გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-03-26
ჩვენ­ზე ერ­თით მე­ტი, მაგ­რამ მე­გობ­რე­ბი ხომ ქრო­მო­სო­მებს არ ით­ვ­ლი­ან...
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „მა­ლე დე­და გავ­ხ­დე­ბი... ექი­მებ­მა მითხ­რეს, რომ ჩემს შვილს და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი აქვს. მე­ში­ნია. ნე­ტავ, რო­გო­რი ცხოვ­რე­ბა ექ­ნე­ბა ჩემს ბი­ჭუ­ნას.“ — მო­მა­ვა­ლი დე­დის წე­რი­ლი­დან. ამ გუ­ლი­სა­მა­ჩუ­ყე­ბე­ლი წე­რი­ლის პა­სუ­ხი სა­ო­ცა­რი ვი­დე­ორ­გო­ლია, რო­მე­ლიც, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, სა­უ­კე­თე­სო გზავ­ნი­ლია და ყვე­ლა იმ შე­საძ­ლებ­ლო­ბის და უნა­რის გახ­მო­ვა­ნე­ბა, რაც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვებს შე­უძ­ლი­ათ. ეს არის  გზავ­ნი­ლი ყვე­ლა დე­დის­თ­ვის, ვი­საც მსგავ­სი პრობ­ლე­მა აქვს და არა მხო­ლოდ მათ­თ­ვის, მსოფ­ლიო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის და, რაც მთა­ვა­რია, ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს თა­ვად და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი ახ­მო­ვა­ნე­ბენ:
„ძვირ­ფა­სო მო­მა­ვა­ლო დე­და, ნუ­რაფ­რის გე­ში­ნია. შე­ნი შვი­ლი ბევ­რი რა­მის გა­კე­თე­ბას შეძ­ლებს. შეძ­ლებს,
ვრცლად>>>
2015-03-26
ჩვე­ნი სამ­შობ­ლო მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოა
რუბრიკის სტუმარია
მუს­ტა­ფა კო­ლა­თი (ქო­ლო­ტაშ­ვი­ლი)
 „მარ­მა­რი­ლოს ზღვის რე­გი­ო­ნის
ქარ­თ­ვე­ლე­ბის პლატ­ფორ­მის“ წევ­რი,
სო­ფელ ნუ­რუ­ოს­მა­ნი­ეს სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენის მას­წავ­ლე­ბე­ლი — ბა­ტო­ნო მუს­ტა­ფა, პირ­ველ რიგ­ში, მო­გე­სალ­მე­ბით სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან და გი­ლო­ცავთ თურ­ქე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბის პროგ­რა­მის დამ­ტ­კი­ცე­ბის ის­ტო­რი­ულ ფაქტს. რო­გორ აფა­სებთ ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას?
ვრცლად>>>
2015-03-26
ახა­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო პროგ­რა­მე­ბი შე­უ­ვა­ლი პრინ­ცი­პით - მა­ღა­ლი ხა­რის­ხი
მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მას ჩვენს გა­ზეთ­ში არა­ერ­თი წე­რი­ლი მი­ეძღ­ვ­ნა, თუმ­ცა თე­მა იმ­დე­ნად აქ­ტუ­ა­ლუ­რი და მას­შ­ტა­ბუ­რია, პე­რი­ო­დუ­ლად ვაგ­რ­ძე­ლებთ სქე­მის სხვა­დას­ხ­ვა კომ­პო­ნენ­ტებ­ზე სა­უ­ბარს. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, სქე­მა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, მომ­ზად­და ახა­ლი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბი, რო­მე­ლიც კვა­ლი­ფი­ცი­ურ პე­და­გო­გებს მო­ამ­ზა­დებს.
ვრცლად>>>
2015-03-19
ვა­ჟა­თი და რუს­თ­ვე­ლით ამა­ყი „მა­მა­ცი ქა­ლის“ რე­ა­ლო­ბა
ბაპ­ტის­ტურ-ევან­გე­ლუ­რი ეკ­ლე­სი­ის ეპის­კო­პო­სი რუ­სუ­დან გო­ცი­რი­ძე მსოფ­ლი­ო­ში პირ­ვე­ლი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი ქა­ლია, რო­მელ­საც აშშ-ს პირ­ველ­მა ლე­დიმ მი­შელ ობა­მამ, გა­სულ წელს,  „სი­მა­მა­ცის“ ჯილ­დო გა­დას­ცა. ეს ჯილ­დო 2007 წელს ჰი­ლა­რი კლინ­ტონ­მა და­ა­წე­სა და მას მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა ქვე­ყა­ნა­ში მოღ­ვა­წე იმ არა­ა­მე­რი­კელ ქა­ლებს გა­დას­ცე­მენ, რომ­ლებ­მაც სა­კუ­თა­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბით სი­მა­მა­ცე გა­მო­ი­ჩი­ნეს. რი­თია ეპის­კო­პო­სი ქა­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი, რი­თაც მი­იქ­ცია ყუ­რადღე­ბა და მი­სი მოღ­ვა­წე­ო­ბა სი­მა­მა­ცედ შე­ფას­და — რო­გო­რია „გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი“ ადა­მი­ა­ნის ბე­დი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში?
ვრცლად>>>
2015-03-19
ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი არ უნ­და ვი­ყოთ ჩა­მო­კი­დე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ზე, ვე­ცა­დოთ შევ­ქ­მ­ნათ პერ­ს­პექ­ტი­ვა იმ რე­სურ­სით, რაც გაგ­ვაჩ­ნია
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია მი­ხე­ილ სარ­ჯ­ვე­ლა­ძე,
კი­ოლ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი გერ­მა­ნი­ა­ში
— მი­შა, შე­ნი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, 90-იან წლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ რთუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა იყო. სწავ­ლობ­დი ლან­ჩხუ­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ლე­სის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში. რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გქონ­და თუ არა სა­თა­ნა­დო პი­რო­ბე­ბი იმის­თ­ვის, რომ წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე ყო­ფი­ლი­ყა­ვი და გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-03-19
მას­წავ­ლებ­ლებ­მა ძა­ლი­ან კარ­გად უნ­და იცოდ­ნენ, სა­ი­დან სად მი­დი­ან
გია მურ­ღუ­ლია
კერ­ძო სკო­ლა „ლო­გო­სის“
დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ფი­ლო­ლო­გი­ის დოქ­ტო­რი
ასე­თი დო­კუ­მენ­ტის არ­სე­ბო­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბას ყო­ველ­თ­ვის პრინ­ცი­პუ­ლად ვუ­ჭერ­დი მხარს და ახ­ლაც ვუ­ჭერ. მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია უნ­და ცნობ­დეს კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლას, წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ეს იქ­ნე­ბა მკვდა­რი პრო­ფე­სია. არა­ერ­თხელ მით­ქ­ვამს, რომ შო­რე­ულ 1976 წელს რომ და­ვამ­თავ­რე უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და დიპ­ლომ­ში ჩა­მი­წე­რეს ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მას შემ­დეგ არა­ვინ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა ჩე­მით. გან­ვი­თარ­და სკო­ლა, შე­იც­ვა­ლა პროგ­რა­მე­ბი, შე­იც­ვა­ლა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, წიგ­ნე­ბი, ბავ­შ­ვე­ბი და ყვე­ლა­ფე­რი, მაგ­რამ რა მო­მი­ვი­და მე, შე­ვიც­ვა­ლე და გან­ვ­ვი­თარ­დი თუ არა, აქამ­დე არც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა და არც სა­ხელ­მ­წი­ფო. პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბა 90-იანი წლე­ბის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გვქონ­და, მას­წავ­ლე­ბელ­თა ატეს­ტა­ცია რომ ჩა­ტარ­და. ძა­ლი­ან კარ­გად ვი­ცი, რა ხარ­ვე­ზე­ბი ახ­ლ­და ამ პრო­ცესს. სხვა­თა შო­რის, მა­შინ არა­ვინ არ ეხ­მა­რე­ბო­და ამ სის­ტე­მას,
ვრცლად>>>
2015-03-19
უნა­რე­ბის გა­მოც­და აზ­როვ­ნე­ბი­სა და მსჯე­ლო­ბის შე­მა­ფა­სე­ბე­ლი გა­მოც­დაა და არა ცოდ­ნის
ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო საგ­ნე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე აქ­ტუ­ა­ლუ­რი, ალ­ბათ, ზო­გა­დი უნა­რე­ბია. მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბიც არ­სე­ბობს და შე­კითხ­ვე­ბიც ბევ­რია. მრა­ვალ­გ­ზის გან­მარ­ტე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, კვლავ ხში­რად გა­ის­მის შე­კითხ­ვა — უნ­და მო­ემ­ზა­დოს თუ არა აბი­ტუ­რი­ენ­ტი ზო­გად უნა­რებ­ში? ჩვენ არა­ერ­თხელ გვი­სა­უბ­რია შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან, სო­ფო დო­ლი­ძეს­თან და, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, უნა­რე­ბის გა­მოც­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ამომ­წუ­რა­ვი ინ­ფორ­მა­ცია მიგ­ვი­ღია. თე­მის აქ­ტუ­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, კი­დევ ერ­თხელ ვთა­ვა­ზობთ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის რჩე­ვებს, რო­მელ­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მათ გა­მოც­დის წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ბა­რე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა.
ვრცლად>>>
2015-03-12
სასკოლო მზაობის ოპტიმალური ასაკის ძიებაში
ლალი ჯელაძე ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონ­ში სას­კო­ლო ასა­კის გან­საზ­ვ­რის შე­სა­ხებ ცვლი­ლე­ბა ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ძა­ლა­ში შე­ვა. დო­კუ­მენ­ტის თა­ნახ­მად, ბავ­შ­ვი პირ­ველ კლას­ში სწავ­ლას ვერ და­იწყებს, თუ სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბის დღეს 6 წლის არ არის. პრო­ფე­სი­უ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბა ასე­თია: გო­ნებ­რი­ვი და ფი­ზი­კუ­რი მზად­ყოფ­ნის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია, მოს­წავ­ლეს 6 წე­ლი შე­უს­რულ­დეს. კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ამოქ­მე­დე­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბით ხვდე­ბა მშო­ბელ­თა ის ნა­წი­ლი, რო­მელ­თა შვი­ლე­ბიც
ვრცლად>>>
2015-03-12
სევდიანი ანეტას გმირული ისტორია
1916 წლის 30 მარტს (ძვე­ლი სტი­ლით — 17 მარტს) „პორ­ტუ­გალს“ ბუქ­სი­რით მოჰ­ყავ­და რამ­დე­ნი­მე ბრტყელ­ძი­რი­ა­ნი ნა­ვი, რა­თა სა­ნა­პი­რო­დან დაჭ­რი­ლე­ბი აეყ­ვა­ნა ხო­მალ­დ­ზე. ქა­ლაქ რი­ზეს­თან, შა­ვი ზღვის თურ­ქე­თის სა­ნა­პი­როს­თან, ხო­მალ­დი შე­ჩერ­და, რად­გან ერ­თი პა­ტა­რა ნა­ვი იძი­რე­ბო­და და მი­სი შე­კე­თე­ბა გახ­და აუცი­ლე­ბე­ლი. იმ დრო­ის­თ­ვის „პორ­ტუ­გალ­ზე“ არ იყ­ვ­ნენ დაჭ­რი­ლე­ბი, მაგ­რამ იყვნენ წი­თე­ლი ჯვრის ექი­მე­ბი და მედ­დე­ბი და, გე­მის მომ­სა­ხუ­რე პერ­სო­ნა­ლი. ხო­მალ­დის ეკი­პა­ჟი ხე­დავ­და, რომ გემს პე­რის­კო­პი მი­უ­ახ­ლოვ­და, მაგ­რამ „პორ­ტუ­გა­ლი“
ვრცლად>>>
2015-03-12
პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვა და­იწყო
შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის (შშმ) და სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე (სსსმ) პირ­თა და­საქ­მე­ბის თა­ო­ბა­ზე დამ­საქ­მე­ბელ­თა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის კვლე­ვის შე­დე­გებს სხვა­დას­ხ­ვა სამ­თავ­რო­ბო სტრუქ­ტუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი გა­ეც­ნენ. შეხ­ვედ­რის მი­ზა­ნი იყო შშმ და სსსმ პირ­თა და­საქ­მე­ბის მხარ­და­სა­ჭე­რად რე­ლე­ვან­ტუ­რი სერ­ვი­სე­ბის ამოქ­მე­დე­ბა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N