გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2014-03-06
კა­ცი, რო­მე­ლიც ეძებ­და გამ­გებს...
ლალი ჯელაძე          ***
ამო­ნათ­დ­ნენ იები -
ჩე­მი სიმ­პა­თი­ე­ბი...
ჩე­მი მი­ლი­არ­დე­ბი -
გა­ი­ფურ­ჩ­ქ­ნენ ვარ­დე­ბი...
- ტყეო, რო­გორ გი­კითხო?
- მთე­ბო, რო­გორ ბრძან­დე­ბით?
შაბურა არაბული
24 თე­ბერ­ვალს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს­თან არ­სე­ბუ­ლი ახ­ალ­­გაზ­რ­დო­ბის სუ­ლი­ე­რი და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის დარ­ბაზ­ში, შა­ბუ­რა არა­ბუ­ლის პო­ე­ზი­ამ მი­სი თაყ­ვა­ნის­მ­ცემ­ლე­ბი გა­ა­ერ­თი­ა­ნა. გარ­დაც­ვა­ლე­ბი­დან ათი წლის შემ­დეგ, მე­გობ­რებ­მა, თა­ნა­კურ­სე­ლებ­მა გა­დაწყ­ვი­ტეს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის ერ­თი მოკ­რ­ძა­ლე­ბუ­ლი პო­ე­ტის — კა­ცის, „რო­მე­ლიც ეძებ­და გამ­გებს“  — ლექ­სე­ბის სამ­ზე­ო­ზე გა­მო­ტა­ნა.147-ე სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბელ­მა ნა­ტო შა­რა­ში­ძემ მე­გობ­რე­ბის იდე­ას შა­ბუ­რა არა­ბუ­ლის ხსოვ­ნის სა­ღა­მო უწო­და და მი­სი მოს­წავ­ლე­ე­ბის (ჳხ-ხჳ კლა­სები) მი­ერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლი — „შა­ბუ­რა არა­ბუ­ლის პო­ე­ზია“ — წა­რად­გი­ნა.
ვრცლად>>>
2014-03-06
„მოძ­რა­ვი ბიბ­ლი­ო­თე­კის“ მსვლელობა გრძელდება
მაკა ყიფიანი არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია — ასო­ცი­ა­ცია „ზე­კა­რის“ პრო­ექ­ტი „სოფ­ლის სკო­ლის ბიბ­ლი­ო­თე­კა წიგ­ნი­ე­რე­ბის შან­სია“ — გრძელ­დე­ბა. ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სას­ტუმ­რო „სი­ლო­ვა­ნის“ სა­კონ­ფე­რენ­ციო დარ­ბაზ­ში, ასო­ცი­ა­ცია „ზე­კარ­მა“, ორ­გა­ნი­ზე­ბა გა­უ­კე­თა ჳ-ჳვ კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის „მოძ­რა­ვი ბიბ­ლი­ო­თე­კის“ გა­მო­ფე­ნას და სა­ბავ­შ­ვო მწე­რალ — თა­მარ ადა­მი­ას­თან შეხ­ვედ­რას. ღო­ნის­ძი­ე­ბას ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის პირ­ვე­ლი და მე­ო­რე სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბი და პე­და­გო­გე­ბი, ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ბიბ­ლი­ო­თე­კის დი­რექ­ტო­რი და თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი. თე­ბერ­ვ­ლის თვე­ში ასო­ცი­ა­ცია „ზე­კა­რის“ „მოძ­რა­ვი ბიბ­ლი­ო­თე­კა“ ონის და ცა­გე­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტების სოფ­ლის სკო­ლებს (ორ­ბე­ლი, ალ­პა­ნა, უწე­რა და შე­უ­ბა­ნი) სტუმ­რობ­და. მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის ერ­თ­ნა­ი­რად სა­ინ­ტე­რე­სო იყო „მოძ­რა­ვი ბიბ­ლი­ო­თე­კის“ წიგ­ნე­ბის გაც­ნო­ბა და შეხ­ვედ­რა სა­ბავ­შ­ვო მწე­რალ­თან. ონის, ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის და ცა­გე­რის რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რე­ბის უფ­რო­სებ­მა უშუ­ა­ლოდ მი­ი­ღეს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სას­კო­ლო აქ­ტი­ვო­ბებ­ში. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სას­კო­ლო ვი­ზი­ტე­ბი და „მოძ­რა­ვი ბიბ­ლი­ო­თე­კის“ პრე­ზენ­ტა­ცია ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ კვაცხუ­თის, წე­სის და ნი­კორ­წ­მინ­დის სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბი­დან და­იწყო.
ვრცლად>>>
2014-02-13
სპორტის აკადემია შეცვლილი სახელითა და გაზრდილი სტატუსით

ირაკლი თავაძე 1935 წელს, იმ­ჟა­მინ­დელ თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ფიზ­კულ­ტუ­რის კა­თედ­რად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი, 1938 წლი­დან კი ცალ­კე უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლად და­არ­სე­ბუ­ლი სპორ­ტის ყო­ფი­ლი აკა­დე­მია „ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ას“ შე­წი­რუ­ლი ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი გლო­ბა­ლუ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტი აღ­მოჩ­ნ­და (მით უფ­რო — გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში). თა­ვის დრო­ზე ეს ფაქ­ტი, რა­საც მა­შინ რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცია და­არ­ქ­ვეს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ხმა­უ­რი­ა­ნი აქ­ცი­ე­ბის სა­ფუძ­ვ­ლად იქ­ცა — ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზირ­ზე, აკა­დე­მი­ის შე­ნო­ბის წინ, თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იდ­გა კა­რა­ვი, სა­დაც მო­შიმ­ში­ლე­ე­ბი ღა­მე­ებს ათევ­დ­ნენ, პა­რა­ლე­ლუ­რად კი ხან კან­ცე­ლა­რი­ის, ხა­ნაც პარ­ლა­მენ­ტის ან გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს შე­ნო­ბას­თან საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბი ეწყო­ბო­და. მარ­თა­ლია, ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­მა ამ ხმა­უ­რით აკა­დე­მი­ის აღ­დ­გე­ნას ვერ მი­აღ­წი­ეს, თუმ­ცა ის შე­ნო­ბა რომ არ გა­ი­ყი­და (არა­და, მო­ა­რუ­ლი ხმე­ბით, მთე­ლი ის რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცია ამ მიზ­ნით წა­მო­იწყეს), შე­იძ­ლე­ბა, მათ ერთ-ერთ მთა­ვარ დამ­სა­ხუ­რე­ბად მი­ვიჩ­ნი­ოთ...
თუმ­ცა, რაც უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო აკა­დე­მი­ის რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის და გა­უქ­მე­ბის მი­ზე­ზი, ფაქ­ტი იყო, რომ ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, რო­მელ­საც სპორ­ტის ფა­კულ­ტე­ტის სტა­ტუ­სით გა­დას­ცეს ეს უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი, ვერ შე­ას­რუ­ლებ­და ქარ­თუ­ლი სპორ­ტის წი­ნა­შე არ­სე­ბულ ამო­ცა­ნებს — თა­ვი­დან ამ ფა­კულ­ტეტ­ზე მხო­ლოდ 20 მსურ­ველს იღებ­დ­ნენ სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო გან­ხ­რით, რაც მე­ტის­მე­ტად ცო­ტაა, თუმ­ცა, დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში, ესეც შემ­ცირ­და. სამ­წუ­ხა­როდ, რე­ფორ­მის მეს­ვე­ურთ და­ა­ვიწყ­დათ, რომ რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცია არ­სე­ბუ­ლის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს და არა გა­უქ­მე­ბას. „ამ აკა­დე­მი­ის გა­უქ­მე­ბა იყო და­ნა­შა­უ­ლი ქარ­თუ­ლი სპორ­ტის წი­ნა­შე და არა შეც­დო­მა — გვე­უბ­ნე­ბა იმ აქ­ცი­ე­ბის ერთ-ერ­თი ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი, სადღე­ი­სოდ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს სპორ­ტის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი ირაკ­ლი დო­ლა­ბე­რი­ძე და აგ­რ­ძე­ლებს — ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტი — ეს პი­ა­რის ნა­წი­ლი იყო, რომ საპ­რო­ტეს­ტო ტალ­ღა ჩა­ეცხ­როთ, თო­რემ მი­სი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბა იმ­თა­ვით­ვე სკეპ­ტი­კუ­რად იყო გან­წყო­ბი­ლი. ამას ისიც მოწ­მობს, რომ ეს ფა­კულ­ტე­ტი დღეს მი­ლე­ვად რე­ჟიმ­შია, იქ სპორ­ტის მი­მარ­თუ­ლე­ბა აღარ არ­სე­ბობს, თუმ­ცა იმ­თა­ვით­ვე ცხა­დი იყო, რომ ის ვერც გაწ­ვ­დე­ბო­და ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბებს.
სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ვერ მო­ხერ­ხ­და იმ ბა­ზის გა­ყიდ­ვა, რაც ამ უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლის გა­უქ­მე­ბის მო­ტი­ვა­ცია იყო. აკა­დე­მია კი მი­უ­ერ­თეს ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტეტს, მაგ­რამ მა­შინ მას მთე­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რით უნ­და გა­დას­ცე­მო­და, რაც არ მოხ­და. ეს იმი­ტომ, რომ ამ ტე­რი­ტო­რი­ის გა­ყიდ­ვა იყო ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი, რა­საც ხე­ლი შე­ვუ­შა­ლეთ. დი­დი მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­ვუ­ხა­დო ყვე­ლა იმ ადა­მი­ანს, ვინც აქ­ცი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. გან­სა­კუთ­რე­ბით — კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებს, რომ­ლე­ბიც გვერ­დ­ში დაგ­ვიდ­გ­ნენ. პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ტეს­ტი თუ გა­სა­გე­ბია — მათ სამ­სა­ხუ­რი და­კარ­გეს და ამი­ტომ გა­ვიდ­ნენ აქ­ცი­ებ­ზე, ეს ხალ­ხი არა­ფერს კარ­გავ­და, მაგ­რამ მა­ინც დაგ­ვი­ჭი­რეს მხა­რი“.
ვრცლად>>>
2014-02-13
უყუ­რადღე­ბოდ მი­ტო­ვე­ბუ­ლე­ბის ხმა­უ­რი­ა­ნი მო­ნი­ტო­რინ­გი
ლალი ჯელაძე ცო­ტა ხნის წინ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი ყუ­რადღე­ბის ქვეშ მო­ექ­ცა შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დამ­ც­ვე­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია დRჳ-ის შშმ ბავ­შ­ვ­თა და მოზ­რ­დილ­თა შე­სა­ხებ 2010-2013 წლებ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვის — „უყუ­რადღე­ბოდ მი­ტო­ვე­ბუ­ლე­ბი“ — შე­დე­გე­ბის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბა.
DRI-ის ან­გა­რი­ში — „უყუ­რადღე­ბოდ მი­ტო­ვე­ბუ­ლე­ბი“ — ბავ­შ­ვე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის აღ­მო­ფ­ხ­­ვ­რის მსოფ­ლიო კამ­პა­ნი­ის ნა­წი­ლია: „ჩვენ გვინ­და ყუ­რადღე­ბა გა­ვა­მახ­ვი­ლოთ იმ სა­შიშ­რო­ე­ბებ­ზე, რო­მე­ლიც და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მო­თავ­სე­ბი­სას ნე­ბის­მი­ერ ბავშვს ემუქ­რე­ბა. ეს არის პრაქ­ტი­კა, რო­მე­ლიც იწ­ვევს ქმე­დუ­უ­ნა­რო­ბას, შე­­­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის ბავ­­შ­ვე­ბის და­ღუპ­ვას და მივ­ყა­ვართ მი­ლი­ო­ნო­ბით შშმ ადა­მი­ა­ნის სეგ­რე­გა­ცი­ამ­დე. ბავ­შ­ვე­ბი ხვდე­ბი­ან და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში სი­ღა­რი­ბის, შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბი­სა და სხვა ფაქ­ტო­რე­ბის გა­მო“.
ვრცლად>>>
2014-02-06
„სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კრი­ზი­სი“ სკო­ლის გა­რე­შე დარ­ჩე­ნი­ლი 57 მი­ლი­ო­ნი ბავ­შ­ვი

ლალი ჯელაძე იუნეს­კოს მი­ერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ახა­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით, 57 მი­ლი­ონ ბავშვს სკო­ლა­ში სწავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ აქვს — ეს სა­ვა­ლა­ლო მო­ნა­ცე­მე­ბი, ბუ­ნებ­რი­ვია, მსოფ­ლი­ოს სე­რი­ო­ზუ­ლად და­სა­ფიქ­რებ­ლად მო­უ­წო­დებს. კა­ტა­რის დე­და­ქა­ლაქ დო­ჰა­ში მიმ­დი­ნა­რე გა­ნათ­ლე­ბის სა­კითხე­ბი­სად­მი მიძღ­ვ­ნილ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინო­ვა­ცი­ურ სა­მიტ­ზე, იუნეს­კოს გე­ნე­რა­ლურ­მა დი­რექ­ტორ­მა, ირი­ნა ბო­კო­ვამ გა­ნაცხა­და, რომ: „მსოფ­ლიო ძა­ლი­ან სწრა­ფად იც­ვ­ლე­ბა, ჩნდე­ბა ახალ-ახა­ლი პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ყო­ვე­ლი მე­სა­მე ადა­მი­ა­ნი ინ­ტერ­ნე­ტით სარ­გებ­ლობს, 7 მი­ლი­არ­დი ადა­მი­ა­ნი მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონს იყე­ნებს, თუმ­ცა ამის ფონ­ზე არ­სე­ბობს ძალ­ზე მწვა­ვე და რთუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი, პრობ­ლე­მე­ბი. დღე­ი­სათ­ვის, 57 მი­ლი­ონ ბავშვს სკო­ლა­ში სწავ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ აქვს. უხა­რის­ხო გა­ნათ­ლე­ბის გა­მო კი — 250 მი­ლი­ონ მო­ზარდს წე­რა-კითხ­ვა არ შე­უძ­ლია. ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე, გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა ადა­მი­ა­ნის ერთ-ერ­თი ფუნ­და­მენ­ტუ­რი უფ­ლე­ბაა, ეს უფ­ლე­ბა კი, მრა­ვალ ქვე­ყა­ნა­ში ირ­ღ­ვე­ვა“
ვრცლად>>>
2014-02-06
აპრობაციის შედეგად მოდიფიცირებული ტესტი
გვესაუბრება შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის უცხო ენე­ბისჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი რუ­სუ­დან ტყე­მა­ლა­ძე: 2014 წლის ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე სა­მი სი­ახ­ლე იქ­ნე­ბა უცხო ენის გა­მოც­და­ზე, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მოს­მე­ნის კომ­პო­ნენ­ტის და­მა­ტე­ბა. 2005 წლი­დან, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, ჩვე­ნი ტეს­ტი მხო­ლოდ კითხ­ვის და წე­რის ელე­მენ­ტე­ბის­გან შედ­გე­ბო­და. უცხო ენის ცოდ­ნა კი გუ­ლის­ხ­მობს ოთხ ნა­წილს — წე­რა, კითხ­ვა, ლა­პა­რა­კი და მოს­მე­ნა. ამი­ტომ ჩვე­ნი ძვე­ლი ტეს­ტი და­უ­ბა­ლან­სე­ბე­ლი იყო, დი­დი ნა­წი­ლი ეთ­მო­ბო­და კითხ­ვას, შე­და­რე­ბით მცი­რე — წე­რას, არ იყო მოს­მე­ნა და ლა­პა­რა­კი. ტეს­ტი უფ­რო პრო­ფე­სი­უ­ლი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტ­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი რომ ყო­ფი­ლი­ყო და უკეთ შე­ე­მოწ­მე­ბი­ნა აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის ცოდ­ნა, და­ვა­მა­ტეთ მოს­მე­ნა.
ვრცლად>>>
2014-02-06
თავისუფალ აზროვნებაზე დამყარებული ცოდნა აბიტურიენტის ადეკვატურად შერჩევის ხერხი ესაუბრა
გვესაუბრება შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ნინო ხუნდაძე: 2014 წლი­დან, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი, სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის გა­მოც­დის და­მა­ტე­ბით ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის არ­ჩე­ვი­თი საგ­ნე­ბის ნუს­ხა­ში, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს და ასე­ვე უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებს სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლეს სთა­ვა­ზობს. ვფიქ­რობთ, ეს ერ­თ­ნა­ი­რად სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი ფა­კულ­ტე­ტე­ბის­თ­ვის და მით უფ­რო სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის — ეს გა­მოც­და სტუ­დენ­ტე­ბის ადეკ­ვა­ტუ­რად შერ­ჩე­ვა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა მათ.
ვრცლად>>>
2014-01-30
რე­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი მან­და­ტუ­რის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი და მან­და­ტუ­რე­ბის პრო­ტეს­ტი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის რე­ფორ­მი­რე­ბას იწყებს — ამის შე­სა­ხებ სა­მი­ნის­ტ­რომ ოფი­ცი­ა­ლუ­რად იან­ვ­რის და­საწყის­ში გა­ავ­რ­ცე­ლა ინო­ფორ­მა­ცია. მა­ნამ კი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი იყო ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის, მე­დი­ა­ცი­ი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­ურ სამ­სა­ხუ­რად გარ­დაქ­მ­ნის შე­სა­ხებ, სა­ხე­ლი შე­ეც­ვა­ლა სკო­ლის მან­და­ტუ­რებ­საც და მათ ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის ოფიც­რე­ბი და­ერ­ქ­ვათ. გარ­კ­ვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი მოჰ­ყ­ვა მან­და­ტუ­რის — ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის ოფიც­რის ასა­კობ­რი­ვი ზღვ­რის დად­გე­ნა­საც — თუ მან­და­ტუ­რად პი­რის და­ნიშ­ვ­ნა 20 წლის ასა­კი­დან იყო შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის ოფიც­რე­ბი 23 წლის ასა­კი­დან და­ი­ნიშ­ნე­ბი­ან.
ვრცლად>>>
2014-01-30
შეფასების სიზუსტის ზრდით შემცირებული შემთხვევითობა
შეფასების სიზუსტის ზრდით შემცირებული შემთხვევითობა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ცენ­ტ­რი, 2014 წლის ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი­სათ­ვის, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სი­ახ­ლე­ებს სთა­ვა­ზობს. ლალი თვალაბეიშვილი. შე­მუ­შავ­და მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვრის გა­და­ლახ­ვის ახა­ლი მიდ­გო­მის პრო­ექ­ტი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც იმ აბი­ტუ­რი­ენ­ტ­თა გა­მოვ­ლე­ნა, რო­მელ­თაც ზღვა­რი გა­და­ლა­ხეს, სხვა­დას­ხ­ვა ვა­რი­ან­ტ­ში მი­ღე­ბუ­ლი ქუ­ლე­ბის გა­ი­გი­ვე­ბის შე­დე­გად მოხ­დე­ბა. ამ ცვლი­ლე­ბით ზღვრის გა­და­ლახ­ვის შანსს ინარ­ჩუ­ნე­ბენ ის აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი, რომ­ლებ­მაც შე­და­რე­ბით რთუ­ლი ვა­რი­ან­ტი წე­რეს, ვერ გა­და­ლა­ხეს მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვა­რი, მაგ­რამ ზღვარ­თან მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი ქუ­ლა მი­ი­ღეს. ცვლი­ლე­ბა შე­ე­ხე­ბა არ­ჩე­ვით­პა­სუ­ხი­ან და­ვა­ლე­ბებს. ამ და სხვა სი­ახ­ლე­ებ­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სო­ფო დო­ლი­ძე.
ვრცლად>>>
2014-01-23
არ მიყ­ვარს შე­უ­სა­ბა­მო ოც­ნე­ბე­ბი და მიზ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფი­ზი­კუ­რად მი­უღ­წე­ვე­ლია
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ანა­ნო ჩო­მა­ხი­ძე ესაუბრა
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ანა­ნო, საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის მი­სა­ღე­ბად მე­ა­თე კლა­სი­დან გერ­მა­ნი­ა­ში გა­ემ­გ­ზავ­რე, რო­გორ გა­იხ­სე­ნებ მშობ­ლი­ურ მე-6 გიმ­ნა­ზი­ას და ჰა­ნო­ვე­რის გიმ­ნა­ზი­ა­ში გა­ტა­რე­ბულ პე­რი­ოდს?
— პირ­ველ რიგ­ში, მი­ვე­სალ­მე­ბი თქვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ველს და მად­ლო­ბას გიხ­დით ამ რუბ­რი­კა­ში მოწ­ვე­ვის­თ­ვის.
და­ვი­ბა­დე და გა­ვი­ზარ­დე თბი­ლის­ში, და­ვამ­თავ­რე მე­ექ­ვ­სე გიმ­ნა­ზია, ცნო­ბი­ლი გერ­მა­ნუ­ლი სკო­ლა ვე­რა­ზე, პეტ­რი­აშ­ვი­ლის ქუ­ჩა­ზე. მეც, ისე­ვე რო­გორც ალ­ბათ ყვე­ლას, ვინც ამ სკო­ლა­ში სწავ­ლობ­და, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მაქვს მის მი­მართ, რაც გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით მოს­წავ­ლე­ებ­სა და მას­წავ­ლებ­ლებს შო­რის, მიდ­გო­მით სწავ­ლი­სად­მი და, რა თქმა უნ­და, პე­და­გო­გე­ბის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით, რო­მელ­თა დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვი­თაც მე­ექ­ვ­სე გიმ­ნა­ზი­ამ და­იმ­კ­ვიდ­რა სა­ხე­ლი და დღემ­დე ერთ-ერთ პრეს­ტი­ჟულ სკო­ლად ით­ვ­ლე­ბა ქა­ლაქ­ში. გარ­და ამი­სა, ასე­ვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია გერ­მა­ნე­ლი პე­და­გო­გე­ბის მონ­დო­მე­ბა და თავ­და­დე­ბა, რო­მელ­თა წყა­ლო­ბი­თაც მე­ექ­ვ­სე სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბი გერ­მა­ნი­ის სხვა­დას­ხ­ვა ქა­ლა­ქებ­ში ახერ­ხე­ბენ სას­წავ­ლო სე­მეს­ტ­რის გავ­ლას, რაც, და­მე­თან­ხ­მე­ბით, ნე­ბის­მი­ე­რის­თ­ვის დი­დი გა­მოც­დი­ლე­ბაა. გერ­მა­ნუ­ლი ენა ყო­ველ­თ­ვის ძა­ლი­ან მომ­წონ­და, შე­სა­ბა­მი­სად, კარ­გა­დაც ვსწავ­ლობ­დი. ამი­ტომ, მე­ა­თე კლას­ში მო­მე­ცა სა­შუ­ა­ლე­ბა გავ­მ­გ­ზავ­რე­ბუ­ლი­ყა­ვი ქა­ლაქ ჰა­ნო­ვერ­ში და უფა­სოდ მეს­წავ­ლა ერ­თი სე­მეს­ტ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში იქა­ურ გიმ­ნა­ზი­ა­ში. იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი დრო არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად მახ­სენ­დე­ბა, დღემ­დე მაქვს ურ­თი­ერ­თო­ბა ჩემს მიმ­ღებ ოჯახ­თან და გერ­მა­ნელ კლა­სე­ლებ­თან. გარ­და სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ტა­რე­ბუ­ლი დრო­ი­სა, ეს იყო უდი­დე­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა ჩემ­თ­ვის რო­გორც ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი, ასე­ვე ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბის მხრივ. ჰა­ნო­ვერ­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი სე­მეს­ტ­რი ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რა სკო­ლის და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა­ში, რო­მე­ლიც ყო­ველ წელს ტარ­დე­ბა მე­ექ­ვ­სე სკო­ლე­ლე­ბის­თ­ვის გერ­მა­ნულ ენა­ში. ამ გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მის შემ­დ­გომ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, აუცი­ლებ­ლად დავ­ბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყა­ვი გერ­მა­ნი­ა­ში სწავ­ლის გა­საგ­რ­ძე­ლებ­ლად და სწო­რედ ამი­ტომ ჩა­ვა­ბა­რე გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში — ალ­მა მა­ტერ­ში, რო­გორც მას ხში­რად ვუ­წო­დებთ ხოლ­მე.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N