გამოდის 1998 წლიდან
ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­როს გავ­ლე­ნა ბავ­შ­ვებ­ზე

 

 

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

„უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­როს უსაფ­რ­თხო­ე­ბა და გავ­ზარ­დოთ ინ­ტერ­ნე­ტის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბა ყვე­ლა­ზე და­უც­ვე­ლი ბავ­შ­ვე­ბი­სათ­ვის“ — ამ გან­ცხა­დე­ბას გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი აკე­თებს და აქ­ვეყ­ნებს ან­გა­რიშს ციფ­რულ ბა­რი­ე­რებ­ზე და აანა­ლი­ზებს ინ­ტერ­ნე­ტი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის გავ­ლე­ნას ბავ­შ­ვე­ბის უსაფ­რ­თხო­ე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის სა­კითხებ­ზე.
მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბავ­შ­ვე­ბი მა­სი­უ­რად სარ­გებ­ლო­ბენ ინ­ტერ­ნე­ტით (მსოფ­ლიო მას­შ­ტა­ბით, 3 ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხ­მა­რებ­ლი­დან 1 ბავ­შ­ვია), ძა­ლი­ან ცო­ტა რამ კეთ­დე­ბა ციფ­რულ სამ­ყა­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი საფ­რ­თხე­ე­ბის­გან ბავ­შ­ვე­ბის და­სა­ცა­ვად და უსაფ­რ­თხო ინ­ტერ­ნე­ტის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, — ნათ­ქ­ვა­მია გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის მთა­ვარ წლი­ურ ან­გა­რიშ­ში.
„ბავ­შ­ვე­ბი ციფ­რულ სამ­ყა­რო­ში“ გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პირ­ვე­ლი სრულ­ყო­ფი­ლი მი­მო­ხილ­ვაა, რო­მელ­შიც სხვა­დას­ხ­ვა ჭრილ­შია გან­ხი­ლუ­ლი ციფ­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გავ­ლე­ნა ბავ­შ­ვე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ზე და მო­მავ­ლის პერ­ს­პექ­ტი­ვებ­ზე, გან­საზღ­ვ­რუ­ლია საფ­რ­თხე­ე­ბი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ან­გა­რიშ­ში ნათ­ქ­ვა­მია, რომ მთავ­რო­ბე­ბი და კერ­ძო სექ­ტო­რი ჩა­მორ­ჩე­ბი­ან ცვლი­ლე­ბე­ბის ტემპს, შე­დე­გად კი მა­ტუ­ლობს ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის ახა­ლი რის­კე­ბი­სა და ზი­ა­ნის საფ­რ­თხე, მი­ლი­ო­ნო­ბით და­უც­ვე­ლი ბავ­შ­ვი კი სრუ­ლი­ად უგულ­ვე­ბელ­ყო­ფი­ლი რჩე­ბა.

რა ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა სქე­მა­ში 2018 წელს

 

მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა, რე­ა­ლუ­რად, ერ­თი წე­ლია, რაც სრუ­ლი დატ­ვირ­თ­ვით მუ­შა­ობს. სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, გარ­და იმი­სა, რომ გან­ხორ­ცი­ელ­და მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­ფე­ხუ­რებ­რი­ვი წინ­ს­ვ­ლა და სის­ტე­მა­ში გაჩ­ნ­და უფ­რო მე­ტი უფ­რო­სი და წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, უკ­ვე 9 მენ­ტო­რი პე­და­გო­გიც გვყავს, რო­მელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა სას­წავ­ლო წლის ბო­ლომ­დე კი­დევ გა­იზ­რ­დე­ბა. ასე­ვე, სკო­ლებ­ში მას­წავ­ლებ­ლის შე­ფა­სე­ბის სრუ­ლი­ად ახა­ლი სის­ტე­მა ჩა­მო­ყა­ლიბ­და და სქე­მა მოქ­მე­დებს, რო­გორც პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის დამ­ხ­მა­რე სის­ტე­მა.

მხო­ლოდ სკო­ლის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბით სა­სურ­ველ შე­დეგს ვერ მი­ვი­ღებთ

სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გრძელ­დე­ბა მსჯე­ლო­ბა იმა­ზე, თუ რა და რო­გორ შე­იც­ვა­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში, რომ მსგავ­სი ტრა­გე­დი­ე­ბი (ვგუ­ლის­ხ­მობთ ხო­რა­ვას ქუ­ჩა­ზე მომ­ხ­დარ მკვლე­ლო­ბას) აღარ გან­მე­ორ­დეს, რა პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ზო­მე­ბი იქ­ნე­ბა ეფექ­ტუ­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბის ძა­ლა­დო­ბის­გან და­სა­ცა­ვად. ამ სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით რამ­დე­ნი­მე მო­საზ­რე­ბას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.
და­თო ტუ­რაშ­ვი­ლი მწე­რა­ლი

1(795)N