გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2014-09-25
ინიციატივა ინდივიდზე მორგებული სათანადო მომსახურებებით
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის 90-იან წლებ­ში, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, ფე­ხი მო­ი­კი­და „ქუ­ჩის ბავ­შ­ვე­ბის“ ფე­ნო­მენ­მა, რი­სი მი­ზე­ზიც ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე მძი­მე სო­ცი­ა­ლურ-პო­ლი­ტი­კუ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი იყო. მას შემ­დეგ ბევ­რი რამ შე­იც­ვა­ლა, მაგ­რამ უც­ვ­ლე­ლი დარ­ჩა ქუ­ჩა­ში ხელ­გა­მოწ­ვ­დი­ლი ბავ­შ­ვე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა, მე­ტიც, დღი­თი დღე მა­თი რიცხ­ვი გა­ი­ზარ­და და უფ­რო მას­შ­ტა­ბუ­რი, ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი სა­ხე მი­ი­ღო. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თვალ­ში­სა­ცე­მია თბი­ლი­სის ქუ­ჩებ­სა  და სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­ს­პორ­ტ­ში „ქუ­ჩის ბავ­შ­ვე­ბის“ მზარ­დი რა­ო­დე­ნო­ბა, დღე­ის­თ­ვის არც ერ­თი სტრუქ­ტუ­რა ზუსტ მო­ნა­ცე­მებს არ ფლობს. „მათხოვ­რო­ბა“ არც ახა­ლია და არც ვინ­მეს გაკ­ვირ­ვე­ბას გა­მო­იწ­ვევს, მაგ­რამ პრობ­ლე­მა რომ სე­რი­ო­ზუ­ლად დგას, ფაქ­ტია, რა­ზეც პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა ერ­თ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად სა­ხელ­მ­წი­ფოს ეკის­რე­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, ხში­რად ბავ­შ­ვებს მშობ­ლე­ბი უშ­ვე­ბენ ქუ­ჩა­ში სა­მათხოვ­როდ. ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მშო­ბე­ლია მო­ძა­ლა­დე, თუმ­ცა ამის სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვად დად­გე­ნა, რო­გორც ჩანს, შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ამ პრობ­ლე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მი­ნი­მუმ, ორი ფაქ­ტო­რი იკ­ვე­თე­ბა
ვრცლად>>>
2014-09-18
პროფესიული განათლების თანამედროვე კერა
ანა ფირცხალაიშვილი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი კო­ლე­ჯი „ორი­ენ­ტი­რი“ ერ­თა­დერ­თია პრო­ფე­სი­ულ სას­წავ­ლე­ბელ­თა შო­რის, რო­მელ­მაც სწავ­ლა 15 სექ­ტემ­ბერს და­იწყო. იგი ხან­გ­რ­ძ­ლივ­მოქ­მე­დი ფა­სი­ა­ნი სას­წავ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში,
ვრცლად>>>
2014-09-18
„ხი­ლულს მიღ­მა“ UNICEF-ის ახა­ლი გლო­ბა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი ბავ­შ­ვის მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის მკვეთრ ზრდას ასა­ხავს
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ბავ­შ­ვის მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის ამ­სახ­ვე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის ყვე­ლა­ზე სრულ­ყო­ფი­ლი კრე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც 2014 წლის 4 სექ­ტემ­ბერს ნიუ-იორ­კ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნ­და, ბავ­შ­ვის მი­მართ ფი­ზი­კუ­რი, სექ­სუ­ა­ლუ­რი და ემო­ცი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბის გა­სა­ო­ცარ ხა­რისხს ასა­ხავს და გა­მო­ავ­ლენს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას, რო­მე­ლიც უკ­ვ­დავ­ყოფს და ამარ­თ­ლებს ძა­ლა­დო­ბას, რაც ნე­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში და მსოფ­ლი­ოს ნე­ბის­მი­ერ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში „ხი­ლულს მიღ­მა“ რჩე­ბა. მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით, ბავ­შ­ვე­ბის 60% ფი­ზი­კუ­რად ის­ჯე­ბა; 190 ქვეყ­ნის მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბა უნი­ვერ­სა­ლუ­რია და მას ყველ­გან შეხ­ვ­დე­ბით. არ აქვს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა გე­ოგ­რა­ფი­ულ, ეთ­ნი­კურ, რე­ლი­გი­ურ, კულ­ტუ­რულ და სო­ცი­ო­ე­კო­ნო­მი­კურ საზღ­ვ­რებს. მშობ­ლე­ბის მი­ერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ძა­ლა­დობ­რი­ვი დის­ციპ­ლი­ნა ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის ყვე­ლა­ზე ფარ­თოდ გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი ფორ­მაა. მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით, 10-დან 6 ბავ­შ­ვი ფი­ზი­კუ­რად ის­ჯე­ბა, 15-დან 19 წლამ­დე მო­ზარ­დი გო­გო­ნე­ბის თით­ქ­მის მე­ოთხედს კი გა­ნუც­დია ფი­ზი­კუ­რი ძა­ლა­დო­ბა მას შემ­დეგ, რაც 15 წლის გახ­და.
ვრცლად>>>
2014-09-18
ტრე­ნინგსის­ტე­მი­დან უწყ­ვე­ტი პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კონ­ცეფ­ცი­ის და­ნერ­გ­ვა­ზე
წლე­ვან­დე­ლი სას­წავ­ლო წე­ლი ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში ბევ­რი სი­ახ­ლით იწყე­ბა. ბუ­ნებ­რი­ვია, „სა­სურ­ვე­ლი“ სი­ახ­ლე­ე­ბი სას­კო­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში ძა­ლი­ან დი­დი სტი­მუ­ლია რო­გორც მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის, ისე მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და მშობ­ლე­ბი­სათ­ვის. თუმ­ცა, არის სი­ახ­ლე­ე­ბი, რო­მე­ლიც პე­და­გო­გე­ბი­ს მხრიდან რთუ­ლად და სა­ში­შა­დაც კი აღიქ­მე­ბა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის ცნო­ბი­ლია, რომ უკ­ვე არ­სე­ბობს „მას­წავ­ლე­ბელ­თა მომ­ზა­დე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი ზრდის “ სის­ტე­მის ჩარ­ჩო. ამ სის­ტე­მის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი ჯერ კი­დევ გან­ხილ­ვის პრო­ცეს­შია.
ვრცლად>>>
2014-09-18
ტრე­ნინგსის­ტე­მი­დან უწყ­ვე­ტი პრო­ფე­სი­უ­ლი განვითარების კონცეფციის დანერგვაზე
წლე­ვან­დე­ლი სას­წავ­ლო წე­ლი ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში ბევ­რი სი­ახ­ლით იწყე­ბა. ბუ­ნებ­რი­ვია, „სა­სურ­ვე­ლი“ სი­ახ­ლე­ე­ბი სას­კო­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში ძა­ლი­ან დი­დი სტი­მუ­ლია რო­გორც მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის, ისე მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და მშობ­ლე­ბი­სათ­ვის. თუმ­ცა, არის სი­ახ­ლე­ე­ბი, რო­მე­ლიც პე­და­გო­გე­ბი­ს მხრიდან რთუ­ლად და სა­ში­შა­დაც კი აღიქ­მე­ბა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის ცნო­ბი­ლია, რომ უკ­ვე არ­სე­ბობს „მას­წავ­ლე­ბელ­თა მომ­ზა­დე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი ზრდის “ სის­ტე­მის ჩარ­ჩო. ამ სის­ტე­მის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი ჯერ კი­დევ გან­ხილ­ვის პრო­ცეს­შია.
ვრცლად>>>
2014-06-26
რო­გორ გა­ვა­თა­ვი­სუფ­ლოთ შშმ ბავ­შ­ვე­ბი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ი­სა და სტიგ­მი­სა­გან
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დ­მა ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცი­ის 25 წლის თა­რი­ღი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბით წარ­მო­ად­გი­ნა — „აქ­ტი­უ­რი სა­უბ­რე­ბი“ — სა­ინ­ტე­რე­სო და ინო­ვა­ცი­უ­რი იდე­ე­ბი შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის და­სა­ცა­ვად. სა­უბ­რე­ბი შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა, თი­თო­ე­ულ ქვე­ყა­ნა­ში, ისე რო­გორც გლო­ბა­ლურ დო­ნე­ზე, მოხ­დეს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ფარ­თო სპექ­ტ­რის მო­ბი­ლი­ზე­ბა და შე­მო­ღე­ბულ იქ­ნას აზ­როვ­ნე­ბის ახა­ლი სტი­ლი ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი იმ პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად, რო­მელ­თა მოგ­ვა­რე­ბა ვერ მო­ხერ­ხ­და ბო­ლო 25 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში. „აქ­ტი­უ­რი სა­უბ­რე­ბი“ მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით და­გეგ­მი­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის მთა­ვა­რი ნა­წი­ლია. მი­სი მი­ზა­ნია თა­ვი მო­უ­ყა­როს მო­ტი­ვი­რე­ბულ სპი­კე­რებს, რომ­ლე­ბიც, თა­ვის მხრივ, შე­ეც­დე­ბი­ან სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­უ­ზი­ა­რონ ის ინო­ვა­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ყვე­ლა­ზე და­უც­ვე­ლი ბავ­შ­ვე­ბის წი­ნა­შე მდგა­რი პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. ქვე­ყა­ნა­ში კი, სამ­წუ­ხა­როდ, ასე­თი ბავ­შ­ვი საკ­მა­ოდ ბევ­რია — 9000 შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის ბავ­შ­ვია რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი, თუმ­ცა ეს რიცხ­ვი შე­საძ­ლოა უფ­რო დი­დიც იყოს, რად­გა­ნაც არ­სე­ბო­ბენ ბავ­შ­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ცხოვ­რო­ბენ ოჯა­ხებ­ში, მათ ვე­რა­ვინ ამ­ჩ­ნევს და ყუ­რადღე­ბის მიღ­მა რჩე­ბი­ან. 2012 წლის გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბულ­მა კვლ­ევამ გა­მო­ავ­ლი­ნა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მო­სახ­ლე­ო­ბის 40 პრო­ცენტს შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის მი­მართ სტიგ­მა აქვს. „ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცია, რო­მე­ლიც 25 წლის წინ მი­ი­ღეს, არის უნი­ვერ­სა­ლუ­რი, რო­მე­ლიც გან­საზღ­ვ­რავს მი­ნი­მა­ლურ სტან­დარ­ტებს ნე­ბის­მი­ე­რი ბავ­შ­ვის­თ­ვის და იმ მი­ნი­მა­ლურ უფ­ლე­ბებს, რო­მე­ლიც ყვე­ლა ბავშვს უნ­და ჰქონ­დეს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბო­ლო წლებ­ში სე­რი­ო­ზუ­ლი პროგ­რე­სი და­ვი­ნა­ხეთ უფ­ლე­ბე­ბი­სა და სტან­დარ­ტე­ბის მიღ­წე­ვის კუთხით, მა­ინც უამ­რა­ვი ბავ­შ­ვი დარ­ჩა ამის მიღ­მა. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ჯერ კი­დევ ძა­ლი­ან ბევ­რი შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის, სტიგ­მის მსხვერ­პ­ლია. ბევ­რი მათ­გა­ნი მძი­მე სო­ცი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის, რე­ლი­გი­უ­რი ან ეთ­ნი­კუ­რი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლო­ბის გა­მო სკო­ლა­შიც ვერ ახერ­ხებს სი­ა­რულს. პარ­ლა­მენ­ტის მი­ერ გა­ე­როს შშმ პირ­თა უფ­ლე­ბე­ბის კონ­ვენ­ცი­ის რა­ტი­ფი­ცი­რე­ბას მი­ვე­სალ­მე­ბით, თუმ­ცა მთავ­რო­ბას მო­ვუ­წო­დებთ, რომ შშმ ბავ­შ­ვ­თა სა­მი დი­დი ინ­ს­ტი­ტუ­ცია და ჩვილ ბავ­შ­ვ­თა სახ­ლი და­ი­ხუ­როს და მას ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ზრუნ­ვის სის­ტე­მა ჩა­ე­ნაც­ვ­ლოს, — გა­ნაცხა­და „იუნი­სე­ფის“ წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სა­შა გრა­უ­მან­მა. — იფიქ­რეთ სა­კუ­თარ როლ­ზე, რი­სი გა­კე­თე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ კონ­კ­რე­ტუ­ლად. იფიქ­რეთ იმა­ზეც, რო­გორ წა­მოვ­წი­ოთ ერ­თად წი­ნა პლან­ზე ამ ბავ­შ­ვებ­ზე მი­მარ­თუ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბი, რო­გორ გა­ვა­თა­ვი­სუფ­ლოთ ისი­ნი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ი­სა და სტიგ­მი­სა­გან“. ღო­ნის­ძი­ე­ბის წამ­ყ­ვა­ნი აკა­კი გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი იყო.
ვრცლად>>>
2014-06-19
სტუ­დენ­ტო­ბის ყო­ვე­ლი დღე უნი­კა­ლუ­რი და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლია
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ლა­შა ნა­ვე­რი­ა­ნი, პრა­ღის სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი „ძა­ლი­ან ცდე­ბა ის, ვინც ფიქ­რობს, რომ უცხო­ეთ­ში სწავ­ლა და ცხოვ­რე­ბა ად­ვი­ლია, სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში ბევრ სირ­თუ­ლე­ებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, მაგ­რამ ამ სირ­თუ­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვის შემ­დეგ ხვდე­ბი, რომ სრუ­ლი­ად და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ხარ და შე­ნი თა­ვი შენ გე­კუთ­ვ­ნის. ყვე­ლა სტუ­დენტს ვურ­ჩევ, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ სი­ახ­ლე­ე­ბის, პი­რი­ქით, ყო­ველ წუთს მზად იყა­ვით, მი­ი­ღოთ სი­ახ­ლე, მის­ცეთ მას სწო­რი ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ცია, რად­გან ეს მოგ­ცემთ ბიძგს გან­ვი­თა­რე­ბის­კენ და პროგ­რე­სის­კენ. სტუ­დენ­ტო­ბის ყო­ვე­ლი დღე უნი­კა­ლუ­რი და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლია.“ — ლა­შა, გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა საზღ­ვარ­გა­რეთ ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის სულ უფ­რო და უფ­რო პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხდე­ბა. ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც სურს თა­ვის პერ­სო­ნა­ლურ რე­ზი­უ­მე­ში „ოქ­როს ასო­ე­ბით“ შე­ავ­სოს გა­ნათ­ლე­ბის გრა­ფა, არ­ჩე­ვანს უცხო­ეთ­ზე აკე­თებს. მი­ამ­ბე, რა გზა გა­ი­ა­რე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან ჩე­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კამ­დე და რა­ტომ აირ­ჩიე გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად მა­ინ­ც­და­მა­ინც პრა­ღა?
ვრცლად>>>
2014-06-12
მალ­ნუტ­რი­ცია შერ­ყე­უ­ლი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბა და გა­ნათ­ლე­ბის და­ბა­ლი დო­ნე

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს, და­ახ­ლო­ე­ბით, 500 000 მო­ქა­ლა­ქე, უმე­ტე­სად ქა­ლი და ბავ­შ­ვი, კვე­ბის დე­ფი­ცი­ტის რო­მე­ლი­მე ფორ­მას გა­ნიც­დის. ამის გა­მო, ისი­ნი ვერ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბენ სრუ­ლად თა­ვი­ანთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს რო­გორც მოს­წავ­ლე­ე­ბი, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი, მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ან მშობ­ლე­ბი.
იუნი­სე­ფის კვლე­ვა „ჯან­დაც­ვის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა და კე­თილ­დღე­ო­ბის ზრდა“, 2013 წლის და­საწყის­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, ასა­ხავს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში კვე­ბის მწვა­ვე დე­ფი­ცი­ტის ეკო­ნო­მი­კურ და­ნა­ხარ­ჯებს, ასე­ვე მის მძი­მე ზე­გავ­ლე­ნას ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ცოცხ­ლე­ზე.
გან­მავ­ლო­ბა­ში.
ვრცლად>>>
2014-06-12
იფიქ­რე იმა­ზე, რომ ღმერ­თ­მა შენ და­გა­კის­რა ხვა­ლინ­დე­ლი დღის შექ­მ­ნა
მზი­ა­ნი და ნის­ლი­ა­ნი დღე­ე­ბით შე­ფე­რი­ლი სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი
სკო­ლის ის­ტო­რია
ხან მზი­ა­ნი, ხან ნის­ლი­ა­ნი, ხა­ნაც თოვ­ლი­ა­ნი, დარ­დი­თა და სი­ხა­რუ­ლით სავ­სე დღე­ე­ბი გა­უვ­ლია სკო­ლას, რო­მელ­თა შო­რის ყვე­ლა­ზე მტკივ­ნე­უ­ლი იყო 1987 წე­ლი, რო­ცა დიდ­თოვ­ლო­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი სტი­ქი­ის გა­მო სოფ­ლის დი­დი ნა­წი­ლი გა­და­სახ­ლ­და და სკო­ლა ერ­თ­ბა­შად და­ი­ცა­ლა, გა­ნა­ხევ­რ­და. ძნე­ლი გახ­და კად­რე­ბის მო­ძი­ე­ბა, მაგ­რამ ისევ გა­მოჩ­ნ­დ­ნენ გუ­ლან­თე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი და ნელ-ნე­ლა სკო­ლა კვლავ ფეხ­ზე დად­გა, მზის სხი­ვე­ბი აინ­თო დე­რეფ­ნებ­ში, ჟრი­ა­მუ­ლი მო­ე­დო ფან­ტე­ლე­ბით მო­ფე­ნილ ეზოს.
ვრცლად>>>
2014-06-05
ვის­წავ­ლოთ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი აზ­რის და შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა

რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია დე­უს­თოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი ქე­თი ჩა­დუ­ნე­ლი — ქე­თი, მი­ამ­ბე რა გზა გა­ი­ა­რე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან ეს­პა­ნე­თამ­დე და რა­ტომ აირ­ჩიე გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ეს­პა­ნე­თი?
— სწავ­ლა და სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა, შე­მიძ­ლია თა­მა­მად ვთქვა, ჩე­მი ოჯა­ხის ერთ-ერ­თი ძი­რე­უ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბაა. შე­სა­ბა­მი­სად, ბავ­შ­ვო­ბი­დან ჩა­ნერ­გი­ლი მქონ­და გა­ნათ­ლე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა და ყო­ველ­თ­ვის მსურ­და, სა­ინ­ტე­რე­სო, მრა­ვალ­ფე­რო­ვან და წარ­მა­ტე­ბულ გა­რე­მო­ში მეს­წავ­ლა.
და­ვი­ბა­დე და გა­ვი­ზარ­დე ხა­შურ­ში. ხ კლა­სის ჩათ­ვ­ლით ვსწავ­ლობ­დი ხა­შუ­რის მე-3 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, სწო­რედ ამ პე­რი­ოდ­ში და­იწყო ჩე­მი ოც­ნე­ბე­ბის ას­რუ­ლე­ბა,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N