გამოდის 1998 წლიდან
ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში ასახული ადამიანების უფლებების ასპექტების

 

 ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

25 ივ­ნისს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხალ­ხო დამ­ც­ველ­მა, ნი­ნო ლომ­ჯა­რი­ამ, წარ­მო­ად­გი­ნა სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის კვლე­ვა „ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სა და სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შე­სა­ხებ ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში“, რო­მე­ლიც და­ნი­ის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის (DIHR)) და­ფი­ნან­სე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და.  კვლე­ვა მო­ი­ცავს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა სწავ­ლე­ბის კუთხით არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებ­სა და გა­მოწ­ვე­ვებს — სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბის, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ რე­გუ­ლი­რე­ბის ჩარ­ჩოს, სკო­ლე­ბის სას­წავ­ლო კლი­მა­ტი­სა და სკო­ლე­ბის მარ­თ­ვის/ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის პრაქ­ტი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით.
ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­თა სფე­რო­ში სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის და მათ შო­რის, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ფე­ხურ­ზე სწავ­ლე­ბის ხელ­შეწყო­ბის მიზ­ნით, სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა აკა­დე­მი­ამ 64 სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლა­ში, მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი და თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი ჩა­უ­ტარ­და სამ სა­მიზ­ნე ჯგუფს: ვჳჳ-ხჳჳ კლა­სის მოს­წავ­ლე­ებს, იმ საგ­ნე­ბის პე­და­გო­გებს, რო­მელ­თა სას­წავ­ლო პროგ­რა­მაც მო­ი­ცავს ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის ას­პექ­ტებს და სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ას, სულ 1480 ინ­ტერ­ვიუ.
სა­ხალ­ხო დამ­ც­ველ­მა ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ფე­ხურ­ზე ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სა და სას­წავ­ლო გა­რე­მოს დახ­ვე­წის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე ისა­უბ­რა და აღ­ნიშ­ნა, რომ სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ბო­ლო რამ­დე­ნი­მე წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, სას­წავ­ლო პროგ­რა­მებ­ში ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბებს ჯერ კი­დევ მოკ­რ­ძა­ლე­ბუ­ლი ად­გი­ლი უჭი­რავს და, ძი­რი­თა­დად, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დარ­გის საგ­ნებ­შია ასა­ხუ­ლი.
„ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის სფე­რო­ში ცოდ­ნი­სა და ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბის და­ბალ ხა­რისხს, ძი­რი­თა­დად, ორი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რი გა­ნა­პი­რო­ბებს — ერ­თი, რომ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა დაც­ვის სა­კითხებ­ზე მო­მა­ვა­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მე­ბი სრულ­ყო­ფი­ლად შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი არ არის და მე­ო­რე — ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მას­წავ­ლებ­ლებს არც შემ­დ­გომ ეძ­ლე­ვათ.
ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში მცი­რე დრო ეთ­მო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ გა­ნათ­ლე­ბას და ჩაღ­რ­მა­ვე­ბულ­მა ინ­ტერ­ვი­უ­ებ­მა ნათ­ლად წარ­მო­ა­ჩი­ნა, რომ მოს­წავ­ლე­თა ცოდ­ნა ამ სფე­რო­ში, უმე­ტეს შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ზე­და­პი­რუ­ლია. მი­მაჩ­ნია, რომ სას­კო­ლო ასაკ­ში ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ ძი­რი­თა­დი ფაქ­ტე­ბის შე­სას­წავ­ლად და პრაქ­ტი­კა­ში მათ და­სა­ნერ­გად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია სას­კო­ლო გა­რე­მო, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბებ­ზე იქ­ნე­ბა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, ანუ კლი­მა­ტი, სა­დაც ცოდ­ნას­თან ერ­თად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ხდე­ბა, მოს­წავ­ლე­ებს მი­ე­ცეთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ჩა­მო­ი­ყა­ლი­ბონ და გა­მო­ი­ყე­ნონ სა­კუ­თა­რი და სხვა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის და­სა­ცა­ვად აუცი­ლე­ბე­ლი პრაქ­ტი­კუ­ლი უნა­რე­ბი“ — გა­ნაცხა­და ნი­ნო ლომ­ჯა­რი­ამ.

ოცდათორმეტი წელია სკოლაში ვასწავლი

 

  

 

 

რუ­სუ­დან ბა­სი­ლაია
მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი
სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის
უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

ჩემ შე­სა­ხებ
მე ვარ რუ­სუ­დან ბა­სი­ლაია — მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ვე­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სქე­მის შე­ფა­სე­ბის ჯგუ­ფის წევ­რი. და­ვი­ბა­დე მარ­ტ­ვილ­ში. ვსწავ­ლობ­დი მარ­ტ­ვი­ლის პირ­ველ სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში. და­ვამ­თავ­რე ქუ­თა­ი­სის აკა­კი წე­რეთ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. უკ­ვე ოც­და­თორ­მე­ტი წე­ლია მშობ­ლი­ურ სკო­ლა­ში ვას­წავ­ლი.
პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი

კო­მიქ­სე­ბი­სა და ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ამე­რი­კის სა­ელ­ჩო­სა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის „პარ­სეკ 1“ ხელ­შეწყო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლომ პირ­ვე­ლად უმას­პინ­ძ­ლა კო­მიქ­სე­ბი­სა და ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბის ფეს­ტი­ვალს, რო­მე­ლიც ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში გა­ი­მარ­თა და რამ­დე­ნი­მე მი­მარ­თუ­ლე­ბას მო­ი­ცავ­და — კო­მიქ­სე­ბის გა­მო­ფე­ნა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი, კოს­ტუ­მი­რე­ბუ­ლი სა­ნა­ხა­ო­ბა, თე­ატ­რა­ლუ­რი მა­კი­ა­ჟის ხე­ლოვ­ნე­ბა, სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბის, მათ შო­რის, ამე­რი­კე­ლი მხატ­ვ­რის, დე­ვიდ კა­მის ნა­მუ­შევ­რე­ბი. ფეს­ტი­ვალ­მა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა იმ დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელ­ზე, ვის ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­შიც კო­მიქ­სე­ბი, მან­გა, სა­მა­გი­დო თუ ვი­დე­ო­თა­მა­შე­ბი და ქოს­ფ­ლეი შე­დის. ერთ სივ­რ­ცე­ში გა­ცოცხ­ლე­ბუ­ლი მარ­ვე­ლი­სა და დი­სის გმი­რე­ბი, ვი­ზუ­ა­ლუ­რი პო­ე­ზია, სიტყ­ვი­სა და გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის ბა­ლან­სი, სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბის მხატ­ვ­რე­ბის მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი კო­მიქ­სე­ბი სა­ო­ცარ სა­ნა­ხა­ო­ბას ქმნი­და.

24(816)N