გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2013-05-29
მე, თოვ­ლი და ორ­ჰან ფა­მუ­ქი
ვუძღ­ვ­ნი დე­დის —
ზა­ი­რა ჩხენ­კე­ლი-ბაგ­რა­ტი­ო­ნის ხსოვ­ნას მო­გე­სალ­მე­ბი,
ჩე­მო ერ­თ­გუ­ლო მკითხ­ვე­ლო!
სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლოა ასე­თი აუდი­ტო­რი­ის სამ­ს­ჯავ­რო­ზე სა­კუ­თა­რი ნა­ფიქ­რა­ლის გა­მო­ტა­ნა, თუმ­ცა ყო­ველ­თ­ვის მიყ­ვარს სა­კუ­თა­რი ხედ­ვის მე­გობ­რე­ბის­თ­ვის, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის გა­ზი­ა­რე­ბა. თქვენ კი, უპი­რო­ბოდ, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი ხართ და ის, რომ თქვე­ნი უმ­რავ­ლე­სო­ბა პე­და­გო­გია, გვა­ახ­ლო­ებს კი­დეც ერ­თ­მა­ნეთ­თან.
წი­ნამ­დე­ბა­რე წე­რი­ლი არ არის და­წე­რი­ლი, რო­გორც სა­გა­ზე­თო სტა­ტია. ეს არის რო­მა­ნის კითხ­ვის დროს გა­კე­თე­ბუ­ლი ჩა­ნა­წე­რე­ბი, რომ­ლებ­მაც შემ­დეგ ფე­ის­ბუ­კის სტა­ტუ­სე­ბად გა­და­ი­ნაც­ვ­ლეს, ახ­ლა კი, სა­გა­ზე­თო სტა­ტი­ად გა­ერ­თი­ან­დ­ნენ.
მო­ხა­რუ­ლი ვიქ­ნე­ბი, თუ ვი­საც წა­კითხუ­ლი გაქვთ რო­მა­ნი, თქვენს აზრს და ხედ­ვას გაგ­ვი­ზი­ა­რებთ, ისი­ნი კი, ვი­საც ჯერ არ წა­უ­კითხავს ეს წიგ­ნი, აუცი­ლებ­ლად წა­ი­კითხა­ვენ.
პა­ტი­ვის­ცე­მით, ინ­გა ბაგ­რა­ტი­ო­ნი
ვრცლად>>>
2013-05-29
ჰარ­ვარ­დ­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი ბრიყ­ვე­ბიც არ­სე­ბო­ბენ და უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან გა­რიცხუ­ლი გე­ნი­ო­სე­ბიც
რუბრიკის სტუმარია მარიამ დეკანოზიშვილი  — მა­რი­ამ, შენ შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი თა­ვი­დან და­ვიწყოთ. სწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის 161-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, შემ­დეგ უმაღ­ლეს­ში. საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის გა­საგ­ძე­ლებ­ლად, სხვა­დას­ხ­ვა დროს, რამ­დე­ნი­მე ქვე­ყა­ნა­ში მო­გი­წია წას­ვ­ლა. მი­ამ­ბე, რო­გორ და­იწყო ეს ყვე­ლა­ფე­რი?
ვრცლად>>>
2013-05-02
IYIPO — ნორჩ გამომგონებელთა ფორუმი
25 აპ­რილს, სას­ტუმ­რომ „შე­რა­ტონ მე­ტე­ხი პა­ლა­სი“ ნორჩ მეც­ნი­ერ­თა და გა­მომ­გო­ნე­ბელ­თა VII სა­ერ­თა­შო­რი­სო ოლიმ­პი­ა­დას (IYIPO) უმას­პინ­ძ­ლა. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში IYIPO პირ­ვე­ლად 2005 წელს ჩა­ტარ­და და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დი­დი ინ­ტე­რე­სი და მო­წო­ნე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა. 2007 წლი­დან ოლიმ­პი­ა­დამ სა­ერ­თა­შო­რი­სო მას­შ­ტა­ბე­ბი შე­ი­ძი­ნა. მას შემ­დეგ, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, იზ­რ­დე­ბა ოლიმ­პი­ა­და­ში მო­ნა­წი­ლე ქვეყ­ნე­ბის რიცხ­ვი. წლე­ვან­დელ ოლიმ­პი­ა­და­ში 270 მოს­წავ­ლე 27 ქვეყ­ნი­დან 125 პრო­ექ­ტით მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. პრო­ექ­ტე­ბი წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იყო ექვს კა­ტე­გო­რი­ა­ში: მა­თე­მა­ტი­კა, ქი­მია, ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, ბი­ო­ლო­გია, ინ­ჟი­ნე­რია და ფი­ზი­კა.
ვრცლად>>>
2013-04-25
და­დი­ა­ნე­ბის გან­ძის თბი­ლი­სუ­რი დღე­ე­ბი
გრაფ ოლ­დენ­ბურ­გის თბი­ლი­სის სა­სახ­ლე ზუგ­დი­დის და­დი­ა­ნე­ბის სა­სახ­ლეს მას­პინ­ძ­ლობს. ოდეს­ღაც დი­დი სიყ­ვა­რუ­ლით გაჟ­ღენ­თი­ლ, ლე­გენ­დად ქცე­უ­ლ ზამ­ბა­ხე­ბი­სა და ოქ­როს­ფერ დარ­ბა­ზებ­ში გა­მო­ფე­ნი­ლი უნიკ­ალუ­რი ექ­ს­პო­ნა­ტე­ბი და­დი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში გვა­მოგ­ზა­უ­რებს.
ვრცლად>>>
2013-04-25
ამერიკელი პროფესორები ოპტიმისტები არიან, ავსტრიელები კი — პესიმისტები
— თამ­თა, შენ შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი­დან და­ვიწყოთ...
მე­თერ­თ­მე­ტე კლა­სამ­დე ქუ­თა­ი­სის მე-9 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში ვსწავ­ლობ­დი. ბო­ლო წელს სას­წავ­ლებ­ლად მე-13 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში გა­და­ვე­დი. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი, სკო­ლა ოქ­როს მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე. ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ვა­ბა­რე და ას­პ­რო­ცენ­ტი­ა­ნი და­ფი­ნან­სე­ბაც მო­ვი­პო­ვე. ჩა­ვი­რიცხე ქუ­თა­ი­სის აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში — ინ­გ­ლი­სუ­რი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ფა­კულ­ტეტ­ზე.
— გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მით სას­წავ­ლებ­ლად ამე­რი­კა­ში იყა­ვი. რო­გორც ვი­ცით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბი სტუ­დენ­ტებს კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას, გა­მარ­ჯ­ვე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში კი, საზღ­ვარ­გა­რეთ ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბას სთა­ვა­ზობს. კონ­კურ­სან­ტ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა მა­ღა­ლია, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია შერ­ჩე­ვის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი. შენ შემ­თხ­ვე­ვა­ში რო­გორ მოხ­და?
ვრცლად>>>
2013-04-25
ისევ რამ­დე­ნი­მე სიტყ­ვა ჩვე­ნი პროგ­რა­მის შე­სა­ხებ - სა­ქარ­თ­ვე­ლო არის ესე
მო­გე­სალ­მე­ბით, ჩე­მო კო­ლე­გე­ბო!
ერთ სა­ი­დუმ­ლოს გა­გიმ­ხელთ — მო­მე­ნატ­რეთ!
ელე­მენ­ტა­რულ თავ­მ­დაბ­ლო­ბას თუ და­ვი­ვიწყებ, გეტყ­ვით, რომ იმე­დი მაქვს, ძა­ლი­ან მოკ­რ­ძა­ლე­ბუ­ლი იმე­დი, რომ თქვენც ელო­დით ჩემ გა­მო­ჩე­ნას.
ჩვე­ნი პროგ­რა­მის „ქარ­თუ­ლი, რო­გორც მე­ო­რე ენა“ (ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი — მა­კო ჭი­ლაშ­ვი­ლი) უმ­თავ­რე­სი მი­ზა­ნია არა მხო­ლოდ ქარ­თუ­ლის სწავ­ლე­ბა ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი­სათ­ვის, არა­მედ მა­თი ინ­ტეგ­რი­რე­ბა ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში, ანუ მათ უნ­და გა­ი­თა­ვი­სონ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს შვი­ლე­ბი არი­ან, რომ მა­თაც იგი­ვე უფ­ლე­ბე­ბი და თა­ვი­სუფ­ლე­ბე­ბი აქვთ ამ სა­ხელ­მ­წი­ფო­ში, რაც ქარ­თ­ვე­ლებს; რომ ეს პარ­კე­ბი, გზე­ბი, უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი, სა­ვაჭ­რო ცენ­ტ­რე­ბი და, სა­ერ­თოდ, ყვე­ლა სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რა მა­თაც ელო­დე­ბა, მათ­თ­ვი­საც მუ­შა­ობს. უნ­და იგ­რ­ძ­ნონ და გა­ი­თა­ვი­სონ, რომ ეს სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუ­ნავს მათ­ზე, რო­გორც თა­ვის შვი­ლებ­ზე, თა­ვის მი­წა-წყალ­ზე და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე და გაზ­რ­დი­ლებ­ზე. მათ სხვე­ბის­გან არ გა­მო­არ­ჩევს და სწო­რედ იმის­თ­ვის, რომ ისი­ნი ამ სა­ხელ­მ­წი­ფოს სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი წევ­რე­ბი იყ­ვ­ნენ, სჭირ­დე­ბათ ერ­თი რამ — ქარ­თუ­ლი ენის შეს­წავ­ლა, რად­გან თუ ენა არ იცი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სხვა წევ­რებ­თან კონ­ტაქ­ტი შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა.
ვრცლად>>>
2013-04-18
სა­მი­ნის­ტ­როს საქ­მი­ა­ნო­ბის ხუ­თი თვე
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი გი­ორ­გი მარ­გ­ვე­ლაშ­ვი­ლი პრო­ექ­ტის — „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბა ღია მმარ­თ­ვე­ლო­ბის­თ­ვის“ — ფარ­გ­ლებ­ში, ჟურ­ნა­ლის­ტ­თა კორ­პუსს შეხ­ვ­და და მათ შე­კითხ­ვებს უპა­სუ­ხა.
შეხ­ვედ­რის და­საწყის­ში მი­ნის­ტ­რ­მა 2013 წელს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ სი­ახ­ლე­ებ­სა და და­გეგ­მილ პრო­ექ­ტებ­ზე ისა­უბ­რა. გი­ორ­გი მარ­გ­ვე­ლაშ­ვილ­მა მოკ­ლედ შე­ა­ჯა­მა სა­მი­ნის­ტ­როს საქ­მი­ა­ნო­ბის ხუ­თი თვე.
ვრცლად>>>
2013-04-11
ისევ რამ­დე­ნი­მე სიტყ­ვა ჩვე­ნი პროგ­რა­მის შე­სა­ხებ - მე მიყ­ვარს სა­ქარ­თ­ვე­ლო!
მო­გე­სალ­მე­ბით!
ვინც ჩე­მი წი­ნა წე­რი­ლი წა­ი­კითხეთ, გეხ­სო­მე­ბათ, ვი­საც არ წა­გი­კითხავთ მო­გახ­სე­ნებთ, რომ ვარ პროგ­რა­მის „ვას­წავ­ლოთ ქარ­თუ­ლი, რო­გორც მე­ო­რე ენა“ (ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი — მა­კო ჭი­ლაშ­ვი­ლი) რი­გი­თი მას­წავ­ლე­ბე­ლი და ვმუ­შა­ობ ახალ­ქა­ლა­ქის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ალას­ტა­ნის სომ­ხუ­რე­ნო­ვან სკო­ლა­ში. წი­ნა წე­რილ­ში მო­გახ­სე­ნეთ იმ ობი­ექ­ტუ­რი თუ სუ­ბი­ექ­ტუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ, რომ­ლე­ბიც ზო­გა­დად არის ყვე­ლა იმ სო­ფელ­ში, სა­დაც ჩვე­ნი პრო­ექ­ტის მას­წავ­ლებ­ლე­ბი მუ­შა­ო­ბენ.
დღეს სხვა რა­მე­ზე მინ­და გე­სა­უბ­როთ.
ვრცლად>>>
2013-04-11
ინკლუზიური განათლების ერთიანი ხედვა
ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში რამ­დე­ნი­მე წე­ლია და­იწყო. ბო­ლო სა­მი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვის პრო­ცეს­ში არ­სე­ბუ­ლი მიღ­წე­ვე­ბი­სა და გა­მოწ­ვე­ვე­ბის ანა­ლი­ზის სა­ფუძ­ველ­ზე, სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე პირ­თა გა­ნათ­ლე­ბის სტრა­ტე­გია და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა შე­იქ­მ­ნა, რომ­ლის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლი იყ­ვ­ნენ დარ­გის ექ­ს­პერ­ტე­ბი, არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და თა­ვად შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პი­რე­ბი. სტრა­ტე­გია 2013-2016 წლებს მო­ი­ცავს და აქ­ცენ­ტი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ახ­ლად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი სის­ტე­მე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ა­ზე, გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­სა და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მას­შ­ტა­ბის ზრდა­ზე კეთ­დე­ბა.
გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე პირ­თა გა­ნათ­ლე­ბის 2013-2016 წლე­ბის სტრა­ტე­გი­ი­სა და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის 3 სტან­დარ­ტი­ზე­ბუ­ლი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა.
გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ცე­სის უკეთ და­გეგ­მ­ვის მიზ­ნით, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია სსსმ მოს­წავ­ლე­თა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის შე­ფა­სე­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ცე­სის დახ­ვე­წი­სათ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს, ნორ­ვე­გი­ის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტის „ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ცხრა რე­გი­ო­ნის სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში“, USAID-ის, Save the Children-ის და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხ­მე­ვით, სა­ერ­თა­შო­რი­სოდ გა­მო­ყე­ნე­ბა­დი შე­ფა­სე­ბის 3 ინ­ს­რ­ტ­რუ­მენ­ტი გან­ხორ­ცი­ელ­და: ბავ­შ­ვ­თა ემო­ცი­უ­რი დარ­ღ­ვე­ვე­ბის შე­ფა­სე­ბის მე­თო­დი (EDDT), Viland-ის ადაპ­ტუ­რი ქცე­ვის სკა­ლა და ფარ­თო პრო­ფი­ლი­სა და ადაპ­ტუ­რი უნა­რე­ბის ტეს­ტის WRAT-4 სტან­დარ­ტი­ზა­ცია.
რო­გორ გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი სტრა­ტე­გია და რა ტი­პის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი უძღ­ვის წინ ამ პრო­ცე­სებს – ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბი­სა და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ნა­თია ჯო­ხა­ძე:
ვრცლად>>>
2013-04-04
რამ­დე­ნი­მე სიტყ­ვა ჩვე­ნი პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ
მარ­თა­ლია, რამ­დე­ნი­მე სიტყ­ვა არ გა­მო­მი­ვა, რად­გან მე­ო­რე წე­ლია ამა­ზე ვფიქ­რობ და ბევ­რი რამ მაქვს სათ­ქ­მე­ლი, მაგ­რამ მა­ინც ვეც­დე­ბი სიტყ­ვა არ გა­მიგ­რ­ძელ­დეს.
2 წლის წინ გა­ვი­გე, რომ ჩვენს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მოქ­მე­დებ­და პრო­ექ­ტი „ვას­წავ­ლოთ ქარ­თუ­ლი, რო­გორც მე­ო­რე ენა“ და ამ პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი საკ­მა­ოდ სო­ლი­დურ ხელ­ფასს —1000 ლარს ღე­ბუ­ლობ­დ­ნენ. ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მას­წავ­ლებ­ლის 300 ლარ­თან შე­და­რე­ბით 1000 ლა­რი სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­ნაცხა­დია. გა­მიჩ­ნ­და სურ­ვი­ლი, მეც შე­ვერ­თე­ბო­დი ამ პროგ­რა­მის მას­წავ­ლებ­ლებს და გა­მი­მარ­თ­ლა. მეც ვარ იმ 100-მდე მას­წავ­ლე­ბელ­ს შო­რის, რო­მელ­თაც ბევ­რი მას­წავ­ლებ­ლის სა­ოც­ნე­ბო ხელ­ფა­სი აქვს. მარ­თა­ლია, ამ წე­რი­ლის წე­რა ხელ­ფას­ზე სა­ლა­პა­რა­კოდ არ და­მიწყია, მაგ­რამ იმის გა­მო, რომ ეს სა­კითხი ბევ­რის ინ­ტე­რე­სის სა­გა­ნია, მა­ინც ვიტყ­ვი რამ­დე­ნი­მე სიტყ­ვას.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N