გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-11-03
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სტან­დარ­ტე­ბი ად­რე­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, „ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის“ სა­ჯა­რო ლექ­ცი­ე­ბის ყო­ველ­თ­ვი­უ­რი სე­რი­ის ფარ­გ­ლებ­ში, ამა­ვე ინ­ს­ტი­ტუ­ტის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­მა და ად­რე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სტან­დარ­ტე­ბის ავ­ტო­რებ­მა — თამ­თა კუ­ხა­ლაშ­ვილ­მა (ფსი­ქო­ლო­გი) და ნი­ნო ჯი­ჯა­ვა­ძემ (ად­რე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი) — ად­რე­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში სტან­დარ­ტე­ბის და­ნერ­გ­ვის სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კას სა­ჯა­რო ლექ­ცია მი­უძღ­ვ­ნეს. მათ ახ­ლა­ხან და­ას­რუ­ლეს მუ­შა­ო­ბა ად­რე­ულ ასაკ­ში სწავ­ლი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სტან­დარ­ტე­ბის რე­ვი­ზი­ა­ზე და მო­ამ­ზა­დეს ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი გან­ათ­ლე­ბის პროგ­რა­მის ხა­რის­ხის სტან­დარ­ტე­ბი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი და­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­შია, ის გა­ივ­ლის სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ცე­დუ­რებს სა­მი­ნის­ტ­რო­ებ­ში სა­ნამ მას გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო ოფი­ცი­ა­ლუ­რად წა­რუდ­გენს მთავ­რო­ბას.
სტან­დარ­ტი, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (UNICEF) მხარ­და­ჭე­რით შე­იქ­მ­ნა და ბუ­ნებ­რი­ვი გაგ­რ­ძე­ლე­ბა იყო იმ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­სის, რაც სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის კა­ნო­ნის მი­ღე­ბით იყო გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი. „კა­ნო­ნი ითხოვს მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის შექ­მ­ნის აუცი­ლებ­ლო­ბას, რაც სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სექ­ტო­რის მუ­შა­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას შე­უწყობს ხელს. ერთ-ერ­თი აუცი­ლე­ბე­ლი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი სწო­რედ ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო სტან­დარ­ტია, ასე­ვე ძა­ლი­ან მნიშვნე­ლო­ვა­ნია აღ­მ­ზ­რ­დელ-პე­და­გო­გის პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტის შექ­მ­ნა.“ — მი­იჩ­ნევს ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, სკო­ლამ­დე­ლი და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ხა­თუ­ნა დო­ლი­ძე.
ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო სატ­ნ­დარ­ტე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­ში, 2010 წელს შექ­მ­ნი­ლი სტან­დ­რა­ტი გახ­და ის ძი­რი­თა­დი საყ­რ­დე­ნი, რომ­ლის რე­ვი­ზი­ის შე­დე­გა­დაც ახა­ლი ვერ­სია მომ­ზად­და. არ­სე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტი მხო­ლოდ ბა­ღებს არ ეხე­ბო­და, არა­მედ ზო­გა­დად ად­რე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სფე­როს მო­ი­ცავ­და და ამ დო­კუ­მენ­ტით ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბა ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს შე­ეძ­ლო, ვი­საც სკო­ლამ­დე­ლი ასა­კის ბავ­შ­ვის სწავ­ლას­თან და გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ჰქონ­და შე­ხე­ბა — მშო­ბელს, ბა­ღებს, რომ­ლე­ბიც მუ­შა­ობ­დ­ნენ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მათ კა­ნო­ნი არ არე­გუ­ლი­რებ­და.  „ლო­გი­კუ­რია, რო­ცა ჯერ კა­ნო­ნი იქ­მ­ნე­ბა და შემ­დეგ — მი­სი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბი.“ — მი­იჩ­ნევს ხა­თუ­ნა დო­ლი­ძე და არ­სე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტის გა­ნახ­ლე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს:
ვრცლად>>>
2016-11-03
ჩვენ­მა პა­ტა­რებ­მა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბით უნ­და ისარ­გებ­ლონ

რა იწ­ვევს ჯგუ­ფე­ბის გა­დატ­ვირ­თ­ვას და რო­გო­რია მა­თი მოგ­ვა­რე­ბის გზე­ბი, რა რე­ფორ­მე­ბი გა­ტარ­და და მიმ­დი­ნა­რე­ობს სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის სის­ტე­მა­ში, რამ­დენ „არა“-ზე შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­რიცხოს ბავ­შ­ვი ბა­ღი­დან, რო­გორ არის და­ცუ­ლი ბაღ­ში პა­ტა­რე­ბის უსაფ­რ­თხო­ე­ბა, რო­გო­რია სა­ა­გენ­ტოს სა­კად­რო პო­ლი­ტი­კა, რა სა­კა­ნონ­მ­დე­ლო რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი არ­სე­ბობს სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის, რო­გო­რია სას­კო­ლო მზა­ო­ბის პროგ­რა­მის ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი და რას გეგ­მავს სა­ა­გენ­ტო სა­მო­მა­ვ­ლოდ — სა­უბ­რობს თე­მურ თორ­დი­ნა­ვა, თბი­ლი­სის ბა­გა-ბა­ღე­ბის მარ­თ­ვის სა­ა­გენ­ტოს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი.
ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი
წლე­ვან­დე­ლი წე­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო ახა­ლი ბა­ღე­ბის გახ­ს­ნის კუთხით — 7 ახა­ლი ბა­ღი გა­იხ­ს­ნა თბი­ლის­ში, შვი­დი­ვე ევ­როს­ტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი და, რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე აღ­საზ­რ­დე­ლე­ბის­თ­ვის ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი.
ვრცლად>>>
2016-11-03
გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბა სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ

2016 წლის სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დებ­ზე მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვა­რი მო­ნა­წი­ლე­თა 80-მა პრო­ცენ­ტ­მა ვერ გა­და­ლა­ხა. ეს ფაქ­ტი სა­გან­გა­შოდ შე­ფას­და, უფ­რო მე­ტი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მო­ი­ხა­ტა იმის გა­მო, რომ გა­მოც­დებ­ზე დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მას­წავ­ლე­ბელ­თა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბა ჩა­იჭ­რა. გა­მოც­დე­ბი, რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 2010 წლი­დან მიმ­დი­ნა­რე­ობს და გა­სუ­ლი 6 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ ნა­ხე­ვარ­საც ვერ მი­აღ­წია. აქ მთა­ვა­რი ისაა, რომ დღეს არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით, ნა­ხე­ვარს 100 წლის შემ­დე­გაც ვერ მი­აღ­წევს. მკითხ­ვე­ლი მი­მიხ­ვ­და, ალ­ბათ, რი­სი თქმაც მსურს, თო­რემ დღეს მო­მუ­შა­ვე­თა­გან 100 წლის შემ­დეგ რომ აღა­რა­ვინ იქ­ნე­ბა, ეს იოლი გა­სა­გე­ბია.
ვრცლად>>>
2016-11-03
სკო­ლა, რო­მე­ლიც მხარს უჭერს დე­მოკ­რა­ტი­ას
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი სას­ტუმ­რო „ქორ­თი­არდ მა­რი­ოტ­ში“, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი კავ­ში­რის „მე­გობ­რო­ბის ხი­დი  — ქარ­თ­ლო­სის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ღია სივ­რ­ცის კონ­ფე­რენ­ცია „დე­მოკ­რა­ტი­ის მხარ­დამ­ჭე­რი სკო­ლა“ გა­ი­მარ­თა, რომ­ლის მი­ზა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლებ­ში დე­მოკ­რა­ტი­ის მხარ­და­ჭე­რა იყო. კონ­ფე­რენ­ცი­ის მსვლე­ლო­ბი­სას მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი გა­ეც­ნენ ღია სივ­რ­ცის დე­ბა­ტებს და კა­ნო­ნებს.
ვრცლად>>>
2016-10-27
თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა ადა­მი­ა­ნის ზო­გა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის ძალიან კარ­გი იარა­ღია

 რა ფორ­მით და რო­მე­ლი ასა­კი­დან ვას­წავ­ლოთ ბავშვს უცხო­უ­რი ენე­ბი? რო­გორ გავ­ხა­დოთ სა­სი­ა­მოვ­ნო სწავ­ლის პრო­ცე­სი და რას მი­ვაქ­ცი­ოთ ყუ­რადღე­ბა უცხო­უ­რი ენის გა­მოც­დე­ბი­სათ­ვის მზა­დე­ბის პე­რი­ოდ­ში — სა­უბ­რობს რუ­სუ­დან ტყე­მა­ლა­ძე, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის უცხო­უ­რი ენე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სა­უ­კე­თე­სო ასა­კი ახა­ლი ენის შე­სას­წავ­ლად
ამ სა­კითხს არა მარ­ტო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­ჩე­ვენ, არა­მედ მეც­ნი­ე­რე­ბიც, მკვლევ­რე­ბი, ფსი­ქო­ლო­გე­ბი და მათ­შიც არ­სე­ბობს აზ­რ­თა სხვა­დას­ხ­ვა­ო­ბა, რო­მე­ლი ასა­კია უკე­თე­სი. მე სა­კითხს ასე დავ­ს­ვამ­დი — რო­მე­ლი მე­თო­დია უკე­თე­სი, რად­გან შე­იძ­ლე­ბა ენის სწავ­ლა გვი­ან და­იწყო (და­ვუშ­ვათ, 10-12 წლის ასაკ­ში) და შე­სა­ნიშ­ნა­ვად შე­ის­წავ­ლო ან 3-5 წლი­დან  და­იწყო (რო­გორც ახ­ლა მო­და­შია) და ვე­რა­ფე­რიც ვერ ის­წავ­ლო. ამი­ტომ, მე გავ­მიჯ­ნავ­დი მე­თო­დი­კას. თუ ჩვენ ვლა­პა­რა­კობთ იმა­ზე, რო­მე­ლია სა­სურ­ვე­ლი სას­კო­ლო ასა­კი, რო­დის არის უკე­თე­სი, რომ ბავ­შ­ვ­მა  სკო­ლა­ში უცხო ენის შეს­წავ­ლა და­იწყოს, ჩე­მი აზ­რით, ეს 7 წლის ასა­კია. ხო­ლო თუ ვლა­პა­რა­კობთ იმა­ზე, სა­ერ­თოდ რო­დის არის უკე­თე­სი (ოჯახ­ში ას­წავ­ლი­ან თუ სა­ბავ­შ­ვო ბაღ­ში),
ვრცლად>>>
2016-10-27
ბორის აკუნინის თბილისური საღამო
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 18 ოქ­ტომ­ბერს, თბი­ლის­ში, ბო­რის აკუ­ნი­ნი ქარ­თ­ველ მკითხ­ველს შეხ­ვ­და. თბი­ლი­სუ­რი შე­მოდ­გო­მის წვი­მი­ან­მა სა­ღა­მომ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე სა­უბ­რის გან­წყო­ბა შექ­მ­ნა და მწერ­ლის ფა­ნე­ბი თუ მი­სი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის რი­გი­თი მკითხ­ვე­ლი, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლით და­ა­ნონ­სე­ბუ­ლი ივენ­თე­ბის დამ­ლა­ი­ქე­ბელ-დამ­ს­წ­რე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა თუ ჯერ კი­დევ რუ­სეთ­ზე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლად დარ­ჩე­ნი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მცი­რე ნა­წი­ლი, ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შეკ­რი­ბა.
ვრცლად>>>
2016-10-27
ჯარისკაცების თვალით დანახული ისტორია
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის ახა­ლი დო­კუ­მენ­ტუ­რი პრო­ექ­ტი — „მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომი ეპის­ტო­ლა­რულ ჟან­რ­ში“, რამ­დე­ნი­მე თვის წინ და­იწყო და თით­ქ­მის მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო მო­იც­ვა. ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის ციფ­რულ ბა­ზა­ში — „ივე­რი­ე­ლი“ უკ­ვე უამ­რა­ვი წე­რი­ლი დაგ­როვ­და და ყო­ველ­დღი­უ­რად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ყო­ვე­ლი კუთხი­დან ახალ-ახა­ლი ემა­ტე­ბა. სა­თუ­თად შე­ნა­ხულ­მა გაც­რე­ცილ­მა და გაყ­ვით­ლე­ბულ­მა სამ­კუთხა ბა­რა­თებ­მა, სა­ო­ჯა­ხო ალ­ბო­მი­დან, ვირ­ტუ­ა­ლურ სივ­რ­ცე­ში გა­და­ი­ნაც­ვ­ლეს. პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რებ­მა, უმ­ძი­მე­სი უახ­ლე­სი ის­ტო­რი­ის მო­სათხ­რო­ბად, წე­რი­ლე­ბი დღის სი­ნათ­ლე­ზე გა­მო­ი­ტა­ნეს. თი­თო­ე­უ­ლი წე­რი­ლის კითხ­ვი­სას მკითხ­ვე­ლის თვალ­წინ იშ­ლე­ბა ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბის,
ვრცლად>>>
2016-10-27
ელექტრონული ჟურნალი — გამარტივებული გზა ნიშნების გამოსაყვანად
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე საკ­ლა­სო ჟურ­ნალს ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლი ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს, წელს პრო­ექ­ტი სა­პი­ლო­ტე რე­ჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს და მას­ში 400-მდე სა­ჯა­რო სკო­ლაა ჩარ­თუ­ლი. ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის და­ნერ­გ­ვა სკო­ლებ­ში რამ­დე­ნი­მე წლის წინ იგეგ­მე­ბო­და, თუმ­ცა, რო­გორც ჶmis-ში გა­ნაცხა­დეს, ამ დრომ­დე იმ მი­ზე­ზით ვერ მო­ხერ­ხ­და, რომ მი­თი­თე­ბულ პე­რი­ოდ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პი­ლო­ტის შე­დე­გე­ბის ანა­ლიზ­მა აჩ­ვე­ნა — მ
ვრცლად>>>
2016-10-27
ახალი შესაძლებლობა კარიერული წინსვლისთვის

ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი პე­და­გო­გე­ბი, რომ­ლე­ბიც დრო­დად­რო გვეხ­მი­ა­ნე­ბი­ან ხოლ­მე სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის, ქვე­მო ქარ­თ­ლი­სა თუ კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნე­ბი­დან და არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბის შე­სა­ხებ გვწე­რენ, გან­სა­კუთ­რე­ბულ ინ­ტე­რესს იმ დი­დი მი­სი­ის გა­მო იწ­ვე­ვენ, რაც სა­ხელ­მ­წი­ფომ მათ და­ა­კის­რა — ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბა ეთ­ნი­კუ­რი არა­ქარ­თ­ვე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თ­ვის. რთუ­ლი იყო ამ გზის და­საწყი­სი. სირ­თუ­ლე­ე­ბია დღე­საც, მაგ­რამ უკ­ვე სხვა სა­ხის.
ვრცლად>>>
2016-10-20
სკო­ლა, სა­დაც მშობ­ლის ჩარ­თუ­ლო­ბა და­ბა­ლია, ვე­რა­სო­დეს გახ­დე­ბა დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი

რუბ­რი­კის პირ­ვე­ლი სტუ­მა­რია ნა­ნა აბა­ში­ძე რა არის ჩვე­ნი სას­კო­ლო სის­ტე­მის მთა­ვა­რი ნაკ­ლი? — ამ კითხ­ვით  გვინ­და და­ვიწყოთ დის­კუ­სია მშობ­ლებ­თან, რომ­ლე­ბიც, რო­გორც წე­სი, ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბი აქ­ტი­უ­რო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის შე­ფა­სე­ბი­სას. იშ­ვი­ა­თად ითხოვს მშო­ბე­ლი, რომ გა­უმ­ჯო­ბეს­დეს სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხი, რომ მათ შვი­ლებს ჰქონ­დეთ უკე­თე­სი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი ან ჰყავ­დეთ მე­ტი კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი. თით­ქოს, სა­ერ­თოდ არ ფიქ­რო­ბენ იმა­ზე,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
37(831)N