გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-02-09
მოდულური სწავლება მოქნილი მეთოდი გარანტირებული დასაქმებისთვის
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი 90-იანი წლე­ბის შემ­დეგ, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ აღ­მოჩ­ნ­და ისე­თი ეფექ­ტუ­რი, რომ ქვეყ­ნის წი­ნა­შე მდგომ გა­მოწ­ვე­ვებს პა­სუ­ხობ­დეს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მთავ­რო­ბის მე­თა­უ­რე­ბის დო­ნე­ზე, არა­ერ­თხელ იყო მოთხოვ­ნა გა­ნათ­ლე­ბის ამ სეგ­მენ­ტის ფუნ­და­მენ­ტუ­რი და გა­და­უ­დე­ბე­ლი რე­ფორ­მი­რე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ზე.
ჩვე­ნი გა­ზე­თის წი­ნა ნო­მერ­ში პრო­ფე­სი­უ­ლად შე­ფას­და გან­ვ­ლი­ლი პე­რი­ო­დი და ავ­ტორ­მა (ვარ­ლამ ავა­ლიშ­ვილ­მა) თა­ვი­სი მო­საზ­რე­ბე­ბიც მკა­ფი­ოდ ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა დარ­გის „ჰარ­მო­ნი­უ­ლი და შე­დეგ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის“. სა­სურ­ვე­ლია და რე­დაქ­ცია მი­ე­სალ­მე­ბა, თუ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი გა­მო­ეხ­მა­უ­რე­ბი­ან და პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის სა­კუ­თარ ხედ­ვებ­სა თუ წი­ნა­და­დე­ბებს შე­მოგ­ვ­თა­ვა­ზე­ბენ.
ვრცლად>>>
2017-02-09
კრე­დიტ­ქუ­ლებ­ში ასა­ხუ­ლი „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი“

გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის ინ­ცი­ა­ტი­ვა თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის შე­სა­ხებ სულ მა­ლე გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ფა­ზა­ში შე­ვა და რო­გორც სკო­ლა, ისე მას­წავ­ლე­ბე­ლი ყო­ვე­ლი ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სა­ა­თის საზღა­ურს მი­ი­ღებს. რო­გორც ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვამ გა­ნაცხა­და, გარ­და იმი­სა, რომ „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლის“ პრო­ექ­ტე­ბი სკო­ლა­სა და მას­წავ­ლე­ბელს ფი­ნან­სურ სარ­გე­ბელს მო­უ­ტანს, ბავ­შ­ვებს სკო­ლას შე­აყ­ვა­რებს და მას­წავ­ლებ­ლე­ბი თა­ვი­სუ­ფალ რე­ჟიმ­ში სწავ­ლე­ბას გა­მოც­დი­ან. „მას­წავ­ლებ­ლე­ბი მო­სინ­ჯა­ვენ, რო­გო­რია თა­ვი­სუ­ფა­ლი ფორ­მა­ტი და დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ აღ­მო­ა­ჩე­ნენ, რომ გა­რეგ­ნუ­ლი წე­სე­ბი­დან გა­დახ­ვე­ვა სუ­ლაც არ არის სა­ზი­ა­ნო.“
ვრცლად>>>
2017-02-02
ხან­და­ხან სულ პა­ტა­რა სა­ბა­ბი ხდე­ბა ჩვე­ნი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ზე­ზი
რუბრიკის სტუმარია ჰუ­რიე აბა­ში­ძე,
ჰა­ჯე­ტე­პეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის
ფსი­ქო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის
 კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი — ჰუ­რიე, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი, იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, რამ­დე­ნად წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— ხუ­ლოს რა­ი­ო­ნის სო­ფელ ოქ­რუ­აშ­ვი­ლე­ბის სა­ჯა­რო სკო­ლა  წარ­ჩი­ნე­ბით, ვერ­ცხ­ლის მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე, ამ ყვე­ლა­ფერ­ში, რა თქმა უნ­და, ჩემს პე­და­გო­გებს უდი­დე­სი  წვლი­ლი მი­უძღ­ვით, მა­თი დახ­მა­რე­ბით შევ­ძე­ლი ხჳჳ კლა­სის წარ­მა­ტე­ბით დამ­თავ­რე­ბა. ალ­ბათ ყვე­ლა და­მე­თან­ხ­მე­ბა, რო­გო­რი მონ­დო­მე­ბუ­ლი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლიც უნ­და იყოს მოს­წავ­ლე, მას­წავ­ლებ­ლის დახ­მა­რე­ბა და წა­ხა­ლი­სე­ბა ყვე­ლა­ფერს აორ­მა­გებს, ჩემს მას­წავ­ლებ­ლებს კი ეს შე­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­მო­უ­ვი­დათ.  მად­ლი­ე­რი ვარ თი­თო­ე­უ­ლის. რაც შე­ე­ხე­ბა სკო­ლის წლებს, რა თქმა უნ­და, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი პე­რი­ო­დია ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში,
ვრცლად>>>
2017-02-02
სა­ხეც­ვ­ლი­ლი სქე­მის დე­ტა­ლე­ბი
მას­წავ­ლე­ბელ­თა საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა­ში მთე­ლი რი­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ვი­და. პირ­ველ რიგ­ში, სქე­მა აღარ მო­ი­ცავს კა­რი­ე­რის შეწყ­ვე­ტის ნა­წილს და ერთ დად­გე­ნი­ლე­ბად გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი გა­ცი­ლე­ბით იოლად აღ­ქ­მა­დი გახ­და. სა­ხეც­ვ­ლი­ლი სქე­მა მას­წავ­ლებ­ლებს მეტ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას და არ­ჩე­ვანს აძ­ლევს და­გეგ­მონ კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლა და აიმაღ­ლონ კვა­ლი­ფი­კა­ცია.
რა კონ­კ­რე­ტუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ვი­და სქე­მა­ში, რა მი­მარ­თუ­ლე­­ბებ­ზე გა­კეთ­და აქ­ცენ­ტე­ბი, როგორ იმუშავებს კრე­დიტ­ქუ­ლე­ბის დაგროვების ახალი მექანიზმი  და რის სა­ფუძ­ველ­ზე გახ­და მრა­­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მა­ნა­ნა რა­ტი­ა­ნი
ვრცლად>>>
2017-02-02
პრობლემები და გამოწვევები
„დღეს იგი იმარ­ჯ­ვებს, ვი­საც ხელთ უპყ­რია ის უძ­ლე­ვე­ლი იარა­ღი,
რო­მელ­საც ცოდ­ნას ეძა­ხი­ან“.
                                                                                           ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა არის უმოკ­ლე­სი გზა და­საქ­მე­ბი­სა­კენ და გა­ნათ­ლე­ბის ამ სეგ­მენ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბა ერ­თ­გ­ვა­რი ლაკ­მუ­სის ქა­ღალ­დია ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კა­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბის გა­სა­ა­ნა­ლი­ზებ­ლად. უნ­და აღი­ნიშ­ნოს, რომ პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­ზე კარ­გა­დაა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მო­წი­ნა­ვე ეკო­ნო­მი­კის მქო­ნე  ქვეყ­ნებ­ში.
სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ზე სა­უბ­რი­სას აუცი­ლე­ბე­ლია აღ­ვ­ნიშ­ნოთ, რომ 90-იანი წლე­ბის ნგრე­ვის შემ­დეგ გა­ნათ­ლე­ბის ამ სეგ­მენ­ტის შე­ნე­ბა თით­ქ­მის ნუ­ლი­დან და­იწყო. დღემ­დე ამ სფე­როს გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან ბევ­რი რამ გა­კეთ­და: დარ­გის რე­გუ­ლა­ცი­ის მიზ­ნით გან­ხორ­ცი­ელ­და ცვლი­ლე­ბე­ბი
ვრცლად>>>
2017-01-26
ბავ­შ­ვის ინ­ტე­რე­სე­ბი და სო­ცი­ა­ლუ­რი ნორ­მე­ბი
ლალი ჯელაძე გა­სულ კვი­რას სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დი­დი ინ­ტე­რე­სი გა­მო­იწ­ვია იმე­რე­თის ერთ-ერ­თი სოფ­ლის სკო­ლის 15 წლის მოს­წავ­ლის ორ­სუ­ლო­ბამ. ფაქ­ტი გან­სა­კუთ­რე­ბით იმის გა­მო მო­ექ­ცა ყუ­რადღე­ბის ცენ­ტ­რ­ში, რომ გო­გო­ნას­თან სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რი იმა­ვე სკო­ლის 40 წლის მან­და­ტურ­მა და­ამ­ყა­რა. გო­გო­ნა ხუ­თი თვის ორ­სუ­ლია, ამის შე­სა­ხებ სკო­ლის დი­რექ­ტორს ექიმ­მა შე­ატყო­ბი­ნა. ოჯა­ხი კი ჩი­ვილს არ აპი­რებს, ვი­ნა­ი­დან ყო­ფი­ლი მან­და­ტუ­რი გო­გო­ნა­ზე და­ქორ­წი­ნე­ბის პი­რო­ბას დებს. რომ არა ფაქ­ტის საქ­ვეყ­ნოდ გახ­მა­უ­რე­ბა, რო­გორც ჩანს, ყვე­ლა­ფე­რი მხა­რე­ე­ბის გა­რი­გე­ბით დას­რულ­დე­ბო­და და ერ­თი
ვრცლად>>>
2017-01-26
კვლავ მო­უგ­ვა­რე­ბე­ლი პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ
ანა ფირცხალაიშვილი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სფე­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის შემ­ს­წავ­ლე­ლი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი საბ­ჭო, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის პროფ­კავ­შირ­თან ერ­თად, მო­რიგ სხდო­მა­ზე შე­იკ­რი­ბა. „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და და­საქ­მე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­სათ­ვის (პრობ­ლე­მე­ბი და გან­ვი­თა­რე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი — გერ­მა­ნუ­ლი დუ­ა­ლუ­რი მო­დე­ლი)“. ამ სა­კითხის ირ­გ­ვ­ლივ იმ­ს­ჯე­ლეს და გა­მოთ­ქ­ვეს სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბე­ბი საბ­ჭოს წევ­რებ­მა, მოწ­ვე­ულ­მა სტუმ­რებ­მა მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ი­დან, პარ­ლა­მენ­ტი­დან, პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი­დან.
ვრცლად>>>
2017-01-19
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ძი­რი­თა­დი სი­ახ­ლე­ე­ბი
 ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვამ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, მთავ­რო­ბის წევ­რებს, დიპ­ლო­მა­ტი­ურ კორ­პუსს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო და არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს გა­აც­ნო.
შეხ­ვედ­რა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა სფე­როს მო­ი­ცავ­და: ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბა
პრო­ფე­სი­ულ და უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის მა­საღ­წე­ვად აუცი­ლე­ბე­ლია სკო­ლა გახ­დეს უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო და თა­ნა­მედ­რო­ვე, ამაღ­ლ­დეს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხი, მო­ზარ­დებს გა­ნუ­ვი­თარ­დეთ კრი­ტი­კუ­ლი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი აზ­როვ­ნე­ბა. ამ მი­ზანს მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი, გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი, სწავ­ლა/სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა. სკო­ლის ცოდ­ნით სა­უ­კე­თე­სო მოს­წავ­ლე­ე­ბი უმაღ­ლეს­ში რე­პე­ტი­ტო­რის გა­რე­შე ჩა­ა­ბა­რე­ბენ.
ვრცლად>>>
2017-01-19
მო­დუ­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბის და­ნერ­გ­ვა — პროფესიული რეფორმის პირველი შედეგები
კა­ხა ერა­ძე
გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის პრო­ფე­სი­ულ
კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­თა გან­ვი­თა­რე­ბის მე­ნე­ჯე­რი
მო­დუ­ლუ­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი პროგ­რა­მე­ბის და­ნერ­გ­ვით ბევ­რი თვი­სებ­რი­ვი სი­ახ­ლე შე­ვი­და პრო­ფე­სი­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, რე­ფორ­მის ორი­ენ­ტი­რე­ბის სწო­რი გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა, სი­ახ­ლე­ე­ბის და­ნერ­გ­ვის­თ­ვის მზა­ო­ბა და ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ე­ბის ცოდ­ნა, მო­დუ­ლუ­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი პროგ­რა­მე­ბის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და­ნერ­გ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პია.
2015 წლი­დან პრო­ფე­სი­ულ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­თა გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მის და­ნერ­გ­ვის კომ­პო­ნენ­ტი აქ­ტი­უ­რად ახორ­ცი­ე­ლებს პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის კონ­სულ­ტი­რე­ბას და­ნერ­გ­ვის ყვე­ლა ეტაპ­ზე
ვრცლად>>>
2017-01-19
სკო­ლე­ბის ტი­პე­ბად და­ყო­ფა
ლალი ჯელაძე „ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნონ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და. ცვლი­ლე­ბა­თა პა­კეტს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტ­მა, დაჩ­ქა­რე­ბუ­ლი წე­სით, დე­კემ­ბ­რის შუა რიცხ­ვებ­ში უყა­რა კენ­ჭი და სა­მი მოს­მე­ნით და­ამ­ტ­კი­ცა, პრე­ზი­დენ­ტ­მა კი მას ხე­ლი იან­ვარ­ში მო­ა­წე­რა. ცვლი­ლე­ბებს შო­რის ყვე­ლა­ზე ხმა­უ­რი­ა­ნი სკო­ლე­ბის კა­ტე­გო­რი­ზა­ცია და ბრენ­დი­რე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნ­და.
ბრენ­დი­რე­ბის პრინ­ცი­პის გან­მარ­ტე­ბის თა­ნახ­მად სკო­ლე­ბის ბრენ­დი­რე­ბი­სას უმაღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბა ენი­ჭე­ბა აკ­რე­დი­ტე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის მქო­ნე სკო­ლას, რო­მე­ლიც აკ­მა­ყო­ფი­ლებს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ დად­გე­ნილ კრი­ტე­რი­უ­მებს
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N