გამოდის 1998 წლიდან
2014-11-06
პროგ­რე­სი იმის­თ­ვის გვჭირ­დე­ბა, რომ თა­ვი­სუ­ფა­ლი ევ­რო­პუ­ლი ქვე­ყა­ნა გავ­ხ­დეთ

რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია სო­ფო ხოშ­ტა­რია,

II პან­თე­ონ-ასა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი

— სო­ფო, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი? — და­ვამ­თავ­რე სენტ-ეგ­ზი­უ­პე­რის სა­ხე­ლო­ბის ფრან­გულ-ქარ­თუ­ლი კო­ლე­ჯი. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს სკო­ლა ყვე­ლა მი­სი მოს­წავ­ლის­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად თბილ მო­გო­ნე­ბებს აღ­ძ­რავს. სკო­ლის პე­რი­ო­დი ჩემ­თ­ვის და­უ­ვიწყა­რია. ვთვლი, რომ სკო­ლამ, თი­თო­ე­ულ­მა მას­წავ­ლე­ბელ­მა, სკო­ლის მე­გობ­რებ­მა დი­დი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნეს ჩემს გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მოვ­ყოფ­დი ჩემს დამ­რი­გე­ბელს, ფრან­გუ­ლის მას­წავ­ლე­ბელს და ახ­ლა უკ­ვე ძა­ლი­ან ახ­ლო მე­გო­ბარს — ირი­ნა ტე­რე­ლა­ძეს, რომ­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბა­ცაა, რომ მე და კი­დევ ბევ­რი ჩე­მი თა­ნაკ­ლა­სე­ლი, საფ­რან­გეთ­ში ვსწავ­ლობთ. რა თქმა უნ­და, სკო­ლამ გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად გან­საზღ­ვ­რა ჩე­მი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი. დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბი­დან ყვე­ლას გვქონ­და სა­ერ­თო სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნი

— გვეს­წავ­ლა საფ­რან­გეთ­ში. თუმ­ცა კონ­კ­რე­ტუ­ლად პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვან­ზე სკო­ლას გავ­ლე­ნა არ მო­უხ­დე­ნია. — რა გზა გა­ი­ა­რე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან საფ­რან­გე­თამ­დე და რა­ტომ აირ­ჩიე გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად პა­რი­ზი? — თავ­და­პირ­ვე­ლად, კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნეს სკო­ლა­ში ვსწავ­ლობ­დი. პირ­ველ კურ­ს­ზე გა­ვაგ­ზავ­ნე პა­რიზ­ში სა­ბუ­თე­ბი, მაგ­რამ არ მი­მი­ღეს. რო­გორც გა­ირ­კ­ვა იმი­ტომ, რომ სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში არ ვსწავ­ლობ­დი. უარი ჩემ­თ­ვის საკ­მა­ოდ რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნ­და. ბევ­რ­ნი მივ­დი­ო­დით ერ­თად და ერ­თად გვქონ­და ყვე­ლა­ფე­რი და­გეგ­მი­ლი, მაგ­რამ „არ დავ­ნებ­დი“, გა­და­ვე­დი ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და თა­ვი­დან გა­ვაგ­ზავ­ნე სა­ბუ­თე­ბი. ამ­ჯე­რად მი­მი­ღეს და მა­ინც, ორ­წ­ლი­ა­ნი წვა­ლე­ბის შემ­დეგ, პა­რიზ­ში წა­ვე­დი. თუ რა­ტომ შე­ვარ­ჩიე მა­ინ­ც­და­მა­ინც პა­რი­ზი, ამას მარ­ტი­ვი პა­სუ­ხი აქვს — იმი­ტომ რომ ფრან­გუ­ლი კო­ლე­ჯი და­ვამ­თავ­რე, პირ­ვე­ლი კლა­სი­დან ვსწავ­ლობ­დი ფრან­გულ ენას, ლი­ტე­რა­ტუ­რას, ფრან­გულ კულ­ტუ­რა­სა და ის­ტო­რი­ას; მე და ჩე­მი მე­გობ­რე­ბი, სკო­ლი­დან, რამ­დენ­ჯერ­მე ვი­ყა­ვით პა­რიზ­ში სას­წავ­ლო კურ­სით, ამი­ტომ ეს ქვე­ყა­ნა ჩემ­თ­ვის მე­ო­რე სამ­შობ­ლო­სა­ვი­თაა.

— მი­ამ­ბე პა­რი­ზი ჳჳ პან­თე­ონ-ასა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ის­ტო­რია, რა პრო­ფე­სი­ას ეუფ­ლე­ბი და რამ გა­ნა­პი­რო­ბა პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი? — პან­თე­ონ-ასა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი სორ­ბო­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის იური­დი­უ­ლი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის ფა­კულ­ტე­ტის პირ­და­პი­რი „მემ­კ­ვიდ­რეა“, რო­მე­ლიც ხჳჳ სა­უ­კუ­ნი­დან არ­სე­ბობ­და და 1968 წელს, სტუ­დენ­ტუ­რი გა­მოს­ვ­ლე­ბის შემ­დეგ, და­ი­შა­ლა. დღეს­დღე­ო­ბით ეს სა­მარ­თ­ლის და ეკო­ნო­მი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტია. და­ვამ­თავ­რე ეკო­ნო­მი­კის და მარ­თ­ვის ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კის გან­ხ­რით. ახ­ლა ვაგ­რ­ძე­ლებ მა­გის­ტ­რა­ტუ­რას სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კის გე­ოს­ტ­რა­ტე­გი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. პირ­ველ რიგ­ში, ჩე­მი არ­ჩე­ვა­ნი გა­ნა­პი­რო­ბა იმან, რომ ბავ­შ­ვო­ბი­დან მა­თე­მა­ტი­კი­სად­მი მქონ­და ინ­ტე­რე­სი. რო­ცა ვა­ბა­რებ­დი, „პერ­ს­პექ­ტი­ულ“ ფა­კულ­ტე­ტად ით­ვ­ლე­ბო­და ეკო­ნო­მი­კა, მე­ნეჯ­მენ­ტი, ბიზ­ნე­სი... რაც შე­ე­ხე­ბა მი­მარ­თუ­ლე­ბას, რო­მე­ლიც ავირ­ჩიე უკ­ვე ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის მე­სა­მე კურ­ს­ზე, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში უფ­რო გა­აზ­რე­ბუ­ლი მქონ­და ჩე­მი არ­ჩე­ვა­ნი. ვფიქ­რობ, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კა დღეს ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სფე­როა. მით უმე­ტეს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, რო­მე­ლიც ახ­ლა იწყებს მსოფ­ლიო ეკო­ნო­მი­კა­ში აქ­ტი­უ­რად ჩარ­თ­ვას, ძა­ლი­ან დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს ამ დარ­გ­ში კარ­გი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის ყო­ლას.

— პან­თე­ონ-ასა­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი გას­ცემს თუ არა გრან­ტებს და სტი­პენ­დი­ებს უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის და რა პრი­ვი­ლე­გი­ე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი? — რამ­დე­ნა­დაც ვი­ცი, ჩე­მი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი არ გას­ცემს გრან­ტებს და სტი­პენ­დი­ებს უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის. არ­სე­ბობს სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სამ­სა­ხუ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ეხ­მა­რე­ბი­ან უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს სტი­პენ­დი­ის მო­პო­ვე­ბა­ში, ბი­ნის მო­ძებ­ნა­ში და ა.შ. თუმ­ცა, სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო არ შე­დის იმ ქვეყ­ნე­ბის რიცხ­ვ­ში, რომ­ლის სტუ­დენ­ტებ­საც ეს სამ­სა­ხუ­რე­ბი ეხ­მა­რე­ბი­ან. და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბის ერ­თა­დერ­თი გზა ისევ სა­ქარ­თ­ვე­ლოა. თუმ­ცა, აქაც საკ­მა­ოდ მო­უ­წეს­რი­გე­ბე­ლი სის­ტე­მაა.

— პა­რი­ზი ჳჳ პან­თე­ონ-ასა­სის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ალ­ბათ, ძა­ლი­ან ბევ­რი ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნი სწავ­ლობ­და. ვინ არი­ან ისი­ნი, მოკ­ლედ მი­ამ­ბე მათ შე­სა­ხებ — რო­გორც უკ­ვე ვთქვი, პან­თე­ონ-ასა­სის მთა­ვა­რი პრო­ფი­ლია ეკო­ნო­მი­კა და სა­მარ­თა­ლი. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან ბევ­რი ცნო­ბი­ლი იურის­ტი და ეკო­ნო­მის­ტი გა­მო­ვი­და. მათ შო­რის არის საფ­რან­გე­თის ეროვ­ნუ­ლი ასამ­ბ­ლე­ის არა­ერ­თი წევ­რი, ბევ­რი ყო­ფი­ლი და ამ­ჟა­მინ­დე­ლი მი­ნის­ტ­რი. ამ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლია ბევ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი მოღ­ვა­წე ფრან­კო­ფო­ნურ ქვეყ­ნებ­შიც, მა­გა­ლი­თად, ცენ­ტ­რა­ლუ­რი აფ­რი­კის რეს­პუბ­ლი­კის პირ­ვე­ლი ქა­ლი პრე­ზი­დენ­ტი კათ­რინ სამ­ბა-პან­ზა.

— რა შე­გიძ­ლია გვი­ამ­ბო სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბის, ლექ­ცი­ე­ბი­სა და პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლე­ბის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა ფრან­გუ­ლი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი ქარ­თუ­ლის­გან? — ვერ ვიტყ­ვი, რომ სას­წავ­ლო პროგ­რა­მა დი­დად გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა ქარ­თუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის პროგ­რა­მე­ბის­გან. თუმ­ცა აქა­უ­რი სის­ტე­მა ბევ­რად უფ­რო მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი და გა­მარ­თუ­ლია. მა­სა­ლაც უფ­რო მდი­და­რი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია. ჩე­მი აზ­რით, გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ის, რომ მოთხოვ­ნის სტან­დარ­ტი აქ ბევ­რად უფ­რო მა­ღა­ლია. რა თქმა უნ­და, არ­სე­ბი­თია ისიც, რომ პან­თე­ონ-ასას­ში მსოფ­ლიო დო­ნის პრო­ფე­სო­რე­ბი ას­წავ­ლი­ან, რო­მელ­თა ლექ­ცი­ე­ბის მოს­მე­ნაც, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე მე­ტად, სი­ა­მოვ­ნე­ბაა.

— რა ად­გი­ლი უჭი­რავს საფ­რან­გეთ­ში, კერ­ძოდ პა­რიზ­ში, სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კებს? — ბიბ­ლი­ო­თე­კებს ძა­ლი­ან დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს ნე­ბის­მი­ერ ფრან­გულ და, ზო­გა­დად, ევ­რო­პულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩემს უნი­ვერ­სი­ტეტს საკ­მა­ოდ დი­დი და მდი­და­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კა აქვს, იქ ად­გი­ლი არას­დ­როს არის, იმი­ტომ რომ ყვე­ლა შეჩ­ვე­უ­ლია ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში მე­ცა­დი­ნე­ო­ბას. გა­დამ­დე­ბი გან­წყო­ბაა, ყვე­ლა მე­ცა­დი­ნე­ობს და შენც იძუ­ლე­ბუ­ლი ხარ იმე­ცა­დი­ნო.

— რო­გორ ფიქ­რობ, რა უპი­რა­ტე­სო­ბა აქვს ევ­რო­პულ მო­წი­ნა­ვე უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებს ქარ­თულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან შე­და­რე­ბით? — მთა­ვა­რი უპი­რა­ტე­სო­ბა, ალ­ბათ, მოთ­ხოვ­­ნა და თა­ვად სტუ­დენ­ტე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა სწავ­ლის მი­მართ. აქ ყვე­ლა სტუ­დენტს გა­აზ­რე­ბუ­ლი აქვს, რამ­დე­ნად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა მი­სი მო­მავ­ლის­თ­ვის. ამი­ტო­მაც სწავ­ლას ბევ­რად უფ­რო სე­რი­ო­ზუ­ლად ეკი­დე­ბი­ან და ეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­დამ­დე­ბია. გა­მოც­დე­ბის პე­რი­ოდ­ში იყო დღე­ე­ბი, რო­ცა ჭა­მის­თ­ვი­საც კი ვერ ვიც­ლი­დი. 10-12 სა­ა­თი გა­დაბ­მუ­ლად ვმე­ცა­დი­ნე­ობ­დი, რამ­დე­ნი­მე ღა­მე გა­მი­თე­ნე­ბია. თბი­ლის­ში სწავ­ლის დროს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ვსწავ­ლობ­დი კავ­კა­სი­ის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, რო­მელ­შიც მეტ-ნაკ­ლე­ბად მა­ღა­ლი მოთხოვ­ნე­ბია, არც მი­ფიქ­რია და არც დამ­ჭირ­ვე­ბია მსგავ­სი არაფ­რის გა­კე­თე­ბა. რა თქმა უნ­და, ხაზ­გას­მით უნ­და აღი­ნიშ­ნოს მსოფ­ლიო დო­ნის ლექ­ტო­რე­ბი, რო­მელ­თა ლექ­ცი­ე­ბის გაც­დე­ნა უბ­რა­ლოდ აზ­რა­დაც არა­ვის მოს­დის, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ დას­წ­რე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლია. მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი სის­ტე­მა, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გა­რე­მო, მდი­და­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კა, ეს ყვე­ლა­ფე­რი „გა­ი­ძუ­ლებს“, ის­წავ­ლო და შენც ამ გა­რე­მოს და გა­მარ­თუ­ლი სის­ტე­მის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი წევ­რი გახ­დე.

— უცხო­ეთ­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სის­ტე­მის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში რე­გის­ტ­რა­ცი­ის შე­დე­გად, უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს, სწავ­ლის პირ­ვე­ლი­ვე წლი­დან, უფ­ლე­ბა აქვთ იმუ­შა­ონ ნა­ხე­ვარ გა­ნაკ­ვეთ­ზე. გაქვს თუ არა მუ­შა­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად? — მეც, რო­გორც ნე­ბის­მი­ერ სტუ­დენტს, მაქვს მუ­შა­ო­ბის უფ­ლე­ბა. დაშ­ვე­ბუ­ლია სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბის 60%. თუმ­ცა, მი­უ­ხე­და­ვად ჩე­მი დი­დი სურ­ვი­ლი­სა, ვერ ვპო­უ­ლობ სამ­სა­ხურს. სამ­წუ­ხა­როდ, ჩე­მი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი (და ზო­გა­დად, პა­რი­ზის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი) არ ეხ­მა­რე­ბა სტუ­დენ­ტებს სამ­სა­ხუ­რის მო­ძებ­ნა­ში.

— სად და რო­გორ ატა­რებ თა­ვი­სუ­ფალ დროს? რო­გო­რია ფრან­გუ­ლი სტუ­დენ­ტუ­რი ცხოვ­რე­ბა, რო­გორ ცხოვ­რო­ბენ ფრან­გი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, რა არის მათ­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი? — თა­ვი­სუ­ფალ დროს მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ვა­ტა­რებ. დავ­დი­ვართ პა­ბებ­ში, კლუ­ბებ­ში, სხვა­დას­ხ­ვა ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე. ვცდი­ლობ ვი­მოგ­ზა­უ­რო რაც შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი, რაც, რა თქმა უნ­და, ევ­რო­პა­ში ყოფ­ნი­სას ბევ­რად უფ­რო მარ­ტი­ვი და იაფია. მე­გობ­რებ­თან ერთად ვი­მოგ­ზა­უ­რე ბარ­სე­ლო­ნა­ში, ვე­ნე­ცი­ა­ში, ბერ­ლინ­ში. ფრან­გი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი და­ახ­ლო­ე­ბით ისე­ვე ერ­თო­ბი­ან, რო­გორც ქარ­თ­ვე­ლე­ბი და, ზო­გა­დად, ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა ეროვ­ნე­ბის ადა­მი­ა­ნე­ბი. უბ­რა­ლოდ, პა­რიზ­ში გარ­თო­ბის მე­ტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და არ­ჩე­ვა­ნია.

— რო­გორ ფიქ­რობ, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა და დიპ­ლო­მი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­ში ითა­მა­შებს თუ არა გა­დამ­წყ­ვეტ როლს? მო­მა­ვა­ლი რო­გორ გე­სა­ხე­ბა, სად აპი­რებ დამ­კ­ვიდ­რე­ბას? — აუცი­ლებ­ლად ვა­პი­რებ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბას. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პა­რიზ­ში თავს ძა­ლი­ან კარ­გად ვგრძნობ, არც ერ­თი წუ­თით არ მი­ფიქ­რია აქ დარ­ჩე­ნა. იმე­დი მაქვს, პა­რიზ­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა და­მეხ­მა­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში კარ­გი სამ­სა­ხუ­რის პოვ­ნა­ში, თუმ­ცა არ მგო­ნია, რომ „უცხო­უ­რი დიპ­ლო­მი“ გა­დამ­წყ­ვე­ტი ფაქ­ტო­რი იყოს.

— რას ურ­ჩევ იმ ახალ­გაზ­რ­დებს, რომ­ლებ­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბი­სა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის სურ­ვი­ლი აქვთ — პირ­ველ რიგ­ში ვურ­ჩევ, საზღ­ვარ­გა­რეთ სას­წავ­ლებ­ლად შე­მარ­თე­ბით წა­ვიდ­ნენ, უნ­და იყ­ვ­ნენ დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლე­ბი იმა­ში, რომ ყვე­ლა­ფერს შეძ­ლე­ბენ. ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან ვურ­ჩევ­დი, არ ინერ­ვი­უ­ლონ იმ პა­ტა­რა პრობ­ლე­მე­ბის გა­მო (მა­გა­ლი­თად პა­რიზ­ში, ძი­რი­თა­დად, ბი­უ­როკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ხის პრობ­ლე­მე­ბია), რომ­ლე­ბიც აუცი­ლებ­ლად შეგხ­ვ­დე­ბათ. ბო­ლომ­დე შე­ირ­გონ სტუ­დენ­ტუ­რი ცხოვ­რე­ბის ის ატ­მოს­ფე­რო, სი­ტუ­ა­ცია, რო­მე­ლიც, სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ნაკ­ლე­ბად არის, გა­ერ­თონ, ბევ­რი იმოგ­ზა­უ­რონ. და რა თქმა უნ­და, ის­წავ­ლონ და ეცა­დონ, მო­ერ­გონ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სის­ტე­მა­სა და მოთხოვ­ნებს მი­ნი­მუ­მის დო­ნე­ზე მა­ინც.

— რო­ცა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან ასე შორს ხარ, რა გე­ნატ­რე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად? — მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პა­რიზ­ში მარ­ტო არ ვარ, ვცხოვ­რობ და ვსწავ­ლობ ჩემს ბავ­შ­ვო­ბის მე­გობ­რებ­თან ერ­თად, ალ­ბათ ორი­გი­ნა­ლუ­რი არ ვიქ­ნე­ბი, თუ ვიტყ­ვი, რომ ყვე­ლა­ზე მე­ტად ჩე­მი ოჯა­ხი და მე­გობ­რე­ბი მე­ნატ­რე­ბა. შემ­დეგ უკ­ვე თბი­ლი­სი და თბი­ლი­სის­თ­ვის ჩვე­უ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ საზღ­ვარ­გა­რეთ სას­წავ­ლებ­ლად წას­ვ­ლის ერთ-ერ­თი მი­ზე­ზი „თბი­ლი­სუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის­გან“ გაქ­ცე­ვა იყო, სა­ბო­ლო­ოდ აღ­მოჩ­ნ­და, რომ ზუს­ტად ეს სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი მე­ნატ­რე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად. თუმ­ცა, თბი­ლის­ში ყოფ­ნი­სას ანა­ლო­გი­უ­რი შეგ­რ­ძ­ნე­ბე­ბი მაქვს პა­რიზ­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც. ზუს­ტად ორ კვი­რა­ში მეწყე­ბა პა­რი­ზის ქუ­ჩე­ბის, სახ­ლის, ცხოვ­რე­ბის სტი­ლის ნოს­ტალ­გია.

— რო­ცა ადა­მი­ა­ნი საზღ­ვარ­გა­რეთ ცხოვ­რობს, ალ­ბათ მეტს და ღრმად ფიქ­რობს სამ­შობ­ლო­ზე. საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ტა­რე­ბულ მცი­რე პე­რი­ოდ­შიც კი ადა­მი­ა­ნი სხვა­ნა­ი­რად აფა­სებს სა­კუ­თარ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს. რო­გორ ფიქ­რობ, მიგ­ვი­ღებს ევ­რო­პა ისე­თებს, რო­გო­რე­ბიც ვართ, თუ ძა­ლი­ან ბევ­რი რა­მის გა­და­ხედ­ვა და გა­და­ფა­სე­ბა მოგ­ვი­წევს? — რა თქმა უნ­და, უცხო­ეთ­ში ცხოვ­რე­ბი­სას სხვა­ნა­ი­რად უყუ­რებ, აფა­სებ, გა­ნიც­დი ყვე­ლა­ფერს. ვფიქ­რობ, ჯერ კი­დევ ბევ­რი ეკო­ნო­მი­კუ­რი, სო­ცი­ა­ლუ­რი თუ მენ­ტა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა უნ­და გა­და­იჭ­რას იმის­თ­ვის, რომ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ქვე­ყა­ნა გვერ­ქ­ვას. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ეს პრო­ცე­სი უკ­ვე დაწყე­ბუ­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით ახალ­გაზ­რ­დებს შო­რის. გარ­კ­ვე­უ­ლი „ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი“ (რომ­ლე­ბიც სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში სუ­ლაც არ არის ღი­რე­ბუ­ლი), სა­ბედ­ნი­ე­როდ, უკ­ვე გა­და­ფა­სე­ბუ­ლია. თუმ­ცა სუ­ლაც არ მგო­ნია, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმის­თ­ვის უნ­და მოხ­დეს, რომ ევ­რო­პამ „მიგ­ვი­ღოს“. პროგ­რე­სი გვჭირ­დე­ბა იმის­თ­ვის, რომ სა­ბო­ლო­ოდ ბუ­ნებ­რი­ვად გავ­ხ­დეთ დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი, ტო­ლე­რან­ტუ­ლი, ნორ­მა­ლურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლი ევ­რო­პუ­ლი ქვე­ყა­ნა.

— შენ ღირ­სე­უ­ლი წი­ნაპ­რე­ბის შთა­მო­მა­ვა­ლი ხარ, გვი­ამ­ბე მათ შე­სა­ხებ... — ჩე­მი დი­დი ბე­ბია — ანას­ტა­სია ერის­თა­ვი-ხოშ­ტა­რია და ბა­ბუა — დუ­ტუ მეგ­რე­ლი (დი­მიტ­რი ხოშ­ტა­რია) ცნო­ბი­ლი მწერ­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ. მე­ო­რე მხრი­დან ჩე­მი წი­ნა­პა­რი იყო მა­რი ბრო­სე — ცნო­ბი­ლი ფრან­გი ის­ტო­რი­კო­სი, რო­მელ­მაც სა­ფუძ­ვე­ლი და­უ­დო ევ­რო­პულ ქარ­თ­ვე­ლო­ლო­გი­ას. ალ­ბათ ფრან­გუ­ლი გე­ნე­ტი­კის „ბრა­ლია“, რომ ჩვენს ოჯახ­ში ყო­ველ­თ­ვის იყო გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ინ­ტე­რე­სი ფრან­გუ­ლი კულ­ტუ­რი­სად­მი. მეც სწო­რედ ამის გა­მო მოვ­ხ­ვ­დი ფრან­გულ კო­ლეჯ­ში და სა­ბო­ლო­ოდ — საფ­რან­გეთ­ში. — ანას­ტა­სია ერის­თა­ვი-ხოშ­ტა­რია იყო პირ­ვე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი ქა­ლი მწე­რა­ლი, რო­მელ­მაც ქა­ლე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზე გა­ა­მახ­ვი­ლა ყუ­რადღე­ბა. მი­სი თა­ოს­ნო­ბით და­არ­ს­და ორ­გა­ნი­ზა­ცია „მან­დი­ლო­სა­ნი“. და­მე­თან­ხ­მე­ბი, რომ იმ დრო­ში ქარ­თ­ვე­ლი აზ­ნა­უ­რი ქა­ლე­ბის ყო­ფა-ცხოვ­რე­ბის, ძვე­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის ცვლი­ლე­ბი­სა და ახა­ლი ეკო­ნო­მი­კურ-მო­რა­ლუ­რი წეს­რი­გის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის შე­სა­ხებ მო­წო­დე­ბა ნამ­დ­ვი­ლი გმი­რო­ბა იყო. რო­გორ აფა­სებ მის შე­უ­პოვ­რო­ბას და შე­მარ­თე­ბას? — ცო­ტა ხნის წინ, წა­ვი­კითხე ანას­ტა­სია ერის­თავ-ხოშ­ტა­რი­ას დღი­უ­რი, რო­მელ­საც ის 22-23 წლის ასაკ­ში წერ­და. ზუს­ტი გა­გე­ბით, ეს დღი­უ­რი არც არის. მას­ში ანას­ტა­სია თა­ვი­სი დრო­ის პრობ­ლე­მებ­სა და სა­კუ­თარ გეგ­მებ­ზე წერს. ამ დღი­ურ­მა ჩემ­ზე დი­დი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ჩე­მი ასა­კის ანას­ტა­სია ფიქ­რობს გლო­ბა­ლურ პრობ­ლე­მებ­ზე, მსჯე­ლობს ქალ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე იმ ეპო­ქა­ში, რო­ცა ამა­ზე ცო­ტა ვინ­მე თუ ფიქ­რობ­და და, მით უმე­ტეს, ხმა­მაღ­ლა სა­უბ­რობ­და. გან­სა­კუთ­რე­ბულ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას ანი­ჭებ­და ქა­ლე­ბის გა­ნათ­ლე­ბის სა­კითხს და ეს ბუ­ნებ­რი­ვი­ცაა. მეცხ­რა­მე­ტე სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს ხომ, ამ თვალ­საზ­რი­სით, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა ქა­ლებ­სა და მა­მა­კა­ცებს შო­რის ძა­ლი­ან თვალ­ში­სა­ცე­მი იყო. ქა­ლებს შო­რის უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა ერ­თე­უ­ლებს თუ ჰქონ­დათ მი­ღე­ბუ­ლი. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა „მან­დი­ლო­სა­ნი“, რო­მელ­საც თქვენ ახ­სე­ნებთ, იმ დრო­ის­თ­ვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნა იყო. თა­ვი­სი მიზ­ნე­ბით, ის ევ­რო­პულ ფე­მი­ნის­ტურ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს ჰგავ­და.

— ყვე­ლა ქარ­თ­ვე­ლის­თ­ვის ბავ­შ­ვო­ბი­დან ნაც­ნო­ბი და ახ­ლო­ბე­ლია ლექ­სი „პა­ტა­რა ქარ­თ­ვე­ლი“ და მოთხ­რო­ბა „ქი­ნა­ქი­ნა“. რა გან­ც­დაა, რო­ცა შე­ნი წი­ნაპ­რის — დუ­ტუ მეგ­რე­ლის შე­მოქ­მე­დე­ბა, თუნ­დაც ერ­თი ლექ­სი, მრა­ვა­ლი წლის შემ­დე­გაც არ კარ­გავს აქ­ტუ­ა­ლო­ბას? — რაც შე­ე­ხე­ბა დუ­ტუ მეგ­რელს, მი­სი „ქი­ნა­ქი­ნა“ და „პა­ტა­რა ქარ­თ­ვე­ლი“ ყვე­ლამ ზე­პი­რად იცის. ბავ­შ­ვო­ბი­დან მახ­სოვს ის პირ­ვე­ლი, სა­ოც­რად თბი­ლი გან­ც­და, რო­დე­საც „ქი­ნა­ქი­ნა“ წა­ვი­კითხე (ან წა­მი­კითხეს) და ის ბავ­შ­ვუ­რი შეგ­რ­ძ­ნე­ბა, რო­ცა ვინ­მე „პა­ტა­რა ქარ­თ­ველს“ ამ­ბობ­და. ეს ყვე­ლა­ფე­რი, რა თქმა უნ­და, სა­ა­მა­ყოა.

— რა არის შენ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე ძვირ­ფა­სი ნივ­თი, რე­ლიქ­ვია, რო­მე­ლიც წი­ნაპ­რე­ბის­გან დაგ­რ­ჩა? — არ ვი­ცი, რამ­დე­ნად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს რე­ლიქ­ვი­ად დღი­უ­რი, რო­მე­ლიც ზე­მოთ ვახ­სე­ნე. დარ­ჩა ფო­ტო­ე­ბი, რო­მელ­თა თვა­ლი­ე­რე­ბაც ძა­ლი­ან მიყ­ვარ­და ბავ­შ­ვო­ბა­ში. დარ­ჩა წე­რი­ლე­ბი და სხვა სა­ბუ­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც ახ­ლა ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­შია და­ცუ­ლი, ანას­ტა­სია ერის­თა­ვი-ხოშ­ტა­რი­ა­სა და დუ­ტუ მეგ­რე­ლის არ­ქივ­ში. მათ შო­რის არის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის წე­რი­ლი დუ­ტუ მეგ­რე­ლი­სად­მი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა „მან­დი­ლოს­ნის“ წეს­დე­ბის ხელ­ნა­წე­რი და სხვ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ჩემ­თ­ვის უძ­ვირ­ფა­სე­სია.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

25-28(942)N