გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-11-30
აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვის მარ­თ­ვა ბავ­შ­ვებ­ში
ტერ­მი­ნი „აგ­რე­სია“ აერ­თი­ა­ნებს ქცე­ვა­თა მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ჯგუფს, რო­მე­ლიც სხვის­თ­ვის ან სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სათ­ვის ზი­ა­ნის მი­ყე­ნე­ბის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი. აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა მრა­ვალ­გ­ვა­რია და ის შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი იყოს რო­გორც მსუ­ბუ­ქი (მაგ, ხმა­მაღ­ლა სა­უ­ბა­რი), ასე­ვე უკი­დუ­რე­სად მწვა­ვე ფორ­მით (და­ნით ან სხვა სა­ხის იარა­ღით ზი­ა­ნის მი­ყე­ნე­ბა). აგ­რე­სი­ულ ქცე­ვას მი­ე­კუთ­ვ­ნე­ბა შემ­დე­გი მოქ­მე­დე­ბე­ბი: სა­კუ­თა­რი თა­ვის ან სხვე­ბის (თა­ნა­ტო­ლე­ბი, უფ­რო­სე­ბი, ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და სხვ.) და­ზი­ა­ნე­ბა (ხე­ლის ან ფე­ხის ჩარ­ტყ­მით, ნივ­თე­ბის სრო­ლით), ვერ­ბა­ლუ­რი მუ­ქა­რა, ჟეს­ტუ­რი მუ­ქა­რა, ტან­ტ­რუ­მი (ალ­ბათ, შეს­წ­რე­ბი­ხართ სი­ტუ­ა­ცი­ას, რო­დე­საც ბავ­შ­ვი ტი­რის, ყვი­რის, კი­ვის, ძირს წვე­ბა, ფე­ხებს აბა­კუ­ნებს... ამ მდგო­მა­რე­ო­ბას ეწო­დე­ბა ტან­ტ­რუ­მი), ასე­ვე სხვე­ბის ან სა­კუ­თა­რი ნივ­თე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბა. სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა უფ­რო მე­ტად ვლინ­დე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ლუ­რი დარ­ღ­ვე­ვე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვებ­ში. თუმ­ცა, ის ტი­პუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვებ­შიც გვხვდე­ბა. კვლე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა უფ­რო მე­ტად ვლინ­დე­ბა ვა­ჟებ­ში, ვიდ­რე გო­გო­ნებ­ში. აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვის გა­მოვ­ლე­ნა ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად მცირ­დე­ბა, თუმ­ცა კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი აჩ­ვე­ნებს, რომ აგ­რე­სი­უ­ლი ქცე­ვა სტა­ბი­ლუ­რი სა­ხით ვლინ­დე­ბა მოზ­რ­დი­ლო­ბა­შიც.
ვრცლად>>>
2017-11-30
მიმ­დი­ნა­რე წლის 7 ნო­ემ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­აქ­ტო დარ­ბაზ­ში, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის რუს­თ­ვე­ლო­ლო­გი­ის კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პე­და­გოგ­თა და მეც­ნი­ერ­თა თა­ვი­სუ­ფა­ლი პროფ­კავ­ში­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, პრო­ექ­ტის „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ ფარ­გ­ლებ­ში, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის 850 წლის და რე­ვაზ სი­რა­ძის სა­ხე­ლო­ბის რუს­თა­ვე­ლის კლუ­ბის და­არ­სე­ბის 5 წლის იუბი­ლე აღი­ნიშ­ნა სტუ­დენ­ტ­თა კონ­ფე­რენ­ცი­ით — „პავ­ლე ინ­გო­როყ­ვას რუს­თ­ვე­ლო­ლო­გი­უ­რი კონ­ცეფ­ცი­ე­ბი“. დღეს შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ ორ თე­მას: მეც­ნი­ე­რე­ბის რა­ინ­დი პავ­ლე ინ­გო­როყ­ვას პორ­ტ­რე­ტი­სათ­ვის გი­ორ­გი გო­გუა
გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მა­გის­ტ­რან­ტი
ვრცლად>>>
2017-11-30
მოუსმინეთ, დღეს „ბავშვები მართავენ“
„პროგ­რე­სის მი­უ­ხე­და­ვად, 180 მი­ლი­ო­ნი ბავ­შ­ვი უფ­რო არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო მო­მავ­ლის წი­ნა­შე დგას, ვიდ­რე მა­თი მშობ­ლე­ბი“ — ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი, 20 ნო­ემ­ბერს, ბავ­შ­ვ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით ავ­რ­ცე­ლებს. იუნი­სე­ფის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ანა­ლი­ზის მი­ხედ­ვით, გლო­ბა­ლუ­რი პროგ­რე­სის მი­უ­ხე­და­ვად, მსოფ­ლიო მას­შ­ტა­ბით, ყო­ვე­ლი მე­თორ­მე­ტე ბავ­შ­ვი ცხოვ­რობს ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც მი­სი მო­მავ­ლის პერ­ს­პექ­ტი­ვა უარე­სია, ვიდ­რე მი­სი მშობ­ლე­ბის. ამა­ვე ანა­ლი­ზის თა­ნახ­მად, 37 ქვე­ყა­ნა­ში მცხოვ­რე­ბი 180 მი­ლი­ო­ნი ბავ­შ­ვი, დღეს, უფ­რო მე­ტა­დაა გან­წი­რუ­ლი უკი­დუ­რე­სი სი­ღა­რი­ბის­თ­ვის, სკო­ლის მიღ­მა დარ­ჩე­ნის­თ­ვის თუ ძა­ლა­დობ­რი­ვი სიკ­ვ­დი­ლის­თ­ვის, ვიდ­რე იყ­ვ­ნენ ამა­ვე ქვეყ­ნებ­ში მცხოვ­რე­ბი ბავ­შ­ვე­ბი 20 წლის წინ.
ვრცლად>>>
2017-11-16
ილია და ქარ­თ­ვე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა
გია მურ­ღუ­ლია დღეს ყვე­ლა ლა­პა­რა­კობს ილი­ას გზა­ზე. ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს რომ ჰკითხოთ, ვინც ჩარ­თუ­ლია პო­ლი­ტი­კა­ში ან სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში, ყვე­ლა გეტყ­ვით, რომ ის არის ილი­ას გზის გამ­გ­რ­ძე­ლე­ბე­ლი, რაც მი­ა­ნიშ­ნებს ერთ მარ­ტივ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას, რომ ეს არ შე­იძ­ლე­ბა მარ­თა­ლი იყოს. იმ­დე­ნად გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბი­ან ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი თუ პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლე­ბი ერ­თ­მა­ნე­თის­გან, რომ შე­უძ­ლე­ბე­ლია ერ­თ­სა და იმა­ვე ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს ეყ­რ­დ­ნო­ბოდ­ნენ ან გა­მო­ხა­ტავ­დ­ნენ. ყვე­ლა ჩვენ­გან­მა, ალ­ბათ, სა­კუ­თარ თავს უნ­და და­უს­ვას კითხ­ვა — ვინ არის დღეს ჩვენ­თ­ვის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძე, რამ­დე­ნად კარ­გად ვიც­ნობთ მას? ეს ერ­თი. მე­ო­რე
ვრცლად>>>
2017-11-16
ენი­სა და მეტყ­ვე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დარ­ღ­ვე­ვა ბავ­შ­ვებ­ში
 
მეტყ­ვე­ლე­ბა არის ერთ-ერ­თი უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი ფუნ­ქ­ცია, რო­მე­ლიც გვაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, და­ვამ­ყა­როთ ეფექ­ტუ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია სხვა ადა­მი­ა­ნებ­თან. ენი­სა და მეტყ­ვე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა არის დრო­ში გან­ფე­ნი­ლი პრო­ცე­სი, რომ­ლის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პე­რი­ო­დია და­ბა­დე­ბი­დან 5 წლამ­დე ასა­კი. ბავ­შ­ვი იბა­დე­ბა თან­და­ყო­ლი­ლი უნა­რით იმი­სათ­ვის, რომ იმეტყ­ვე­ლოს, მაგ­რამ თუ და­ბა­დე­ბი­დან პირ­ვე­ლი ხუ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში აღ­მოჩ­ნ­დე­ბა ისეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, სა­დაც მეტყ­ვე­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის უკი­დუ­რე­სად არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო პი­რო­ბე­ბია, ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ამ უნარს პრაქ­ტი­კუ­ლად კარ­გავს. ამის მა­გა­ლი­თია ინ­დო­ეთ­ში მომ­ხ­და­რი შემ­თხ­ვე­ვა, რო­დე­საც იპო­ვეს ჯუნ­გ­ლებ­ში და­კარ­გუ­ლი ბავ­შ­ვი. მის­თ­ვის მეტყ­ვე­ლე­ბის სწავ­ლე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და იმის გა­მო, რომ უნა­რის გან­ვი­თა­რე­ბის სენ­სი­ტი­უ­რი პე­რი­ო­დი უკ­ვე გან­ვ­ლი­ლი იყო.
ვრცლად>>>
2017-11-15
სტანდარტში ასახული ადრეული და სკოლამდელი განათლება

დამ­ტ­კიც­და ად­რე­უ­ლი და სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის, მათ შო­რის სას­კო­ლო მზა­ო­ბის, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ხელ­მ­წი­ფო სტან­დარ­ტე­ბი. თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის სის­ტე­მა­ში წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაგ­რო­ვილ პრობ­ლე­მებს, ამ დო­კუ­მენ­ტის მი­ღე­ბა არა თუ დრო­უ­ლი, დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლიც კი არის. პრობ­ლე­მა მარ­თ­ლაც ბევ­რია, მათ შო­რის უპირ­ვე­ლე­სი, ალ­ბათ, მა­ინც ბა­ღებ­ში და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბა და ად­გი­ლე­ბის სიმ­ცი­რეა. ძა­ლი­ან ბევ­რი ბავ­შ­ვი რჩე­ბა ბაღს მიღ­მა და მათ­თ­ვის სტან­დარ­ტი, თუნ­დაც სა­უ­კე­თე­სო, ვე­რა­ფერს შეც­ვ­ლის. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ასე­ვე აღ­მ­ზ­რ­დელ -პე­და­გოგ­თა კვა­ლი­ფი­კა­ცია და ბა­ღებ­ში სპეც­მას­წავ­ლებ­ლის არ­სე­ბო­ბა. რამ­დე­ნად შეძ­ლებს ეს დო­კუ­მენ­ტი ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბის მი­ერ ვერ თუ არ გა­დაჭ­რი­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და ხომ არ დარ­ჩე­ბა ახ­ლად მი­ღე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი მხო­ლოდ ფურ­ცელ­ზე, ამას დრო დაგ­ვა­ნა­ხებს.
ვრცლად>>>
2017-11-15
„დე­და­ე­ნის“ ავ­ტო­რი იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლია!
ჩვენ ხელ­თა გვაქვს გა­ზეთ „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ პუბ­ლი­კა­ცია (26. ხ. 2017) „იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა — მა­რად ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვა“. სამ­წუ­ხა­როდ, ისე­თი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა იქ­მ­ნე­ბა, რომ იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა ეწი­რე­ბა კერ­ძო ინ­ტე­რე­სებს... პუბ­ლი­კა­ცი­ა­ში დას­მუ­ლი მთა­ვა­რი კითხ­ვა ეს არის: „რა და­ე­წე­როს იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დით შედ­გე­ნილ „დე­და­ე­ნას“ გა­რე­კან­ზე: ავ­ტო­რი — იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი თუ „შედ­გე­ნი­ლია იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მი­ხედ­ვით“.
ვრცლად>>>
2017-11-09
2018 წლის ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი ცვლი­ლე­ბე­ბი
  6 ნო­ემ­ბერს, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­მა მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს 2018 წლის გა­მოც­დებ­ზე და­გეგ­მი­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი გა­აც­ნო.
ძი­რი­თა­დი სი­ახ­ლე ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ტესტს შე­ე­ხე­ბა — გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად იც­ვ­ლე­ბა ტეს­ტის სტრუქ­ტუ­რა. ცვლი­ლე­ბა მხო­ლოდ ვერ­ბა­ლურ ნა­წილს შე­ე­ხე­ბა. უც­ვ­ლე­ლი რჩე­ბა სა­გა­მოც­დო დრო (1 სა­ა­თი და 35 წუ­თი) და შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მა, ტეს­ტის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლა ისევ 80-ია.
ვრცლად>>>
2017-11-09
21-ე სა­უ­კუ­ნის ქარ­თუ­ლი სკო­ლის მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი

2017 წლის 15 მარტს ეს­ტო­ნე­თის მთავ­რო­ბა­სა და გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონდს შო­რის ხე­ლი მო­ე­წე­რა ურ­თი­ერ­თ­გა­გე­ბის მე­მო­რან­დუმს სამ­წ­ლი­ა­ნი პროგ­რა­მის დაწყე­ბის შე­სა­ხებ, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ნათ­ლე­ბის ეროვ­ნუ­ლი სის­ტე­მის ხა­რის­ხი­სა და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რო­ბის გა­საზ­რ­დე­ლად.
ეს­ტო­ნე­თის მთავ­რო­ბა და გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი დახ­მა­რე­ბას გა­უ­წე­ვენ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს სკო­ლამ­დე­ლი და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში — მას­წავ­ლე­ბელ­თა კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი სა­მუ­შაო ძა­ლის მომ­ზა­დე­ბა­ში, ეროვ­ნულ დო­ნე­ზე, ბავ­შ­ვე­ბის ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, და ისე­თი სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა­ში, რო­მე­ლიც ხელს შე­უწყობს ბავ­შ­ვე­ბის მა­ღალ აკა­დე­მი­ურ მოს­წ­რე­ბას.
ვრცლად>>>
2017-11-09
იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის „დე­და ენა“ თა­ნა­მედ­რო­ვე სკო­ლა­ში
„დე­და ენამ“, რომ­ლის შექ­მ­ნას იაკობ გო­გე­ბაშ­ვილ­მა რამ­დე­ნი­მე ათე­უ­ლი წე­ლი შე­ა­ლია, სა­ბო­ლოო სა­ხე 1912 წლის გა­მო­ცე­მი­სათ­ვის მი­ი­ღო (ანუ 36 წლის შემ­დეგ მი­სი პირ­ვე­ლი გა­მო­ცე­მი­დან) და მომ­დევ­ნო რამ­დე­ნი­მე წლის გან­მავ­ლო­ბა­შიც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბო­და სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით იგი სხვა წიგ­ნე­ბით ჩა­ნაც­ვ­ლ­და, თუმ­ცა სა­მარ­თ­ლი­ა­ნად მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ მის ბა­ზა­ზე, გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დის მი­ხედ­ვით მომ­ზად­და ვა­ლე­რი­ან რა­მიშ­ვი­ლის „დე­და ენა“, რო­მე­ლიც ე.წ. საბ­ჭო­თა პე­რი­ოდ­ში ათ­წ­ლე­უ­ლე­ბის მან­ძილ­ზე წე­რა-კითხ­ვის სწავ­ლე­ბის ერ­თა­დერ­თი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო იყო სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის „დე­და ენას“,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N