გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-03-17
„არ შე­იძ­ლე­ბა ცუ­დი შე­დე­გი მხო­ლოდ მას­წავ­ლებ­ლის პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბად ვაქ­ცი­ოთ“
„მინ­და გა­მო­ვეხ­მა­უ­რო მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ემო­ცი­ურ გან­ცხა­დე­ბებს!
პირ­ველ რიგ­ში, მივ­მარ­თავ მშობ­ლებს, ნუ გა­მო­იწ­ვე­ვენ მათ არა­სა­სურ­ვე­ლი გან­წყო­ბე­ბის სა­მარ­თა­ვად, რად­გან მას­წავ­ლე­ბელს აფა­სებს გა­მოც­დი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯგუ­ფი, რო­მელ­თათ­ვი­საც სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა გახ­ლავთ ერთ-ერ­თი და არა ერ­თა­დერ­თი კომ­პო­ნენ­ტი. შე­საძ­ლე­ბე­ლია სწო­რედ გა­მოც­და­ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნ­დეს ძა­ლი­ან სა­ვა­ლა­ლო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის­თ­ვის.
ასე­ვე მივ­მარ­თავ თხოვ­ნით სა­ზო­გა­დო­ე­ბის იმ ნა­წილს, რო­მე­ლიც არ არის გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს სპე­ცი­ა­ლის­ტი, ნუ მის­ცემთ თავს ყვე­ლაფ­რის თქმი­სა და გა­მო­ხატ­ვის უფ­ლე­ბას, რად­გან არ­სე­ბუ­ლი გა­რე­მო­ე­ბის გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზი ძა­ლი­ან კომ­პ­ლექ­სუ­რია“ — ასე ეხ­მა­უ­რე­ბა 24 -ე სა­ჯა­რო სკო­ლის ქი­მი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, სო­ფიო მშვილ­და­ძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა გა­მოც­დე­ბის შე­დე­გე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ აჟი­ო­ტაჟს. სო­ფიო იმ მას­წა­ვ­ლე­ბელ­თა რიცხვს ეკუთ­ვ­ნის, ვინც იან­ვარ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მოც­და ვერ ჩა­ა­ბა­რა, თუმ­ცა, მი­სი ასე­თი შე­დე­გის ჩვე­ნე­ბის ერ­თა­დერ­თი მი­ზე­ზი ტეს­ტის სირ­თუ­ლე არაა (რო­გორც ამას „ჩაჭ­რი­ლი“ მას­წავ­ლებ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ასა­ხე­ლებს) და გა­მო­სა­ვა­ლი — და­მალ­ვა.
ვრცლად>>>
2016-03-17
გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბა — შე­ფა­სე­ბის ზუს­ტი და ობი­ექ­ტუ­რი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი
1 მარ­ტი­დან და­იწყო პე­და­გოგ­თა საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ერთ-ერ­თი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბის — მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრაქ­ტი­კის შე­ფა­სე­ბის, ე.წ. „გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის“ პი­ლო­ტი­რე­ბა. რო­გორც შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­მა მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­მა ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნაცხა­და, გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბით შე­ფა­სე­ბი­სა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ეც­დე­ბა და­ამ­ტ­კი­ცოს — შე­უძ­ლია თუ არა პე­და­გოგს კარ­გი გაკ­ვე­თი­ლის ჩა­ტა­რე­ბა, რამ­დე­ნად ადეკ­ვა­ტუ­რად იყე­ნებს პრაქ­ტი­კა­ში საგ­ნის თე­ო­რი­ულ ცოდ­ნას, მის ხელთ არ­სე­ბულ რე­სურ­სებ­სა თუ სტრა­ტე­გი­ებს.
პი­ლო­ტი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ შე­კითხ­ვებს პა­სუ­ხობს პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირი­ნა ჟვა­ნია: — მიმ­დი­ნა­რე­ობს მას­წავ­ლებ­ლის პრაქ­ტი­კის შე­ფა­სე­ბის — გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის პი­ლო­ტი­რე­ბა. რას გუ­ლის­ხ­მობს ეს პრო­ცე­სი?
ვრცლად>>>
2016-03-10
„ტრე­ნერ­თა სკო­ლა“ — ამ­ბი­ცი­უ­რი გა­ნაცხა­დი ხა­რის­ხ­ზე

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის  პრო­ექ­ტის“ ფარ­გ­ლებ­ში „ტრე­ნერ­თა სკო­ლა“ ამოქ­მედ­და, რო­მე­ლიც კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი, სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ტრე­ნე­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბა­სა და გა­დამ­ზა­დე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს. სკო­ლამ უკ­ვე და­იწყო მსურ­ველ­თა რე­გის­ტ­რა­ცია ტრე­ნერ­თა მომ­ზა­დე­ბის ზო­გად კურ­ს­ზე. თუ რას ით­ვა­ლის­წი­ნებს ზო­გა­დი კურ­სი და სა­ერ­თოდ, რამ გა­მო­იწ­ვია ტრე­ნერ­თა სკო­ლის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა და რა არის მი­სი მი­ზა­ნი — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მის მე­ნე­ჯე­რი ირი­ნა აბუ­ლა­ძე:
ვრცლად>>>
2016-03-10
5-კრე­დი­ტი­ა­ნი კურ­სის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი — ზო­გა­დი დი­დაქ­ტი­კის კურ­სი
პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის კურ­ს­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია გა­მოცხად­და. კურ­სის გავ­ლა ერთ-ერ­თი სა­ვალ­დე­ბუ­ლო აქ­ტი­ვო­ბაა უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­სა­პო­ვებ­ლად. ვის­თ­ვის არის გან­კუთ­ვ­ნი­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი კურ­სის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი და რა მო­დუ­ლებს გა­ივ­ლი­ან მას­წავ­ლებ­ლე­ბი — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვით­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ექ­ს­პერტ-კონ­სულ­ტან­ტი სო­ფი­კო ლობ­ჟა­ნი­ძე:
— პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის 5-კრე­დი­ტი­ა­ნი კურ­სის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლის გავ­ლის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის რე­გის­ტ­რა­ცია უკ­ვე გა­მოცხა­დდა, უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად ვის­თ­ვის არის გან­კუთ­ვნი­ლი ეს კურ­სი და რამ­დენ კრე­დიტს მო­უ­ტანს ის პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლე­ბელს? 
ვრცლად>>>
2016-03-10
წარ­სუ­ლით ცხოვ­რე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ნი­ნო ბურ­დი­ლა­ძე,
კი­ოლ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი — ნი­ნო, სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დით  და­ვიწყოთ. სწავ­ლობ­დი 161-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, რო­მე­ლიც წარ­ჩი­ნე­ბით და­ამ­თავ­რე. რა ად­გი­ლი უჭი­რავს შენს ცხოვ­რე­ბა­ში სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბულ წლებს, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2016-02-25
არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­საწყო­ბად
2015 წლის სექ­ტემ­ბ­რი­დან მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა ამოქ­მედ­და და მას­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ყვე­ლა სა­ჯა­რო სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჩა­ერ­თო, მათ შო­რის, ეროვ­ნუ­ლი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბით კომ­პაქ­ტუ­რად და­სახ­ლე­ბუ­ლი რე­გი­ო­ნე­ბის პე­და­გო­გე­ბიც. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი, არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სა და სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ე­ბის ხელ­შეწყო­ბის მიზ­ნით, ახორ­ცი­ე­ლებს მხარ­დამ­ჭერ პროგ­რა­მას, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც სქე­მის დო­კუ­მენ­ტა­ცია აზერ­ბა­ი­ჯა­ნულ, სომ­ხურ და რუ­სულ ენებ­ზე ითარ­გ­მ­ნა. ცენ­ტ­რ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, ყვე­ლა არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლი­სა და სას­კო­ლო სექ­ტო­რის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის დო­კუ­მენ­ტე­ბის კრე­ბუ­ლი­სა და გზამ­კ­ვ­ლე­ვის ჳ ნა­წი­ლის აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი, რუ­სუ­ლი და სომ­ხუ­რი თარ­გ­მა­ნე­ბის და­რი­გე­ბა უკ­ვე და­იწყო, სულ 27 სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურსცენ­ტ­რ­სა და მათ სა­მოქ­მე­დო ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე არ­სე­ბუ­ლი 293 არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლის 6902 არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი მი­ი­ღებს მათ­თ­ვის გან­კუთ­ვ­ნილ აღ­ნიშ­ნულ ლი­ტე­რა­ტუ­რას.
ვრცლად>>>
2016-02-25
ზო­გა­დი უნა­რე­ბის გა­მოც­დის­თ­ვის
ვაგ­რ­ძე­ლებთ შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ფე­ის­ბუქ­გ­ვერ­დ­ზე
გან­თავ­სე­ბუ­ლი, სა­გან­გე­ბოდ აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი­სათ­ვის მომ­ზა­დე­ბუ­ლი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ვი­დე­ორ­გო­ლე­ბის მი­მო­ხილ­ვას. დღეს გთა­ვა­ზობთ ზო­გა­დი უნა­რე­ბის
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის, სო­ფო დო­ლი­ძის რჩე­ვებსვაგ­რ­ძე­ლებთ შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის
ფე­ის­ბუქ­გ­ვერ­დ­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლი, სა­გან­გე­ბოდ აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი­სათ­ვის მომ­ზა­დე­ბუ­ლი,
სა­ინ­ფორ­მა­ციო ვი­დე­ორ­გო­ლე­ბის მი­მო­ხილ­ვას. დღეს გთა­ვა­ზობთ ზო­გა­დი უნა­რე­ბის
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის, სო­ფო დო­ლი­ძის რჩე­ვებს
ზო­გა­დი უნა­რე­ბის გა­მოც­და­ზე, ისე­ვე რო­გორც ყვე­ლა სხვა გა­მოც­და­ზე, მთა­ვა­რი სი­ახ­ლე გახ­ლავთ ის, რომ ტეს­ტი­რე­ბა ნა­ხევ­რად ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა. ეს გუ­ლის­ხ­მობს ტეს­ტის დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბას, ჩვე­ნე­ბას ეკ­რან­ზე კომ­პი­უ­ტე­რის სა­შუ­ა­ლე­ბით. ეს ფორ­მა­ტი ნა­ხევ­რად ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი იმი­ტომ არის, რომ პა­სუ­ხე­ბის ფურ­ც­ლე­ბი შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლია და პა­სუ­ხე­ბის მო­ნიშ­ვ­ნა კვლავ პა­სუ­ხე­ბის ფურ­ცელ­ზე ხდე­ბა. ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად ან თვი­თონ ტეს­ტის და­ვა­ლე­ბა­თა თვალ­საზ­რი­სით, ცვლი­ლე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად არ იქ­ნე­ბა. ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, ჩვენ ვცდი­ლობთ, შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ ერ­თი და იგი­ვე სირ­თუ­ლე ტეს­ტი­სა, და­ახ­ლო­ე­ბით, 50%-იანი, სა­შუ­ა­ლო სირ­თუ­ლე. ტეს­ტი კვლავ 80 და­ვა­ლე­ბის­გან შედ­გე­ბა. და­ვა­ლე­ბა­თა გან­მარ­ტე­ბე­ბი მო­ცე­მუ­ლია ჩვენს ვებ­გ­ვერ­დ­ზე, დამ­ხ­მა­რე მა­სა­ლა­თა კრე­ბუ­ლებ­ში.
ვრცლად>>>
2016-02-25
თვით­შე­ფა­სე­ბის ჯგუ­ფე­ბის მას­შ­ტა­ბუ­რი გა­დამ­ზა­დე­ბის პირ­ვე­ლი ეტა­პი და­იწყო
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, მას­წავ­ლებ­ლის შე­ფა­სე­ბის ჯგუ­ფის წევ­რე­ბის ტრე­ნინ­გე­ბი და­იწყო, რო­მე­ლიც ორი ორ­დღი­ა­ნი მო­დუ­ლის­გან შედ­გე­ბა. შე­ფა­სე­ბის ჯგუ­ფის წევ­რებს, სქე­მით გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, საკ­მა­ოდ დი­დი სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­ე­კის­რათ — უნ­და შე­ა­ფა­სონ სა­კუ­თა­რი  სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მი­ერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი. ჯერ ვერ ხერ­ხ­დე­ბა გა­რე და ში­და სა­გაკ­ვე­თი­ლო დაკ­ვირ­ვე­ბა,  რად­გან რუბ­რი­კე­ბი პი­ლო­ტი­რე­ბის რე­ჟიმ­შია და, რო­გორც ცენ­ტ­რ­ში აცხა­დე­ბენ, გა­მოც­დე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ჯერ არ არის მზად იმის­თ­ვის, რომ რუბ­რი­კე­ბი მი­ა­წო­დონ. მას­წავ­ლებ­ლებ­მა სხვა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო თუ და­მა­ტე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა უკ­ვე და­იწყეს და,
ვრცლად>>>
2016-02-25
ყვე­ლა პრო­ექ­ტი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია და მო­მა­ვალ­შიც უწყ­ვე­ტად გაგ­რ­ძელ­დე­ბა
ზო­გად და უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში გა­სულ წელს
გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი­სა და
პრო­ექ­ტე­ბის შე­სა­ხებ სა­უბ­რობს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის
მი­ნის­ტ­რი თა­მარ სა­ნი­კი­ძე — ქალ­ბა­ტო­ნო თა­მარ, 2015 წელს თქვენ პე­და­გო­გე­ბის წე­ლი უწო­დეთ და აღ­ნიშ­ნეთ, რომ „ის სა­კითხე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჯერ კი­დევ გა­და­საჭ­რე­ლი დაგ­ვ­რ­ჩა, უნ­და გა­დავ­ჭ­რათ აუცი­ლებ­ლად ერ­თად იმი­ტომ, რომ პე­და­გოგს დას­ჭირ­დე­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან რე­ა­ლუ­რი ხელ­შეწყო­ბა, პრო­ფე­სი­ას დას­ჭირ­დე­ბა და­ფა­სე­ბა“. მარ­თ­ლაც, 2015 წე­ლი პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის ბევ­რი სი­ახ­ლით და­იწყო და მათ­თ­ვის ახა­ლი სქე­მის და­ნერ­გ­ვა ყვე­ლა­ზე სენ­სი­ტი­ურ თე­მად იქ­ცა. რო­გორ შე­ა­ფა­სებთ ე.წ. „პე­და­გო­გის“ წელს?
— 2015 ერ­თ­გ­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვის წე­ლი იყო. რე­ა­ლუ­რად 2013-14 წლებ­ში და­გეგ­მი­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­ვიწყეთ. წი­ნა წლებ­ში სის­ტე­მა სრუ­ლად შე­ვა­ფა­სეთ და შე­ვი­მუ­შა­ვეთ სტრა­ტე­გია, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც მუ­შა­ო­ბას ვაგ­რ­ძე­ლებთ. სის­ტე­მურ ცვლი­ლე­ბებ­საც ვგუ­ლის­ხ­მობ, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის შე­მუ­შა­ვე­ბაა. ამ სის­ტე­მა­ში მო­ვაქ­ცი­ეთ პე­და­გო­გი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის რე­გუ­ლა­ცი­ის სა­კითხე­ბი, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის კომ­პო­ნენ­ტი­დან დაწყე­ბუ­ლი, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­ა­ში შეს­ვ­ლის და მა­თი შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით დას­რუ­ლე­ბუ­ლი. შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მა, სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა­ზე ბევ­რად ეფექ­ტუ­რია. ამ სის­ტე­მა­ში მო­ვაქ­ცი­ეთ სა­ხელ­ფა­სო პო­ლი­ტი­კაც, რაც უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სია, რად­გან სა­ხელ­ფა­სო პო­ლი­ტი­კის და­რე­გუ­ლი­რე­ბის გა­რე­შე, რე­ფორ­მის ეფექ­ტუ­რო­ბა­ზე სა­უ­ბა­რიც ზედ­მე­ტია.
ვრცლად>>>
2016-02-25
სწავ­ლე­ბი­სა და სწავ­ლის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვა
შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­ში სწავ­ლე­ბი­სა და სწავ­ლის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვის (TALIS) ეროვ­ნუ­ლი ან­გა­რი­შის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. ეკო­ნო­მი­კუ­რი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის კვლე­ვა (TALIS) — პირ­ვე­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვაა, რო­მე­ლიც კომ­პ­ლექ­სუ­რად შე­ის­წავ­ლის მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სხვა­დას­ხ­ვა ას­პექტს და სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს შე­ვა­ფა­სოთ, რა გავ­ლე­ნას ახ­დენს კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე ქვეყ­ნე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პო­ლი­ტი­კა სას­წავ­ლო გა­რე­მო­ზე სკო­ლებ­ში. კვლე­ვის მი­ზა­ნია და­ეხ­მა­როს კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე ქვეყ­ნებს მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ეფექ­ტი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კის და­ნერ­გ­ვა­ში.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N