გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-03-31
პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ახა­ლი მო­დე­ლი
სა­მუ­შა­ო­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა; კერ­ძო სექ­ტო­რის მოთხოვ­ნებ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­ე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბა; სა­მე­წარ­მეო კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის და­უფ­ლე­ბა; სწავ­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი გან­ხორ­ცი­ელ­დეს არა კო­ლეჯ­ში, არა­მედ სა­წარ­მო­ში; პრო­ცეს­ში აქ­ტი­უ­რად უნ­და ჩა­ერ­თოს დამ­საქ­მე­ბე­ლი, კერ­ძო სექ­ტო­რი — ასე­თია პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ახა­ლი მო­დე­ლის ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბას პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­მა გი­ორ­გი კვი­რი­კაშ­ვილ­მა და გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ წა­რუდ­გი­ნეს.
გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა მთავ­რო­ბის 4-პუნ­ქ­ტი­ა­ნი გეგ­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ნა­წილს წარ­მო­ად­გენს. რე­ფორ­მე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბა, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს ეკო­ნო­მი­კის რე­ფორ­მას, გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მას, სივ­რ­ცით მოწყო­ბას და მმარ­თ­ვე­ლო­ბის რე­ფორ­მას, ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბის ახალ ეტაპ­ზე გა­დას­ვ­ლას ემ­სა­ხუ­რე­ბა.
გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის პირ­ვე­ლი ბლო­კის პრე­ზენ­ტა­ცია დამ­ს­წ­რე სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა გა­აც­ნო. სი­ახ­ლის თა­ნახ­მად, პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში გა­ტარ­დე­ბა რე­ფორ­მა, რო­მე­ლიც უზ­რუნ­ველ­ყოფს დამ­საქ­მებ­ლის ჩარ­თუ­ლო­ბით სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცე­სის წარ­მარ­თ­ვას, სა­წარ­მოო პრაქ­ტი­კის კომ­პო­ნენ­ტის გაძ­ლი­ე­რე­ბას და შრო­მის ბა­ზარ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სი­ე­ბის გა­მოკ­ვე­თას.
ვრცლად>>>
2016-03-31
სტიგ­მი­სა და სტე­რე­ო­ტი­პე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში
აუტიზ­მი, უფ­რო ზუს­ტად აუტის­ტუ­რი სპექ­ტ­რი, ადა­მი­ა­ნის ნე­ი­რო­გან­ვი­თა­რე­ბის  შე­ფერ­ხე­ბაა, ეს  ისე­თი მდგო­მა­რე­ო­ბაა, რო­ცა ინ­დი­ვიდს ახა­სი­ა­თებს ჩა­კე­ტი­ლი ცხოვ­რე­ბა. აუტიზ­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­კუ­თარ თავ­ზე არი­ან კონ­ცენ­ტ­რი­რე­ბუ­ლი, რად­გა­ნაც სხვებ­თან ინ­ტეგ­რა­ცია და კო­მუ­ნი­კა­ცია არ შე­უძ­ლი­ათ. სტა­ტის­ტი­კის მიხედ­ვით, ყო­ველ 68-ე ადა­მი­ანს აუტის­ტუ­რი სპექ­ტ­რი აქვს, მი­სი წარ­მო­მავ­ლო­ბის შე­სა­ხებ კი მე­დი­ცი­ნა ჯერ­ჯე­რო­ბით ვე­რა­ფერს ამ­ბობს. თუმ­ცა, დი­აგ­ნოს­ტი­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მაგ­რამ, რო­გორც წე­სი, დი­აგ­ნოზ­ზე მშობ­ლე­ბი მძაფ­რად რე­ა­გი­რე­ბენ და ხში­რად, ექი­მებს ადა­ნა­შაუ­ლე­ბენ, რომ მშობ­ლის­თ­ვის დი­აგ­ნო­ზის გაც­ნო­ბა არას­წო­რი ფორ­მით ხდე­ბა.
„მინ­და გა­ვიხ­სე­ნო ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე მძი­მე დღე, რო­დე­საც ჩემს შვილს აუტიზ­მის დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ექიმს ბავ­შ­ვი 10 წუ­თის ნა­ნა­ხი ჰყავ­და, მითხ­რა, რომ იგი მხო­ლოდ 8-9 წლის ასაკ­ში თუ მი­ვი­დო­და პირ­ვე­ლად სკო­ლა­ში და თან სპე­ცი­ა­ლურ­ში. თან ეს ყვე­ლა­ფე­რი ისე და­უნ­დობ­ლად მითხ­რა, ნერ­ვიც არ შე­ტო­კე­ბია.“ — ეს სიტყ­ვე­ბი ჩვენს რეს­პონ­დენტს მა­რი კორ­კო­ტა­ძეს ეკუთ­ვ­ნის, რო­მე­ლიც უკ­ვე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, აუტიზ­მის სპექ­ტ­რის  მქო­ნე შვი­ლის უფ­ლე­ბებს იცავს და არა მხო­ლოდ და­თას უფ­ლე­ბებს... შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ მან შექ­მ­ნა პრე­ცე­დენ­ტი იმი­სა, რომ მშო­ბელ­თა და­ჟი­ნე­ბუ­ლი მოთხოვ­ნით გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ სკო­ლა­ში ამ  ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი კლა­სი გახ­ს­ნა. თუმ­ცა, და­თას დი­აგ­ნო­ზი მის­თ­ვი­საც ისე­თი­ვე მტკივ­ნე­უ­ლი და სტრე­სუ­ლი აღ­მოჩ­ნ­და,
ვრცლად>>>
2016-03-31
რო­გო­რი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი გვყავს
უპირ­ვე­ლე­სად, და­ვა­სა­ბუ­თებთ, რომ სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბელ­თა შე­სა­ხებ ჩვენ ან­გა­რიშ­გა­სა­წე­ვი სიტყ­ვა გვეთ­ქ­მის. ჩვე­ნი კავ­ში­რი „ქორ­ბუ­და“ არის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლი არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით (და­არ­სე­ბუ­ლია 1992 წელს). 25 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვმუ­შა­ობთ მას­წავ­ლებ­ლებ­თან, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გვაქვს: ტრე­ნინ­გე­ბი 4000-ზე მე­ტი მო­ნა­წი­ლის­თ­ვის; ტეს­ტი­რე­ბე­ბი 1500-ზე მე­ტი მო­ნა­წი­ლის­თ­ვის; გაკ­ვე­თილ­ზე დას­წ­რე­ბე­ბი და ამ გაკ­ვე­თი­ლე­ბის ანა­ლი­ზე­ბი — 1000-ზე მე­ტი მას­წავ­ლებ­ლი­სა (გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე დას­წ­რე­ბა­თა დი­დი უმ­რავ­ლე­სო­ბა აშშ-ს პრო­ექ­ტის, „ჯიპ­რა­ი­დის“
ვრცლად>>>
2016-03-24
დუ­მი­ლი მხო­ლოდ მათ აძ­ლევთ ხელს, ვი­საც სი­ჩუ­მით სურს პრობ­ლე­მის და­მალ­ვა
დღე­ვან­დე­ლი „აგ“-ს სტუ­მა­რი გა­ნათ­ლე­ბით ფსი­ქო­ლო­გი/ოკუ­პა­ცი­უ­რი თე­რა­პევ­ტი ანა არ­გა­ნაშ­ვი­ლია, რო­მე­ლიც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იცავს მათ უფ­ლე­ბებს, ვინც, მი­სი­ვე სიტყ­ვე­ბით რომ ვთქვათ, ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე იოლად და­სა­ჩაგ­რია —  ესე­ნი ბავ­შ­ვე­ბი არი­ან და ამ­ბობს, რომ ამა­ზე აუცი­ლებ­ლად  „ბავ­შ­ვე­ბი მოგ­ვ­თხო­ვენ პა­სუხს“  — „სად ვართ, სად ხართ რო­დე­საც ჩვენს თვალ­წინ ბავ­შ­ვის ღირ­სე­ბა და ცხოვ­რე­ბა რის­კის ქვეშ დგე­ბა? ეს ბავ­შ­ვე­ბი ხვალ მოგ­ვ­თხო­ვენ პა­სუხს და თი­თო­ე­ულ ჩვენ­განს უმოქ­მე­დო­ბა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლე­ბენ. ჩვენ ამა­ზე პა­სუ­ხი არ გვექ­ნე­ბა“. „არ გავ­ჩერ­დე­ბი მა­ნამ, ვიდ­რე მა­თი ცხოვ­რე­ბა არ შე­იც­ვ­ლე­ბა უკე­თე­სო­ბის­კენ და მა­თი უფ­ლე­ბე­ბი არ იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი“  — აცხა­დებს  ის.
მი­სი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ჵჰR მო­მა­ვა­ლი ორი წლის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი სფე­რო
ვრცლად>>>
2016-03-17
„არ შე­იძ­ლე­ბა ცუ­დი შე­დე­გი მხო­ლოდ მას­წავ­ლებ­ლის პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბად ვაქ­ცი­ოთ“
„მინ­და გა­მო­ვეხ­მა­უ­რო მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ემო­ცი­ურ გან­ცხა­დე­ბებს!
პირ­ველ რიგ­ში, მივ­მარ­თავ მშობ­ლებს, ნუ გა­მო­იწ­ვე­ვენ მათ არა­სა­სურ­ვე­ლი გან­წყო­ბე­ბის სა­მარ­თა­ვად, რად­გან მას­წავ­ლე­ბელს აფა­სებს გა­მოც­დი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯგუ­ფი, რო­მელ­თათ­ვი­საც სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა გახ­ლავთ ერთ-ერ­თი და არა ერ­თა­დერ­თი კომ­პო­ნენ­ტი. შე­საძ­ლე­ბე­ლია სწო­რედ გა­მოც­და­ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნ­დეს ძა­ლი­ან სა­ვა­ლა­ლო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის­თ­ვის.
ასე­ვე მივ­მარ­თავ თხოვ­ნით სა­ზო­გა­დო­ე­ბის იმ ნა­წილს, რო­მე­ლიც არ არის გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს სპე­ცი­ა­ლის­ტი, ნუ მის­ცემთ თავს ყვე­ლაფ­რის თქმი­სა და გა­მო­ხატ­ვის უფ­ლე­ბას, რად­გან არ­სე­ბუ­ლი გა­რე­მო­ე­ბის გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზი ძა­ლი­ან კომ­პ­ლექ­სუ­რია“ — ასე ეხ­მა­უ­რე­ბა 24 -ე სა­ჯა­რო სკო­ლის ქი­მი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, სო­ფიო მშვილ­და­ძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა გა­მოც­დე­ბის შე­დე­გე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ აჟი­ო­ტაჟს. სო­ფიო იმ მას­წა­ვ­ლე­ბელ­თა რიცხვს ეკუთ­ვ­ნის, ვინც იან­ვარ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მოც­და ვერ ჩა­ა­ბა­რა, თუმ­ცა, მი­სი ასე­თი შე­დე­გის ჩვე­ნე­ბის ერ­თა­დერ­თი მი­ზე­ზი ტეს­ტის სირ­თუ­ლე არაა (რო­გორც ამას „ჩაჭ­რი­ლი“ მას­წავ­ლებ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ასა­ხე­ლებს) და გა­მო­სა­ვა­ლი — და­მალ­ვა.
ვრცლად>>>
2016-03-17
გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბა — შე­ფა­სე­ბის ზუს­ტი და ობი­ექ­ტუ­რი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი
1 მარ­ტი­დან და­იწყო პე­და­გოგ­თა საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ერთ-ერ­თი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბის — მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრაქ­ტი­კის შე­ფა­სე­ბის, ე.წ. „გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის“ პი­ლო­ტი­რე­ბა. რო­გორც შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­მა მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­მა ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნაცხა­და, გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბით შე­ფა­სე­ბი­სა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ეც­დე­ბა და­ამ­ტ­კი­ცოს — შე­უძ­ლია თუ არა პე­და­გოგს კარ­გი გაკ­ვე­თი­ლის ჩა­ტა­რე­ბა, რამ­დე­ნად ადეკ­ვა­ტუ­რად იყე­ნებს პრაქ­ტი­კა­ში საგ­ნის თე­ო­რი­ულ ცოდ­ნას, მის ხელთ არ­სე­ბულ რე­სურ­სებ­სა თუ სტრა­ტე­გი­ებს.
პი­ლო­ტი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ შე­კითხ­ვებს პა­სუ­ხობს პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირი­ნა ჟვა­ნია: — მიმ­დი­ნა­რე­ობს მას­წავ­ლებ­ლის პრაქ­ტი­კის შე­ფა­სე­ბის — გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის პი­ლო­ტი­რე­ბა. რას გუ­ლის­ხ­მობს ეს პრო­ცე­სი?
ვრცლად>>>
2016-03-10
„ტრე­ნერ­თა სკო­ლა“ — ამ­ბი­ცი­უ­რი გა­ნაცხა­დი ხა­რის­ხ­ზე

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის  პრო­ექ­ტის“ ფარ­გ­ლებ­ში „ტრე­ნერ­თა სკო­ლა“ ამოქ­მედ­და, რო­მე­ლიც კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი, სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ტრე­ნე­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბა­სა და გა­დამ­ზა­დე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს. სკო­ლამ უკ­ვე და­იწყო მსურ­ველ­თა რე­გის­ტ­რა­ცია ტრე­ნერ­თა მომ­ზა­დე­ბის ზო­გად კურ­ს­ზე. თუ რას ით­ვა­ლის­წი­ნებს ზო­გა­დი კურ­სი და სა­ერ­თოდ, რამ გა­მო­იწ­ვია ტრე­ნერ­თა სკო­ლის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა და რა არის მი­სი მი­ზა­ნი — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მის მე­ნე­ჯე­რი ირი­ნა აბუ­ლა­ძე:
ვრცლად>>>
2016-03-10
5-კრე­დი­ტი­ა­ნი კურ­სის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი — ზო­გა­დი დი­დაქ­ტი­კის კურ­სი
პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის კურ­ს­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია გა­მოცხად­და. კურ­სის გავ­ლა ერთ-ერ­თი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბაა უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­სა­პო­ვებ­ლად. ვის­თ­ვის არის გან­კუთ­ვ­ნი­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი კურ­სის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი და რა მო­დუ­ლებს გა­ივ­ლი­ან მას­წავ­ლებ­ლე­ბი — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ექ­ს­პერტ-კონ­სულ­ტან­ტი სო­ფი­კო ლობ­ჟა­ნი­ძე:
— პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი კურ­სის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის გავ­ლის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის რე­გის­ტ­რა­ცია უკ­ვე გა­მოცხა­დდა, უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად ვის­თ­ვის არის გან­კუთ­ვნი­ლი ეს კურ­სი და რამ­დენ კრე­დიტს მო­უ­ტანს ის პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლე­ბელს? 
ვრცლად>>>
2016-03-10
წარ­სუ­ლით ცხოვ­რე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ნი­ნო ბურ­დი­ლა­ძე,
კი­ოლ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი — ნი­ნო, სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დით  და­ვიწყოთ. სწავ­ლობ­დი 161-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, რო­მე­ლიც წარ­ჩი­ნე­ბით და­ამ­თავ­რე. რა ად­გი­ლი უჭი­რავს შენს ცხოვ­რე­ბა­ში სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბულ წლებს, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2016-02-25
არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­საწყო­ბად
2015 წლის სექ­ტემ­ბ­რი­დან მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა ამოქ­მედ­და და მას­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ყვე­ლა სა­ჯა­რო სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჩა­ერ­თო, მათ შო­რის, ეროვ­ნუ­ლი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბით კომ­პაქ­ტუ­რად და­სახ­ლე­ბუ­ლი რე­გი­ო­ნე­ბის პე­და­გო­გე­ბიც. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი, არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სა და სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ე­ბის ხელ­შეწყო­ბის მიზ­ნით, ახორ­ცი­ე­ლებს მხარ­დამ­ჭერ პროგ­რა­მას, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც სქე­მის დო­კუ­მენ­ტა­ცია აზერ­ბა­ი­ჯა­ნულ, სომ­ხურ და რუ­სულ ენებ­ზე ითარ­გ­მ­ნა. ცენ­ტ­რ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, ყვე­ლა არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლი­სა და სას­კო­ლო სექ­ტო­რის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის დო­კუ­მენ­ტე­ბის კრე­ბუ­ლი­სა და გზამ­კ­ვ­ლე­ვის ჳ ნა­წი­ლის აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი, რუ­სუ­ლი და სომ­ხუ­რი თარ­გ­მა­ნე­ბის და­რი­გე­ბა უკ­ვე და­იწყო, სულ 27 სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურსცენ­ტ­რ­სა და მათ სა­მოქ­მე­დო ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე არ­სე­ბუ­ლი 293 არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლის 6902 არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი მი­ი­ღებს მათ­თ­ვის გან­კუთ­ვ­ნილ აღ­ნიშ­ნულ ლი­ტე­რა­ტუ­რას.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N