გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-05-10
ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხ­მე­ვით შევ­ძ­ლებთ და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვას
„12 ნა­ბი­ჯი ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის­კენ“ — ასე ჰქვია სა­მოქ­მე­დო გეგ­მას, რო­მე­ლიც გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა, მი­ხე­ილ ჩხენ­კელ­მა გა­ნათ­ლე­ბის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებს, მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებ­სა და მე­დი­ას გა­აც­ნო. მან დე­ტა­ლუ­რად ისა­უბ­რა უკ­ვე მიმ­დი­ნა­რე თუ სა­მო­მავ­ლოდ და­გეგ­მილ რე­ფორ­მებ­ზე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა­ზე, პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან კავ­ში­რე­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვებ­ზე. გა­ნაცხა­და, რომ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა დო­ნე­ზე ხა­რის­ხის ამაღ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა, რაც მთავ­რო­ბის ოთხ­პუნ­ქ­ტი­ა­ნი გეგ­მის ერთ-ერ­თი ნა­წი­ლია და გარ­კ­ვე­უ­ლი კომ­პო­ნენ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა უკ­ვე და­წ­ყე­­ბუ­ლია. „დღე­ვან­დე­ლი პრე­ზენ­ტა­ცი­ის და ზო­გა­დად, ჩვე­ნი სა­მი­ნის­ტ­როს სტრა­ტე­გი­ის ამო­სა­ვა­ლი პრინ­ცი­პი გახ­ლავთ ხა­რის­ხი, ხა­რის­ხ­ზე ზრუნ­ვა. ეს ეხე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა სა­ფე­ხურს, მეც­ნი­ე­რე­ბას და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბას.“
ვრცლად>>>
2018-05-10
პირ­ვე­ლი კვლე­ვა მა­უ­თ­ჰა­უ­ზე­ნის ქარ­თ­ვე­ლ ტყვე­ე­ბზე
„ქერ­ჩის ბრძო­ლე­ბის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, შეწყ­და მი­მო­წე­რა ბა­ბუ­ა­სა და ოჯახს შო­რის. შეტყო­ბი­ნე­ბა მი­სი სიკ­ვ­დი­ლის შე­სა­ხებ არ მო­სუ­ლა და ამი­ტომ ყვე­ლა ამ იმედს იყო ჩაბღა­უ­ჭე­ბუ­ლი, იქ­ნებ სად­მე ცოცხა­ლი ყო­ფი­ლი­ყო.“ — იასონ და ელი­ზა ტყე­შე­ლაშ­ვი­ლე­ბი
„...ბე­ბი­ას და ბა­ბუ­ას მშობ­ლებს აც­ნო­ბეს, რომ ბა­ბუა ჟე­ნე­ვა­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. დღემ­დე ასე ვი­ცო­დით. იმ­დე­ნი ვი­ტი­რეთ მე და ჩემ­მა დამ, რო­ცა თქვე­ნი სტა­ტია წა­ვი­კითხეთ და სი­ა­ში ბა­ბუ­ას სა­ხე­ლი და გვა­რი ამო­ვი­კითხეთ.“ — მა­ნა­ნა წო­წო­რია
ეს წე­რი­ლე­ბი მა­უთ­ჰა­უ­ზე­ნის სა­კონ­ცენ­ტ­რა­ციო ბა­ნაკ­ში და­ღუ­პუ­ლი ქარ­თ­ვე­ლი ჯა­რის­კა­ცე­ბის შა­თა­მო­მავ­ლებს ეკუთ­ვ­ნით, რომ­ლე­ბიც, სულ რამ­დე­ნი­მე ხნის წინ, ავ­ს­ტ­რი­ა­ში მყოფ­მა ქარ­თ­ველ­მა სტუ­დენ­ტებ­მა, მა­რი­კა ბე­ქა­ურ­მა და სა­ლო­მე სა­ლა­ძემ, აღ­მო­ა­ჩი­ნეს.
ვრცლად>>>
2018-05-10
სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა მხო­ლოდ გა­მოც­დებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი არ უნ­და იყოს
წელს, ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე, 40 ათას­ზე მე­ტი აბი­ტუ­რი­ენ­ტი და­რე­გის­ტ­რირ­და,  თუმ­ცა ეს რიცხ­ვი სა­ბო­ლოო არ არის, რად­გან გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბი სუ­რათს, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, შეც­ვ­ლის. მე­თორ­მე­ტეკ­ლა­სელ­თა და­ძა­ბუ­ლო­ბა ნელ-ნე­ლა პიკს აღ­წევს, ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დე­ბამ­დე, წინ სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბა ელით და თა­ნაც შეც­ვ­ლი­ლი ფორ­მა­ტით — მოს­წავ­ლე ეკ­რან­ზე, ტეს­ტი­რე­ბის დას­რუ­ლე­ბი­სას, ქუ­ლის და­ნახ­ვის ნაც­ვ­ლად, შეტყო­ბი­ნე­ბას მი­ი­ღებს, გა­და­ლა­ხა თუ არა მან მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვა­რი, მი­ნი­მა­ლურ 5,5 ქუ­ლა­ზე მე­ტი მი­ი­ღო თუ ნაკ­ლე­ბი. ამ ცვლი­ლე­ბამ უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებ­ში აზ­რ­თა სხვა­დას­ხ­ვა­ო­ბა გა­მო­იწ­ვია, რად­გან ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბი საკ­მა­ოდ ზე­და­პი­რუ­ლია და ქუ­ლას მოს­წავ­ლის მო­ტი­ვა­ცი­ის­თ­ვის დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს, ნა­წილს კი მოს­წონს ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რად­გან მოს­წავ­ლე­ებს შო­რის „გა­ჯო­ბე-ვერ­გა­ჯო­ბეს“  პრინ­ცი­პი მო­ის­პო­ბა. რამ­დე­ნად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ხვდე­ბი­ან უფ­როს­კ­ლა­სე­ლე­ბი გა­მოც­დებს, რო­მელ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­სა თუ მი­მარ­თუ­ლე­ბებს ანი­ჭე­ბენ უპი­რა­ტე­სო­ბას და ამ­ზა­დებს თუ არა სკო­ლა მათ ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის — ამ თე­მებ­ზე მო­საზ­რე­ბებს დღეს 24-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის მე­თორ­მე­ტეკ­ლა­სე­ლე­ბი გაგ­ვი­ზი­ა­რე­ბენ. შემ­დეგ ნომ­რებ­ში,
ვრცლად>>>
2018-05-03
ახალ კანონს რეფორმის ახალი ტალღა მოჰყვება
   გა­სულ წელს დამ­ტ­კიც­და ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი დო­კუ­მენ­ტი — გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის ერ­თი­ა­ნი სტრა­ტე­გია (2017-2021), რო­მელ­შიც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი უკა­ვია პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბას; წლის და­საწყის­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბას წა­რედ­გი­ნა ახა­ლი კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­მაც უნ­და უზ­რუნ­ველ­ყოს პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ახა­ლი სის­ტე­მის შექ­მ­ნა. თუმ­ცა, ბო­ლო წლებ­ში, მოქ­მე­დი კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბის პი­რო­ბებ­შიც, ბევ­რი რამ შე­იც­ვა­ლა სის­ტე­მა­ში სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მათ შე­სა­ხებ ჩვე­ნი გა­ზე­თიც წერ­და და მო­მა­ვალ­შიც ასე იქ­ნე­ბა. ამ­ჯე­რად, და­ვინ­ტე­რეს­დით, ამ დო­კუ­მენ­ტე­ბის ფონ­ზე, რო­გო­რია სა­ხელ­მ­წი­ფოს პო­ლი­ტი­კა პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბას­თან და იმ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სა­კითხებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, რაც მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი სტუ­დენ­ტის­თ­ვის იქ­ნე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო.
გვე­სა­უბ­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის პირველი მო­ად­გი­ლე ქე­თე­ვან ნატ­რი­აშ­ვი­ლი
ვრცლად>>>
2018-05-03
ლტოლ­ვილ მოს­წავ­ლე­თა ინ­ტეგ­რა­ცი­ის ხელ­შე­საწყო­ბად
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ბო­ლო წლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, საგ­რ­ძ­ნობ­ლად იმა­ტა ლტოლ­ვილ­თა და თავ­შე­საფ­რის მა­ძი­ე­ბელ მოს­წავ­ლე­თა შე­მო­დი­ნე­ბამ, რო­მელ­თა სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ის­თ­ვის მას­წავ­ლე­ბელს უმ­თავ­რე­სი რო­ლი აკის­რია. სწო­რედ ამი­ტომ, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი­სა და გა­ე­როს ლტოლ­ვილ­თა უმაღ­ლე­სი კო­მი­სა­რი­ა­ტის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლად, ლტოლ­ვილ მოს­წავ­ლე­თა მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კურ­სი შე­იქ­მ­ნა — „სკო­ლა­ში უსაფ­რ­თხო სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა ლტოლ­ვილ მოს­წავ­ლე­თა ინ­ტეგ­რა­ცი­ის­თ­ვის სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში“.
ვრცლად>>>
2018-04-26
ამქვეყ­ნად ჩე­მი კა­რი­ე­რის მწვერ­ვა­ლი პე­და­გო­გო­ბაა
      რუბ­რი­კის „პრო­ფე­სია პე­და­გო­გი“ სტუ­მა­რია სუ­რა­მის N2 სა­ჯა­რო სკო­ლის ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ჯა­ბა ლა­ბა­ძე, რომ­ლის­თ­ვი­საც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი პე­და­გო­გის სა­ხე­ლის მოხ­ვე­ჭა იოლი გზა არ არის, მაგ­რამ ამ­ბობს, რომ ამ გზა­ზე ალ­ბათ უპი­რა­ტე­სო­ბა „შე­ნი, რო­გორც პე­და­გო­გის, რო­გორც ადა­მი­ა­ნის პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბებს ემ­ყა­რე­ბა. მას­წავ­ლე­ბელს უნ­და ჰქონ­დეს შე­სა­ბა­მი­სი ცოდ­ნა, სა­ჭი­რო უნარ-ჩვე­ვე­ბი და ჯან­სა­ღი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­ი­სად­მი, პირ­ველ რიგ­ში კი, აუცი­ლე­ბე­ლია სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბა და ბავ­შ­ვე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლი, მოს­წავ­ლე ისე უნ­და გიყ­ვარ­დეს, რო­გორც სა­კუ­თა­რი შვი­ლი“.
ვრცლად>>>
2018-04-26
ქარ­თ­ვე­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის თვა­ლით და­ნა­ხუ­ლი ცერ­ნი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე რო­გორ იქ­მ­ნე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე და მო­მავ­ლის ფი­ზი­კა, სწო­რედ ამ კითხ­ვებ­ზე მი­ი­ღეს პა­სუ­ხი ქარ­თ­ველ­მა მას­წავ­ლებ­ლებ­მა, რომ­ლე­ბიც, ახ­ლა­ხან, ერ­თი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ევ­რო­პის ბირ­თ­ვუ­ლი კვლე­ვე­ბის ცენ­ტ­რ­ში (CჶRნ), კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის მიზ­ნით იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ. მათ და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვი­თი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბი, მო­ის­მი­ნეს ცერ­ნ­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თ­ვე­ლი და უცხო­ე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის ლექ­ცი­ე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე ფი­ზი­კის სა­კითხებ­ზე და მის როლ­ზე მე­დი­ცი­ნის, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­სა თუ სხვა დარ­გე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. პე­და­გო­გებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, გასც­ნო­ბოდ­ნენ სა­გან­გე­ბოდ მოწ­ვე­უ­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნილ თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­თო­დო­ლო­გი­ას ფი­ზი­კის სწავ­ლე­ბის სა­კითხებ­ზე.
ვრცლად>>>
2018-04-19
რო­გორ და­იც­ვა ტი­რა­ნი­ის სამ­ს­ჯავ­რო­ზე აკა­კი შა­ნი­ძემ ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი
  თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი თა­ვი­სუ­ფალ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­არ­ს­და. ამი­ტომ იგი სტრუქ­ტუ­რით, სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი­თა და, რაც მთა­ვა­რია, პრო­ფე­სუ­რით ევ­რო­პუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი იყო. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სუ­რას გა­ნათ­ლე­ბა რუ­სე­თი­სა და და­სავ­ლეთ ევ­რო­პის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში ჰქონ­და მი­ღე­ბუ­ლი. პრო­ფე­სორ­თა ამ შე­მად­გენ­ლო­ბას, დამ­ფუძ­ნებ­ლის, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის წი­ნამ­ძღო­ლო­ბით, შე­ეძ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი დიდ სას­წავ­ლო და სა­მეც­ნი­ე­რო ცენ­ტ­რად ექ­ცია. სა­ფუძ­ვ­ლე­ბი ამი­სათ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი რეს­პუბ­ლი­კის არ­სე­ბო­ბის წლებ­ში (1918-1921წწ.) მომ­ზად­და. სამ­წუ­ხა­როდ, უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა თა­ვი­სუ­ფალ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მხო­ლოდ სა­მი წე­ლი იარ­სე­ბა (1918 წლის იან­ვა­რი-1921 წლის თე­ბერ­ვა­ლი). 1921 წელ­ს­ვე ცხა­დი გახ­და, რომ ევ­რო­პუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი საბ­ჭო­თა პო­ლი­ტი­კუ­რი სის­ტე­მი­სათ­ვის სრუ­ლი­ად მი­უ­ღე­ბე­ლი იყო.
ვრცლად>>>
2018-04-19
მოდერნიზებული ტრე­ნინ­გე­ბი გამოცდებზე დარეგისტრირებული პრაქ­ტი­კოსი პედაგოგებისთვის
   მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის საგ­ნობ­რი­ვი და პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის ტრე­ნინ­გებ­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია და­იწყო. ტრე­ნინ­გე­ბი გან­კუთ­ვ­ნი­ლია პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა­ში პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლად გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი არი­ან მას­წავ­ლებ­ლის კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ გა­მოც­და­ზე.
სატ­რე­ნინ­გო პროგ­რა­მა ხელს შე­უწყობს პრაქ­ტი­კო­სი პე­და­გო­გე­ბის საგ­ნობ­რი­ვი ცოდ­ნის მო­ბი­ლი­ზე­ბას, საგ­ნობ­რი­ვი მე­თო­დი­კის ას­პექ­ტე­ბის და ზო­გა­დი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. ტრე­ნინ­გის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას მას­წავ­ლებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ: გა­ეც­ნონ მას­წავ­ლებ­ლის კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელი გა­მოც­დის მოთხოვ­ნებს, სა­გა­მოც­დო ტეს­ტის სტრუქ­ტუ­რას; და­ად­გი­ნონ სა­კუ­თა­რი ძლი­ე­რი და სუს­ტ­რი მხა­რე­ე­ბი, რა­თა უკეთ და­გეგ­მონ გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის მზა­დე­ბის პრო­ცე­სი და დახ­ვე­წონ ტეს­ტის შევ­სე­ბის ტექ­ნი­კა.
ვრცლად>>>
2018-04-19
AIA GESS-ის მოსწავლეები NASA-ს კოსმოსურ ცენტრში გაემგზავრებიან
   მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 12 აპ­რილს, „ფაბ­რი­კა თბი­ლის­ში“, ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დ­მა ინო­ვა­ცი­ის კონ­კურ­ს­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი სა­მი გუნ­დი გა­მო­ავ­ლი­ნა. პირ­ველ ად­გილ­ზე გიმ­ნა­ზიის აჳა გჶSS, თორ­მეტ ფი­ნა­ლისტ გუნდს შო­რის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი, პრო­ექ­ტი „რო­ბო­ტი ლა­ბო­რან­ტი“ გა­ვი­და. მოს­წავ­ლე­ე­ბი — ანი თეთ­რაშ­ვი­ლი, თა­მარ მი­ქე­ლა­ძე და ნი­ნი ხუნ­ძა­ყიშ­ვი­ლი აშშ-ში, NASA-ს კოს­მო­სუ­რი ცენ­ტ­რ­ში გა­ემ­გ­ზავ­რე­ბი­ან და NASA-ს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ში მი­ი­ღე­ბენ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. პირ­ველ ად­გილ­ზე გა­სუ­ლი გუნ­დის პრო­ექ­ტი „რო­ბო­ტი ლა­ბო­რან­ტი“ სა­მი რო­ბო­ტის­გან შედ­გე­ბა, რო­მელ­თა დახ­მა­რე­ბი­თაც მოს­წავ­ლე­ე­ბი შეძ­ლე­ბენ, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ში ცდე­ბი და­მო­უ­კი­დებ­ლად, დის­ტან­ცი­უ­რად ჩა­ა­ტა­რონ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მოწყო­ბი­ლო­ბა ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე პი­რე­ბის­თ­ვის.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N