გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-05-12
საგ­ნობ­რი­ვი ტრე­ნინ­გე­ბი — ვექ­ტო­რი ცოდ­ნის სის­ტე­მა­ტი­ზა­ცი­ის­კენ
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა საგ­ნობ­რივ ტრე­ნინ­გებ­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია და­იწყო. რას ით­ვა­ლის­წი­ნებს სატ­რე­ნინ­გო პროგ­რა­მა და რა­ში შე­უწყობს ხელს პე­და­გო­გებს ტრე­ნინ­გე­ბის გავ­ლა, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მა­ნა­ნა რა­ტი­ა­ნი:
— ქალ­ბა­ტო­ნო მა­ნა­ნა, საგ­ნობ­რივ ტრე­ნინ­გებ­ზე ცო­ტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ვი­სა­უბ­როთ, მა­ნამ­დე კი თვა­ლი გა­და­ვავ­ლოთ სქე­მის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას და იმ სი­ახ­ლე­ებს, რო­მე­ლიც უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს. პირ­ველ რიგ­ში, ყუ­რადღე­ბას ზაფხუ­ლის საგ­ნობ­რივ გა­მოც­დებ­ზე შე­ვა­ჩე­რებ. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, გა­მოც­და­ზე ბევ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი და­რე­გის­ტ­რირ­და...
ვრცლად>>>
2016-05-12
„მას­წავ­ლე­ბე­ლი — მეგ­ზუ­რი ევ­რო­პის­კენ“
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ევ­რო­პის დღე­ე­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, ნა­ტო­სა და ევ­რო­კავ­ში­რის სა­ინ­ფორ­მა­ციო ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი­სა და ფრიდ­რიხ ებერ­ტის ფონ­დის მხარ­და­ჭე­რით, მას­წავ­ლებ­ლის სახ­ლ­ში 2-დღი­ა­ნი  კონ­ფე­რენ­ცია „მას­წავ­ლე­ბე­ლი — მეგ­ზუ­რი ევ­რო­პის­კენ“ ჩა­ტარ­და. პრო­ექ­ტი 2014 წელს შე­იქ­მ­ნა და ევ­რო­პუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ი­სა და ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში და­ნერ­გ­ვის მიზ­ნით სე­მი­ნა­რებ­სა და კონ­კურ­სებს ახორ­ცი­ე­ლებს.
კონ­ფე­რენ­ცია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხელ­მ­წი­ფო მი­ნის­ტ­რ­მა ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რებ­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­კითხებ­ში და­ვით ბაქ­რა­ძემ, ეს­ტო­ნე­თის სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ან­მა ელ­ჩ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პრი­იტ ტურ­კ­მა, ფრიდ­რიხ ებერ­ტის ფონ­დის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის დი­რექ­ტორ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ია თი­კა­ნა­ძემ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ თა­მაზ მარ­სა­გიშ­ვილ­მა და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა გი­ორ­გი მა­ჩა­ბელ­მა გახ­ს­ნეს.
ვრცლად>>>
2016-05-05
ში­და დაკ­ვირ­ვე­ბა მას­წავ­ლებ­ლის შე­ფა­სე­ბის არ­სე­ბი­თი და აუცი­ლე­ბე­ლი ნა­წი­ლი

ში­და სა­გაკ­ვე­თი­ლო დაკ­ვირ­ვე­ბა, ახა­ლი სქე­მით, კრე­დიტქუ­ლე­ბით შე­სა­ფა­სე­ბე­ლი  ერთ-ერ­თი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბაა, რო­მე­ლიც  გაკ­ვე­თი­ლის შე­ფა­სე­ბის სტან­დარ­ტი­ზე­ბულ რუბ­რ­იკა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს. რა ძი­რი­თად პრინ­ცი­პებს ეყ­რ­დ­ნო­ბა ში­და დაკ­ვირ­ვე­ბა და რო­გორ უნ­და წა­რი­მარ­თოს პრო­ცე­სი,  ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა უწყ­ვე­ტი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირი­ნა სამ­სო­ნია.
— რას ნიშ­ნავს ში­და სა­გაკ­ვე­თი­ლო დაკ­ვირ­ვე­ბა და რით გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა ეს პრო­ცე­სი გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის­გან? 
ვრცლად>>>
2016-05-05
სო­ფელ­ში სულ სხვა „გე­მო“ აქვს მას­წავ­ლებ­ლო­ბას

რუბრიკის სტუმარია ირ­მა ჯა­ში­აშ­ვი­ლი,
თე­ლა­ვის მუნიციპალიტეტის ვარ­დი­სუბ­ნის
სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და
ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი
— ირ­ლან­დი­ე­ლი დრა­მა­ტურ­გის, ბერ­ნარდ შო­უს მო­საზ­რე­ბა: „ვი­საც საქ­მის კე­თე­ბა შე­უძ­ლია, აკე­თებს, ვი­საც არა, ას­წავ­ლის!“ — ერ­თი მხრივ, მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის არა­პო­პუ­ლა­რო­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს, მე­ო­რე მხრივ კი, მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ველ­თა ნაკ­ლე­ბო­ბა ამ­ყა­რებს ხსე­ნე­ბულ მითს. მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­დებს შო­რის არც ისე ბევ­რია. რას ნიშ­ნავს თქვენ­თ­ვის პრო­ფე­სია მას­წავ­ლე­ბე­ლი?
— ეს ის შემ­თხ­ვე­ვაა, რო­ცა ბერ­ნარდ შო­უს ვერ და­ვე­თან­ხ­მე­ბი, ვი­საც საქ­მის კე­თე­ბა შე­უძ­ლია, მა­საც ჰყავ­და მას­წავ­ლე­ბე­ლი, აუცი­ლებ­ლად. ბო­ლოს და ბო­ლოს, ცხოვ­რე­ბა სულ გვას­წავ­ლის და მას­წავ­ლებ­ლის როლ­ში გვევ­ლი­ნე­ბა.
ვფიქ­რობ, და­ბა­ლი ანაზღა­უ­რე­ბა ერთ-ერთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობს ამ პრო­ფე­სი­ის ნაკ­ლებ პო­პუ­ლა­რო­ბა­ში. თუმც, და­იწყო კარ­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი,
ვრცლად>>>
2016-05-05
ლი­ბე­რა­ლურ პრინ­ცი­პებ­ზე დამ­ყა­რე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ექ­ს­პე­რი­მენ­ტი
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი 21 აპ­რილს ბაქ­ს­ვუ­დის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სკო­ლა — თბი­ლი­სი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტი ლი­ტე­რა­ტო­რებს, გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტებს, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მოც­დ­ნე­ებს მას­პინ­ძ­ლობ­და. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს სკო­ლა უკ­ვე 15 წე­ლია ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს და ერთ-ერთ პრეს­ტი­ჟულ სკო­ლად ით­ვ­ლე­ბა, მის შე­სა­ხებ თით­ქ­მის არა­ფე­რი ვი­ცო­დი. ამი­ტო­მაც მი­იქ­ცია ყუ­რადღე­ბა პრეს­რე­ლი­ზის ერ­თ­მა ფრა­ზამ „...ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, უშუ­ა­ლოდ ცოცხალ­მა პრო­ცეს­მა — „დი­ა­ლოგ­მა“ წარ­მო­ა­ჩი­ნოს ახა­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე სას­წავ­ლო სივ­რ­ცე­ში“. შეხ­ვედ­რის თე­მაც ასე­თი იყო „სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სი­ახ­ლე და ექ­ს­პე­რი­მენ­ტა­ლიზ­მი ბაქ­ს­ვუდ­ში“.
ვრცლად>>>
2016-05-04
რო­გორ ვას­წავ­ლით ქარ­თულ ლი­ტე­რა­ტუ­რას ისევ სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს შე­სა­ხებ

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­თა ავ­ტო­რებს მის­ცა მი­თი­თე­ბა, რომ კითხ­ვე­ბის დას­მით მი­იყ­ვა­ნონ შე­დე­გამ­დე მოს­წავ­ლე­ე­ბი, ანუ კითხ­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა ამა თუ იმ მწერ­ლის ნა­წარ­მო­ე­ბის „გახ­ს­ნა“. ზოგ­ჯერ არის მოყ­ვა­ნი­ლი ის­ტო­რი­ულ-სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი კონ­ტექ­ს­ტის აღ­საქ­მე­ლად რო­მე­ლი­მე მოღ­ვა­წის მო­გო­ნე­ბა, თუმ­ცა, უნ­და ვა­ღი­ა­როთ, ეს არა­საკ­მა­რი­სი პი­რო­ბაა მწერ­ლის შე­მოქ­მე­დე­ბის გა­სა­აზ­რებ­ლად თუ გა­სა­ა­ნა­ლი­ზებ­ლად.
მკითხ­ველს, მას­წავ­ლე­ბელს, მოს­წავ­ლე­ებს და, ზო­გა­დად, ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს მინ­და გა­ვაც­ნო ჩე­მი დაკ­ვირ­ვე­ბა ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ებ­ში შე­ტა­ნილ მა­სა­ლებ­ზე, ეს არის კრი­ტი­კუ­ლი ხედ­ვა ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის იმ კუთხით გა­აზ­რე­ბა­ზე, რო­გორც ეს ხსე­ნე­ბულ წიგ­ნებ­შია.
ვრცლად>>>
2016-04-21
უნი­კა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა ბიზ­ნე­სის დახ­მა­რე­ბით
ანა ფირცხალაიშვილი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტი (გ-ჵried) მოს­წავ­ლე­ე­ბის წიგ­ნი­ე­რე­ბის, მა­თე­მა­ტი­კუ­რი და საქ­მი­ა­ნი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და 2015-2016 სას­წავ­ლო წლებ­ში, 122 სა­პი­ლო­ტე სკო­ლას მო­ი­ცავს. ორი მათ­გა­ნის მიზ­ნე­ბი­სა და მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ ჩვენ უკ­ვე ვი­სა­უბ­რეთ. ამ­ჯე­რად პრო­ექ­ტის ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კომ­პო­ნენ­ტი — საქ­მი­ა­ნი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის  პროგ­რა­მა გვინ­და წარ­მო­გიდ­გი­ნოთ. პროგ­რა­მის მი­ზა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან გა­ნუ­ვი­თა­როს ისე­თი ჩვე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო, ეკო­ნო­მი­კუ­რი, სო­ცი­ა­ლუ­რი, კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა, ასე­ვე გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის, და­გეგ­მ­ვის, ლი­დე­რო­ბის უნა­რე­ბი. ეს არის უნი­კა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მო­ზარ­დებს საქ­მი­ა­ნი სამ­ყა­როს უკეთ და სწო­რად აღ­ქ­მა­ში.
ვრცლად>>>
2016-04-21
ტრე­ნინგ-მო­დუ­ლე­ბი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის­თ­ვის
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბას და  პრო­ექტს ახორ­ცი­ე­ლებს და მას­წავ­ლებ­ლებს, მოს­წავ­ლე­თა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, სხვა­დას­ხ­ვა თე­მა­ტი­კის  ტრე­ნინგ-მო­დუ­ლებს სთა­ვა­ზობს. მო­დუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას კრე­დიტ­ქუ­ლე­ბი მი­ე­ნი­ჭა, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც სქე­მა­ში არი­ან ჩარ­თუ­ლე­ბი და და­სა­ხე­ლე­ბულ მო­დუ­ლებს გა­ივ­ლი­ან, გარ­კ­ვე­ულ კრე­დიტ­ქუ­ლებს და­აგ­რო­ვე­ბენ.
რა მო­დუ­ლე­ბი მომ­ზად­და სენ­სო­რუ­ლი დარ­ღ­ვე­ვე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­თა გა­ნათ­ლე­ბის­თ­ვის, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა ცენ­ტ­რის ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი და სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის კონ­სულ­ტან­ტი ჟა­ნა კვა­ჭა­ძე:
ვრცლად>>>
2016-04-21
სტრას­ბურ­გ­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა წლებ­მა ბევ­რი რამ მას­წავ­ლა
დღე­ვან­დე­ლი ნომ­რის სტუ­მა­რია
ნი­ნი ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი,
სტრას­ბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — ნი­ნი, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ფრან­გულ-ქარ­თულ სკო­ლა­ში და­დი­ო­დი. რა ასა­კი­დან და­იწყე ფრან­გუ­ლი ენის შეს­წავ­ლა და გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მა­რი ბრო­სეს ფრან­გულ-ქარ­თუ­ლი სკო­ლა და­ვამ­თავ­რე. ფრან­გუ­ლის სწავ­ლა ხუ­თი წლი­დან და­ვიწყე. ამ სკო­ლა­ში ჩე­მი შეს­ვ­ლით გა­დაწყ­და, რომ საფ­რან­გეთ­ში ვის­წავ­ლი­დი. რა თქმა უნ­და, სკო­ლას უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის იმა­ში, რომ დღეს სტრას­ბურ­გის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვსწავ­ლობ. სკო­ლი­დან გვაგ­ზავ­ნიდ­ნენ ხოლ­მე საფ­რან­გეთ­ში, ქა­ლაქ ნან­ტ­ში, სა­დაც რამ­დე­ნი­მე თვე იქა­ურ სკო­ლა­ში ვსწავ­ლობ­დით. ეს ფრან­გუ­ლი ენის უკეთ სწავ­ლა­შიც გვეხ­მა­რე­ბო­და და ნელ-ნე­ლა ახალ გა­რე­მო­სა და ცხოვ­რე­ბის რე­ჟიმს ვე­გუ­ე­ბო­დით.
ვრცლად>>>
2016-04-14
სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი
მცხე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ წი­ნამ­ძღ­ვ­რი­ან­თ­კარ­ში რე­გი­ონ­ში ერ­თა­დერ­თი პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლებ­ლის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სი სრულ­დე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნის­ტ­რ­თან ოთარ და­ნე­ლი­ას­თან და რე­გი­ო­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის მი­ნის­ტ­რ­თან ნო­დარ ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­თან ერ­თად, შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი და მიმ­დი­ნა­რე სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ათ­ვა­ლი­ე­რა.
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, ერ­თი წე­ლია, შე­ნო­ბის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია ხორ­ცი­ელ­დე­ბა,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N