გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-02-18
ვი­სურ­ვებ­დი, სწო­რედ ჭეშ­მა­რი­ტი ევ­რო­პუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბი იყოს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­მო­მავ­ლო გან­ვი­თა­რე­ბის ფუნ­და­მენ­ტი და ამო­სა­ვა­ლი წერ­ტი­ლი
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ლე­რი ხუ­ფე­ნია,
მალ­მეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — ლე­რი, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტუ­რი წლე­ბი?
— მი­ვე­სალ­მე­ბი თქვენს მკითხ­ველს და უღ­რ­მეს მად­ლო­ბას გიხ­დით, რომ მო­მე­ცა თქვენ­თან სა­უბ­რის სა­შუ­ა­ლე­ბა. ჩე­მი ოჯა­ხი 90-იან წლებ­ში, ასო­ბით ათას ქარ­თ­ველ­თან ერ­თად, იძუ­ლე­ბით გა­ა­სახ­ლეს აფხა­ზე­თი­დან, ამ­გ­ვა­რად, მე და ჩე­მი ძმე­ბი და­ვი­ბა­დეთ და გა­ვი­ზარ­დეთ თბი­ლის­ში. ვსწავ­ლობ­დი 51-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, თუმ­ცა ბო­ლო 4 წე­ლი გა­ვა­ტა­რე სკო­ლა-ლი­ცე­უმ „ენ­კა“-ში, სა­დაც ნამ­დ­ვი­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი და დი­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი მას­წავ­ლიდ­ნენ. სკო­ლა­ში ყოფ­ნის პე­რი­ოდ­ში აქ­ტი­უ­რად ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი  სპორ­ტულ და
ვრცლად>>>
2015-02-18
წიგ­ნი­ე­რე­ბის კომ­პე­ტენ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა თან­მ­ხ­ლე­ბი ხარ­ვე­ზე­ბის ფონ­ზე
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში შე­ტა­ნი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის თა­ნახ­მად, პირ­ვე­ლი­დან მე­ოთხე კლა­სის ჩათ­ვ­ლით, მოს­წავ­ლე­ებ­მა კვი­რა­ში ერ­თი სა­ა­თი სხვა­დას­ხ­ვა ლი­ტე­რა­ტუ­რის კითხ­ვას უნ­და და­უთ­მონ. მო­ზარ­დე­ბი სა­კითხა­ვი მა­სა­ლის არ­ჩე­ვან­ში შეზღუ­დუ­ლე­ბი არ არი­ან — მათ შე­უძ­ლი­ათ რო­გორც ქარ­თ­ვე­ლი, ასე­ვე უცხო­ე­ლი მწერ­ლე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი წა­ი­კითხონ. სა­მი­ნის­ტ­როს ინი­ცია­ტი­ვა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა წიგ­ნი­ე­რე­ბის კომ­პე­ტენ­ცი­ის გაძ­ლი­ე­რე­ბა­ზე შემ­დე­გი მე­თო­დე­ბით: კითხ­ვის ტექ­ნი­კის გაძ­ლი­ე­რე­ბა; წა­კითხუ­ლის გან­ხილ­ვა-გა­აზ­რე­ბა; მსჯე­ლო­ბის უნა­რის გან­ვი­თა­რე­ბა; პრე­ზენ­ტა­ცი­ის და შე­მოქ­მედ­ები­თი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა და ა.შ.
ვრცლად>>>
2015-02-11
სი­ნას მთა­ზე გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ექ­ს­პე­დი­ცია
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში სი­ნას მთა­ზე წარ­მო­ე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ექ­ს­პე­დი­ცი­ის შე­დე­გე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. ასე­ვე მო­ეწყო ფო­ტო­ე­ბი­სა და სი­ნას მთას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბის გა­მო­ფე­ნა, რო­მელ­საც მოწ­ვე­ულ სა­პა­ტიო სტუმ­რებ­თან ერ­თად, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი თა­მარ სა­ნი­კი­ძე გა­ეც­ნო.
თა­მარ სა­ნი­კი­ძე: „ჯერ კი­დევ 2002 წლი­დან მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და მსჯე­ლო­ბა ამ კო­ლექ­ცი­ის შეს­წავ­ლას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მაგ­რამ იყო გა­და­უჭ­რე­ლი სა­კითხე­ბი, ძი­რი­თა­დად, ფი­ნან­სურ მხა­რეს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც აფერ­ხებ­და კვლე­ვებს. 2014 წელს გა­მო­ი­ყო თან­ხა და ჩა­ტარ­და ექ­ს­პე­დი­ცია, რო­მე­ლიც შეს­წავ­ლას გა­ვაგ­რ­ძე­ლებთ“.
ვრცლად>>>
2015-02-11
სასკოლო მზაობა — მშობლებისა და ფსიქოლოგების განსხვავებული აქცენტები
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­თან არ­სე­ბუ­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ცენ­ტ­რის ფსი­ქო­ლო­გებ­მა და ექი­მებ­მა, სას­კო­ლო სწავ­ლე­ბის დაწყე­ბის ასაკ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია გა­მარ­თეს, რო­მელ­ზე­დაც მოწ­ვე­ული იყ­ვ­ნენ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი, არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, მშობ­ლე­ბი და ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი პი­რი. შეხ­ვედ­რის მი­ზა­ნი — ყვე­ლა მხა­რეს, სას­კო­ლო ასაკ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი­სა­გან მი­ე­ღო სრუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია.
მშობ­ლე­ბი და ფსი­ქო­ლო­გე­ბი სკო­ლის­თ­ვის მზა­ო­ბა­ში გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ აქ­ცენ­ტებს აკე­თე­ბენ. თუ მშო­ბელ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თ­ვის წე­რა-კითხ­ვის ცოდ­ნა ბავ­შ­ვის სკო­ლა­ში ად­რე შეყ­ვა­ნის მი­ზე­ზია, ფსი­ქო­ლო­გე­ბი აქ­ცენტს სო­ცი­ა­ლურ, ემო­ცი­ურ, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ მზა­ო­ბა­ზე, ასე­ვე მო­ტო­რი­კის გან­ვი­თა­რე­ბის დო­ნე­ზე აკე­თე­ბენ. შე­სა­ბა­მი­სად, ფსი­ქო­ლო­გე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ებ­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ად­გი­ლობ­რივ კვლე­ვებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, სას­კო­ლო სწავ­ლე­ბის დაწყე­ბის ასა­კად 6 წე­ლი გა­ნი­საზღ­ვ­რა. აქ­ვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ, ზო­გა­დად, ფსი­ქო­ლო­გე­ბი სას­კო­ლო ოპ­ტი­მა­ლურ ასა­კად 7 წელს მი­იჩ­ნე­ვენ. შე­სა­ბა­მი­სად, ავ­ს­ტ­რი­ა­ში, გერ­მა­ნი­ა­ში, საფ­რან­გეთ­ში, ჩე­ხეთ­ში, პო­ლო­ნეთ­სა და ბევრ სხვა ევ­რო­პულ ქვე­ყა­ნა­ში სას­კო­ლო ოპ­ტი­მა­ლურ ასა­კად 7 წე­ლია გან­საზღ­ვუ­ლი. ასე­ვე 7 წე­ლია სწავ­ლის დაწყე­ბის ასა­კი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­შიც.
ვრცლად>>>
2015-01-29
სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჟურ­ნა­ლის­ტის პრო­ფე­სია სა­შუ­ა­ლე­ბას მომ­ცემს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო უკეთ გა­ვაც­ნო მსოფ­ლი­ოს
  რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ლი­კა ჭი­პაშ­ვი­ლი,
მონ­ტე­ნის სა­ხე­ლო­ბის ბორ­დოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი,
საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი საფრანგეთში — ლი­კა, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის ფა­კულ­ტე­ტის წი­თელ დიპ­ლომ­ზე დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, არ­ჩე­ვანს უცხო­ეთ­ზე აკე­თებ. რა­ტომ აირ­ჩიე გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ქა­ლა­ქი ბორ­დო?— პრო­ფე­სი­უ­ლი არ­ჩე­ვა­ნი ჯერ კი­დევ ბავ­შ­ვო­ბა­ში გა­ვა­კე­თე, ერ­თა­დერ­თი რაც მომ­წონ­და, მხო­ლოდ ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა იყო. ვფიქ­რობ, არ არ­სე­ბობს სხვა პრო­ფე­სია უფ­რო სი­ცოცხ­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნი, სი­ახ­ლის მქო­ნე, სა­ინ­ტე­რე­სო და ჰუ­მა­ნუ­რი, ვიდ­რე ჟურ­ნა­ლის­ტი­კაა. თსუ-ს ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ზე სწავ­ლი­სას გა­ტა­რე­ბულ­მა ოთხ­მა წელ­მა გა­დამ­წყ­ვე­ტი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა იქო­ნია ჩე­მი პი­როვ­ნუ­ლო­ბის
ვრცლად>>>
2015-01-29
გზა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­კენ
19 იან­ვარს, პრა­ღის ის­ტო­რი­ულ ვაც­ლა­ვის მო­ე­დან­ზე მდე­ბა­რე ლუ­ცერ­ნის სა­სახ­ლე­ში, სა­ზე­ი­მოდ გა­იხ­ს­ნა ფო­ტო­გა­მო­ფე­ნა — „გზა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­კენ: აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო, ლიტ­ვა“,  რო­მე­ლიც მი­ეძღ­ვ­ნა1989-90-91 წლებ­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს და იმ მძი­მე, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან პე­რი­ოდს, რო­მე­ლიც გან­ვ­ლო და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სათ­ვის მებ­რ­ძოლ­მა სამ­მა სა­ხელ­მ­წი­ფომ: სა­ქარ­თ­ვე­ლომ, აზერ­ბა­ი­ჯან­მა და ლიტ­ვამ. გა­მო­ფე­ნის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­მა ჩეხ მო­ქა­ლა­ქე­ებ­სა და დამ­თ­ვა­ლი­ე­რებ­ლებს თბი­ლის­ში, ბა­ქო­სა და ვილ­ნი­უს­ში მომ­ხ­და­რი ის­ტო­რი­უ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი 40 ფო­ტო წა­რუდ­გი­ნეს (1989 წლის 9 აპ­რი­ლი — სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, 1990 წლის 20 იან­ვა­რი — ბა­ქო­ში და 1991 წლის 13 იან­ვა­რი — ვილ­ნი­უს­ში). გა­მო­ფე­ნის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი იყ­ვ­ნენ: აზერ­ბა­ი­ჯა­ნელ სტუ­დენ­ტ­თა კავ­ში­რი, ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ჩე­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კა­ში და ლიტ­ვის სა­ელ­ჩო.
ვრცლად>>>
2015-01-29
პა­ტიმ­რო­ბა, რო­გორც უკი­დუ­რე­სი ზო­მა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე არას­რულ­წ­ლო­ვა­ნე­ბის­თ­ვის მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის ახა­ლი კო­დექ­სი მზად­დე­ბა, რო­მე­ლიც 18 წლამ­დე ასა­კის მო­ზარ­დე­ბის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი, ევ­რო­პუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი­სა და ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის კონ­ვენ­ცი­ას­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში მოყ­ვა­ნი­ლი მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის შექ­მ­ნას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. კო­დექ­სი იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტ­როს ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბის, სფე­როს სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი­სა და ფსი­ქო­ლო­გე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბით მომ­ზად­და. მას­ზე მუ­შა­ო­ბა ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.
არას­რულ­წ­ლო­ვან­თა მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის ახა­ლი კო­დექ­სი კომ­პ­ლექ­სუ­რი დო­კუ­მენ­ტია და მო­ი­ცავს სა­კითხებს, რომ­ლე­ბიც ეხე­ბა კა­ნონ­თან კონ­ფ­ლიქ­ტ­ში მყოფ და და­ნა­შა­უ­ლის მსხვერპლ ან მოწ­მე ბავ­შ­ვებს ისე­ვე, რო­გორც ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ სა­მარ­თალ­დარ­ღ­ვე­ვა­თა საქ­მის წარ­მო­ე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე ბავ­შ­ვებს.
ვრცლად>>>
2015-01-22
გა­და­ვარ­ჩი­ნოთ ხა­ი­ში ჩა­ძირ­ვას
„ყვე­ლამ და­ვიც­ვათ ჩვე­ნი წი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო!“ — კა­თა­ლი­კოს პატ­რი­არ­ქის ილია მე­ო­რის მო­წო­დე­ბა ჩვენ ირ­გ­ვ­ლივ, წარ­მა­ტე­ბებ­თან ერ­თად, ნაკ­ლიც ბევ­რია, მაგ­რამ სხვა­დას­ხ­ვა მი­ზეზ­თა გამო მა­თი გა­მოს­წო­რე­ბა ჩვენს ძა­ლებს აღე­მა­ტე­ბა. ამი­ტომ ავირ­ჩი­ეთ სა­კითხი, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც საქ­მის წინ წა­წე­ვა შე­იძ­ლე­ბა — ზრუნ­ვა გა­რე­მო­ზე, ეკო­ლო­გი­უ­რი სა­კითხე­ბით ახალ­გაზ­რ­დე­ბის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა, ის­ტო­რი­უ­ლი ად­გი­ლე­ბის შეს­წავ­ლა, სტრა­ტე­გი­უ­ლი ად­გი­ლის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის ახალ­გაზ­რ­დე­ბის გა­გე­ბამ­დე დაყ­ვა­ნა, რაც სა­ბო­ლოო ჯამ­ში ადა­მი­ა­ნის პატ­რი­ო­ტუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბით აღ­ზ­რ­დის სა­პა­ტიო საქ­მეს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. ჩემ მი­ერ და­გეგ­მი­ლი დაშ­ქ­რო­ბა-გაკ­ვე­თი­ლის მი­ზა­ნიც ეს იყო. ლაშ­ქ­რო­ბი­სას ბავ­შ­ვებს 555 წელს აჯან­ყე­ბუ­ლი სვა­ნე­ბის მი­ერ ბი­ზან­ტი­ის იმ­პე­რი­ის ერ­თი გარ­ნი­ზო­ნის გაწყ­ვე­ტის ად­გილს ვაჩ­ვე­ნებ და ვუყ­ვე­ბი, ზუს­ტად იმა­ვე ად­გილ­ზე აჯან­ყე­ბულ­მა სვა­ნებ­მა რო­გორ გა­ა­ნად­გუ­რეს 1921 წელს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დამ­პყ­რო­ბი წი­თე­ლი არ­მი­ის ერ­თი ასე­უ­ლი. იმა­ვე ად­გი­ლას, 1941-1945 წლე­ბის გერ­მა­ნი­ის წი­ნა­აღ­მ­დეგ ომ­ში, რო­გორ მზად­დე­ბო­და გერ­მა­ნელ­თა სა­მა­რე იმ შემ­თხ­ვე­ვი­სათ­ვის, თუ კავ­კა­სი­ო­ნის ქე­დის უღელ­ტე­ხილ­ზე ამო­სუ­ლები სვა­ნეთ­ში ნენ­ს­კ­რის სა­თა­ვი­დან და­ეშ­ვე­ბოდ­ნენ. ზუს­ტად იმა­ვე ად­გილ­ზე, ახ­ლა უკ­ვე მე­ოთხედ, 2008 წლის რუ­სეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ომის დროს, დად­გ­ნენ რუ­სუ­ლი ტან­კე­ბი. და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ცა­და­ზი­დულ მწვერ­ვა­ლებს შო­რის მდე­ბა­რე ეს პა­ტა­რა სოფ­ლე­ბი — ხა­იშ-ტო­ბა­რი — რამ­დენ­ჯერ გამ­ხ­და­რა შო­რე­უ­ლი უცხო ძა­ლე­ბის და­პი­რის­პი­რე­ბის ად­გი­ლი. ამ სა­კითხით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს ვრცე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა ამ სტრი­ქო­ნე­ბის ავ­ტო­რის­გან შე­უძ­ლი­ათ. ჩე­მი აზ­რით, ხა­იშ-ტო­ბა­რი აუცი­ლებ­ლად უნ­და გა­და­ურ­ჩეს ჩა­ძირ­ვას, რაც გა­რე­მოს დაც­ვის აუცი­ლებ­ლო­ბი­თაა ნა­კარ­ნა­ხე­ვი.
ვრცლად>>>
2015-01-22
ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით და­წე­სე­ბუ­ლი მას­წავ­ლე­ბელ­თა დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გა­დაც­დო­მე­ბი და სახ­დე­ლე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა დის­ციპ­ლი­ნუ­რი წარ­მო­ე­ბის წე­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სათ­ვის ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ებს აწე­სებს, რო­მელ­თა გა­დაც­დო­მის შემ­თხ­ვე­ვებ­ში პე­და­გო­გებს დის­ციპ­ლი­ნუ­რი სახ­დე­ლი და­ე­კის­რე­ბათ. წე­სი 1 იან­ვ­რი­დან ამოქ­მედ­და.
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის ¹167/ნ ბრძა­ნე­ბის თა­ნახ­მად, რო­მე­ლიც 2014 წლის 30 დე­კემ­ბერს გა­მო­ი­ცა, მას­წავ­ლე­ბელ­თა დის­ციპ­ლი­ნურ გა­დაც­დო­მად მი­იჩ­ნე­ვა: „მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი ეთი­კის კო­დექ­სის“ დარ­ღ­ვე­ვა; სა­ჯა­რო სკო­ლის ში­ნა­გა­ნა­წე­სის ან/და სკო­ლის წეს­დე­ბის შე­უს­რუ­ლებ­ლო­ბა ან არა­ჯე­რო­ვა­ნი შეს­რუ­ლე­ბა;
ვრცლად>>>
2014-12-18
კითხ­ვა, ანუ სიყ­ვა­რუ­ლი ბრძა­ნე­ბი­თი კი­ლოს გა­რე­შე
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 5 დე­კემ­ბერს, მწე­რალ­თა სახ­ლ­ში, IUNISEF-ის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, სა­ჯა­რო დის­კუ­სი­ამ — „მწერ­ლე­ბი უკე­თე­სი გა­ნათ­ლე­ბი­სათ­ვის“ გა­ნათ­ლე­ბის გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი მწერ­ლე­ბი და ის ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ა­ერ­თი­ა­ნა, ვი­საც აღელ­ვებს ეს პრობ­ლე­მა. შეხ­ვედ­რა ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცი­ის 25-ე წლის­თავს მი­ეძღ­ვ­ნა, რო­მე­ლიც, 2014 წლის ნო­ემ­ბერ­ში, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ აღ­ნიშ­ნა. კონ­ვენ­ცი­ის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი სწო­რედ ბავ­შ­ვ­თა გა­ნათ­ლე­ბაა, თე­მა მით უფ­რო აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ხდე­ბა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, რად­გა­ნაც, კვლე­ვე­ბის თა­ნახ­მად, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 15 წლის ასა­კის
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N