გამოდის 1998 წლიდან
რა პერ­ს­პექ­ტი­ვა აქვს არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში

 

 

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

22 ივ­ნისს, არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბის სა­კითხის აქ­ტუ­ა­ლი­ზა­ცი­ი­სა და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბი­სა და პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბის გან­ხილ­ვის მიზ­ნით, კონ­ფე­რენ­ცია ჩა­ტარ­და.
არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის (რომ­ლის მი­ღე­ბა სწავ­ლის ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს შე­უძ­ლია სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ან მათ მიღ­მა) მი­ზა­ნი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი სერ­ტი­ფი­კა­ტის ან დიპ­ლო­მის მი­ღე­ბა არ არის. თუმ­ცა, ამ ფორ­მატ­ში მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნი­სა და უნა­რე­ბის აღი­ა­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბის არ­სე­ბო­ბა ზრდის არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას რო­გორც და­საქ­მე­ბის­თ­ვის, ასე­ვე სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის­თ­ვის ფორ­მა­ლურ გა­რე­მო­ში და მას გან­სა­კუთ­რე­ბულ ად­გილს ანი­ჭებს მთე­ლი სი­ცოცხ­ლის მან­ძილ­ზე სწავ­ლის კონ­ტექ­ს­ტ­ში.
არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბის სა­კითხს დღის წეს­რიგ­ში აყე­ნებს არა მხო­ლოდ „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნო­ნის პრო­ექ­ტი, არა­მედ გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მე­ბი. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცვლი­ლე­ბე­ბი — კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის მი­ნი­ჭე­ბა მხო­ლოდ ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გზით არ მოხ­დე­ბა.
არ­სე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე, მიღ­წე­ვებ­სა და გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე ისა­უბ­რა პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის ექ­ს­პერ­ტ­მა, ანას­ტა­სია ქი­ტი­აშ­ვილ­მა. მან წარ­მო­ად­გი­ნა აღი­ა­რე­ბის მე­თო­დო­ლო­გია და პი­ლო­ტი­რე­ბის შე­დე­გე­ბი, რო­მე­ლიც გან­ხორ­ცი­ელ­და ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრო­ექ­ტ­ში „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის“.
სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ერთ-ერ­თი მი­ზა­ნია პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის სა­უ­კე­თე­სო სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბას­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა. ამ მხრივ, რე­ფორ­მის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბის სის­ტე­მის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბის კონ­ცეფ­ცი­ი­სა და მიდ­გო­მე­ბის სა­ერ­თო კონ­ტექ­ს­ტი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნონ­ში „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ და „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის სტრა­ტე­გი­ა­ში 2013-2020 წწ“.

ნი­კო­ლოზ რაჭ­ვე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში იუნი­სე­ფის ელ­ჩი გახ­და

 

 ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

26 ივ­ნისს, სა­გან­გე­ბო ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე, ნი­კო­ლოზ რაჭ­ველს, კომ­პო­ზი­ტორს, დი­რი­ჟორ­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი სიმ­ფო­ნი­უ­რი ორ­კეს­ტ­რის სამ­ხატ­ვ­რო ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (იუნი­სე­ფის) ელ­ჩის წო­დე­ბა მი­ე­ნი­ჭა. მის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლი და­ეთ­მო­ბა ად­ვო­კა­ტი­რე­ბას, შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვი­სა და ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის აღ­მოფხ­ვ­რის მიზ­ნით.

გა­ლაკ­ტი­ო­ნი და თბი­ლი­სი

 

 მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი წიგ­ნე­ბის სახ­ლის „სა­ბა“ და „არ­ტა­რე­ას“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით, და­იწყო ახა­ლი პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც „ქა­ლა­ქი — ბიბ­ლი­ო­თე­კის“ ფარ­გ­ლებ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ პრო­ექ­ტი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს, სსიპ ბავ­შ­ვ­თა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ფონ­დის მხარ­და­ჭე­რით.
 პირ­ვე­ლი ტუ­რი — „გა­ლაკ­ტი­ო­ნი და თბი­ლი­სი“ — 24 ივ­ნისს გან­ხორ­ცი­ელ­და. გა­ლაკ­ტი­ო­ნის ხიდ­თან შეკ­რე­ბი­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, პო­ეტ რა­ტი ამაღ­ლო­ბელს შეხ­ვ­დ­ნენ და მას­თან ერ­თად,  გა­ლაკ­ტი­ო­ნის სახლ-მუ­ზე­უმს ეწ­ვივ­ნენ, სა­დაც ტუ­რის პირ­ვე­ლი მოწ­ვე­უ­ლი სტუ­მა­რი, იმავდროულად მასპინძელი, პო­ე­ტი ვახ­ტანგ ჯა­ვა­ხა­ძე ელო­დე­ბო­დათ. ახალ­გაზ­რ­დებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ,

N26(780)