გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-09-28
თუ სკო­ლა­ში ეფექ­ტუ­რად არ მო­ვაწყ­ვეთ სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი, ბუ­ნებ­რი­ვია, უმაღ­ლეს­ში ძა­ლი­ან ბევ­რი პრობ­ლე­მა გვექ­ნე­ბა
მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­თან სა­უ­ბა­რი, ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­საწყის­ში, ჩვე­ნი გა­ზე­თის­თ­ვის ერ­თ­გ­ვარ ტრა­დი­ცი­ად იქ­ცა. შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან ერ­თად ვა­ფა­სებთ გა­მოც­დებს — ეროვ­ნულს, სა­ა­ტეს­ტა­ტო­სა თუ პე­და­გოგ­თა. წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სუ­რა­თი დი­დად არ იც­ვ­ლე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა ესეც ერ­თ­გ­ვარ ტენ­დენ­ცი­ად მი­ვიჩ­ნი­ოთ. არც წლე­ვან­დე­ლი სა­გა­მოც­დო ზაფხუ­ლი იყო რა­ი­მე­თი გა­მორ­ჩე­უ­ლი, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა მხო­ლოდ იმა­ში მდგო­მა­რე­ობ­და, რომ ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა იყო და სა­გა­მოც­დო ცი­ებ-ცხე­ლე­ბას ცხე­ლი ამინ­დე­ბიც და­ე­მა­ტა...
 
— რო­გო­რი იყო წლე­ვან­დე­ლი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი? წელს ოდ­ნავ, მაგ­რამ მა­ინც მე­ტი აბი­ტუ­რი­ენ­ტი გახ­და სტუ­დენ­ტი, შარ­შან­დელ­თან შე­და­რე­ბით...
ვრცლად>>>
2017-09-28
შრო­მით მიღ­წე­უ­ლი „სა­უ­კე­თე­სოს“ ტი­ტუ­ლი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე   წელს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში ჩა­ი­რიცხა 28 176 სტუ­დენ­ტი, 394-ით მე­ტი ვიდ­რე 2016 წელს, აქე­დან 10 598 სტუ­დენ­ტი და­ფი­ნან­ს­და, წი­ნა წელ­თან შე­და­რე­ბით 224-ით მე­ტი შე­უდ­გე­ბა სწავ­ლას.
უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე 4051 სტუ­დენ­ტი ჩა­ი­რიცხა, 100% გრან­ტით — 1009, 70%-იანი გრან­ტით 1457, 50%-იანი გრან­ტით — 4081. ქარ­თულ ენა­ში მომ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მა­ზე 673 აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლე­ნო­ვა­ნი და 373 სომ­ხუ­რე­ნო­ვა­ნი ახალ­გაზ­რ­და.
ვრცლად>>>
2017-07-06
არ­ქი­ფო სე­თუ­რის მხატ­ვ­რუ­ლი სა­ხის გა­აზ­რე­ბის­თ­ვის ჭა­ბუა ამი­რე­ჯი­ბის „და­თა თუ­თაშ­ხი­ას“ მი­ხედ­ვით
     ჭა­ბუა ამი­რე­ჯი­ბის რო­მა­ნი „და­თა თუ­თაშ­ხია“ მე-9 კლა­სის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო და მრავ­ლის­მ­თ­ქ­მე­ლი ეპი­ზო­დით (მო­სე ზამ­თა­რა­ძის ნა­ამ­ბო­ბი­დან), სა­ირ­მის ტყე­ში დატ­რი­ა­ლე­ბუ­ლი ამ­ბით, რო­მე­ლიც, ვფიქ­რობ, ძალ­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო მო­ნაკ­ვე­თია. არ­ქი­ფოს სა­ხის გარ­კ­ვე­ვი­სას მოს­წავ­ლე­ე­ბი არა­ერთ წი­ნა­აღ­მ­დე­გო­ბას აწყ­დე­ბი­ან, რის გა­მოც გა­დავ­წყ­ვი­ტე, მას­ში და­მე­ძებ­ნა მი­თო­სურ-ბიბ­ლი­უ­რი არ­ქე­ტი­პე­ბი.
რო­გორც აღ­ვ­ნიშ­ნე, ჭა­ბუა ამი­რე­ჯი­ბის რო­მა­ნი „და­თა თუ­თაშ­ხია“ ბიბ­ლი­უ­რი და მი­თო­სუ­რი პლას­ტე­ბის დამ­ტე­ვი ტექ­ს­ტია. მი­თო­სურ სი­უ­ჟეტს ბიბ­ლი­უ­რი არ­ქე­ტი­პე­ბი ენაც­ვ­ლე­ბა, რი­სი წყა­ლო­ბი­თაც ამ რო­მანს (და გან­სა­კუთ­რე­ბით ამ ეპი­ზოდს) გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა.
სა­ირ­მის ტყის ეპი­ზოდ­ში სე­თუ­რი — „პატ­რი­არ­ქა­ლუ­რი მა­მა“ —
ვრცლად>>>
2017-07-06
გან­სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბა — აკა­დე­მი­უ­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის რე­ცეპ­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში
უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი
გი­ორ­გი გა­ხე­ლა­ძე: სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც და მთელ მსოფ­ლი­ო­შიც, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ნო­მერ პირ­ვე­ლი გა­მოწ­ვე­ვა არის ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის ადეკ­ვა­ტუ­რი გა­მოც­დი­ლე­ბის და ცოდ­ნის შე­ძე­ნა — თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო ეს არის ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი ეპო­ქა დაჩ­ქა­რე­ბუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბით, გლო­ბა­ლუ­რი ეკო­ნო­მი­კით, პერ­სო­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი სივ­რ­ცე­ე­ბით. მარ­ტი­ვად რომ ვთქვათ, რაც დრო გა­დის, იმი­სათ­ვის, რომ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და რე­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნ­დეს ახალ­გაზ­რ­და, სჭირ­დე­ბა ძა­ლი­ან კონ­კ­რე­ტუ­ლი ცვა­ლე­ბა­დი პრო­ფე­სი­ე­ბის შეს­წავ­ლა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი და სო­ცი­ა­ლუ­რი მოქ­ნი­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა — სწავ­ლა მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ეს ნიშ­ნავს, რომ უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა, ერ­თი მხრივ, ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის დო­ნე­ზე, უნ­და იყოს სწავ­ლის მსწავ­ლე­ბე­ლი. უახ­ლო­ე­სი 30 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, არ­სე­ბი­თი და ფუნ­და­მენ­ტუ­რი იქ­ნე­ბა ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის ე.წ.
ვრცლად>>>
2017-07-06
„სავალდებულო მინიმუმი“ თუ „საოცნებო მაქსიმუმი“ — ლიტერატურის სწავლება სკოლებში

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი   30 ივ­ნისს თბი­ლი­სის კლა­სი­კურ გიმ­ნა­ზი­ა­ში ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბელ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ამ ჩა­ა­ტა­რა კონ­ფე­რენ­ცია თე­მა­ზე: „ლი­ტე­რა­ტუ­რის სწავ­ლე­ბა X-XII კლა­სებ­ში“. პე­და­გო­გებ­მა იმ­ს­ჯე­ლეს სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხუ­რის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მოქ­მე­დი სტან­დარ­ტის შე­სა­ხებ, გა­ნი­ხი­ლეს პრობ­ლე­მე­ბი: ლი­ტე­რა­ტუ­რის სწავ­ლე­ბის მიზ­ნის არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რო­ბა; საგ­ნობ­რი­ვი სტან­დარ­ტის სირ­თუ­ლე; სას­წავ­ლო პროგ­რა­მის­თ­ვის მხატ­ვ­რუ­ლი ტექ­ს­ტე­ბის შერ­ჩე­ვის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის ბუნ­დო­ვა­ნე­ბა; პროგ­რა­მის გა­დატ­ვირ­თუ­ლო­ბა; ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბის არა­საკ­მა­რი­სო­ბა და სხვ. ასო­ცი­ა­ცი­ის პო­ზი­ცია ამ პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაწყ­ვე­ტაა. „ჩვე­ნი აზ­რით, დროა, ლი­ტე­რა­ტუ­რა ქარ­თულ ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლებ­ში თა­ნა­მედ­რო­ვე პა­რა­დიგ­მის მი­ხედ­ვით ვას­წავ­ლოთ.
ვრცლად>>>
2017-06-29
რა პერ­ს­პექ­ტი­ვა აქვს არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში
    ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 22 ივ­ნისს, არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბის სა­კითხის აქ­ტუ­ა­ლი­ზა­ცი­ი­სა და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბი­სა და პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბის გან­ხილ­ვის მიზ­ნით, კონ­ფე­რენ­ცია ჩა­ტარ­და.
არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის (რომ­ლის მი­ღე­ბა სწავ­ლის ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს შე­უძ­ლია სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ან მათ მიღ­მა) მი­ზა­ნი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი სერ­ტი­ფი­კა­ტის ან დიპ­ლო­მის მი­ღე­ბა არ არის. თუმ­ცა, ამ ფორ­მატ­ში მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნი­სა და უნა­რე­ბის აღი­ა­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბის არ­სე­ბო­ბა ზრდის არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას რო­გორც და­საქ­მე­ბის­თ­ვის, ასე­ვე სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის­თ­ვის ფორ­მა­ლურ გა­რე­მო­ში და მას გან­სა­კუთ­რე­ბულ ად­გილს ანი­ჭებს მთე­ლი სი­ცოცხ­ლის მან­ძილ­ზე სწავ­ლის კონ­ტექ­ს­ტ­ში.
ვრცლად>>>
2017-06-29
ნი­კო­ლოზ რაჭ­ვე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში იუნი­სე­ფის ელ­ჩი გახ­და
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 26 ივ­ნისს, სა­გან­გე­ბო ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე, ნი­კო­ლოზ რაჭ­ველს, კომ­პო­ზი­ტორს, დი­რი­ჟორ­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი სიმ­ფო­ნი­უ­რი ორ­კეს­ტ­რის სამ­ხატ­ვ­რო ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (იუნი­სე­ფის) ელ­ჩის წო­დე­ბა მი­ე­ნი­ჭა. მის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლი და­ეთ­მო­ბა ად­ვო­კა­ტი­რე­ბას, შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვი­სა და ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის აღ­მოფხ­ვ­რის მიზ­ნით.
ვრცლად>>>
2017-06-29
გა­ლაკ­ტი­ო­ნი და თბი­ლი­სი
   მა­კა ყი­ფი­ა­ნი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი წიგ­ნე­ბის სახ­ლის „სა­ბა“ და „არ­ტა­რე­ას“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით, და­იწყო ახა­ლი პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც „ქა­ლა­ქი — ბიბ­ლი­ო­თე­კის“ ფარ­გ­ლებ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ პრო­ექ­ტი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს, სსიპ ბავ­შ­ვ­თა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ფონ­დის მხარ­და­ჭე­რით.
 პირ­ვე­ლი ტუ­რი — „გა­ლაკ­ტი­ო­ნი და თბი­ლი­სი“ — 24 ივ­ნისს გან­ხორ­ცი­ელ­და. გა­ლაკ­ტი­ო­ნის ხიდ­თან შეკ­რე­ბი­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, პო­ეტ რა­ტი ამაღ­ლო­ბელს შეხ­ვ­დ­ნენ და მას­თან ერ­თად,  გა­ლაკ­ტი­ო­ნის სახლ-მუ­ზე­უმს ეწ­ვივ­ნენ, სა­დაც ტუ­რის პირ­ვე­ლი მოწ­ვე­უ­ლი სტუ­მა­რი, იმავდროულად მასპინძელი, პო­ე­ტი ვახ­ტანგ ჯა­ვა­ხა­ძე ელო­დე­ბო­დათ. ახალ­გაზ­რ­დებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ,
ვრცლად>>>
2017-06-22
გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის წე­სი უფროსი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის დაწინაურებისთვის
  გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა, ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვამ
და­ამ­ტ­კი­ცა გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის წე­სი, რო­მე­ლიც უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ
გაკ­ვე­თი­ლის წარ­მარ­თ­ვის შე­მოწ­მე­ბის მიზ­ნით, გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრო­ცე­სებს აწეს­რი­გებს. მი­სი გავ­ლა მო­უ­წევს უფ­რო­სი კა­ტე­გო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბელს,
რო­მე­ლიც გა­დაწყ­ვეტს, გახ­დეს წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი.
გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში,
მას­წავ­ლე­ბე­ლი 4 კრე­დიტ­ქუ­ლას მი­ი­ღებს.
ვრცლად>>>
2017-06-22
გაკ­ვე­თი­ლის ხა­რის­ხი — გერ­მა­ნი­ის სკო­ლე­ბის უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტი
    გა­სულ კვი­რას, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის, ფსი­ქო­ლო­გი­ი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტ­მა ჰარ­ტ­მუტ მა­ი­ე­რის სა­ჯა­რო ლექ­ცია და­ა­ა­ნონ­სა, თე­მა­ზე: „სკო­ლის მმარ­თ­ვე­ლო­ბის რო­ლი ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ცეს­ში“. ჰარ­ტ­მუტ მა­ი­ე­რი ქა­ლაქ ლუდ­ვიგ­ს­ბურ­გის გოტ­ლი­ებ და­იმ­ლე­რის სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი, გე­ოგ­რა­ფი­ის, პო­ლი­ტი­კის და რე­ლი­გი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლია, ამის გარ­და, ის გე­ოგ­რა­ფი­ის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ავ­ტო­რია, რომ­ლე­ბი­თაც გერ­მა­ნი­ის ბევრ სკო­ლა­ში ის­წავ­ლე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­გა­ნი; იბა­რებს მო­მა­ვა­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო გა­მოც­დებს გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში, ეკო­ნო­მი­კა­ში, პო­ლი­ტი­კა­ში, ბი­ო­ლო­გი­ა­სა და პე­და­გო­გი­კის ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში; არის სკო­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი და მო­დუ­ლე­ბის ავ­ტო­რი, ტრე­ნე­რი; ამ­ზა­დებს სკო­ლებს ში­და და გა­რე შე­ფა­სე­ბის­თ­ვის. ასე­თი სა­ინ­ტე­რე­სო ბი­ოგ­რა­ფი­ის მქო­ნე რეს­პონ­დენ­ტი, ვფიქ­რობ, ჩვე­ნი გა­ზე­თის სპე­ცი­ფი­კუ­რი მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა. მი­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვი­ზი­ტის უმ­თავ­რე­სი მი­ზე­ზი თბი­ლი­სის 43-ე სა­ჯა­რო სკო­ლას­თან წა­მოწყე­ბუ­ლი გაც­ვ­ლი­თი პრო­ექ­ტია, რო­მე­ლიც სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის, სო­ფიო დე­და­ლა­მა­ზიშ­ვი­ლის შე­თა­ვა­ზე­ბით და­იწყო.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N