გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-11-19
ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის ასამაღლებლად
გვე­სა­უბ­რე­ბა ჟა­ნა კვა­ჭა­ძე, მას­წავ­ლე­ბელ­თა
პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი
ცენ­ტ­რის ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი და სპე­ცი­ა­ლუ­რი
გა­ნათ­ლე­ბის კონ­სულ­ტან­ტი — რა მიმა­რ­თუ­ლე­ბით შეგ­ვიძ­ლია გან­ვი­ხი­ლოთ ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში მას­წავ­ლებ­ლის სახ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბა?
— ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცენ­ტ­რ­მა 2009 წლი­დან და­იწყო მუ­შა­ო­ბა. პირ­ვე­ლი, რაც ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­კეთ­და, შე­იქ­მ­ნა სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ცენ­ტ­რი, ზო­გა­დად, მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ულ სტან­დარ­ტებ­ზე მუ­შა­ობს და უზ­რუნ­ველ­ყოფს ტრე­ნინ­გებს, პროგ­რა­მებს იმი­სათ­ვის, რომ პე­და­გო­გებ­მა სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი შე­ი­ძი­ნონ.
ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცენ­ტ­რის პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბაა მას­წავ­ლებ­ლე­ბის კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის ამაღ­ლე­ბა — რო­გორც ზო­გა­დად საგ­ნის ან საგ­ნობ­რი­ვი ჯგუ­ფის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის, ასე­ვე სკო­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის,
ვრცლად>>>
2015-11-12
თა­ნად­გო­მის გა­რე­შე დარ­ჩე­ნი­ლე­ბი — 18+
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუნ­ვის სის­ტე­მი­დან გა­სუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის მო­მა­ვა­ლი, სრულ­წ­ლო­ვა­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ბუნ­დო­ვა­ნია. ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად 100-მდე მზრუნ­ვე­ლო­ბას მოკ­ლე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რ­და 18 წლის ხდე­ბა. მათ­გან ბევრს არ უმარ­თ­ლებს, ზო­გი იღ­ბ­ლი­ა­ნია და მათ შემ­დ­გომ ცხოვ­რე­ბა­ზე არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი ზრუ­ნა­ვენ. სა­ხელ­მ­წი­ფო კი, ჯერ­ჯე­რო­ბით, არა­ფერს სთა­ვა­ზობთ და ისი­ნი ყო­ველ­გ­ვა­რი თა­ნად­გო­მის გა­რე­შე, მარ­ტო რჩე­ბი­ან პრობ­ლე­მის წი­ნა­შე — სად წა­ვიდ­ნენ, რა გა­ა­კე­თონ, რო­გორ  იცხოვ­რონ, რო­გორ გა­და­ირ­ჩი­ნონ თა­ვი18 წლის შემ­დეგ, სამ­წუ­ხა­როდ, ნა­წი­ლი არას­წორ გზას ირ­ჩევს. სრულ­წ­ლო­ვა­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუნ­ვის სის­ტე­მი­დან გა­სუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის მო­მა­ვა­ლი, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, 
ვრცლად>>>
2015-11-12
2016 წელს გა­მოც­დე­ბი ნა­წი­ლობ­რივ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა
შე­ფა­სე­ბის და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­მა სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინ­გი გა­მარ­თა ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­თ­ვის 2016 წელს გა­მოც­დე­ბის ნა­წი­ლობ­რივ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.
„დღეს იმ სი­ახ­ლე­ებ­ზე მინ­და გე­სა­უბ­როთ, რაც 2016 წლის ზაფხუ­ლის გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის გვაქვს და­გეგ­მი­ლი. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლეა და გვინ­და, რაც შე­იძ­ლე­ბა დრო­უ­ლად გა­მო­ვაცხა­დოთ, რომ ჩვე­ნი აპ­ლი­კან­ტე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად მომ­ზა­დე­ბუ­ლე­ბი შეხ­ვ­დ­ნენ ახალ ფორ­მატს, რო­მელ­საც 2016 წელს შევ­თა­ვა­ზებთ. აპ­ლი­კან­ტებ­ში ვგუ­ლის­ხ­მობ არა მხო­ლოდ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ზაფხუ­ლის სა­გა­მოც­დო პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ არა მხო­ლოდ აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი, არა­მედ მა­გის­ტ­რო­ბის მსურ­ვე­ლე­ბი, სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც საგ­რან­ტო კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ და, რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, პე­და­გო­გე­ბი, რომ­ლე­ბიც საგ­ნობ­რივ გა­მოც­დებს აბა­რე­ბენ.
ვრცლად>>>
2015-11-05
ცვლილებები ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში
ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი დამ­ტ­კიც­და, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს: გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი არ­ჩე­ვი­თი საგ­ნე­ბის ნუს­ხას; კლა­სის გა­ყო­ფის ახალ წესს; წლი­უ­რი გა­მოც­დის ჩა­ტა­რე­ბის წესს; ეთ­ნი­კურ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა ენე­ბის სას­წავ­ლო გეგ­მას. ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვა:
ვრცლად>>>
2015-11-05
საგანმანათლებლო ტრადიციები და თანამედროვე გამოწვევები
მარ­ტ­ვი­ლი, იგი­ვე ჭყონ­დი­დი, დი­დი ის­ტო­რი­უ­ლი და კულ­ტუ­რუ­ლი წარ­სუ­ლის კე­რაა. ჯერ კი­დევ ხ სა­უ­კუ­ნე­ში აქ მოღ­ვა­წე­ობ­დ­ნენ ჰიმ­ნოგ­რა­ფე­ბი — იოანე მინ­ჩხი და სტე­ფა­ნე სა­ნა­ნო­ი­ძე; იწე­რე­ბო­და და ვრცელ­დე­ბო­და უნი­კა­ლუ­რი სა­სუ­ლი­ე­რო თუ სა­ე­რო ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი, სწო­რედ ამ მი­წა­ზე, მწიგ­ნო­ბარ­თუ­ხუ­ცე­სის, გი­ორ­გი ჭყონ­დი­დე­ლის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბი­თა და მი­სი­ვე იდე­ე­ბით, აღი­ზარ­და და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი; ამ კე­რას უკავ­შირ­დე­ბა ან­ტონ ცა­გა­რელ-ჭყონ­დი­დე­ლის მოღ­ვა­წე­ო­ბაც.
ვრცლად>>>
2015-11-05
კარგ სტუ­დენტს და­საქ­მე­ბის პრობ­ლე­მა არ აქვს
რუბრიკის სტუმარია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­ი,
არ­ჩილ ფრან­გიშ­ვილ­ი
— ბა­ტო­ნო არ­ჩილ, რად­გან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბი­უ­ჯეტს, ძი­რი­თა­დად, გან­საზღ­ვ­რავს სტუ­დენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი სტუ­დენ­ტი მი­ი­ღოს. ხომ არ ხდე­ბა ეს ხა­რის­ხის ხარ­ჯ­ზე? მოგ­წონთ თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის არ­სე­ბუ­ლი სის­ტე­მა და რამ­დე­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მოთხოვ­ნებს გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბი. არ­სე­ბობს თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის სხვა გზა ან სხვა პრინ­ცი­პი? თქვენ­თ­ვის რო­მე­ლი იქ­ნე­ბო­და სა­სურ­ვე­ლი?
ვრცლად>>>
2015-11-04
სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ჩა­კე­ტი­ლო­ბას სკო­ლის ასა­კი­დან უნ­და ვებ­რ­ძო­ლოთ
„აგ სტუ­მა­რი“ ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის, ვფიქ­რობ, ერთ-ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო რუბ­რი­კაა. ვცდი­ლობთ, მა­თი ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა ცნო­ბილ, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბით და­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლოთ. დღე­ვან­დე­ლი ნომ­რის სტუ­მა­რი მინ­და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად წარ­ვად­გი­ნო — ის ჩე­მი, უფ­რო სწო­რად, რე­დაქ­ცი­ის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი რეს­პო­დენ­ტია, რად­გან გა­ზეთ­მა სწო­რედ მი­სი თა­ოს­ნო­ბით და­იწყო გა­მოს­ვ­ლა და დღემ­დე იმ წა­მოწყე­ბის ერ­თ­გულ გამ­გ­რ­ძე­ლებ­ლად დარ­ჩა, რაც ჩვე­ნი პე­რი­ო­დი­კის ყვე­ლა­ზე ღი­რე­ბუ­ლი მო­ნა­პო­ვა­რია — მაქ­სი­მა­ლუ­რი კო­რექ­ტუ­ლო­ბა და სან­დო ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც არც ერთ გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ და არა­ზუსტ ფაქტს არ შე­ი­ცავს. გარ­და ამი­სა, პა­ა­ტას და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ, დღემ­დე, ჩემ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო მა­გა­ლი­თია,
ვრცლად>>>
2015-10-29
სო­ცი­ა­ლუ­რი და აკა­დე­მი­უ­რი უნა­რე­ბის გა­სა­ვი­თა­რებ­ლად
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის
სა­მი­ნის­ტ­როს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის
სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი ეკა დგე­ბუ­ა­ძე
— კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბით ყვე­ლა სკო­ლა ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი უნ­და იყოს, თუმ­ცა, ჯერ­ჯე­რო­ბით, რე­ა­ლო­ბა სხვაგ­ვა­რია. დღე­ი­სათ­ვის, ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით, რა ვი­თა­რე­ბაა ამ მხრივ და რა ტი­პის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე ახალ­გაზ­რ­დებს შე­უძ­ლი­ათ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში?
— ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნო­ნი არე­გუ­ლი­რებს ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბას, ასე­ვე გან­მარ­ტავს ვინ არის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე. შე­სა­ბა­მი­სად, ყვე­ლა სა­ჯა­რო სკო­ლის­თვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლის სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია შემ­დე­გი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა: მას შემ­დეგ რაც მშო­ბე­ლი/კა­ნო­ნი­ე­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, სპე­ცი­ა­ლუ­რი შევ­სე­ბუ­ლი ფორ­მით, მი­მარ­თავს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს და ითხოვს მი­სი შვი­ლის  სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო შე­საძ­ლებ­ლო­ბის დად­გე­ნას, მოს­წავ­ლე ხდე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის სტა­ტუ­სის მა­ძი­ე­ბე­ლი. ამის შემ­დეგ გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან არ­სე­ბუ­ლი მულ­ტი­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გუნ­დი აფა­სებს მოს­წავ­ლის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო შე­საძ­ლებ­ლო­ბას და ად­გენს მის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბას.
მულ­ტი­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი ჯგუ­ფი შედ­გე­ბა ფსი­ქო­ლო­გის, ოკუ­პა­ცი­უ­რი თე­რა­პევ­ტის, ნე­ი­როფ­სი­ქო­ლო­გი­სა და სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­გან. სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტეს­ტე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე გუნ­დი აფა­სებს თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას და ად­გენს მოს­წავ­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბას. მულ­ტი­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გუნ­დის დას­კ­ვ­ნა ეგ­ზავ­ნე­ბა რო­გორც სა­ჯა­რო სკო­ლას, ისე მშო­ბელს. დას­კ­ვ­ნას თან ერ­თ­ვის რე­კო­მენ­და­ცია, რო­მე­ლიც ეხ­მა­რე­ბა სკო­ლას ხე­ლი შე­უწყოს მოს­წავ­ლის ინ­ტეგ­რა­ცი­ას და სას­წავ­ლო გა­რე­მოს ადაპ­ტა­ცი­ას. მარ­თა­ლია, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რო ად­გენს ბავ­შ­ვის შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის სტა­ტუსს და აძ­ლევს შე­სა­ბა­მის პენ­სი­ას, მაგ­რამ რო­დე­საც ის შე­მო­დის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში, ჩვენ­თ­ვის უკ­ვე არ აქვს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა რა ნიშ­ნით მი­ე­ნი­ჭა მას სტა­ტუ­სი. შე­საძ­ლოა მოს­წავ­ლეს ჰქონ­დეს დი­ა­ბე­ტი და ჰქონ­დეს შშმ პი­რის სტა­ტუ­სი, მაგ­რამ არ იყოს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე; შე­იძ­ლე­ბა, სო­ცი­ა­ლუ­რი ფაქ­ტო­რე­ბის გა­მო ჩა­მორ­ჩე­ბო­დეს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მიზ­ნებს და სუ­ლაც არ იყოს შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის, მაგ­რამ იყოს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე, ანუ ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა არ გუ­ლის­ხ­მობს შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­ნათ­ლე­ბას. ეს არის ყვე­ლა იმ ბავ­შ­ვის გა­ნათ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ვერ აღ­წევს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ მიზ­ნებს და სჭირ­დე­ბა პროგ­რა­მის ადაპ­ტა­ცია, ანუ პროგ­რა­მის გა­მარ­ტი­ვე­ბა და მის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ზე მორ­გე­ბა. დღე­ი­სათ­ვის, მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით, 5000-მდე სსსმ მოს­წავ­ლე ჩარ­თუ­ლია ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში.
ვრცლად>>>
2015-10-29
მზარდი მობილობა ლიდერი უნივერსიტეტები და ფაკულტეტები
გვე­სა­უბ­რე­ბა სსიპ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის
გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის
რე­ეს­ტ­რის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი
ნი­ნო წე­რე­თე­ლი
— რამ­დენ სტუ­დენტს მი­ე­ნი­ჭა 2015-16 სას­წავ­ლო წლის სა­შე­მოდ­გო­მო მო­ბი­ლო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის უფ­ლე­ბა, რო­მელ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში და რო­მელ ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე გა­კეთ­და ყვე­ლა­ზე მე­ტი გა­ნაცხა­დი?
— 2015-2016 სას­წავ­ლო წლის სა­შე­მოდ­გო­მო სე­მეს­ტ­რის მო­ბი­ლო­ბა­ზე 56 და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მი­ერ და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი იყო 13797 ვა­კან­ტუ­რი ად­გი­ლი. სტუ­დენ­ტ­თა ელექ­ტ­რო­ნულ პორ­ტალ­ზე მო­ბი­ლო­ბა­ზე გა­ნაცხა­დი გა­ა­კე­თა 5137-მა სტუ­დენ­ტ­მა, აქე­დან, პორ­ტა­ლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, მო­ბი­ლო­ბის უფ­ლე­ბა მი­ე­ნი­ჭა 4254 სტუ­დენტს. დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით, ცენ­ტ­რის მი­ერ და­დე­ბი­თი დას­კ­ვ­ნა გა­ცე­მუ­ლია 3510 სტუ­დენ­ტის მო­ბი­ლო­ბის წე­სით ჩა­რიცხ­ვის თა­ო­ბა­ზე.
პირ­ველ პრი­ო­რი­ტე­ტად გა­კე­თე­ბუ­ლი
არ­ჩე­ვა­ნის მი­ხედ­ვით ტოპ 5 უნი­ვერ­სი­ტე­ტი  ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:
1. სსიპ — ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი —  948
2. სსიპ — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი — 680
ვრცლად>>>
2015-10-29
კოსმოპოლიტური გარემო და პრაქტიკული ასპექტებით გაჯერებული პროგრამები
რუბრიკის სტუმარია მარიკა ქურდაძე,
ბარსელონას ავტონომიური
უნივერსიტეტის (UAB) სტუდენტი
— მა­რი­კა, მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი ახალ­ცი­ხის პირ­ველ სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში გა­ა­ტა­რე. რამ­დე­ნად წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი და რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— პირ­ველ რიგ­ში, უღ­რ­მე­სი მად­ლო­ბა თქვენს რუბ­რი­კას მას­პინ­ძ­ლო­ბის­თ­ვის. ჩემ­თ­ვის დი­დი პა­ტი­ვია გა­ვუ­ზი­ა­რო სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მცხოვ­რებ ახალ­გაზ­რ­დებს და გა­ზე­თის ერ­თ­გულ მკითხ­ველს.
სკო­ლის პე­რი­ო­დი ძა­ლი­ან ტკბი­ლად მახ­სენ­დე­ბა, წარ­ჩი­ნე­ბით — ვერ­ცხ­ლის მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე, რაც ჩე­მი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის დი­დი დამ­სა­ხუ­რე­ბაა. ჩე­მი სკო­ლა იყო ერთ-ერ­თი მო­წი­ნა­ვე ახა­ლი სას­წავ­ლო მე­თო­დე­ბის და­ნერ­გ­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ცდი­ლობ­დ­ნენ, მე­ტი ყუ­რადღე­ბა და­ეთ­მოთ მოს­წავ­ლე­ებ­ში ისე­თი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის, რო­გო­რი­ცაა: კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა, თვით­გა­მო­ხატ­ვა,  კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა და ა.შ.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N