გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-09-22
ბა­რა­თაშ­ვი­ლი­სა და ბა­ი­რო­ნის მე­ამ­ბო­ხე სუ­ლი — რო­მან­ტიზ­მის მებ­რ­ძო­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა
„ჩე­მი თვლე­მა ხომ ძი­ლი არ არის,
იგია მხო­ლოდ შე­უ­პო­ვარ ზრახ­ვა­თა დე­ნა,
რომ­ლის დაძ­ლე­ვა და შეწყ­ვე­ტა არ შე­მიძ­ლი­ან.“        
                                                    ბა­ი­რო­ნი („მან­ფ­რე­დი“) „შე­უ­პო­ვარ ზრახ­ვა­თა დე­ნის“ გა­მო ხში­რად აკავ­ში­რე­ბენ ბა­რა­თაშ­ვი­ლის „მე­რან­სა“ და ადამ მიც­კე­ვი­ჩის „ფა­რისს“, თუმ­ცა ვფიქ­რობთ, ბა­რა­თაშ­ვილს მე­ტი სუ­ლი­ე­რი სი­ახ­ლო­ვე აქვს ევ­რო­პუ­ლი რო­მან­ტიზ­მის კლა­სი­კოს ბა­ი­რონ­თან. ბა­ი­რო­ნის მე­ამ­ბო­ხე, მებ­რ­ძო­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა და ბა­რა­თაშ­ვი­ლის თავ­გან­წირ­ვა და შე­უ­პოვ­რო­ბა მე­ტად ენა­თე­სა­ვე­ბა ერ­თ­მა­ნეთს, ვიდ­რე მიც­კე­ვი­ჩის ლექ­სი­სა და „მერ­ნის“ სი­უ­ჟე­ტუ­რი ქარ­გა. ბა­ი­რო­ნი წერს: „გულ­ში და­რა­ჯი მყავს ფხი­ზე­ლი, თვა­ლებს ვხუ­ჭავ მხო­ლოდ მის­თ­ვის, რომ თვალ­თა­ხედ­ვა მივ­მარ­თო შიგ­ნით“. ბა­რა­თაშ­ვი­ლის გი­ჟუ­რი სრბო­ლა და სწრაფ­ვა საზღ­ვ­რის გა­და­ლახ­ვის­თ­ვის სხვა არა­ფე­რია, თუ არა გაქ­ცე­ვა სა­კუ­თა­რი სხე­უ­ლის­გან და სა­კუ­თა­რი სუ­ლის,
ვრცლად>>>
2016-09-15
მომავლის ლიდერები ამერიკული გამოცდილებით
FLEX — მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა 24-ე წე­ლია, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში წარ­მა­ტე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლე­ბის უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებს ეძ­ლე­ვათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ის­წავ­ლონ ამე­რი­კულ სკო­ლა­ში და გა­ეც­ნონ ამე­რი­კის კულ­ტუ­რას. პროგ­რა­მა სრუ­ლად ფი­ნან­ს­დე­ბა აშშ-ს სა­ხელ­მ­წი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მი­ერ. მი­სი უპირ­ვე­ლე­სი მი­ზა­ნია, ამ ორი ქვეყ­ნის ახალ­გაზ­რ­დებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბა. გვე­სა­უბ­რე­ბა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის ამე­რი­კუ­ლი საბ­ჭო­ე­ბის ფი­ლი­ა­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში  ქრის­ტი მი­ლო­რა­ვა — რამ­დე­ნი წე­ლია, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში FLEX - მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, რა არის პროგ­რა­მის მი­ზა­ნი?
ვრცლად>>>
2016-09-15
მასშტაბური პროექტის პირველი ნაბიჯები
ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დის პრო­ექ­ტის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა“ ფარ­გ­ლებ­ში დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­იწყო.  მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მი­ერ შე­მუ­შავ­და შე­სა­ბა­მი­სი ტრე­ნინგ მო­დუ­ლე­ბი და სა­კითხა­ვი მა­სა­ლა, ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მი­ის პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რის ტრე­ნინ­გი 1400-მა დი­რექ­ტორ­მა გა­ი­ა­რა.
ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია სამ ეტა­პად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა მო­დუ­ლე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­ერ­თო ჯამ­ში 160  სა­კონ­ტაქ­ტო სა­ა­თის­გან შედ­გე­ბა. პროგ­რა­მა ტრე­ნინ­გის შემ­დ­გო­მი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის და­გეგ­მ­ვა­საც გუ­ლის­ხ­მობს, მა­გა­ლი­თად, კვარ­ტა­ლუ­რი შეხ­ვედ­რე­ბის სა­ხით, სა­დაც დი­რექ­ტო­რე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს სა­კუ­თარ გა­მოც­დი­ლე­ბას გა­უ­ზი­ა­რე­ბენ და მი­ი­ღე­ბენ და­მა­ტე­ბით უკუ­კავ­შირს. ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია 1-ის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად ამ­ჯე­რად თბი­ლის­ში, თე­ლავ­სა და წყალ­ტუ­ბო­ში 5 ლო­კა­ცია შე­ირ­ჩა და ხუ­თი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, დი­რექ­ტო­რე­ბი ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ ტრე­ნინ­გებ­ში. სულ მა­ლე, ამა­ვე პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, ტრე­ნინ­გე­ბი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვი­საც და­იწყე­ბა და პირ­ვე­ლი ნა­კა­დი 9 ათას პე­და­გოგს მო­ცავს. სა­ერ­თო ჯამ­ში, პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, 18 000-ზე მე­ტი ქი­მი­ის, ფი­ზი­კის, ბი­ო­ლო­გი­ის, ინ­გ­ლი­სუ­რის, მა­თე­მა­ტი­კი­სა და გე­ოგ­რა­ფი­ის მე 7-12 კლა­სე­ბის მოქ­მე­დი მას­წავ­ლე­ბე­ლი გა­დამ­ზად­დე­ბა. 
ვრცლად>>>
2016-09-15
მინისტრი დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ
ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვა ჟურ­ნა­ლის­ტებს შეხ­ვ­და და სის­ტე­მა­ში და­გეგ­მილ­ი სი­ახ­ლე­ებ­ის შესახებ შე­კითხ­ვებს უპა­სუ­ხა:  ახალ სას­წავ­ლო წელს გა­ხა­რე­ბუ­ლე­ბი ვხვდე­ბით. პირ­ველ რიგ­ში, გვი­ხა­რია, რომ წელს მე­ტი პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლი მო­დის სკო­ლა­ში. მა­თი რა­ო­დე­ნო­ბის ზრდა, ნა­წი­ლობ­რივ, შარ­შან სკო­ლა­ში ხუთ­წ­ლი­ან­თა  არ­დაშ­ვე­ბამაც გა­მო­იწ­ვია, თუმ­ცა, ამის გა­რე­შეც რომ ნა­ხოთ, ვმრავ­ლ­დე­ბით, რაც ძა­ლი­ან სა­სი­ხა­რუ­ლოა. ჩვე­ნი სი­ხა­რუ­ლის მე­ო­რე მი­ზე­ზი იმას უკავ­შირდება, რომ სასწავლო წელს ძა­ლი­ან ბევრ ად­გი­ლას მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რით ვხვდე­ბით; შემ­დე­გი დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­გიწ­ვევთ და გიჩ­ვე­ნებთ ამ სკო­ლებს.
ვრცლად>>>
2016-06-16
დი­რექ­ტო­რო­ბი­დან ლი­დე­რო­ბამ­დე
15 აგ­ვის­ტო­დან „ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია“ ამოქ­მედ­დე­ბა და 1850-მდე დი­რექ­ტორს პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რის გავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მა. აკადემია მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის“ პრო­ექ­ტის ერთ-ერ­თი ნა­წი­ლია და მიზ­ნად ისა­ხავს სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა გა­დამ­ზა­დე­ბას.
რა ტი­პის მო­დუ­ლე­ბის­გან შედ­გე­ბა ზოგადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლის ლი­დერ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­სა­ფე­ხუ­რი­ა­ნი კურ­სი და  რო­გორ მი­იღ­წე­ვა „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ მი­ერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი პრო­ექ­ტის სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნი — არ­სე­ბუ­ლი
ვრცლად>>>
2016-06-16
შშმ სტუ­დენ­ტი და უმაღ­ლე­სი განა­თ­ლე­ბა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 14 ივ­ნი­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის დღეა, რო­მე­ლიც კი­დევ ერ­თხელ გვახ­სე­ნებს ხოლ­მე ამ სტა­ტუ­სით მო­სარ­გებ­ლე 150 ათას­ზე მე­ტი თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის აუცი­ლებ­ლო­ბი­სა და მათ­თ­ვის თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შექ­მ­ნის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის შე­სა­ხებ.
ჩე­მი წე­რი­ლი შშმ პირ­თა უფ­ლე­ბებს ეძღ­ვ­ნე­ბა, უფ­რო სწო­რად, კონ­კ­რე­ტუ­ლად ერთ უფ­ლე­ბას და ეს უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბაა. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გორ იცავს სა­ხელ­მ­წი­ფო მათ  უფ­ლე­ბას, მი­ი­ღონ უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა, რა მხარ­და­ჭე­რა აქვს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე სტუ­დენტს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. თუმ­ცა, ვიდ­რე სტუ­დენ­ტი გახ­დე­ბო­დეს, მას ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბა უწევს. არის თუ არა შშმ აბი­ტუ­რი­ენ­ტის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი და რა ტი­პის სა­ჭი­რო­ე­ბებს უზ­რუნ­ველ­ყოფს შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი? აღ­მოჩ­ნ­და, რომ 2005 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი,
ვრცლად>>>
2016-06-09
MCC მთა­ვარ ორი­ენ­ტირს ხა­რის­ხ­ზე აკე­თებს
ლალი ჯელაძე ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მი­ერ, სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის გა­საც­ნო­ბად, მე­დი­ა­ტუ­რი მო­ეწყო. მო­ვი­ნა­ხუ­ლეთ სა­მი სოფ­ლის  — ქა­რე­ლის რა­ი­ო­ნის კე­ხიჯ­ვ­რი­სა და ბებ­ნი­სის და გო­რის რა­ი­ო­ნის ხი­დის­თა­ვის სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბი. ვიდ­რე უშუ­ა­ლოდ ამ სკო­ლე­ბის ამ­ბებ­ზე გა­და­ვალ, მკითხ­ველს მინ­და შე­ვახ­სე­ნო, რომ ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის  (მCC) მი­ერ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის გა­მო­ყო­ფი­ლი კომ­პაქ­ტით (გრან­ტით) გან­საზღ­ვ­რუ­ლია სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის სას­წავ­ლო გა­რე­მოს გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბით აღ­ჭურ­ვა და მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბის სის­ტე­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა-და­ნერ­გ­ვა.
პრო­ექ­ტის შე­დე­გად მოხ­დე­ბა სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის სას­წავ­ლო ბა­ზის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, სა­ერ­თო სარ­გებ­ლო­ბის ობი­ექ­ტე­ბი­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცია. პირ­ვე­ლი სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სე­ზო­ნი მცხე­თა-მთი­ა­ნე­თის, ში­და ქარ­თ­ლის და სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის რე­გი­ო­ნებ­ში 30-მდე სა­ჯა­რო სკო­ლას მო­ი­ცავს, ხო­ლო მო­მა­ვა­ლი სა­მი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში 100-მდე სა­ჯა­რო სკო­ლის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია იგეგ­მე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა­დას­ხ­ვა რე­გი­ონ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, პრო­ექ­ტის შე­დე­გად, გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა სას­წავ­ლო გა­რე­მო და გა­ნათ­ლე­ბი­სად­მი ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბა 37 ათას­ზე მე­ტი ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რის­თ­ვის, ხო­ლო პირ­ვე­ლი სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სე­ზო­ნი 10 ათას­ზე მეტ ბე­ნე­ფი­ცი­არს მო­ი­ცავს.
ვრცლად>>>
2016-06-09
ახა­ლი თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ ახა­ლი, 2017-2023 წლე­ბის, ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მარ­თა, რო­მე­ლიც 2017-2018 სას­წავ­ლო წლი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა და მი­სი და­ნერ­გ­ვა დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რით (I-IV კლა­სე­ბი) და­იწყე­ბა.
ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა სა­ბა­ზი­სო დო­კუ­მენ­ტია, რო­მე­ლიც გან­საზღ­ვ­რავს, რა, რო­დის და რო­გორ უნ­და ის­წავ­ლე­ბო­დეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში. კერ­ძოდ, გან­საზღ­ვ­რავს: სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის მიზ­ნებ­სა და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრინ­ცი­პებს; ძი­რი­თად მე­თო­დი­კურ ორი­ენ­ტი­რებს; სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცე­სის ორ­გა­ნი­ზე­ბას; მოს­წავ­ლის შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მას; სა­ვალ­დე­ბუ­ლო და არ­ჩე­ვით საგ­ნებს; სა­გან­თა სწავ­ლის მიზ­ნებ­სა და ში­ნა­არსს; სა­ა­თობ­რივ ბა­დეს, ანუ სა­გან­თა კვი­რე­ულ გა­ნა­წი­ლე­ბას; ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის პრინ­ცი­პებს და ა.შ.
ვრცლად>>>
2016-06-09
მი­ვი­ღოთ დი­აგ­ნო­ზი, რო­გო­რიც არის, რაც უნ­და მტკივ­ნე­უ­ლი იყოს
მეთორმეტეკლასელთა გამოსაშვები გამოცდებისა და
ეროვნული გამოცდების ნახევრად
ელექ­ტრონული ფორმატის აპრობაციის შესახებ გვესაუბრება შეფასებისა და გამოც­დების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი
— რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ მე­თორ­მე­ტეკ­ლა­სელ­თა სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბის შე­დე­გებს?
—  წელს, რა­ტომ­ღაც, გა­ხან­გ­რ­ძ­ლივ­და სა­უ­ბა­რი ამ თე­მა­ზე და გაჩ­ნ­და კითხ­ვე­ბი იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ წელს გა­ცი­ლე­ბით უარე­სი შე­დე­გი იყო, ვიდ­რე წი­ნა წელს. მე ასე ტრა­გი­კუ­ლად და დრა­მა­ტუ­ლად ნამ­დ­ვი­ლად არ ვუ­ყუ­რებ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ  გა­მო­იკ­ვე­თა ორი სა­გა­ნი — მა­თე­მა­ტი­კა და უცხო ენა, სა­დაც იმ მოს­წავ­ლე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, რომ­ლებ­მაც კომ­პე­ტენ­ცი­ის მი­ნი­მა­ლუ­რი ზღვა­რი ვერ გა­და­ლა­ხეს, უფ­რო მე­ტი იყო, ვიდ­რე, მა­გა­ლი­თად, შარ­შან. თუმ­ცა, გვახ­სოვს წლე­ბი, მა­გა­ლი­თად 2011 წე­ლი, რო­დე­საც უარე­სი შე­დე­გი გვქონ­და. ასე რომ, სუ­რა­თი წლი­დან წლამ­დე იც­ვ­ლე­ბა და დრა­მა­ტუ­ლი სხვა­ო­ბა ნამ­დ­ვი­ლად არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა. გა­ი­სად, შეიძ­ლე­ბა, ამ კუთხით, უკე­თე­სი შე­დე­გი გვქონ­დეს, შემ­დეგ წელს — უარე­სი, მაგ­რამ ერ­თი შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ ერ­თ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად, რომ ვი­თა­რე­ბა გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი არ არის, რაც, თა­ვის­თა­ვად, ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა. და­ახ­ლო­ე­ბით, 2900-მდე მოს­წავ­ლე, რო­მე­ლიც რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი იყო ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის, გა­მო­ე­თი­შა ამ პრო­ცესს იმი­ტომ, რომ ერთ-ერთ სა­გან­ში ვერ მო­ა­ხერ­ხა ბა­რი­ე­რის (მი­ნი­მა­ლურ­ზე მი­ნი­მა­ლუ­რი) გა­და­ლახ­ვა. მე თუ მკითხავთ, ასე­თი მოს­წავ­ლე 2900 კი არა, 200-იც რომ გვყავ­დეს ან 50, რა თქმა უნ­და, ძა­ლი­ან გულ­სატ­კე­ნია.
ვრცლად>>>
2016-06-08
კონ­კურ­სი „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ 15 წლი­საა
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 30 მა­ისს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის „აუდი­ტო­რი­ა­ში“, ჩა­ტარ­და ტრა­დი­ცი­უ­ლი კონ­კურ­სის „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ დას­კ­ვ­ნი­თი ტუ­რი.  2002 წლი­დან პრო­ექ­ტი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით  და ბო­ლო სა­მი წე­ლია, ქვეყ­ნის ფარ­გ­ლებს გა­რეთ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში, კერ­ძოდ, სომ­ხეთ­სა და იმერ­ხევ­ში. პრო­ექ­ტის დე­ბუ­ლე­ბის თა­ნახ­მად, კონ­კურ­სან­ტებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, სა­სურ­ველ ენა­ზე  წარ­მო­ედ­გი­ნათ შერ­ჩე­უ­ლი ეპი­ზო­დი, ინ­ს­ცე­ნი­რე­ბა პო­ე­ტუ­რი ნა­მუ­შევ­რის, ნა­ხა­ტის ან კო­ლა­ჟის სა­ხით; ეფიქ­რათ და თა­ვი­სი  შე­ხე­დუ­ლე­ბა  გა­მო­ე­ხა­ტათ თა­ვი­სუ­ფა­ლი თე­მით. გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ კონ­კურ­სან­ტებს გა­და­ე­ცათ ფა­სი­ა­ნი სა­ჩუქ­რე­ბი და დიპ­ლო­მე­ბი, ყვე­ლა მო­ნა­წი­ლე კი  სი­გე­ლით და­ჯილ­დოვ­და. ტრა­დი­ცი­უ­ლად, პრო­ექ­ტი წელ­საც  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პე­და­გოგ­თა და მეც­ნი­ერ­თა თა­ვი­სუ­ფა­ლი პროფ­კავ­ში­რის ძა­ლის­ხ­მე­ვით გან­ხორ­ცი­ელ­და. თბი­ლი­სის 24-ე სა­ჯა­რო სკო­ლამ კონ­კურ­სის ორი ეტა­პი სა­კუ­თარ ბა­ზა­ზე, სკო­ლის სივ­რ­ცე­ში ჩა­ა­ტა­რა, რად­გან ამ პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი და ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი თა­მარ ბა­რი­საშ­ვი­ლია. დას­კ­ვ­ნი­თი ტუ­რი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას­თან და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი რუს­თა­ვე­ლის კლუ­ბის თა­ნად­გო­მით წა­რი­მარ­თა. კონ­კურ­სი „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ 15 წლი­საა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N