გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-03-30
ამე­რი­კუ­ლი ფილ­მე­ბის ჩვე­ნე­ბა

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ელ­ჩო­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის მარ­ჯო­რი და ოლი­ვერ უორ­დ­რო­პე­ბის სა­ხე­ლო­ბის ან­გ­ლო-ამე­რი­კუ­ლი სამ­კითხ­ვე­ლო დარ­ბა­ზის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ახა­ლი ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტი — „American Film Showcase“ და­იწყო.
პრო­ექ­ტი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ელ­ჩოს დახ­მა­რე­ბით, 40-ზე მეტ ქვე­ყა­ნა­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი რე­ჟი­სო­რე­ბის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ფილ­მე­ბი­სა და ანი­მა­ცი­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით, ამე­რი­კულ კულ­ტუ­რა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აც­ნობს. თვე­ში ერ­თხელ, პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში,
ვრცლად>>>
2017-03-30
როცა ფანტასტიკა განსაკუთრებით საინტერესოა
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი მწერ­ლის სტუმ­რო­ბა გა­მორ­ჩე­უ­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნაა სკო­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში, მით უმე­ტეს, თუ ეს მწე­რა­ლი ფან­ტას­ტი­კის ჟან­რ­ში მუ­შა­ობს და მი­სი მკითხ­ვე­ლე­ბიც სწო­რედ ამ ჟან­რის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი არი­ან. ამ ინ­ტე­რეს­თა თან­ხ­ვედ­რის შე­დე­გია მწე­რალ ნა­ტო და­ვი­თაშ­ვი­ლი­სა და 128-ე სკო­ლის ვჳ-კლა­სელ­თა შეხ­ვედ­რა, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლებ­ლის, თი­ნა ბურ­კა­ძი­სა და სკო­ლის ბიბ­ლი­ო­თე­კა­რის, თეა სი­ლა­გა­ძის ძა­ლის­ხ­მე­ვით გა­ი­მარ­თა. რა­ტომ მა­ინ­ცა­და­მა­ინც ნა­ტო და­ვი­თაშ­ვი­ლი, ამის შე­სა­ხებ ქალ­ბა­ტონ­მა თი­ნა გვი­ამ­ბო: „თბი­ლი­სის მე­რი­ამ გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი რამ­დე­ნი­მე თე­მა­ზე, მათ შო­რის იყო
ვრცლად>>>
2017-03-23
პრო­ფე­სი­ა­ში შე­მოს­ვ­ლის „გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი“ გზე­ბი
ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წის­ნ­ვ­ლის სქე­მა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, სკო­ლა­ში მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბა­ზეც აისა­ხა. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით, მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის სკო­ლა­ში საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის გზე­ბი ასე გა­ნი­საზღ­ვ­რა: ჳ გზა — ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი სა­ბა­კა­ლავ­რო-სა­მა­გის­ტ­რო 300-კრე­დი­ტი­ა­ნი პროგ­რა­მა; ჳჳ გზა — ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა + საგ­ნის გა­მოც­და + მას­წავ­ლებ­ლის მომ­ზა­დე­ბის 60-კრე­დი­ტი­ა­ნი პროგ­რა­მა; ჳჳჳ გზა — ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა + საგ­ნის გა­მოც­და + მას­წავ­ლებ­ლის კვა­ლი­ფი­კა­ცია; ჳვ გზა — სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი; ვ გზა — დოქ­ტო­რის აკა­დე­მი­უ­რი ხა­რის­ხი. სქე­მის წი­ნა ვერ­სი­ა­ში იყო ჩა­ნა­წე­რი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, მა­ი­ნორ პროგ­რა­მის გავ­ლა ერთ-ერთ გზად გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და —
ვრცლად>>>
2017-03-23
დე­ბა­ტე­ბი — ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაკ­ვე­თი­ლის ნა­წი­ლი აზ­როვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი ეს არ იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი გაკ­ვე­თი­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი გა­გე­ბით, მაგ­რამ ეს იყო გაკ­ვე­თი­ლი, რო­მე­ლიც, ყო­ველ­გ­ვა­რი საგ­ნობ­რი­ვი გა­მო­კითხ­ვის გა­რე­შეც, ად­ვი­ლად და­გარ­წ­მუ­ნებთ, თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლე, ნე­ბის­მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბულ თე­მა­ზე, რო­გორ თა­ვი­სუფ­ლად გა­მოთ­ქ­ვამს სა­კუ­თარ მო­საზ­რე­ბას, კა­მა­თობს ოპო­ნენ­ტ­თან, ცდი­ლობს სა­კუ­თა­რი აზ­რის უპი­რა­ტე­სო­ბა­ში და­არ­წ­მუ­ნოს იგი და ამას შე­სა­შუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბით აკე­თებს. აქ არ არი­ან გა­მორ­ჩე­უ­ლად აქ­ტი­უ­რი ან პა­სი­უ­რი ბავ­შ­ვე­ბი; კარ­გად ჩანს, რომ მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი მე­თო­დი ყვე­ლას­თ­ვის თა­ნაბ­რად მი­სა­ღე­ბი და სა­ხა­ლი­სოა.
ვრცლად>>>
2017-03-23
ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­და
   პრო­ექტ „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლის“ ფორ­მატ­ში კერ­ძო სკო­ლა ლი­ცე­უ­მის მოს­წავ­ლე­ე­ბი (ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი — ქი­მი­ის პე­და­გო­გი ქე­თი ქი­ქო­ძე) აწარ­მო­ე­ბენ კვლე­ვებს ემიგ­რან­ტ­თა ცხოვ­რე­ბა­სა და მოღ­ვა­წე­ო­ბა­ზე. ამ­ჟა­მად,  მათ შე­ის­წავ­ლეს ავი­ა­კონ­ს­ტ­რუქ­ტო­რე­ბის მი­ერ გან­ვ­ლი­ლი გზა. ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვი­ლი
„სრუ­ლი­ად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ცოდ­ნის ისე გაღ­რ­მა­ვე­ბა, რომ მთვა­რეს გავ­ც­დეთ და ვე­ნე­რას და მარსს მი­ვაღ­წი­ოთ, მთა­ვა­რია ენ­თუ­ზი­აზ­მი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბა და გამ­ბე­და­ო­ბა გვე­ყოს“ — ეს სიტყ­ვე­ბი ეკუთ­ვ­ნის ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვილს, რო­მე­ლიც ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­დად დარ­ჩა.
ვრცლად>>>
2017-03-16
ვე­რა­სო­დეს ვი­ფიქ­რებ­დი, თუ ოდეს­მე მას­წავ­ლე­ბე­ლი გავ­ხ­დე­ბო­დი
რუბრიკის სტუმარია გაგა შეთეკაური,
შუაფხოს საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი — გა­გა, გვი­ამ­ბე მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— ათი წე­ლი ვსწავ­ლობ­დი გა­მარ­ჯ­ვე­ბის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, XI კლა­სი და­ვამ­თავ­რე  რუს­თა­ვის მე-6 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, რუ­სულ სექ­ტორ­ზე. ვფიქ­რობ, ჩე­მი პი­როვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში ძა­ლი­ან დი­დი რო­ლი ითა­მა­შეს ჩემ­მა მას­წავ­ლებ­ლებ­მა. ყვე­ლა­ზე მე­ტად, რაც
ვრცლად>>>
2017-03-16
დე­ცენ­ტ­რა­ლი­ზა­ცია — სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ახალი ეტა­პი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გიორგი მაჩაბელი, მასწავლებელთა პრო­­­ფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი სერ­ვი­სის მიმ­წო­დე­ბე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის რე­გის­ტ­რა­ცი­ას აცხა­დებს. წელს ცენ­ტ­რ­მა პრი­ო­რი­ტე­ტებ­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი სწო­რედ პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დე­ცენ­ტ­რა­ლი­ზა­ცი­ის პრო­ცესს და­უთ­მო, რო­მე­ლიც, სხვა­დას­ხ­ვა სერ­ვი­სის მიმ­წო­დე­ბე­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მი­ერ, ცენ­ტ­რ­თან ერ­თად, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი პროგ­რა­მე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.
ვრცლად>>>
2017-03-16
სის­ტე­მუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ფა­სე­ბის პრო­ცე­სის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი, უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ციი­სა და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სათ­ვის, ფარ­თო სპექ­ტ­რის გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე და მა­ღალ­კ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ექ­ს­პერ­ტე­ბის შე­სარ­ჩე­ვად. ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სი წლე­ბია ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის ხელ­შეწყო­ბის მიზ­ნით, თუმ­ცა, ხელ­შე­სა­ხე­ბი ცვლი­ლე­ბა მის მუ­შა­ო­ბას არ მოჰ­ყო­ლია, რა­საც სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბი­სად­მი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის არა­ერ­თ­გ­ვა­რო­ვა­ნი აზ­რიც ადას­ტუ­რებს. ამ გან­წყო­ბას, დრო­დად­რო, სტუ­დენ­ტუ­რი საპ­რო­ტეს­ტო ხმაც უერ­თ­დე­ბა ხოლ­მე.
ვრცლად>>>
2017-03-16
5-კრე­დი­ტი­ანი ტრე­ნინგ-მო­დულ­ი ახა­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბით ჩანაცვლდა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლი­ს სქე­მა­ში ცვლი­ლე­ბის გან­ხო­რცი­ე­ლე­ბამ­დე, პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის, 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი ტრე­ნინგ-პროგ­რა­მის გავ­ლა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბა იყო — საგ­ნის გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბის შემ­დეგ, 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი ტრე­ნინგ-პროგ­რა­მის გავ­ლით უნ­და და­ე­დას­ტუ­რე­ბი­ნათ პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის კომ­პე­ტენ­ცია. ეს არ ეხე­ბო­დათ მხო­ლოდ იმ პ­რაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლებს, რომ­ლებ­საც ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დათ უნა­რე­ბის გა­მოც­და. სქე­მის ახა­ლი რე­დაქ­ცი­ით, პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლე­ბელს ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მო­ეხ­ს­ნა. თუმ­ცა, გაჩ­ნ­და ახა­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა — პრო­ფე­სი­უ­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბა, ე.წ. პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­დით.
აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რო­გორც მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში გვითხ­რეს,  5-კრე­დი­ტი­ან ტრე­ნინგ-მო­დულ­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია აღარ გა­მოცხად­დე­ბა. თუმ­ცა, ტრე­ნინ­გე­ბის გავ­ლა რო­გორც საგ­ნობ­რი­ვი, ისე პრო­ფე­სი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ერთ-ერთ და­მა­ტე­ბით აქ­ტი­ვო­ბად და კრე­დი­ტე­ბის შევ­სე­ბის გზად დარ­ჩა.
ვრცლად>>>
2017-03-09
მიეძღ­ვ­ნა მეც­ნი­ე­რის 100 წლისთავს
 „რო­დე­საც ღმერ­თი სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რულ­სა და სხვა ამ­გ­ვარ მცნე­ბებს ზე­ცი­დან მოკ­ვ­და­ვე­ბის­თ­ვის აფ­რ­ქ­ვევ­და, ჩვენ, ქარ­თ­ვე­ლებს „ზონ­ტი­კი“ გვე­ჭი­რა და ახ­ლაც ვერ მოვ­სულ­ვართ გონ­ზე.“ ვახ­ტანგ ჯო­ბა­ძე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია გა­ზეთ „ახალ გა­ნათ­ლე­ბა­ში“, პე­რი­ო­დუ­ლად, იბეჭ­დე­ბა სკო­ლა ლი­ცე­უ­მ „მწიგ­ნო­ბარ­თუ­ხუ­ცე­სის“ პრო­ექ­ტი „არ­და­ვიწყე­ბა მოყ­ვ­რი­სა, არო­დეს გვი­ზამს ზი­ან­სა“, რო­მე­ლიც ეძღ­ვ­ნე­ბა აშშ-ში მე­ო­რე თა­ო­ბის ემიგ­რან­ტ­თა გან­ვ­ლილ ცხოვ­რე­ბას. პრო­ექ­ტ­ში ჩა­ერ­თ­ნენ მოს­წავ­ლე ახალ­გაზ­რ­დო­ბის სა­სახ­ლის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის კა­ბი­ნე­ტის წევ­რე­ბი, პე­და­გოგ ნა­ნა ბურ­კა­ძის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბით (პრო­ექტს ახორ­ცი­ე­ლებს ქი­მი­ის პე­და­გო­გი ა/დ ქე­თევან ქი­ქო­ძე).
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N