გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-06-01
კონ­ტ­რას­ტუ­ლი ბავ­შ­ვო­ბა

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­პირ­ვე­ლივ­ნი­სო
მარ­თა­ლია, სა­პირ­ვე­ლივ­ნი­სო წე­რი­ლია, მაგ­რამ სუ­ლაც არ ვა­პი­რებ,  ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის სა­ერ­თა­შო­რის დღი­სად­მი მიძღ­ვ­ნილ საჩ­ვე­ნე­ბელ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დავ­წე­რო რა­მე და ამით თავ­მო­წო­ნე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძიე­ბე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­ვაც­ნო, რო­გორც ქველ­მოქ­მე­დე­ბი ან ბავ­შ­ვე­ბის ბედ-იღ­ბ­ლით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი კე­თილ­შო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ღა­მე არ სძი­ნავთ მა­თი დარ­დით, ან ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის სა­კითხებ­ში მიღ­წე­ულ პროგ­რეს­სა და დეკ­ლა­რი­რე­ბულ პრინ­ცი­პებ­ზე ვი­სა­უბ­რო. პრინ­ციპ­ში, არც ამის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო მაქვს რა­მე, მაგ­რამ უმ­თავ­რე­სი ბავ­შ­ვე­ბის ის ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბაა, რო­მე­ლიც ასე კონ­ტ­რას­ტუ­ლად გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა იმ სა­ზე­ი­მო დღი­სა­გან, რო­მელ­საც ბავ­შ­ვებს წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ უძღ­ვ­ნი­ან და მსოფ­ლი­ოს ყუ­რადღე­ბას იქ­ცე­ვენ, რომ  ბავ­შ­ვე­ბი და მა­თი უფ­ლე­ბე­ბი უპირ­ვე­ლე­სია.
ვრცლად>>>
2017-06-01
არც წარ­სუ­ლი და­ვი­ვიწყოთ, არც დღე­ვან­დე­ლო­ბას ავ­ც­დეთ და მო­მა­ვა­ლი პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბიც გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 24 მა­ისს, თბი­ლი­სის 24-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის სა­აქ­ტო დარ­ბაზ­ში, IXბ კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბის — გი­გი ჯა­გოდ­ნიშ­ვი­ლის, ნი­ნო თო­დუ­ა­სა და ლი­კა შა­კი­აშ­ვი­ლის მოთხ­რო­ბე­ბის: „წარ­სუ­ლი­დან დღე­ვან­დ­ლამ­დე“, „ქვეგ­რი­ა­ლა“ და „რო­ცა ტალ­ღე­ბი შლი­ან მო­გო­ნე­ბებს...“ პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. მოს­წავ­ლე­ებ­მა წა­ი­კითხეს მოთხ­რო­ბე­ბი და იმ­ს­ჯე­ლეს იმ თე­მე­ბის შე­სა­ხებ, რა­საც თა­ვი­ანთ ნა­წარ­მო­ე­ბებ­ში ეხე­ბი­ან. ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტორ­მა, ქრთუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბელ­მა, თა­მარ ბა­რი­საშ­ვილ­მა მოს­წავ­ლე­ებს სიმ­ბო­ლუ­რი სა­ჩუ­ქა­რი — ლა­ლი და­თაშ­ვი­ლის წიგ­ნი „ქრის­ტი­ა­ნო­ბის ანა­რეკ­ლი „ვეფხის­ტყა­ო­სან­ში“ გა­დას­ცა.
ვრცლად>>>
2017-06-01
მოს­წავ­ლე დი­დი მო­ცუ­ლო­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ის „სა­ბარ­გუ­ლედ“ არ უნ­და გავ­ხა­დოთ

ვაგ­რ­ძე­ლებთ ახალ, რე­ვი­ზი­რე­ბულ
ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ზე სა­უ­ბარს.
დღეს უშუ­ა­ლოდ საგ­ნობ­რივ
სას­წავ­ლო გეგ­მებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან
სტრუქ­ტუ­რულ და ში­ნა­არ­სობ­რივ ცვლი­ლე­ბებ­ზე
გვე­სა­უბ­რე­ბა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო
გეგ­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ექ­ს­პერ­ტი
თა­მარ ჯა­ყე­ლი — რო­გორ შე­იც­ვა­ლა საგ­ნობ­რი­ვი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბი და რით იყო ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი?
— შე­გახ­სე­ნებთ, რომ პირ­ვე­ლი თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა 2006 წელს დამ­ტ­კიც­და და 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 2006-2010 წწ-ში, ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებ­და. 2010 წელს, მი­სი რე­ვი­ზი­ის შე­დე­გად, შე­მუ­შავ­და მე­ო­რე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა, რომ­ლის და­ნერ­გ­ვის ვა­დად 2011-2016 წლე­ბი გა­ნი­საზღ­ვ­რა.
2014 წელს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­მა მე­ო­რე თა­ო­ბის, ანუ 2011-2016 წლე­ბის ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მის რე­ვი­ზი­ა­ზე და­იწყო მუ­შა­ო­ბა. რე­ვი­ზი­ის პრო­ცეს­ში ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში არ­სე­ბი­თი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნის სა­ჭი­რო­ე­ბა გა­მო­იკ­ვე­თა.
ვრცლად>>>
2017-05-25
რე­ვი­ზი­რე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის ძი­რი­თა­დი ას­პექ­ტე­ბი
გვე­სა­უბ­რე­ბა მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვა,
ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის
სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი ვიწყებთ ახალ რუბ­რი­კას „ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა“, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის (I-VI კლა­სე­ბი) რე­ვი­ზი­რე­ბუ­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის დე­ტა­ლუ­რად გაც­ნო­ბას ისა­ხავს მიზ­ნად.
შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ წე­რი­ლებს ახალ ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ ცვლი­ლე­ბე­ზე და, რად­გან სას­წავ­ლო გეგ­მის და­ნერ­გ­ვის ვა­დამ 2018-19 სას­წავ­ლო წლის­თ­ვის გა­და­ი­წია, წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­გაც­ნობთ პი­ლო­ტი­რე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­სა და შუ­ა­ლე­დურ შე­დე­გებს.
გთა­ვა­ზობთ შემ­დე­გი სა­ხის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას: საგ­ნობ­რივ­მა კა­თედ­რებ­მა, პე­და­გო­გებ­მა მოგ­ვა­წო­დეთ ინ­ფორ­მა­ცია თქვენ­თ­ვის სა­სურ­ველ თე­მებ­სა და იმ სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის და­ნერ­გ­ვის პრო­ცეს­ში გა­მო­იკ­ვე­თე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ მოგ­ვ­წე­როთ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფოს­ტით ან ფე­ის­ბუქ­გ­ვერ­დ­ზე.
ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის და­ნერ­გ­ვის ხელ­შე­საწყო­ბად, პე­და­გო­გებს ასე­ვე ვთა­ვა­ზობთ, ჩვე­ნი გა­ზე­თის სა­შუ­ა­ლე­ბით, გა­უ­ზი­ა­რონ ერ­თ­მა­ნეთს ახა­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მოთხოვ­ნე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა, და­ნერ­გ­ვის პრო­ცეს­ში გა­მოვ­ლე­ნი­ლი პრობ­ლე­მე­ბი თუ ხარ­ვე­ზე­ბი.
ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს­თან ერ­თად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი რუბ­რი­კა, მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ხელს შე­უწყობს ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის გან­ხილ­ვის სა­ჯა­რო­ო­ბა­სა და ინ­ფორ­მა­ცი­ის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბას. რა­ტომ შე­იც­ვა­ლა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა
ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის ის­ტო­რია ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი არ არის. გან­ვი­თა­რე­ბულ­მა ქვეყ­ნებ­მა, რომ­ლებ­საც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო შე­დე­გე­ბი აქვთ, და­ახ­ლო­ე­ბით, 30-40 წლის წინ და­იწყეს რე­ფორ­მა და ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ზე მუ­შა­ო­ბა. ამი­ტომ, 10 წე­ლი არ არის დი­დი პე­რი­ო­დი. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ჩვენ ძა­ლი­ან ბევრ რა­მეს ვაკ­ვირ­დე­ბო­დით, ვცვლი­დით, დი­დი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ჩა­ტარ­და, სა­ნამ თვი­თონ რე­ვი­ზია და­იწყე­ბო­და — იმარ­თე­ბო­და შეხ­ვედ­რე­ბი სკო­ლებ­ში კა­თედ­რებ­თან, პე­და­გო­გი­ურ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან; სკო­ლებ­ში იგ­ზავ­ნე­ბო­და წე­რი­ლე­ბი შე­კითხ­ვით, ვთქვათ, რას შეც­ვ­ლიდ­ნენ ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში, რის და­მა­ტე­ბას ისურ­ვებ­დ­ნენ, რა მუ­შა­ობ­და კარ­გად და რა არა.
ვრცლად>>>
2017-05-25
სა­დაც ჩვენ ვართ, პატ­რი­ო­ტიზ­მ­სა და კრე­ა­ტივს არ სძი­ნავს

რუბრიკის სტუმარია თე­მო სუ­ყაშ­ვი­ლი,
მარ­ნე­უ­ლის N2 სა­ჯა­როს სკო­ლის
და­უ­გეგ­მა­ვი კა­რი­ე­რა 2011 წელს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და­ვამ­თავ­რე და სამ­სა­ხუ­რიც და­ვიწყე მე­რი­ა­ში, მაგ­რამ მა­ლე­ვე შე­ვიტყ­ვე გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს პროგ­რა­მის — „ქარ­თუ­ლი ენა მო­მა­ვა­ლი წარ­მა­ტე­ბის­თ­ვის“ შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის­თ­ვის ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და. პროგ­რა­მის ერთ-ერ­თი სი­კე­თე ისიც იყო, რომ, თუ ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რე­გი­ონ­ში, ქარ­თულ ენას არა­ქარ­თ­ველ მო­სახ­ლე­ო­ბას ვას­წავ­ლი­დი, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სრულ კურსს და­მი­ფი­ნან­სებ­დ­ნენ, რა­მაც ძა­ლი­ან მომ­ხიბ­ლა. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, პროგ­რა­მა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღე და, 2013 წელს,
ვრცლად>>>
2017-05-18
საკუთარ თავს ოცნებები შენ თვითონ უნდა აუხდინო
რუბრიკის სტუმარია მაია ინ­გო­როყ­ვა,
 იენის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — მაია, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი...  გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი? 
— დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბა ოზურ­გე­თის რა­ი­ონ­ში, სო­ფელ მაკ­ვა­ნეთ­ში, ჩე­მი სოფ­ლის სკო­ლა­ში მი­ვი­ღე.  მე-6 კლა­სი­დან სწავ­ლა თბი­ლის­ში გან­ვაგ­რ­ძე, რად­გან ოჯა­ხი სოფ­ლი­დან ქა­ლაქ­ში გად­მო­ვი­და საცხოვ­რებ­ლად. თბი­ლის­ში,  ჩვე­უ­ლებ­რივ სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში ვსწავ­ლობ­დი. გულ­წ­რ­ფე­ლად რომ ვთქვა, სკო­ლა­ში სა­ნი­მუ­შო მოს­წავ­ლე არ ვყო­ფილ­ვარ. ძი­რი­თა­დად,  იმ საგ­ნებს ვსწავ­ლობ­დი, რო­მე­ლიც მა­ინ­ტე­რე­სებ­და. მა­ში­ნაც ვფიქ­რობ­დი და დღე­საც ვფიქ­რობ, რომ საგ­ნე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რე­სის გაღ­ვი­ვე­ბა­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი რო­ლი  მას­წავ­ლე­ბელს აკის­რია. მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნ­და შეძ­ლოს მოს­წავ­ლეს სა­ფიქ­რა­ლი აღუძ­რას და და­ეხ­მა­როს მის­თ­ვის ჯერ კი­დევ უც­ნო­ბი სამ­ყა­როს უკეთ გაც­ნო­ბა­ში. ასე­ვე გულ­წ­რ­ფე­ლად რომ ვთქვა, სკო­ლის ან რო­მე­ლი­მე მას­წავ­ლებ­ლის  გავ­ლე­ნით არ ამირ­ჩე­ვია ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სია.
ვრცლად>>>
2017-05-18
ფან­ჯა­რა მე­ტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის­კენ
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე რა პრობ­ლე­მე­ბი­სა და გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე დგას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბა, რა­ტომ არის ად­რე­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში ჩა­დე­ბუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცია ქვეყ­ნის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რო­გორ გავ­ხა­დოთ ის ხა­რის­ხი­ა­ნი და ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი — ამ სა­კითხებს მი­ეძღ­ვ­ნა გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის, მსოფ­ლიო ბან­კი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სკო­ლის (ISET) ორ­გა­ნი­ზე­ბით გა­მარ­თუ­ლი ფო­რუ­მი. სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ფო­რუ­მი პირ­ვე­ლია გა­ნათ­ლე­ბის თე­მა­ზე და­გეგ­მი­ლი სა­დის­კუ­სიო ფო­რუ­მე­ბის სე­რი­ა­ში, რო­მელ­თა მი­ზა­ნია, ბიძ­გი მის­ცეს დე­ბა­ტებ­სა და კრი­ტი­კულ ანა­ლიზს გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში მთავ­რო­ბის პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი­სა და ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ. ეკო­ნო­მი­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სკო­ლის პრე­ზი­დენ­ტ­მა ერიკ ლი­ვინ­მა, გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის ფო­რუ­მის გახ­ს­ნი­სას გა­ნაცხა­და, რომ  დის­კუ­სია გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა­ზე ად­რე­უ­ლი ფა­ზით და­იწყეს და  უწყ­ვეტ, მუდ­მივ გა­ნათ­ლე­ბამ­დე გა­აგ­რ­ძე­ლე­ბენ.
ვრცლად>>>
2017-05-18
ბა­რი­ე­რე­ბი „უბა­რი­ე­რო“ პრო­ფე­სი­ა­ში
„გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხ­ზე უმ­თავ­რე­სი გავ­ლე­ნა მას­წავ­ლებ­ლებს აქვთ, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის ხა­რის­ხ­ზე კი — გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კას“ — წლე­ბია ამ პრობ­ლე­მის გარ­შე­მო ტრი­ა­ლებს სის­ტე­მა, მაგ­რამ არც თუ ეფექ­ტუ­რად. სკო­ლებ­ში ისევ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის დე­ფი­ცი­ტია და ჯერ კი­დევ ბევ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი იღ­ვ­წის, რომ სა­ხელ­მ­წი­ფოს და­უ­დას­ტუ­როს კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი რო­გორც საგ­ნობ­რივ, ისე პრო­ფე­სი­ულ უნა­რებ­ში — მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ახა­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით, გა­მოც­და კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბით შე­იც­ვა­ლა და ბა­რი­ე­რიც აღარ არ­სე­ბობს. წელს 27 400-მდე ადა­მი­ა­ნი და­რე­გის­ტ­რირ­და, მათ­გან ნა­წი­ლი მოქ­მე­დი მას­წავ­ლე­ბე­ლია და კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბა სურს, ნა­წი­ლი კი — პრო­ფე­სი­ა­ში შეს­ვ­ლის მსურ­ვე­ლი.
ვრცლად>>>
2017-05-11
ეს არ არის ჩე­მი არ­ჩე­ვა­ნი

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ქუ­ჩა­ში მცხოვ­რე­ბი და მო­მუ­შა­ვე ბავ­შ­ვე­ბის პრობ­ლე­მა, არა­ერ­თი მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ისევ სე­რი­ო­ზულ გა­მოწ­ვე­ვად რჩე­ბა. წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სტა­ტის­ტი­კა ისევ ბუნ­დო­ვა­ნია, არ არ­სე­ბობს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მი იმის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნი ბავ­შ­ვი ითხოვს ქუ­ჩა­ში მოწყა­ლე­ბას ან რამ­დენ მო­ზარდს უწევს მის­თ­ვის სა­ხი­ფა­თო და სა­ში­ში ქმე­დე­ბით სარ­ჩოს მო­პო­ვე­ბა. ამის მი­ზე­ზად სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რე­ბის მხრი­დან მო­ზარ­დე­ბის — ბავ­შ­ვე­ბის „მოგ­ზა­უ­რო­ბა“ სა­ხელ­დე­ბა, ისი­ნი ხში­რად გა­და­ად­გილ­დე­ბი­ან ერ­თი ქა­ლა­ქი­დან მე­ო­რე­ში, რაც მათ იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბას კი­დევ უფ­რო არ­თუ­ლებს,
ვრცლად>>>
2017-05-11
სა­უ­კე­თე­სო მეგ­ზუ­რე­ბის შთამ­ბეჭ­და­ვი გზა ევ­რო­პის­კენ

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ევ­რო­პის დღე­ე­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, ნა­ტო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი­სა და ფრიდ­რიხ ებერ­ტის ფონ­დის მხარ­და­ჭე­რით, მას­წავ­ლებ­ლის სახ­ლ­ში გა­იხ­ს­ნა კონ­ფე­რენ­ცია „მას­წავ­ლე­ბე­ლი — მეგ­ზუ­რი ევ­რო­პის­კენ“.  „ერ­თად ვი­ა­როთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­მავ­ლის­კენ — ევ­რო­პის­კენ. — ასე მი­მარ­თა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, გი­ორ­გი მა­ჩა­ბელ­მა კონ­ფე­რენ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ებს, — ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კუ­რი სივ­რ­ცე მხო­ლოდ გე­ო­გრა­ფი­უ­ლი სივ­რ­ცე არ არის, ეს სა­ერ­თო ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის სივ­რ­ცეა და ჩვენც თა­ვი ამ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის მა­ტა­რე­ბელ ერად მიგ­ვაჩ­ნია,  ბუ­ნებ­რი­ვია, ამი­ტო­მაც მი­ვის­წ­რაფ­ვით მის­კენ.“
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N