გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-12-15
შან­სი და­ფი­ნან­სე­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად

მას­წავ­ლე­ბელ­თა საგ­ნობ­რივ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბებ­სა თუ ასო­ცი­ა­ცი­ებს, რომ­ლე­ბიც დღეს არც თუ ბევ­რია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის მი­ერ გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი კონ­კურ­სით, 7000 ლა­რამ­დე ოდე­ნო­ბის გრან­ტის მო­პო­ვე­ბის შან­სი მი­ე­ცათ. კონ­კ­რე­ტუ­ლად რას გუ­ლის­ხ­მობს საგ­რან­ტო კონ­კურ­სი და რო­გო­რია მი­სი ახ­ლო და გრძელ­ვა­დი­ა­ნი მიზ­ნე­ბი, ამის შე­სა­ხებ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მა­ნა­ნა რა­ტი­ა­ნი სა­უბ­რობს. — ვიდ­რე საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის პი­რო­ბებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, ორი სიტყ­ვით გვითხა­რით საგ­ნობ­რი­ვი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბის რო­ლი­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ 
— ჩვე­ნი მი­ზა­ნია შევ­ქ­მ­ნათ ისე­თი ხელ­შემ­წყო­ბი გა­რე­მო, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ობ­დნენ საგ­ნობ­რი­ვი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბე­ბი, ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი, ქსე­ლე­ბი, რად­გან ამას ძა­ლი­ან დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს არა მხო­ლოდ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის­თ­ვის, რომ სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი უკე­თე­სად წა­რი­მარ­თოს, არა­მედ იმის­თ­ვი­საც, რომ მას­წავ­ლებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცეთ, საგ­ნობ­რივ კო­ლე­გებ­თან უფ­რო აქ­ტი­უ­რად და მჭიდ­როდ ითა­ნამ­შ­რომ­ლონ, ერ­თ­მა­ნეთს გა­უ­ზი­ა­რონ სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა და ერ­თად იმუ­შა­ონ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზეც. 
საგ­ნობ­რი­ვი ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არც ისე მძლავ­რად
ვრცლად>>>
2016-12-15
რო­გორ და­ვეხ­მა­როთ ბუ­ლინ­გის მსხვერ­პ­ლ­სა და ინი­ცი­ა­ტორს ეფექ­ტი­ა­ნი ხერ­ხე­ბი სა­სურ­ვე­ლი ქცე­ვის და­უფ­ლე­ბის­თ­ვის

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის ტრე­ნინგმო­დუ­ლის „სკო­ლებ­ში ბუ­ლინ­გის პრე­ვენ­ცია და ტო­ლე­რან­ტუ­ლი კულ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა“ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­იწყო. რო­გორც ცენ­ტ­რ­ში აღ­ნიშ­ნა­ვენ, ბუ­ლინ­გი­სა და ძა­ლა­დო­ბის კომ­პო­ნენ­ტი აქამ­დე მხო­ლოდ სხვა­დას­ხ­ვა ტრე­ნინ­გე­ბის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი იყო, თუმ­ცა სა­კითხის უდი­დე­სი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, შე­იქ­მ­ნა სრუ­ლი­ად ახა­ლი ...
ვრცლად>>>
2016-12-15
რო­გორ გან­ვა­ვი­თა­როთ გამ­ჭო­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბი­თა და ინი­ცი­ა­ტი­ვით, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის ორ­დღი­ა­ნი კონ­ფე­რენ­ცია ჩა­ტარ­და, სა­ხელ­წო­დე­ბით — „მოსწავლის გამ­ჭო­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა“. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი ყო­ველ­წ­ლი­ურ კონ­ფე­რენ­ცი­ას პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კონ­ტექ­ს­ტ­ში გა­ნი­ხი­ლავს და ამ­ბობს, რომ ცენ­ტ­რი უკ­ვე მე­ოთხედ ატა­რებს და და­სას­წ­რე­ბად მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, რე­გი­ო­ნე­ბი­დან ჩა­მო­დი­ან:
ვრცლად>>>
2016-12-15
ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის სა­ღა­მო­ე­ბი
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი „ძვირ­ფა­სო მე­გობ­რე­ბო!
ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის მარ­ჯო­რი და ოლი­ვერ უორ­დ­რო­პე­ბის სა­ხე­ლო­ბის ან­გ­ლო-ამე­რი­კუ­ლი სამ­კითხ­ვე­ლო დარ­ბა­ზი გიწ­ვევთ ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის სა­ღა­მო­ებ­ზე.
სა­ღა­მო­ებს ჩვე­ნი ამე­რი­კე­ლი სტუ­მა­რი, ჯედ გურ­ლი, ენის შემ­ს­წავ­ლე­ლი ამე­რი­კუ­ლი კლუბ „ბორ­ბ­ლის“ დი­რექ­ტო­რი გა­უძღ­ვე­ბა.
ბა­ტო­ნი ჯე­დი გა­ნათ­ლე­ბით ბიზ­ნეს­მე­ნი და დიპ­ლო­მა­ტია. ის, უკ­ვე ორი წე­ლია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ვა და ინ­გ­ლი­სურ ენას ინო­ვა­ცი­უ­რი მე­თო­დე­ბით, ფილ­მე­ბით, თა­მა­შე­ბით, ტექ­ს­ტე­ბით და სა­უბ­რე­ბით ას­წავ­ლის. დას­წ­რე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლია.“
ვრცლად>>>
2016-12-08
ცხოვ­რე­ბა სი­ღა­რი­ბის ზღვარს მიღმა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „ყო­ვე­ლი მე­ხუ­თე ბავ­შ­ვი სი­ღა­რი­ბის ზღვარს მიღ­მა ცხოვ­რობს, ხო­ლო ყო­ვე­ლი მე­ექ­ვ­სე  სა­არ­სე­ბო მი­ნი­მუმ­ზე ნაკ­ლებს მო­იხ­მარს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ გა­ი­ზარ­და ოჯა­ხე­ბის სა­შუ­ა­ლო მოხ­მა­რე­ბა, არ შეც­ვ­ლი­ლა მა­თი შე­მო­სა­ვა­ლი. ღა­რიბ ბავ­შ­ვებს კვლავ ნაკ­ლე­ბი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ, ის­წავ­ლონ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში, ვიდ­რე მათ თა­ნა­ტო­ლებს მდი­და­რი ოჯა­ხე­ბი­დან“  — ეს არის ამო­ნა­რი­დი იუნი­სე­ფის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი „მო­სახ­ლე­ო­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის“ კვლე­ვი­დან, რო­მე­ლიც ყო­ველ ორ წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ ტარ­დე­ბა და სწავ­ლობს ოჯა­ხე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­ერ კონ­ტ­რო­ლი­რე­ბად ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე.
ვრცლად>>>
2016-12-08
დი­დი სკო­ლის მემ­კ­ვიდ­რე
ირაკლი თავაძე ჩო­ხა­ტა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში შე­მა­ვა­ლი ზე­მო­ხე­თის არას­რუ­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლა მცი­რე­კომ­პ­ლექ­ტი­ა­ნია — შარ­შან ის სა­მი­ნის­ტ­რო­სე­ულ რე­ფორ­მა­ში მოჰ­ყ­ვა და 9-კლა­სი­ა­ნი­დან 7-კლა­სი­ა­ნად გა­და­კეთ­და. ამათ­გან ერ­თი კლასკომ­პ­ლექ­ტია, რო­მელ­შიც მე­სა­მე-მე­ოთხე კლა­სე­ბია გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი, სკო­ლა­ში ამ­ჟა­მად 10 მოს­წავ­ლეა. ცხა­დია, ასეთ პი­რო­ბებ­ში სპორ­ტის გაკ­ვე­თი­ლე­ბის სრუ­ლი დატ­ვირ­თ­ვით ჩა­ტა­რე­ბაც ძნე­ლია და — სხვა საგ­ნე­ბი­საც. სპორ­ტის სა­მი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო დის­ციპ­ლი­ნაც ამ სპე­ცი­ფი­კის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით აირ­ჩი­ეს — მა­გი­დის ჩოგ­ბურ­თი, შა­ში და ჭად­რა­კი. სა­მი­ვე ისე­თი სა­ხე­ო­ბაა, მა­ინ­ც­და­მა­ინც რთუ­ლი არც მა­ტე­რი­ა­ლურ-ტექ­ნი­კუ­რი ბა­ზა სჭირ­დე­ბა და თან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ხე­ო­ბე­ბია. ამას ისიც ემა­ტე­ბა, რომ სკო­ლას არ აქვს სპორ­ტუ­ლი დარ­ბა­ზი...
ვრცლად>>>
2016-12-08
განათლების პოლიტიკა და სოცუზრუნველყოფის პოლიტიკა ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნოთ

გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში ბევ­რი ცვლი­ლე­ბა და­ა­ნონ­ს­და. მი­ნის­ტ­რ­მა გა­ნაცხა­და, რომ სა­მი­ნის­ტ­როს სამ­ვა­დი­ა­ნი სტრა­ტე­გია აქვს: „ერ­თი არის მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი, ანუ რაც შე­დეგს მო­ი­ტანს მო­მა­ვა­ლი წლის ბო­ლომ­დე, მე­ო­რეა ის ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც შე­დეგს მო­ი­ტანს 2018-2019 წლებ­ში და მე­სა­მე ჯგუ­ფი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის, რაც შე­დეგს მო­ი­ტანს 2020 და შემ­დ­გო­მი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში“. მი­ნის­ტ­რის მი­ერ გახ­მო­ვა­ნე­ბულ ინი­ცი­ა­ტი­ვებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დი­დი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყ­ვა და მო­ლო­დი­ნი — რე­ა­ლუ­რად რა შე­იც­ვ­ლე­ბა სის­ტე­მის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის. ცვლი­ლე­ბამ­დე კი, რა გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე დგას დღეს ჩვე­ნი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა, რა­ტომ არ არის  სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სკო­ლის ფუნ­ქ­ცია სწო­რად გა­აზ­რე­ბუ­ლი, რო­გორ დი­რექ­ტო­რებს უნ­და ვან­დოთ 21-ე სა­უ­კუ­ნის სკო­ლე­ბი, რა­ტომ ვერ შე­უწყო ხე­ლი ერ­თი­ან­მა ეროვ­ნულ­მა გა­მოც­დებ­მა სკო­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას და სად და­ი­კარ­გა კავ­ში­რი სკო­ლა­სა და უმაღ­ლესს შო­რის — ამ და სხვა თე­მებ­ზე სა­უბ­რობს სა­მო­ქა­ლა­ქო ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა და ეროვ­ნე­ბათ­შო­რი­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ცენ­ტ­რის თავმჯდომარე შალ­ვა ტა­ბა­ტა­ძე.
ვრცლად>>>
2016-12-01
მა­ღა­ლი მიღ­წე­ვე­ბი სას­კო­ლო და სტუ­დენ­ტუ­რი სპორ­ტი­დან იწყე­ბა

სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ვლა­დი­მერ ბო­ჟა­ძე სა­უბ­რობს სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სი­ახ­ლე­ებ­სა და ახალ ინი­ცი­ა­ტი­ვა­ზე — ყვე­ლა უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში აღ­დ­გეს დის­ციპ­ლი­ნა „სპორ­ტი“. სა­ინ­ტე­რე­სოა, ასე­ვე, მი­სი მო­საზ­რე­ბა ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში ფი­ზი­კუ­რი აღ­ზ­რ­დი­სა და სპორ­ტის სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხ­ზე და სპორ­ტის პე­და­გოგ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­ზე. სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სი­ახ­ლე­ე­ბი
2007 წელს ყო­ფი­ლი სპორ­ტის აკა­დე­მი­ის გა­უქ­მე­ბამ უდი­დე­სი გავ­ლე­ნა იქო­ნია არა მხო­ლოდ სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ზე და უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ზე, სპორ­ტის სწავ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, არა­მედ მა­სობ­რი­ვი სპორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, ცხოვ­რე­ბის ჯან­სა­ღი წე­სის პრო­პა­გან­და­ზე და ზო­გა­დად დი­დი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნა ქარ­თუ­ლი სპორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბას. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლი­ლე­ბის შემ­დეგ, პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი, რო­მე­ლიც გა­და­იდ­გა, სპორ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის აღ­დ­გე­ნა იყო. 7-წლი­ა­ნი პა­უ­ზის შემ­დ­გომ, მო­ვა­ხერ­ხეთ სტუ­დენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა. წელს აბი­ტუ­რი­ენ­ტ­თა მე­სა­მე ნა­კა­დი იყო და უკ­ვე სა­მას­ზე მე­ტი სტუ­დენ­ტი გვყავს.
ვრცლად>>>
2016-12-01
დის­ტან­ცი­უ­რი გაკ­ვე­თი­ლი მი­ნი­მა­ლუ­რი უნა­რე­ბი­თა და ეფექ­ტუ­რი შე­დე­გით
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის პრო­ექ­ტი „ქარ­თუ­ლი ენის დის­ტან­ცი­უ­რი სა­პი­ლო­ტე კურ­სი“, ძა­ლი­ან მა­ლე ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გახ­დე­ბა უცხო­ეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის. პროგ­რა­მა უახ­ლეს დი­დაქ­ტი­კურ პრინ­ცი­პებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით იმუ­შა­ვებს და, ინ­ფორ­მა­ცი­ულ-სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით, ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი იქ­ნე­ბა უცხო­ეთ­ში მცხოვ­რე­ბი მო­ზარ­დი თა­ო­ბის­თ­ვის, ეროვ­ნუ­ლი იდენ­ტო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის მიზ­ნით. პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ინი­ცი­ა­ტი­ვით, დი­ას­პო­რის სა­კითხებ­ში სა­ხელ­მ­წი­ფო მი­ნის­ტ­რის აპა­რა­ტი­სა და კომ­პა­ნია „Microsoft-სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ მხარ­და­ჭე­რით, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2016-12-01
„რთული ქცევა“ — გამომწვევი მიზეზები და პრობლემების მოგვარების გზები

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი მო­ზარ­დის ნე­ბის­მი­ე­რი ქცე­ვი­თი გა­დახ­რა, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში აღი­ა­რე­ბულ ნორ­მებს ცდე­ბა, ქცე­ვი­თი და ემო­ცი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი.  არა­ჯან­სა­ღი სო­ცი­ა­ლუ­რი გა­რე­მო ხელს უწყობს მო­ზარ­დე­ბის ფსი­ქო-ემო­ცი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბის მა­ტე­ბა­სა  და გა­მოვ­ლე­ნას. ფსი­ქო­ლო­გე­ბის აზ­რით, ქცე­ვი­თი და ემო­ცი­უ­რი პრობ­ლე­მის გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზი მრა­ვალ ფაქ­ტორს უკავ­შირ­დე­ბა, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ოჯა­ხურ გა­რე­მოს. ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბა ბავ­შ­ვებ­სა და მო­ზარ­დებ­ში იწ­ვევს რო­გორც მოკ­ლე, ასე­ვე გრძელ­ვა­დი­ან პრობ­ლე­მებს, რო­მელ­თა ად­რე­უ­ლი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია იმის­თ­ვის, რომ ბავშვს გა­ე­წი­ოს დახ­მა­რე­ბა და თა­ვი­დან იქ­ნეს აცი­ლე­ბუ­ლი ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის შე­დე­გად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ემო­ცი­უ­რი და ქცე­ვი­თი დარ­ღ­ვე­ვე­ბი. მას­წავ­ლებ­ლებს აქვთ ყვე­ლა­ზე მე­ტი სა­შუ­ა­ლე­ბა, დრო­უ­ლად ამო­იც­ნონ ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის ნიშ­ნე­ბი და პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ი­ტა­ნონ მოს­წავ­ლის პრობ­ლე­მურ ცხოვ­რე­ბა­ში.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N