გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-11-26
პრი­ო­რი­ტე­ტი — სწავ­ლის ხა­რის­ხი და უცხო­ე­თის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის
სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რი
მა­მუ­კა თავ­ხე­ლი­ძე — ბა­ტო­ნო მა­მუ­კა, რად­გან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბი­უ­ჯეტს, ძი­რი­თა­დად, გან­საზღ­ვ­რავს სტუ­დენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი სტუ­დენ­ტი მი­ი­ღოს. ხომ არ ხდე­ბა ეს ხა­რის­ხის ხარ­ჯ­ზე?
— რა თქმა უნ­და, არა. ვფიქ­რობ, უნი­ვერ­სი­ტეტს, რო­მე­ლიც არ ზრუ­ნავს ხა­რის­ხის­თ­ვის, მო­მა­ვა­ლი არ აქვს. ჩვენ სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რიც კი შე­ვამ­ცი­რეთ, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გაგ­ვე­ხა­და სწავ­ლა ნი­ჭი­ე­რი და მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის. უფ­რო მე­ტი, მათ­თ­ვის სხვა­დას­ხ­ვა ბო­ნუ­სიც კი და­ვა­წე­სეთ. მა­გა­ლი­თად, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს, რო­მელ­თა სკა­ლი­რე­ბუ­ლი (ანუ სა­ბო­ლოო) ქუ­ლა, ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე,  2000-ს აღე­მა­ტე­ბა,
ვრცლად>>>
2015-11-26
26 წლის პე­და­გო­გი 5-წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბით
გიორგი ავთანდილაშვილი
თბილისის მე-4 საჯარო სკოლის ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების პედაგოგი დოქ­ტო­რან­ტუ­რის სტუ­დენ­ტი, ის­ტო­რი­ის და სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პე­და­გო­გი, პრო­ფე­სი­ით — ეთ­ნო­ლო­გი, არა­ერ­თი ექ­ს­პე­დი­ცი­ი­ის მო­ნა­წი­ლე და ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი, სა­მეც­ნი­ე­რო ნაშ­რო­მე­ბი­სა და სტა­ტი­ე­ბის ავ­ტო­რი და თა­ნა­ავ­ტო­რი — ეს არის მოკ­ლე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი გი­ორ­გი ავ­თან­დი­ლაშ­ვი­ლის ბი­ორ­გა­ფი­ი­დან. ან­თ­რო­პო­ლო­გი­ის დოქ­ტო­რან­ტუ­რის სტუ­დენტს წინ დი­დი გეგ­მე­ბი აქვს, თუმ­ცა არც სკო­ლა და მოს­წავ­ლე­ე­ბი რჩე­ბი­ან მი­სი გეგ­მე­ბის მიღ­მა. ჩე­მი რეს­პონ­დენ­ტი ამ­ბობს, რომ სკო­ლა­ში ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლებ­ლად შემ­თხ­ვე­ვით მი­სუ­ლი 21 წლის ახალ­გაზ­რ­დას­თ­ვის ვინ­მეს რომ ეთ­ქ­ვა, მას­წავ­ლე­ბე­ლი მო­წო­დე­ბით უნ­და იყოო, გა­ი­ცი­ნებ­და, მაგ­რამ ახ­ლა თა­ვა­დაც ასე მი­იჩ­ნევს და მე­ტიც, ახალ­გაზ­რ­დებს მო­უ­წო­დებს, რა­ღაც აღ­მო­ა­ჩი­ნონ სა­კუ­თარ თავ­ში და იპო­ვონ მი­ზე­ზი, რომ გახ­დ­ნენ პე­და­გო­გე­ბი. ამ­ბობს, მას­წავ­ლებ­ლო­ბის პრო­ცეს­ში ყვე­ლა­ზე მე­ტად ის მოს­წონს, რომ „ვხე­დავ, რა­ღა­ცას ვცვლი და ვგრძნობ, რომ იმ დროს იქ ვარ სა­ჭი­რო...“
ვრცლად>>>
2015-11-19
შვე­დეთ­მა მომ­ცა ცოდ­ნა, რო­მელ­მაც ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი გან­საზღ­ვ­რა
რუბრიკის სტუმარია ნათია გამყრელიძე,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი
— რამ­დე­ნად წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი სკო­ლა­ში და რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— თბი­ლი­სის 124-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი სა­სი­ა­მოვ­ნოდ მახ­სენ­დე­ბა. ვფიქ­რობ, ადა­მი­ა­ნე­ბი გაყ­ვა­რე­ბენ იმ ად­გილს, სა­დაც იმ­ყო­ფე­ბი. შე­სა­ბა­მი­სად, თა­ნაკ­ლა­სე­ლებ­მა და მას­წავ­ლებ­ლებ­მა მო­ა­ხერ­ხეს ის, რომ სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გამ­ხ­სე­ნე­ბო­და მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი. წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი,  მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლი და სით­ბო არას­დ­როს მომ­კ­ლე­ბია. გან­სა­კუთ­რე­ბით მახ­სენ­დე­ბა ჩე­მი გე­ოგ­რა­ფი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი გულ­ნაზ კა­კა­ბა­ძე, რო­მე­ლიც 3 წე­ლი მას­წავ­ლი­და. თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ მან  არა მხო­ლოდ საგ­ნობ­რი­ვი ცოდ­ნა მომ­ცა, არა­მედ ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი. მი­სი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი, ძი­რი­თა­დად, დე­ბა­ტე­ბის რე­ჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, ხელს უწყობ­და ლო­გი­კურ მსჯე­ლო­ბას, სა­კუ­თა­რი აზ­რის და­ფიქ­სი­რე­ბას და ყვე­ლას­გან გა­მო­ირ­ჩე­ო­და. მახ­სოვს, ერ­თხელ იკითხა,
ვრცლად>>>
2015-11-19
ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის ასამაღლებლად
გვე­სა­უბ­რე­ბა ჟა­ნა კვა­ჭა­ძე, მას­წავ­ლე­ბელ­თა
პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი
ცენ­ტ­რის ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი და სპე­ცი­ა­ლუ­რი
გა­ნათ­ლე­ბის კონ­სულ­ტან­ტი — რა მიმა­რ­თუ­ლე­ბით შეგ­ვიძ­ლია გან­ვი­ხი­ლოთ ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში მას­წავ­ლებ­ლის სახ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბა?
— ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცენ­ტ­რ­მა 2009 წლი­დან და­იწყო მუ­შა­ო­ბა. პირ­ვე­ლი, რაც ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­კეთ­და, შე­იქ­მ­ნა სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ცენ­ტ­რი, ზო­გა­დად, მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ულ სტან­დარ­ტებ­ზე მუ­შა­ობს და უზ­რუნ­ველ­ყოფს ტრე­ნინ­გებს, პროგ­რა­მებს იმი­სათ­ვის, რომ პე­და­გო­გებ­მა სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სი კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი შე­ი­ძი­ნონ.
ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცენ­ტ­რის პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბაა მას­წავ­ლებ­ლე­ბის კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის ამაღ­ლე­ბა — რო­გორც ზო­გა­დად საგ­ნის ან საგ­ნობ­რი­ვი ჯგუ­ფის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის, ასე­ვე სკო­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის,
ვრცლად>>>
2015-11-12
თა­ნად­გო­მის გა­რე­შე დარ­ჩე­ნი­ლე­ბი — 18+
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუნ­ვის სის­ტე­მი­დან გა­სუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის მო­მა­ვა­ლი, სრულ­წ­ლო­ვა­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ბუნ­დო­ვა­ნია. ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად 100-მდე მზრუნ­ვე­ლო­ბას მოკ­ლე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რ­და 18 წლის ხდე­ბა. მათ­გან ბევრს არ უმარ­თ­ლებს, ზო­გი იღ­ბ­ლი­ა­ნია და მათ შემ­დ­გომ ცხოვ­რე­ბა­ზე არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი ზრუ­ნა­ვენ. სა­ხელ­მ­წი­ფო კი, ჯერ­ჯე­რო­ბით, არა­ფერს სთა­ვა­ზობთ და ისი­ნი ყო­ველ­გ­ვა­რი თა­ნად­გო­მის გა­რე­შე, მარ­ტო რჩე­ბი­ან პრობ­ლე­მის წი­ნა­შე — სად წა­ვიდ­ნენ, რა გა­ა­კე­თონ, რო­გორ  იცხოვ­რონ, რო­გორ გა­და­ირ­ჩი­ნონ თა­ვი18 წლის შემ­დეგ, სამ­წუ­ხა­როდ, ნა­წი­ლი არას­წორ გზას ირ­ჩევს. სრულ­წ­ლო­ვა­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუნ­ვის სის­ტე­მი­დან გა­სუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბის მო­მა­ვა­ლი, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, 
ვრცლად>>>
2015-11-12
2016 წელს გა­მოც­დე­ბი ნა­წი­ლობ­რივ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტარ­დე­ბა
შე­ფა­სე­ბის და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, მაია მი­მი­ნოშ­ვილ­მა სა­გან­გე­ბო ბრი­ფინ­გი გა­მარ­თა ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­თ­ვის 2016 წელს გა­მოც­დე­ბის ნა­წი­ლობ­რივ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტით ჩა­ტა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.
„დღეს იმ სი­ახ­ლე­ებ­ზე მინ­და გე­სა­უბ­როთ, რაც 2016 წლის ზაფხუ­ლის გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის გვაქვს და­გეგ­მი­ლი. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლეა და გვინ­და, რაც შე­იძ­ლე­ბა დრო­უ­ლად გა­მო­ვაცხა­დოთ, რომ ჩვე­ნი აპ­ლი­კან­ტე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად მომ­ზა­დე­ბუ­ლე­ბი შეხ­ვ­დ­ნენ ახალ ფორ­მატს, რო­მელ­საც 2016 წელს შევ­თა­ვა­ზებთ. აპ­ლი­კან­ტებ­ში ვგუ­ლის­ხ­მობ არა მხო­ლოდ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ზაფხუ­ლის სა­გა­მოც­დო პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ არა მხო­ლოდ აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი, არა­მედ მა­გის­ტ­რო­ბის მსურ­ვე­ლე­ბი, სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც საგ­რან­ტო კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ და, რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, პე­და­გო­გე­ბი, რომ­ლე­ბიც საგ­ნობ­რივ გა­მოც­დებს აბა­რე­ბენ.
ვრცლად>>>
2015-11-05
ცვლილებები ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში
ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი დამ­ტ­კიც­და, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს: გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი არ­ჩე­ვი­თი საგ­ნე­ბის ნუს­ხას; კლა­სის გა­ყო­ფის ახალ წესს; წლი­უ­რი გა­მოც­დის ჩა­ტა­რე­ბის წესს; ეთ­ნი­კურ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა ენე­ბის სას­წავ­ლო გეგ­მას. ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვა:
ვრცლად>>>
2015-11-05
საგანმანათლებლო ტრადიციები და თანამედროვე გამოწვევები
მარ­ტ­ვი­ლი, იგი­ვე ჭყონ­დი­დი, დი­დი ის­ტო­რი­უ­ლი და კულ­ტუ­რუ­ლი წარ­სუ­ლის კე­რაა. ჯერ კი­დევ ხ სა­უ­კუ­ნე­ში აქ მოღ­ვა­წე­ობ­დ­ნენ ჰიმ­ნოგ­რა­ფე­ბი — იოანე მინ­ჩხი და სტე­ფა­ნე სა­ნა­ნო­ი­ძე; იწე­რე­ბო­და და ვრცელ­დე­ბო­და უნი­კა­ლუ­რი სა­სუ­ლი­ე­რო თუ სა­ე­რო ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი, სწო­რედ ამ მი­წა­ზე, მწიგ­ნო­ბარ­თუ­ხუ­ცე­სის, გი­ორ­გი ჭყონ­დი­დე­ლის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბი­თა და მი­სი­ვე იდე­ე­ბით, აღი­ზარ­და და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი; ამ კე­რას უკავ­შირ­დე­ბა ან­ტონ ცა­გა­რელ-ჭყონ­დი­დე­ლის მოღ­ვა­წე­ო­ბაც.
ვრცლად>>>
2015-11-05
კარგ სტუ­დენტს და­საქ­მე­ბის პრობ­ლე­მა არ აქვს
რუბრიკის სტუმარია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­ი,
არ­ჩილ ფრან­გიშ­ვილ­ი
— ბა­ტო­ნო არ­ჩილ, რად­გან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბი­უ­ჯეტს, ძი­რი­თა­დად, გან­საზღ­ვ­რავს სტუ­დენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი სტუ­დენ­ტი მი­ი­ღოს. ხომ არ ხდე­ბა ეს ხა­რის­ხის ხარ­ჯ­ზე? მოგ­წონთ თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის არ­სე­ბუ­ლი სის­ტე­მა და რამ­დე­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მოთხოვ­ნებს გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბი. არ­სე­ბობს თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის სხვა გზა ან სხვა პრინ­ცი­პი? თქვენ­თ­ვის რო­მე­ლი იქ­ნე­ბო­და სა­სურ­ვე­ლი?
ვრცლად>>>
2015-11-04
სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ჩა­კე­ტი­ლო­ბას სკო­ლის ასა­კი­დან უნ­და ვებ­რ­ძო­ლოთ
„აგ სტუ­მა­რი“ ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის, ვფიქ­რობ, ერთ-ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო რუბ­რი­კაა. ვცდი­ლობთ, მა­თი ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა ცნო­ბილ, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბით და­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლოთ. დღე­ვან­დე­ლი ნომ­რის სტუ­მა­რი მინ­და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად წარ­ვად­გი­ნო — ის ჩე­მი, უფ­რო სწო­რად, რე­დაქ­ცი­ის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი რეს­პო­დენ­ტია, რად­გან გა­ზეთ­მა სწო­რედ მი­სი თა­ოს­ნო­ბით და­იწყო გა­მოს­ვ­ლა და დღემ­დე იმ წა­მოწყე­ბის ერ­თ­გულ გამ­გ­რ­ძე­ლებ­ლად დარ­ჩა, რაც ჩვე­ნი პე­რი­ო­დი­კის ყვე­ლა­ზე ღი­რე­ბუ­ლი მო­ნა­პო­ვა­რია — მაქ­სი­მა­ლუ­რი კო­რექ­ტუ­ლო­ბა და სან­დო ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც არც ერთ გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ და არა­ზუსტ ფაქტს არ შე­ი­ცავს. გარ­და ამი­სა, პა­ა­ტას და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ, დღემ­დე, ჩემ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო მა­გა­ლი­თია,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N