გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2013-11-14
მთა­ვა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბაა და არა სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა
რუბრიკის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუმარია დავით კახაბერი  ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი­დან და­ვიწყოთ... სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ფე­სი­ე­ბი­დან, სა­ბო­ლოო არ­ჩე­ვანს, ფი­ლო­სო­ფი­ა­ზე აკე­თებ, შემ­დეგ სას­წავ­ლებ­ლად უცხო­ეთ­ში მი­ემ­გ­ზავ­რე­ბი... რამ გა­ნა­პი­რო­ბა პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა?
— ვსწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის 51-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში. ჯერ კი­დევ მო­ზარ­დო­ბი­სას და­ვინ­ტე­რეს­დი ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი თე­ო­ლო­გი­ით, მაგ­რამ სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ ჟურ­ნა­ლის­ტი­კი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის შეს­წავ­ლა გა­დავ­წყ­ვი­ტე. პირ­ველ კურ­ს­ზე ფი­ლო­სო­ფი­ის შე­სა­ვალს გავ­დი­ო­დი და სწო­რედ მა­შინ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, ეს სფე­რო ჩემს პრო­ფე­სი­ად მექ­ცია. თა­ვი­დან და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვსწავ­ლობ­დი. იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ ეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი კომ­პე­ტენ­ტუ­რი კად­რე­ბი­თა და მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტე­ბით არ გა­მო­ირ­ჩე­ო­და, სას­წავ­ლებ­ლის შეც­ვ­ლა გა­დავ­წყ­ვი­ტე და ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­და­ვე­დი. იქ კი, სა­ხელ­დობრ ფი­ლო­სო­ფია ავირ­ჩიე პრო­ფე­სი­ად. ოთხ­წ­ლი­ა­ნი ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი სა­დიპ­ლო­მო ნაშ­რო­მით — „ფრო­ი­დის „შემ­ზა­რა­ვის“ ას­პექ­ტე­ბი რე­ნე ჟი­რა­რის „გან­ტე­ვე­ბის ვა­ცის“ თე­ო­რიაში“ — და­ვას­რუ­ლე. ამის შემ­დეგ მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ში ვა­პი­რებ­დი სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას და სა­ბუ­თე­ბი ერაზ­მუს მუნ­დუ­სის პროგ­რა­მა­ზე — „ევ­რო­ფი­ლო­სო­ფია — გერ­მა­ნუ­ლი და ფრან­გუ­ლი ფი­ლო­სო­ფი­ე­ბი ევ­რო­პულ სივ­რ­ცე­ში“ — გავ­გ­ზავ­ნე. და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემ­დეგ სას­წავ­ლებ­ლად ტუ­ლუ­ზის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში წა­ვე­დი.
ვრცლად>>>
2013-11-07
ზღვარზე გასული სოციალური სამართლიანობა თუ განათლების ხელმისაწვდომობა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   2013-2014 სას­წავ­ლო წელს, მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, 650 000 მოს­წავ­ლე წიგ­ნებს უფა­სოდ მი­ი­ღებს — ამის შე­სა­ხებ, 2013 წლის 8 აპ­რილს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა გი­ორ­გი მარ­გ­ვე­ლაშ­ვილ­მა თბი­ლი­სის 145-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში გა­მარ­თულ სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინ­გ­ზე გა­ნაცხა­და. ასეც მოხ­და!
უფა­სო სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის და­რი­გე­ბამ, რაც ახა­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გუ­ლი უდა­ვოდ მო­ი­გო, რად­გან მშობ­ლებს შვი­ლე­ბის­თ­ვის წიგ­ნე­ბის ყიდ­ვა აღარ მო­უხ­დათ. ძა­ლი­ან ხში­რად ის­მის მათ­გან, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ კარ­გი პრო­ექ­ტი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. თა­ვის დრო­ზე, ამ სი­ახ­ლეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­და­ნაც დი­დი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყ­ვა — სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, ბლო­გებ­სა თუ ბეჭ­დ­ვით მე­დი­ა­ში არა­ერ­თ­გ­ვა­რო­ვა­ნი მო­საზ­რე­ბე­ბი იბეჭ­დე­ბო­და: „ყო­ველ წელს ახა­ლი წიგ­ნი და ახა­ლი თა­ვის­ტეხ­ვა მშობ­ლე­ბის­თ­ვის, თუ რო­გორ და რა­ნა­ი­რად შე­უ­ძი­ნონ წიგ­ნე­ბი შვი­ლებს, თან რა ფა­სე­ბი ედო, ამა თუ იმ წიგნს. ბო­ლოს და ბო­ლოს მოგ­ვარ­დე­ბა ეგ პრობ­ლე­მა...“; „რა­ღაც 5 გა­მომ­ცემ­ლო­ბის და 50 ავ­ტო­რის გა­მო არ უნ­და მო­აკ­ლ­დეს ამ­ხე­ლა შე­ღა­ვა­თი ამ­დენ ოჯახს“ — ასე­თი გან­ცხა­დე­ბე­ბი და კო­მენ­ტა­რე­ბი ის­მო­და და იწე­რე­ბო­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის იმ ნა­წი­ლის­გან, ვი­საც უჭირ­და შვი­ლე­ბის­თ­ვის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის შე­ძე­ნა. სა­კა­მა­თოც მა­თი მხრი­დან ბევ­რი არა­ფე­რია, რად­გან სა­ჩუ­ქა­რი უდა­ვოდ მსუ­ყე და დღე­ვან­დელ სო­ცი­ა­ლურ ფონ­ზე სა­ჭი­როც კი იყო, მაგ­რამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ამ „მსუ­ყე სა­ჩუ­ქარ­მა“ მი­სი უშუ­ა­ლო შემ­ქ­მნე­ლე­ბის — გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აღ­შ­ფო­თე­ბა გა­მო­იწ­ვია, რა­დ­გან ისი­ნი და­ბეჭ­დ­ვის ეტა­პამ­დე მი­სუ­ლი წიგ­ნის გა­რე­შე დარ­ჩ­ნენ. უმე­ტე­სო­ბას კი, შემ­დ­გო­მი წლე­ბის მა­რა­გიც და­ბეჭ­დი­ლი დარ­ჩა და დღე­საც საწყო­ბებ­ში მა­კუ­ლა­ტუ­რად აწყ­ვია.
ვრცლად>>>
2013-10-31
ორი სა­უ­კუ­ნის შემ­დეგ...
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 25 ოქ­ტომ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს თე­ატ­რის, მუ­სი­კის, კი­ნო­სა და ქო­რე­ოგ­რა­ფი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო მუ­ზე­უმ­ში კულ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს მხარ­და­ჭე­რით, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მუ­ზე­უმ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ჳCჴმ-ის ეროვ­ნუ­ლი კო­მი­ტე­ტის თა­ნად­გო­მით, გი­ორ­გი ერის­თა­ვის 200 წლის­თა­ვი­სად­მი მიძღ­ვ­ნი­ლი გრან­დი­ო­ზუ­ლი გა­მო­ფე­ნა გა­იხ­ს­ნა — გა­მო­ფე­ნა მარ­თ­ლაც გრან­დი­ო­ზუ­ლია რო­გორც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბით, ისე მას­შ­ტა­ბი­თაც.  სა­სახ­ლეს მი­ახ­ლო­ე­ბულ სტუმ­რებს სპექ­ტაკლ „გაყ­რი­დან“  აჟ­ღე­რე­ბუ­ლი მუ­სი­კა უკ­ვე ამ­ც­ნობ­და, რომ წინ დი­დი სა­ნა­ხა­ო­ბა ელო­დათ. ეზო­ში და­მონ­ტა­ჟე­ბულ სცე­ნა­ზე კი გა­ა­ცოცხ­ლეს მუ­სი­კი­სა და დრა­მის თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბებ­მა  „გაყ­რი­დან“ სცე­ნე­ბი. სიმ­ბო­ლუ­რი იყო პირ­ვე­ლი რე­ა­ლის­ტუ­რი სპექ­ტაკ­ლის სცე­ნე­ბით იუბი­ლეს დაწყე­ბა,  სწო­რედ ამ ფრაგ­მენ­ტე­ბის ნახ­ვის შემ­დეგ იოლი მი­სახ­ვედ­რი გახ­და, თუ რამ მო­ხიბ­ლა ასე იმ­დ­რო­ინ­დე­ლი ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და რამ გა­მო­იწ­ვია, თა­ვის დრო­ზე, დი­დი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა. სპექ­ტაკ­ლი კულ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს მხარ­და­ჭე­რით აღ­დ­გა.
ვრცლად>>>
2013-10-31
ისევ არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ
მა­კა თაქ­თა­ქიშ­ვი­ლი 2012 წლის ოქ­ტომ­ბერ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ, გა­ზეთ „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ რე­დაქ­ცი­ას­თან ერ­თად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კულ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რით, ჩა­ა­ტა­რა კონ­კურ­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლე­ბის უფ­როს­კ­ლა­სელ­თათ­ვის — „გა­ი­გე მე­ტი შე­ნი კუთხის არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ“. კონ­კურ­სი მიზ­ნად ისა­ხავ­და არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ელე­მენ­ტე­ბის მო­ძი­ე­ბა­სა და წარ­მო­ჩე­ნას, მა­თი დაც­ვის საქ­მე­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ჩარ­თ­ვას. კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ას­ზე მეტ­მა სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლამ, გან­ხილ­ვის შე­დე­გად გა­მოვ­ლინ­და ათი სკო­ლის ოცი სა­უ­კე­თე­სო თე­მა. გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბი და­ჯილ­დოვ­დ­ნენ სი­გე­ლით „არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ქო­მა­გი“ და სა­სა­ჩუქ­რე წიგ­ნე­ბის კომ­პ­ლექ­ტით.
მიმ­დი­ნა­რე წლის ნო­ემ­ბერ­ში სა­ა­გენ­ტო და გა­ზე­თი „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა“ კვლავ გეგ­მა­ვენ ანა­ლო­გი­უ­რი კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბას თე­მა­ზე — „ტრა­დი­ცი­უ­ლი ხელ­საქ­მე და ხე­ლოს­ნო­ბა“.
ვრცლად>>>
2013-10-31
დღეს გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს, თუ ვინ იქ­ნე­ბი ხვალ
რუბრიკის სტუმარია
ზუ­რაბ მუ­რა­კაშ­ვი­ლი ესა­უბ­რა
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ზუ­რაბ, შენ შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი­დან და­ვიწყოთ. ვი­ცი, რომ საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და აქ­ტი­უ­რი მოს­წავ­ლე იყა­ვი
— თავ­და­პირ­ვე­ლად მსურს მად­ლო­ბა მო­გახ­სე­ნოთ ჩემ­და­მი გა­მო­ჩე­ნი­ლი ინ­ტე­რე­სის­თ­ვის. ვერ­ცხ­ლის მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე ქა­ლაქ გურ­ჯა­ა­ნის პირ­ვე­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლა. სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში აქ­ტი­ურ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ვი­ღებ­დი სხვა­დას­ხ­ვა კონ­კურ­სებ­სა და ოლიმ­პი­ა­დებ­ში, ვარ კონ­კურ­სის „სა­უ­კე­თე­სო მთარ­გ­მ­ნე­ლი 2006“ რუ­სუ­ლი და ინ­გ­ლი­სუ­რი სექ­ცი­ე­ბის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი.
სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, 2009 წელს, ჩა­ვა­ბა­რე გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბიზ­ნე­სი­სა და მარ­თ­ვის სკო­ლა­ში ქარ­თულ-ბრი­ტა­ნულ-უნ­გ­რულ პროგ­რა­მა­ზე (სა­ხელ­მ­წი­ფო გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბის შემ­დეგ მო­ვი­პო­ვე 70%-იანი სა­ხელ­მ­წი­ფო გრან­ტი, ამას და­ე­მა­ტა გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ში­და გრან­ტი, რო­მე­ლიც ანა­ლო­გი­უ­რია სა­ხელ­მ­წი­ფო გრან­ტი­სა და ჯამ­ში ჩემ მი­ერ მი­ღე­ბულ­მა გრან­ტ­მა შე­ად­გი­ნა ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი 3150 ლა­რი, ოთხი სას­წავ­ლო წლის მან­ძილ­ზე). პროგ­რა­მა მო­ი­ცავს სამ­წ­ლი­ან სწავ­ლე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ხო­ლო და­მამ­თავ­რე­ბელ მე­ოთხე
ვრცლად>>>
2013-10-24
მა­თე­მა­ტი­კა — მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვე­ბი
ია კუტალაძე
შეფასებისა და გა­მოცდების ერ­ოვ­ნული ცენ­ტ­რ­ი­ს
კვლევისა და საგნობრივი დე­პარტამენტის ხელმძღვანელი 2007 და 2011 წლებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლომ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვა­ში (TIMSS). ეს არის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე ფარ­თო­მას­შ­ტა­ბი­ა­ნი შე­და­რე­ბი­თი კვლე­ვა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში,
ვრცლად>>>
2013-10-23
ქმედითი ნაბიჯები მომავალშიც გაგრძელდება
გვესაუბრება ქე­თე­ვან ნატ­რი­აშ­ვი­ლი,  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის პირ­ვე­ლი მო­ად­გი­ლე — რა სა­ხის ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და კა­ნონ­ში „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“  და შე­მუ­შავ­და თუ არა პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი, რა­მაც უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს სის­ტე­მის გა­მარ­თუ­ლი მუ­შა­ო­ბა (პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შრო­მის ბა­ზარ­თან და­კავ­ში­რე­ბა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბის ზრდა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო „ჩი­ხე­ბის“  აღ­მოფხ­ვ­რა და ა.შ.)?
— მიმ­დი­ნა­რე წე­ლი ერ­თ­გ­ვა­რი გარ­და­მა­ვა­ლი წე­ლია პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს­თ­ვის. მიმ­დი­ნა­რე­ობს მზა­დე­ბა სის­ტე­მუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი­სათ­ვის, რაც  კო­ლე­ჯე­ბის მხრი­დან ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სის მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბას და პრო­ცეს­ში ჩარ­თ­ვას მო­ითხოვს. სწო­რედ ამი­ტომ, იმ კო­ლე­ჯებს, რომ­ლებ­საც ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­დათ ავ­ტო­რი­ზა­ცია წელს გა­ევ­ლოთ, მა­თი თხოვ­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე, ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბით ერ­თი წლით გა­და­უ­ვად­დათ. შე­სა­ბა­მი­სად, რო­გორც სა­ჯა­რო, ისე კერ­ძო პრო­ფე­სი­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცათ,  კარ­გად გა­ერ­კ­ვ­ნენ და­გეგ­მილ ცვლი­ლე­ბებ­ში და  მო­მა­ვა­ლი ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­ემ­ზა­დონ ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი­სათ­ვის.
ვრცლად>>>
2013-10-23
განხორციელებული ცვლილებები და მიმდინარე ტენდენციები
ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლე დოქ­ტო­რან­ტუ­რის და­ფი­ნან­სე­ბის პრო­ექ­ტია.
 
სა­ხელ­მ­წი­ფო ასი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დოქ­ტო­რან­ტის სწავ­ლას და­ა­ფი­ნან­სებს. ამის­თ­ვის საკ­მა­ოდ სო­ლი­დუ­რი თან­ხაა გა­მო­ყო­ფი­ლი, ერ­თი დოქ­ტო­რან­ტის და­ფი­ნან­სე­ბა 21 ათა­სი ლა­რი ჯდე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ, პრო­ექ­ტის „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბა ღია მმარ­თ­ვე­ლო­ბის­თ­ვის“ ფარ­გ­ლებ­ში, ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თა და გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მა შე­ა­ჯა­მა. მას­მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ის პრო­ექ­ტე­ბი გა­აც­ნო, რო­მელ­თაც სა­ფუძ­ვე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლი­ლე­ბის­თა­ნა­ვე ჩა­ე­ყა­რა —
ვრცლად>>>
2013-10-17
აფხაზ მთავართა სათავეებიდან ომის შემდგომ თაობამდე
რუბრიკის სტუმარია ის­ტო­რი­ის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი, პრო­ფე­სო­რიგი­ორ­გი ან­ჩა­ბა­ძეა ფხაზ­თა უძ­ვე­ლე­სი ის­ტო­რი­უ­ლი გვა­რი ერ­თი თვალ­სა­ჩი­ნო აფხა­ზუ­რი ოჯა­ხის ისტო­რია მა­მა­ჩე­მის ბა­ბუა ტა­რას ან­ჩა­ბა­ძე, თა­ვის მა­მის მსგავ­სად, ოფი­ცე­რი იყო, რუ­სეთ-თურ­ქე­თი­სა და რუ­სეთ-იაპო­ნი­ის ომე­ბის მო­ნა­წი­ლე. სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხუ­რი­დან გა­დად­გო­მის შემ­დეგ იყო სო­ხუ­მის სა­ქა­ლა­ქო მმარ­თ­ვე­ლო­ბის წევ­რი. ჰქონ­და აგ­რეთ­ვე დი­დი გა­ტა­ცე­ბა — ნა­დი­რო­ბა; მის სა­მო­ნა­დი­რეო თავ­გა­და­სავ­ლებს რუს­მა მწე­რალ­მა ევ­გე­ნი მარ­კოვ­მა მოთხ­რო­ბა მი­უძღ­ვ­ნა — „ერ­თი წე­ლი­წა­დი მთებ­ში“. პოდ­პოლ­კოვ­ნიკ ტა­რას ან­ჩა­ბა­ძეს, რო­გორც მა­მაც­სა და სა­ხელ­მოხ­ვე­ჭილ მო­ნა­დი­რეს, მო­იხ­სე­ნი­ებს კონ­ს­ტან­ტი­ნე მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნიც თა­ვის ცნო­ბილ წიგ­ნ­ში: „სო­ხუ­მი­სა და სო­ხუ­მის ოლ­ქის გზამ­კ­ვ­ლე­ვი“ (1913 წ.). ტა­რა­სი წერ­და აგ­რეთ­ვე სა­სიმ­ღე­რო კუპ­ლე­ტებ­სა და სა­ხუ­მა­რო ლექ­სებს რუ­სულ და მეგ­რულ ენებ­ზე.
ვრცლად>>>
2013-10-17
„და­ი­ნა­ხე უხი­ლა­ვი. დაგ­ვეხ­მა­რეთ ერ­თადდა­ვას­რუ­ლოთ ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბა“
ლა­ლი ჯე­ლა­ძემ ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბა 21-ე სა­უ­კუ­ნე­შიც აქ­ტუ­ა­ლურ თე­მად რჩე­ბა. ჩვენ­მა ქვე­ყა­ნამ, ბო­ლო წლებ­ში, პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გა ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. 2007 წელს ჩა­ტარ­და ეროვ­ნუ­ლი კვლე­ვა, რო­მელ­მაც გა­მო­ავ­ლი­ნა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სხვა­დას­ხ­ვა ფორ­მის ფი­ზი­კუ­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბა გან­ც­დი­ლი აქვს ბი­ჭე­ბის და გო­გო­ნე­ბის 80 პრო­ცენტს. ამ შე­დე­გებ­ზე რე­ა­გი­რე­ბი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით, 2010 წელს, მთავ­რო­ბამ გა­მოს­ცა ბრძა­ნე­ბა ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის მი­მარ­თ­ვი­ა­ნო­ბის და რე­ფე­რი­რე­ბის შე­სა­ხებ.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N