გამოდის 1998 წლიდან
2015-11-05
კარგ სტუ­დენტს და­საქ­მე­ბის პრობ­ლე­მა არ აქვს

რუბრიკის სტუმარია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­ი,
არ­ჩილ ფრან­გიშ­ვილ­ი

— ბა­ტო­ნო არ­ჩილ, რად­გან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბი­უ­ჯეტს, ძი­რი­თა­დად, გან­საზღ­ვ­რავს სტუ­დენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი სტუ­დენ­ტი მი­ი­ღოს. ხომ არ ხდე­ბა ეს ხა­რის­ხის ხარ­ჯ­ზე? მოგ­წონთ თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის არ­სე­ბუ­ლი სის­ტე­მა და რამ­დე­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მოთხოვ­ნებს გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბი. არ­სე­ბობს თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის სხვა გზა ან სხვა პრინ­ცი­პი? თქვენ­თ­ვის რო­მე­ლი იქ­ნე­ბო­და სა­სურ­ვე­ლი?
— ჩვენ­თ­ვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ბა­ზა, რომ­ლი­თაც სტუ­დენ­ტებს ამა თუ იმ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვას­წავ­ლით. ტექ­ნი­კუ­რი ბა­ზის­თ­ვის სა­ჭი­როა დი­დი თან­ხე­ბი, რაც პირ­და­პირ კავ­შირ­შია სტუ­დენ­ტ­თა რა­ო­დე­ნო­ბას­თან. ცო­ტა სტუ­დენ­ტი რომ გვყავ­დეს, ვერ გა­ვა­კე­თებ­დით იმ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ებს, რო­მე­ლიც, გვაქვს. ეს არის ის თან­ხე­ბი, რომ­ლი­თაც ივ­სე­ბა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბი­უ­ჯე­ტი, რო­მე­ლიც პირ­ველ რიგ­ში, მი­დის ტექ­ნო­ლო­გი­ურ გა­და­ი­ა­რა­ღე­ბა­ზე და ხელ­ფა­სებ­ზე, ამი­ტომ ვართ პირ­და­პირ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი სტუ­დენ­ტ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე. კი­დევ ერ­თი, რომ არა პროგ­რა­მუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მხრი­დან, ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შე­ძე­ნა გაგ­ვი­ჭირ­დე­ბო­და. რაც ეხე­ბა კითხ­ვის მე­ო­რე ნა­წილს, მოგ­ვ­წონს თუ არა და­ფი­ნან­სე­ბის არ­სე­ბუ­ლი სის­ტე­მა და რამ­დე­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მოთხოვ­ნებს გან­საზღ­ვ­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბი — და­ფი­ნან­სე­ბის სხვა­დას­ხ­ვა წყა­რო­ზე უკ­ვე გითხა­რით, კონ­კ­რე­ტუ­ლად: ეს არის გრან­ტი, პროგ­რა­მუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბა, რო­მელ­საც ახორ­ცი­ე­ლებს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო და, რაც ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ჩვე­ნი ბი­უ­ჯე­ტის­თ­ვის.
— კერ­ძოდ, რა თან­ხებ­ზეა სა­უ­ბა­რი?
— ძა­ლი­ან სო­ლი­დურ თან­ხებ­ზეა სა­უ­ბა­რი. ეს არ არის მხო­ლოდ ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის­თ­ვის, არამედ და­ნად­გა­რე­ბის­თ­ვის, ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის­თ­ვის და ა.შ. გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბაა. მხო­ლოდ წელს და­ახ­ლო­ე­ბით 14 მი­ლი­ო­ნი ლა­რი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის. უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, ეს გუ­ლის­ხ­მობს სა­მეც­ნი­ე­რო მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას და ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ბა­ზის სრულ­ყო­ფას. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ასე­ვე, ახორ­ცი­ე­ლებს ეკო­ნო­მი­კურ საქ­მი­ა­ნო­ბას, სა­ი­და­ნაც იღებს შე­მო­სა­ვალს. ვმო­ნა­წი­ლე­ობთ სხვა­დას­ხ­ვა სა­მეც­ნი­ე­რო პრო­ექ­ტებ­ში, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი გვაქვს და­დე­ბუ­ლი მსოფ­ლი­ოს წამ­ყ­ვან კორ­პო­რა­ცი­ებ­თან, სა­ი­და­ნაც, დაკ­ვე­თის შეს­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ვი­ღებთ შე­სა­ბა­მის თან­ხას.
— იმ ფონ­ზე, რო­ცა გვეს­მის, რომ თურ­მე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყვე­ლა­ფე­რი უკან მი­დის, ეს ცო­ტა უც­ნა­უ­რად ჟღერს...
— ძა­ლი­ან ცუ­დია, ვინ­მე თუ ასე ფიქ­რობს. შე­მიძ­ლია არა ერ­თი მა­გა­ლი­თის მოყ­ვა­ნა, რაც სა­პი­რის­პი­როს და­ა­დას­ტუ­რებს. ამ დღე­ებ­ში ჩა­მო­დის სო­ლი­დუ­რი დე­ლე­გა­ცია ცერ­ნი­დან, სა­უ­ბა­რია ახალ დაკ­ვე­თა­ზე, რო­მე­ლიც ტექ­ნი­კურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შეს­რულ­დე­ბა მან­ქა­ნათ­მ­შე­ნებ­ლო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. აქ არის სა­უ­ბა­რი ზუსტ მან­ქა­ნათ­მ­შე­ნებ­ლო­ბა­ზე, რაც ერთ-ერ­თი ურ­თუ­ლე­სი დარ­გია მსოფ­ლი­ო­ში და სწო­რედ ეს დაკ­ვე­თა მო­დის ტექ­ნი­კურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. გარ­და ამი­სა, ჩვენ ძა­ლი­ან ბევ­რი დაკ­ვე­თა გვაქვს სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით — ეს არის პა­კე­ტე­ბი იმა­ვე ცერ­ნის­თ­ვის. ამ ფონ­ზე, თა­ვი­სუფ­ლად შე­მიძ­ლია გითხ­რათ — თუ კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნი არაა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, დაკ­ვე­თას არა­ვინ მოგ­ვ­ცემს, არ მე­თან­ხ­მე­ბით? ახ­ლა­ხან დუბ­ნიდან გვქონდა დაკ­ვე­თა — კეთ­დე­ბა ახა­ლი და­მაჩ­ქა­რე­ბე­ლი ე.წ. „ნი­კა“ და მი­წვ­ე­უ­ლი იყ­ვ­ნენ ჩვე­ნი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი. ეს სე­რი­ო­ზუ­ლი დაკ­ვე­თა მხო­ლოდ დი­ზა­ი­ნის შექმნას არ გუ­ლის­ხ­მობს (თუმ­ცა, დი­ზა­ი­ნიც ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია), პრაქ­ტი­კუ­ლად, სა­მეც­ნი­ე­რო პრო­ექ­ტის გა­კე­თე­ბას ნიშ­ნავს. გარ­და ამი­სა, დაკ­ვე­თა აქ­ვე, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ჩვენს ბა­ზა­ზე უნ­და შე­ვას­რუ­ლოთ. ეს პრო­დუქ­ცია არის რკი­ნა. თუ არა გაქვს შე­სა­ბა­მი­სი ბა­ზა, ამას ვერ გა­ა­კე­თებ. ჩვენ გვაქვს ურ­თი­ერ­თო­ბა ისეთ ქარ­ხ­ნებ­თან, რო­გო­რი­ცაა „ელი­ტა-ბურ­ჯი“, სა­ა­ვი­ა­ციო ქარ­ხა­ნა, რო­მელ­თა ბა­ზა­ზე ვა­ხორ­ცი­ე­ლებთ სა­მეც­ნი­ე­რო პრო­ექ­ტებს. ახ­ლა სა­უ­ბა­რია სრუ­ლი­ად ახალ შეკ­ვე­თა­ზე ცერ­ნი­დან და დუბ­ნი­დან. გვაქვს ასე­ვე შეკ­ვე­თე­ბი „ბო­ინ­გი­დან“, „ნი­სა­ნი­დან“ და სხვა­დას­ხ­ვა სე­რი­ო­ზუ­ლი კორ­პო­რა­ცი­ე­ბი­დან. კი­დევ ვი­მე­ო­რებ, თუ შე­სა­ბა­მი­სი სე­რი­ო­ზუ­ლი ტექ­ნი­კუ­რი ბა­ზა არ არ­სე­ბობს, არც დაკ­ვე­თა იქ­ნე­ბა.
— აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის გარ­კ­ვე­ულ ნა­წილს, რომ­ლებ­მაც მი­ნი­მა­ლუ­რი ზღვა­რი გა­და­ლა­ხეს, წელს უარი ეთ­ქ­ვათ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში დარ­ჩე­ნილ ვა­კან­ტურ ად­გი­ლებ­ზე. მი­სა­ღე­ბია თუ არა თქვენ­თ­ვის ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა და ზო­გა­დად, რა აზ­რის ხართ მე­ო­რად ჩა­რიცხ­ვებ­ზე? გა­სულ წლებ­ში გყავ­დათ თუ არა მე­ო­რა­დი ჩა­რიცხ­ვის სტუ­დენ­ტე­ბი და რამ­დე­ნად კომ­ფორ­ტუ­ლი იყო მა­თი ჩარ­თ­ვა სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში?
— რას ნიშ­ნავს მი­სა­ღე­ბია თუ არა? ეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის კომ­პე­ტენ­ცი­ას სცილ­დე­ბა. რაც ეხე­ბა მე­ო­რად ჩა­რიცხ­ვებს, ამ მხრივ, უნი­ვერ­სი­ტეტს არა­ნა­ი­რი პრობ­ლე­მა არ აქვს. ჩვენ გვქონ­და მა­თი მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ვსა­უბ­რობ 700 ადა­მი­ან­ზე. თუ მათ ჩა­ა­ბა­რეს ის დის­ციპ­ლი­ნე­ბი, რაც ჩვე­ნი მოთხოვ­ნა იყო, ვე­რა­ნა­ირ პრობ­ლე­მას ვერ ვხე­დავ. გა­სულ წლებ­ში გვყავ­და ასე­თი სტუ­დენ­ტე­ბი. მათ არა­ნა­ი­რი უხერ­ხუ­ლო­ბა არ შე­უქ­მ­ნი­ათ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის­თ­ვის.
— გაქვთ თუ არა ურ­თი­ერ­თო­ბა საზღ­ვარ­გა­რე­თის სას­წავ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვით და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან, რო­მელ  უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან გაქვთ გაც­ვ­ლი­თი და ერ­თობ­ლი­ვი, სტუ­დენ­ტუ­რი, სა­მა­გის­ტ­რო თუ სა­დოქ­ტო­რო პროგ­რა­მე­ბი?
—  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კურ უნი­ვერ­სი­ტეტს კავ­ში­რი აქვს სხვა ქვეყ­ნე­ბის სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან. ვთა­ნამ­შ­რომ­ლობთ ისეთ ცნო­ბილ ცენ­ტ­რებ­თან და უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან, რო­გო­რე­ბი­ცაა იენას ფრიდ­რიხ ში­ლე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ჰე­ილ­ბ­რო­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, გრა­ცის ტექ­ნო­ლო­გი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, მი­ლა­ნის პო­ლი­ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ბირ­თ­ვუ­ლი კვლე­ვის ევ­რო­პუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია, ევ­რო­პულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­თა ასო­ცი­ა­ცია ჶჲა, შა­ვი ზღვის უნი­ვერ­სი­ტეტ­თა ქსე­ლი, იული­ხის სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რი, ვილ­ნი­უ­სის გე­დი­მი­ნას სა­ხე­ლო­ბის ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ბირ­თ­ვუ­ლი კვლე­ვის ევ­რო­პუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია (CჶRნ), აიოვას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი (აშშ), აიოვას უნი­ვერ­სი­ტე­ტი (აშშ), მი­ლა­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ლა­კო­რუ­მი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი (ეს­პა­ნე­თი), კი­ე­ვის ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და ასე შემ­დეგ.  სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მო­ნა­წი­ლე­ობს პრო­ექ­ტებ­ში: „ტემ­პუ­სი“, „ერას­მუს მუნ­დუ­სი“ და „ერას­მუს+“. ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი აქ­ტი­უ­რა­დაა ჩარ­თუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მებ­ში. ამ მხრივ, სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ფარ­თო სპექ­ტ­რია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ჩვენს სტუ­დენ­ტებს, პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლებს და  ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ პერ­სო­ნალს სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვთ გა­ნათ­ლე­ბა მი­ი­ღონ და კვა­ლი­ფი­კა­ცია აიმაღ­ლონ სა­უთ­ჰემ­პ­ტო­ნის, ტრენ­ტოს, ვარ­შა­ვის, ბუ­და­პეშ­ტის, დუბ­ლი­ნის, პრა­ღის ცნო­ბილ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში. გარ­და ამი­სა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი  ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი­სა­გან შემ­დ­გა­რი კონ­სორ­ცი­უ­მის წევ­რია, ეს გახ­ლავთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და აშშ-ს შო­რის 2013 წელს ხელ­მო­წე­რი­ლი ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის მე­ო­რე კომ­პაქ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი.
— დღე­ი­სათ­ვის ახალ­გაზ­რ­დე­ბის და­საქ­მე­ბა ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე დი­დი პრობ­ლე­მაა. ხომ არ აქვს უნი­ვერ­სი­ტეტს რა­ი­მე პროგ­რა­მა ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით სა­კუ­თა­რი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლე­ბი­სათ­ვის?
— პროგ­რა­მა არ არ­სე­ბობს და არც შე­იძ­ლე­ბა იყოს, თუ არ ჩავ­თ­ვ­ლით იმას, რომ ჩვენ სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი  გა­დაწყო­ბი­ლი გვაქვს ახალ მო­დელ­ზე, სა­დაც სწავ­ლის ბო­ლო წე­ლი გა­მიზ­ნუ­ლია კონ­კ­რე­ტულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ზე, პო­ტენ­ცი­ურ დამ­კ­ვე­თებ­ზე. მათ­თან შე­თან­ხ­მე­ბით ხდე­ბა მო­დი­ფი­ცი­რე­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ჩვე­ნი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო ხდე­ბა მათ­თ­ვის. მინ­და გითხ­რათ, რომ კარგ სტუ­დენტს და­საქ­მე­ბის პრობ­ლე­მა არ აქვს.
— ხში­რად სტუ­დენ­ტე­ბი გა­მოთ­ქ­ვა­მენ პრე­ტენ­ზი­ას სა­ჭი­რო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ქარ­თულ ენა­ზე არარ­სე­ბო­ბის გა­მო. არის თუ არა თქვენ­თან ეს პრობ­ლე­მა და თუ ასეა, რო­გორ აგ­ვა­რებთ?
—  არა, არა­ვი­თა­რი პრობ­ლე­მა არ არის და არც ყო­ფი­ლა. პე­და­გო­გე­ბის გარ­კ­ვე­უ­ლი დატ­ვირ­თ­ვა გა­და­დის ახა­ლი წიგ­ნე­ბის, ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ე­ბის შექ­მ­ნა­ზე, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ჩვენ  სრუ­ლი­ად გა­ნახ­ლე­ბულ მა­სა­ლას ვაწ­ვ­დით სტუ­დენ­ტებს.
— რას გვეტყ­ვით სტუ­დენ­ტუ­რი თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის შე­სა­ხებ, აფი­ნან­სებს თუ არა უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მის საქ­მი­ა­ნო­ბას?
— არ აფი­ნან­სებს და არც აფი­ნან­სებ­და. სტუდ­კავ­ში­რი და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი რგო­ლია. თუ თქვენ გა­ინ­ტე­რე­სებთ, იღე­ბენ თუ არა გარ­კ­ვე­ულ სახ­ს­რებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან, მო­გახ­სე­ნებთ: უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში არ­სე­ბობს სპე­ცი­ა­ლუ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტი, ეს არის ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი დე­პარ­ტა­მენ­ტი, რო­მელ­საც აქვს თა­ვი­სი ბი­უ­ჯე­ტი, რაც გა­მიზ­ნუ­ლია სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ექ­ტე­ბი­სათ­ვის. ცხად­დე­ბა კონ­კურ­სი, კონ­კურ­ს­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი, ჯგუ­ფი იქ­ნე­ბა ეს თუ ინ­დი­ვი­დი, პრო­ექ­ტის მი­ხედ­ვით ფი­ნან­ს­დე­ბა. ეს არის პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ხელ­შეწყო­ბა.
— გვი­ამ­ბეთ სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ფონ­დის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ, ასე­თის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში (წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა, სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ­თა და­ფი­ნან­სე­ბა და ა.შ.).
— მსგავ­სი ფონ­დი არ­სე­ბობ­და, რო­მე­ლიც იყო ცენ­ტ­რა­ლი­ზე­ბუ­ლი. ახ­ლა ფონ­დი ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე ფორ­მირ­დე­ბა. სხვა­დას­ხ­ვა ფა­კულ­ტეტს სხვა­დას­ხ­ვა ოდე­ნო­ბის თან­ხა აქვს. ჩვენ ვეხ­მა­რე­ბით სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ სტუ­დენ­ტებს, დახ­მა­რე­ბა საკ­მა­ოდ დი­დია.

მო­ამ­ზა­და  მა­კა ყი­ფი­ან­მა

25-28(942)N