გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2012-02-22
„ქარ­თუ­ლი ლუვ­რის“ ჯან­სა­ღი ამ­ბი­ცია
ესა­უბ­რა ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 

თბი­ლის­ში, კარ­გა­რე­თე­ლის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე „სიყ­ვა­რუ­ლის სა­სახ­ლის“ მოჩ­ვე­ნე­ბა­ზე ამ ბო­ლო დროს აქ­ტი­უ­რად ალა­პა­რაკ­დ­ნენ — აქ თურ­მე ღამ­ღა­მო­ბით ქა­ლის ლანდს ხე­დავ­დ­ნენ და მი­სი მომ­ხიბ­ლა­ვი კის­კი­სი ეს­მო­დათ...  რაც, ბუ­ნებ­რი­ვია, ისე­დაც მომ­ხიბ­ვ­ლელ შე­ნო­ბას კი­დევ უფ­რო მიმ­ზიდ­ველს ხდის. თუმ­ცა, სა­სახ­ლი­სად­მი გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი ინ­ტე­რე­სი, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, მხო­ლოდ მოჩ­ვე­ნე­ბას არ უკავ­შირ­დე­ბა. ბო­ლო რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, „ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­სახ­ლემ“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას  არა­ერ­თი გა­მო­ფე­ნი­თა თუ პრო­ექ­ტით შე­ახ­სე­ნა თა­ვი. „სიყ­ვა­რუ­ლის სა­სახ­ლე“  1895 წელს პრინც ოლ­დენ­ბურგს ქარ­თ­ვე­ლი სატ­რ­ფოს­თ­ვის, აგ­რა­ფი­ნა ჯა­ფა­რი­ძის­თ­ვის  სიყ­ვა­რუ­ლის უკ­ვ­დავ­სა­ყო­ფად აუშე­ნე­ბია. აქ, გა­სულ სა­უ­კუ­ნე­ში, 1927 წელს,  და­ვით არ­სე­ნიშ­ვი­ლის მი­ერ და­არ­სე­ბულ­მა „ხე­ლო­ვ­­ნე­ბის სა­სახ­ლემ“ და­ი­დო ბი­ნა. თბი­ლის­ში შე­მორ­ჩე­ნი­ლი ერ­თა­დერ­თი ის­ლა­მუ­რი გო­თი­კის შე­ნო­ბა გა­ნად­გუ­რე­ბის პი­რას იყო მი­სუ­ლი. ამ უნი­კა­ლუ­რი არ­ქი­ტექ­ტუ­რი­სა და ის­ტო­რი­ის მქო­ნე შე­ნო­ბის რეს­ტავ­რა­ცია, კულ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტ­რო­სა და მე­რი­ის თა­ნად­გო­მით,  2009 წლი­დან, და­იწყო და მუ­ზე­უ­მი სრულ გა­ნად­გუ­რე­ბას გა­დარ­ჩა.
ვრცლად>>>
2012-02-22
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კე­რე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის ის­ტო­რია სე­ნა­კის რა­ი­ო­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე
ძვე­ლი სე­ნა­კი ის­ტო­რი­უ­ლად აღ­მო­სავ­ლეთ სა­მეგ­რე­ლოს ერთ-ერთ წამ­ყ­ვან ეკო­ნო­მი­კურ და კულ­ტუ­რულ და­ბას წარ­მო­ად­გენ­და. აქ გზაჯ­ვა­რე­დინს ქმნი­და არ­გუ­ე­თი­დან კლი­სო­რი­სა­კენ და ფო­თი­დან მარ­ტ­ვი­ლი­სა­კენ მი­მა­ვა­ლი გზე­ბი. ად­გი­ლობ­რივ მკვიდ­რ­თა გად­მო­ცე­მით, ბე­რებს ეკ­ლე­სი­ას­თან ახ­ლოს პა­ტა­რა სახ­ლა­კე­ბი (ქო­ხე­ბი) და სა­მარ­ტ­ვი­ლო ოთა­ხე­ბი ჰქონ­დათ, აქ­ვე იყო სტუ­მარ­თა მო­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ქო­ხე­ბი (სულ­ხან-სა­ბას გან­მარ­ტე­ბით სე­ნა­კი პა­ტა­რა სახ­ლაკს ნიშ­ნავს). მი­აჩ­ნი­ათ, რომ აქე­დან წარ­მო­იშ­ვა სა­ხელ­წო­დე­ბა „სე­ნა­კი“.
და­ბის ძი­რი სა­ხელ­წო­დე­ბა სწო­რედ სე­ნა­კია, მაგ­რამ ეპი­თე­ტი „ძვე­ლი“ მას შემ­დეგ გაჩ­ნ­და, რო­ცა სო­ფელ თეკ­ლა­თის ტე­რი­ტო­რი­აზე, ახა­ლი ქა­ლა­ქუ­რი სტი­ლის და­სახ­ლე­ბა, სა­ხელ­წო­დე­ბით „ახა­ლი სე­ნა­კი“ აღ­მო­ცენ­და. ახა­ლი სე­ნა­კის ქა­ლა­ქად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას ხე­ლი შე­უწყო ფო­თი-თბი­ლი­სის რკი­ნიგ­ზის გაყ­ვა­ნამ და ამ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე რკი­ნიგ­ზის სად­გუ­რის აშე­ნე­ბამ.
ძველ სე­ნაკს დიდ­ხანს არ და­უ­კარ­გავს თა­ვი­სი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა, მაგ­რამ ახა­ლი სე­ნა­კი უფ­რო პრი­ვი­ლე­გი­რე­ბუ­ლი გახ­და. რუ­სულ მმარ­თ­ვე­ლო­ბას­თან ერ­თად გად­მო­ვი­და სხვა სამ­სა­ხუ­რე­ბი. 1921 წელს ახალ სე­ნაკს ქა­ლა­ქის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა. დრო­თა ვი­თა­რე­ბა­ში ხმა­რე­ბი­დან ამო­ვარ­და სიტყ­ვა ახა­ლი და დღეს იწო­დე­ბა სე­ნა­კად.
ვრცლად>>>
2012-02-22
არ შეუშინდეთ რისკს და წაგებას
„გლობალური ლიდერის“ ამერიკული დღიურები
ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ნი­ნუ­ცა, მე-12 კლა­სი­დან სას­წავ­ლებ­ლად ამე­რი­კა­ში გა­ემ­გ­ზავ­რე, რო­გორ მოხ­ვ­დი GHSEP პროგ­რა­მა­ში, მი­ამ­ბე, ამ პროგ­რა­მის შე­სა­ხებ...
— და­ვამ­თავ­რე თბი­ლი­სის ¹55 სა­ჯა­რო სკო­ლა, ვერ­ცხ­ლის მე­დალ­ზე. მე-12 კლა­სი ამე­რი­კა­ში, ჯორ­ჯი­ის შტა­ტის ქა­ლაქ ტიფ­ტონ­ში გა­ვი­ა­რე. ყვე­ლა­ფე­რი 15-წუ­თი­ა­ნი ტეს­ტი­რე­ბით და­იწყო, და­ახ­ლო­ე­ბით 7 თვე­ში კი, ვა­შინ­გ­ტო­ნის აერო­პორ­ტ­ში ვი­ყა­ვი. ალ­ბათ, გა­ინ­ტე­რე­სებთ რო­გორ მოვ­ხ­ვ­დი „ერ­თხელ ამე­რი­კა­ში“.
უკ­ვე მე­ო­ცე წე­ლია, რაც მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა FLEX შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს ქარ­თ­ველ მოს­წავ­ლე­ებს, ის­წავ­ლონ ამე­რი­კულ სკო­ლებ­ში. პროგ­რა­მას აფი­ნან­სებს ამე­რი­კის მთავ­რო­ბა და ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბას უწევს „სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის ამე­რი­კუ­ლი საბ­ჭო­ე­ბი“. ...
ვრცლად>>>
2012-02-08
მამასთან შეხვედრის ნატვრაში გალეული ბავშვობა
საბ­ჭო­თა იმ­პე­რია ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ სპობ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს თვით­მ­ყო­ფა­დო­ბას: გა­ა­უქ­მა ქარ­თუ­ლი ეკ­ლე­სი­ის ავ­ტო­კე­ფა­ლია; ქარ­თუ­ლი წირ­ვა-ლოც­ვა რუ­სუ­ლით შე­იც­ვა­ლა; გა­ი­ძარ­ც­ვა სა­ეკ­ლე­სიო სიწ­მინ­დე­ე­ბი, გა­ნად­გურ­და ძეგ­ლე­ბი; რუ­სუ­ლი ენა დამ­კ­ვიდ­რ­და მმარ­თ­ვე­ლო­ბის ორ­გა­ნო­ებ­ში, სა­სა­მარ­თ­ლო­ებ­ში, სას­წავ­ლებ­ლებ­ში; გან­გებ აღ­ვი­ვებ­დ­ნენ ეთ­ნი­კურ შუღლს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მცხოვ­რებ ხალ­ხ­თა შო­რის; რუ­სეთ­ში გა­და­ა­სახ­ლეს ბევ­რი გა­მო­ჩე­ნი­ლი მა­მუ­ლიშ­ვი­ლი, ვინც ხმა აიმაღ­ლა იმ­პე­რი­ის პო­ლი­ტი­კის წი­ნა­აღ­მ­დეგ. სწო­რედ ერთ-ერ­თი ასე­თი გა­მორ­ჩე­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბა იყო გრი­გოლ ლორ­თ­ქი­ფა­ნი­ძე, რო­მელ­საც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი რო­ლი მი­უძღ­ვის და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პო­ლი­ტი­კურ ცხოვ­რე­ბა­ში. მი­სი ცხოვ­რე­ბა, მოღ­ვა­წე­ო­ბა და ის მძი­მე ხვედ­რი, რო­მე­ლიც სა­პა­ტიმ­რო­ებ­სა და გა­და­სახ­ლე­ბა­ში ერ­გო, საბ­ჭო­თა პე­რი­ოდ­ში ბნე­ლით იყო მო­ცუ­ლი. საბ­ჭო­თა ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფი­ა­ში მი­სი პი­როვ­ნე­ბა შე­უმ­ჩ­ნე­ვე­ლი იყო ან შეგ­ნე­ბუ­ლად გვერ­დავ­ლი­ლი. ტა­ბუ­და­დე­ბულ­მა სა­ო­ჯა­ხო არ­ქივ­მა, რო­მე­ლიც მრა­ვა­ლი წე­ლი სა­ი­დუმ­ლოდ, ერთ პა­ტა­რა თვით­ნა­კეთ ჩე­მო­დან­ში ინა­ხე­ბო­და, მრა­ვა­ლი წლის შემ­დეგ ბევრ კითხ­ვას გას­ცა პა­სუ­ხი. გრი­გოლ ლორ­თ­ქი­ფა­ნი­ძის ღვაწ­ლის, მოღ­ვა­წე­ო­ბი­სა და ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ მი­სი შვი­ლი, ტექ­ნი­კის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა კან­დი­და­ტი, ბა­ტო­ნი თე­ი­მუ­რაზ ლორ­თ­ქი­ფა­ნი­ძე გვი­ამ­ბობს.
ვრცლად>>>
2012-02-08
განვითარებისა და სწავლის თეორიები
ჯე­რომ ბრუ­ნე­რი 1915
ჯე­რომ სე­ი­მურ ბრუ­ნე­რი — ამე­რი­კე­ლი ფსი­ქო­ლო­გი, კოგ­ნი­ტუ­რი ფსი­ქო­ლო­გი­ის ერთ-ერ­თი თვალ­სა­ჩი­ნო წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი. 1952-72 წლებ­ში იყო ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი, 1972-1980 წლებ­ში კი — ოქ­ს­ფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი. მი­სი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სწავ­ლის თე­ო­რია კონ­ს­ტ­რუქ­ტი­ვიზ­მის პრინ­ცი­პებს ეფუძ­ნე­ბა. ბრუ­ნე­რის მი­ხედ­ვით, სწავ­ლა აქ­ტი­უ­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ცე­სია, რო­დე­საც ბავ­შ­ვი, თა­ვი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, ახა­ლი ცოდ­ნის კონ­ს­ტ­რუ­ი­რე­ბას ახ­დენს. ამ თვალ­საზ­რი­სით, ცოდ­ნაც პრო­ცე­სია და არა პრო­დუქ­ტი. მის თე­ო­რი­ა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა ლ. ვი­გოტ­ს­კის იდე­ებ­მა.
ბრუ­ნე­რის აღ­მო­ჩე­ნე­ბით სწავ­ლის თე­ო­რია კოგ­ნი­ტურ თე­ო­რი­ებს მი­ე­კუთ­ვ­ნე­ბა. კოგ­ნი­ტუ­რი თე­ო­რი­ე­ბის მი­ზა­ნი შე­მეც­ნე­ბი­თი პრო­ცე­სე­ბის (გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა, პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა, ანა­ლი­ზი, სინ­თე­ზი, შე­ფა­სე­ბა, და­მახ­სოვ­რე­ბა) სტრუქ­ტუ­რი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მე­ქა­ნიზ­მე­ბის აღ­წე­რაა. ზო­გი­ერ­თი კოგ­ნი­ტუ­რი თე­ო­რია გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია გა­ნათ­ლე­ბი­სათ­ვის, რად­გან ნა­თელ და თვალ­სა­ჩი­ნო პე­და­გო­გი­ურ მე­თო­დებ­სა და მო­დე­ლებს გვთა­ვა­ზობს.
კოგ­ნი­ტუ­რი ფსი­ქო­ლო­გია იკ­ვ­ლევს, რო­გორ იღებს მოს­წავ­ლე ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მო­დან, რო­გორ ახ­დენს ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ის ორ­გა­ნი­ზე­ბა­სა და ინ­ტერ­პ­რე­ტა­ცი­ას, რო­გორ იყე­ნებს ცოდ­ნას.
ვრცლად>>>
2011-12-21
განვითარებისა და სწავლის თეორიები
ჯონ დიუი
(1859-1952)
ჯონ დიუი — ამე­რი­კე­ლი ფი­ლო­სო­ფო­სი, ფსი­ქო­ლო­გი და გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა­ტო­რი. დიუი ამე­რი­კუ­ლი პრაგ­მა­ტიზ­მის# წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი და ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტა­ლიზ­მის# ფუ­ძემ­დე­ბე­ლია. ის არის ავ­ტო­რი ცნო­ბი­ლი ნაშ­რო­მი­სა „დე­მოკ­რა­ტია და გა­ნათ­ლე­ბა“ (1916). დიუი თვლი­და, რომ კარ­გი გა­ნათ­ლე­ბა არის ის, რაც ეხ­მა­რე­ბა ადა­მი­ანს სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სათ­ვის სა­სარ­გებ­ლო წევ­რად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში. დი­უ­ის არ შე­უქ­მ­ნია სწავ­ლე­ბის თე­ო­რია, მაგ­რამ მის­მა შე­ხე­დუ­ლე­ბებ­მა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა გა­ნათ­ლე­ბის მიზ­ნი­სა და პრინ­ცი­პე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მებ­ზე.
დი­უ­ის მი­ხედ­ვით, გა­ნათ­ლე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი გა­მოც­დი­ლე­ბის თე­ო­რი­ას უნ­და ეყ­რ­დ­ნო­ბო­დეს. მი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბის თე­ო­რი­ა­ში ორი ცენ­ტ­რა­ლუ­რი ცნე­ბაა: 1. უწყ­ვე­ტო­ბა, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ადა­მი­ა­ნი და­ბა­დე­ბი­დან გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით სწავ­ლობს, ეს კი გავ­ლე­ნას ახ­დენს მის შემ­დ­გომ ქცე­ვა­ზე. უწყ­ვე­ტო­ბა გუ­ლის­ხ­მობს იმას, რომ წი­ნა გა­მოც­დი­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნის შემ­დ­გო­მი გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და ცოდ­ნის გან­მა­პი­რო­ბე­ბე­ლია.
2. ინ­ტე­რაქ­ცია აღ­წერს და ხსნის იმას, თუ რო­გორ ურ­თი­ერ­თ­ქ­მე­დებს წარ­სუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა აწ­მ­ყო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ზე ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­სა­მუ­შა­ვებ­ლად. დი­უ­ის ჰი­პო­თე­ზის მი­ხედ­ვით, ჩვე­ნი აწ­მ­ყო გა­მოც­დი­ლე­ბა წარ­სუ­ლი, შე­ნა­ხუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის ფუნ­ქ­ციაა, რო­მე­ლიც ზე­მოქ­მე­დებს მიმ­დი­ნა­რე სი­ტუ­ა­ცი­ა­ზე და ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი ხდე­ბა.
შე­სა­ბა­მი­სად, სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში მე­ტად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მოს­წავ­ლე­თა წარ­სუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის ცოდ­ნა და მი­სი და­კავ­ში­რე­ბა ახალ მა­სა­ლას­თან. ამ გზით მას­წავ­ლე­ბე­ლი აზ­რი­ანს და მოს­წავ­ლი­სათ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვანს ხდის ახალ ინ­ფორ­მა­ცი­ას და ამით ხელს უწყობს მის ეფექ­ტი­ან დას­წავ­ლას.
ვრცლად>>>
2011-12-21
განვითარებისა და სწავლის თეორიები
ლევ ვიგოტსკი
(1896-1934)
ლევ ვი­გოტ­ს­კი, რუ­სი ფსი­ქო­ლო­გი, მოს­კო­ვის ფსი­ქო­ლო­გი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის პრო­ფე­სო­რი. მი­სი და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია დე­ფექ­ტო­ლო­გი­ის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი მოს­კოვ­ში. ვი­გოტ­ს­კის ეკუთ­ვ­ნის უმაღ­ლე­სი ფსი­ქი­კუ­რი ფუნ­ქ­ცი­ე­ბის კულ­ტუ­რულ-ის­ტო­რი­უ­ლი თე­ო­რია, ასე­ვე, თა­ვის ტვინ­ში ფსი­ქი­კუ­რი ფუნ­ქ­ცი­ე­ბის სის­ტე­მუ­რი ლო­კა­ლი­ზა­ცი­ის თე­ო­რია. მან­ვე ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბის სო­ცი­ა­ლურ-კულ­ტუ­რუ­ლი თე­ო­რია. ვი­გოტ­ს­კიმ მის­ცა და­სა­ბა­მი მეტყ­ვე­ლე­ბი­სა და აზ­როვ­ნე­ბის ურ­თი­ერ­თ­მი­მარ­თე­ბის ექ­ს­პე­რი­მენ­ტულ კვლე­ვას გან­ვი­თა­რე­ბის ჭრილ­ში.
რად­გან ბავ­შ­ვი კონ­კ­რე­ტულ სო­ცი­ა­ლურ და კულ­ტუ­რულ გა­რე­მო­ში იბა­დე­ბა, მის ფსი­ქი­კურ გან­ვი­თა­რე­ბას გან­საზღ­ვ­რავს სო­ცი­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი და კულ­ტუ­რუ­ლი მო­ნა­პო­ვა­რი, მაგ., დამ­წერ­ლო­ბა, რიცხ­ვი­თი სის­ტე­მა და სხვ. შე­სა­ბა­მი­სად, ბავ­შ­ვის აზ­როვ­ნე­ბი­სა და, ზო­გა­დად, შე­მეც­ნე­ბი­თი (კოგ­ნი­ტუ­რი) სფე­როს გან­ვი­თა­რე­ბაც კონ­კ­რე­ტულ სო­ცი­ა­ლურ-კულ­ტუ­რულ გა­რე­მო­ში ხდე­ბა, ბავ­შ­ვი­სათ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი უფ­რო­სის (ავ­ტო­რი­ტე­ტის) სა­შუ­ა­ლე­ბით. ბავ­შ­ვის ფსი­ქი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის სო­ცი­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი წამ­ყ­ვან როლს ას­რუ­ლებს. ვი­გოტ­ს­კი ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში ყო­ველ ფსი­ქი­კურ ფუნ­ქ­ცი­ას ორ დო­ნე­ზე გა­ნი­ხი­ლავს: პირ­ვე­ლია სო­ცი­ა­ლურ-ინ­ტერ­ფ­სი­ქო­ლო­გი­უ­რი დო­ნე, რაც ნიშ­ნავს იმას, რომ ბავ­შ­ვის ფსი­ქი­კა სხვებ­თან სო­ცი­ა­ლურ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში ყა­ლიბ­დე­ბა; მე­ო­რეა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი დო­ნე – ინ­ტ­რაფ­სი­ქო­ლო­გი­უ­რი, ანუ ამ ეტაპ­ზე ბავ­შ­ვის გა­რე­მოს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა ში­და პლან­ზე გა­და­დის, რა­შიც წამ­ყ­ვან როლს მეტყ­ვე­ლე­ბა ას­რუ­ლებს.
ვი­გოტ­ს­კის თე­ო­რია ოთხ ძი­რი­თად პრინ­ციპს ეფუძ­ნე­ბა:
ვრცლად>>>
2011-12-21
რას ნიშნავს საქართველო ჩემთვის
სო­ხუ­მი­დან დაწყე­ბუ­ლი, ლტოლ­ვი­ლო­ბა და­მე­ბე­და!
აფხა­ზე­თის გა­ნათ­ლე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბის თა­ნამ­შ­რო­მელ­თა შემ­ცი­რე­ბის შემ­დეგ თბი­ლი­სის ¹44 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში და­ვიწყე მუ­შა­ო­ბა, ამ უკა­ნას­კ­ნე­ლის და­ხურ­ვის შემ­დეგ —კერ­ძო სკო­ლა „თა­მა­რი­ონ­ში“; აქაც არ გა­მი­მარ­თ­ლა: ისიც სხვა კერ­ძო სკო­ლას შე­უ­ერ­თ­და და კვლავ უად­გი­ლოდ აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი (თუმ­ცა სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა კი გა­ვი­ა­რე), ახ­ლა რუ­სულ კერ­ძო სკო­ლა­ში ვარ. ჩემ­თ­ვის მთა­ვა­რია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვი­ყო და თან სკო­ლა­ში, სხვას ყვე­ლა­ფერს ეშ­ვე­ლე­ბა!
ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა სხვა­დას­ხ­ვა ეროვ­ნე­ბი­სა და მრწამ­სის ბავ­შ­ვებ­თან მუ­შა­ო­ბა. ასე მგო­ნია, დი­დი მი­სია და­მე­კის­რა: ვას­წავ­ლო ქარ­თუ­ლი მათ და ამა­ვე დროს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო და მი­სი კულ­ტუ­რაც შე­ვაყ­ვა­რო. თუმ­ცა, ჩვენს ქვე­ყა­ნას თა­ვი­სი მა­გი­უ­რი ძა­ლა აქვს. ახ­ლა­ხან აკა­კი წე­რეთ­ლის „გან­თი­ა­დი“ გა­ვი­ა­რეთ IX კლას­ში და მოს­წავ­ლე­ებს კლას­ში­ვე და­სა­წე­რად მი­ვე­ცი თე­მა: „რას ნიშ­ნავს სა­ქარ­თ­ვე­ლო ჩემ­თ­ვის“. ძა­ლი­ან მო­მინ­და, ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი თქვენ­თ­ვი­საც წა­მე­კითხ­ვი­ნე­ბი­ნა, რა­თა კი­დევ ერ­თხელ მივ­მ­ხ­ვ­და­რი­ყა­ვით ყვე­ლა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მხო­ლოდ სიყ­ვა­რუ­ლი გა­და­არ­ჩენს, ის სიყ­ვა­რუ­ლი, ასე ძა­ლუ­მად რომ აქვს გამ­ჯ­და­რი ძვალ­სა და რბილ­ში აქ მცხოვ­რებ ყვე­ლა ეროვ­ნე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნელს.
აზა ქა­და­რია
სკო­ლა „ინ­ტე­ლექ­ტის“ ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი
ვრცლად>>>
2011-12-21
ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფია დროს­თან თა­მა­შია და მე ეს ძა­ლი­ან მომ­წონს
რუბ­რი­კის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუ­მა­რია ბრის­ტო­ლის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი გრი­გოლ გე­გე­ლია. 

— გრი­გოლ, ჩვე­ნი ინ­ტერ­ვიუ და­ვიწყოთ თა­ვი­დან — სას­წავ­ლებ­ლად გაემ­გ­ზავ­რე დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში. მი­ამ­ბე, რა­ტომ მი­ი­ღე ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა და რო­გორ ჩა­ი­რიცხე ბრის­ტო­ლის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში?
პირ­ველ რიგ­ში, გმად­ლობთ ინ­ტე­რე­სი­სათ­ვის. დი­ახ, ბრი­ტა­ნეთ­ში გა­მომ­გ­ზავ­რე­ბამ­დე, ათი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვსწავ­ლობ­დი თბი­ლი­სის მე­ო­რე გიმ­ნა­ზი­ა­ში (ამ­ჟა­მინ­დე­ლი 195-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა). რო­დის და­იწყო ყვე­ლა­ფე­რი? კარ­გი კითხ­ვაა. ზუს­ტად არ მახ­სოვს.
ინ­გ­ლის­ში სწავ­ლა ჩე­მი უდი­დე­სი ოც­ნე­ბა იყო — ინ­გ­ლი­სი ბავ­შ­ვო­ბი­დან უზო­მოდ მიყ­ვარ­და. უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად, ყვე­ლა­ფე­რი ალ­ბათ მა­შინ და­იწყო, რო­დე­საც კერ­ძო გა­რე­მო­ე­ბებ­მა სა­შუ­ა­ლე­ბა მომ­ცეს, უფ­რო რე­ა­ლუ­რად მე­ფიქ­რა ინ­გ­ლის­ში სწავ­ლის შე­სა­ხებ.
ამის შემ­დეგ, თით­ქ­მის მთე­ლი წე­ლი გა­ვა­ტა­რე კო­ლე­ჯე­ბის პრო­ფი­ლე­ბის შეს­წავ­ლა­ში: ვსტუმ­რობ­დი ათას­გ­ვარ ვებ­გ­ვერდს, რე­ი­ტინ­გებს და ა.შ. სა­ბო­ლო­ოდ, 2006 წელს, ლონ­დო­ნის ათამ­დე კო­ლეჯ­ში გა­ვი­ა­რე ინ­ტერ­ვიუ. ათი­ვემ მი­მი­ღო, თუმ­ცა აქე­დან ათი­ვე უფა­სო კო­ლე­ჯი იყო, ბრი­ტა­ნე­თის სა­ელ­ჩომ კი მკა­ფი­ოდ გან­მი­მარ­ტა, რომ არა­ევ­რო­კავ­ში­რელ სტუ­დენ­ტ­ზე სტუ­დენ­ტურ ვი­ზას მხო­ლოდ მა­შინ გას­ცემ­და, თუ სტუ­დენ­ტი სწავ­ლის გარ­კ­ვე­ულ სა­ფა­სურს იხ­დის. სა­ბო­ლო­ოდ, შე­და­რე­ბით იაფი­ან კო­ლეჯ­ზე შე­ვა­ჩე­რე ყუ­რადღე­ბა და იქ მო­ვეწყ­ვე. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ კო­ლეჯ­ში ქარ­თუ­ლი სკო­ლის შე­ფა­სე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, გა­სა­უბ­რე­ბი­სა და ტეს­ტი­რე­ბის შე­დე­გად მოვ­ხ­ვ­დი. გა­სა­ხა­რია, რომ ქარ­თუ­ლი სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის შე­ფა­სე­ბას ბრი­ტა­ნუ­ლი კო­ლე­ჯე­ბი აღი­ა­რე­ბენ.
ვრცლად>>>
2011-12-14
სასწავლო პროცესის ცენტრში მოსწავლე უნდა იდგეს
ლე­ი­ლა ქო­ჩო­რაშ­ვი­ლი
და­ი­ბა­და ყვა­რელ­ში, 1958 წლის 22 ოქ­ტომ­ბერს
გა­ნათ­ლე­ბა: 1975 წელს და­ამ­თავ­რა ყვარ­ლის ¹2 სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა.
1976-1981 წლებ­ში სწავ­ლობ­და თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფი­ზი­კის ფა­კულ­ტეტ­ზე.
სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა: 1981-84 წლებ­ში მუ­შა­ობ­და თბი­ლის­ში, სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვით ინ­ს­ტი­ტუტ­ში „მი­ო­ნი“, ინ­ჟი­ნერ-ტექ­ნო­ლო­გად.
1984 წლი­დან მუ­შა­ობს ყვარ­ლის ¹2 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, ფი­ზი­კის მას­წავ­ლებ­ლად.
2005 წელს და­ი­ნიშ­ნა დი­რექ­ტო­რის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­ს­რუ­ლებ­ლად.
2007 წლი­დან არ­ჩე­უ­ლი დი­რექ­ტო­რია.
ინ­ტე­რეს­თა სფე­რო: თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი

სკო­ლის შე­სა­ხებ
ყვარ­ლის ¹2 სა­ჯა­რო სკო­ლა არ­სე­ბო­ბის 74 წელს ით­ვ­ლის. ამ­ჟა­მად, სკო­ლა­ში 486 მოს­წავ­ლე სწავ­ლობს, რო­მელ­თაც ყვე­ლა პი­რო­ბა აქვთ შექ­მ­ნი­ლი იმი­სათ­ვის, რომ იყ­ვ­ნენ წარ­მა­ტე­ბულ­ნი. მოს­წავ­ლე­ებს, რო­მელ­თა საც­ხოვ­რე­ბე­ლიც რამ­დე­ნი­მე კი­ლო­მეტ­რით არის და­შო­რე­ბუ­ლი სკო­ლი­დან, სას­კო­ლო ავ­ტო­ბუ­სი ემ­სა­ხუ­რე­ბა. 2006 წელს, პროგ­რა­მა „იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის“ ფარ­გ­ლებ­ში, სას­კო­ლო შე­ნო­ბას სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია ჩა­უ­ტარ­და; სრუ­ლი­ად გა­ნახ­ლ­და სას­კო­ლო ინ­ვენ­ტა­რი, ბიბ­ლი­ო­თე­კა; ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი კლა­სი ინ­ტერ­ნეტ­ში ჩარ­თუ­ლი 40 კომ­პი­უ­ტე­რით, ტექ­ნი­კით აღ­ჭურ­ვი­ლი ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის კა­ბი­ნე­ტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა კა­ბი­ნე­ტი; სულ ახ­ლა­ხან სკო­ლა­ში გა­იხ­ს­ნა ჯე­ო­სე­ლის კლა­სი „წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მო­მავ­ლი­სათ­ვის“, რაც სი­ა­მა­ყის გრძნო­ბას­თან ერ­თად დიდ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა­საც გვა­კის­რებს ყვე­ლა მე­ო­რეს­კო­ლელს.
სკო­ლა ბრენ­დი­რე­ბუ­ლია, 8 ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის მფლო­ბე­ლი. გა­სულ სას­წავ­ლო წელს, სა­ერ­თო შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით, წარ­მა­ტე­ბულ 20 სკო­ლას შო­რის მოვ­ხ­ვ­დით.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N