვაგ­ზავ­ნიდ­ნენ ხოლ­მე საფ­რან­გეთ­ში, ქა­ლაქ ნან­ტ­ში, სა­დაც რამ­დე­ნი­მე თვე იქა­ურ სკო­ლა­ში ვსწავ­ლობ­დით. ეს ფრან­გუ­ლი ენის უკეთ სწავ­ლა­შიც გვეხ­მა­რე­ბო­და და ნელ-ნე­ლა ახალ გა­რე­მო­სა და ცხოვ­რე­ბის რე­ჟიმს ვე­გუ­ე­ბო­დით.
ვრცლად>>>
2016-04-14
სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი
მცხე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ წი­ნამ­ძღ­ვ­რი­ან­თ­კარ­ში რე­გი­ონ­ში ერ­თა­დერ­თი პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლებ­ლის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სი სრულ­დე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნის­ტ­რ­თან ოთარ და­ნე­ლი­ას­თან და რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის მი­ნის­ტ­რ­თან ნო­დარ ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­თან ერ­თად, შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი და მიმ­დი­ნა­რე სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რა.
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, ერ­თი წე­ლია, შე­ნო­ბის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია ხორ­ცი­ელ­დე­ბა,
ვრცლად>>>
2016-04-14
პე­და­გო­გე­ბი მე­თო­დი­კის სა­კითხებს აღარ ჩა­ა­ბა­რე­ბენ ცვლი­ლე­ბა საგ­ნობ­რივ ტეს­ტებ­ში
პე­და­გოგ­თა საგ­ნობ­რივ სა­გა­მოც­დო ტეს­ტ­ში ცვლი­ლე­ბა შე­ვი­და — მიმ­დი­ნა­რე წლის ივ­ლის­ში გა­მოც­და­ზე გა­სუ­ლი პე­და­გო­გე­ბი სწავ­ლე­ბის მე­თო­დი­კის სა­კითხებს, რაც ტეს­ტის, და­ახ­ლო­ე­ბით, 30%-ს შე­ად­გენ­და, აღარ ჩა­ა­ბა­რე­ბენ. ამ ცვლი­ლე­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სო­ფო დო­ლი­ძე: — აქამ­დე არ­სე­ბუ­ლი ტეს­ტი ამოწ­მებ­და რო­გორც საგ­ნობ­რივ, ისე მე­თო­დი­კის ცოდ­ნას. მე­თო­დი­კის ცოდ­ნის ნა­წილ­ში, სხვა­დას­ხ­ვა ტეს­ტ­ში, ცხა­დია, და­ვა­ლე­ბა­თა რა­ო­დე­ნო­ბა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი იყო, მაგ­რამ, მი­ახ­ლო­ე­ბით, ეს ნა­წი­ლი ყვე­ლა ტეს­ტის 30%-ს შე­ად­გენ­და. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ახა­ლი სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში ასე­თი მო­დე­ლი შე­მუ­შავ­და — მივ­ცეთ პე­და­გო­გებს სა­შუ­ა­ლე­ბა,
ვრცლად>>>
2016-04-14
ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბის გა­მო­ფე­ნა კი­ოლ­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში
გერ­მა­ნი­ა­ში, კი­ოლ­ნის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში, ამა­ვე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბა­ზა­ზე არ­სე­ბუ­ლი ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა „აისის“ და მი­სი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის ნი­ნო ბურ­დი­ლა­ძის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ქარ­თ­ველ კა­ლიგ­რაფ­თა გა­მო­ფე­ნა გა­იხ­ს­ნა. გა­მო­ფე­ნა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­და ქარ­თ­ვე­ლი კა­ლიგ­რა­ფე­ბის, უფ­რო ზუს­ტად კი რუს­თა­ვე­ლი კა­ლიგ­რა­ფე­ბის — და­ვით მა­ი­სუ­რა­ძის, გი­ორ­გი გორ­გი­აშ­ვი­ლის, ნი­კა ღუ­ნაშ­ვი­ლის, ვა­ჟა ერე­მე­იშ­ვი­ლის ხელ­ნა­წე­რე­ბი. ექ­ს­პო­ზი­ცი­ა­ში შე­ვი­და რო­გორც ტრა­დი­ცი­უ­ლი ქარ­თუ­ლი კა­ლიგ­რა­ფი­ის ნი­მუ­შე­ბი — მხედ­რუ­ლი, ასომ­თავ­რუ­ლი, ნუს­ხუ­რი, ასე­ვე თა­ნა­მედ­რო­ვე ვა­რი­ა­ცი­ე­ბი, ახ­ლე­ბუ­რი მიდ­გო­მა და ტექ­ნი­კა. ნი­მუ­შებს დარ­თუ­ლი აქვს მცი­რე ინ­ფორ­მა­ცია, რაც დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, გა­ეც­ნოს ქარ­თუ­ლი დამ­წერ­ლო­ბის წარ­მო­შო­ბის, გან­ვი­თა­რე­ბის ის­ტო­რი­ას და თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბას.
ვრცლად>>>
2016-04-07
ფორმალური ქმედებებით შემოფარგლული აქტივობები
დღეს საზოგადოება აქტიურად განიხილავს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარი­ერუ­ლი ზრდის სქემას. აქტივობებში ჩართული პედაგოგების ნაწილს სქემა მოსწონს, ნაწილი კრიტიკულად აფა­სე­ბს.
არანაკლებ აქტუალურად წარიმართა მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდების შე­დე­გე­ბის განხილვა. სა­ზო­­გა­დო­ება აქაც ორად გაიყო: ისინი, ვინც ყველაფერში პედაგოგებს ადანაშაულებენ და ისინი ვინც წარუ­მა­ტე­­ბ­ლო­ბლის მიზეზს განათების სამინისტროს ფორმალურ ქმედებებში ხედავს.
ამ საკითხებზე გვესაუბრება არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ალი­ან­სის“ თა­ნა­თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე მა­რი­ამ რა­მი­ნაშ­ვი­ლი
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N