გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2013-12-05
„ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი“ — ხელ­ნა­წე­რი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ქარ­თუ­ლი რე­ნე­სან­სუ­ლი კულ­ტუ­რის წი­აღ­ში შექ­მ­ნი­ლი „ვეფხის­ტყა­ო­სა­ნი“ კარ­გა ხა­ნია გას­ც­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ფარ­გ­ლებს და კუთ­ვ­ნი­ლი ად­გი­ლი და­იმ­კ­ვიდ­რა მსოფ­ლი­ოს სა­გან­ძურ­ში. პო­ე­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ქარ­თ­ვე­ლი კა­ცის­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია და სა­ხა­რე­ბა­სა და „ქარ­თ­ლის ცხოვ­რე­ბას­თან“ ერ­თად, მან გან­საზღ­ვ­რა ჩვე­ნი ხა­სი­ა­თი და ცხოვ­რე­ბის წე­სი. ჟამ­თა სი­ა­ვით სამ­შობ­ლო­დან გა­დახ­ვე­წილ ქარ­თ­ვე­ლებს ეს ბრძნუ­ლი წიგ­ნი, რო­გორც სუ­ლი­ე­რი საზ­რ­დო, თან მიჰ­ქონ­დათ.
უდი­დე­სი პო­პუ­ლა­რო­ბის გა­მო, ძველ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში „ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ ბევ­რი ხელ­ნა­წე­რი უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო, მაგ­რამ ძნელ­ბე­დო­ბის ჟამს, რო­მე­ლიც თა­მარ მე­ფის ბრწყინ­ვა­ლე ეპო­ქას მოჰ­ყ­ვა, გა­ნად­გურ­და პო­ე­მის ხელ­ნა­წე­რე­ბი ისე­ვე, რო­გორც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რის სხვა ძეგ­ლე­ბი. ამი­ტო­მაც „ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ შექ­მ­ნი­დან მომ­დევ­ნო სა­მი სა­უ­კუ­ნის (ხჳჳჳ, ხჳვ, ხვ ) არც ერთ ხელ­ნა­წერს არ მო­უღ­წე­ვია ჩვე­ნამ­დე. მეტ-ნაკ­ლე­ბად სრუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბი მოგ­ვე­პო­ვე­ბა ხვჳჳ სა­უ­კუ­ნის, ორი­ო­დე ხელ­ნა­წე­რი მათ­ზე ძვე­ლია, სა­ინ­ტე­რე­სოა, აგ­რეთ­ვე თი­თო-ორო­ლა სტრო­ფი­თა და ტა­ე­პით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­ნა­წე­რე­ბი (ძველ ხელ­ნა­წე­რებ­ზე) და ერ­თა­დერ­თი ეპიგ­რა­ფი­კუ­ლი წარ­წე­რა ვა­ნის ქვა­ბებ­ში.
ვრცლად>>>
2013-12-05
TIMSS 2011 — ფაქ­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც გავ­ლე­ნას ახ­დენს მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებ­ზე მა­თე­მა­ტი­კა­ში
ია კუტალაძე
შეფასებისა და გა­მოცდების
ერ­ოვ­ნული ცენ­ტ­რ­ი­ს
კვლევისა და საგნობრივი
დე­პარტამენტის ხელმძღვანელი პირველი ნაწილი მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვა (TIMSS), მა­თე­მა­ტი­კა­ში მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვე­ბის შე­ფა­სე­ბას­თან ერ­თად, იმ ფაქ­ტო­რებს შე­ის­წავ­ლის, რომ­ლე­ბიც გავ­ლე­ნას ახ­დე­ნენ მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებ­ზე. კვლე­ვის ფარ­გ­ლებ­ში, ხდე­ბა მა­თე­მა­ტი­კი­ს სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის ეროვ­ნუ­ლი, სო­ცი­ა­ლუ­რი და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კონ­ტექ­ს­ტის ანა­ლი­ზი. ამ მიზ­ნით კვლე­ვა­ში რამ­დე­ნი­მე კითხ­ვა­რი იყო გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი: მა­თე­მა­ტი­კის სას­წავ­ლო გეგ­მის კითხ­ვა­რი; მოს­წავ­ლის კითხ­ვა­რი; მა­თე­მა­ტი­კის მას­წავ­ლებ­ლის კითხ­ვა­რი; სკო­ლის კითხ­ვა­რი (დი­რექ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის). ამ კითხ­ვა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­იკ­რი­ბა კვლე­ვის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია, გა­ნი­საზღ­ვ­რა ფაქ­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი აღ­მოჩ­ნ­და მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი­სათ­ვის. ამ­ჯე­რად სწო­რედ იმ ფაქ­ტო­რე­ბის მოკ­ლე აღ­წე­რას წარ­მო­გიდ­გენთ.
ვრცლად>>>
2013-11-28
ოჯა­ხი ყვე­ლა ბავ­შ­ვის­თ­ვის — რე­ფორ­მის ძი­რი­თა­დი მიღ­წე­ვე­ბი და შემ­დ­გო­მი ნა­ბი­ჯე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   „ყვე­ლა ბავშვს აქვს ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბა“ — გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლე­ბე­ბის კონ­ვენ­ცი­ის მი­ერ აღი­ა­რე­ბუ­ლი ეს უფ­ლე­ბა, ბუ­ნებ­რი­ვია, მხო­ლოდ ფურცელზე და­წე­რილ უფ­ლე­ბად არ უნ­და დარ­ჩეს იმ 193 ქვეყ­ნის­თ­ვის, რომ­ლებ­მაც, ამ კონ­ვენ­ცი­ა­ზე მი­ერ­თე­ბით, მი­სი შეს­რუ­ლე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა აიღეს. ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლომ 1994 წლი­დან აიღო და, შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ხელ­მ­წი­ფო ცდი­ლობს მის შეს­რუ­ლე­ბას, თუმ­ცა წინ ჯერ კი­დევ ბევ­რი პრობ­ლე­მაა. არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მის სფე­რო­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პროგ­რე­სია. ამ­ჟა­მად, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სა­ხელ­მ­წი­ფო მმარ­თ­ვე­ლო­ბა­ში მყო­ფი მხო­ლოდ სა­მი დი­დი ზო­მის ინ­ს­ტი­ტუ­ციაა მა­შინ, რო­დე­საც 2009 წელს ჯერ კი­დევ 41 იყო. იქ მცხოვ­რებ ბავ­შ­ვ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 4600-დან 109-მდე შემ­ცირ­და. რე­ფორ­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბის მი­ერ ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს (ჲSაჳდ), გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (ჲnicef) და სხვა პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რით.
რა მიღ­წე­ვე­ბია ამ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და რა გა­მოწ­ვე­ვე­ბი რჩე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წი­ნა­შე — ამ კითხ­ვებს გას­ცა პა­სუ­ხი, 26-27 ნო­ემ­ბერს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცი­ამ, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი იყო: სა­ქარ­თ­ვე­ლოს შრო­მის, ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის, იუნი­სე­ფი­სა და ჲSაჳდ-ის მი­ერ. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მის მიღ­წე­ვე­ბი მი­მო­ი­ხი­ლეს, კონ­ფე­რენ­ცი­ის სა­ხელ­წო­დე­ბაც სწო­რედ ბავ­შ­ვ­თა ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბას ეხე­ბო­და. ვრცლად გა­ნი­ხი­ლეს ყვე­ლა ას­პექ­ტი, თუ რო­გორ ას­რუ­ლებს სა­ხელ­მ­წი­ფო ბავ­შ­ვ­ზე ზრუნ­ვის რე­ფორ­მას.
ვრცლად>>>
2013-11-28
გერ­მა­ნე­ლებ­მა იცი­ან, რომ მა­თი უფ­ლე­ბე­ბი იქ მთავ­რ­დე­ბა, სა­დაც შე­ნი უფ­ლე­ბე­ბი იწყე­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია მა­ნია ხუ­ციშ­ვი­ლი ესაუბრა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი   — გა­მარ­ჯო­ბა მა­ნია, გაგ­ვა­ცა­ნი შე­ნი ბი­ოგ­რა­ფია.
— და­ვი­ბა­დე 1974 წელს თბი­ლის­ში. 1991 წელს და­ვამ­თავ­რე რუს­თა­ვის 21-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა; 1996 წელს კი — თბი­ლი­სის ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტი და უცხო ენე­ბის მე­ო­რა­დი გან­ყო­ფი­ლე­ბა. ამ­ჟა­მად ბერ­ლი­ნის ჰუმ­ბოლ­დ­ტის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი-მა­გის­ტ­რან­ტი ვარ.
— ბერ­ლი­ნის ჰუმ­ბოლ­დ­ტის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ერთ-ერ­თი უძ­ვე­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლია, სა­ინ­ტე­რე­სოა მი­სი ის­ტო­რია...
— უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, სა­დაც ვსწავ­ლობ, ვილ­ჰელმ ფონ ჰუმ­ბოლ­დ­ტის (1767-1835) ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თაა და­არ­სე­ბუ­ლი და 1946 წლი­დან მი­სი­ვე სა­ხელს ატა­რებს (ვილ­ჰელ­მი და­ი­ბა­და ოჯახ­ში, რო­მე­ლიც პრუ­სი­ის სა­მე­ფო კარ­თან იყო და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი — მი­სი ძმა, ალექ­სან­დ­რე, მე­ფე ფრიდ­რიხ ვილ­ჰელმ მე­ო­რეს ნათ­ლუ­ლი იყო). მან და მის­მა ძმამ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბა მი­ი­ღეს შინ. ალექ­სან­დ­რე უფ­რო სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო დარ­გე­ბით იყო გა­ტა­ცე­ბუ­ლი, ვილ­ჰელმს კი ენა, კულ­ტუ­რა, პო­ლი­ტი­კუ­რი თე­ო­რი­ე­ბი და სა­ხალ­ხო გა­ნათ­ლე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი აღელ­ვებ­და. იგი მე­გობ­რობ­და გო­ე­თეს­თან, ში­ლერ­თან და სხვა მრა­ვალ, არა მხო­ლოდ გერ­მა­ნელ, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­თან. გერ­მა­ნუ­ლი კლა­სი­კის ცენ­ტ­რა­ლუ­რი საყ­რ­დე­ნი — ჰუ­­მა­ნიზ­მი, რო­მე­ლიც ადა­მი­ა­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მაქ­სი­მუმ­ზე და მის გა­კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბა­ზე იყო ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი,
ვრცლად>>>
2013-11-14
მთა­ვა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბაა და არა სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა
რუბრიკის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუმარია დავით კახაბერი  ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი­დან და­ვიწყოთ... სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ფე­სი­ე­ბი­დან, სა­ბო­ლოო არ­ჩე­ვანს, ფი­ლო­სო­ფი­ა­ზე აკე­თებ, შემ­დეგ სას­წავ­ლებ­ლად უცხო­ეთ­ში მი­ემ­გ­ზავ­რე­ბი... რამ გა­ნა­პი­რო­ბა პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა?
— ვსწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის 51-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში. ჯერ კი­დევ მო­ზარ­დო­ბი­სას და­ვინ­ტე­რეს­დი ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი თე­ო­ლო­გი­ით, მაგ­რამ სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ ჟურ­ნა­ლის­ტი­კი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის შეს­წავ­ლა გა­დავ­წყ­ვი­ტე. პირ­ველ კურ­ს­ზე ფი­ლო­სო­ფი­ის შე­სა­ვალს გავ­დი­ო­დი და სწო­რედ მა­შინ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, ეს სფე­რო ჩემს პრო­ფე­სი­ად მექ­ცია. თა­ვი­დან და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვსწავ­ლობ­დი. იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ ეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი კომ­პე­ტენ­ტუ­რი კად­რე­ბი­თა და მა­ღა­ლი სტან­დარ­ტე­ბით არ გა­მო­ირ­ჩე­ო­და, სას­წავ­ლებ­ლის შეც­ვ­ლა გა­დავ­წყ­ვი­ტე და ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­და­ვე­დი. იქ კი, სა­ხელ­დობრ ფი­ლო­სო­ფია ავირ­ჩიე პრო­ფე­სი­ად. ოთხ­წ­ლი­ა­ნი ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი სა­დიპ­ლო­მო ნაშ­რო­მით — „ფრო­ი­დის „შემ­ზა­რა­ვის“ ას­პექ­ტე­ბი რე­ნე ჟი­რა­რის „გან­ტე­ვე­ბის ვა­ცის“ თე­ო­რიაში“ — და­ვას­რუ­ლე. ამის შემ­დეგ მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ში ვა­პი­რებ­დი სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას და სა­ბუ­თე­ბი ერაზ­მუს მუნ­დუ­სის პროგ­რა­მა­ზე — „ევ­რო­ფი­ლო­სო­ფია — გერ­მა­ნუ­ლი და ფრან­გუ­ლი ფი­ლო­სო­ფი­ე­ბი ევ­რო­პულ სივ­რ­ცე­ში“ — გავ­გ­ზავ­ნე. და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემ­დეგ სას­წავ­ლებ­ლად ტუ­ლუ­ზის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში წა­ვე­დი.
ვრცლად>>>
2013-11-07
ზღვარზე გასული სოციალური სამართლიანობა თუ განათლების ხელმისაწვდომობა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   2013-2014 სას­წავ­ლო წელს, მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით, 650 000 მოს­წავ­ლე წიგ­ნებს უფა­სოდ მი­ი­ღებს — ამის შე­სა­ხებ, 2013 წლის 8 აპ­რილს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა გი­ორ­გი მარ­გ­ვე­ლაშ­ვილ­მა თბი­ლი­სის 145-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში გა­მარ­თულ სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინ­გ­ზე გა­ნაცხა­და. ასეც მოხ­და!
უფა­სო სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის და­რი­გე­ბამ, რაც ახა­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­და, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გუ­ლი უდა­ვოდ მო­ი­გო, რად­გან მშობ­ლებს შვი­ლე­ბის­თ­ვის წიგ­ნე­ბის ყიდ­ვა აღარ მო­უხ­დათ. ძა­ლი­ან ხში­რად ის­მის მათ­გან, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ კარ­გი პრო­ექ­ტი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. თა­ვის დრო­ზე, ამ სი­ახ­ლეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­და­ნაც დი­დი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყ­ვა — სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, ბლო­გებ­სა თუ ბეჭ­დ­ვით მე­დი­ა­ში არა­ერ­თ­გ­ვა­რო­ვა­ნი მო­საზ­რე­ბე­ბი იბეჭ­დე­ბო­და: „ყო­ველ წელს ახა­ლი წიგ­ნი და ახა­ლი თა­ვის­ტეხ­ვა მშობ­ლე­ბის­თ­ვის, თუ რო­გორ და რა­ნა­ი­რად შე­უ­ძი­ნონ წიგ­ნე­ბი შვი­ლებს, თან რა ფა­სე­ბი ედო, ამა თუ იმ წიგნს. ბო­ლოს და ბო­ლოს მოგ­ვარ­დე­ბა ეგ პრობ­ლე­მა...“; „რა­ღაც 5 გა­მომ­ცემ­ლო­ბის და 50 ავ­ტო­რის გა­მო არ უნ­და მო­აკ­ლ­დეს ამ­ხე­ლა შე­ღა­ვა­თი ამ­დენ ოჯახს“ — ასე­თი გან­ცხა­დე­ბე­ბი და კო­მენ­ტა­რე­ბი ის­მო­და და იწე­რე­ბო­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის იმ ნა­წი­ლის­გან, ვი­საც უჭირ­და შვი­ლე­ბის­თ­ვის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის შე­ძე­ნა. სა­კა­მა­თოც მა­თი მხრი­დან ბევ­რი არა­ფე­რია, რად­გან სა­ჩუ­ქა­რი უდა­ვოდ მსუ­ყე და დღე­ვან­დელ სო­ცი­ა­ლურ ფონ­ზე სა­ჭი­როც კი იყო, მაგ­რამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ამ „მსუ­ყე სა­ჩუ­ქარ­მა“ მი­სი უშუ­ა­ლო შემ­ქ­მნე­ლე­ბის — გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აღ­შ­ფო­თე­ბა გა­მო­იწ­ვია, რა­დ­გან ისი­ნი და­ბეჭ­დ­ვის ეტა­პამ­დე მი­სუ­ლი წიგ­ნის გა­რე­შე დარ­ჩ­ნენ. უმე­ტე­სო­ბას კი, შემ­დ­გო­მი წლე­ბის მა­რა­გიც და­ბეჭ­დი­ლი დარ­ჩა და დღე­საც საწყო­ბებ­ში მა­კუ­ლა­ტუ­რად აწყ­ვია.
ვრცლად>>>
2013-10-31
ორი სა­უ­კუ­ნის შემ­დეგ...
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 25 ოქ­ტომ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს თე­ატ­რის, მუ­სი­კის, კი­ნო­სა და ქო­რე­ოგ­რა­ფი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო მუ­ზე­უმ­ში კულ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს მხარ­და­ჭე­რით, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მუ­ზე­უმ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ჳCჴმ-ის ეროვ­ნუ­ლი კო­მი­ტე­ტის თა­ნად­გო­მით, გი­ორ­გი ერის­თა­ვის 200 წლის­თა­ვი­სად­მი მიძღ­ვ­ნი­ლი გრან­დი­ო­ზუ­ლი გა­მო­ფე­ნა გა­იხ­ს­ნა — გა­მო­ფე­ნა მარ­თ­ლაც გრან­დი­ო­ზუ­ლია რო­გორც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბით, ისე მას­შ­ტა­ბი­თაც.  სა­სახ­ლეს მი­ახ­ლო­ე­ბულ სტუმ­რებს სპექ­ტაკლ „გაყ­რი­დან“  აჟ­ღე­რე­ბუ­ლი მუ­სი­კა უკ­ვე ამ­ც­ნობ­და, რომ წინ დი­დი სა­ნა­ხა­ო­ბა ელო­დათ. ეზო­ში და­მონ­ტა­ჟე­ბულ სცე­ნა­ზე კი გა­ა­ცოცხ­ლეს მუ­სი­კი­სა და დრა­მის თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბებ­მა  „გაყ­რი­დან“ სცე­ნე­ბი. სიმ­ბო­ლუ­რი იყო პირ­ვე­ლი რე­ა­ლის­ტუ­რი სპექ­ტაკ­ლის სცე­ნე­ბით იუბი­ლეს დაწყე­ბა,  სწო­რედ ამ ფრაგ­მენ­ტე­ბის ნახ­ვის შემ­დეგ იოლი მი­სახ­ვედ­რი გახ­და, თუ რამ მო­ხიბ­ლა ასე იმ­დ­რო­ინ­დე­ლი ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და რამ გა­მო­იწ­ვია, თა­ვის დრო­ზე, დი­დი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა. სპექ­ტაკ­ლი კულ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს მხარ­და­ჭე­რით აღ­დ­გა.
ვრცლად>>>
2013-10-31
ისევ არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ
მა­კა თაქ­თა­ქიშ­ვი­ლი 2012 წლის ოქ­ტომ­ბერ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ, გა­ზეთ „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ რე­დაქ­ცი­ას­თან ერ­თად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კულ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რით, ჩა­ა­ტა­რა კონ­კურ­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლე­ბის უფ­როს­კ­ლა­სელ­თათ­ვის — „გა­ი­გე მე­ტი შე­ნი კუთხის არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ“. კონ­კურ­სი მიზ­ნად ისა­ხავ­და არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ელე­მენ­ტე­ბის მო­ძი­ე­ბა­სა და წარ­მო­ჩე­ნას, მა­თი დაც­ვის საქ­მე­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ჩარ­თ­ვას. კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ას­ზე მეტ­მა სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლამ, გან­ხილ­ვის შე­დე­გად გა­მოვ­ლინ­და ათი სკო­ლის ოცი სა­უ­კე­თე­სო თე­მა. გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბი და­ჯილ­დოვ­დ­ნენ სი­გე­ლით „არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ქო­მა­გი“ და სა­სა­ჩუქ­რე წიგ­ნე­ბის კომ­პ­ლექ­ტით.
მიმ­დი­ნა­რე წლის ნო­ემ­ბერ­ში სა­ა­გენ­ტო და გა­ზე­თი „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა“ კვლავ გეგ­მა­ვენ ანა­ლო­გი­უ­რი კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბას თე­მა­ზე — „ტრა­დი­ცი­უ­ლი ხელ­საქ­მე და ხე­ლოს­ნო­ბა“.
ვრცლად>>>
2013-10-31
დღეს გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს, თუ ვინ იქ­ნე­ბი ხვალ
რუბრიკის სტუმარია
ზუ­რაბ მუ­რა­კაშ­ვი­ლი ესა­უბ­რა
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ზუ­რაბ, შენ შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი­დან და­ვიწყოთ. ვი­ცი, რომ საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და აქ­ტი­უ­რი მოს­წავ­ლე იყა­ვი
— თავ­და­პირ­ვე­ლად მსურს მად­ლო­ბა მო­გახ­სე­ნოთ ჩემ­და­მი გა­მო­ჩე­ნი­ლი ინ­ტე­რე­სის­თ­ვის. ვერ­ცხ­ლის მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე ქა­ლაქ გურ­ჯა­ა­ნის პირ­ვე­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლა. სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში აქ­ტი­ურ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ვი­ღებ­დი სხვა­დას­ხ­ვა კონ­კურ­სებ­სა და ოლიმ­პი­ა­დებ­ში, ვარ კონ­კურ­სის „სა­უ­კე­თე­სო მთარ­გ­მ­ნე­ლი 2006“ რუ­სუ­ლი და ინ­გ­ლი­სუ­რი სექ­ცი­ე­ბის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი.
სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, 2009 წელს, ჩა­ვა­ბა­რე გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბიზ­ნე­სი­სა და მარ­თ­ვის სკო­ლა­ში ქარ­თულ-ბრი­ტა­ნულ-უნ­გ­რულ პროგ­რა­მა­ზე (სა­ხელ­მ­წი­ფო გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბის შემ­დეგ მო­ვი­პო­ვე 70%-იანი სა­ხელ­მ­წი­ფო გრან­ტი, ამას და­ე­მა­ტა გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ში­და გრან­ტი, რო­მე­ლიც ანა­ლო­გი­უ­რია სა­ხელ­მ­წი­ფო გრან­ტი­სა და ჯამ­ში ჩემ მი­ერ მი­ღე­ბულ­მა გრან­ტ­მა შე­ად­გი­ნა ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი 3150 ლა­რი, ოთხი სას­წავ­ლო წლის მან­ძილ­ზე). პროგ­რა­მა მო­ი­ცავს სამ­წ­ლი­ან სწავ­ლე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ხო­ლო და­მამ­თავ­რე­ბელ მე­ოთხე
ვრცლად>>>
2013-10-24
მა­თე­მა­ტი­კა — მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვე­ბი
ია კუტალაძე
შეფასებისა და გა­მოცდების ერ­ოვ­ნული ცენ­ტ­რ­ი­ს
კვლევისა და საგნობრივი დე­პარტამენტის ხელმძღვანელი 2007 და 2011 წლებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლომ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვა­ში (TIMSS). ეს არის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე ფარ­თო­მას­შ­ტა­ბი­ა­ნი შე­და­რე­ბი­თი კვლე­ვა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N