გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-02-04
გან­ვ­ლი­ლი პირ­ვე­ლი ეტა­პი თან­მ­ხ­ლე­ბი სირ­თუ­ლე­ე­ბი­თა და და­მა­ი­მე­დე­ბე­ლი ტენ­დენ­ცი­ე­ბით
 2015-16 სას­წავ­ლო წელს მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა ამოქ­მედ­და და სა­პი­ლო­ტე წე­ლი პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის ბევ­რი სი­ახ­ლით და­იწყო. რო­გორ წა­რი­მარ­თა სქე­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, რა სირ­თუ­ლე­ე­ბი გა­მო­იკ­ვე­თა და სას­წავ­ლო წლის დას­რუ­ლე­ბამ­დე კი­დევ  რა აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა იგეგ­მე­ბა, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა უწყ­ვე­ტი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირი­ნა სამ­სო­ნია.
— რა აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას გუ­ლის­ხ­მობ­და სქე­მის სა­პი­ლო­ტე წე­ლი და რა ეტა­პია ახ­ლა? 
— სქე­მის პირ­ვე­ლი წლის აქ­ტი­ვო­ბე­ბი და­იწყო იმით, რომ სკო­ლებ­მა აირ­ჩი­ეს მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი — ერ­თ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პა­სუ­ხის გა­ცე­მა ძნე­ლია, ამას­თან ნა­ად­რე­ვი­ცაა. ამ ეტაპ­ზე შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა და­გეგ­მა და ჩა­უ­ტა­რა ტრე­ნინ­გე­ბი სქე­მა­ში ჩარ­თუ­ლი ყვე­ლა სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლის ფა­სი­ლი­ტა­ტო­რებს. ამ ტრე­ნინ­გე­ბის მი­ზა­ნი იყო მა­თი მომ­ზა­დე­ბა თვით­შე­ფა­სე­ბა­ში, რა­თა სა­თა­ნა­დო დახ­მა­რე­ბა გა­ე­წი­ათ თა­ვი­ან­თი პრო­ფე­სი­უ­ლი ზედა­მ­ხედ­ვე­ლო­ბის
ვრცლად>>>
2016-02-04
მარტივია ეთანხმებოდე ვაჟას, მაგრამ რთულია გულწრფელად იზიარებდე მის ნაფიქრს
ნომრის სტუმარია სალომე რაზიკაშვილი
„... თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნ­და იყოს არა რო­მე­ლი­მე ერ­თი წო­დე­ბა, არა­მედ მთე­ლი ერი. ქვე­ყა­ნაც მხო­ლოდ მა­შინ იქ­ნე­ბა ბედ­ნი­ე­რი, რო­ცა მო­ის­პო­ბა წო­დებ­რი­ვი უპი­რა­ტე­სო­ბა­ნი, ყვე­ლა წო­დე­ბა იქ­ნე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლი, ე.ი. ბედ­ნი­ე­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და ბედ­ნი­ე­რე­ბა სი­ნო­ნი­მე­ბია. ნუ ეძებთ იქ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, სა­დაც ცხოვ­რე­ბას ისევ სა­ფუძ­ვ­ლად წო­დებ­რი­ვი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა აქვს და­დე­ბუ­ლი, სა­ცა ყვე­ლას გა­ნურ­ჩევ­ლად წო­დე­ბი­სა და გვა­რიშ­ვი­ლო­ბი­სა, არ ეძ­ლე­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბა პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით მო­ი­პო­ვოს პუ­რი არ­სე­ბი­სა, სა­ცა შრო­მა ღირ­სე­უ­ლად არ ფას­დე­ბა, სა­ცა არ არის თა­ნას­წო­რად გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი ცოდ­ნა, ქო­ნე­ბა. მარ­ტო ქო­ნებ­რი­ვი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა არ არის გა­რან­ტია, ერ­მა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, უკე­თუ მას თან არ ახ­ლავს ერის სა­ერ­თო გო­ნებ­რი­ვი სიმ­წი­ფე, გა­ნათ­ლე­ბა და ცოდ­ნა.“
                                                                                                             ვაჟა-ფშაველა
ვრცლად>>>
2016-01-27
წამყვანიდან მენტორამდე
ახა­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით, წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი მხო­ლოდ 184-მა პე­და­გოგ­მა მი­ი­ღო. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რ­ში ვა­რა­უ­დო­ბენ, რომ სწო­რედ წამ­ყ­ვანი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლებ­მაც 2011-2014 წლის პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბის სქე­მა­ში მი­ი­ღეს კრე­დიტ­ქუ­ლე­ბი და­მა­ტე­ბით აქ­ტი­ვო­ბებ­ში, სა­ვა­რა­უ­დოდ, იქ­ნე­ბი­ან პირ­ვე­ლი მენ­ტო­რე­ბი, ამავ­დ­რო­უ­ლად, უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის ნა­წილს ასე­ვე და­უგ­როვ­და და­მა­ტე­ბით აქ­ტი­ვო­ბებ­ში კრე­დიტ­ქუ­ლე­ბი, რაც მათ სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს, 2016-2017 სას­წავ­ლო წელს სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბით, წამ­ყ­ვან მას­წავ­ლე­ბელ­თა რი­გებს შე­უ­ერ­თ­დ­ნენ. წამ­ყ­ვან მას­წავ­ლებ­ლებს
ვრცლად>>>
2016-01-21
პე­და­გო­გის­თ­ვის მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვა სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე სი­ახ­ლე­ე­ბია
ვაგ­რ­ძე­ლებთ სა­უ­ბარს პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბის შე­სა­ხებ. ამ­ჯე­რად პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­კითხებს შე­ვე­ხე­ბით. გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის  მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო პროგ­რა­მის მე­ნე­ჯე­რი ნი­ნო ელ­ბა­ქი­ძე.
ვრცლად>>>
2015-12-23
ვა­ხუშ­ტის დღე­ე­ბი
ლალი ჯელაძე 17-18 დე­კემ­ბერს მწე­რალ­თა სახ­ლ­მა ვა­ხუშ­ტი კო­ტე­ტიშ­ვი­ლის 80 წლის იუბი­ლე ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბით აღ­ნიშ­ნა. ცნო­ბი­ლი ქარ­თ­ვე­ლი პო­ე­ტის, მთარ­გ­მ­ნე­ლის, პუბ­ლი­ცის­ტი­სა და ფოლ­კ­ლო­რის­ტის დღე­ე­ბი მწე­რალ­თა სახ­ლ­ში მი­სი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­ღა­მო­თი და­იწყო და „სო­ნე­ტე­ბის კრე­ბულ­ში“ ასა­ხუ­ლი მი­სი ბო­ლო წლე­ბის შე­მოქ­მე­დე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცი­ით გაგ­რ­ძელ­და. ამ სა­ხით სო­ნე­ტე­ბის კრე­ბუ­ლი პირ­ვე­ლად გა­მო­ი­ცა, მწე­რალ­თა სახ­ლის ინ­ცი­ა­ტი­ვი­თა და კულ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რით. ვა­ხუშ­ტი
ვრცლად>>>
2015-12-23
სკო­ლის მიღ­მა დარ­ჩე­ნი­ლე­ბი — რა უშ­ლის ხელს მათ სას­კო­ლო სივ­რ­ცე­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ას
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ჯერ კი­დევ არი­ან ბავ­შ­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბას ვერ იღე­ბენ. რა აფერ­ხებს სკო­ლის მიღ­მა დარ­ჩე­ნი­ლი მო­ზარ­დე­ბის სას­კო­ლო სივ­რ­ცე­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ას და მა­თი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის პრო­ცესს — ამ თე­მა­ზე „ფრონ­ტ­ლა­ინ­ში“ დის­კუ­სია გა­ი­მარ­თა.  ზუს­ტი მო­ნა­ცე­მე­ბი სკო­ლის მიღ­მა დარ­ჩე­ნი­ლი ბავ­შ­ვე­ბის არ არ­სე­ბობს, თუმ­ცა, ვინც ამ ფუნ­და­მენ­ტურ უფ­ლე­ბას მოკ­ლე­ბუ­ლია, მა­თი რიცხ­ვი ძა­ლი­ან დი­დი არ არის, მაგ­რამ რაც არის,
ვრცლად>>>
2015-12-17
წა­რუშ­ლე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რო­მელ­მაც ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი გერ­მა­ნი­ას და­უ­კავ­ში­რა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია გი­ორ­გი ბრე­გა­ძე,
დრეზ­დე­ნის ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — თავ­და­პირ­ვე­ლად სწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის 69-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში, შემ­დეგ სწავ­ლა  თბი­ლი­სის 191-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში გა­აგ­რ­ძე­ლე და სრუ­ლი სა­შუ­ა­ლო გა­ნათ­ლე­ბის ატეს­ტა­ტიც აქ მი­ი­ღე... რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის წლე­ბი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-12-17
ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ და მხო­ლოდ მას­წავ­ლებ­ლის დახ­მა­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის  დაწყე­ბის, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, პე­და­გოგ­თა თვით­შე­ფა­სე­ბის კითხ­ვა­რი და­ამ­ტ­კი­ცა, რო­მე­ლიც ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ამოქ­მედ­და და მი­სი შევ­სე­ბა ნე­ბის­მი­ერ სა­ფე­ხურ­ზე მყო­ფი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა. კითხ­ვა­რი მას­წავ­ლებ­ლებ­მა ყო­ვე­ლი ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწყის­ში უნ­და შე­ავ­სონ. პე­და­გო­გებს პა­სუ­ხის გა­ცე­მა, და­ახ­ლო­ე­ბით, 120 კითხ­ვა­ზე მო­უ­წევთ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად ივ­სე­ბა და პა­სუ­ხე­ბი ოთხი ქუ­ლით ფას­დე­ბა. 1 ქუ­ლა ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლ დო­ნეს აღ­ნიშ­ნავს, ხო­ლო 4 —  ყვე­ლა­ზე მა­ღალს. იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელს ესა თუ ის პუნ­ქ­ტი არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა, ის 0-ს და­წერს.
ვრცლად>>>
2015-12-10
მინ­დო­ბი­თი აღ­ზ­რ­დის მიღ­წე­ვე­ბი და რის­კე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ოჯა­ხურ გა­რე­მოს მოკ­ლე­ბუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის მზრუნ­ვე­ლო­ბის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ფორ­მე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლომ მუ­შა­ო­ბა 1999 წლი­დან და­იწყო და დღემ­დე გრძელ­დე­ბა. ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მის შე­დე­გად, 50-მდე დი­დი ზო­მის სა­ხელ­მ­წი­ფო სა­აღ­მ­ზ­რ­დე­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა და­ი­ხუ­რა და ამ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით, 5 ათა­სამ­დე ბავ­შ­ვი და­უბ­რუნ­და ბი­ო­ლო­გი­ურ ოჯახს ან გან­თავ­ს­და ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ ზრუნ­ვა­ში — მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში ან მცი­რე სა­ო­ჯა­ხო ტი­პის სახ­ლ­ში. მინ­დო­ბი­თი აღ­ზ­რ­და მზრუნ­ვე­ლო­ბის ერთ-ერ­თი ალ­ტერ­ნა­ტი­ვაა და გუ­ლის­ხ­მობს, სა­ხელ­მ­წი­ფო­სა და მიმ­ღებ ოჯახს შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, გარ­კ­ვე­უ­ლი ვა­დით, ბავ­შ­ვის ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში აღ­ზ­რ­დის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას, რო­მელ­საც ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან 18 წლამ­დე ასა­კის პი­რე­ბი: რომ­ლე­ბიც არი­ან ობ­ლე­ბი; რო­მელ­თა მშო­ბე­ლი/მშობ­ლე­ბი სა­სა­მარ­თ­ლომ ცნო ქმე­დუ­უ­ნა­როდ ან აღი­ა­რა უგ­ზო-უკ­ვ­ლოდ და­კარ­გუ­ლად; რო­მელ­თა მშობ­ლებს შე­ეზღუ­და (თ), ჩა­მო­ერ­თ­ვა (თ)  ან შე­უ­ჩერ­და (თ)  მშობ­ლის უფ­ლე­ბა-მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი.
რო­გორ ხდე­ბა მინ­დო­ბით აღ­მ­ზ­რ­დე­ლე­ბის შერ­ჩე­ვა, ჯე­რო­ვა­ნია თუ არა აღ­მ­ზ­რ­დელ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცია და რამ­დე­ნად კარ­გად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში მყოფ ბავ­შ­ვებ­ზე მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან? — სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუნ­ვის სის­ტე­მა­ში არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­სა და უშუ­ა­ლოდ მინ­დო­ბი­თი აღ­ზ­რ­დის ინ­ს­ტი­ტუტ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კითხებ­ზე გა­ი­მარ­თა დის­კუ­სია „ფრონ­ტ­ლა­ინ ჯორ­ჯია“ კლუბ­ში.
ბავ­შ­ვ­თა კე­თილ­დღე­ო­ბის, გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კის სპე­ცი­ა­ლის­ტი, ბრი­ტა­ნუ­ლი საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის Everey Child სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ფი­ლი­ა­ლის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ან­დ­რო და­დი­ა­ნი მიღ­წე­ვად მი­იჩ­ნევს, რომ ყო­ფი­ლი საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბი­დან, ალ­ბათ, ყვე­ლა­ზე დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბა მიმ­ღე­ბი მშობ­ლე­ბი­სა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­შია და შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს, რომ ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის ეს ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა ყვე­ლა­ზე ქმე­დი­თად  სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.
„ძა­ლი­ან დი­დი მიღ­წე­ვაა ის, რომ დე­ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის რამ­დე­ნი­მე ტალ­ღის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შემ­დეგ, დე­ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის, თით­ქ­მის, 50 პრო­ცენ­ტი მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში გან­თავ­ს­და და დღეს 1000-ზე მე­ტი ბავ­შ­ვი ცხოვ­რობს მინ­დო­ბით აღ­ზ­რ­და­ში.
ვრცლად>>>
2015-12-10
მთა­ვა­რი გზავ­ნი­ლი — ხა­რის­ხის მუდ­მი­ვი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია შო­თა მეს­ხი­ას
ზუგ­დი­დის სა­ხელ­მ­წი­ფო სას­წავ­ლო
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რი
თე­ო­ნა ხუ­ფე­ნია — ქალ­ბა­ტო­ნო თე­ო­ნა, რად­გან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბი­უ­ჯეტს, ძი­რი­თა­დად, გან­საზღ­ვ­რავს სტუ­დენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი სტუ­დენ­ტი მი­ი­ღოს. ხომ არ ხდე­ბა ეს ხა­რის­ხის ხარ­ჯ­ზე? მოგ­წონთ თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის არ­სე­ბუ­ლი სის­ტე­მა და რამ­დე­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მოთხოვ­ნებს გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბი. არ­სე­ბობს თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის სხვა გზა ან სხვა პრინ­ცი­პი? თქვენ­თ­ვის რო­მე­ლი იქ­ნე­ბო­და სა­სურ­ვე­ლი?
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N