გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-05-03
ლტოლ­ვილ მოს­წავ­ლე­თა ინ­ტეგ­რა­ცი­ის ხელ­შე­საწყო­ბად
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ბო­ლო წლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, საგ­რ­ძ­ნობ­ლად იმა­ტა ლტოლ­ვილ­თა და თავ­შე­საფ­რის მა­ძი­ე­ბელ მოს­წავ­ლე­თა შე­მო­დი­ნე­ბამ, რო­მელ­თა სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ის­თ­ვის მას­წავ­ლე­ბელს უმ­თავ­რე­სი რო­ლი აკის­რია. სწო­რედ ამი­ტომ, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი­სა და გა­ე­როს ლტოლ­ვილ­თა უმაღ­ლე­სი კო­მი­სა­რი­ა­ტის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლად, ლტოლ­ვილ მოს­წავ­ლე­თა მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კურ­სი შე­იქ­მ­ნა — „სკო­ლა­ში უსაფ­რ­თხო სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა ლტოლ­ვილ მოს­წავ­ლე­თა ინ­ტეგ­რა­ცი­ის­თ­ვის სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში“.
ვრცლად>>>
2018-04-26
ამქვეყ­ნად ჩე­მი კა­რი­ე­რის მწვერ­ვა­ლი პე­და­გო­გო­ბაა
      რუბ­რი­კის „პრო­ფე­სია პე­და­გო­გი“ სტუ­მა­რია სუ­რა­მის N2 სა­ჯა­რო სკო­ლის ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჯა­ბა ლა­ბა­ძე, რომ­ლის­თ­ვი­საც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი პე­და­გო­გის სა­ხე­ლის მოხ­ვე­ჭა იოლი გზა არ არის, მაგ­რამ ამ­ბობს, რომ ამ გზა­ზე ალ­ბათ უპი­რა­ტე­სო­ბა „შე­ნი, რო­გორც პე­და­გო­გის, რო­გორც ადა­მი­ა­ნის პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბებს ემ­ყა­რე­ბა. მას­წავ­ლე­ბელს უნ­და ჰქონ­დეს შე­სა­ბა­მი­სი ცოდ­ნა, სა­ჭი­რო უნარ-ჩვე­ვე­ბი და ჯან­სა­ღი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­ი­სად­მი, პირ­ველ რიგ­ში კი, აუცი­ლე­ბე­ლია სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბა და ბავ­შ­ვე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლი, მოს­წავ­ლე ისე უნ­და გიყ­ვარ­დეს, რო­გორც სა­კუ­თა­რი შვი­ლი“.
ვრცლად>>>
2018-04-26
ქარ­თ­ვე­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის თვა­ლით და­ნა­ხუ­ლი ცერ­ნი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე რო­გორ იქ­მ­ნე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე და მო­მავ­ლის ფი­ზი­კა, სწო­რედ ამ კითხ­ვებ­ზე მი­ი­ღეს პა­სუ­ხი ქარ­თ­ველ­მა მას­წავ­ლებ­ლებ­მა, რომ­ლე­ბიც, ახ­ლა­ხან, ერ­თი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ევ­რო­პის ბირ­თ­ვუ­ლი კვლე­ვე­ბის ცენ­ტ­რ­ში (CჶRნ), კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის მიზ­ნით იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ. მათ და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვი­თი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბი, მო­ის­მი­ნეს ცერ­ნ­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თ­ვე­ლი და უცხო­ე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის ლექ­ცი­ე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე ფი­ზი­კის სა­კითხებ­ზე და მის როლ­ზე მე­დი­ცი­ნის, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­სა თუ სხვა დარ­გე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. პე­და­გო­გებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, გასც­ნო­ბოდ­ნენ სა­გან­გე­ბოდ მოწ­ვე­უ­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნილ თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­თო­დო­ლო­გი­ას ფი­ზი­კის სწავ­ლე­ბის სა­კითხებ­ზე.
ვრცლად>>>
2018-04-19
რო­გორ და­იც­ვა ტი­რა­ნი­ის სამ­ს­ჯავ­რო­ზე აკა­კი შა­ნი­ძემ ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი
  თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი თა­ვი­სუ­ფალ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­არ­ს­და. ამი­ტომ იგი სტრუქ­ტუ­რით, სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი­თა და, რაც მთა­ვა­რია, პრო­ფე­სუ­რით ევ­რო­პუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი იყო. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სუ­რას გა­ნათ­ლე­ბა რუ­სე­თი­სა და და­სავ­ლეთ ევ­რო­პის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში ჰქონ­და მი­ღე­ბუ­ლი. პრო­ფე­სორ­თა ამ შე­მად­გენ­ლო­ბას, დამ­ფუძ­ნებ­ლის, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის წი­ნამ­ძღო­ლო­ბით, შე­ეძ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი დიდ სას­წავ­ლო და სა­მეც­ნი­ე­რო ცენ­ტ­რად ექ­ცია. სა­ფუძ­ვ­ლე­ბი ამი­სათ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი რეს­პუბ­ლი­კის არ­სე­ბო­ბის წლებ­ში (1918-1921წწ.) მომ­ზად­და. სამ­წუ­ხა­როდ, უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა თა­ვი­სუ­ფალ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მხო­ლოდ სა­მი წე­ლი იარ­სე­ბა (1918 წლის იან­ვა­რი-1921 წლის თე­ბერ­ვა­ლი). 1921 წელ­ს­ვე ცხა­დი გახ­და, რომ ევ­რო­პუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი საბ­ჭო­თა პო­ლი­ტი­კუ­რი სის­ტე­მი­სათ­ვის სრუ­ლი­ად მი­უ­ღე­ბე­ლი იყო.
ვრცლად>>>
2018-04-19
მოდერნიზებული ტრე­ნინ­გე­ბი გამოცდებზე დარეგისტრირებული პრაქ­ტი­კოსი პედაგოგებისთვის
   მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის საგ­ნობ­რი­ვი და პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის ტრე­ნინ­გებ­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია და­იწყო. ტრე­ნინ­გე­ბი გან­კუთ­ვ­ნი­ლია პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა­ში პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლად გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი არი­ან მას­წავ­ლებ­ლის კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ გა­მოც­და­ზე.
სატ­რე­ნინ­გო პროგ­რა­მა ხელს შე­უწყობს პრაქ­ტი­კო­სი პე­და­გო­გე­ბის საგ­ნობ­რი­ვი ცოდ­ნის მო­ბი­ლი­ზე­ბას, საგ­ნობ­რი­ვი მე­თო­დი­კის ას­პექ­ტე­ბის და ზო­გა­დი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. ტრე­ნინ­გის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას მას­წავ­ლებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ: გა­ეც­ნონ მას­წავ­ლებ­ლის კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელი გა­მოც­დის მოთხოვ­ნებს, სა­გა­მოც­დო ტეს­ტის სტრუქ­ტუ­რას; და­ად­გი­ნონ სა­კუ­თა­რი ძლი­ე­რი და სუს­ტ­რი მხა­რე­ე­ბი, რა­თა უკეთ და­გეგ­მონ გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის მზა­დე­ბის პრო­ცე­სი და დახ­ვე­წონ ტეს­ტის შევ­სე­ბის ტექ­ნი­კა.
ვრცლად>>>
2018-04-19
AIA GESS-ის მოსწავლეები NASA-ს კოსმოსურ ცენტრში გაემგზავრებიან
   მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 12 აპ­რილს, „ფაბ­რი­კა თბი­ლის­ში“, ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დ­მა ინო­ვა­ცი­ის კონ­კურ­ს­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი სა­მი გუნ­დი გა­მო­ავ­ლი­ნა. პირ­ველ ად­გილ­ზე გიმ­ნა­ზიის აჳა გჶSS, თორ­მეტ ფი­ნა­ლისტ გუნდს შო­რის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი, პრო­ექ­ტი „რო­ბო­ტი ლა­ბო­რან­ტი“ გა­ვი­და. მოს­წავ­ლე­ე­ბი — ანი თეთ­რაშ­ვი­ლი, თა­მარ მი­ქე­ლა­ძე და ნი­ნი ხუნ­ძა­ყიშ­ვი­ლი აშშ-ში, NASA-ს კოს­მო­სუ­რი ცენ­ტ­რ­ში გა­ემ­გ­ზავ­რე­ბი­ან და NASA-ს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ში მი­ი­ღე­ბენ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. პირ­ველ ად­გილ­ზე გა­სუ­ლი გუნ­დის პრო­ექ­ტი „რო­ბო­ტი ლა­ბო­რან­ტი“ სა­მი რო­ბო­ტის­გან შედ­გე­ბა, რო­მელ­თა დახ­მა­რე­ბი­თაც მოს­წავ­ლე­ე­ბი შეძ­ლე­ბენ, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ში ცდე­ბი და­მო­უ­კი­დებ­ლად, დის­ტან­ცი­უ­რად ჩა­ა­ტა­რონ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მოწყო­ბი­ლო­ბა ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე პი­რე­ბის­თ­ვის.
ვრცლად>>>
2018-04-18
ლა­დო აფხა­ზა­ვას ჩა­ნა­წე­რე­ბი
      დუ­ბაი — სა­ოც­რე­ბა­თა ქა­ლა­ქი
დღე პირ­ვე­ლი
რამ­დე­ნი­მე თვე ვე­ლო­დი, რო­დის დად­გე­ბო­და მარ­ტი და გა­ნათ­ლე­ბის გლო­ბა­ლუ­რი ფო­რუ­მის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის­გან მი­ვი­ღებ­დი მოწ­ვე­ვას. და აი, რო­გორც იქ­ნა, ჩემს ელექ­ტ­რო­ნულ ფოს­ტა­ზეც მო­ვი­და წე­რი­ლი — გვე­პა­ტი­ჟე­ბოდ­ნენ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს წარ­მო­მად­გენ­ლებს და ჩვენც წა­ვე­დით — „კო­ა­ლი­ცია გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის“ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ქალ­ბა­ტო­ნი ირი­ნა ხან­თა­ძე და თქვე­ნი მო­ნა მორ­ჩი­ლი.
ვრცლად>>>
2018-04-18
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისთვის
ანა ფირცხალაიშვილი 2006 წლი­დან ქვე­ყა­ნა­ში ერ­თი ახა­ლი ინ­ს­ტი­ტუ­ცია ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს, რომ­ლის მთა­ვა­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად სა­თა­ნა­დო მე­ქა­ნიზ­მე­ბის ფორ­მი­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაა. ეს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­ნ­ვითარების ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რია, რო­მე­ლიც 12 წლის განმავლობაში, ეროვ­ნუ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი­სა თუ სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოთხოვ­ნე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მეტ-ნაკ­ლე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ახორ­ცი­ე­ლებს მას­ზე და­კის­რე­ბულ მი­სი­ას. 2015 წლი­დან, ცენ­ტ­რის შიგ­ნით მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მამ, უზ­რუნ­ველ­ყო ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თ­ვის სტრა­ტე­გი­უ­ლად ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბა, ვგუ­ლის­ხ­მობ უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სტან­დარ­ტე­ბი­სა და პრო­ცე­დუ­რე­ბის ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებ­თან და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში მოყ­ვა­ნას. თუმ­ცა, ეს ჯერ კი­დევ არ ნიშ­ნავს სრულ ინ­ტეგ­რა­ცი­ას ამ სივ­რ­ცე­ში, არა­და თა­ნა­მედ­რო­ვე გლო­ბა­ლუ­რი სამ­ყა­რო სა­უ­კე­თე­სო შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს, სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით და­იმ­კ­ვიდ­როს თა­ვი ამე­რი­კა­სა თუ ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში.
ვრცლად>>>
2018-04-12
„თა­ვი­სუ­ფალ გაკ­ვე­თი­ლებს“ „სას­კო­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მა“ ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი“ „სას­კო­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მით“  შე­იც­ვ­ლე­ბა და სა­მი მი­მარ­თუ­ლე­ბით — სპორ­ტი, ხე­ლოვ­ნე­ბა-კულ­ტუ­რა და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ-შე­მეც­ნე­ბი­თი — გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. შარ­შან თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის ცალ­კე მი­მარ­თუ­ლე­ბად იყო „წიგ­ნი­ე­რე­ბა“, რო­მე­ლიც წელს  ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ-შე­მეც­ნე­ბით მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ში გა­ერ­თი­ან­დე­ბა.
სა­ხელ­წო­დე­ბის შეც­ვ­ლას­თან ერ­თად, შე­იც­ვა­ლა პრო­ექ­ტის და­ფი­ნან­სე­ბის ოდე­ნო­ბაც და გა­ნი­საზღ­ვ­რა სკო­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბაც. წი­ნა პრო­ექ­ტის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, რო­მე­ლიც პროგ­რა­მა­ში  მხო­ლოდ VII-VIII კლა­სე­ბის ჩარ­თ­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და, წელს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის უფ­ლე­ბა  VI კლა­სის მოს­წავ­ლე­ებ­საც მი­ე­ცე­მათ.  „სას­კო­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მას“ გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბის წე­სი შე­ე­ხე­ბა,  რაც  გუ­ლის­ხ­მობს,
ვრცლად>>>
2018-03-29
რო­ცა მშობ­ლი­ურ ენას რი­გი­თი საგ­ნის სტა­ტუ­სიც აღარ გა­აჩ­ნია
მაკა ყიფიანი სიტყ­ვე­ბი „გახ­სოვ­დეს აფხა­ზე­თი!“, უკ­ვე კარ­გა ხა­ნია, ბა­ნა­ლუ­რად ჟღერს. სამ­წუ­ხა­როდ, ამ თე­მა­ზე ახალს ვე­რა­ფერს დავ­წერ, რად­გან ახა­ლი არა­ფე­რია. უბ­რა­ლოდ, რაც უფ­რო ახ­ლოს ეც­ნო­ბი აფხა­ზეთ­ში დარ­ჩე­ნი­ლი ქარ­თ­ვე­ლე­ბის ყო­ფა-ცხოვ­რე­ბას, დღე­ვან­დე­ლო­ბას, ის­მენ მათ ის­ტო­რი­ებს, ნა­ამ­ბობ­სა და გა­გო­ნილს, ხვდე­ბი, რომ მათ­გან ძა­ლი­ან შორს ხარ. ფაქ­ტი ერ­თია, დრო არ აშუ­შებს ჭრი­ლო­ბებს, ის უფ­რო მე­ტად გვა­შო­რებს აფხა­ზეთ­თან. ერ­თა­დერ­თი იმე­დი სას­წა­უ­ლია და ამ სას­წა­უ­ლის მო­ლო­დინ­ში, ერთ დროს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ულა­მა­ზეს მხა­რე­ში — აფხა­ზეთ­ში, ყვე­ლა­ფე­რი ქარ­თუ­ლი ნელ-ნე­ლა უკ­ვა­ლოდ ქრე­ბა. ახალს და სა­ი­მე­დოს ვე­რა­ფერს დავ­წერ... უბ­რა­ლოდ, მინ­და, კი­დევ ერ­თხელ გა­და­ვავ­ლოთ თვა­ლი იქ შექ­მ­ნილ ვი­თა­რე­ბას.
აფხა­ზუ­რი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კა, გა­ლის რა­ი­ო­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე,  ქარ­თუ­ლი ენის გან­დევ­ნა­სა და მი­სი რუ­სუ­ლით სრუ­ლად ჩა­ნაც­ვ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა. წლე­ბია,  გა­ლის რა­ი­ო­ნის სკო­ლებ­ში იკ­რ­ძა­ლე­ბა ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა. სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი რუ­სულ ენა­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მშობ­ლი­ურ ენა­ზე გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის უფ­ლე­ბის შე­ლახ­ვას­თან ერ­თად, სწავ­ლე­ბის რუ­სულ ენა­ზე  იძუ­ლე­ბით გა­დაყ­ვა­ნა უარ­ყო­ფი­თად ისა­ხე­ბა გა­ლის რა­ი­ონ­ში ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის სა­კითხ­ზე. იქა­ურ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და მოს­წავ­ლე­თა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თ­ვის რუ­სუ­ლი ენა უცხოა და მას­ზე სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის მა­ღალ დო­ნე­ზე წარ­მარ­თ­ვა პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ჩვენ­თან სა­უ­ბარ­ში სწო­რედ ამას ადას­ტუ­რებს გა­ლის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი ნო­ნა შო­ნია: „სამ­წუ­ხა­როდ, აფხა­ზუ­რი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, ქარ­თულ ენა­ზე მო­აზ­როვ­ნე ბავ­შ­ვე­ბი პირ­და­პირ გა­და­იყ­ვა­ნეს რუ­სუ­ლე­ნო­ვან სწავ­ლე­ბა­ზე. აქ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხ­ზე სა­უ­ბა­რი ზედ­მე­ტია. მათ­თ­ვის (რუ­სე­ბი, აფხა­ზე­ბი) მთა­ვა­რია, ქარ­თ­ვე­ლებ­მა რუ­სუ­ლად იმეტყ­ვე­ლონ.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N