გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-11-17
ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ს იტა­ლი­უ­რი სამკითხველო დარბაზი შეემატა

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 10 ნო­ემ­ბერს, გუ­დი­აშ­ვი­ლის ქუ­ჩა­ზე, პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნული ბიბ­ლი­ო­თე­კის მე­სა­მე კორ­პუს­ში მდე­ბა­რე „ლი­ბერ­თი დარ­ბაზ­ში“, სტე­ფა­ნო პა­ო­ლი­ნის სა­ხე­ლო­ბის იტა­ლი­უ­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კა ერ­თობ­ლი­ვად გახ­ს­ნეს იტა­ლი­ის რეს­პუბ­ლი­კის ელ­ჩ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ან­ტო­ნიო ბარ­ტო­ლიმ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რემ, და­ვით უსუ­ფაშ­ვილ­მა და  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის გე­ნე­რა­ლურ­მა დი­რექ­ტორ­მა, გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძემ.
ვრცლად>>>
2016-11-17
რო­ცა სტიგ­მა გა­ნა­ჩე­ნია წავ­შა­ლოთ ხა­ზი ჩვენ­სა და მათ შო­რის
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე  რამ­დე­ნად არი­ან და­ცუ­ლი შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი სტიგ­მი­სა და დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ი­სა­გან სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში? — ამ თე­მა­ზე ფრონ­ტ­ლა­ინ­ში დის­კუ­სია გა­ი­მარ­თა. ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი სტიგ­მე­ბი­სა და მა­თი გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო­საკ­ვ­ლე­ვად, სო­ცი­ა­ლუ­რი კვლე­ვი­სა და ანა­ლი­ზის ინ­ს­ტი­ტუტ­მა, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის და­ფი­ნან­სე­ბით, წელს, თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვა ჩა­ა­ტა­რა. გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი იყო თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვის ისე­თი მე­თო­დე­ბი რო­გო­რი­ცაა  ფო­კუს­ჯ­გუ­ფე­ბი და ჩაღ­რ­მა­ვე­ბუ­ლი ექ­ს­პერ­ტუ­ლი ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი.
ვრცლად>>>
2016-11-10
მოს­წავ­ლე მას­წავ­ლე­ბელ­ში უნ­და ხე­დავ­დეს ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც მის მხა­რე­საა
 
რუბრიკის სტუმარია ლე­ვან ზარ­და­ლიშ­ვი­ლი, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბების მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე, მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ცენ­ტ­რის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ინი­ცი­ა­ტი­ვით, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბების მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის ბა­ზა­ზე, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ცენ­ტ­რი უკ­ვე კარ­გა ხა­ნია ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს. რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბით მუ­შა­ობს პრო­ექ­ტი?
— 2013 წლის 10 აპ­რი­ლი­დან ამუ­შავ­და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ცენ­ტ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­კომ­პ­ლექ­ტე­ბუ­ლია კონ­კურ­სის შე­დე­გად შერ­ჩე­უ­ლი მა­ღალ­კ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ფსი­ქო­ლო­გე­ბით, ბავ­შ­ვ­თა ფსი­ქი­ატ­რე­ბით და სო­ცი­ა­ლუ­რი მუ­შა­კე­ბით. ცენ­ტ­რე­ბი მოს­წავ­ლე­ებს (6-დან 18 წლამ­დე) და მა­თი ოჯა­ხის წევ­რებს, ასე­ვე, სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში — პე­და­გო­გებ­სა და მან­და­ტუ­რებს უფა­სო, კვა­ლი­ფი­ცი­ურ ფსი­ქო­სო­ცი­ა­ლურ მომ­სა­ხუ­რე­ბას სთა­ვა­ზო­ბენ. მომ­სა­ხუ­რე­ბა რამ­დე­ნი­მე მი­მარ­თუ­ლე­ბით მუ­შა­ო­ბას მო­ი­ცავს. მულ­ტი­დის­ციპ­ლი­ნა­რუ­ლი
ვრცლად>>>
2016-11-10
სქემის საპილოტე წლის შეფასება
გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა „მას­წავ­ლე­ბელ­თა საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა­ში“ ცვლი­ლე­ბე­ბი და­ა­ა­ნონ­სა და პე­და­გო­გებს დაჰ­პირ­და კი­დეც, რომ: „სქე­მის ის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც შე­ი­ცავ­და (არ მინ­და ამ სიტყ­ვის თქმა, მაგ­რამ მა­ინც გა­მო­ვი­ყე­ნებ), მუ­ქა­რას, რომ მას­წავ­ლე­ბელს შე­იძ­ლე­ბა სამ წე­ლი­წად­ში სამ­სა­ხუ­რი და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა, უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში გაქ­რე­ბა.“ გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი და სა­ხეც­ვ­ლი­ლი სქე­მის წარ­დ­გე­ნამ­დე, და­ვინ­ტე­რეს­დით, რო­გორ ჩა­ი­ა­რა სქე­მის პირ­ველ­მა სა­პი­ლო­ტე წელ­მა და რა ხარ­ვე­ზე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა მი­სი და­ნერ­გ­ვის პრო­ცეს­ში, რამ­დენ­მა მას­წავ­ლე­ბელ­მა გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სა კა­რი­ე­რუ­ლი სა­ფე­ხუ­რი და, შე­სა­ბა­მი­სად, სა­კუ­თა­რი ბი­უ­ჯე­ტი, ვი­ნა­ი­დან სტა­ტუ­სის ცვლი­ლე­ბა პირ­და­პირ აისა­ხე­ბა ხელ­ფა­სის და­ნა­მატ­ზე. ამ სა­კითხებ­ზე სა­უ­ბა­რი ვთხო­ვეთ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პროფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლეს მა­ნა­ნა რა­ტი­ანს.
ვრცლად>>>
2016-11-10
ცვლილებები ხარისხიანი უმაღლესი განათლებისთვის

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი 2010 წლი­დან ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს. მი­სი მი­ზა­ნი, გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის ში­და და გა­რე მე­ქა­ნიზ­მე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის ხელ­შეწყო­ბას­თან ერ­თად, მოს­წავ­ლე­თა, სტუ­დენ­ტ­თა, კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა თუ აკა­დე­მი­უ­რი პერ­სო­ნა­ლის თა­ვი­სუ­ფა­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბის­თ­ვის, სწავ­ლის, კვლე­ვი­სა და და­საქ­მე­ბის­თ­ვის მოქ­ნი­ლი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი მე­ქა­ნიზ­მე­ბის შექ­მ­ნაა.
გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მის კვალ­დაკ­ვალ იხ­ვე­წე­ბა, ვი­თარ­დე­ბა და იც­ვ­ლე­ბა ცენ­ტ­რის პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი. სწო­რედ მიმ­დი­ნა­რე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­სე­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რა გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი თა­მარ სა­ნი­კი­ძე.
ვრცლად>>>
2016-11-10
ალ­კო­ჰო­ლის, თამ­ბა­ქო­სა და სხვა ნარ­კო­ტი­კის მოხ­მა­რე­ბის შემ­ს­წავ­ლე­ლი ევ­რო­პის სას­კო­ლო კვლე­ვა — ESPAD
2015 წელს სა­ქარ­თ­ვე­ლო შე­უ­ერ­თ­და ალ­კო­ჰო­ლის, თამ­ბა­ქო­სა და სხვა ნარ­კო­ტი­კუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის მოხ­მა­რე­ბის შემ­ს­წავ­ლე­ლი ევ­რო­პის სკო­ლე­ბის კვლე­ვის პრო­ექტს — ESPAD (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), რო­მე­ლიც ევ­რო­პის 35-ზე მეტ ქვე­ყა­ნა­ში ტარ­დე­ბა. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, 2015 წლის ნო­ემ­ბერ­ში, ჩა­ტარ­და სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვა, რო­მე­ლიც და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტ­რო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს შრო­მის, ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვი­სა და გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ებ­თან მჭიდ­რო თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით და ევ­რო­პის ნარ­კო­ტი­კე­ბი­სა და ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის ცენ­ტ­რის (EMCDDA) ტექ­ნი­კუ­რი და ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბით, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა.  კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი პერ­სო­ნა­ლი, პე­და­გო­გე­ბი და მოს­წავ­ლე­ე­ბი.
კვლე­ვის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად, ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით, შე­არ­ჩი­ეს
ვრცლად>>>
2016-11-03
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სტან­დარ­ტე­ბი ად­რე­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, „ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის“ სა­ჯა­რო ლექ­ცი­ე­ბის ყო­ველ­თ­ვი­უ­რი სე­რი­ის ფარ­გ­ლებ­ში, ამა­ვე ინ­ს­ტი­ტუ­ტის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­მა და ად­რე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სტან­დარ­ტე­ბის ავ­ტო­რებ­მა — თამ­თა კუ­ხა­ლაშ­ვილ­მა (ფსი­ქო­ლო­გი) და ნი­ნო ჯი­ჯა­ვა­ძემ (ად­რე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი) — ად­რე­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში სტან­დარ­ტე­ბის და­ნერ­გ­ვის სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კას სა­ჯა­რო ლექ­ცია მი­უძღ­ვ­ნეს. მათ ახ­ლა­ხან და­ას­რუ­ლეს მუ­შა­ო­ბა ად­რე­ულ ასაკ­ში სწავ­ლი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სტან­დარ­ტე­ბის რე­ვი­ზი­ა­ზე და მო­ამ­ზა­დეს ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი გან­ათ­ლე­ბის პროგ­რა­მის ხა­რის­ხის სტან­დარ­ტე­ბი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი და­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­შია, ის გა­ივ­ლის სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ცე­დუ­რებს სა­მი­ნის­ტ­რო­ებ­ში სა­ნამ მას გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო ოფი­ცი­ა­ლუ­რად წა­რუდ­გენს მთავ­რო­ბას.
სტან­დარ­ტი, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (UNICEF) მხარ­და­ჭე­რით შე­იქ­მ­ნა და ბუ­ნებ­რი­ვი გაგ­რ­ძე­ლე­ბა იყო იმ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­სის, რაც სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის კა­ნო­ნის მი­ღე­ბით იყო გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი. „კა­ნო­ნი ითხოვს მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის შექ­მ­ნის აუცი­ლებ­ლო­ბას, რაც სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სექ­ტო­რის მუ­შა­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას შე­უწყობს ხელს. ერთ-ერ­თი აუცი­ლე­ბე­ლი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი სწო­რედ ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო სტან­დარ­ტია, ასე­ვე ძა­ლი­ან მნიშვნე­ლო­ვა­ნია აღ­მ­ზ­რ­დელ-პე­და­გო­გის პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტის შექ­მ­ნა.“ — მი­იჩ­ნევს ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, სკო­ლამ­დე­ლი და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ხა­თუ­ნა დო­ლი­ძე.
ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო სატ­ნ­დარ­ტე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­ში, 2010 წელს შექ­მ­ნი­ლი სტან­დ­რა­ტი გახ­და ის ძი­რი­თა­დი საყ­რ­დე­ნი, რომ­ლის რე­ვი­ზი­ის შე­დე­გა­დაც ახა­ლი ვერ­სია მომ­ზად­და. არ­სე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტი მხო­ლოდ ბა­ღებს არ ეხე­ბო­და, არა­მედ ზო­გა­დად ად­რე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სფე­როს მო­ი­ცავ­და და ამ დო­კუ­მენ­ტით ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბა ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს შე­ეძ­ლო, ვი­საც სკო­ლამ­დე­ლი ასა­კის ბავ­შ­ვის სწავ­ლას­თან და გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ჰქონ­და შე­ხე­ბა — მშო­ბელს, ბა­ღებს, რომ­ლე­ბიც მუ­შა­ობ­დ­ნენ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მათ კა­ნო­ნი არ არე­გუ­ლი­რებ­და.  „ლო­გი­კუ­რია, რო­ცა ჯერ კა­ნო­ნი იქ­მ­ნე­ბა და შემ­დეგ — მი­სი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბი.“ — მი­იჩ­ნევს ხა­თუ­ნა დო­ლი­ძე და არ­სე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტის გა­ნახ­ლე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს:
ვრცლად>>>
2016-11-03
ჩვენ­მა პა­ტა­რებ­მა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბით უნ­და ისარ­გებ­ლონ

რა იწ­ვევს ჯგუ­ფე­ბის გა­დატ­ვირ­თ­ვას და რო­გო­რია მა­თი მოგ­ვა­რე­ბის გზე­ბი, რა რე­ფორ­მე­ბი გა­ტარ­და და მიმ­დი­ნა­რე­ობს სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის სის­ტე­მა­ში, რამ­დენ „არა“-ზე შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­რიცხოს ბავ­შ­ვი ბა­ღი­დან, რო­გორ არის და­ცუ­ლი ბაღ­ში პა­ტა­რე­ბის უსაფ­რ­თხო­ე­ბა, რო­გო­რია სა­ა­გენ­ტოს სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კა, რა სა­კა­ნონ­მ­დე­ლო რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი არ­სე­ბობს სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის, რო­გო­რია სას­კო­ლო მზა­ო­ბის პროგ­რა­მის ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი და რას გეგ­მავს სა­ა­გენ­ტო სა­მო­მა­ვ­ლოდ — სა­უბ­რობს თე­მურ თორ­დი­ნა­ვა, თბი­ლი­სის ბა­გა-ბა­ღე­ბის მარ­თ­ვის სა­ა­გენ­ტოს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი.
ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი
წლე­ვან­დე­ლი წე­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო ახა­ლი ბა­ღე­ბის გახ­ს­ნის კუთხით — 7 ახა­ლი ბა­ღი გა­იხ­ს­ნა თბი­ლის­ში, შვი­დი­ვე ევ­როს­ტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი და, რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე აღ­საზ­რ­დე­ლე­ბის­თ­ვის ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი.
ვრცლად>>>
2016-11-03
გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბა სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ

2016 წლის სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დებ­ზე მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვა­რი მო­ნა­წი­ლე­თა 80-მა პრო­ცენ­ტ­მა ვერ გა­და­ლა­ხა. ეს ფაქ­ტი სა­გან­გა­შოდ შე­ფას­და, უფ­რო მე­ტი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მო­ი­ხა­ტა იმის გა­მო, რომ გა­მოც­დებ­ზე დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბელ­თა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბა ჩა­იჭ­რა. გა­მოც­დე­ბი, რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 2010 წლი­დან მიმ­დი­ნა­რე­ობს და გა­სუ­ლი 6 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ ნა­ხე­ვარ­საც ვერ მი­აღ­წია. აქ მთა­ვა­რი ისაა, რომ დღეს არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით, ნა­ხე­ვარს 100 წლის შემ­დე­გაც ვერ მი­აღ­წევს. მკითხ­ვე­ლი მი­მიხ­ვ­და, ალ­ბათ, რი­სი თქმაც მსურს, თო­რემ დღეს მო­მუ­შა­ვე­თა­გან 100 წლის შემ­დეგ რომ აღა­რა­ვინ იქ­ნე­ბა, ეს იოლი გა­სა­გე­ბია.
ვრცლად>>>
2016-11-03
სკო­ლა, რო­მე­ლიც მხარს უჭერს დე­მოკ­რა­ტი­ას
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი სას­ტუმ­რო „ქორ­თი­არდ მა­რი­ოტ­ში“, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი კავ­ში­რის „მე­გობ­რო­ბის ხი­დი  — ქარ­თ­ლო­სის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ღია სივ­რ­ცის კონ­ფე­რენ­ცია „დე­მოკ­რა­ტი­ის მხარ­დამ­ჭე­რი სკო­ლა“ გა­ი­მარ­თა, რომ­ლის მი­ზა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლებ­ში დე­მოკ­რა­ტი­ის მხარ­და­ჭე­რა იყო. კონ­ფე­რენ­ცი­ის მსვლე­ლო­ბი­სას მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი გა­ეც­ნენ ღია სივ­რ­ცის დე­ბა­ტებს და კა­ნო­ნებს.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N