გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-05-04
პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის „ჰაკა­თო­ნი“ დასრულდა
  დას­რულ­და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის პირ­ვე­ლი „ჰა­კა­თო­ნი“ — ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­ჯიბ­რი, რო­მელ­შიც 14 სა­ხელ­მ­წი­ფო პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლებ­ლის სტუ­დენ­ტუ­რი ჯგუ­ფე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ. „ჰა­კა­თო­ნი“კარ­გი იდე­ე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის, თვით­გა­მო­ხატ­ვის, ჯან­სა­ღი კონ­კუ­რენ­ცი­ი­სა და ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტე­ბის შექ­მ­ნის სა­უ­კე­თე­სო ას­პა­რე­ზია.
ვრცლად>>>
2017-04-27
„ვის­წავ­ლოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“ — მეტი შესაძლებლობა უცხოელ სტუდენტებს

არა­ბე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სა­ე­მი­რო­ში, ქა­ლაქ დუ­ბა­ი­ში, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მო­ფე­ნა­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო პირ­ვე­ლად წარ­დ­გა პრო­ექ­ტით „ვის­წავ­ლოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“, რო­მელ­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო უცხო­ეთ­ში სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის მსურ­ველ სტუ­დენ­ტებს სთა­ვა­ზობს. გა­მო­ფე­ნა­ზე მსოფ­ლი­ოს 20-ზე მე­ტი ქვეყ­ნის 130-მდე უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, მათ შო­რის იყო სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რვა უნი­ვერ­სი­ტე­ტი: 4  სა­ხელ­მ­წი­ფო და 4 კერ­ძო. ქარ­თუ­ლი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბას — სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ექ­ტებ­სა და პროგ­რა­მებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას — დამ­თ­ვა­ლი­ე­რებ­ლებს ორი სტენ­დი აც­ნობ­და. და­ინ­ტე­რე­სე­ბა საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი იყო, უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი იმ პერ­ს­პექ­ტი­ვებ­ზე ესა­უბ­რე­ბოდ­ნენ, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სწავ­ლას აქვს.
„დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რო­გორც სა­მე­დი­ცი­ნო, ასე­ვე ბიზ­ნე­სის, ინ­ჟი­ნე­რი­ის, ფი­ზი­კა-ქი­მი­ის, ტექ­ნი­კუ­რი საგ­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ჩვე­ნი შე­თა­ვა­ზე­ბა ძა­ლი­ან კონ­კუ­რენ­ტუ­ლია. სტენ­დიც ძა­ლი­ან მო­მე­წო­ნა, ად­გი­ლიც და აქ­ტი­ვო­ბაც აჩ­ვე­ნებს, რომ ჩვენ­მა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბამ ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში უკ­ვე გა­ა­მარ­თ­ლა. — უთხ­რა ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა, ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვამ, რო­მე­ლიც ღო­ნის­ძი­ე­ბის გახ­ს­ნას და­ეს­წ­რო — ამ გა­მო­ფე­ნა­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლია არა მარ­ტო ახ­ლო აღ­მო­სავ­ლე­თი, აქ არის კა­ნა­დის, შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი. მჯე­რა, რომ ჩვენ კონ­კუ­რენ­ტუ­ლი ვართ. მარ­თა­ლია შე­ფუთ­ვა გვაკ­ლია, არ ბრჭყვი­ნავს ჩვე­ნი პრო­ექ­ტი, თო­რემ ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად ძა­ლი­ან კარ­გია.“
თე­ი­მუ­რაზ მურ­ღუ­ლია, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლე: „ჩვენ და­ვი­სა­ხეთ ამო­ცა­ნად, რომ რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტ ადა­მი­ანს, მეტ სტუ­დენტს გა­ვაც­ნოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო. ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის გა­ნათ­ლე­ბა გვაქვს, ასე­ვე, კომ­ფორ­ტუ­ლი ცხოვ­რე­ბის პი­რო­ბე­ბი, ამი­ტომ გვინ­და, ბევ­რი სტუ­დენ­ტი მო­ვი­ზი­დოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა დუ­ბა­ის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­მო­ფე­ნა­ზე უკ­ვე ძა­ლი­ან დიდ წარ­მა­ტე­ბად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს. პირ­ველ რიგ­ში, ქვე­ყა­ნა და­ფიქ­სირ­და, რო­გორც გა­ნათ­ლე­ბის ცენ­ტ­რი, სხვა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ქვეყ­ნებ­თან ერ­თად, მათ­თან ერთ რიგ­ში. ეს ჩვენ­თ­ვის ძა­ლი­ან დი­დი წარ­მა­ტე­ბაა. მი­ნი­მუმ, 600 სტუ­დენ­ტი და­რე­გის­ტ­რირ­და, მათ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მი­მართ ინ­ტე­რე­სი გა­მო­ხა­ტეს და, რაც მთა­ვა­რია, თა­ვად უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს ჰქონ­დათ ძა­ლი­ან ბევ­რი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა, რაც, ჯამ­ში, გვაძ­ლევს სა­ფუძ­ველს, ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ ინ­ტე­რე­სი კი­დევ უფ­რო გა­იზ­რ­დე­ბა, შე­დე­გე­ბი იქ­ნე­ბა. გარ­და იმი­სა, რომ ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი ის­წავ­ლის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში,
ვრცლად>>>
2017-04-27
სტუ­დენ­ტ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის უკე­თე­სი მე­ქა­ნიზ­მი
  „ჩვენ ვდგამთ პროგ­რე­სულ ნა­ბიჯს, რო­მე­ლიც, დე­ცენ­ტ­რა­ლი­ზა­ცი­ი­სა და დი­ვერ­სი­ფი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით, მოგ­ვ­ცემს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, გა­ვა­ჯან­სა­ღოთ არ­სე­ბუ­ლი სის­ტე­მა.“
მა­რი­ამ ჯა­ში
 
21 აპ­რილს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტ­მა „უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონ­ში შე­სა­ტა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბის პრო­ექტს პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით მხა­რი და­უ­ჭი­რა.
რა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბია და რამ­დე­ნად მო­ი­ცავს კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი სტუ­დენ­ტე­ბის მოთხოვ­ნებს, ამის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის კო­მი­ტე­ტის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რემ, მა­რი­ამ ჯაშ­მა, კა­ნონ­ში შე­სა­ტა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბის გან­ხილ­ვი­სას პარ­ლა­მენ­ტ­ში და კო­ლე­გე­ბის შე­კითხ­ვებს უპა­სუ­ხა. რო­გორც მან გა­ნაცხა­და, ცვლი­ლე­ბე­ბი ოთხი ძი­რი­თა­დი ბლო­კის­გან შედ­გე­ბა, რო­მე­ლიც ოთხი ნო­ვა­ცი­ის ირ­გ­ვ­ლი­ვაა ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი.
ვრცლად>>>
2017-04-27
თეოლოგობა — ერთგვარი ხიდი დაცემულ ადამიანსა და ღმერთს შორის რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია

 ირაკ­ლი ჯინ­ჯო­ლა­ვა, მი­უნ­ხე­ნის
ლუდ­ვიგ-მაქ­სი­მი­ლი­ა­ნეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი — ირაკ­ლი, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა ზუგ­დი­დის N1 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ  შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მი­უ­ხე­და­ვად მძი­მე წლე­ბი­სა, მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი ძა­ლი­ან თბი­ლად მახ­სენ­დე­ბა. ეს ის დრო იყო, რო­ცა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის გზა­ზე ახალ­ფე­ხად­გ­მუ­ლი ქვე­ყა­ნა სა­მო­ქა­ლა­ქო ომის ჭრი­ლო­ბებს იშუ­შებ­და. ჩემს კლას­ში 45 მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვით, მრა­ვალ­რიცხოვ­ნო­ბა კი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მხრი­დან დიდ ძა­ლის­ხ­მე­ვას მო­ითხოვ­და, რა­თა სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი ნორ­მა­ლუ­რად წარ­მარ­თუ­ლი­ყო. ხში­რად ვერც ხერ­ხ­დე­ბო­და. ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი.
ვრცლად>>>
2017-04-20
რას ფიქრობენ უფროსკლასელები
   ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის, ალ­ბათ, სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა, რას ფიქ­რო­ბენ მოს­წავ­ლე­ე­ბი მშობ­ლი­უ­რი სკო­ლის, პე­და­გო­გე­ბის, სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის, ზო­გა­დად, სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის შე­სა­ხებ. ამი­ტო­მაც გა­მოვ­კითხეთ თბი­ლი­სის ოთხი სა­ჯა­რო სკო­ლის 200-მდე მოს­წავ­ლე. გა­მო­კითხ­ვა ანო­ნი­მუ­რი იყო და უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებ­მა გულ­წ­რ­ფე­ლად გა­მო­ხა­ტეს სა­კუ­თა­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. შე­საძ­ლოა ზო­გი რამ გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლად გეჩ­ვე­ნოთ, მაგ­რამ სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას ფიქ­რო­ბენ სწო­რედ ისი­ნი, ვის­თ­ვი­საც არ­სე­ბობს სკო­ლა, იღ­ვ­წი­ან პე­და­გო­გე­ბი, იქ­მ­ნე­ბა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი...
გა­მო­კითხ­ვამ იმ რე­ა­ლო­ბის წი­ნა­შე დაგ­ვა­ყე­ნა, რო­მელ­შიც დღეს ქარ­თუ­ლი სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა დგას. სამ­წუ­ხა­როდ, მოს­წავ­ლე­ე­ბის წე­რი­ლე­ბი­დან ნათ­ლად ჩანს, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში მათ არა­ვინ ეკითხე­ბათ: რა სურთ? რო­გო­რია მა­თი თვა­ლით და­ნა­ხუ­ლი სას­კო­ლო გა­რე­მო, რას ელი­ან მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­გან? სი­ხა­რუ­ლით აღე­ბენ თუ არა სკო­ლის კარს და თუ არა, რა­ტომ? რო­გორ ისა­ხე­ბა მას­წავ­ლებ­ლის გა­რეგ­ნო­ბა, ასა­კი და ხა­სი­ა­თი მათ­ზე? თუ ჰკითხავთ ნე­ბის­მი­ერ მოს­წავ­ლეს — რა­ტომ არ მოს­წონს სკო­ლა? ის გუ­ლახ­დი­ლად ისა­უბ­რებს სკო­ლა­ში შექ­მ­ნილ არა­ჯან­საღ გა­რე­მო­ზე, მო­უწყო­ბელ კლას-კა­ბი­ნე­ტებ­ზე, სა­პირ­ფა­რე­შო­ებ­ში არ­სე­ბულ ჰი­გი­ე­ნუ­რი ნორ­მე­ბის დარ­ღ­ვე­ვა­ზე, სკო­ლის ბუ­ფეტ­ში საკ­ვე­ბის სიძ­ვი­რე­ზე და არა­ე­კო­ლო­გი­ურ პრო­დუქ­ტებ­ზე, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის არაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რო­ბა­სა და უსა­მარ­თ­ლო­ბა­ზე, სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ხა­რის­ხ­ზე და ა.შ. მოს­წავ­ლე­ე­ბი ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ სურთ ჰყავ­დეთ კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი და სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლეს გა­ნაწყობს მის­და­მი ნდო­ბი­თა და პა­ტი­ვის­ცე­მით, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­გან მო­ითხო­ვენ გულ­წ­რ­ფელ ღი­მილს, სიყ­ვა­რულს და მათ­და­მი კე­თილ­გან­წყო­ბას. მა­თი სურ­ვი­ლია, სწავ­ლა გახ­დეს უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო, სა­ხა­ლი­სო, სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი აგე­ბუ­ლი იყოს მოს­წავ­ლის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.
გა­მო­კითხ­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ ისი­ნი დიდ მნიშ­ვნელო­ბას ანი­ჭე­ბენ მას­წავ­ლებ­ლის ასაკს: „მე ის მომ­წონს, იმი­ტომ რომ ძა­ლი­ან თა­ნა­მედ­რო­ვეა“;  დიდ ყუ­რადღე­ბას აქ­ცე­ვენ მთა­ვარს — ადა­მი­ა­ნურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს. მოს­წავ­ლე­თა უმე­ტე­სო­ბა ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნავს: „მას­წავ­ლე­ბე­ლი უნ­და იყოს სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი, მას არ უნ­და ჰყავ­დეს გა­მორ­ჩე­უ­ლე­ბი“. მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მი­ერ მოს­წავ­ლე­ე­ბის გა­მორ­ჩე­ვა, ხში­რად, უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა: „მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჩვენ­თ­ვის სა­მა­გა­ლი­თო უნ­და იყოს“. ხმის აწე­ვა, ყვი­რი­ლი, შე­უ­რაცხ­ყო­ფა, და­მამ­ცი­რე­ბე­ლი გა­მო­ნათ­ქ­ვა­მე­ბი, სარ­კაზ­მი, სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბის და­ჟი­ნე­ბით გა­ტა­ნა, ერ­თი მოს­წავ­ლის მე­ო­რეს­თან შე­და­რე­ბა,
ვრცლად>>>
2017-04-20
„ოპ­ტი­მა­ლუ­რი გა­მო­სავ­ლის“ ძი­ე­ბა­ში
 
აუტიზ­მის სპექ­ტ­რის აშ­ლი­ლო­ბე­ბი, ჯერ­ჯე­რო­ბით, ბო­ლომ­დე შე­უს­წავ­ლე­ლია მე­დი­ცი­ნა­ში, და­ბა­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბა, არ­სე­ბობს უამ­რა­ვი მი­თი, რო­მე­ლიც ამ და­ა­ვა­დე­ბის გარ­შე­მო ვრცელ­დე­ბა და რო­მელ­საც ხში­რად შეც­დო­მა­ში შეჰ­ყავს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა. თა­ვის­თა­ვად, აუტიზ­მის ცნო­ბა­დო­ბის ამაღ­ლე­ბას­თან ერ­თად, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია და­ვან­გ­რი­ოთ მი­თე­ბი, რო­მე­ლიც აუტიზ­მის გარ­შე­მო არ­სე­ბობს, რად­გან თა­ვი­დან ავი­ცი­ლოთ არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის შე­საძ­ლო შე­დე­გე­ბი, რო­მე­ლიც ხში­რად უფ­რო სა­ზი­ა­ნოა, ვიდ­რე ინ­ფორ­მა­ცი­ის უქონ­ლო­ბა.
აუტის­ტუ­რი სპექ­ტ­რის აშ­ლი­ლო­ბის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი მი­თე­ბი­სა და რე­ა­ლო­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მენ­ტა­ლუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის ცენ­ტ­რის ბავ­შ­ვ­თა ფსი­ქი­ატ­რი და ნევ­რო­ლო­გი მე­დეა ზი­რა­ქაშ­ვი­ლი:
ვრცლად>>>
2017-04-06
მა­ჩაბ­ლის უც­ნო­ბი ფო­ტო­არ­ქი­ვი
  მა­კა ყი­ფი­ა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ­მა ბიბ­ლი­ო­თე­კამ, ცო­ტა ხნის წინ, ძალ­ზე ძვირ­ფა­სი სა­ჩუ­ქა­რი მი­ი­ღო, ქარ­თ­ვე­ლი მწერ­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წის, მთარ­გ­მ­ნე­ლის, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის დღემ­დე უც­ნო­ბი ფო­ტო­კო­ლექ­ცია.
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ 2008 წლის ომის დროს, ცხინ­ვა­ლის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ თა­მა­რა­შენ­ში მოქ­მე­დი, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის სახლ-მუ­ზე­უ­მი სა­ბო­ლო­ოდ გა­ნად­გურ­და. სწო­რედ ამ მუ­ზე­უ­მის და­მა­არ­სებ­ლი­სა და პირ­ვე­ლი დი­რექ­ტო­რის, ვა­სილ ნამ­შუ­რი­ძის შვი­ლიშ­ვილ­მა, ზვი­ად გო­გო­რიშ­ვილ­მა, ბა­ბუ­ის მი­ერ შეგ­რო­ვე­ბუ­ლი და გა­დარ­ჩე­ნი­ლი, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის ოჯა­ხი­სა და მა­ჩაბ­ლე­ბის საგ­ვა­რე­უ­ლოს ორი­გი­ნა­ლი, ბევ­რის­თ­ვის უც­ნო­ბი ის­ტო­რი­უ­ლი ფო­ტო­არ­ქი­ვი, ბა­ბუ­ის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ, მის სახ­ლ­ში იპო­ვა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას სა­ჩუქ­რად გა­დას­ცა.
ვრცლად>>>
2017-04-06
გლო­ბა­ლუ­რი ჯილ­დო სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის

„მას­წავ­ლე­ბელ­თა გლო­ბა­ლუ­რი ჯილ­დო“, რო­მელ­საც, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, დუ­ბა­ი­ში, მარ­ტის თვე­ში გა­მარ­თუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფო­რუ­მის მე­ო­რე დღეს გა­დას­ცე­მენ, წელს კა­ნა­დელ მას­წავ­ლე­ბელს — მე­გი მაკ­დო­ნელს ერ­გო. მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი და წლის სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლის ტი­ტუ­ლი (ეს საკ­მა­ოდ მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი და სო­ლი­დუ­რი პრი­ზი, ალ­ბათ, ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის სა­ოც­ნე­ბო და გა­ას­მა­გე­ბუ­ლი სტი­მუ­ლის­მიმ­ცე­მია, რომ გახ­დეს სა­უ­კე­თე­სო) კა­ნა­დის პა­ტა­რა თემ­ში მოღ­ვა­წე პე­და­გოგ­მა მი­ი­ღო. ის ას­წავ­ლის სკო­ლა­ში, სა­დაც მძი­მე კლი­მა­ტი და რთუ­ლი პი­რო­ბე­ბია, სახ­მე­ლე­თო გზი­თაც ვერ მიხ­ვალ, მხო­ლოდ სა­ჰა­ე­რო კავ­ში­რია. „სწავ­ლე­ბა იდე­ა­ლუ­რი გზა იყო ახალ­გაზ­რ­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბის. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­მე­ცა, გავ­ც­ნო­ბო­დი მათ რე­ა­ლი­ებს და შე­მექ­მ­ნა ისე­თი პროგ­რა­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც მათ მიზ­ნის მიღ­წე­ვა­ში და­ეხ­მა­რე­ბო­დათ“. — ამ­ბობს მე­გი მაკ­დო­ნე­ლი.
ვრცლად>>>
2017-04-06
აქცენტი ხარისხზე თუ ფასზე რა პრინციპით შეირჩევა გრიფირებული სახელმძღვანელოები
ლალი თვალაბეიშვილი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ მი­ღე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის ახა­ლი წე­სის უმ­თავ­რე­სი პუნ­ქ­ტე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი გა­მომ­ცემ­ლე­ბის­თ­ვის და ავ­ტო­რე­ბის­თ­ვის მი­უ­ღე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და. გა­მომ­ცე­მელ­თა უმე­ტე­სო­ბამ უარი თქვა შეხ­ვედ­რებ­ზე, რომ­ლე­ბიც, თით­ქ­მის 8 თვე გრძელ­დე­ბო­და. გა­სუ­ლი წლის აგ­ვის­ტო­დან დე­კემ­ბ­რის ჩათ­ვ­ლით, ამ შეხ­ვედ­რებს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვა ატა­რებ­და. მან გა­მომ­ცემ­ლებს მათ­თ­ვის მი­სა­ღე­ბი მო­დე­ლი შეს­თა­ვა­ზა, რომ­ლის დახ­ვე­წა­ზეც მუ­შა­ობ­დ­ნენ. იან­ვ­რი­დან სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, თე­ი­მუ­რაზ მურ­ღუ­ლი­ამ გა­აგ­რ­ძე­ლა და პი­რო­ბე­ბიც მკვეთ­რად შე­იც­ვა­ლა.
ვრცლად>>>
2017-03-30
გა­ა­მარ­თ­ლა თუ არა უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბმა

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის რე­გის­ტ­რა­ცია 31 მარტს დას­რულ­დე­ბა. ამ დროისთვის დარეგისტრირებულია 35 200-ზე მეტი აპლიკანტი. ჯერ­ჯე­რო­ბით, უც­ნო­ბია ე.წ. უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, რო­მელ­მაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის კი­დევ უფ­რო დი­დი ინ­ტე­რე­სი მას შემ­დეგ მი­იპყ­რო, რაც გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა მი­სი ცვლი­ლე­ბის შე­სა­ხებ და­ა­ა­ნონ­სა. ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა ე.წ. უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ის მომ­ხ­რეა, რომ უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი კვო­ტა შემ­ცირ­დეს, თუმ­ცა, მი­ნის­ტ­რი უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის გა­უქ­მე­ბას გა­მო­რიცხავს.
მი­სი თქმით, გაჩ­ნ­დე­ბა მოთხოვ­ნა, რომ სტუ­დენ­ტ­მა გარ­კ­ვე­ულ დო­ნე­ზე ის­წავ­ლოს, რა­თა უფა­სო ფა­კულ­ტეტ­ზე ად­გი­ლი შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს. „სამ­წუ­ხა­როდ, ბო­ლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბი, გარ­და იმ ხალ­ხი­სა, ვი­საც კონ­კ­რე­ტუ­ლად ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნ­და პრო­ფე­სი­ის შე­ძე­ნა, იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვი­საც გახ­და ნავ­სა­ყუ­დე­ლი, ვინც სხვა­გან ვერ ჩა­ა­ბა­რა და მხო­ლოდ ამი­ტომ გა­დაწყ­ვი­ტა ამ ფა­კულ­ტე­ტე­ბის არ­ჩე­ვა. აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წ­რე­ბა, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე საკ­მა­ოდ და­ბა­ლია. ჩე­მი სურ­ვი­ლია, უფა­სო სწავ­ლა აკა­დე­მი­ურ მოს­წ­რე­ბას­თან იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტი კარ­გია იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ რე­ა­ლუ­რად სწავ­ლობ და იძენ პრო­ფე­სი­ას. მე ვარ მომ­ხ­რე, რომ რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი კვო­ტე­ბი შემ­ცირ­დეს, უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის იდე­ას ვემ­ხ­რო­ბი.“
მი­ნის­ტ­რი არ გეგ­მავს სპე­ცი­ა­ლო­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის შემ­ცი­რე­ბას, პი­რი­ქით, აცხა­დებს, რომ: „სპე­ცი­ა­ლო­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­ზარ­დოს კი­დეც, მაგ­რამ თი­თო­ე­ულ­ზე უფა­სოდ სწავ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცე­მათ მხო­ლოდ იმ სტუ­დენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც რე­ა­ლუ­რად სწავ­ლო­ბენ და ნამ­დ­ვი­ლად დე­ბენ შე­დეგს.“
სულ რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, რაც უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ უმაღ­ლეს სა­გან­მან­თ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ზე პროგ­რა­მუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბის გა­ცე­მის პროგ­რა­მა ამოქ­მედ­და.
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და­ფი­ნან­სე­ბის გა­ცე­მის მი­ზა­ნი, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დო­კუ­მენ­ტის
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N