გამოდის 1998 წლიდან
2015-11-04
სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ჩა­კე­ტი­ლო­ბას სკო­ლის ასა­კი­დან უნ­და ვებ­რ­ძო­ლოთ

„აგ სტუ­მა­რი“ ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ვე­ლის­თ­ვის, ვფიქ­რობ, ერთ-ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო რუბ­რი­კაა. ვცდი­ლობთ, მა­თი ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა ცნო­ბილ, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბით და­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლოთ. დღე­ვან­დე­ლი ნომ­რის სტუ­მა­რი მინ­და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად წარ­ვად­გი­ნო — ის ჩე­მი, უფ­რო სწო­რად, რე­დაქ­ცი­ის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი რეს­პო­დენ­ტია, რად­გან გა­ზეთ­მა სწო­რედ მი­სი თა­ოს­ნო­ბით და­იწყო გა­მოს­ვ­ლა და დღემ­დე იმ წა­მოწყე­ბის ერ­თ­გულ გამ­გ­რ­ძე­ლებ­ლად დარ­ჩა, რაც ჩვე­ნი პე­რი­ო­დი­კის ყვე­ლა­ზე ღი­რე­ბუ­ლი მო­ნა­პო­ვა­რია — მაქ­სი­მა­ლუ­რი კო­რექ­ტუ­ლო­ბა და სან­დო ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც არც ერთ გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ და არა­ზუსტ ფაქტს არ შე­ი­ცავს. გარ­და ამი­სა, პა­ა­ტას და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ, დღემ­დე, ჩემ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო მა­გა­ლი­თია, რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა იყოს ადა­მი­ა­ნი, ერ­თ­დ­რო­უ­ლად, უფ­რო­სიც და მე­გო­ბა­რიც. მახ­სენ­დე­ბა „პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი“, რო­ცა გა­ზეთ­ში სტა­ტი­ე­ბის წე­რა და­ვიწყე, რო­გორ მას­წავ­ლი­და და ჩემ­თან ერ­თად რო­გორ ცდი­ლობ­და, ყო­ვე­ლი შემ­დე­გი უკე­თე­სი ყო­ფი­ლი­ყო (ვცდი­ლობ, სუ­ბი­ექ­ტუ­რი არ ვი­ყო, მაგ­რამ, ალ­ბათ, არ გა­მომ­დის). ჩვე­ნი სტუ­მა­რია, გა­ზეთ  „24 სა­ა­თის“ გა­მომ­ცე­მელ-რე­დაქ­ტო­რი პა­ა­ტა ვე­შა­პი­ძე, რო­მე­ლიც 17 წლის შემ­დეგ, ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ველს არა „რე­დაქ­ტო­რის სვე­ტით“, არა­მედ სტუმ­რის სტა­ტუ­სით და­ვუბ­რუ­ნე.
ინ­ტერ­ვი­უს­თ­ვის წი­ნას­წარ არც ერ­თი კითხ­ვა არ მო­მიმ­ზა­დე­ბია. რეს­პონ­დენტს მი­ვენ­დე, რად­გან ჩვე­ნი სა­უბ­რის წი­ნას­წარ და­წე­რი­ლი  კითხ­ვე­ბით წარ­მარ­თ­ვა ცო­ტა მე­უ­ხერ­ხუ­ლე­ბო­და, ცო­ტაც მე­ში­ნო­და. თუმ­ცა, ერ­თი რამ ვი­ცი, რომ გა­ზე­თის სპე­ცი­ფი­კი­დან და მი­სი 14-წლი­ა­ნი პე­და­გო­გი­უ­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სკო­ლასა და მას­წავ­ლე­ბელზე საუბარს  ვერ ავ­ც­დე­ბით.

— და­ვიწყოთ თქვე­ნი მას­წავ­ლებ­ლო­ბით, რა­ტომ წახ­ვე­დით სკო­ლა­ში?
— მას­წავ­ლე­ბე­ლი, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, შემ­თხ­ვე­ვით გავ­ხ­დი, უფ­რო სწო­რად, ჩე­მი მას­წავ­ლებ­ლო­ბა შემ­თხ­ვე­ვამ გა­ნა­პი­რო­ბა. ასე­თი სა­ხა­ლი­სო ის­ტო­რიაა — მე­ო­რე წე­ლი იყო, რაც, გუ­რამ რა­მიშ­ვი­ლის პრო­ექ­ტით, ე.წ გერ­მა­ნუ­ლი სკო­ლა გა­იხ­ს­ნა, სა­დაც, ენე­ბის შეს­წავ­ლი­სად­მი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა მიდ­გო­მა იყო — კულ­ტუ­რო­ლო­გი­ურ, ჰუმ­ბოლ­ტი­სე­ულ თე­ო­რი­ას ემ­ყა­რე­ბო­და. ამ სკო­ლა­ში რამ­დე­ნი­მე ჩე­მი მე­გო­ბა­რი წა­ვი­და მას­წავ­ლებ­ლად, მე გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „გა­ნათ­ლე­ბა­ში“ ვმუ­შა­ობ­დი. 5 სექ­ტემ­ბერს, ერთ-ერ­თი მე­გობ­რის და­ბა­დე­ბის დღეა. მა­შინ სკო­ლა ბრო­სეს ქუ­ჩა­ზე იყო და გა­ვუ­ა­რე მათ, რომ და­ბა­დე­ბის დღე­ზე ერ­თად წავ­სუ­ლი­ყა­ვით. სკო­ლა­ში იმ დროს მი­ვე­დი, რო­ცა პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლებ­თან ბო­ლო გაკ­ვე­თი­ლი ტარ­დე­ბო­და (მთე­ლი სკო­ლა მე­ო­რე ცვლა­ში იყო). მთხო­ვეს, რო­მე­ლი­ღაც მას­წავ­ლე­ბე­ლი არ არის, ბავ­შ­ვე­ბი ხმა­უ­რო­ბენ და ვიდ­რე მშობ­ლე­ბი მო­ა­კითხა­ვენ, იქ­ნებ შეხ­ვი­დე მათ­თან, რა­მე მო­უ­ყე­ვი და გა­ა­ჩე­რეო. ასე შე­ვე­დი კლას­ში ბავ­შ­ვე­ბის გა­სა­ჩე­რებ­ლად, მაგ­რამ ისე და­ი­რე­კა გაკ­ვე­თი­ლის დამ­თავ­რე­ბის ზა­რი, რომ ვერც გა­ვი­გეთ, გა­და­ვა­ცი­ლეთ 15-20 წუ­თი. ახ­ლაც მახ­სოვს ის საკ­ლა­სო ოთა­ხი, მშობ­ლე­ბი აღ­შ­ფო­თე­ბუ­ლე­ბი შე­მო­იჭ­რ­ნენ, სად არი­ან ჩვე­ნი შვი­ლე­ბიო. ასე­თი სუ­რა­თი დახ­ვ­დათ — მე ფან­ჯ­რის რა­ფა­ზე ვარ ჩა­მომ­ჯ­და­რი და გაცხო­ვე­ლე­ბით ვმსჯე­ლობ­თ ცხო­ვე­ლე­ბი­სა და ადა­მი­ა­ნე­ბის მე­გობ­რო­ბის თე­მა­ზე. მა­შინ სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი მი­ხე­ილ მინ­და­ძე იყო. ისე მშვი­დად ვსა­უბ­რობ­დით, ვე­რა­ვინ გა­ი­გო, რომ იმ საკ­ლა­სო ოთახ­ში გაკ­ვე­თი­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. თუმ­ცა, თა­ვი­დან ყვე­ლა ერ­თად ლა­პა­რა­კობ­და, ამი­ტომ ასე­თი რამ მო­ვი­ფიქ­რე: ქა­ღალ­დი დავ­ჭ­მუჭ­ნე და ბავ­შ­ვებს ვეს­რო­დი, რო­მე­ლიც და­ი­ჭერ­და, სა­უ­ბარს ის აგ­რ­ძე­ლებ­და. ამან ისე­თი ეფექ­ტი იქო­ნია, რომ ბავ­შ­ვე­ბი მარ­თ­ლა უს­მენ­დ­ნენ ერ­თ­მა­ნეთს. მოკ­ლედ, ეს იყო ჩე­მი პირ­ვე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი, რომ­ლის შემ­დე­გაც მთხო­ვეს, ამ ბავ­შ­ვებ­თან და­მეწყო მუ­შა­ო­ბა მას­წავ­ლებ­ლად. დავ­თან­ხ­მ­დი, მა­შინ 26 წლის ვი­ყა­ვი, ავიყ­ვა­ნე პირ­ვე­ლი კლა­სი და 14 წე­ლი ვი­მუ­შა­ვე მას­წავ­ლებ­ლად. დღე­საც მგო­ნია, თუ­კი რამ მა­გონ­დე­ბა კარ­გად, ეს ჩე­მი მას­წავ­ლებ­ლო­ბის პე­რი­ო­დია.

— და­ვიწყოთ თქვე­ნი მას­წავ­ლებ­ლო­ბით, რა­ტომ წახ­ვე­დით სკო­ლა­ში?
— მას­წავ­ლე­ბე­ლი, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, შემ­თხ­ვე­ვით გავ­ხ­დი, უფ­რო სწო­რად, ჩე­მი მას­წავ­ლებ­ლო­ბა შემ­თხ­ვე­ვამ გა­ნა­პი­რო­ბა. ასე­თი სა­ხა­ლი­სო ის­ტო­რიაა — მე­ო­რე წე­ლი იყო, რაც, გუ­რამ რა­მიშ­ვი­ლის პრო­ექ­ტით, ე.წ გერ­მა­ნუ­ლი სკო­ლა გა­იხ­ს­ნა, სა­დაც, ენე­ბის შეს­წავ­ლი­სად­მი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა მიდ­გო­მა იყო — კულ­ტუ­რო­ლო­გი­ურ, ჰუმ­ბოლ­ტი­სე­ულ თე­ო­რი­ას ემ­ყა­რე­ბო­და. ამ სკო­ლა­ში რამ­დე­ნი­მე ჩე­მი მე­გო­ბა­რი წა­ვი­და მას­წავ­ლებ­ლად, მე გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „გა­ნათ­ლე­ბა­ში“ ვმუ­შა­ობ­დი. 5 სექ­ტემ­ბერს, ერთ-ერ­თი მე­გობ­რის და­ბა­დე­ბის დღეა. მა­შინ სკო­ლა ბრო­სეს ქუ­ჩა­ზე იყო და გა­ვუ­ა­რე მათ, რომ და­ბა­დე­ბის დღე­ზე ერ­თად წავ­სუ­ლი­ყა­ვით. სკო­ლა­ში იმ დროს მი­ვე­დი, რო­ცა პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლებ­თან ბო­ლო გაკ­ვე­თი­ლი ტარ­დე­ბო­და (მთე­ლი სკო­ლა მე­ო­რე ცვლა­ში იყო). მთხო­ვეს, რო­მე­ლი­ღაც მას­წავ­ლე­ბე­ლი არ არის, ბავ­შ­ვე­ბი ხმა­უ­რო­ბენ და ვიდ­რე მშობ­ლე­ბი მო­ა­კითხა­ვენ, იქ­ნებ შეხ­ვი­დე მათ­თან, რა­მე მო­უ­ყე­ვი და გა­ა­ჩე­რეო. ასე შე­ვე­დი კლას­ში ბავ­შ­ვე­ბის გა­სა­ჩე­რებ­ლად, მაგ­რამ ისე და­ი­რე­კა გაკ­ვე­თი­ლის დამ­თავ­რე­ბის ზა­რი, რომ ვერც გა­ვი­გეთ, გა­და­ვა­ცი­ლეთ 15-20 წუ­თი. ახ­ლაც მახ­სოვს ის საკ­ლა­სო ოთა­ხი, მშობ­ლე­ბი აღ­შ­ფო­თე­ბუ­ლე­ბი შე­მო­იჭ­რ­ნენ, სად არი­ან ჩვე­ნი შვი­ლე­ბიო. ასე­თი სუ­რა­თი დახ­ვ­დათ — მე ფან­ჯ­რის რა­ფა­ზე ვარ ჩა­მომ­ჯ­და­რი და გაცხო­ვე­ლე­ბით ვმსჯე­ლობ­თ ცხო­ვე­ლე­ბი­სა და ადა­მი­ა­ნე­ბის მე­გობ­რო­ბის თე­მა­ზე. მა­შინ სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი მი­ხე­ილ მინ­და­ძე იყო. ისე მშვი­დად ვსა­უბ­რობ­დით, ვე­რა­ვინ გა­ი­გო, რომ იმ საკ­ლა­სო ოთახ­ში გაკ­ვე­თი­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. თუმ­ცა, თა­ვი­დან ყვე­ლა ერ­თად ლა­პა­რა­კობ­და, ამი­ტომ ასე­თი რამ მო­ვი­ფიქ­რე: ქა­ღალ­დი დავ­ჭ­მუჭ­ნე და ბავ­შ­ვებს ვეს­რო­დი, რო­მე­ლიც და­ი­ჭერ­და, სა­უ­ბარს ის აგ­რ­ძე­ლებ­და. ამან ისე­თი ეფექ­ტი იქო­ნია, რომ ბავ­შ­ვე­ბი მარ­თ­ლა უს­მენ­დ­ნენ ერ­თ­მა­ნეთს. მოკ­ლედ, ეს იყო ჩე­მი პირ­ვე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი, რომ­ლის შემ­დე­გაც მთხო­ვეს, ამ ბავ­შ­ვებ­თან და­მეწყო მუ­შა­ო­ბა მას­წავ­ლებ­ლად. დავ­თან­ხ­მ­დი, მა­შინ 26 წლის ვი­ყა­ვი, ავიყ­ვა­ნე პირ­ვე­ლი კლა­სი და 14 წე­ლი ვი­მუ­შა­ვე მას­წავ­ლებ­ლად. დღე­საც მგო­ნია, თუ­კი რამ მა­გონ­დე­ბა კარ­გად, ეს ჩე­მი მას­წავ­ლებ­ლო­ბის პე­რი­ო­დია.
ჩვენ­თან ასე­თი მე­თო­დი იყო, რო­მელ კლას­საც აიყ­ვან­დი, ბო­ლომ­დე მიყ­ვე­ბო­დი და მა­თი დამ­რი­გე­ბე­ლიც იყა­ვი. არა­ვინ არ გზღუ­დავ­და, თუ­კი წას­ვ­ლას გა­დაწყ­ვეტ­დი, მაგ­რამ და­უ­წე­რე­ლი კა­ნო­ნი ჩა­მო­ყა­ლიბ­და — კლა­სის მი­ტო­ვე­ბა, მო­რა­ლუ­რად, ღა­ლა­ტი იყო. თუ­კი ვინ­მეს უკე­თე­სი სამ­სა­ხუ­რი გა­მო­უჩ­ნ­დე­ბო­და, რა­მე კარ­გი შე­თა­ვა­ზე­ბა ჰქონ­და, კლა­სი მა­ინც მიჰ­ყავ­და ბო­ლომ­დე და მე­რე მი­დი­ო­და სკო­ლი­დან.
სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ატ­მოს­ფე­რო იყო სკო­ლა­ში. უნი­ვე­რსი­ტე­ტი­დან ძა­ლი­ან ბევ­რი ნაც­ნო­ბი და მე­გო­ბა­რი ვი­ყა­ვით, თან სულ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი — ერ­თი, რომ ჩვენ შო­რის სხვა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იყო და მე­ო­რე — ბავ­შ­ვებ­თან გვქონ­და გა­მორ­ჩე­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, ძა­ლი­ან თა­ნას­წო­რი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი. ბა­ტო­ნი გუ­რა­მი სწო­რედ ამას გვე­უბ­ნე­ბო­და — ყვე­ლა­ფერს, რა­საც ვას­წავ­ლით, ვას­წავ­ლით იმი­ტომ, რომ გავ­ზარ­დოთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი. ვფიქ­რობ, რომ ამ სკო­ლის (მე­რე ეს სკო­ლა გამ­რავ­ლ­და) აღ­ზ­რ­დი­ლებ­მა ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბას ძა­ლი­ან დი­დი კვა­ლი და­აჩ­ნი­ეს. შე­იძ­ლე­ბა ვინ­მეს ცო­ტა ამ­ბი­ცი­უ­რად მო­ეჩ­ვე­ნოს ეს სიტყ­ვე­ბი, მაგ­რამ ნამ­დ­ვი­ლად სხვა­ნა­ი­რად მო­აზ­როვ­ნე ადა­მი­ა­ნებს ვუშ­ვებ­დით სკო­ლი­დან. ამი­ტო­მაც, კარ­გად მახ­სენ­დე­ბა ჩე­მი მას­წავ­ლებ­ლო­ბის პე­რი­ო­დი.
—  მას­წავ­ლე­ბელ­მა რომ სა­გა­ნი უნ­და იცო­დეს და ფლობ­დეს პრო­ფე­სი­ულ უნა­რებს, ეს სა­კა­მა­თო არ არის. გარ­და ამი­სა, რა უნა­რებს უნ­და ფლობ­დეს, რომ იყოს კარ­გი მას­წავ­ლე­ბე­ლი?
— სი­მარ­თ­ლე გითხ­რათ, არც პე­და­გო­გი­კურ მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ში მი­მუ­შა­ვია და არც ბევ­რი წა­მი­კითხავს ამის შე­სა­ხებ, უბ­რა­ლოდ დას­კ­ვ­ნებს ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან გა­ვა­კე­თებ და გეტყ­ვით, რომ მას­წავ­ლე­ბელს, ალ­ბათ, რა­ღაც სქე­მე­ბი და მი­სი გან­ვი­თა­რე­ბის ეტა­პე­ბი სჭირ­დე­ბა, რომ სის­ტე­მა­ტი­ზე­ბუ­ლი იყოს, მაგ­რამ მა­ინც მგო­ნია, რომ მას­წავ­ლებ­ლო­ბა, ნე­ბის­მი­ე­რი პე­და­გო­გი­უ­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბა, ძა­ლი­ან შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მეა. ჩემ­თ­ვის, ის რაც შე­მოქ­მე­დე­ბი­თია, აუცი­ლებ­ლად უნ­და შე­ი­ცავ­დეს ში­ნა­გან მო­წო­დე­ბას. სქე­მე­ბით მწე­რა­ლი ან მხატ­ვა­რი ხომ ვერ გახ­დე­ბი? რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ცოდ­ნა­ზე აქ ლა­პა­რა­კი არ არის, მაგ­რამ, გარ­და ამი­სა, რად­გან ეს შე­მოქ­მე­დე­ბაა და ძა­ლი­ან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბაა, ამი­ტომ უნ­და იყოს მო­წო­დე­ბაც. პე­და­გო­გი რომ გახ­დე, უნ­და გინ­დო­დეს, ბედ­ნი­ე­რიც უნ­და იყო იმით, რომ ამას აკე­თებ, სხვა სუ­ლი­ერ სიმ­შ­ვი­დე­სა და სი­ა­მოვ­ნე­ბას უნ­და გა­ნი­ჭებ­დეს. ასე­თი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, სამ­წუ­ხა­როდ, ძა­ლი­ან ცო­ტა მე­გუ­ლე­ბა. თუ ეს შე­მოქ­მე­დე­ბაა, თა­ვის­თა­ვად, ადა­მი­ა­ნის მო­წო­დე­ბა­ცაა. მას­წავ­ლებ­ლე­ბი — ჩემ დრო­საც ასე იყო და შემ­დე­გაც, რო­ცა ჩე­მი შვი­ლე­ბი სწავ­ლობ­დ­ნენ სკო­ლა­ში, ამას­თან მქო­ნია შე­ხე­ბა — რა­ტომ­ღაც მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ მათ იცი­ან, რომ 2-ჯერ 2 ოთხია და მოს­წავ­ლეს არ აქვს უფ­ლე­ბა, თა­ვი­სი აზ­რი ჰქონ­დეს იმის შე­სა­ხებ, რა­ტომ არის 2-ჯერ 2 ოთხი და რა­ტომ არ არის ხუ­თი ან სა­მი. თუ შენს საქ­მი­ა­ნო­ბას ისე მი­უდ­გე­ბი, რო­გორც შე­მოქ­მე­დე­ბას, აუცი­ლებ­ლად და­გა­ინ­ტე­რე­სებს შე­ნი აზ­რე­ბის ოპო­ნი­რე­ბა. და თუ ოპო­ნი­რე­ბა გა­ინ­ტე­რე­სებს, გაკ­ვე­თი­ლი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა­ნა­ირ სა­ხეს იძენს, სა­დაც მას­წავ­ლე­ბე­ლი მხო­ლოდ წარ­მ­მარ­თ­ვე­ლია თა­ვი­სი ცოდ­ნით და ადა­მი­ა­ნუ­რი გა­მოც­დი­ლე­ბით, და­ნარ­ჩე­ნი ყვე­ლა­ფე­რი კი მოს­წავ­ლე­ებ­ზე გა­და­დის. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში იმ დას­კ­ვ­ნამ­დე, რომ 2-ჯერ ორი ოთხია, მოს­წავ­ლე­ე­ბი თა­ვად მი­დი­ან. თუ ასე­თი მიდ­გო­მა იქ­ნე­ბა, სულ სხვა ხა­რის­ხ­სა და სიღ­რ­მეს მი­ვი­ღებთ ცოდ­ნი­სას. შე­იძ­ლე­ბა ეს მა­ღალ­ფარ­დოვ­ნად ჟღერს, მაგ­რამ ასე მგო­ნია.
იმის გა­მო, რომ გერ­მა­ნულ სკო­ლა­ში გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლად ვუდ­გე­ბო­დით სას­წავ­ლო პრო­ცესს (კო­მუ­ნის­ტე­ბის დროა), პროგ­რა­მაც გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი გვქონ­და, სა­ა­თობ­რი­ვი დატ­ვირ­თ­ვით. იმა­ზეც კი იყო ლა­პა­რა­კი, კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლის­თ­ვის მი­ე­ცათ თუ არა სკო­ლის სა­ხელ­მ­წი­ფო ატეს­ტა­ტი. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, გერ­მა­ნუ­ლი სკო­ლის სი­კე­თე­ებს გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მა­შინ­დე­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბაც მიხ­ვ­და და ეს პრობ­ლე­მე­ბი რა­ღაც­ნა­ი­რად გა­დავ­ლა­ხეთ, თან გუ­რამ რა­მიშ­ვი­ლის ავ­ტო­რი­ტე­ტი ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი იყო და, რა თქმა უნ­და, ამა­ნაც შე­უწყო ხე­ლი. ერთ მა­გა­ლითს გა­ვიხ­სე­ნებ, მა­შინ გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო „პრობ­ლე­მურ“ სკო­ლებ­ში აგ­ზავ­ნი­და დამ­ს­წ­რე­ებს, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა გაკ­ვე­თილს ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ და მე­რე რა­ღაც დას­კ­ვ­ნებს წერ­დ­ნენ. ასე­თი დამ­ს­წ­რე მეც მო­მივ­ლი­ნეს, გაკ­ვე­თი­ლად „ჭრი­ჭი­ნა და ჭი­ან­ჭ­ვე­ლა“ გვქონ­და. მინ­და გითხ­რა, რომ ამ გაკ­ვე­თი­ლის მე­რე ორი დამ­ს­წ­რე ქალ­ბა­ტო­ნი აკივ­ლე­ბუ­ლი გა­ვარ­და სკო­ლი­დან, ახ­ლა არც სა­ხე­ლე­ბი მახ­სოვს მა­თი და არც გვა­რე­ბი, მახ­სოვს მხო­ლოდ ფრა­ზე­ბი, რო­მელ­საც ამ­ბობ­დ­ნენ: „რო­გორ ამა­ხინ­ჯებს ბავ­შ­ვებს“, რომ ჩე­მი მი­კა­რე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბო­და მოს­წავ­ლე­ებ­თან... მოკ­ლედ, დი­დი ამ­ბა­ვი ატყ­და. მო­ითხოვ­დ­ნენ სკო­ლი­დან ჩემს გაშ­ვე­ბას, მაგ­რამ გა­და­მარ­ჩი­ნეს და და­მიც­ვეს კო­ტე გა­ბაშ­ვილ­მა და გუ­რამ რა­მიშ­ვილ­მა. ამ ამ­ბავ­მა იმ­ხე­ლა რე­ზო­ნან­სი გა­მო­იწ­ვია, რომ გაკ­ვე­თი­ლის მო­სას­მე­ნად სპე­ცი­ა­ლუ­რად მო­ვი­და გა­ნათ­ლე­ბის მა­შინ­დე­ლი მი­ნის­ტ­რი გუ­რამ ენუ­ქი­ძე. სხვა თე­მა გვქონ­და გაკ­ვე­თი­ლად, მაგ­რამ მი­ნის­ტ­რ­მა თქვა, სხვა არ მინ­და, „ჭრი­ჭი­ნა და ჭი­ან­ჭ­ვე­ლას“ გაკ­ვე­თი­ლი უნ­და მო­ვის­მი­ნოო. პირ­ვე­ლი, რაც გა­ვა­კე­თე, ბავ­შ­ვებს ვკითხე, გინ­დათ, რომ კი­დევ ერ­თხელ „ჭრი­ჭი­ნა და ჭი­ან­ჭ­ვე­ლა­ზე“ ვი­ლა­პა­რა­კოთ? ბავ­შ­ვე­ბი დამ­თან­ხ­მ­დ­ნენ და და­იწყო გაკ­ვე­თი­ლი. მთე­ლი უბე­დუ­რე­ბა იმა­ში იყო, რომ იგავ-არაკს გვას­წავ­ლიდ­ნენ მხო­ლოდ იმ კუთხით, რა კარ­გი იყო ჭი­ან­ჭ­ვე­ლა და რა ცუ­დი — ჭრი­ჭი­ნა. ჭი­ან­ჭ­ვე­ლა შრო­მობს, ჭრი­ჭი­ნა დახ­ტის. ზამ­თა­რი მო­ვი­და და თავ­ქა­რი­ა­ნი და ზარ­მა­ცი ჭრი­ჭი­ნა გა­ი­ყი­ნე­ბა, ვინც შრო­მობს, ის კარ­გად იქ­ნე­ბა. სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში, რო­ცა ბავ­შ­ვებს ვთხო­ვე ამის შე­ფა­სე­ბა (ანუ რა­ზეც ზე­მოთ ვლა­პარ­კობ­დი, არ მით­ქ­ვამს, რომ 2-ჯერ ორი ოთხია), აღ­მოჩ­ნ­და, რომ ბავ­შ­ვე­ბის უმე­ტე­სო­ბამ, გან­წყო­ბი­თა და სუ­ლი­ე­რი მდგო­მა­რე­ო­ბით, თუნ­დაც ბავ­შ­ვუ­რო­ბით, ჭრი­ჭი­ნას მხა­რე და­ი­ჭი­რა, რაც სუ­ლაც არ არის გა­საკ­ვი­რი — წარ­მო­იდ­გი­ნეთ ბავ­შ­ვის ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ამ იგავ-არა­კის მი­მართ — ზაფხუ­ლი, ბავ­შ­ვი თა­მა­შობს, დახ­ტის, ერ­თო­ბა — აბა, რა უნ­და აკე­თოს ზაფხულ­ში? მათ­თ­ვის ხომ ძნე­ლი გა­სა­გე­ბია, ამ დროს სარ­ჩო-სა­ბა­დე­ბელ­ზე იზ­რუ­ნოს და იშ­რო­მოს. ჭი­ან­ჭ­ვე­ლამ, რო­მელ­მაც იშ­რო­მა და ეს ყვე­ლა­ფე­რი და­აგ­რო­ვა, ჭრი­ჭი­ნა ზამ­თარ­ში შიმ­ში­ლით სიკ­ვ­დი­ლის­თ­ვის და გა­სა­ყი­ნად გა­ი­მე­ტა. მა­თი დას­კ­ვ­ნე­ბით, ყვე­ლა­ფე­რი შებ­რუ­ნე­ბით გა­მოგ­ვი­ვი­და. დამ­ს­წ­რე ქალ­ბა­ტო­ნებ­მაც ამი­ტომ ატე­ხეს ისე­თი ამ­ბა­ვი.
გაკ­ვე­თილ­ზე მე, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ ვლა­პარ­კობ­დი, მხო­ლოდ მა­შინ ვაძ­ლევ­დი ბავ­შ­ვებს შე­ნიშ­ვ­ნებს, თუ რა­მეს და­ა­მა­ხინ­ჯებ­დ­ნენ იგავ-არა­კის ში­ნა­არ­სი­დან ან არას­წო­რად გად­მოს­ცემ­დ­ნენ ტექსტს. და­ნარ­ჩე­ნი მთლი­ა­ნად ბავ­შ­ვებ­ზე იყო მინ­დო­ბი­ლი. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, მა­შინ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რი მიხ­ვ­და, რომ ეს სულ სხვა რამ იყო, უკე­თე­სი, ვიდ­რე გამ­ზა­დე­ბუ­ლი ფორ­მუ­ლე­ბით ადა­მი­ა­ნე­ბის აღ­ზ­რ­და. აღ­მოჩ­ნ­და, რომ თურ­მე გაკ­ვე­თი­ლი იწე­რე­ბო­და ისე, რომ ჩვენ არც კი ვი­ცო­დით, შემ­დეგ აუდი­ო­ჩა­ნა­წე­რი რა­დი­ო­ში გა­და­ი­ცა. ასე­თი პრე­ცე­დენ­ტიც იყო. იმის სა­ი­ლუს­ტ­რა­ცი­ოდ, რომ სულ სხვა პრო­დუქტს ვი­ღებთ რო­გორც გა­ნათ­ლე­ბის, ისე სა­მო­ქა­ლა­ქო აღ­ზ­რ­დის თვალ­საზ­რი­სით, რო­ცა ბავ­შ­ვე­ბი თვი­თონ აზ­როვ­ნე­ბენ და გამ­ზა­დე­ბულ შაბ­ლო­ნებს და ფორ­მუ­ლებს არ ვაძ­ლევთ, ეს მა­გა­ლი­თიც გა­მოდ­გე­ბა. ცო­ტა რომ გან­ვა­ზო­გა­დოთ, ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­კუ­თარ ცხოვ­რე­ბას თვი­თონ მარ­თა­ვენ და ეს ძა­ლი­ან კარ­გია, არ ელო­დე­ბი­ან ცი­დან მა­ნა­ნის გად­მოყ­რას, თვი­თონ არი­ან და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღე­ბე­ბი და კარ­გი ლი­დე­რე­ბი, რაც მე მგო­ნია, რომ ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ძა­ლი­ან აკ­ლია.
რო­გორც გითხა­რი, ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი ამ პრო­ფე­სი­ა­ში მო­წო­დე­ბაა. არის კა­ტე­გო­რია ხალ­ხის, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად უდ­გე­ბა თა­ვის საქ­მეს, რა­ზეც უკ­ვე ვი­ლა­პა­რა­კე. მას­წავ­ლებ­ლო­ბა ძა­ლი­ან მძი­მე შრო­მაა და ამ სიმ­ძი­მეს ქმნის სწო­რედ არას­წო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. თუ მოს­წავ­ლე­ებ­თან სწო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გაქვს, არა­ფე­რი ნერ­ვე­ბის ასაშ­ლე­ლი არ არის. 14 წე­ლი ისე ვი­ყა­ვი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, რომ კლას­ში მხო­ლოდ მა­შინ ვდგე­ბო­დი ფეხ­ზე, რო­ცა რვე­უ­ლე­ბი უნ­და ამეკ­რი­ფა ან და­მე­რი­გე­ბი­ნა. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხმის­თ­ვის არ ამი­წე­ვია. თუ ვინ­მეს მოს­წავ­ლე ნერ­ვებს უშ­ლის, მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნ­და იცო­დეს, რომ მი­სი ბრა­ლია და არა ბავ­შ­ვე­ბის, რად­გან ცუ­დი ბავ­შ­ვე­ბი არ არ­სე­ბო­ბენ, ამა­ში აბ­სო­ლუ­ტუ­რად დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ. მე სკო­ლა­ში მყო­ლია ძა­ლი­ან ცელ­ქიც, ზარ­მა­ციც, შშმ-ც — და­უ­ნის სინ­დ­რო­მით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბიც  და ყვე­ლას­თან ფან­ტას­ტი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა მქონ­და.
— სამ­წუ­ხა­როდ, დღეს ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ძა­ლი­ან მცი­რე ნა­წი­ლი ირ­ჩევს მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სიას. რას ეტყ­ვით ახალ­გაზ­რ­დებს, რა­ტომ უნ­და აირ­ჩი­ონ ეს პრო­ფე­სია?
— მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის სიმ­ძი­მეს პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა გან­საზღ­ვ­რავს. ეს პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა არის ძა­ლი­ან ყო­ფი­თი, ნა­ხე­ვა­რი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბავ­შ­ვე­ბი შენს ხელ­ში არი­ან და მათ არა­ფე­რი არ უნ­და და­ე­მარ­თოთ, არა­და, დარ­ბი­ან, ცელ­ქო­ბენ, ხან ჩხუ­ბო­ბენ, ხან რას მო­ი­ტა­ნენ სკო­ლა­ში. მა­გა­ლი­თად, ერთ-ერ­თ­მა მოს­წავ­ლემ გა­ზი­ა­ნი სას­მე­ლე­ბის გა­სა­კე­თე­ბე­ლი სი­ფო­ნი მო­ი­ტა­ნა, რო­მელ­შიც ასან­თის ღე­რე­ბი ჩა­ტე­ნა და  ცეცხ­ლი მო­უ­კი­და, ხელ­ში აუფეთ­ქ­და და ოთხი­ვე თი­თი მო­იწყ­ვი­ტა. ეს გაკ­ვე­თი­ლე­ბის დაწყე­ბამ­დე, და­ახ­ლო­ე­ბით, 10 წუ­თით ად­რე მოხ­და. სამ­წუ­ხა­როდ, ასე­თი რა­მე­ე­ბიც ხდე­ბა, ამი­ტო­მაც ძა­ლი­ან დი­დია პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა. გარ­და ამი­სა, გაქვს კი­დევ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­მო­ქა­ლა­ქო პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა, იმი­ტომ, რომ 12 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში შენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი 30, ზოგ­ჯერ 40 (თუ სხვა­დას­ხ­ვა კლა­სებ­ში შე­დი­ხარ), ზოგ­ჯერ 150 ადა­მი­ა­ნის ბე­დი, შენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი რო­გო­რი მო­ქა­ლა­ქე დად­გე­ბა, ვინ გა­იზ­რ­დე­ბა, არა აქვს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა გე­ოგ­რა­ფი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ხარ, ქარ­თუ­ლის თუ მა­თე­მა­ტი­კის. იმი­ტომ, რომ ამ ბავ­შ­ვებ­თან, მა­თი ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის პე­რი­ოდ­ში, შენ გაქვს ყვე­ლა­ზე ინ­ტენ­სი­უ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა. თუ ეს პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბე­ბი გა­აზ­რე­ბუ­ლი გაქვს, ძა­ლი­ან რთულ პრო­ფე­სი­ას ეჭი­დე­ბი. ამი­ტომ მგო­ნია, რომ შე­და­რე­ბით სწო­რად მო­აზ­როვ­ნე და მე­ტი პა­სუ­ხის­მგე­ბ­ლო­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი, ამ ყვე­ლა­ფერს რომ იაზ­რე­ბენ, შე­ჭი­დე­ბის ეში­ნი­ათ ან უბ­რა­ლოდ ერი­დე­ბი­ან. ამი­ტო­მაა ძნე­ლად ასარ­ჩე­ვი მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია.
მას­წავ­ლებ­ლის შრო­მის ანაზღა­უ­რე­ბა მი­ზე­რუ­ლია, ძა­ლი­ან მცი­რეა. თუნ­დაც ის ყბა­და­ღე­ბუ­ლი 1000 ლა­რი რომ უნ­და გა­უხ­დეთ, ძა­ლი­ან ცო­ტაა იმ შრო­მის­თ­ვის და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის­თ­ვის, რაც მათ აკის­რი­ათ. ჩე­მი ნე­ბა რომ იყოს, ბევრ სა­ხელ­მ­წი­ფო მო­ხე­ლეს ჩა­მო­ვარ­თ­მევ­დი ხელ­ფასს და და­ვუ­მა­ტებ­დი მას­წავ­ლე­ბელს. შე­და­რე­ბაც კი არ შე­იძ­ლე­ბა პე­და­გო­გის პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა­სა და ვთქვათ, რო­მე­ლი­ღაც რა­ი­ო­ნის საკ­რე­ბუ­ლო­ში მჯდო­მი ადა­მი­ა­ნის პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბას შო­რის, არა­და, პი­რი­ქი­თაა და არა მხო­ლოდ ჩვენ­თან. ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის პე­და­გო­გის პრო­ფე­სია პრეს­ტი­ჟუ­ლი რომ გახ­დეს, გარ­და ხელ­ფა­სის სი­დი­დი­სა (ხელ­ფა­სის სი­დი­დეს, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ჩე­მი აზ­რით, მე­სა­მე ან მე­ოთხე ხა­რის­ხის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა), პე­და­გოგს მი­სი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სი სო­ცი­ა­ლუ­რი ბო­ნუ­სე­ბი უნ­და ჰქონ­დეს სკო­ლა­ში. ჩე­მი ნე­ბა რომ იყოს, მას­წავ­ლე­ბელს აუცი­ლებ­ლად ექ­ნე­ბო­და სა­მე­დი­ცი­ნო დაზღ­ვე­ვის სრუ­ლი — 100%-იანი პა­კე­ტი, მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის უფა­სოდ მი­ღე­ბის ჩათ­ვ­ლით; მას­წავ­ლე­ბელს, აუცი­ლებ­ლად, ზაფხულ­ში, მის­თ­ვის სა­სურ­ველ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად, თუნ­დაც ორი კვი­რით, უფა­სო სა­კუ­რორ­ტო მომ­სა­ხუ­რე­ბა უნ­და ჰქონ­დეს — თუ­კი ეს შე­იძ­ლე­ბა ექ­ნეს სხვა პრო­ფე­სი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს, რა­ტომ არა მას­წავ­ლებ­ლებს. და მე­სა­მე, პე­და­გო­გებს და­ვუ­წე­სებ­დი თვე­ში 50-ლა­რი­ან ვა­უ­ჩერს, რო­მელ­საც გა­მო­ი­ყე­ნებ­დ­ნენ ნე­ბის­მი­ე­რი წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ა­ში, მათ­თ­ვის სა­სურ­ვე­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­სა­ძე­ნად. რად­გან წიგ­ნე­ბი ძვი­რია, ამ ვა­უ­ჩე­რის დაგ­რო­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა­საც მივ­ცემ­დი — შე­იძ­ლე­ბა 10-ლა­რი­ა­ნი წიგ­ნის შე­ძე­ნა­ზე უარი თქვას, აიყ­ვა­ნოს 60 ლარ­ზე და შემ­დეგ იყი­დოს, მაგ., ხე­ლოვ­ნე­ბის მას­წავ­ლე­ბელ­მა — რო­მე­ლი­მე მხატ­ვ­რის ალ­ბო­მი. თუ კარ­გად და­ფიქ­რ­დე­ბი, კი­დევ შე­იძ­ლე­ბა რა­მის და­მა­ტე­ბა, მაგ­რამ ახ­ლა ეს სა­მი რამ მა­გონ­დე­ბა, რო­მელ­საც აუცი­ლებ­ლად და­ვუ­წე­სებ­დი პე­და­გო­გებს და მე­რე ვნა­ხოთ, და დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ ამა­ში, აირ­ჩე­ვენ თუ არა მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ას, თუნ­დაც იმა­ვე ხელ­ფას­ზე, რაც დღეს აქვთ, თუ ასე­თი სო­ცი­ა­ლუ­რი ბო­ნუ­სე­ბი ექ­ნე­ბათ. ანუ სა­ხელ­მ­წი­ფომ მას­წავ­ლებ­ლის სკო­ლის გა­რეთ ცხოვ­რე­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს.  კი­დევ ვი­მე­ო­რებ, ეს არის შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­ფე­სია და, ამა­ვე დროს, ძა­ლი­ან დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლი. ის სქე­მე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის პრო­ფე­სი­ულ წინ­ს­ვ­ლა­ში ჩა­დე­ბუ­ლი ფუ­ლი, რა თქმა უნ­და კარ­გია, მაგ­რამ ეს არ მუ­შა­ობს, თუ სკო­ლის გა­რეთ მას­წავ­ლე­ბელს ისევ ყო­ფით პრობ­ლე­მებ­ზე უხ­დე­ბა ძა­ლი­ან ინ­ტენ­სი­უ­რი ფიქ­რი. თა­ვის­თა­ვად, ამა­ზე ისე­დაც ფიქ­რობს, მაგ­რამ მთლი­ა­ნად არ უნ­და იყოს გა­დარ­თუ­ლი და სკო­ლი­დან გაქ­ცე­ვა­ზე არ უნ­და ეჭი­როს თვა­ლი. რო­ცა ასე­თი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­კე­ტე­ბი ექ­ნე­ბა, ვფიქ­რობ, არ­ჩე­ვა­დიც გახ­დე­ბა მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია და თა­ვის­თა­ვად, ძა­ლი­ან კონ­კუ­რენ­ტუ­ლი გა­რე­მოც შე­იქ­მ­ნე­ბა პე­და­გო­გი­ურ კორ­პუს­ში. ეს კონ­კუ­რენ­ტუ­ლი გა­რე­მო, გა­ცი­ლე­ბით გაზ­რ­დის პე­და­გო­გი­კის ხა­რისხს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ვიდ­რე, თუნ­დაც, მი­ლი­ო­ნე­ბის ჩა­დე­ბა მათ გა­დამ­ზა­დე­ბა­ში. აი, ასე ვფიქ­რობ მე.
— ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო სო­ცი­ა­ლუ­რი ბო­ნუ­სე­ბი „შეს­თა­ვა­ზეთ“ მას­წავ­ლებ­ლებს. ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმოქ­მე­დებს თუ არა რე­პე­ტი­ტო­რო­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა­ზეც. რო­გორ ფიქ­რობთ, რა არის რე­პე­ტი­ტო­რო­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის ასე მომ­ძ­ლავ­რე­ბის მი­ზე­ზე­ბი?
— პირ­ვე­ლი, რაც თავ­ში მომ­დის, ეს არის გა­დატ­ვირ­თუ­ლი კლა­სე­ბი, ანუ კლას­ში, სა­დაც 30-ზე მე­ტი ბავ­შ­ვია, შე­უძ­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა მოს­წავ­ლეს­თან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად კონ­ტაქ­ტის დამ­ყა­რე­ბა. ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვერ მო­ა­ხერ­ხებ, გა­ი­გო, სას­წავ­ლო პროგ­რა­მის მი­ხედ­ვით, სად უჭირს მოს­წავ­ლეს და სად სჭირ­დე­ბა მას­წავ­ლე­ბელს და­მა­ტე­ბი­თი ძა­ლის­ხ­მე­ვა, რომ ბავშვს გა­უხ­ს­ნას გზე­ბი, წინ წა­ვი­დეს. 30 ბავ­შ­ვის შე­ფა­სე­ბაც კი წარ­მო­უდ­გენ­ლად მი­მაჩ­ნია და მით უმე­ტეს, რო­ცა კლას­ში 30-ზე გა­ცი­ლე­ბით მე­ტი მოს­წავ­ლეა. ამი­ტომ, ახალს არა­ფერს მო­ვი­გო­ნებ, ისევ გერ­მა­ნუ­ლი სკო­ლის მა­გა­ლით­ზე გეტყ­ვით. გაკ­ვე­თილ­ზე მოს­წავ­ლე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა რომ შეგ­ვემ­ცი­რე­ბი­ნა, ზღვა­რი გვქონ­და და­წე­სე­ბუ­ლი, 30-ზე მე­ტი ბავ­შ­ვი არ მიგ­ვე­ღო კლას­ში, მაგ­რამ 30-ც ძა­ლი­ან ბევ­რია. 30 ბავ­შ­ვი იყო­ფო­და სამ ნა­წი­ლად. მა­გა­ლი­თად, მე-10 პირ­ველ კლას­ში, ერ­თ­დ­რო­უ­ლად (ანუ 45 წუთ­ში), 10 მოს­წავ­ლეს ჰქონ­და ქარ­თუ­ლის გაკ­ვე­თი­ლი, 10-ს — გერ­მა­ნუ­ლის, 10-ს — მა­თე­მა­ტი­კის. შემ­დეგ გაკ­ვე­თილ­ზე ჯგუ­ფე­ბი იც­ვ­ლე­ბო­და საგ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით, ანუ სა­მი სას­წავ­ლო სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ტარ­დე­ბო­და სა­მი საგ­ნის გაკ­ვე­თი­ლი, მაგ­რამ 10-10 ბავ­შ­ვ­თან. ერ­თა­დერ­თი, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მე­ტი მას­წავ­ლე­ბე­ლი დაგ­ვ­ჭირ­დე­ბა. ვფიქ­რობ, ეს სრუ­ლი­ად შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თუნ­დაც ქვეყ­ნის დღე­ვან­დე­ლი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. ის თან­ხა, რაც სქე­მებ­ში და ტრე­ნინ­გებ­ში იხარ­ჯე­ბა, ამის­თ­ვი­საც საკ­მა­რი­სი იქ­ნე­ბა. რო­ცა 45 წუ­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, 10 ბავ­შ­ვ­თან მუ­შა­ობ, შე­უ­და­რებ­ლად მე­ტი სა­შუ­ა­ლე­ბა გაქვს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად ჩაწ­ვ­დე თი­თო­ე­უ­ლის პრობ­ლე­მას, საგ­ნის ათ­ვი­სე­ბაც უკეთ ხდე­ბა და შე­დე­გიც, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, გა­ცი­ლე­ბით ეფექ­ტუ­რი იქ­ნე­ბა. ეს, რაც პირ­ვე­ლი მო­მი­ვი­და თავ­ში აზ­რად. მე­ო­რე, იმის­თ­ვის, რომ ბავშვს არ დას­ჭირ­დეს რე­პე­ტი­ტო­რი, სკო­ლას­თან, უფ­როს კლა­სებ­ში მა­ინც, აუცი­ლებ­ლად უნ­და არ­სე­ბობ­დეს ინ­ტე­რე­სე­ბის მი­ხედ­ვით და­ყო­ფი­ლი, ერ­თ­სა­ა­თი­ა­ნი წრე­ე­ბი, ჯგუ­ფე­ბი, სა­დაც მოს­წავ­ლე­ე­ბი, უკ­ვე გა­მო­ხა­ტუ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბის მი­ხედ­ვით, გაკ­ვე­თი­ლე­ბის შემ­დეგ შე­იკ­რი­ბე­ბი­ან და არა­საპ­როგ­რა­მო თე­მებ­ზე ფიქ­რი­თა და სა­უბ­რით და­კავ­დე­ბი­ან. მაგ., ბავ­შ­ვებს უყ­ვართ ხე­ლოვ­ნე­ბა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ ამ საგ­ნის გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე სკო­ლა­ში რას ას­წ­ავ­ლი­ან — მუ­სი­კას ან ხატ­ვას, მაგ­რამ არა­ვინ ას­წავ­ლით მათ კი­ნე­მა­ტოგ­რაფს, რო­მე­ლიც სინ­თე­ზუ­რი ხე­ლოვ­ნე­ბაა, რო­მე­ლიც მუ­სი­კა­საც, ხატ­ვა­საც, გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა­საც, არ­ტის­ტო­ბა­საც, სა­რე­ჟი­სო­რო ხე­ლოვ­ნე­ბა­საც აერ­თი­ა­ნებს. ასე­თი ჯგუ­ფე­ბი თუ წრე­ე­ბი, სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს კი­ნო ან თე­ატ­რა­ლუ­რი ხე­ლოვ­ნე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ ბავ­შ­ვებს, შე­იკ­რი­ბონ, ისა­უბ­რონ დრა­მა­ტურ­გი­ა­ზე, გა­ნი­ხი­ლონ ფილ­მე­ბი ან ერ­თად ნა­ხონ სპექ­ტაკ­ლი, მე­რე მო­ვიდ­ნენ და იმ­ს­ჯე­ლონ მას­ზე, ოღონდ, მას­წავ­ლე­ბელ­თან ერ­თად. რა დო­ნე­ზეც მათ შე­უძ­ლი­ათ, გა­არ­ჩი­ონ სცე­ნოგ­რა­ფია და ა.შ. იქ, თუ კარ­გი ხატ­ვის მას­წავ­ლე­ბე­ლიც აღ­მოჩ­ნ­დე­ბა, ხატ­ვა­საც ას­წავ­ლით. ასეთ  ბავ­შ­ვებს, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მ­ცოდ­ნე­ო­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ბა­რე­ბა რა­ტომ უნ­და გა­უ­ჭირ­დეთ (რა თქმა უნ­და, იმა­საც გა­აჩ­ნია, რო­გო­რი იქ­ნე­ბა გან­ხილ­ვე­ბი და რო­გორ მო­ექ­ცე­ვა იმ დარ­გის პრო­ფე­სი­ულ ჩარ­ჩო­ებ­ში), რა­ტომ უნ­და დას­ჭირ­დეთ რე­პე­ტი­ტო­რი?
მე­სა­მე ის გახ­ლავთ, რომ პრინ­ცი­პუ­ლად უნ­და შე­იც­ვა­ლოს სას­კო­ლო პროგ­რა­მე­ბი. გა­დავ­ხე­დე, მა­გა­ლი­თად, ის­ტო­რი­ის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ებს და, პი­რა­დად მე, წა­კითხ­ვაც კი არ მო­მინ­და. ახ­ლა წარ­მო­იდ­გი­ნეთ 12-13 ან 15 წლის ბავშვს რა­ტომ მო­უნ­დე­ბა მი­სი წა­კითხ­ვა. არა­ფერს არ ვერ­ჩი ავ­ტო­რებს, მაგ­რამ პრინ­ცი­პუ­ლად სხვაგ­ვა­რა­დაა მი­სა­წო­დე­ბე­ლი ეს მა­სა­ლა ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის. სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო უნ­და და­ი­წე­როს ბავ­შ­ვის ასა­კის შე­სა­ბა­მი­სად, ვგუ­ლის­ხ­მობ ში­ნა­არსს, გად­მო­ცე­მის ენას, ფორ­მას. არ არის აუცი­ლე­ბე­ლი ის­ტო­რი­ის ტექ­ს­ტი დი­დი სა­მეც­ნი­ე­რო ხა­სი­ა­თის იყოს. ის­ტო­რია შე­იძ­ლე­ბა კარ­გად და­ი­ყოს ეპი­ზო­დე­ბად, ერ­თ­მა­ნეთს  და­შორ­დეს ქრო­ნო­ლო­გი­უ­რი და ჰე­რო­ი­კუ­ლი ის­ტო­რი­ე­ბი. მო­სა­გო­ნე­ბე­ლია ეს ფორ­მა და, ბუ­ნებ­რი­ვია, მე რე­ცეპტს ვერ გა­მოვ­წერ, მაგ­რამ ის, რაც არის, ფაქ­ტია, გა­უ­გე­ბა­რი, არა­მიმ­ზიდ­ვე­ლი და წარ­მო­უდ­გენ­ლად მო­საწყე­ნია. არა­ნა­ირ ხა­ლისს და ინ­ტე­რესს არ გა­გი­ჩენს ეს სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი ამ დარ­გის მი­მართ. ამი­ტომ, ვფიქ­რობ, სას­კო­ლო პროგ­რა­მე­ბი რა­დი­კა­ლუ­რა­დაა შე­საც­ვ­ლე­ლი და, შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბიც. მიდ­გო­მაა არას­წო­რი — ჩვენ ვცდი­ლობთ ბავშვს რა­ღაც ჩა­ვუ­ტე­ნოთ ტვინ­ში (ესეც კო­მუ­ნის­ტუ­რი ინერ­ციაა). თვი­თონ ბავშვს რომ გა­ვუ­ჩი­ნოთ ინ­ტე­რე­სი, ამა­ზე სა­ერ­თოდ არა­ვინ ფიქ­რობს. გა­ნათ­ლე­ბა ხომ ის არ არის, რა­საც სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს ერთ ქვე­თავ­ში წა­ი­კითხავ, იქ წა­კითხულ­მა ინ­ტე­რე­სი უნ­და აღ­გიძ­რას, რომ და­მა­ტე­ბით სხვა ინ­ფორ­მა­ცი­აც მო­ი­ძიო ამის შე­სა­ხებ, თუნ­დაც ინ­ტერ­ნეტ­ში, ან სადღაც რუ­კა მო­ძებ­ნო და ჩა­ი­ხე­დო, ან თუ რო­მე­ლი­მე ის­ტო­რი­უ­ლი პი­რია ნახ­სე­ნე­ბი, მი­სი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი წა­ი­კითხო და ა.შ. აი, ეს ყვე­ლა­ფე­რი, რაც გა­მახ­სენ­და, კომ­პ­ლექ­ს­ში თუ გან­ხორ­ცი­ელ­და, მე­რე ვნა­ხოთ, იქ­ნე­ბა თუ არა კი­დევ რე­პე­ტი­ტო­რო­ბა სა­ჭი­რო.
— არი­ან თუ არა ბავ­შ­ვე­ბი, ახალ­გაზ­რ­დე­ბი ზედ­მე­ტად პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლე­ბი?
— არა, მე სულ არ მრჩე­ბა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ ბავ­შ­ვე­ბი და ახალ­გაზ­რ­დე­ბი ზედ­მე­ტად პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლე­ბი არი­ან. არც ჩემს ახალ­გაზ­რ­დო­ბა­ში ვი­ყა­ვით ზედ­მე­ტად პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლე­ბი, მე სულ არ ვარ­ქ­მევ პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლო­ბას იმას, რომ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის იდე­ე­ბით ვი­ყა­ვით შეპყ­რო­ბი­ლი, ეს პო­ლი­ტი­კა არ არის, ეს პატ­რი­ო­ტიზ­მის გარკვეული ნა­ირ­სა­ხე­ო­ბაა. არა მგო­ნია, თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­დო­ბა ზედ­მე­ტად პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლი იყოს, გარ­შე­მო ძა­ლი­ან ბევ­რი ახალ­გაზ­რ­და მყავს - ჩე­მი შვი­ლე­ბის მე­გობ­რე­ბი, ყო­ფი­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი. პი­რი­ქით, მგო­ნია, უფ­რო სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვად მო­აზ­როვ­ნე­ე­ბი არი­ან და უფ­რო მეტს ფიქ­რო­ბენ სო­ცი­ა­ლურ პრობ­ლე­მა­ტი­კა­ზე. მა­გა­ლი­თად, რამ­დე­ნი­მე ჩვე­ნი სკო­ლის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი გო­გო­ნა, 90-იანი წლე­ბი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, სო­ცი­ა­ლურ აქ­ტი­ვო­ბებს ახორ­ცი­ე­ლებს, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბიც კი გა­მო­ი­ყე­ნეს იმის­თ­ვის, რომ და­ეხ­მა­რონ ადა­მი­ა­ნებს - ჯერ პო­უ­ლო­ბენ გა­ჭირ­ვე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს და მე­რე მათ­თ­ვის პო­უ­ლო­ბენ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც და­ეხ­მა­რე­ბი­ან — ზოგს ოპე­რა­ცი­ის გა­კე­თე­ბა სჭირ­დე­ბა, ზოგს სხვა სა­ხის დახ­მა­რე­ბა. ამას, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად, უან­გა­როდ აკე­თე­ბენ, ერ­თა­დერ­თი ინ­ტე­რე­სი სო­ცი­ა­ლუ­რი სო­ლი­და­რო­ბის პრე­ცე­დენ­ტე­ბის გა­ჩე­ნი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი სო­ლი­და­რო­ბის კულ­ტუ­რის დამ­კ­ვიდ­რე­ბაა. ასე უფ­რო აზ­როვ­ნებს თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­დო­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა მათ გარ­თო­ბას, დრო­ის გა­ტა­რე­ბას თუ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად დას­ვე­ნე­ბას, პრობ­ლე­მაა და ძა­ლი­ან დიდ­ხანს იქ­ნე­ბა, იმი­ტომ, რომ ამას ვერ უშ­ვე­ლის თუნ­დაც ბევ­რი ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა. ეს კულ­ტუ­რო­ლო­გი­უ­რი მოვ­ლე­ნაა, თვი­თონ ახალ­გაზ­რ­დო­ბამ უნ­და გა­ა­ჩი­ნოს ამის მოთხოვ­ნი­ლე­ბა და მე­რე უკ­ვე ვი­ღაც ჭკვი­ან­მა, ფუ­ლი­ან­მა და გა­ნათ­ლე­ბულ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა (თუ ასე­თე­ბი გა­მოჩ­ნ­დე­ბი­ან), ეს მოთხოვ­ნე­ბი უნ­და და­აკ­მა­ყო­ფი­ლონ. აქ სა­ხელ­მ­წი­ფო ძნე­ლად, ნაკ­ლე­ბად ჩა­ე­რე­ვა. ამი­ტომ, მე ისევ მგო­ნია, თუ გვინ­და რომ ისე­თი­ვე ცენ­ტ­რე­ბი გაჩ­ნ­დეს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, რო­გორც როკ­ფე­ლე­რის ცენტ­რია, სა­დაც შერ­წყ­მუ­ლია ერ­თ­მა­ნეთ­თან გა­ნათ­ლე­ბა, კულ­ტუ­რა, სა­დაც „პაფ­საც“ არის და ყვე­ლა­ფე­რი, რაც შე­იძ­ლე­ბა ახალ­გაზ­რ­დას და თი­ნე­ი­ჯერს მო­უნ­დეს. ამას­თა­ნა­ვე, მგო­ნია, რომ ამ ტი­პის გარ­თო­ბის და დას­ვე­ნე­ბის კულ­ტუ­რის შე­მო­ტა­ნა ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ასა­კი­დან უნ­და და­იწყოს.
რაც მი­ნა­ხავს და მომ­წო­ნე­ბია, ის არის, რომ მა­გა­ლი­თად, აშშ-ში, გერ­მა­ნი­ა­ში (ალ­ბათ ასეა შე­და­რე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვეყ­ნებ­ში), ძა­ლი­ან ბევ­რი გაკ­ვე­თი­ლი ტარ­დე­ბა სა­ჯა­რო სივ­რ­ცე­ებ­ში. ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ასა­კი­დან ბავ­შ­ვე­ბი უკ­ვე და­ყავთ მუ­ზე­უ­მებ­ში და აბ­ს­ტ­რა­გი­რე­ბუ­ლად კი არ ელა­პა­რა­კე­ბი­ან, თუნ­დაც ქვეყ­ნის წარ­სულ­ზე, არა­მედ მუ­ზე­უმ­ში სხე­დან, შე­სა­ბა­მის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში და სა­კუ­თა­რი თვა­ლით უყუ­რე­ბენ ყვე­ლა­ფერს. ვი­ღაც მეტყ­ვის, კარ­გი ახ­ლა, 7 წლის ბავ­შ­ვ­მა წიგ­ნ­ში და­ხა­ტუ­ლი სუ­რა­თი­თაც შე­იძ­ლე­ბა კარ­გად აღიქ­ვას ყვე­ლა­ფე­რიო. კი, ბა­ტო­ნო, შე­იძ­ლე­ბა სუ­რა­თი­თაც კარ­გად აღიქ­ვას, თუ კარ­გი რეპ­რო­დუქ­ციაა, მაგ­რამ სულ სხვაა ის გა­რე­მო და აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა — საკ­ლა­სო ოთა­ხის ატ­მოს­ფე­რო. მუ­ზე­უ­მის ფო­ნი, სი­ჩუ­მე, იქ ხმაც სხაგ­ვა­რად ის­მის, სხვა სუ­ნი დგას, სხვა აურა ტრი­ა­ლებს. ადა­მი­ა­ნე­ბი ამით სა­ჯა­რო სივ­რ­ცე­ებ­ში მსჯე­ლო­ბას ეჩ­ვე­ვი­ან; გარ­და ამი­სა, ეჩ­ვე­ვი­ან იმა­საც, რომ აქ ხმა­მაღ­ლა და ყვი­რი­ლით კი არ უნ­და ილა­პა­რა­კო, არა­მედ წყნა­რად და მშვი­დად უნ­და გა­მო­ხა­ტო შე­ნი აზ­რი; სწავ­ლო­ბენ იმა­საც, რომ არ უნ­და და­ა­ზი­ა­ნონ ექ­ს­პო­ნა­ტე­ბი და ა.შ. უამ­რა­ვი რა­მის ჩა­მოთ­ვ­ლა შე­იძ­ლე­ბა, რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცე სა­ჯა­რო სივ­რ­ცე­ში. აი, ეს კულ­ტუ­რა ინერ­გე­ბა იქ, ამას­თან ერ­თად, და­მა­ტე­ბით, სო­ცი­ა­ლურ ჩვე­ვებ­საც უვი­თა­რებს. ალ­ბათ, გა­ვა წლე­ბი და გაჩ­ნ­დე­ბა მოთხოვ­ნი­ლე­ბა, რომ ჩვენც, სადღაც სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში კი არ ვიმ­ს­ჯე­ლოთ ფილ­მ­ზე ან მუ­სი­კა­ლურ ნა­წარ­მო­ებ­ზე, არა­მედ სა­ჯა­რო სივ­რ­ცე­ში შევ­ხ­ვ­დეთ ერ­თ­მა­ნეთს, მა­გა­ლი­თად, გია ყან­ჩე­ლის ფონ­დ­ში. იქ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად შე­ვი­ა­როთ იმის­თ­ვის, რომ იმ დღეს მსჯე­ლო­ბა იქ­ნე­ბა რა­ღაც ახალ­ზე, ან და­თო გო­ჩი­აშ­ვი­ლის ბო­ლო კონ­ცერ­ტის, ან ბო­ლო დის­კის შე­სა­ხებ. ეს აბ­სო­ლუ­ტა­რად სხვა გან­წყო­ბას შექ­მ­ნის, მო­გინ­დე­ბა იქ წას­ვ­ლა. სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბი რა­ტომ გახ­და ასე­თი პო­პუ­ლა­რუ­ლი? რა­ღა­ცის თქმა და გა­ზი­ა­რე­ბა რომ გინ­და მე­გობ­რე­ბის­თ­ვის, დღეს ეს სივ­რ­ცე გაქვს და, ალ­ბათ, დარ­ჩე­ბა სივ­რ­ცედ, სა­დაც აზრს ვუ­ზი­ა­რებთ ერ­თ­მა­ნეთს. გაჩ­ნ­დე­ბა კი­დევ სხვა სივ­რ­ცე­ე­ბიც, სა­დაც წახ­ვალ და თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ისა­უბ­რებ და თუ ეს კულ­ტუ­რა შე­მო­ვა ჩვენ­თან, კარ­გად გა­ერ­თო­ბი­ან ახალ­გაზ­რ­დე­ბიც და ასა­კოვ­ნე­ბიც.
— ჩვე­ნი პრობ­ლე­მე­ბის სა­თა­ვე გა­ნათ­ლე­ბი­სა და აღ­ზ­რ­დის დე­ფი­ცი­ტია, ჯერ კი­დევ ეროვ­ნუ­ლი იდენ­ტო­ბის და­კარ­გ­ვის საფ­რ­თხით გა­მოწ­ვე­ულ კოშ­მარ­ში ვცხოვ­რობთ, ვფიქ­რობთ, რომ ტრა­დი­ცი­ებს გვარ­თ­მე­ვენ, ჩვე­ნი აზ­როვ­ნე­ბა ისევ რა­დი­კა­ლუ­რად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია და­ნარ­ჩე­ნი სამ­ყა­როს ადა­მი­ა­ნე­ბის აზ­როვ­ნე­ბის­გან. თქვე­ნი აზ­რით, რო­გო­რია ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა?
— ჩვენ საკ­მა­ოდ ჩა­კე­ტი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ვართ, ჩვენ­ზე ჩა­კე­ტი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბე­ბიც არ­სე­ბო­ბენ და მი­ნა­ხავს მთე­ლი რი­გი ქვეყ­ნე­ბი, უბ­რა­ლოდ, არ მინ­და და­სა­ხე­ლე­ბა. მაგ­რამ ჩვენ წარ­მო­უდ­გენ­ლად, შე­უ­და­რებ­ლად ჩა­კე­ტი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ვართ. მა­გა­ლი­თად, სლო­ვა­კებ­თან (რომ აღარ ვი­ლა­პა­რა­კო გან­ვი­თა­რე­ბულ ევ­რო­პულ ქვეყ­ნებ­ზე) ან თუნ­დაც რუ­მი­ნე­ლებ­თან შე­და­რე­ბით, ჩა­კე­ტი­ლე­ბი ვართ სა­კუ­თარ თავ­ში. ესეც აღ­ზ­რ­დის და არას­წო­რი გა­ნათ­ლე­ბის ბრა­ლია. მარ­ტივ მა­გა­ლითს მო­ვი­ტან, რო­ცა შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის ის­ტო­რი­ას ას­წავ­ლის — და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ან თა­მა­რის პე­რი­ოდს — მას­წავ­ლე­ბე­ლი, რა თქმა უნ­და, აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბუ­ლი უხ­ს­ნის მოს­წავ­ლე­ებს, რა მაგ­რე­ბი ვი­ყა­ვით და „ვა­ზან­ზა­რებ­დით“ ყვე­ლა­ფერს ნი­კოფ­სი­ი­დან და­რუ­ბან­დამ­დე, მაგ­რამ რა ხდე­ბა ამ დროს გარ­შე­მო სამ­ყა­რო­ში, ამის შე­სა­ხებ არა­ფერს ეუბ­ნე­ბა. სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში, კი­დევ უფ­რო აღ­ვაფ­რ­თო­ვა­ნებთ ბავშვს, თუ ვეტყ­ვით, რომ მა­გა­ლი­თად, იმა­ვე მე-12 სა­უ­კუ­ნე­ში, რო­ცა თა­მა­რის ეპო­ქა ზე­ნიტ­შია, ჯვა­როს­ნუ­ლი ლაშ­ქ­რო­ბე­ბის შე­დე­გე­ბით ევ­რო­პა ძა­ლი­ან აწე­წილ-და­წე­წი­ლია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო კი არის ქვე­ყა­ნა, რომ­ლის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბაც და რო­მელ­ში ცხოვ­რე­ბაც წარ­მო­უდ­გენ­ლად მიმ­ზიდ­ვე­ლია; რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ამ დროს ჰყავს არა­ქარ­თ­ვე­ლი მთა­ვარ­სარ­და­ლი, ზა­ქა­რია მხარ­გ­რ­ძე­ლის სა­ხე­ლით რომ ვიც­ნობთ; რომ ამ დროს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ცენ­ტ­რე­ბით, უკ­ვე 300 წელ­ზე მე­ტია, მო­ფე­ნი­ლია ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი სამ­ყა­რო; ამ დროს ქარ­თ­ვე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბი, მთარ­გ­მ­ნე­ლე­ბი მოღ­ვა­წე­ო­ბენ არა მარ­ტო სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, არა­მედ სხვა­დას­ხ­ვა უცხო­ურ ქვეყ­ნებ­ში. აი, ამას არ ვე­უბ­ნე­ბით ბავ­შ­ვებს და ამი­ტომ ვკე­ტავთ მათ თვალ­სა­წი­ერს. ასე­ვე, არ შე­იძ­ლე­ბა ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა ას­წავ­ლო ამოგ­ლე­ჯი­ლად. ილი­ას ლექსს რომ ვას­წავ­ლით — „ღმერ­თო, ღმერ­თო ეს ხმა ტკბი­ლი, გა­მა­გო­ნე ჩემს მა­მულ­ში“, იქ­ვე მხო­ლოდ ის კი არ უნ­და უთხ­რას მას­წავ­ლე­ბელ­მა, რომ ჯუ­ზე­პე გა­რი­ბალ­დი იტა­ლი­ა­ში აჯან­ყე­ბის მე­თა­უ­რი იყო, არა­მედ გა­აც­ნოს ის ვი­თა­რე­ბა, რაც იმ დრო­ის იტა­ლი­ა­ში იყო და აუხ­ს­ნას, რა­ტომ ეხ­მაუ­რე­ბა ილია ამ აჯან­ყე­ბას. ეს აუცი­ლებ­ლად უნ­და ას­წავ­ლო ან ამ ამ­ბის წა­კითხ­ვის სურ­ვი­ლი მა­ინც უნ­და აღუძ­რა. უბ­რა­ლოდ, ეს გა­მახ­სენ­და, თო­რემ ასე­თი უამ­რა­ვი მა­გა­ლი­თის მო­ტა­ნა შე­იძ­ლე­ბა. სწო­რედ ეს იყო გუ­რამ რა­მიშ­ვი­ლის სწავ­ლე­ბის მე­თო­დის ფან­ტას­ტი­კუ­რო­ბა, იქ არა მხო­ლოდ გერ­მა­ნულ ენას სწავ­ლობ­დ­ნენ ბავ­შ­ვე­ბი, არა­მედ სწავ­ლობ­დ­ნენ გერ­მა­ნულ კულ­ტუ­რას და, რაც მთა­ვა­რია, ეს ყვე­ლა­ფე­რი შე­სა­ბა­მის ქარ­თულ კულ­ტუ­რო­ლო­გი­ურ პე­რი­ოდ­თან კავ­შირ­ში ის­წავ­ლე­ბო­და — ბავ­შ­ვე­ბი იგებ­დ­ნენ, რა ხდე­ბო­და ამ დროს გერ­მა­ნი­ა­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და ევ­რო­პა­ში. ამი­ტომ ეხ­ს­ნე­ბო­დათ აზ­როვ­ნე­ბა. აზ­როვ­ნე­ბა ისე­თი რამ არის, თუ მას გა­სა­ქა­ნი არ მი­ე­ცი, რომ გან­ვი­თარ­დეს და გა­ი­შა­ლოს, დარ­ჩე­ბა იქ­ვე და ამით დამ­თავ­რ­დე­ბა, არა­და გო­ნე­ბა ყვე­ლა ადა­მი­ანს აქვს. მოკ­ლედ, სწო­რედ გა­ნათ­ლე­ბის და აღ­ზ­რ­დის პრობ­ლე­მაა, რომ ასე­თი ჩა­კე­ტი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ვართ. ეს ახ­ლაც ეტყო­ბა ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის, ჩვე­ნი ე.წ. ექ­ს­პერ­ტე­ბის მსჯე­ლო­ბას, სულ რა­ღაც ლო­კა­ლურ­ზე მსჯე­ლო­ბენ და რა ხდე­ბა ირ­გ­ვ­ლივ, ნაკ­ლე­ბად აინ­ტე­რე­სებთ.
რო­გორ ცხოვ­რობს დღეს ევ­რო­პე­ლი — ესეც მარ­ტი­ვი მა­გა­ლი­თია, სულ რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, რაც სლო­ვა­კე­ბი ევ­რო­კავ­შირ­ში შე­ვიდ­ნენ (სლო­ვა­კებ­ზე იმი­ტომ ვლა­პა­რა­კობ, რომ ბევ­რი მე­გო­ბა­რი მყავს, ხში­რად ჩავ­დი­ვარ იქ და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თა­ნაც მაქვს ურ­თი­ერ­თო­ბა). იქა­ურ ახალ­გაზ­რ­დებ­ში პრი­ო­რი­ტე­ტი უკ­ვე ის კი აღარ არის, რომ ინ­გ­ლი­სუ­რი, გერ­მა­ნუ­ლი, იტა­ლი­უ­რი, ეს­პა­ნუ­რი იცოდ­ნენ (ეს თა­ვის­თა­ვად), მა­თი პრი­ო­რი­ტე­ტია ალ­ბა­ნუ­რი და ხორ­ვა­ტუ­ლი ენე­ბი ის­წავ­ლონ, იმი­ტომ, რომ სა­მუ­შა­ოს შოვ­ნის შან­სი ამ ქვეყ­ნებ­ში იზ­რ­დე­ბა, ეკო­ნო­მი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი იქ ბევ­რად მე­ტია. ამი­ტომ ცდი­ლო­ბენ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, იქა­უ­რი ენე­ბი ის­წავ­ლონ, რომ და­საქ­მე­ბა შეძ­ლონ. ანუ მა­თი და ჩვე­ნი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია. მე­ო­რეც — მა­გა­ლი­თად, იქა­უ­რი სტუ­დენ­ტი, ზაფხუ­ლის არ­და­დე­გებ­ზე, დრო­ე­ბით სამ­სა­ხურს ეძებს, ამი­ტომ პა­რა­ლე­ლუ­რად სწავ­ლობს მიმ­ტა­ნის ან ანი­მა­ტო­რის კურ­სებ­ზე და ა.შ. ის შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ვი­დეს კი­ბერ­ნე­ტი­კო­სი, ის­ტო­რი­კო­სი, მაგ­რამ პა­რა­ლე­ლუ­რად სწავ­ლობს პრო­ფე­სი­ას, რომ ზაფხულ­ში სა­ბერ­ძ­ნეთ­ში წა­ვი­დეს, რამ­დე­ნი­მე თვე იმუ­შა­ოს, ფუ­ლი და­აგ­რო­ვოს, რო­მელ­საც შემ­დეგ ან სწავ­ლა­ში გა­და­იხ­დის, ან გა­სარ­თო­ბად და­ხარ­ჯავს. ამით იმის თქმა მინ­და, რომ მი­სი გო­ნე­ბა სხვაგ­ვა­რა­დაა გახ­ს­ნი­ლი, სხვა დი­ა­პა­ზონ­ში აზ­როვ­ნებს და სხვა დი­ა­პა­ზონ­ში ვაზ­როვ­ნებთ ჩვენ. მარ­თა­ლია, ის ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რია და ქვეყ­ნებ­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბა არ უჭირს, თუმცა თურ­ქეთ­ში გა­და­ად­გი­ლე­ბა ხომ ჩვენს ახალ­გაზ­რ­დებ­საც არ უჭირთ, მაგ­რამ ჩვე­ნი აზ­როვ­ნე­ბა ჩა­კე­ტი­ლია — ქარ­თ­ვე­ლი ოფი­ცი­ან­ტად გა­უშ­ვებს შვილს თურ­ქეთ­ში? მე­ტი საქ­მე არა აქვს. ესეც აღ­ზ­რ­დის პრობ­ლე­მაა, ესეც, ალ­ბათ, სკო­ლის ასა­კი­დან უნ­და ის­წავ­ლოს, რომ არა­ნა­ი­რი შრო­მა სა­თა­კი­ლო არ არის. იმის­თ­ვის, რომ დი­ა­პა­ზო­ნი გა­იხ­ს­ნას, სკო­ლის ასა­კი­დან უნ­და ვას­წავ­ლოთ ახალ­გაზ­რ­დებს, რომ მარ­ტო ჩვენ არ ვართ ამ ქვე­ყა­ნა­ზე და დე­და­მი­წა ჩვენ გარ­შე­მო არ ტრი­ა­ლებს. ძა­ლი­ან დი­დია ეს სამ­ყა­რო, უსაზღ­ვ­როდ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი და სა­ინ­ტე­რე­სოა, ადა­მი­ა­ნე­ბი, ზო­გა­დად, კარ­გი ვინ­მე­ე­ბი არი­ან და არ შე­იძ­ლე­ბა, ვი­ღა­ცას ზე­მო­დან ცხვი­რა­წე­ულ­მა უყუ­რო იმი­ტომ, რომ ზუს­ტად იმა­ვე ღირ­სე­ბე­ბის, თვი­სე­ბე­ბის და მოთხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლი არ არის, რო­გორც შენ. ასე­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­კ­ვე­უ­ლი ერე­ბის და გარ­კ­ვე­უ­ლი ეთ­ნო­სე­ბის მი­მართ, ესეც აღ­ზ­რ­დის პრობ­ლე­მაა, ესეც ჩა­კე­ტი­ლო­ბის ბრა­ლია და კი­დევ უსას­რუ­ლოდ შე­იძ­ლე­ბა ამა­ზე ლა­პა­რა­კი.
რამ­დე­ნი­მე წლის წინ, რო­ცა ქარ­თუ­ლი ეროვ­ნუ­ლი სა­გან­ძუ­რის მოგ­ზა­უ­რო­ბა იგეგ­მე­ბო­და მსოფ­ლი­ო­ში, რა ამ­ბა­ვი ატყ­და, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან სიწ­მინ­დე გა­დის. არა­და, უკე­თილ­შო­ბი­ლე­სი მი­ზა­ნი იყო — ქარ­თუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის შე­დევ­რე­ბი ენა­ხა მთელ მსოფ­ლი­ოს, ნიუ იორ­კით დაწყე­ბუ­ლი, ტო­კი­ო­თი დამ­თავ­რე­ბუ­ლი და ამას წინ აღუდ­გა მთე­ლი ქვე­ყა­ნა, იმის გა­მო, რომ ეროვ­ნუ­ლი იდენ­ტო­ბის საფ­რ­თხე იგ­რ­ძ­ნო. გე­კითხე­ბით, ეს ნორ­მა­ლუ­რია? გარ­და ჩა­კე­ტი­ლი და შეზღუ­დუ­ლი საზ­ოგა­დო­ე­ბი­სა, ვის შე­იძ­ლე­ბა ეს აზ­რად მო­უ­ვი­დეს თავ­ში? მა­შინ, რო­ცა ქარ­თ­ვე­ლე­ბი გა­ი­ძა­ხი­ან ეროვ­ნულ იდენ­ტო­ბას და მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლო­ბას ვკარ­გავ­თო, სულ მინ­და ხოლ­მე ხმა­მაღ­ლა ვიყ­ვი­რო — გა­იხ­სე­ნეთ ვინ იყო ქარ­თ­ლის გა­მაქ­რის­ტი­ა­ნე­ბე­ლი პირ­ვე­ლი მე­ფე და გა­ა­ხი­ლეთ თვა­ლი. ესეც ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ასა­კი­დან უნ­და და­ვიწყოთ. ვი­ღაც წა­ი­კითხავს ამას და იტყ­ვის, რომ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის კოს­მო­პო­ლი­ტე­ბად გაზ­რ­და უნ­და­თო, ვინც ამას იტყ­ვის, რე­კო­მენ­და­ცი­ას ვაძ­ლევ, წა­ი­კითხოს ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას წე­რი­ლი „ეროვ­ნუ­ლო­ბა და კოს­მო­პო­ლი­ტიზ­მი“ და უკეთ მიხ­ვ­დე­ბა, რი­სი თქმა მინ­და. იცით, ბავ­შ­ვებს  რო­გორ ვზრდით? ოჯა­ხი-სამ­შობ­ლო და იქით რა ხდე­ბა არ ვე­უბ­ნე­ბით. ამი­ტომ, ასე­თი ბავ­შ­ვი, რო­გორც კი გა­მო­ი­ხუ­რავს სახ­ლის კარს, სა­დარ­ბა­ზო­ში, პირ­ველ რიგ­ში, რა­საც გა­ა­კე­თებს — გა­და­ა­ფურ­თხებს, ნა­გავს დაყ­რის, ნა­გავ­ში გა­ივ­ლის და ქუ­ჩა­ში გა­ვა. იქაც ზუს­ტად ისე­ვე იქ­ცე­ვა — ნა­გავს მდი­ნა­რე­ში ჩაყ­რის, ლუდს და­ლევს და ბოთლს მო­ის­ვ­რის. მას არა­ვინ ას­წავ­ლა, რომ ეს არის სამ­ყა­რო, რო­მე­ლიც შენ კი გე­კუთ­ვ­ნის, მაგ­რამ შენ გარ­და ყვე­ლას ეკუთ­ვ­ნის — და­ნარ­ჩენ 8 მი­ლი­არდ ადა­მი­ან­საც. მას უნ­და ას­წავ­ლო, რომ მტკვა­რი ამ ნა­გავს კას­პი­ის ზღვა­ში ჩა­ი­ტანს, იქ ამით ზუთხი მოკ­ვ­დე­ბა და ა.შ. ასე უნ­და აუხ­ს­ნა, რომ არ იფიქ­როს, მე გა­და­ვაგ­დე და ჯან­და­ბას, წა­ი­ღოს ნა­გა­ვი აზერ­ბა­ი­ჯან­შიო.
— რა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით აარ­ჩი­ეთ სკო­ლა შვი­ლიშ­ვი­ლის­თ­ვის?
— სკო­ლა რა­ღაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი კრი­ტე­რი­უ­მით არ მი­ძებ­ნია. შე­ვარ­ჩიე ერთ-ერ­თი კერ­ძო სკო­ლა, სა­დაც ბევ­რი რამ, რა­ზეც ვლა­პა­რა­კობ­დით, აღ­მო­ვა­ჩი­ნე, მაგ­რამ ჩე­მი ოჯა­ხის ფი­ნან­სე­ბის­თ­ვის ძა­ლი­ან ძვი­რი აღ­მოჩ­ნ­და, დი­დი თან­ხა იყო გა­და­სახ­დე­ლი და ვერ შევ­ძ­ლებ­დით. ამი­ტომ ხერ­ხი ვიხ­მა­რე და ჩე­მი ძვე­ლი ნაც­ნო­ბე­ბის დახ­მა­რე­ბით, და­ვიწყე კარ­გი პირ­ვე­ლი კლა­სის მას­წავ­ლებ­ლის ძებ­ნა, ჩვე­უ­ლებ­რივ სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში. ბუ­ნებ­რი­ვია, მას­წავ­ლე­ბელს ვარ­ჩევ­დი არც კარ­გი ცოდ­ნით და არც კარ­გი გა­რეგ­ნო­ბით, არა­მედ იმ თვი­სე­ბე­ბით, თუ რო­გო­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და ბავ­შ­ვებ­თან. გა­მი­მარ­თ­ლა და ასე­თი ვი­პო­ვე, ჯერ­ჯე­რო­ბით, ბავ­შ­ვი ძა­ლი­ან ბედ­ნი­ე­რია და კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვს მას­წავ­ლე­ბელ­თან. ანუ, სკო­ლა კი არა, კარ­გი პირ­ვე­ლი კლა­სის მას­წავ­ლე­ბე­ლი შე­ვარ­ჩიე.
— და­ბო­ლოს, გვინ­და „ახალ გა­ნათ­ლე­ბა­ში“ მუ­შა­ო­ბა გა­იხ­სე­ნოთ, რას ნიშ­ნავს თქვენ­თ­ვის ეს გა­ზე­თი და სა­ინ­ტერე­სოა თქვე­ნი შე­ფა­სე­ბა  — 17 წლის წი­ნათ წა­მო­წყე­ბუ­ლ საქ­მეს რო­გორ ვაგრძელ­ე­ბთ?
— ბევ­რი რა­მის გახ­სე­ნე­ბა შე­მიძ­ლია, 4 წე­ლი ვი­მუ­შა­ვე „ახალ გა­ნათ­ლე­ბა­ში“. თა­ვი­დან, რო­ცა და­მი­ძა­ხეს, მითხ­რეს, რომ  გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს უნ­დო­და შე­ექ­მ­ნა გა­ზე­თი პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის, რო­მე­ლიც იქ­ნე­ბო­და ძვე­ლი, ასე ვთქვათ, კო­მუ­ნის­ტუ­რი გა­ზე­თის — „სა­ხალ­ხო გა­ნათ­ლე­ბის“ ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა — უფ­რო თა­ნა­მედ­რო­ვე, უფ­რო აქ­ტუ­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა­ტი­კით და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მე­ბით. ასე­თი გა­ზე­თის შექ­მ­ნა ვცა­დეთ და საკ­მა­ოდ დიდ ნა­წილ­ში გა­მოგ­ვი­ვი­და, იმი­ტომ რომ, ვი­საც ახ­სოვს პო­ლე­მი­კა, რაც ჩვე­ნი გა­ზე­თის ფურ­ც­ლებ­ზე იყო „ვეფხის­ტყა­ოს­ნის“ ირ­გ­ვ­ლივ, ამ პო­ლე­მი­კა­ში მო­ნა­წი­ლე ადა­მი­ა­ნე­ბი; პრობ­ლე­მუ­რი წე­რი­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც თა­ვად პე­და­გო­გე­ბი წერ­დ­ნენ და თვი­თონ ყვე­ბოდ­ნენ იმ პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ, თუნ­დაც რა­ზეც ახ­ლა ამ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ვლა­პა­რა­კობ და დღე­საც გა­და­უჭ­რე­ლია, იმა­ვე რე­პე­ტი­ტო­რო­ბის პრობ­ლე­მა­ზე წე­რი­ლე­ბი; ჩე­მი აზ­რით, ძა­ლი­ან კარ­გი სტა­ტი­ე­ბი, სა­დაც და­მა­ტე­ბი­თი მა­სა­ლა ეძ­ლე­ო­დათ პე­და­გო­გებს სხვა­დას­ხ­ვა დის­ციპ­ლი­ნებ­ში — ეს ყვე­ლა­ფე­რი, მე მგო­ნი, იყო გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლიც და სა­სარ­გებ­ლოც. ისიც მახ­სოვს, რომ რე­დაქ­ცი­ა­ში ორი კა­ცი ვი­ყა­ვით და და­ნარ­ჩე­ნი ქა­ლე­ბი, სკო­ლას­თან და პე­და­გო­გი­კას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სე­ნი ჩვენც გვჭირ­და. მახ­სოვს ჩვე­ნი მე­გობ­რე­ბი — თენ­გიზ მირ­ზაშ­ვი­ლის სტუმ­რო­ბე­ბი და კა­მა­თი სხვა­დას­ხ­ვა თე­მებ­ზე. არ იყო ცუ­დი, ძა­ლი­ან კარ­გი იყო. ეს ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა რომ შევ­ქ­მე­ნით, ამას თუნ­დაც ის ადას­ტუ­რებს, რომ ეს გა­ზე­თი დღე­საც არ­სე­ბობს და მშვე­ნივ­რად აკე­თებს თა­ვის საქ­მეს.

ესა­უბ­რა ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

25-28(942)N