გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2011-11-03
პე­და­გოგს, რო­მელ­მაც ჩვენს შვი­ლებს უნ­და ას­წავ­ლოს, საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი მოთხოვ­ნე­ბი უნ­და წა­ვუ­ყე­ნოთ
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის 
ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის 
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სო­ფო დო­ლი­ძე წელს სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დებ­ში დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის პე­და­გო­გე­ბიც ჩა­ერ­თ­ნენ. მო­მა­ვა­ლი წლის­თ­ვის მათ სი­ახ­ლე ელით — ტეს­ტი საგ­ნობ­რი­ვი სწავ­ლე­ბის პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის. რა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით მოწ­მ­დე­ბა დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის პე­და­გო­გის ცოდ­ნა და სწავ­ლე­ბის უნა­რი?
2011 წელს პირ­ვე­ლად ჩა­ვა­ტა­რეთ სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­და დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის იმ პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც I-IV კლა­სებ­ში სამ ძი­რი­თად სა­განს ას­წავ­ლი­ან. მარ­თა­ლია, კა­ნო­ნით გან­საზღ­ვ­რუ­ლია, რომ დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რი I-VI კლა­სებს მო­ი­ცავს, მაგ­რამ აღ­მოჩ­ნ­და, მას­წავ­ლე­ბელ­თა უდი­დე­სი ნა­წი­ლი ისევ I-IV კლა­სებ­ში ას­წავ­ლის არა ერთ სა­განს, არა­მედ სამს — ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რას, მა­თე­მა­ტი­კა­სა და ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბას. სწო­რედ ამ მას­წავ­ლებ­ლებს შევ­თა­ვა­ზეთ, პირ­ველ რიგ­ში, კომ­პ­ლექ­სუ­რი სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო ტეს­ტი. პე­და­გო­გის ცოდ­ნა და სწავ­ლე­ბის უნა­რი სა­მი­ვე დის­ციპ­ლი­ნა­ში მოწ­მ­დე­ბო­და. ტეს­ტი პრო­ფე­სი­ულ ცოდ­ნას­თან ერ­თად მე­თო­დი­კა­საც მო­ი­ცავ­და.
ვრცლად>>>
2011-11-03
ერთ პატარა ოთახში დაწყებული „ქართველთ სწავლის“ ისტორია
ვა­რი­ან­ში თბი­ლი, მზი­ა­ნი შე­მოდ­გო­მის დღე იდ­გა. სკო­ლის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე, ნა­ხევ­რად ღია ჭიშ­კ­რე­ბი­დან, კარ­გად მო­ჩან­და პო­მიდ­ვ­რით სავ­სე კა­ლა­თე­ბი, ახ­ლად მო­ბერ­ტყი­ლი კა­კა­ლი, გა­სახ­მო­ბად გაყ­რი­ლი ლო­ბიო... სკო­ლის ეზო­ში სი­ჩუ­მე იყო, გაკ­ვე­თი­ლე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. შე­ნო­ბის კუთხე­ში მოს­წავ­ლე­ე­ბი შევ­ნიშ­ნე, ის­ხ­დ­ნენ და სა­უბ­რობ­დ­ნენ. ვი­ფიქ­რე გაკ­ვე­თი­ლი უც­დე­ბათ და მზე­ზე თბე­ბი­ან-მეთ­ქი. მი­ვუ­ახ­ლოვ­დი, სა­უ­ბარს ქალ­ბა­ტო­ნი წარ­მარ­თავ­და, ვა­ჟას შე­სა­ხებ სვამ­და შე­კითხ­ვებს. მივ­ხ­ვ­დი, უნე­ბუ­რად ქარ­თუ­ლის გაკ­ვე­თილზე აღმოვჩნდი. და­ახ­ლო­ე­ბით 10 წუთ­ში ზა­რიც და­ი­რე­კა. ეს ქალ­ბა­ტო­ნი ქარ­თუ­ლის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ქე­თე­ვან ბერ­კა­ციშ­ვი­ლი აღ­მოჩ­ნ­და. XII კლას­ში ჯე­მალ ქარ­ჩხა­ძის „ლა­ხათ ლუ­ქუმს“ გა­დი­ან და და­სა­წე­რად თე­მა მი­უ­ცია „ვინ ვარ მე“. გა­სა­გე­ბი გახ­და, რა­ტო­მაც და­ა­კავ­ში­რეს იმ­დღე­ვან­დე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი ვა­ჟას­თან. „ბავ­შ­ვებ­მა მთხო­ვეს, საკ­ლა­სო ოთახ­ში ცი­ვა და ეზო­ში ჩა­ვა­ტა­როთ გაკ­ვე­თი­ლიო, უარი არ ვუთხა­რი, მარ­თ­ლაც კარ­გი შე­მოდ­გო­მა გვიდ­გას. 45 წე­ლია მას­წავ­ლე­ბე­ლი ვარ და მოს­წავ­ლე­ებ­თან კონ­ფ­ლიქ­ტი არა­სო­დეს მქო­ნია, მათ­თან ხმის აწე­ვაც არ მჭირ­დე­ბა, კარ­გად გვეს­მის ერ­თ­მა­ნე­თის. გაკ­ვე­თი­ლებს, ძი­რი­თა­დად, სა­უბ­რის, კითხ­ვა-პა­სუ­ხის, მსჯე­ლო­ბის რე­ჟიმ­ში ვა­ტა­რებ. ჩემ­თ­ვის მთა­ვა­რია თე­მის ანა­ლი­ზი შეძ­ლოს და აზ­რის გა­მოთ­ქ­მის კულ­ტუ­რა შე­ი­ძი­ნოს თი­თო­ე­ულ­მა მოს­წავ­ლემ. ხში­რად ვკა­მა­თობთ კი­დეც. ახ­ლაც ასე იყო...“
ვრცლად>>>
2011-11-03
დირექტორთა კლუბი
თბი­ლი­სის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის 23-ე საჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი თე­მურ კიკ­ნა­ძე და­ამ­თავ­რა თბი­ლი­სის N87 სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა. სწავ­ლობ­და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გე­ოგ­რა­ფია-გე­ო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტეტ­ზე, საზღ­ვარ­გა­რე­თის ეკო­ნო­მი­კუ­რი გე­ოგ­რა­ფი­ის სპე­ცი­ა­ლო­ბით.
1974-1978 წლებ­ში იწყებს პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას თბი­ლი­სის 23-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში, გე­ოგ­რა­ფი­ის პე­და­გო­გად. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, მუ­შა­ო­ბას აგ­რ­ძე­ლებს თბი­ლი­სის გა­ნათ­ლე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლო­ში, შემ­დეგ თბი­ლი­სის N102 სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რად.
1987 წლი­დან მუ­შა­ობ­და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში სხვა­დას­ხ­ვა ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე, ხო­ლო 1999 წლი­დან 2007 წლამ­დე იყო თბი­ლი­სის მე-3 გიმ­ნა­ზი­ის დი­რექ­ტო­რი.
2007 წლი­დან დღემ­დე მუ­შა­ობს თბი­ლი­სის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის 23-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რად.
სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნად ფლობს ქარ­თულ და რუ­სულ ენებს, კომ­პი­უ­ტე­რულ პროგ­რა­მებს. გავ­ლი­ლი აქვს სხვა­დას­ხ­ვა კურ­სე­ბი და ტრე­ნინ­გე­ბი.
და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია — ლი­ტე­რა­ტუ­რით, ის­ტო­რია-გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი და პო­ლი­ტი­კურ-ეკო­ნო­მი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბით, სპორ­ტით — ფეხ­ბურ­თი, კა­ლათ­ბურ­თი, რაგ­ბი.
ვრცლად>>>
2011-11-03
გა­ლა 2011
8 ოქ­ტომ­ბერს, ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის ეზო­ში, მწერ­ლებ­მა, პო­ე­ტებ­მა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მოყ­ვა­რუ­ლებ­მა მო­ი­ყა­რეს თა­ვი. თავ­შეყ­რის მი­ზე­ზი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სი „გა­ლა 2011“ იყო, რო­მელ­საც სა­ფუძ­ვე­ლი საკ­რე­ბუ­ლოს თავმ­ჯ­დო­მა­რემ ზა­ალ სა­მა­დაშ­ვილ­მა ხუ­თი წლის წინ ჩა­უ­ყა­რა.
ზა­ალ სა­მა­დაშ­ვი­ლი, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე: „ნი­შან­დობ­ლი­ვია, რომ „გა­ლას“ და­ჯილ­დო­ე­ბის პირ­ვე­ლი ცე­რე­მო­ნი­ა­ლი სწო­რედ აქ გა­ი­მარ­თა, ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში. გა­ვი­და ხუ­თი წე­ლი და ჩვენ კვლავ ეროვ­ნულ მუ­ზე­უმ­ში ვართ. რო­გორც ყვე­ლა ღი­რე­ბუ­ლი, სა­სარ­გებ­ლო და, თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვა, კარ­გი საქ­მე „გა­ლაც“ წლი­დან წლამ­დე იხ­ვე­წე­ბო­და. იმ ძი­რი­თა­დი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის გარ­და, რო­მე­ლიც ნე­ბი­ს­მი­ერ ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურსს გა­აჩ­ნია — წიგ­ნი­სა და კითხ­ვის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია — „გა­ლამ“, ჩე­მი აზ­რით, ერ­თი ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი რამ შე­ი­ძი­ნა, ეს პრი­ო­რი­ტე­ტი გახ­ლავთ იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­ფა­სე­ბა და და­ფა­სე­ბა, ვინც წლო­ბით, და ზო­გი ათე­უ­ლო­ბით წლო­ბით, უდ­რ­ტ­ვინ­ვე­ლად ემ­სა­ხუ­რე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რას და წიგნს. ამის არა­ერ­თი მა­გა­ლი­თის მო­ტა­ნა შეგ­ვიძ­ლია, თუ გა­დავ­ხე­დავთ „გა­ლას“ ხან­მოკ­ლე ის­ტო­რი­ას. ვუ­ლო­ცავ „გა­ლას“ 5 წლის­თავს და გი­ლო­ცავთ თქვენ მწერ­ლე­ბი­სა და წიგ­ნე­ბის ზე­იმს. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი, ისე­ვე რო­გორც ნო­მი­ნან­ტე­ბად და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი, დიდ ინ­ტე­რესს გა­მო­იწ­ვე­ვენ მკითხ­ველ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.“
ვრცლად>>>
2011-11-03
კარ­გია, რო­ცა არა მხო­ლოდ იმე­ო­რებ იმას, რაც წი­ნა წელს გა­კე­თე­ბუ­ლა
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის 
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის 
დი­რექ­ტო­რი მაია მი­მი­ნოშ­ვი­ლი

2010-11 სას­წავ­ლო წე­ლი დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი იყო გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის­თ­ვის. კმა­ყო­ფი­ლი ხართ თუ არა შე­დე­გე­ბით?
მარ­თ­ლაც ძა­ლი­ან დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი­წა­დი იყო. 2011 წელს, სას­წავ­ლო წლის ბო­ლოს, პირ­ვე­ლად ჩა­ტარ­და გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბი. თა­ვის­თა­ვად რთუ­ლია CAT-ის სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც და­ი­ნერ­გა გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბის სა­ხით. რთუ­ლია იმ­დე­ნად, რამ­დე­ნა­დაც შე­მო­ვი­ღეთ სრუ­ლი­ად ახა­ლი, კომ­პი­უ­ტერ­ზე ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი ტეს­ტი­რე­ბა. ასე­თი მას­შ­ტა­ბის ტეს­ტი­რე­ბას მსოფ­ლი­ო­ში ანა­ლო­გი არ აქვს. რა თქმა უნ­და, არ­სე­ბობს გარ­კ­ვე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ჩვენ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვე­ცა­დეთ, გაგ­ვე­ზი­ა­რე­ბი­ნა ყვე­ლა ქვეყ­ნის გა­მოც­დი­ლე­ბა.
ვრცლად>>>
2011-11-03
ცვლილება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის ტესტში — ვექტორი გამარტივებისაკენ
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ჯგუ­ფის
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი გო­გი მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი

რამ­დე­ნად სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნია მღელ­ვა­რე­ბა, რო­მელ­მაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მო­იც­ვა, თით­ქოს­და, სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­ვიწ­რო­ვე­ბის გა­მო. რა ცვლი­ლე­ბა გა­ნი­ცა­და ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გა­მოც­დის ტეს­ტ­მა? მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ჯგუ­ფი ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი­სათ­ვის ორი ტი­პის ტესტს ამ­ზა­დებს — სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­გა­მოც­დო ტესტს და არ­ჩე­ვი­თი ლი­ტე­რა­ტუ­რის ტესტს. რაც შე­ე­ხე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რის არ­ჩე­ვი­თი გა­მოც­დის ტესტს, არა­ვი­თა­რი ცვლი­ლე­ბა არ იგეგ­მე­ბა, რო­გო­რიც იყო შარ­შან, იმ­გ­ვა­რი­ვე დარ­ჩე­ბა, ანუ იქ­ნე­ბა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის ორი წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბა, რომ­ლე­ბიც 50 ქუ­ლას მო­ი­ცავს. 25 ქუ­ლით შე­ფას­დე­ბა ერ­თი წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბა, მე­ო­რეც — 25 ქუ­ლით. 30 ქუ­ლით შე­ფას­დე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რის ცოდ­ნა — გარ­კ­ვე­უ­ლი ეპი­ზო­დე­ბის ანა­ლი­ზი­სა და კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის, ანუ იმ­გ­ვა­რი შე­კითხ­ვე­ბი, ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ტექ­ს­ტის ცოდ­ნას რომ მო­ითხოვს. მთლი­ა­ნო­ბა­ში ეს იქ­ნე­ბა 80-ქუ­ლი­ა­ნი ტეს­ტი, რო­გორც იყო შარ­შან და შარ­შან­წინ.
ვრცლად>>>
2011-11-03
დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მო­მა­ვალ წელს მე­ტი პე­და­გო­გი გა­და­ლა­ხავს ბა­რი­ერს
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის კვლე­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ია კუ­ტა­ლა­ძე

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დე­ბი ორი ნა­წი­ლი­სა­გან შედ­გე­ბა: საგ­ნობ­რი­ვი გა­მოც­და, რომელიც ამოწ­მებს კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის და ამ საგ­ნის სწავ­ლე­ბის სპე­ცი­ფი­კუ­რი მე­თო­დი­კის ცოდ­ნას და ზო­გა­დი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­და, რო­მელ­საც აბა­რებს ყვე­ლა პე­და­გო­გი, გა­ნურ­ჩევ­ლად იმი­სა, რა სა­განს ას­წავ­ლის ის. პროფესიული უნა­რე­ბის ტეს­ტი მო­ი­ცავს შემდეგ სა­კითხებს: ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სწავ­ლის თე­ო­რი­ე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ეფექ­ტუ­რი სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის მე­თო­დე­ბი, რო­მელ­თა ცოდ­ნაც აუცი­ლე­ბე­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი საგ­ნის მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის.
ვრცლად>>>
2011-10-31
2011-12 სასწავლო წლების სიახლეები
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი ნა­თია ჯო­ხა­ძე

ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის ცენ­ტ­რი ახალ სას­წავ­ლო წელს ბევ­რი სი­ახ­ლით შეხ­ვ­და — უკ­ვე მზად არის 2011-2016 წლე­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა და მიმ­დი­ნა­რე­ობს ინ­ტენ­სი­უ­რი მუ­შა­ო­ბა მი­სი ეფექ­ტუ­რად და­ნერ­გ­ვის მიზ­ნით; ხორ­ცი­ელ­დე­ბა არა­ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი თუ პროგ­რა­მა...
შე­ვეც­დე­ბი, ყვე­ლა სი­ახ­ლე­ზე ვი­სა­უბ­რო:
2011-2012 სას­წავ­ლო წელს ძა­ლა­ში შე­ვი­და ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ჩვენს მოს­წავ­ლე­ებს I-VI კლა­სებ­ში ახა­ლი გრი­ფი­რე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი აქვთ. მიმ­დი­ნა­რე წლის გა­ზაფხულ­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, ჩვენს ცენ­ტ­რ­თან ერ­თად, ჩა­ა­ტა­რა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის საკ­მა­ოდ მკაც­რი კონ­კურ­სი, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც გა­ნი­საზღ­ვ­რა ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი და ტექ­ნი­კუ­რი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, და­წეს­და მა­ღა­ლი ქუ­ლობ­რი­ვი ბა­რი­ე­რი, რო­მე­ლიც, ბუ­ნებ­რი­ვია, ყვე­ლა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლომ ვერ გა­და­ლა­ხა. თი­თო­ე­უ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო შვიდ­მა და­მო­უ­კი­დე­ბელ­მა ექ­ს­პერ­ტ­მა შე­ა­ფა­სა. სა­ბო­ლო­ოდ, ჩე­მი აზ­რით, სა­უ­კე­თე­სო­ე­ბი შე­ირ­ჩა.
შარ­შან პი­ლო­ტი­რე­ბის რე­ჟიმ­ში, წელს კი ყვე­ლა მოს­წავ­ლის­თ­ვის ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და პირ­ვე­ლი­ვე კლა­სი­დან, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლეა.
ვრცლად>>>
2011-10-31
…ჩემს წი­ნა­პარ­თა მსგავ­სად ვე­ო­მე­ბი ურ­წ­მუ­ნოთ
1911 წლის 2(15) სექ­ტემ­ბერს მი­ხე­ილ თა­მა­რაშ­ვი­ლი სო­ფელ სან­ტა-მა­რი­ნე­ლას­თან, ად­რი­ა­ტი­კის ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე, პრო­ფე­სორ ავ­გუს­ტის­თან ერ­თად სე­ირ­ნობ­და. ზღვა სა­ოც­რად წყნა­რი იყო. უბე­დუ­რე­ბას თით­ქოს არა­ფე­რი მო­ას­წა­ვებ­და. მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ამინ­დი აირია, ამო­ვარ­დ­ნილ­მა ქარ­მა ზღვა ააღელ­ვა. ამ დროს ყვი­რი­ლი გა­ის­მა. ვი­ღაც გან­წი­რუ­ლი ხმით შვე­ლას ითხოვ­და. ყვე­ლა ნა­პირს მი­აწყ­და, მაგ­რამ ზღვა­ში შეს­ვ­ლას ვე­რა­ვინ ბე­დავ­და. ამ დროს შეგ­რო­ვილ ხალხს ორი ვაჟ­კა­ცი გა­მო­ე­ყო და აქოჩ­რილ ტალ­ღებს შე­ე­ბა. ერ­თი მათ­გა­ნი მი­ხე­ილ თა­მა­რაშ­ვი­ლი იყო, მე­ო­რე — მი­სი მე­გო­ბა­რი პრო­ფე­სო­რი. მაშ­ვე­ლებ­მა მსხვერ­პ­ლის — ნა­ვე­ბის და­რა­ჯის გა­დარ­ჩე­ნა შეძ­ლეს, მაგ­რამ თვი­თონ ნა­პირს ვე­ღარ მი­აღ­წი­ეს. მი­ხე­ი­ლი ამ დროს მხო­ლოდ 53 წლის იყო.
ვრცლად>>>
2011-06-29
მთის რაჭა ტრადიციებითა და რიტუალებით
დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე რიონისა და მისი შენაკადების ხეობაში, მდებარეობს საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხე — რაჭა.
X საუკუნის ბოლომდე რაჭა, როგორც ცალკე ისტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეული, არ არსებობდა. შემდეგდროინდელი საერისთაოს ტერიტორია ორ ქართულ პროვინციაში — თაკვერში და სვანეთში — იყო განაწილებული (ე.წ. რაჭის „მთიულეთი“ სვანეთს ეკუთვნოდა. X ს-ის დასასრულამდე სვანეთში გლოლა და უწერაც შედიოდა).
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე გამოირჩევა უძველესი ტრადიციებით. ისტორიულად რაჭა ზემო და ქვემო რაჭად იყოფა. ცალკე გამოიყოფა მთის რაჭა, რომელიც მდებარეობს რიონის სათავისა და ჭანჭახის წყალს შორის და სამ სოფელს — ღები, გლოლა და ჭიორა — აერთიანებს.
ხალხური გადმოცემის თანახმად, ერთხელ თამარ მეფეს სოფელ სამაროვანში შეუსვენია, გლოლიდან ათი ვერსის მანძილზე. სამაროვანიდან გამომგზავრებისას თამარს მოუკითხავს საბალახოდ გაშვებული ჯორები. მეფის მხლებლებს ბევრი ძებნის შემდეგ ჯორები ჩიჩხვის მთის ძირში უპოვიათ, რომლებიც თურმე მჟავე წყალს — „ვეძას“ სვამდნენ. მეფის მხლებლებს თამარისთვის ეს წყალი აზარფეშით მიურთმევიათ. თამარს მოუსურვებია წყაროს ნახვა და გლოლას ჩაბრძანებულა. ძალიან მოსწონებია ეს ადგილი და ეკლესიის აშენება უბრძანებია, მაგრამ რადგან ადგილი უკაცრიელი და ტყით დაბურული იყო, საჭირო გამხდარა ეკლესიისთვის მეთვალყურედ ვინმე დაეტოვებინათ. დარჩენის სურვილი ამალიდან ერთ-ერთ ბერს გამოუთქვამს, მხოლოდ იმ პირობით, თუ მეფე მას ცოლის შერთვის ნებას მისცემდა. თამარს ნება დაურთავს და ბერი დარჩენილა ბიძასთან და მოსამსახურე ბიჭთან ერთად. ხალხური გადმოცემით, ამ სამი პირისგან სოფელი გლოლა მოშენებულა და იქ მცხოვრები გვარებიც სწორედ მათგან წარმოიშვა: ბერისგან — ბერიშვილები, ბიძისგან — ბიძაშვილები და ბიჭისგან — ბიჭაშვილები.
სოფელ ღების („ღები“ სვანურად ჩაღრმავებულს ნიშნავს) დაარსებას ხალხური თქმულება ლეჩხუმიდან გამოქცეულ ვინმე მღებავს მიაწერს, რომელსაც თურმე კაცი შემოკვდომია და მთის რაჭაში გახიზნულა. მას ხელი მიუყვია მღებაობისთვის და სოფელსაც ამის გამო დარქმევია ღები.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N