გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2013-10-31
დღეს გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს, თუ ვინ იქ­ნე­ბი ხვალ
რუბრიკის სტუმარია
ზუ­რაბ მუ­რა­კაშ­ვი­ლი ესა­უბ­რა
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ზუ­რაბ, შენ შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი­დან და­ვიწყოთ. ვი­ცი, რომ საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და აქ­ტი­უ­რი მოს­წავ­ლე იყა­ვი
— თავ­და­პირ­ვე­ლად მსურს მად­ლო­ბა მო­გახ­სე­ნოთ ჩემ­და­მი გა­მო­ჩე­ნი­ლი ინ­ტე­რე­სის­თ­ვის. ვერ­ცხ­ლის მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე ქა­ლაქ გურ­ჯა­ა­ნის პირ­ვე­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლა. სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში აქ­ტი­ურ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ვი­ღებ­დი სხვა­დას­ხ­ვა კონ­კურ­სებ­სა და ოლიმ­პი­ა­დებ­ში, ვარ კონ­კურ­სის „სა­უ­კე­თე­სო მთარ­გ­მ­ნე­ლი 2006“ რუ­სუ­ლი და ინ­გ­ლი­სუ­რი სექ­ცი­ე­ბის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი.
სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, 2009 წელს, ჩა­ვა­ბა­რე გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბიზ­ნე­სი­სა და მარ­თ­ვის სკო­ლა­ში ქარ­თულ-ბრი­ტა­ნულ-უნ­გ­რულ პროგ­რა­მა­ზე (სა­ხელ­მ­წი­ფო გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბის შემ­დეგ მო­ვი­პო­ვე 70%-იანი სა­ხელ­მ­წი­ფო გრან­ტი, ამას და­ე­მა­ტა გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ში­და გრან­ტი, რო­მე­ლიც ანა­ლო­გი­უ­რია სა­ხელ­მ­წი­ფო გრან­ტი­სა და ჯამ­ში ჩემ მი­ერ მი­ღე­ბულ­მა გრან­ტ­მა შე­ად­გი­ნა ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი 3150 ლა­რი, ოთხი სას­წავ­ლო წლის მან­ძილ­ზე). პროგ­რა­მა მო­ი­ცავს სამ­წ­ლი­ან სწავ­ლე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ხო­ლო და­მამ­თავ­რე­ბელ მე­ოთხე
ვრცლად>>>
2013-10-24
მა­თე­მა­ტი­კა — მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვე­ბი
ია კუტალაძე
შეფასებისა და გა­მოცდების ერ­ოვ­ნული ცენ­ტ­რ­ი­ს
კვლევისა და საგნობრივი დე­პარტამენტის ხელმძღვანელი 2007 და 2011 წლებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლომ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვა­ში (TIMSS). ეს არის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე ფარ­თო­მას­შ­ტა­ბი­ა­ნი შე­და­რე­ბი­თი კვლე­ვა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში,
ვრცლად>>>
2013-10-23
ქმედითი ნაბიჯები მომავალშიც გაგრძელდება
გვესაუბრება ქე­თე­ვან ნატ­რი­აშ­ვი­ლი,  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის პირ­ვე­ლი მო­ად­გი­ლე — რა სა­ხის ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და კა­ნონ­ში „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“  და შე­მუ­შავ­და თუ არა პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი, რა­მაც უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს სის­ტე­მის გა­მარ­თუ­ლი მუ­შა­ო­ბა (პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შრო­მის ბა­ზარ­თან და­კავ­ში­რე­ბა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბის ზრდა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო „ჩი­ხე­ბის“  აღ­მოფხ­ვ­რა და ა.შ.)?
— მიმ­დი­ნა­რე წე­ლი ერ­თ­გ­ვა­რი გარ­და­მა­ვა­ლი წე­ლია პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს­თ­ვის. მიმ­დი­ნა­რე­ობს მზა­დე­ბა სის­ტე­მუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი­სათ­ვის, რაც  კო­ლე­ჯე­ბის მხრი­დან ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სის მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბას და პრო­ცეს­ში ჩარ­თ­ვას მო­ითხოვს. სწო­რედ ამი­ტომ, იმ კო­ლე­ჯებს, რომ­ლებ­საც ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­დათ ავ­ტო­რი­ზა­ცია წელს გა­ევ­ლოთ, მა­თი თხოვ­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე, ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბით ერ­თი წლით გა­და­უ­ვად­დათ. შე­სა­ბა­მი­სად, რო­გორც სა­ჯა­რო, ისე კერ­ძო პრო­ფე­სი­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცათ,  კარ­გად გა­ერ­კ­ვ­ნენ და­გეგ­მილ ცვლი­ლე­ბებ­ში და  მო­მა­ვა­ლი ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­ემ­ზა­დონ ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სი­სათ­ვის.
ვრცლად>>>
2013-10-23
განხორციელებული ცვლილებები და მიმდინარე ტენდენციები
ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლე დოქ­ტო­რან­ტუ­რის და­ფი­ნან­სე­ბის პრო­ექ­ტია.
 
სა­ხელ­მ­წი­ფო ასი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დოქ­ტო­რან­ტის სწავ­ლას და­ა­ფი­ნან­სებს. ამის­თ­ვის საკ­მა­ოდ სო­ლი­დუ­რი თან­ხაა გა­მო­ყო­ფი­ლი, ერ­თი დოქ­ტო­რან­ტის და­ფი­ნან­სე­ბა 21 ათა­სი ლა­რი ჯდე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ, პრო­ექ­ტის „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბა ღია მმარ­თ­ვე­ლო­ბის­თ­ვის“ ფარ­გ­ლებ­ში, ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თა და გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მა შე­ა­ჯა­მა. მას­მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ის პრო­ექ­ტე­ბი გა­აც­ნო, რო­მელ­თაც სა­ფუძ­ვე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლი­ლე­ბის­თა­ნა­ვე ჩა­ე­ყა­რა —
ვრცლად>>>
2013-10-17
აფხაზ მთავართა სათავეებიდან ომის შემდგომ თაობამდე
რუბრიკის სტუმარია ის­ტო­რი­ის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი, პრო­ფე­სო­რიგი­ორ­გი ან­ჩა­ბა­ძეა ფხაზ­თა უძ­ვე­ლე­სი ის­ტო­რი­უ­ლი გვა­რი ერ­თი თვალ­სა­ჩი­ნო აფხა­ზუ­რი ოჯა­ხის ისტო­რია მა­მა­ჩე­მის ბა­ბუა ტა­რას ან­ჩა­ბა­ძე, თა­ვის მა­მის მსგავ­სად, ოფი­ცე­რი იყო, რუ­სეთ-თურ­ქე­თი­სა და რუ­სეთ-იაპო­ნი­ის ომე­ბის მო­ნა­წი­ლე. სამ­ხედ­რო სამ­სა­ხუ­რი­დან გა­დად­გო­მის შემ­დეგ იყო სო­ხუ­მის სა­ქა­ლა­ქო მმარ­თ­ვე­ლო­ბის წევ­რი. ჰქონ­და აგ­რეთ­ვე დი­დი გა­ტა­ცე­ბა — ნა­დი­რო­ბა; მის სა­მო­ნა­დი­რეო თავ­გა­და­სავ­ლებს რუს­მა მწე­რალ­მა ევ­გე­ნი მარ­კოვ­მა მოთხ­რო­ბა მი­უძღ­ვ­ნა — „ერ­თი წე­ლი­წა­დი მთებ­ში“. პოდ­პოლ­კოვ­ნიკ ტა­რას ან­ჩა­ბა­ძეს, რო­გორც მა­მაც­სა და სა­ხელ­მოხ­ვე­ჭილ მო­ნა­დი­რეს, მო­იხ­სე­ნი­ებს კონ­ს­ტან­ტი­ნე მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნიც თა­ვის ცნო­ბილ წიგ­ნ­ში: „სო­ხუ­მი­სა და სო­ხუ­მის ოლ­ქის გზამ­კ­ვ­ლე­ვი“ (1913 წ.). ტა­რა­სი წერ­და აგ­რეთ­ვე სა­სიმ­ღე­რო კუპ­ლე­ტებ­სა და სა­ხუ­მა­რო ლექ­სებს რუ­სულ და მეგ­რულ ენებ­ზე.
ვრცლად>>>
2013-10-17
„და­ი­ნა­ხე უხი­ლა­ვი. დაგ­ვეხ­მა­რეთ ერ­თადდა­ვას­რუ­ლოთ ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბა“
ლა­ლი ჯე­ლა­ძემ ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბა 21-ე სა­უ­კუ­ნე­შიც აქ­ტუ­ა­ლურ თე­მად რჩე­ბა. ჩვენ­მა ქვე­ყა­ნამ, ბო­ლო წლებ­ში, პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გა ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. 2007 წელს ჩა­ტარ­და ეროვ­ნუ­ლი კვლე­ვა, რო­მელ­მაც გა­მო­ავ­ლი­ნა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სხვა­დას­ხ­ვა ფორ­მის ფი­ზი­კუ­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბა გან­ც­დი­ლი აქვს ბი­ჭე­ბის და გო­გო­ნე­ბის 80 პრო­ცენტს. ამ შე­დე­გებ­ზე რე­ა­გი­რე­ბი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით, 2010 წელს, მთავ­რო­ბამ გა­მოს­ცა ბრძა­ნე­ბა ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის მი­მარ­თ­ვი­ა­ნო­ბის და რე­ფე­რი­რე­ბის შე­სა­ხებ.
ვრცლად>>>
2013-10-03
გამოცდები — შედეგები, პრობლემები, მიზეზები
 დას­რულ­და 2013 წლის ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი და პე­და­გოგ­თა სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დე­ბი, რომ­ლებ­საც შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ატა­რებს. ისე­ვე რო­გორც გა­სულ წლებ­ში, ამ­ჯე­რა­დაც გა­მოც­დე­ბის შე­დე­გებს აჯა­მე­ბენ ცენ­ტ­რის საგ­ნობ­რი­ვი ჯგუ­ფე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბი.გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და
გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის
ფი­ზი­კის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი
გო­გი ჩე­ჩე­ლაშ­ვი­ლი
ვრცლად>>>
2013-10-03
სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბა — არა­მიმ­ზიდ­ვე­ლი რე­ა­ლო­ბა და პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი
სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბა ისე­თი­ვე თავ­სა­ტე­ხი რჩე­ბა ბა­ღის ასა­კის ბავ­შ­ვე­ბის მშობ­ლე­ბის­თ­ვის, რო­გორც სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის მშობ­ლე­ბის­თ­ვის. გა­მუდ­მე­ბუ­ლად ის­მის კითხ­ვე­ბი: სად მი­ვიყ­ვა­ნო ბავ­შ­ვი, რო­მე­ლი ბა­ღი სჯობს, კერ­ძო თუ სა­ხელ­მ­წი­ფო? ბუ­ნებ­რი­ვია, ამის მი­ზე­ზი სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის არა­საკ­მა­რი­სი ხა­რის­ხია, არა­სან­დო­ო­ბა, რომ მა­თი შვი­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა ად­რე­ულ ასაკ­ში სა­თა­ნა­დოდ ვერ იქ­ნე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი. მეს­მის მშობ­ლე­ბის, რად­გა­ნაც სა­ხელ­მ­წი­ფო ბა­ღე­ბი დღეს მარ­თ­ლაც ვერ უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბას, მათ მომ­ზა­დე­ბას სკო­ლის­თ­ვის.
ვრცლად>>>
2013-10-02
თუ მზად ვართ ვაღიაროთ პრობლემები, ყველაფერი გამოსწორდება
გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი მაია მი­მი­ნოშ­ვი­ლი — როგორ ჩა­ი­ა­რა ერ­თი­ან­მა ეროვ­ნულ­მა გა­მოც­დებ­მა და გა­ა­მარ­თ­ლა თუ არა რე­გის­ტ­რა­ცი­ის ახალ­მა მო­დელ­მა?
— პრო­ცე­დუ­რუ­ლად ყვე­ლა­ფერ­მა ძა­ლი­ან კარ­გად ჩა­ი­ა­რა, მი­ნი­მა­ლუ­რი ხარ­ვე­ზიც არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა. ბუ­ნებ­რი­ვია ვღე­ლავ­დით, რად­გან წელს ძა­ლი­ან ბევ­რი აპ­ლი­კან­ტი გვყავ­და — 42 000-მდე აბი­ტუ­რი­ენ­ტი, 10 000-მდე მა­გის­ტ­რო­ბის მსურ­ვე­ლი, ამ­დე­ნი­ვე სტუ­დენ­ტი, რომ­ლე­ბიც საგ­რან­ტო კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ და 21 000-მდე პე­და­გო­გი, სა­ერ­თო ჯამ­ში — 100 ათასამდე აპ­ლი­კან­ტი. რა თქმა უნ­და, ძა­ლი­ან კმა­ყო­ფი­ლი ვარ იმით, რომ ყვე­ლა­ფერ­მა კარ­გად ჩა­ი­ა­რა, ლო­ჯის­ტი­კის თვალ­საზ­რი­სით.
ვრცლად>>>
2013-09-26
ბატონიშვილისეული სამართლის უცნობი ხელნაწერი
„პირ­ვე­ლად­ვე ეს­რე ვთქვათ მო­სა­მარ­თ­ლე უნ­და იყოს დი­დად გამ­სინ­ჯა­ვი, მიმ­ხ­ვ­დო­მი, გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი, გო­ნე­ბა აუჩ­ქა­რე­ბუ­ლი, დაწყ­ნა­რე­ბუ­ლი, გამ­გო­ნე, სა­ჩივ­რის ყუ­რის­მ­გ­დე­ბე­ლი, გამ­სინ­ჯა­ვი, მომ­ჩივ­რის მომ­ხ­მა­რე, მომ­ც­დე­ლი, სხვი­სი მკითხ­ვე­ლი და ღვთის­მო­ში­ში“ — ასეთ ჰუ­მა­ნურ მო­სა­მარ­თ­ლეს ითხოვს ვახ­ტანგ ვჳ-ის სა­მარ­თ­ლის წიგ­ნის აქამ­დე უც­ნო­ბი ხელ­ნა­წე­რი ნუს­ხა, რო­მე­ლიც თით­ქოს დღე­ვან­დე­ლი დღი­დან გვე­სა­უბ­რე­ბა. აქამ­დე უც­ნო­ბი ხელ­ნა­წე­რი პო­ეტ­მა თე­მურ ჩა­ლა­ბაშ­ვილ­მა და მღვდელ­მა ზა­ქა­რია მა­ჩი­ტა­ძემ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­სახ­ლეს სა­ჩუ­ქა­რად გა­დას­ცეს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ვახ­ტანგ მე­ექ­ვ­სის სა­მარ­თ­ლის წიგ­ნის ას­ზე მე­ტი ხელ­ნა­წე­რი არ­სე­ბობს, ეს ნუს­ხა უნი­კა­ლუ­რია და იქ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მო­სა­მარ­თ­ლის მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი დღე­საც არ კარ­გავს აქ­ტუ­ა­ლო­ბას.
ვახტანგ ბატონიშვილის ბრძა­ნე­ბით შექ­მ­ნი­ლი სა­კო­დი­ფი­კა­ციო კო­მი­სი­ის მი­ერ, 1705-1708 წლებ­ში, შედ­გე­ნი­ლი კა­ნონ­თა კრე­ბუ­ლი შე­სა­ვალ­სა და შვიდ სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ძეგლს — სამართალი მოსესი, სამართალი ბერძნული, სამართალი სო­მ­ხუ­რი, სამართალი კათალიკოსთა, სამართალი მეფის გი­ორ­გი­სა, სამართალი აღბუღასი, სამართალი ბა­ტო­ნიშ­ვილის ვახ­ტან­გისა — შე­ი­ცავს. ვახ­ტანგ ვჳ-ის კა­ნო­ნე­ბი მა­ლე­ვე იქ­ცა მთელ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მოქ­მედ კა­ნონ­თა წიგ­ნად, უფ­რო მე­ტიც, ქარ­თუ­ლი სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი და სა­ერ­თოდ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ის­ტო­რი­ის დიდ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი წყა­რო გახ­და.
ბა­ტო­ნიშ­ვი­ლის სა­მარ­თ­ლის წიგნს, გა­სულ თვე­ში, უც­ნო­ბი ხელ­ნა­წე­რის სა­ხით, კი­დევ ერ­თი შე­ე­მა­ტა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, 1843 წელს მღვდელ პავ­ლე ჭე­დი­ას მი­ერ გა­და­წე­რი­ლი.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N