გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-06-22
გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის წე­სი უფროსი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის დაწინაურებისთვის
  გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა, ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვამ
და­ამ­ტ­კი­ცა გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის წე­სი, რო­მე­ლიც უფ­რო­სი მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ
გაკ­ვე­თი­ლის წარ­მარ­თ­ვის შე­მოწ­მე­ბის მიზ­ნით, გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პრო­ცე­სებს აწეს­რი­გებს. მი­სი გავ­ლა მო­უ­წევს უფ­რო­სი კა­ტე­გო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბელს,
რო­მე­ლიც გა­დაწყ­ვეტს, გახ­დეს წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი.
გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში,
მას­წავ­ლე­ბე­ლი 4 კრე­დიტ­ქუ­ლას მი­ი­ღებს.
ვრცლად>>>
2017-06-22
გაკ­ვე­თი­ლის ხა­რის­ხი — გერ­მა­ნი­ის სკო­ლე­ბის უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტი
    გა­სულ კვი­რას, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის, ფსი­ქო­ლო­გი­ი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დე­პარ­ტა­მენ­ტ­მა ჰარ­ტ­მუტ მა­ი­ე­რის სა­ჯა­რო ლექ­ცია და­ა­ა­ნონ­სა, თე­მა­ზე: „სკო­ლის მმარ­თ­ვე­ლო­ბის რო­ლი ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ცეს­ში“. ჰარ­ტ­მუტ მა­ი­ე­რი ქა­ლაქ ლუდ­ვიგ­ს­ბურ­გის გოტ­ლი­ებ და­იმ­ლე­რის სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი, გე­ოგ­რა­ფი­ის, პო­ლი­ტი­კის და რე­ლი­გი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლია, ამის გარ­და, ის გე­ოგ­რა­ფი­ის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ავ­ტო­რია, რომ­ლე­ბი­თაც გერ­მა­ნი­ის ბევრ სკო­ლა­ში ის­წავ­ლე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­გა­ნი; იბა­რებს მო­მა­ვა­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო გა­მოც­დებს გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში, ეკო­ნო­მი­კა­ში, პო­ლი­ტი­კა­ში, ბი­ო­ლო­გი­ა­სა და პე­და­გო­გი­კის ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში; არის სკო­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი და მო­დუ­ლე­ბის ავ­ტო­რი, ტრე­ნე­რი; ამ­ზა­დებს სკო­ლებს ში­და და გა­რე შე­ფა­სე­ბის­თ­ვის. ასე­თი სა­ინ­ტე­რე­სო ბი­ოგ­რა­ფი­ის მქო­ნე რეს­პონ­დენ­ტი, ვფიქ­რობ, ჩვე­ნი გა­ზე­თის სპე­ცი­ფი­კუ­რი მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა. მი­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვი­ზი­ტის უმ­თავ­რე­სი მი­ზე­ზი თბი­ლი­სის 43-ე სა­ჯა­რო სკო­ლას­თან წა­მოწყე­ბუ­ლი გაც­ვ­ლი­თი პრო­ექ­ტია, რო­მე­ლიც სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის, სო­ფიო დე­და­ლა­მა­ზიშ­ვი­ლის შე­თა­ვა­ზე­ბით და­იწყო.
ვრცლად>>>
2017-06-22
ცა თბი­ლი­სის თავ­ზე
  მა­კა ყი­ფი­ა­ნი „თი­ნა: რო­გორ ფიქ­რობ,  შეძ­ლებ­და ადა­მი­ა­ნი ამ ზღვის გა­და­ცურ­ვას?
გე­გა: თუ­კი მო­ინ­დო­მებს, შეძ­ლებს ყვე­ლა­ფერს.
თი­ნა: არა, მარ­თ­ლა გე­კითხე­ბი, მინ­და ვი­ცო­დე, აქვს თუ არა ადა­მი­ანს იმის უნა­რი, შა­ვი ზღვა რომ გა­და­ცუ­როს...
გე­გა: მე თუ გა­ვი­ქე­ცი, გა­მომ­ყ­ვე­ბი?
თი­ნა: ცურ­ვა რომ არ ვი­ცი, გე­გა?!
გე­გა: არც მე, საკ­მა­რი­სად კარ­გად, მაგ­რამ ჩვენ გავ­ფ­რინ­დე­ბით. ჩვენ გა­ვი­ტა­ცებთ თვით­მ­ფ­რი­ნავს, რო­მე­ლიც თბი­ლი­სი­დან ბა­თუმ­ში მიფ­რი­ნავს და ამე­რი­კულ სამ­ხედ­რო ბა­ზა­ზე თურ­ქეთ­ში დავ­ს­ვამთ. ჩვენ ავი­ტანთ იარაღს ბორ­დ­ზე და და­ვა­ში­ნებთ პი­ლოტს.
თი­ნა: ეს არის ის, რაც შენ გსურს?
გე­გა: მე გავ­ფ­რინ­დე­ბი, მაგ­რამ მხო­ლოდ შენ­თან ერ­თად!..“
ვრცლად>>>
2017-06-22
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის რე­ფორ­მი­რე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ
2011 წელს ჩა­ტარ­და სას­კო­ლო სის­ტე­მის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მას­შ­ტა­ბუ­რი და გახ­მა­უ­რე­ბუ­ლი კვლე­ვა, რო­მელ­მაც მსოფ­ლი­ოს 20-ზე მე­ტი ქვეყ­ნის სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი რე­ფორ­მე­ბის შე­დე­გე­ბი გა­ა­ა­ნა­ლი­ზა და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბიც შე­ი­მუ­შა­ვა.
ვრცლად>>>
2017-06-22
2017 წლის საგ­ნის გა­მოც­დის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტეს­ტი­რე­ბა­ში

და­საგ­რო­ვე­ბე­ლი აუცი­ლე­ბე­ლი ქუ­ლე­ბი:
აპ­ლი­კან­ტ­მა, იმის­თ­ვის, რომ საგ­ნის გა­მოც­დე­ბი ჩა­ეთ­ვა­ლოს წარ­მა­ტე­ბით დაძ­ლე­უ­ლად, უნ­და და­აგ­რო­ვოს მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლის 60%-ზე მე­ტი, კერ­ძოდ:
ა.ა) ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში (VII-XII კლა­სე­ბი) — 43 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ბ) მათ­ემა­ტი­კა­ში (VII-XII -კლა­სე­ბი) — 32 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.გ) გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში (VII-XII კლა­სე­ბი) — 36 ქუ­ლა და მე­ტი;
ვრცლად>>>
2017-06-15
რეკომენდაციები ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში კად­რე­ბის მარ­თ­ვის ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად
 სა­ხელ­მ­წი­ფო აუდი­ტის სამ­სა­ხურ­მა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა 2016 წლის ან­გა­რი­ში „ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში კად­რე­ბის მარ­თ­ვა“, რო­მე­ლიც აფა­სებ­და გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბი­სა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის კად­რე­ბის არ­სე­ბო­ბის მიზ­ნით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პროგ­რა­მე­ბის/ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბას და ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის მარ­თ­ვის მიზ­ნით გა­ტა­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბას:
• რამ­დე­ნად შე­ე­სა­ბა­მე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცია დად­გე­ნილ სტან­დარ­ტებს?
• რამ­დე­ნად უზ­რუნ­ველ­ყოფს არ­სე­ბუ­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბის მო­ზიდ­ვას?
• რამ­დე­ნად უზ­რუნ­ველ­ყოფს გა­ტა­რე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი კად­რის დე­ფი­ცი­ტის შემ­ცი­რე­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რე­გი­ო­ნებ­ში?
შემ­თხ­ვე­ვი­თი შერ­ჩე­ვის პრინ­ცი­პით გა­მო­ი­კითხა 134 ადა­მი­ა­ნი: 34 — მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლი პი­რი, რომ­ლებ­საც ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დათ საგ­ნის გა­მოც­და და 100 — მოქ­მე­დი მას­წავ­ლე­ბე­ლი. გა­მო­კითხ­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ დღეს­დღე­ო­ბით, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მის ერთ-ერთ მთა­ვარ პრობ­ლე­მად ისევ რჩე­ბა კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა, რაც გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სიმ­ცი­რე­სა და ახა­ლი კად­რე­ბის მო­ზიდ­ვის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბა­ში. სკო­ლებ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის თით­ქ­მის ნა­ხე­ვა­რი სა­პენ­სიო ასაკ­საა მიღ­წე­უ­ლი ან ამ ასაკს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი. 60 წლი­სა და უფ­რო­სი ასა­კის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის წი­ლი (20%) ევ­რო­პის სა­შუ­ა­ლო მაჩ­ვე­ნებ­ელ­ზე (6%) საგ­რ­ძ­ნობ­ლად მა­ღა­ლია. სა­ქარ­თ­ვე­ლო ასე­ვე გა­მო­ირ­ჩე­ვა ახალ­გაზ­რ­და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის და­ბა­ლი მაჩ­ვე­ნებ­ლით. 30 წლამ­დე ასა­კის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის წი­ლი 7%-ია, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად ჩა­მორ­ჩე­ბა ევ­რო­პის სა­შუ­ა­ლო მაჩ­ვე­ნე­ბელს — 12%-ს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­უ­თი­თებს იმ რის­კ­ზე, რომ უახ­ლო­ეს რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კად­რე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის წი­ნა­შე დად­გე­ბა.
აუდი­ტის დას­კ­ვ­ნის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი უჭი­რავს „აუდი­ტის მიგ­ნე­ბებს“, რო­მელ­თა შო­რის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნ­და „კად­რე­ბის კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბი“. წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი სწრა­ფად გავ­რ­ცელ­და პრე­სის, ტე­ლე­ვი­ზი­ის და უფ­რო აქ­ტი­უ­რად — სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით.
კად­რე­ბის კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბი
ვრცლად>>>
2017-06-15
სამოქალაქო ცნობიერებისა და უნარების დემონსტრირება
  ვაგ­რ­ძე­ლებთ სა­უ­ბარს ახალ ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ზე.
ჩვე­ნი სტუ­მა­რია ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის
დე­პარ­ტა­მენ­ტის სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტი 
შალ­ვა მეკ­რა­ვიშ­ვი­ლი.დღეს სა­ბა­ზო სა­ფე­ხურ­ზე სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის სწავ­ლე­ბის ახალ სტან­დარტს მი­მო­ვი­ხი­ლავთ, მის ძი­რი­თად სი­ახ­ლე­ებ­სა და ცვლი­ლე­ბებს, ასე­ვე მე­თო­დო­ლო­გი­ურ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს. — რა ცვლი­ლე­ბა შე­ე­ხო სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის სწავ­ლე­ბას?
ვრცლად>>>
2017-06-15
უსახელო ფრთამოტეხილი ანგელოზების სამყაროში

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი   2 ივ­ნისს, „წიგ­ნის სახ­ლ­ში ბახ­ტ­რი­ონ­ზე“, მხატ­ვ­რი­სა და მო­ქან­და­კის, ბე­სო კო­ბა­ხი­ძის ნა­მუ­შევ­რე­ბის პირ­ვე­ლი პერ­სო­ნა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნა გა­იხ­ს­ნა. ბე­სო კო­ბა­ხი­ძემ რა­ჭა­ში, ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის რა­ი­ო­ნის პირ­ვე­ლი სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა და­ამ­თავ­რა. სწავ­ლა მოსე თო­ი­ძის სა­ხე­ლო­ბის სამ­ხატ­ვ­რო სას­წავ­ლე­ბელ­ში გა­ნაგ­რ­ძო, შემ­დეგ კი თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო სამ­ხატ­ვ­რო აკა­დე­მია და­ამ­თავ­რა. მშობ­ლი­ურ რა­ჭა­ში დაბ­რუ­ნე­ბულ­მა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქმი­ა­ნო­ბა გა­ნაგ­რ­ძო. ამ­ჟა­მად, ბე­სო ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის სახ­ვი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის მუ­ზე­უმს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობს, სამ­სა­ხუ­რის შემ­დეგ კი, სახ­ლ­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი, თა­ვის პა­ტა­რა სა­ხე­ლოს­ნო­ში მოლ­ბერ­ტ­თან  აგ­რ­ძე­ლებს მუ­შა­ო­ბას.
ვრცლად>>>
2017-06-08
„ნაპ­რა­ლე­ბი“ სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა­ში
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, გა­ი­მარ­თა ორ­დღი­ა­ნი კონ­ფე­რენ­ცია — „სა­ხელ­მ­წი­ფო და სა­ერ­თა­შო­რი­სო შე­ფა­სე­ბა: სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი“. გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს, „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი-სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა“ (მCა) და „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის“ (მCC) მხარ­და­ჭე­რით გა­მარ­თუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ის მი­ზა­ნი იყო სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის გან­მ­საზღ­ვ­რელ პირ­თა ინ­ფორ­მი­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მა­თე­მა­ტი­კა­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ, ასე­ვე ფარ­თო დი­ა­ლო­გის ინი­ცი­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის ამაღ­ლე­ბი­სა და სწავ­ლის თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად.
ვრცლად>>>
2017-06-08
მო­მა­ვა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა­შია

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე კო­ა­ლი­ცი­ამ „განათ­ლე­ბა ყვე­ლას­თ­ვის — სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა „მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მარ­თა, რო­მე­ლიც 2017 წლის  13 მა­ისს და­წეს­და.  ინი­ცი­ა­ტი­ვა პირ­ვე­ლად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ი­სა­კენ მი­მარ­თუ­ლი გლო­ბა­ლუ­რი კამ­პა­ნი­ის „The Global Teacher Prize“ ნა­წი­ლია.
„მო­მა­ვა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა­შია“ — ეს ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს კამ­პა­ნი­ის სლო­გა­ნია და, ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის აზ­რით, ზუს­ტად გა­მო­ხა­ტავს იმ მი­ზანს, რო­მე­ლიც ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვას და­უ­სა­ხეს. „ჩვენ გვჯე­რა, რომ მო­მა­ვა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა­შია და ვფიქ­რობთ, ამ მო­მავ­ლის გა­სა­ღე­ბი ხელ­ში მას­წავ­ლებ­ლებს უჭი­რავთ  — გვითხ­რა ირი­ნა ხან­თა­ძემ,  კო­ა­ლი­ცი­ის დი­რექ­ტორ­მა, — შე­სა­ბა­მი­სად, რამ­დე­ნა­დაც და­ვა­ფა­სებთ ამ პრო­ფე­სი­ას, ხელს შე­ვუწყობთ მის გან­ვი­თა­რე­ბას და ახალ­გაზ­რ­დე­ბის მო­ზიდ­ვას,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N