გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2012-11-26
გაირიცხებიან თუ არა დისციპლინარული პრობლემის მქონე მოსწავლეები სკოლიდან
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა, გი­ორ­გი მარ­გ­ვე­ლაშ­ვილ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას კი­დევ ერ­თი ახა­ლი ინი­ცი­ა­ტი­ვა გა­აც­ნო, რო­მე­ლიც X-XII კლა­სის მოს­წავ­ლე­თა სკო­ლი­დან გა­რიცხ­ვას უკავ­შირ­დე­ბა.  შე­გახ­სე­ნებთ, რომ დღე­ვან­დე­ლი კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბით, I-IX კლა­სის ჩათ­ვ­ლით, სკო­ლას მოს­წავ­ლის გა­რიცხ­ვის უფ­ლე­ბა არ ჰქონ­და.   ახა­ლი ინი­ცი­ა­ტი­ვით კი, ეს უფ­ლე­ბა სკო­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ას XII კლა­სის  ჩათ­ვ­ლით შე­ეზღუ­დე­ბა.
გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ამ პრობ­ლე­მუ­რი სა­კითხის გა­და­საჭ­რე­ლად მსჯე­ლო­ბა­სა და დის­კუ­სი­ე­ბის გა­მარ­თ­ვას სთა­ვა­ზობს. იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, სა­მი­ნის­ტ­როს ინი­ცი­ა­ტი­ვას მო­ი­წო­ნე­ბენ,  სა­ჯა­რო სკო­ლი­დან მოს­წავ­ლის გა­რიცხ­ვის პრო­ცე­დუ­რა გა­უქ­მ­დე­ბა.
ვრცლად>>>
2012-11-26
„რუსთაველის კლუბი“ — „ვეფხისტყაოსნის“ ქომაგის სახელის უკვდავსაყოფად
25 ოქ­ტომ­ბერს, „ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ პირ­ვე­ლი აკა­დე­მი­უ­რი გა­მო­ცე­მი­დან 300 წლის იუბი­ლეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­გა­მო­ფე­ნო დარ­ბაზ­ში ქარ­თ­ვე­ლი მეც­ნი­ე­რის რე­ვაზ სი­რა­ძის სა­ხე­ლო­ბის „რუს­თა­ვე­ლის კლუ­ბის“ და ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის ახა­ლი გა­მო­ცე­მის — „ყვა­ვილ­ნა­რი“ პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა.
„რუს­თა­ვე­ლის კლუ­ბი“ ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის — გი­ორ­გი კე­კე­ლი­ძის, ფი­ლო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რის — ქე­თე­ვან სი­რა­ძის და პრო­ექ­ტის „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის — თა­მარ ბა­რი­საშ­ვი­ლის ინი­ცი­ა­ტი­ვით და­ფუძ­ნ­და.
ვრცლად>>>
2012-11-26
კონ­ცეფ­ცია — აკა­დე­მი­უ­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
ინ­ტერ­ვიუ ფი­ზი­კოს გია დვალ­თან ბა­ტო­ნო გია, რა იქ­ნე­ბა ახ­ლად შექ­მ­ნი­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის რე­ფორ­მე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო კო­მი­სი­ის მო­ვა­ლე­ო­ბა?
ეს კო­მი­სია არის ორ­გა­ნო, რო­მე­ლიც და­კომ­პ­ლექ­ტე­ბუ­ლია და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბით, ვი­საც ამ პო­ზი­ცი­ას­თან ინ­ტე­რეს­თა კონ­ფ­ლიქ­ტი არ აქვს. ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, კო­მი­სი­ის წევ­რე­ბის უდი­დე­სი ნა­წი­ლი არ იქ­ნე­ბა ხალ­ხი, ვინც სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რებ­შია და­საქ­მე­ბუ­ლი. ფუნ­ქ­ცი­ას რაც შე­ე­ხე­ბა — ფაქ­ტობ­რი­ვად, ამ კო­მი­სი­ას მრჩევ­ლის ფუნ­ქ­ცია აქვს. ჩვე­ნი ამო­ცა­ნაა, რე­ფორ­მე­ბი შე­მუ­შავ­დეს, მთა­ვა­რი პრინ­ცი­პე­ბი ჩა­ი­დოს და და­სა­ბუთ­დეს. მთლი­ა­ნად ეს პრო­ცე­სი უნ­და იყოს და­ცუ­ლი და და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი. კითხ­ვე­ბი ექ­ნე­ბა პარ­ლა­მენტს, პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ოთხი რგო­ლია: პარ­ლა­მენ­ტი, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი, სა­მი­ნის­ტ­რო და ეს კო­მი­სია.
ვრცლად>>>
2012-11-26
განათლების სისტემას გადარჩენა და ფეხზე დაყენება სჭირდება
ინ­ტერ­ვიუ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან მაია მიმინოშვილთან

2012-13 სასწავლო წლის ბოლოს  ჩა­ა­ბა­რე­ბენ თუ არა მე­თორ­მე­ტეკ­ლა­სე­ლე­ბი გამოს­ა­შვებ გამოცდებს?
2013 წე­ლი გარ­და­მა­ვა­ლი წე­ლი­წა­დია და ამის ერთ-ერ­თი მი­ზე­ზია, რომ ძა­ლი­ან მინ­და შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ ის, რი­სი და­ნერ­გ­ვაც 2011 წელს და­ვიწყეთ. ვგუ­ლის­ხ­მობ კომ­პი­უ­ტერ­ზე ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი ტეს­ტი­რე­ბის სის­ტე­მას, რო­მელ­ზეც უარი ით­ქ­ვა ჩვენს აქ არ­ყოფ­ნა­ში. მო­დე­ლი „რვას + ერ­თი“ არ გუ­ლის­ხ­მობ­და კომ­პი­უ­ტერ­ზე ადაპ­ტი­რე­ბულ ტეს­ტი­რე­ბას, ეს იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი კომ­პი­უ­ტე­რის მეშ­ვე­ო­ბით ტეს­ტი­რე­ბა. იმ ურ­თუ­ლეს­მა ალ­გო­რით­მ­მა, რო­მე­ლიც ჩვენ­თან შე­იქ­მ­ნა, უამ­რა­ვი ქვეყ­ნის ყუ­რადღე­ბა მი­იქ­ცია, ბევ­რი მა­ღა­ლი კლა­სის ექ­ს­პერ­ტი აპი­რებ­და ჩა­მოს­ვ­ლას და ნახ­ვას, რე­ა­ლუ­რად რა გან­ხორ­ცი­ელ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. ამის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას, რა თქმა უნ­და, ვა­პი­რებთ, თუმ­ცა, ბუ­ნებ­რი­ვია, დი­დი დრო სჭირ­დე­ბა. მე­ო­რე — რა თქმა უნ­და, გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნე ჩვე­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბის მღელ­ვა­რე­ბა იმის გა­მო, რომ არ იყო გარ­კ­ვე­უ­ლი, რა ელო­დე­ბო­დათ მა­ი­სის თვე­ში. მე­სა­მე — უნ­და გაგ­ვეთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­ნა მოთხოვ­ნა, რომ ერ­თ­დ­რო­უ­ლად რვა გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა, მე­რე კი­დევ ერ­თი გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის არც თუ ისე კარ­გი იყო. 
ვრცლად>>>
2012-11-26
გა­ი­გე მე­ტი არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ
2003 წელს გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ (unesco), გე­ნე­რა­ლუ­რი კონ­ფე­რენ­ცი­ის 32-ე სე­სი­ა­ზე მი­ი­ღო „არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის“ კონ­ვენ­ცია. კონ­ვენ­ცი­ის მი­ზა­ნია ცოცხა­ლი, ზე­პი­რი ტრა­დი­ცი­ის გა­დარ­ჩე­ნის გზით მსოფ­ლი­ოს კულ­ტუ­რუ­ლი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა. დღე­ი­სათ­ვის მსოფ­ლი­ოს 140-ზე მე­ტი ქვე­ყა­ნა მი­ერ­თე­ბუ­ლია აღ­ნიშ­ნულ კონ­ვენ­ცი­ას და აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შ­რომ­ლობს ამ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ველ­ში.
კონ­ვენ­ცი­ის მი­ღე­ბას წინ უძღო­და 2001 წლის 18 მა­ისს, მსოფ­ლი­ოს 19 უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნეს ნი­მუშს შო­რის, კა­ცობ­რი­ო­ბის არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ხელ­თუქ­მ­ნელ შე­დევ­რად ქარ­თუ­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი მრა­ვალ­ხ­მი­ა­ნო­ბის გა­მოცხა­დე­ბა. 
2007 წელს სა­ქარ­თ­ვე­ლო მი­უ­ერ­თ­და აღ­ნიშ­ნულ კონ­ვენ­ცი­ას. რაც გუ­ლის­ხ­მობს არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის სი­ცოცხ­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მიზ­ნით, მის იდენ­ტი­ფი­კა­ცი­ას, დო­კუ­მენ­ტი­რე­ბას, კვლე­ვას, შე­ნახ­ვას, დაც­ვას, პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას, უმ­თავ­რე­სად ფორ­მა­ლუ­რი და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით ახალ­გაზ­რ­და თა­ო­ბი­სათ­ვის მის გა­და­ცე­მას, აგ­რეთ­ვე არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის სხვა­დას­ხ­ვა ას­პექ­ტის აღორ­ძი­ნე­ბას.
ვრცლად>>>
2012-11-26
განათლებისა და მეცნიერების ახალი მინისტრი — რას ელიან დირექტორები
ქვე­ყა­ნა­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი პრო­ცე­სე­ბი, ბუ­ნებ­რი­ვია, ყვე­ლა სფე­რო­ზე აისა­ხე­ბა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ახა­ლი მთავ­რო­ბის მო­ლო­დინ­შია, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ჩვენ გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს შე­ვე­ხე­ბით. მი­ნის­ტ­რის კან­დი­და­ტუ­რა უკ­ვე და­სა­ხელ­და. მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის, ალბათ, სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა, რა მო­ლო­დი­ნი აქვთ გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს მუ­შა­კებს.
რა კრი­ტე­რი­უ­მებს უნ­და აკა­მა­ყო­ფი­ლებ­დეს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი, რო­გო­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა უნ­და იყოს გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­სა და სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლებს შო­რის — რო­გო­რი უნ­და იყოს სკო­ლე­ბის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის ხა­რის­ხი, რა ცვლი­ლე­ბე­ბია სა­სურ­ვე­ლი და რი­სი შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა მი­აჩ­ნი­ათ გა­მარ­თ­ლე­ბუ­ლად უკ­ვე გა­ტა­რე­ბუ­ლი რე­ფორ­მი­დან — ამ კითხ­ვე­ბით მივ­მარ­თეთ სკო­ლის დი­რექ­ტო­რებს. გთა­ვა­ზობთ მათ მო­საზ­რე­ბებს: 
ვრცლად>>>
2012-10-25
ქარ­თ­ველ რო­მან­ტი­კოს­თა ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი პორ­ტ­რე­ტე­ბი
ალექ­სან­დ­რე ჭავ­ჭა­ვა­ძე
„ალექ­სან­დ­რე ჭავ­ჭა­ვა­ძე­ზე ფხიზ­ლად მსჯე­ლო­ბა გრძნო­ბა­თა და­უხ­მა­რებ­ლად შე­უძ­ლე­ბე­ლია, წერ­და იოსებ გრი­შაშ­ვი­ლი, — იგი იყო დი­დი გრძნო­ბის მომ­ღე­რა­ლი, უხ­ვი, ლა­ღი, ჭარ­ბი, გულ­დოვ­ლა­თი­ა­ნი. მი­სი ლექ­სის ჯა­ვა­რი — ეს არის გრძნო­ბა“ (ჭავ­ჭა­ვა­ძე 1940; VII).
გა­ვა­დევ­ნოთ თვა­ლი ამ გრძნო­ბა­მო­ძა­ლე­ბუ­ლი პო­ე­ტის ბი­ოგ­რა­ფი­ას, ორი სა­უ­კუ­ნის მიღ­მა რომ იწყე­ბა, იმ­დ­რო­ინ­დე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სვე-ბედს რომ ირეკ­ლავს და ასე­რი­გად ბევრს გვე­უბ­ნე­ბა ჩვენს წარ­სულ­ზეც და ჩვენს ხა­სი­ათ­ზეც.
მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ალექ­სან­დ­რე ვა­ჟი იყო გარ­სე­ვან ჭავ­ჭა­ვა­ძი­სა, — რუ­სეთ­ში  ქართლ-კა­ხე­თის სა­მე­ფოს ელ­ჩის, 1783 წელს გე­ორ­გი­ევ­ს­კ­ში და­დე­ბუ­ლი ტრაქ­ტა­ტის თა­ნაავ­ტო­რი­სა და ხე­ლის­მომ­წე­რის, მე­გობ­რე­ბი გარ­სე­ვანს „პა­ტა­რა კა­ხის მარ­ჯ­ვე­ნა ხელს“ უწო­დებ­დ­ნენ, ხო­ლო მტრე­ბი გეს­ლი­ა­ნად ამ­ბობ­დ­ნენ, რომ „გარ­სე­ვან­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ერ­თა­დერ­თი ვა­ჟი შეს­ძი­ნა და სა­მა­გი­ე­როდ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა კი და­ა­კარ­გ­ვი­ნაო“. ...... გრიგოლ ორბელიანი
იყო დრო, რო­დე­საც ქარ­თულ სუფ­რა­ზე რო­მე­ლი­მე სტუ­მარ­თა­გა­ნი აუცი­ლებ­ლად ჩა­მო­ი­ღებ­და კედ­ლი­დან ბან­ტი­ან გი­ტა­რას და ­ქა­ლა­ქურ ჰან­გ­ზე წა­იმ­ღე­რებ­და:
გინდ მე­ძი­ნოს, მა­ინც სულ­ში მი­ზი­ხარ,
თვალთ ავა­ხელ, ზედ წამ­წამ­ზედ მი­ზი­ხარ!
ათი გზა მაქვს, ათი­ვე შენ­ს­კენ მო­დის!
ფიქ­რე­ბი მაქვს, წინ შე­ნი სა­ხე მო­დის!
(ორ­ბე­ლი­ა­ნი 1959: 65)
დღეს, იმავ სუფ­რა­ზე, შე­საძ­ლოა ბევ­რ­მა არც კი იცო­დეს, რომ ეს მუ­ხამ­ბა­ზი გრი­გოლ ორ­ბე­ლი­ანს ეკუთვ­ნის. იმ გრი­გოლ ორ­ბე­ლი­ანს, რომ­ლის კო­ლო­რი­ტუ­ლი ფი­გუ­რის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია XIX სა­უ­კუ­ნის ქარ­თუ­ლი სი­ნამ­დ­ვი­ლე.
იგი ამ სა­უ­კუ­ნის გა­რიჟ­რაჟ­ზე და­ი­ბა­და, 1804 წელს და უკ­ვე თა­ვი­სი წარ­მო­მავ­ლო­ბით იწ­ვევ­და გა­რე­შე­მო­თა რიდ­სა და ინ­ტე­რესს: გრი­გო­ლის მა­მა — დი­მიტ­რი (იგი­ვე ზუ­რაბ) ორ­ბე­ლი­ა­ნი, — დი­დი ყაფ­ლან ორ­ბე­ლის­შ­ვი­ლის (სულ­ხან-სა­ბას პა­პის) შთა­მო­მა­ვა­ლი იყო, უკა­ნას­კ­ნელ ქარ­თ­ველ მე­ფე­თა კარ­ზე ნამ­სა­ხუ­რე­ვი, ხო­ლო დე­და — ხო­რე­შა­ნი — ასუ­ლი გახ­ლ­დათ მე­ფე ერეკ­ლეს შვი­ლიშ­ვი­ლის — ელე­ნე­სი......
ვრცლად>>>
2012-10-25
ხევსურეთის სიძველეთა არქივიდან
„ფი­ზი­კუ­რად ხევ­სუ­რი ჯან­სა­ღია და მა­გა­რი. ამას­თა­ნა­ვე ის ამ­ტა­ნია და გამ­რ­ჯე. ხევ­სუ­რი სა­შუ­ა­ლო ტა­ნი­საა, მხარ­ბე­ჭი­ა­ნი და კუნ­თებ­მა­გა­რი. სა­ხით ის გა­რუ­ჯუ­ლია და პირ­მ­რ­გ­ვა­ლი. ცხვი­რი ხევ­სურს სწო­რი მოყ­ვა­ნი­ლო­ბი­სა აქვს, თვა­ლე­ბი დი­დი და ლურ­ჯი. ქცე­ვა­ში დინ­ჯია, მოქ­მე­დე­ბა­ში კი მარ­დი. გუ­ლა­დო­ბა და გამ­ბე­და­ო­ბა ხევ­სურს არ აკ­ლია და თა­ვის პი­როვ­ნე­ბის და­სა­ცა­ვად თავ­გან­წირ­ვამ­დის მი­დის (იცი­ან სის­ხ­ლის აღე­ბა). გულ­ზ­ვი­ა­დი და თავ­მოყ­ვა­რე ხევ­სუ­რი ზნე­ობ­რივ შე­უ­რაცხ­ყო­ფა­სა და ფი­ზი­კურ სი­მა­ხინ­ჯეს ვერ იტანს და თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბა­საც სჩა­დის. ცო­ტა­ო­დენს წყე­ნა­საც არა­ვის და­უთ­მო­ბენ და არა­ვის არ და­ებ­რიყ­ვე­ბი­ან. და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა მათ ძლი­ერ უყ­ვართ. უცხოს­თან ხევ­სუ­რი ამა­ყია, მას ხევ­სუ­რო­ბით თა­ვი მო­აქვს, უცხო­უ­რი არ მოს­წონს და მას არც ბა­ძავს. ამას­თა­ნა­ვე ხევ­სუ­რი ფრთხი­ლია და ჭკვი­ა­ნი. ის ადა­მი­ანს ძნე­ლად თუ და­ენ­დო­ბა, მაგ­რამ დან­დო­ბილს ხევ­სუ­რი სა­მა­რემ­დის ჩაჰ­ყ­ვე­ბა და არ უღა­ლა­ტებს. ხევ­სუ­რის ქა­ლი ტა­ნით ჯმუ­ხია და ქცე­ვით დინ­ჯი, მას ქა­ლუ­რი სი­ნა­ზე აკ­ლია და მა­მა­კა­ცუ­რი იერი გა­დაკ­რავს. ხევ­სურ ქალ­საც ახა­სი­ა­თებს სი­მარ­დე და გუ­ლა­დო­ბა. მაგ­რამ შრო­მი­სა და მძი­მე სო­ცი­ა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბის გა­მო ხევ­სურ ქალს სევ­დი­ა­ნი და მო­ღუ­შუ­ლი გა­მო­მეტყ­ვე­ლე­ბა აქვს. მრუ­შო­ბა და გარ­ყ­ვ­ნი­ლე­ბა ხევ­სურს ეჯავ­რე­ბა და მას აქ ად­გი­ლი არა აქვს.“  —  ასე ახა­სი­ა­თებს ხევ­სუ­რებს ვა­ხუშ­ტი ბაგ­რა­ტი­ო­ნი.
ვრცლად>>>
2012-10-25
სა­ხის­მეტყ­ვე­ლე­ბი­თი გან­მარ­ტე­ბა­ნი სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის „სიტყ­ვის კო­ნა­ში“
სიტყ­ვის პო­ტენ­ცია ყვე­ლა­ზე მე­ტად გან­სა­ხოვ­ნე­ბა­ში ანუ სა­ხის­მეტყ­ვე­ლე­ბა­ში ვლინ­დე­ბა. სიტყ­ვის სა­ხის­მეტყ­ვე­ლე­ბი­თი პო­ტენ­ცია მო­ცე­მუ­ლია ენა­ში, ვი­თარ­ცა სის­ტე­მა­ში. ამ აზ­რით ვამ­ბობთ, რომ ენა­ში მო­ცე­მუ­ლია არა მხო­ლოდ ის, რაც იყო და არის, არა­მედ ისიც, რაც მო­მა­ვალ­ში გა­მოვ­ლინ­დე­ბა.
ზო­გა­დად ეს სა­ერ­თოა ყო­ვე­ლი ენი­სათ­ვის, მაგ­რამ სხვა­დას­ხ­ვა ენა­ში ეს კონ­კ­რე­ტუ­ლი სხვა­დას­ხ­ვა­ო­ბით ხდე­ბა. მე­ტად­რე, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა­ნი თავს იჩენს სხვა­დას­ხ­ვა ავ­ტორ­თან. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ყვე­ლას­თ­ვის სა­ერ­თოა ენის გან­სა­ხოვ­ნე­ბი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლი.
ჰუმ­ბოლ­ტის ცნო­ბილ პრინ­ციპს რო­ლან ბარ­ტი ასე გად­მოს­ცემ­და (რე­ნა­ნის პო­ზი­ცი­ა­თა გან­ხილ­ვი­სას):
„ენა მის­გან წარ­მო­შო­ბილ შეტყო­ბი­ნე­ბა­ზე არ და­იყ­ვა­ნე­ბა, მას შე­უძ­ლია ეს შეტყო­ბი­ნე­ბა გა­ნი­ცა­დოს და, არ­ც­თუ იშ­ვი­ა­თად, ჩვე­ნამ­დე მო­ი­ტა­ნოს სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მრის­ხა­ნე ხმი­ა­ნო­ბა, ვიდ­რე თვით შეტყო­ბი­ნე­ბის ში­ნა­არ­სია, რა­ღაც ისე­თი, რო­მე­ლიც თით­ქოს, ცნო­ბი­ე­რე­ბა­ზე მაღ­ლა ლაგ­დე­ბა, სუ­ბი­ექ­ტის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ხმის ზე­მოთ, — მბრძა­ნებ­ლუ­რი, და­ჟი­ნე­ბუ­ლი, და­უნ­დო­ბე­ლი ხმა თა­ვად სტრუქ­ტუ­რი­სა, ხმა, რო­მე­ლიც გვა­რე­ო­ბი­თი კა­ტე­გო­რი­ით იწყებს ამეტყ­ვე­ლე­ბას“ (რ. ბარ­ტი, რჩე­უ­ლი შრო­მე­ბი. სე­მი­ო­ტი­კა. პო­ე­ტი­კა. 1989. გვ. 519).
ვრცლად>>>
2012-10-04
კეთილი ფიქრის, კეთილი სიტყვის, კეთილი საქმის საწინდარი
19 სექ­ტემ­ბერს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­კონ­ფე­რენ­ციო დარ­ბაზ­ში, ტრა­დი­ცი­უ­ლი კონ­კურ­სის „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“ დას­კ­ვ­ნი­თი ტუ­რი გა­ი­მარ­თა.
კონ­კურ­სან­ტებ­მა სა­სურ­ველ ენა­ზე (ქარ­თუ­ლი, ინ­გ­ლი­სუ­რი, ფრან­გუ­ლი, სომ­ხუ­რი) წარ­მო­ად­გი­ნეს შერ­ჩე­უ­ლი ეპი­ზო­დე­ბი, მი­ნი-ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი პო­ე­მის შე­სა­ხებ. კონ­კურ­სან­ტებ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის იშ­ვი­ათ წიგ­ნ­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბის მი­ერ მომ­ზა­დე­ბულ ვიქ­ტო­რი­ნა­ში მი­ი­ღეს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ კონ­კურ­ს­ში „ვკითხუ­ლობთ რუს­თა­ველს“, მოს­წავ­ლე­ებ­თან ერ­თად, მას­წავ­ლებ­ლე­ბიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ. კონ­კურ­სან­ტ­თა შე­ფა­სე­ბი­სას ჟი­უ­რი (თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე — გია მურ­ღუ­ლია, წევ­რე­ბი: მი­რი­ან ხო­სი­ტაშ­ვი­ლი, ლა­ლი და­თაშ­ვი­ლი, და­ვით მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი) გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რადღე­ბას უთ­მობ­და მხატ­ვ­რუ­ლი კითხ­ვის ხე­ლოვ­ნე­ბას, პო­ე­მის მოქ­მედ, ცოცხალ სიტყ­ვა­ში გარ­და­სახ­ვას, მარ­თ­ლ­მეტყ­ვე­ლე­ბას — ბგე­რა­თა სწო­რად და გარ­კ­ვე­ვით გა­მოთ­ქ­მას, არა­ქარ­თ­ველ­თა მი­ერ ქარ­თუ­ლი ენის ფლო­ბის უნარს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ წელს კონ­კურ­ს­ში პირ­ვე­ლად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ ერევ­ნის სას­წავ­ლო კომ­პ­ლექ­სის „მხი­თარ სე­ბას­ტა­ცის“ (დი­რექ­ტო­რი — აშოტ ბლე­ი­ა­ნი) მოს­წავ­ლე­ე­ბი და მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, ასე­ვე ნი­ნოწ­მინ­დის შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ხე­ლო­ბის, გან­ძის მე-2 სა­ჯა­რო სკო­ლის (დი­რექ­ტო­რი — სარ­ქის დურ­გა­რი­ა­ნი) არა­ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N