გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2014-12-18
გა­ნათ­ლე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის მხარ­დამ­ხარ ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი
თბი­ლი­სის 128-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, პირ­ველ სე­მეს­ტ­რ­ში, საგ­ნობ­რივ კა­თედ­რებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, სკო­ლის დი­რექ­ცი­ამ და­გეგ­მა მოს­წავ­ლე­თა სას­წავ­ლო-შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი კონ­ფე­რენ­ცია — „გა­ნათ­ლე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის მხარ­დამ­ხარ“, რომ­ლის მი­ზა­ნი იყო: მოს­წავ­ლე­თა შე­მეც­ნე­ბი­თი ინ­ტე­რე­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა და თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნის პრაქ­ტი­კულ საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბა, სა­უ­კე­თე­სო პრო­ექ­ტე­ბი­სა და ნაშ­რო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა და წა­ხა­ლი­სე­ბა. ამ იდე­ამ უფ­როს­კ­ლა­სელ­თა დი­დი და­ინ­ტე­რე­სე­ბა გა­მო­იწ­ვია. მათ სხვა­დას­ხ­ვა დის­ციპ­ლი­ნებ­ში აირ­ჩი­ეს თე­მე­ბი, მო­ი­ძი­ეს და და­ა­მუ­შა­ვეს მა­სა­ლა, შექ­მ­ნეს თვალ­სა­ჩი­ნო რე­სურ­სი, ჩა­ა­ტა­რეს ექ­ს­პე­რი­მენ­ტე­ბი. სულ სა­კონ­ფე­რენ­ცი­ოდ, საგ­ნობ­რივ სექ­ცი­ებ­ში, 100-მდე ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი თუ ჯგუ­ფუ­რი პრო­ექ­ტი მომ­ზად­და. 1-5 დე­კემ­ბერს სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო, ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ­ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის, რუ­სუ­ლი ენის, მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა კა­თედ­რებ­მა სექ­ცი­უ­რი სხდო­მე­ბი
ვრცლად>>>
2014-12-18
ვე­ცა­დოთ შევ­ქ­მ­ნათ რა­ი­მე ღი­რე­ბუ­ლი ქვეყ­ნი­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ირაკ­ლი გო­გუა, კრა­კო­ვის ეკო­ნო­მი­კის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — ირაკ­ლი, გვი­ამ­ბე მშობ­ლი­უ­რი სკო­ლი­სა და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი. გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი მო­მა­ვა­ლი და პრო­ფე­სი­უ­ლი არ­ჩე­ვა­ნი? — უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, დი­დი მად­ლო­ბა თქვენს რუბ­რი­კა­ში მოწ­ვე­ვის­თ­ვის. ვეც­დე­ბი, მკითხ­ველს სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­ვუ­ზი­ა­რო სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა. გა­ნათ­ლე­ბა, ჩემ­თ­ვის, უკ­ვე სკო­ლი­დან­ვე იყო პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ქმნის ქვეყ­ნის, ასე­ვე სა­კუ­თარ მო­მა­ვალს, მა­შინ ეს ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად მქონ­და გა­აზ­რე­ბუ­ლი. აქ­ტი­უ­რად ვი­ყა­ვი ჩარ­თუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სებ­ში. ერთ-ერთ წელს გავ­ხ­დი სა­ერ­თა­შო­რი­სო მა­თე­მა­ტი­კუ­რი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი რე­გი­ონ­ში, ეს ჩე­მი პირ­ვე­ლი წარ­მა­ტე­ბა იყო სკო­ლა­ში, რომ­ლის სერ­ტი­ფი­კატ­საც დღემ­დე ვი­ნა­ხავ. წარ­ჩი­ნე­ბით
ვრცლად>>>
2014-12-04
პროფესიული განვითარების ლაბორატორიის იუბილე
ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი 10 წე­ლია, რაც ვახ­ტანგ ეს­ვან­ჯი­ას სა­ხე­ლო­ბის იტა­ლი­ურ სკო­ლა­ში (დი­რექ­ტო­რი — მაია ლაგ­ვი­ლა­ვა) პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რია მუ­შა­ობს. 7 წე­ლია, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ას მა­ნა­ნა ბო­ჭო­რიშ­ვი­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობს. სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რიღს მი­ეძღ­ვ­ნა მას­წავ­ლე­ბელ­თა კონ­ფე­რენ­ცია, რო­მელ­ზეც პე­და­გო­გებ­მა მათ მი­ერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დამ­ხ­მა­რე სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბი — პოს­ტე­რე­ბი, წიგ­ნე­ბი, თე­მა­ტუ­რი გზამ­კ­ვ­ლე­ვე­ბი, სა­მუ­შაო რვე­უ­ლე­ბი, მულ­ტი­მე­დი­უ­რი პრდუქ­ტე­ბი და ა.შ. — წარ­მო­ად­გი­ნეს, რომ­ლე­ბიც სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცე­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის ბა­ზა­ზე შე­იქ­მ­ნა. ყვე­ლა პრე­ზენ­ტა­ცია კონ­კ­რე­ტულ რე­სურ­ს­ზე იყო მიბ­მუ­ლი, რა­მაც მოხ­სე­ნე­ბე­ბი მსმე­ნელ­თათ­ვის უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო და თვალ­სა­ჩი­ნო გა­ხა­და.
მოწ­ვე­უ­ლი იყ­ვ­ნენ: აკა­დე­მი­უ­რი წრე­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი — ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი (რო­მელ­თა­ნაც სკო­ლა აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შ­რომ­ლობს), გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რი, ხა­რის­ხის მარ­თ­ვის სამ­სა­ხუ­რი, გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბი და კერ­ძო სკო­ლე­ბი.
მა­ნა­ნა ბო­ჭო­რიშ­ვი­ლი, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი: „2014 წე­ლი სა­ი­უ­ბი­ლეო წე­ლია, ჩვენს ლა­ბო­რა­ტო­რი­ას 10 წე­ლი შე­უს­რულ­და. რად­გან კონ­ფე­რენ­ცია სა­ი­უ­ბი­ლეო იყო, გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ სკო­ლა­ში ჩაგ­ვე­ტა­რე­ბი­ნა. ჩვე­ნი დარ­ბა­ზის სივ­რ­ცე თა­ვი­სუ­ფა­ლი დას­წ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ გვაძ­ლევ­და (შარ­შან ჩვე­ნი სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბელ­თა კონ­ფე­რენ­ცია მას­წავ­ლე­ბელ­თა სახ­ლ­ში ჩა­ტარ­და და იქ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დას­წ­რე­ბა გვქონ­და, რად­გან ფარ­თი იძ­ლე­ო­და ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას). მო­საწ­ვე­ვე­ბი და­ვუგ­ზავ­ნეთ კერ­ძო სკო­ლებს, რომ­ლე­ბიც მოsკ­ლე­ბუ­ლი არი­ან ამ ტი­პის კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. რო­გორც წე­სი, სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი უმე­ტე­სად სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის მას­იყო.
ვრცლად>>>
2014-12-04
ინო­ვა­ცია ყვე­ლა ბავ­შ­ვის­თ­ვის - ხე­ლახ­ლა წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ მო­მა­ვა­ლი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცი­ის 25-ე წლის­თავ­ზე მსოფ­ლი­ოს ბავ­შ­ვ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ან­გა­რი­ში ად­გენს გეგ­მას ცვლი­ლე­ბე­ბის­თ­ვის.
„სას­წ­რა­ფო მოქ­მე­დე­ბაა სა­ჭი­რო, რომ მი­ლი­ო­ნო­ბით ბავ­შ­ვი არ დარ­ჩეს ინო­ვა­ცი­ე­ბით მო­ტა­ნი­ლი სარ­გებ­ლის მიღ­მა“  — აღ­ნიშ­ნავს გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი (იუნი­სე­ფი) ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცი­ის 25-ე წლის­თავ­ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ახალ ან­გა­რიშ­ში. ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის თა­ნახ­მად, კავ­ში­რებ­სა და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას შე­უძ­ლია ახა­ლი, გლო­ბა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა, რა­თა არ­სე­ბუ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბი ყვე­ლა ბავ­შ­ვამ­დე მი­ვი­დეს.
ან­გა­რიშ­ში მსოფ­ლი­ოს ბავ­შ­ვ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ იუნი­სე­ფი მო­უ­წო­დებს მთავ­რო­ბებს, გან­ვი­თა­რე­ბის სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებს, ბიზ­ნეს­მე­ნებს, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა აქ­ტი­ვის­ტებს და თე­მებს, რომ ერ­თად იმუ­შა­ონ ახა­ლი იდე­ე­ბის­თ­ვის ბავ­შ­ვე­ბის წი­ნა­შე მდგა­რი ყვე­ლა­ზე მწვა­ვე პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად და ახა­ლი გზე­ბის გა­მო­სა­ძებ­ნად, რომ სა­უ­კე­თე­სო და პერ­ს­პექ­ტი­უ­ლი ად­გი­ლობ­რი­ვი ინო­ვა­ცი­ე­ბი უფ­რო მას­შ­ტა­ბუ­რი გახ­დეს — „ხე­ლახ­ლა წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ მო­მა­ვა­ლი: ინო­ვა­ცია ყვე­ლა ბავ­შ­ვის­თ­ვის.“
ვრცლად>>>
2014-12-04
სტუ­დენ­ტუ­რი წლე­ბის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­სა­გო­ნა­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი დროა

რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია თე­ო­ნა ვარ­შა­ლო­მი­ძე,
ჰა­ჯე­ტე­პეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი თურ­ქეთ­ში — თე­ო­ნა, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი... გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— პირ­ველ რიგ­ში, მად­ლო­ბას მო­გახ­სე­ნებთ რუბ­რი­კა­ში მოწ­ვე­ვის­თ­ვის. შე­სა­ნიშ­ნა­ვი რუბ­რი­კაა, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც საზღ­ვარ­გა­რეთ მყო­ფი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი თა­ვი­ანთ გა­მოც­დი­ლე­ბას უზი­ა­რე­ბენ მო­მა­ვალ თა­ო­ბებს, კი­დევ უფ­რო დიდ მო­ტი­ვა­ცი­ას უქ­მ­ნი­ან, თა­ვა­დაც მი­ი­ღონ გა­ნათ­ლე­ბა უცხო­ეთ­ში და იქ მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა, ად­რე თუ გვი­ან, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­ახ­მა­რონ. მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში რამ­დე­ნი­მე სკო­ლა გა­მო­ვიც­ვა­ლე, ჯერ ბა­თუ­მის ¹6 და ¹1 სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ვსწავ­ლობ­დი, შემ­დეგ რ. შა­ჰი­ნის სა­ხე­ლო­ბის მე­გობ­რო­ბის ლი­ცე­უმ­ში გა­და­ვე­დი, ბო­ლოს კი ხელ­ვა­ჩა­უ­რის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა და­ვამ­თავ­რე. ყვე­ლა სკო­ლამ, მას­წავ­ლებ­ლებ­მა და მე­გობ­რებ­მა ჩემ­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კვა­ლი და­ტო­ვეს. სწო­რედ ბავ­შ­ვო­ბის­დ­რო­ინ­დე­ლი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გა­რე­მოა მი­ზე­ზი დღე­ვან­დე­ლი ჩე­მი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ცხოვ­რე­ბი­სა. მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა ზუს­ტად არც კი ვი­ცი რამ გან­საზღ­ვ­რა, ბავ­შ­ვო­ბი­დან­ვე გა­დაჭ­რით ვამ­ბობ­დი, რომ ექი­მი უნ­და გა­მოვ­სუ­ლი­ყა­ვი. თქვენ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ოჯახ­ში ცდი­ლობ­დ­ნენ სა­მე­დი­ცი­ნო გა­და­მე­ფიქ­რე­ბი­ნა და იმ დრო­ის­თ­ვის ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლი „ბიზ­ნე­სის მე­ნეჯ­მენ­ტი“ ამერ­ჩია, მაგ­რამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ვერ შე­მაც­ვ­ლე­ვი­ნეს — 2003 წელს ჩა­ვა­ბა­რე უმაღ­ლეს სა­მე­დი­ცი­ნო სკო­ლა „აიეტ­ში“ (და­ვით ტვილ­დი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი) მე­დი­ცი­ნის ფა­კულ­ტეტ­ზე. 2010 წლი­დან სწავ­ლა თურ­ქეთ­ში გა­ვაგ­რ­ძე­ლე. ამ­ჟა­მად ან­კა­რა­ში, ჰა­ჯე­ტე­პეს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ჯან­დაც­ვის მე­ნეჯ­მენ­ტის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე ვსწავ­ლობ.
ვრცლად>>>
2014-11-27
ჩემ­თ­ვის ცხოვ­რე­ბა აწ­მ­ყოა, ცოდ­ნა — დღე­სას­წა­უ­ლია... თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­ნათ­ლე­ბა ძნე­ლად ჯდე­ბა ამ მო­დელ­ში...
ცი­რა ბარბაქაძე ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სე­მი­ო­ტი­კის კვლე­ვით ცენტრს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობს, რომ­ლის მი­ზა­ნია უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და, ზო­გა­დად, ქარ­თულ ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ სივ­რ­ცე­ში, ახა­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო მი­მარ­თუ­ლე­ბის შე­მო­ტა­ნა და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით კვლე­ვის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა. მი­სი სა­ლექ­ციო კურ­სე­ბი ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მებს მო­ი­ცავს — რა არის პო­ე­ზია, პო­ე­ტე­ბი და მუ­ზე­ბი; მე­ტა­ფო­რე­ბის სამ­ყა­რო და სამ­ყა­რო მე­ტა­ფო­რებ­ში; რი­ტო­რი­კა, სე­მი­ო­ტი­კა. სტუ­დენ­ტე­ბის საყ­ვა­რე­ლი ლექ­ტო­რი ინ­ტერ­ვი­უ­ში თა­ვად ისა­უბ­რებს ამ და სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბებ­ზე. — მრა­ვალ­მ­ხ­რივ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი ხართ, ამი­ტომ მი­ჭირს თე­მის არ­ჩე­ვა, რომ­ლი­თაც სა­უ­ბარს და­ვიწყებთ. მო­დი, სე­მი­ო­ტი­კით და­ვიწყოთ — პირ­ველ რიგ­ში, რა არის სე­მი­ო­ტი­კა? „შე­ხე­დეთ სამ­ყა­როს სე­მი­ო­ტი­კის თვა­ლით და აღ­მო­ა­ჩი­ნეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვი მრა­ვალ გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში“ — ეს თქვე­ნი სიტყ­ვე­ბია და გვირ­ჩი­ეთ, ეს რო­გორ გა­ვა­კე­თოთ?
ვრცლად>>>
2014-11-26
კახა ბენდუქიძე
ოკუ­პა­ცი­ის 200 წე­ლი
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლებ­ში — ალ­ბათ მო­მა­ვა­ლი წლი­დან — მას­წავ­ლებ­ლე­ბი შეძ­ლე­ბენ გა­მო­ი­ყე­ნონ დამ­ხ­მა­რე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო „ოკუ­პა­ცი­ის 200 წე­ლი“.
პირ­ვე­ლად რო­ცა გა­ვი­გე ამ ჯერ არარ­სე­ბუ­ლი წიგ­ნის შე­სა­ხებ, ძა­ლი­ან შე­მე­შინ­და, რომ გა­მო­ვი­დო­და პრი­მი­ტი­უ­ლი აგიტ­პ­რო­პი, თა­ვი­სი შეთ­ქ­მუ­ლე­ბის თე­ო­რი­ე­ბით და ქარ­თ­ვე­ლო­ბის გა­ბუ­ქე­ბით.
მე­რე მივ­ხ­ვ­დი — შე­იძ­ლე­ბა ეს ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი წიგ­ნი იყოს. და არა მარ­ტო მო­წა­ფე­ე­ბი­სათ­ვის.
რა­ტომ?
თუ თქვენ თვლით, ვე­რაგ­მა რუ­სეთ­მა უდ­რე­კი ქარ­თ­ვე­ლი ხალ­ხი მი­ი­ერ­თა, მაგ­რამ ვერ და­ი­მო­ნა, და 200 წე­ლი ჩვენ ყვე­ლა გმი­რუ­ლად ვიბ­რ­ძო­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სათ­ვის, და სრუ­ლად შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნეთ ჩვე­ნი კულ­ტუ­რა, ენა, სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა, მთლი­ა­ნო­ბა, მა­შინ ზღაპ­რე­ბის მომ­ყო­ლი გჭირ­დე­ბათ, და წიგ­ნი არც და­ი­წე­როს, უკე­თე­სია.
თუ გინ­დათ გა­ი­გოთ, რო­გორ გავ­ფარ­ჩაკ­დით, დავ­კარ­გეთ ბევ­რი რამ, შე­ვი­ძი­ნეთ რა­ღაც, უფ­რო სი­მა­ხინ­ჯე, ვიდ­რე სი­ლა­მა­ზე, მა­ინც გა­დავ­რ­ჩით, და ახ­ლა ხე­ლახ­ლა უნ­და სა­კუ­თა­რი თა­ვი შევ­ქ­მ­ნათ, და აგერ ლექ­სიც ამა­ზე: ჩვე­ნის­თა­ნა ბედ­ნი­ე­რი
გა­ნა არის სად­მე ერი?
მძი­მე ყალ­ნით,
ლა­მაზ ფალ­ნით
მორ­თუ­ლი და
მშვე­ნი­ე­რი;
უწყი­ნა­რი,
უჩი­ვა­რი,
ქედ­დ­რე­კი­ლი,
მად­ლი­ე­რი;
უშ­ფოთ­ვე­ლი,
ქვემ­ძ­რო­მე­ლი,
რი­გი­ა­ნი, წე­სი­ე­რი;
ყოვ­ლად მთმე­ნი,
ვით ჯორ-ცხე­ნი,
ნა­ხედ­ნი და ღო­ნი­ე­რი.
ჩვე­ნის­თა­ნა ბედ­ნი­ე­რი
გა­ნა არის სად­მე ერი?!
ყვე­ლა უნ­ჯი,
ყვე­ლა მუნ­ჯი,
გულ­ჩ­ვი­ლი და
ლმო­ბი­ე­რი;
თვა­ლაბ­მუ­ლი,
ვრცლად>>>
2014-11-13
მას­წავ­ლე­ბელ­თა ახა­ლი სა­ხელ­ფა­სო პო­ლი­ტი­კა
ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლებ­ლის სა­ხელ­ფა­სო პო­ლი­ტი­კის მო­წეს­რი­გე­ბა ეტა­პობ­რი­ვად, 2015-2017 წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ი­გეგ­მა. ამ თე­მა­ზე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ და მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ ლია გი­გა­ურ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის 300-მდე პე­და­გოგს ვრცე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ა­წო­დეს. შეხ­ვედ­რა­ზე მოწ­ვე­უ­ლი პე­და­გო­გე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, ახალ სა­ხელ­ფა­სო პო­ლი­ტი­კას გა­ეც­ნენ.
2015-2016 აკა­დე­მი­ურ წელს სკო­ლის პე­და­გო­გის ხელ­ფა­სის ზრდა გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ორ­ჯერ. 2015 წლის ზრდა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს 2015 წლის სა­ხელ­მ­წი­ფო ბი­უ­ჯე­ტის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნო­ნის
ვრცლად>>>
2014-11-13
მოსწავლეთა საჭიროებაზე მორგებული საპილოტე სამედიცინო პროგრამა
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან გა­ნათ­ლე­ბი­სა და ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რო­ე­ბი ერ­თობ­ლივ პრო­ექტს ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ, ესაა სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში სა­მე­დი­ცი­ნო კა­ბი­ნე­ტე­ბის ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბის აღ­დ­გე­ნა. შერ­ჩე­უ­ლი 100 სა­პი­ლო­ტე სკო­ლი­დან რამ­დე­ნი­მეს მო­ნა­ხუ­ლე­ბამ დაგ­ვარ­წ­მუ­ნა, რა დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბით მო­ე­კი­და ორი­ვე უწყე­ბა ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის სის­რუ­ლე­ში მოყ­ვა­ნას. პირ­ვე­ლი, რაც უნ­და აღი­ნიშ­ნოს, ესაა ექი­მის კა­ბი­ნე­ტე­ბის პროგ­რა­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი პა­რა­მეტ­რე­ბის დაც­ვით მოწყო­ბა; მე­ო­რე — მი­სი სა­თა­ნა­დო ინ­ვენ­ტა­რი­თა და მე­დი­კა­მენ­ტე­ბით აღ­ჭურ­ვა — ესეც ქვეპ­როგ­რა­მის და­ნარ­თით ზუს­ტად არის გა­წე­რი­ლი. რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ვად ექიმს, მას მე­ტად სე­რი­ო­ზუ­ლი და სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო ფუნ­ქ­ცია და­ე­კის­რა, ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი ასე­თია: მოს­წავ­ლე­თა ფი­ზი­კუ­რი და გო­ნებ­რი­ვი
ვრცლად>>>
2014-11-06
პროგ­რე­სი იმის­თ­ვის გვჭირ­დე­ბა, რომ თა­ვი­სუ­ფა­ლი ევ­რო­პუ­ლი ქვე­ყა­ნა გავ­ხ­დეთ
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია სო­ფო ხოშ­ტა­რია, II პან­თე­ონ-ასა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — სო­ფო, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი? — და­ვამ­თავ­რე სენტ-ეგ­ზი­უ­პე­რის სა­ხე­ლო­ბის ფრან­გულ-ქარ­თუ­ლი კო­ლე­ჯი. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს სკო­ლა ყვე­ლა მი­სი
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N