გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-03-19
ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი არ უნ­და ვი­ყოთ ჩა­მო­კი­დე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ზე, ვე­ცა­დოთ შევ­ქ­მ­ნათ პერ­ს­პექ­ტი­ვა იმ რე­სურ­სით, რაც გაგ­ვაჩ­ნია
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია მი­ხე­ილ სარ­ჯ­ვე­ლა­ძე,
კი­ოლ­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი გერ­მა­ნი­ა­ში
— მი­შა, შე­ნი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, 90-იან წლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ რთუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა იყო. სწავ­ლობ­დი ლან­ჩხუ­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ლე­სის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში. რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გქონ­და თუ არა სა­თა­ნა­დო პი­რო­ბე­ბი იმის­თ­ვის, რომ წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე ყო­ფი­ლი­ყა­ვი და გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი მო­მა­ვა­ლი?
ვრცლად>>>
2015-03-19
მას­წავ­ლებ­ლებ­მა ძა­ლი­ან კარ­გად უნ­და იცოდ­ნენ, სა­ი­დან სად მი­დი­ან
გია მურ­ღუ­ლია
კერ­ძო სკო­ლა „ლო­გო­სის“
დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ფი­ლო­ლო­გი­ის დოქ­ტო­რი
ასე­თი დო­კუ­მენ­ტის არ­სე­ბო­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბას ყო­ველ­თ­ვის პრინ­ცი­პუ­ლად ვუ­ჭერ­დი მხარს და ახ­ლაც ვუ­ჭერ. მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია უნ­და ცნობ­დეს კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლას, წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ეს იქ­ნე­ბა მკვდა­რი პრო­ფე­სია. არა­ერ­თხელ მით­ქ­ვამს, რომ შო­რე­ულ 1976 წელს რომ და­ვამ­თავ­რე უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და დიპ­ლომ­ში ჩა­მი­წე­რეს ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მას შემ­დეგ არა­ვინ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა ჩე­მით. გან­ვი­თარ­და სკო­ლა, შე­იც­ვა­ლა პროგ­რა­მე­ბი, შე­იც­ვა­ლა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, წიგ­ნე­ბი, ბავ­შ­ვე­ბი და ყვე­ლა­ფე­რი, მაგ­რამ რა მო­მი­ვი­და მე, შე­ვიც­ვა­ლე და გან­ვ­ვი­თარ­დი თუ არა, აქამ­დე არც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა და არც სა­ხელ­მ­წი­ფო. პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბა 90-იანი წლე­ბის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გვქონ­და, მას­წავ­ლე­ბელ­თა ატეს­ტა­ცია რომ ჩა­ტარ­და. ძა­ლი­ან კარ­გად ვი­ცი, რა ხარ­ვე­ზე­ბი ახ­ლ­და ამ პრო­ცესს. სხვა­თა შო­რის, მა­შინ არა­ვინ არ ეხ­მა­რე­ბო­და ამ სის­ტე­მას,
ვრცლად>>>
2015-03-19
უნა­რე­ბის გა­მოც­და აზ­როვ­ნე­ბი­სა და მსჯე­ლო­ბის შე­მა­ფა­სე­ბე­ლი გა­მოც­დაა და არა ცოდ­ნის
ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო საგ­ნე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე აქ­ტუ­ა­ლუ­რი, ალ­ბათ, ზო­გა­დი უნა­რე­ბია. მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბიც არ­სე­ბობს და შე­კითხ­ვე­ბიც ბევ­რია. მრა­ვალ­გ­ზის გან­მარ­ტე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, კვლავ ხში­რად გა­ის­მის შე­კითხ­ვა — უნ­და მო­ემ­ზა­დოს თუ არა აბი­ტუ­რი­ენ­ტი ზო­გად უნა­რებ­ში? ჩვენ არა­ერ­თხელ გვი­სა­უბ­რია შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან, სო­ფო დო­ლი­ძეს­თან და, შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, უნა­რე­ბის გა­მოც­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ამომ­წუ­რა­ვი ინ­ფორ­მა­ცია მიგ­ვი­ღია. თე­მის აქ­ტუ­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, კი­დევ ერ­თხელ ვთა­ვა­ზობთ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის რჩე­ვებს, რო­მელ­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მათ გა­მოც­დის წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ბა­რე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა.
ვრცლად>>>
2015-03-12
სასკოლო მზაობის ოპტიმალური ასაკის ძიებაში
ლალი ჯელაძე ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონ­ში სას­კო­ლო ასა­კის გან­საზ­ვ­რის შე­სა­ხებ ცვლი­ლე­ბა ახა­ლი სას­წავ­ლო წლი­დან ძა­ლა­ში შე­ვა. დო­კუ­მენ­ტის თა­ნახ­მად, ბავ­შ­ვი პირ­ველ კლას­ში სწავ­ლას ვერ და­იწყებს, თუ სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბის დღეს 6 წლის არ არის. პრო­ფე­სი­უ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბა ასე­თია: გო­ნებ­რი­ვი და ფი­ზი­კუ­რი მზად­ყოფ­ნის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია, მოს­წავ­ლეს 6 წე­ლი შე­უს­რულ­დეს. კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ამოქ­მე­დე­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბით ხვდე­ბა მშო­ბელ­თა ის ნა­წი­ლი, რო­მელ­თა შვი­ლე­ბიც
ვრცლად>>>
2015-03-12
სევდიანი ანეტას გმირული ისტორია
1916 წლის 30 მარტს (ძვე­ლი სტი­ლით — 17 მარტს) „პორ­ტუ­გალს“ ბუქ­სი­რით მოჰ­ყავ­და რამ­დე­ნი­მე ბრტყელ­ძი­რი­ა­ნი ნა­ვი, რა­თა სა­ნა­პი­რო­დან დაჭ­რი­ლე­ბი აეყ­ვა­ნა ხო­მალ­დ­ზე. ქა­ლაქ რი­ზეს­თან, შა­ვი ზღვის თურ­ქე­თის სა­ნა­პი­როს­თან, ხო­მალ­დი შე­ჩერ­და, რად­გან ერ­თი პა­ტა­რა ნა­ვი იძი­რე­ბო­და და მი­სი შე­კე­თე­ბა გახ­და აუცი­ლე­ბე­ლი. იმ დრო­ის­თ­ვის „პორ­ტუ­გალ­ზე“ არ იყ­ვ­ნენ დაჭ­რი­ლე­ბი, მაგ­რამ იყვნენ წი­თე­ლი ჯვრის ექი­მე­ბი და მედ­დე­ბი და, გე­მის მომ­სა­ხუ­რე პერ­სო­ნა­ლი. ხო­მალ­დის ეკი­პა­ჟი ხე­დავ­და, რომ გემს პე­რის­კო­პი მი­უ­ახ­ლოვ­და, მაგ­რამ „პორ­ტუ­გა­ლი“
ვრცლად>>>
2015-03-12
პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვა და­იწყო
შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის (შშმ) და სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე (სსსმ) პირ­თა და­საქ­მე­ბის თა­ო­ბა­ზე დამ­საქ­მე­ბელ­თა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის კვლე­ვის შე­დე­გებს სხვა­დას­ხ­ვა სამ­თავ­რო­ბო სტრუქ­ტუ­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი გა­ეც­ნენ. შეხ­ვედ­რის მი­ზა­ნი იყო შშმ და სსსმ პირ­თა და­საქ­მე­ბის მხარ­და­სა­ჭე­რად რე­ლე­ვან­ტუ­რი სერ­ვი­სე­ბის ამოქ­მე­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2015-03-05
ვი­ფიქ­როთ არა იმა­ზე, თუ რას გვაძ­ლევს სამ­შობ­ლო, არა­მედ თა­ვად რას ვაძ­ლე­ვთ მას
რუბ­რი­კის „ქართველი სტუდენტები
უცხოეთში“ სტუ­მა­რია
ალექ­სან­დ­რე პეტ­რი­აშ­ვი­ლი,
პრა­ღის უმაღ­ლე­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი სკო­ლის სტუ­დენ­ტი — ალექ­სან­დ­რე, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი... გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— პირ­ველ რიგ­ში, დი­დი მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­გი­ხა­დოთ თქვენს გა­ზეთ­ში სტუმ­რად მოწ­ვე­ვის­თ­ვის. არ შე­მიძ­ლია, არ გა­მოვ­ხა­ტო დი­დი სიმ­პა­თია თქვე­ნი გა­ზე­თი­სად­მი, თქვენ­და­მი და იმ საქ­მი­სად­მი, რა­საც ემ­სა­ხუ­რე­ბით. ჩე­მი აზ­რით, გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია ქვეყ­ნის­თ­ვის. ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე ამ­ბობ­და: „ბე­დი იმი­სია, ვინც ძლი­ე­რია, ძლი­ე­რი მხო­ლოდ მცოდ­ნე კა­ცია“.
ვსწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის 182-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში. სი­მარ­თ­ლე გითხ­რათ, ეს სკო­ლა სა­ხე­ლით შე­იძ­ლე­ბა პირ­ველ კლა­სი­კურ გიმ­ნა­ზი­ას ვერ შე­ე­და­როს, მაგ­რამ იქ, დღემ­დე, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ას­წავ­ლი­ან. მა­თი დამ­სა­ხუ­რე­ბით, ბავ­შ­ვო­ბი­დან­ვე ჩა­მო­მი­ყა­ლიბ­და
ვრცლად>>>
2015-03-05
G-PRIED ამ სკო­ლა­ში ყველ­გან და ყვე­ლა­ფერ­ში იგ­რ­ძ­ნო­ბა
ლალი ჯელაძე ქუ­თა­ი­სის N32 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი, მას­წავ­ლე­ბელ­თა სას­წავ­ლო ჯგუ­ფის შეხ­ვედ­რა და მშო­ბელ­თა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით ღო­ნის­ძი­ე­ბა გა­ი­მარ­თა. ღო­ნის­ძი­ე­ბის მი­ზა­ნი იყო, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტის (G-PriEd) ხელ­შეწყო­ბით, სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე და­ნერ­გი­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბის დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბა.
***
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტი (G-PriEd)) წარ­მო­ად­გენს აშშ სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს (USAID) მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბულ პრო­ექტს, რომ­ლის მი­ზა­ნია, ხე­ლი შე­უწყოს ინო­ვა­ცი­უ­რი, მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის შე­მო­ღე­ბა­სა და და­ნერ­გ­ვას. პრო­ექ­ტე­ბის სა­მიზ­ნე ჯგუფს
ვრცლად>>>
2015-02-26
თურ­ქე­თი ჩე­მი სამ­შობ­ლოა, დე­და სამ­შობ­ლო კი — სა­ქარ­თ­ვე­ლო!
ნომრის სტუმარია
ქევსერ რუჰი (ქეთი ხანთაძე), წარმოშობით ქართველი,ენათმეცნიერი, მწერალი, მთარგმნელი თურ­ქე­თის სა­ხელ­მ­წი­ფო­სა და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ერ­თობ­ლი­ვი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, 2014 წლის სექ­ტემ­ბერ­ში, დამ­ტ­კიც­და „ქარ­თუ­ლი ენის სას­წავ­ლო პროგ­რა­მა“, რო­მე­ლიც თურ­ქე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბას იტ­ვა­ლის­წი­ნებს. ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით რე­ა­ლო­ბად იქ­ცა ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის თურ­ქი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მრა­ვალ­სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი ოც­ნე­ბა.
პროგ­რა­მის ავ­ტო­რია დღე­ვან­დე­ლი ნომ­რის სტუ­მა­რი ქალ­ბა­ტო­ნი ქევ­სერ რუ­ჰი (ქე­თი ხან­თა­ძე), წარ­მო­შო­ბით ქარ­თ­ვე­ლი, ენათ­მეც­ნი­ე­რი, მწე­რა­ლი, მთარ­გ­მ­ნე­ლი.
მას­თან ერ­თად, პროგ­რა­მის შედ­გე­ნა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის, თურ­ქეთ­ში ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის სახ­ლის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელს, ერ­დალ ქუ­ჩუქს (ელიზ­ბარ ციმ­ნა­რი­ძე), პროგ­რა­მის თარ­გ­მ­ნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ პრო­ფე­სო­რი ნა­ნა კა­ჭა­რა­ვა და ან­კა­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­გის­ტ­რან­ტი მა­რი­ამ გაფ­რინ­დაშ­ვი­ლი.
ვრცლად>>>
2015-02-26
გზა პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლი­დან მენ­ტო­რო­ბამ­დე
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბი სპე­ცი­ა­ლურ­მა სა­ხელ­მ­წი­ფო კო­მი­სი­ამ შე­ი­მუ­შა­ვა და 19 თე­ბერ­ვალს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბამ და­ამ­ტ­კი­ცა. მთავ­რო­ბის სხდო­მის შემ­დეგ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ სა­მი­ნის­ტ­რო­ში პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია გა­მარ­თა და ჟურ­ნა­ლის­ტებს ახა­ლი სქე­მა წა­რუდ­გი­ნა.
სქე­მა ერ­თი­ა­ნი სის­ტე­მაა, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია პე­და­გო­გის მომ­ზა­დე­ბა პრო­ფე­სი­ის­თ­ვის. დო­კუ­მენ­ტ­ში ასა­ხუ­ლია, რო­გო­რი უნ­და იყოს სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო პროგ­რა­მა, პრო­ფე­სი­ა­ში შეს­ვ­ლის გზე­ბი და რო­გორ უნ­და შე­უწყონ ხე­ლი პე­და­გოგს კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლა­ში.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N