გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-04-19
მოდერნიზებული ტრე­ნინ­გე­ბი გამოცდებზე დარეგისტრირებული პრაქ­ტი­კოსი პედაგოგებისთვის
   მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის საგ­ნობ­რი­ვი და პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის ტრე­ნინ­გებ­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია და­იწყო. ტრე­ნინ­გე­ბი გან­კუთ­ვ­ნი­ლია პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა­ში პრაქ­ტი­კოს მას­წავ­ლებ­ლად გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი არი­ან მას­წავ­ლებ­ლის კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ გა­მოც­და­ზე.
სატ­რე­ნინ­გო პროგ­რა­მა ხელს შე­უწყობს პრაქ­ტი­კო­სი პე­და­გო­გე­ბის საგ­ნობ­რი­ვი ცოდ­ნის მო­ბი­ლი­ზე­ბას, საგ­ნობ­რი­ვი მე­თო­დი­კის ას­პექ­ტე­ბის და ზო­გა­დი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. ტრე­ნინ­გის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას მას­წავ­ლებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ: გა­ეც­ნონ მას­წავ­ლებ­ლის კომ­პე­ტენ­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელი გა­მოც­დის მოთხოვ­ნებს, სა­გა­მოც­დო ტეს­ტის სტრუქ­ტუ­რას; და­ად­გი­ნონ სა­კუ­თა­რი ძლი­ე­რი და სუს­ტ­რი მხა­რე­ე­ბი, რა­თა უკეთ და­გეგ­მონ გა­მოც­დე­ბის­თ­ვის მზა­დე­ბის პრო­ცე­სი და დახ­ვე­წონ ტეს­ტის შევ­სე­ბის ტექ­ნი­კა.
ვრცლად>>>
2018-04-19
AIA GESS-ის მოსწავლეები NASA-ს კოსმოსურ ცენტრში გაემგზავრებიან
   მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 12 აპ­რილს, „ფაბ­რი­კა თბი­ლის­ში“, ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დ­მა ინო­ვა­ცი­ის კონ­კურ­ს­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი სა­მი გუნ­დი გა­მო­ავ­ლი­ნა. პირ­ველ ად­გილ­ზე გიმ­ნა­ზიის აჳა გჶSS, თორ­მეტ ფი­ნა­ლისტ გუნდს შო­რის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი, პრო­ექ­ტი „რო­ბო­ტი ლა­ბო­რან­ტი“ გა­ვი­და. მოს­წავ­ლე­ე­ბი — ანი თეთ­რაშ­ვი­ლი, თა­მარ მი­ქე­ლა­ძე და ნი­ნი ხუნ­ძა­ყიშ­ვი­ლი აშშ-ში, NASA-ს კოს­მო­სუ­რი ცენ­ტ­რ­ში გა­ემ­გ­ზავ­რე­ბი­ან და NASA-ს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ში მი­ი­ღე­ბენ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. პირ­ველ ად­გილ­ზე გა­სუ­ლი გუნ­დის პრო­ექ­ტი „რო­ბო­ტი ლა­ბო­რან­ტი“ სა­მი რო­ბო­ტის­გან შედ­გე­ბა, რო­მელ­თა დახ­მა­რე­ბი­თაც მოს­წავ­ლე­ე­ბი შეძ­ლე­ბენ, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბებ­ში ცდე­ბი და­მო­უ­კი­დებ­ლად, დის­ტან­ცი­უ­რად ჩა­ა­ტა­რონ. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მოწყო­ბი­ლო­ბა ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე პი­რე­ბის­თ­ვის.
ვრცლად>>>
2018-04-18
ლა­დო აფხა­ზა­ვას ჩა­ნა­წე­რე­ბი
      დუ­ბაი — სა­ოც­რე­ბა­თა ქა­ლა­ქი
დღე პირ­ვე­ლი
რამ­დე­ნი­მე თვე ვე­ლო­დი, რო­დის დად­გე­ბო­და მარ­ტი და გა­ნათ­ლე­ბის გლო­ბა­ლუ­რი ფო­რუ­მის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის­გან მი­ვი­ღებ­დი მოწ­ვე­ვას. და აი, რო­გორც იქ­ნა, ჩემს ელექ­ტ­რო­ნულ ფოს­ტა­ზეც მო­ვი­და წე­რი­ლი — გვე­პა­ტი­ჟე­ბოდ­ნენ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს წარ­მო­მად­გენ­ლებს და ჩვენც წა­ვე­დით — „კო­ა­ლი­ცია გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის“ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ქალ­ბა­ტო­ნი ირი­ნა ხან­თა­ძე და თქვე­ნი მო­ნა მორ­ჩი­ლი.
ვრცლად>>>
2018-04-18
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისთვის
ანა ფირცხალაიშვილი 2006 წლი­დან ქვე­ყა­ნა­ში ერ­თი ახა­ლი ინ­ს­ტი­ტუ­ცია ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს, რომ­ლის მთა­ვა­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად სა­თა­ნა­დო მე­ქა­ნიზ­მე­ბის ფორ­მი­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაა. ეს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­ნ­ვითარების ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რია, რო­მე­ლიც 12 წლის განმავლობაში, ეროვ­ნუ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი­სა თუ სა­ერ­თა­შო­რი­სო მოთხოვ­ნე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მეტ-ნაკ­ლე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ახორ­ცი­ე­ლებს მას­ზე და­კის­რე­ბულ მი­სი­ას. 2015 წლი­დან, ცენ­ტ­რის შიგ­ნით მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მამ, უზ­რუნ­ველ­ყო ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თ­ვის სტრა­ტე­გი­უ­ლად ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბა, ვგუ­ლის­ხ­მობ უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის და აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის სტან­დარ­ტე­ბი­სა და პრო­ცე­დუ­რე­ბის ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებ­თან და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო პრინ­ცი­პებ­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში მოყ­ვა­ნას. თუმ­ცა, ეს ჯერ კი­დევ არ ნიშ­ნავს სრულ ინ­ტეგ­რა­ცი­ას ამ სივ­რ­ცე­ში, არა­და თა­ნა­მედ­რო­ვე გლო­ბა­ლუ­რი სამ­ყა­რო სა­უ­კე­თე­სო შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს, სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით და­იმ­კ­ვიდ­როს თა­ვი ამე­რი­კა­სა თუ ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში.
ვრცლად>>>
2018-04-12
„თა­ვი­სუ­ფალ გაკ­ვე­თი­ლებს“ „სას­კო­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მა“ ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი“ „სას­კო­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მით“  შე­იც­ვ­ლე­ბა და სა­მი მი­მარ­თუ­ლე­ბით — სპორ­ტი, ხე­ლოვ­ნე­ბა-კულ­ტუ­რა და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ-შე­მეც­ნე­ბი­თი — გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. შარ­შან თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის ცალ­კე მი­მარ­თუ­ლე­ბად იყო „წიგ­ნი­ე­რე­ბა“, რო­მე­ლიც წელს  ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ-შე­მეც­ნე­ბით მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ში გა­ერ­თი­ან­დე­ბა.
სა­ხელ­წო­დე­ბის შეც­ვ­ლას­თან ერ­თად, შე­იც­ვა­ლა პრო­ექ­ტის და­ფი­ნან­სე­ბის ოდე­ნო­ბაც და გა­ნი­საზღ­ვ­რა სკო­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბაც. წი­ნა პრო­ექ­ტის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, რო­მე­ლიც პროგ­რა­მა­ში  მხო­ლოდ VII-VIII კლა­სე­ბის ჩარ­თ­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და, წელს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის უფ­ლე­ბა  VI კლა­სის მოს­წავ­ლე­ებ­საც მი­ე­ცე­მათ.  „სას­კო­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მას“ გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბის წე­სი შე­ე­ხე­ბა,  რაც  გუ­ლის­ხ­მობს,
ვრცლად>>>
2018-03-29
რო­ცა მშობ­ლი­ურ ენას რი­გი­თი საგ­ნის სტა­ტუ­სიც აღარ გა­აჩ­ნია
მაკა ყიფიანი სიტყ­ვე­ბი „გახ­სოვ­დეს აფხა­ზე­თი!“, უკ­ვე კარ­გა ხა­ნია, ბა­ნა­ლუ­რად ჟღერს. სამ­წუ­ხა­როდ, ამ თე­მა­ზე ახალს ვე­რა­ფერს დავ­წერ, რად­გან ახა­ლი არა­ფე­რია. უბ­რა­ლოდ, რაც უფ­რო ახ­ლოს ეც­ნო­ბი აფხა­ზეთ­ში დარ­ჩე­ნი­ლი ქარ­თ­ვე­ლე­ბის ყო­ფა-ცხოვ­რე­ბას, დღე­ვან­დე­ლო­ბას, ის­მენ მათ ის­ტო­რი­ებს, ნა­ამ­ბობ­სა და გა­გო­ნილს, ხვდე­ბი, რომ მათ­გან ძა­ლი­ან შორს ხარ. ფაქ­ტი ერ­თია, დრო არ აშუ­შებს ჭრი­ლო­ბებს, ის უფ­რო მე­ტად გვა­შო­რებს აფხა­ზეთ­თან. ერ­თა­დერ­თი იმე­დი სას­წა­უ­ლია და ამ სას­წა­უ­ლის მო­ლო­დინ­ში, ერთ დროს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ულა­მა­ზეს მხა­რე­ში — აფხა­ზეთ­ში, ყვე­ლა­ფე­რი ქარ­თუ­ლი ნელ-ნე­ლა უკ­ვა­ლოდ ქრე­ბა. ახალს და სა­ი­მე­დოს ვე­რა­ფერს დავ­წერ... უბ­რა­ლოდ, მინ­და, კი­დევ ერ­თხელ გა­და­ვავ­ლოთ თვა­ლი იქ შექ­მ­ნილ ვი­თა­რე­ბას.
აფხა­ზუ­რი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კა, გა­ლის რა­ი­ო­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე,  ქარ­თუ­ლი ენის გან­დევ­ნა­სა და მი­სი რუ­სუ­ლით სრუ­ლად ჩა­ნაც­ვ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა. წლე­ბია,  გა­ლის რა­ი­ო­ნის სკო­ლებ­ში იკ­რ­ძა­ლე­ბა ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა. სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი რუ­სულ ენა­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მშობ­ლი­ურ ენა­ზე გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის უფ­ლე­ბის შე­ლახ­ვას­თან ერ­თად, სწავ­ლე­ბის რუ­სულ ენა­ზე  იძუ­ლე­ბით გა­დაყ­ვა­ნა უარ­ყო­ფი­თად ისა­ხე­ბა გა­ლის რა­ი­ონ­ში ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის სა­კითხ­ზე. იქა­ურ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და მოს­წავ­ლე­თა აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თ­ვის რუ­სუ­ლი ენა უცხოა და მას­ზე სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის მა­ღალ დო­ნე­ზე წარ­მარ­თ­ვა პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ჩვენ­თან სა­უ­ბარ­ში სწო­რედ ამას ადას­ტუ­რებს გა­ლის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი ნო­ნა შო­ნია: „სამ­წუ­ხა­როდ, აფხა­ზუ­რი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, ქარ­თულ ენა­ზე მო­აზ­როვ­ნე ბავ­შ­ვე­ბი პირ­და­პირ გა­და­იყ­ვა­ნეს რუ­სუ­ლე­ნო­ვან სწავ­ლე­ბა­ზე. აქ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხ­ზე სა­უ­ბა­რი ზედ­მე­ტია. მათ­თ­ვის (რუ­სე­ბი, აფხა­ზე­ბი) მთა­ვა­რია, ქარ­თ­ვე­ლებ­მა რუ­სუ­ლად იმეტყ­ვე­ლონ.
ვრცლად>>>
2018-03-29
წი­ფუ­რია — წარ­სუ­ლი, რომ­ლი­თაც ვა­მა­ყობ!
ვუძღ­ვ­ნი თა­გი­ლო­ნის სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის პე­და­გო­გი­ურ   კო­ლექ­ტივს, მის წარ­სულს, აწ­მ­ყო­სა და მო­მა­ვალს! დი­დი სი­ა­მა­ყით აღ­ვივ­სე, რო­ცა უფ­რო ღრმად და სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნად გა­ვე­ცა­ნი ჩე­მი მშობ­ლი­უ­რი სოფ­ლის, თა­გი­ლო­ნის, წარ­სულს, მის ის­ტო­რი­ას, სხვა­დას­ხ­ვა წყა­რო­ში ვრცლად მოხ­სე­ნი­ე­ბულ ჩემს „ოდა­ბა­დეს“, სა­დაც მე-17 სა­უ­კუ­ნე­ში უმოღ­ვა­წი­ათ იტა­ლი­ელ მი­სი­ო­ნე­რებს: ჯუ­ზე­პე მი­ლა­ნელს, ქრის­ტე­ფო­რე კას­ტელს, არ­ქან­ჯე­ლო ლამ­ბერ­ტის, ჟაკ ფრან­სუა გამ­ბას, ასე­ვე, ცნო­ბილ ევ­რო­პელ მოგ­ზა­ურს, ჟან შარ­დენს და სხვ. აქ იწე­რე­ბო­და სა­ელ­ჩო წე­რი­ლე­ბი, ეპის­ტო­ლე­ე­ბი, იყო წიგ­ნ­სა­ცა­ვი, ბიბ­ლი­ო­თე­კა, მხატ­ვ­რო­ბის კე­რა, სამ­კურ­ნა­ლო და სა­ვაჭ­რო ცენ­ტ­რი, გა­დი­ო­და რომ­სა და კონ­ს­ტან­ტი­ნე­პოლ­ში მი­მა­ვა­ლი გზე­ბი...
ვრცლად>>>
2018-03-29
ხარისხი — ეს­ტო­ნუ­რი სკო­ლის მთა­ვა­რი ორი­ენ­ტი­რი
18-22 თე­ბერ­ვალს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს 15 სკო­ლის 29 პე­და­გო­გი ეს­ტო­ნეთ­ში სას­წავ­ლო ტურ­ზე იმ­ყო­ფე­ბო­და. პე­და­გო­გე­ბი 5 და­მე­გობ­რე­ბულ ეს­ტო­ნურ სკო­ლა­ში ჯგუ­ფე­ბად გა­და­ნა­წილ­დ­ნენ. მათ სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­დათ, დაკ­ვირ­ვე­ბოდ­ნენ ეს­ტო­ნურ სკო­ლებ­ში მიმ­დი­ნა­რე სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს, გაკ­ვე­თი­ლებს, სას­კო­ლო გა­რე­მოს,  გაც­ნო­ბოდ­ნენ სკო­ლის მარ­თ­ვის სა­კითხებს და ინო­ვა­ცი­ურ მე­თო­დო­ლო­გი­ურ რე­სურ­სებს.
ვრცლად>>>
2018-03-22
სქე­მის მოქ­ნი­ლო­ბის­თ­ვის და­გეგ­მი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი
  ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა პროფ­სი­უ­ლი გა­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქემა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა, რომ­ლის მი­ხედ­ვით მას­წავ­ლებ­ლებს მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­უმ­ცირ­დე­ბათ ბი­უ­როკ­რა­ტი­უ­ლი ბა­რი­ე­რე­ბი. ერთ-ერ­თი ცვლი­ლე­ბა მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სი­დან ჩა­მოქ­ვე­ი­თე­ბის შე­სა­ხებ ჩა­ნა­წე­რს შე­ეხება — უფ­როს/წამ­ყ­ვან მას­წავ­ლე­ბელს, იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლას აღარ გეგ­მავს, სტა­ტუ­სი შე­უ­ნარ­ჩუნ­დე­ბა.
რამ გა­ნა­პი­რო­ბა ცვლი­ლე­ბე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა და კონ­კ­რე­ტუ­ლად რო­მელ კომ­პო­ნენ­ტებს შე­ე­ხე­ბა, ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი.
ვრცლად>>>
2018-03-15
ერ­თი გვერ­დი ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ის­ტო­რი­იდ­გან
   თა­ო­ბა, რო­მე­ლიც სა­თა­ვე­ში ჩა­უდ­გა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და­არ­სე­ბას, უკ­ვე შე­ფა­სე­ბუ­ლია. მა­შინ ყვე­ლა­ნი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი იყ­ვ­ნენ, მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რ­და — 29 წლის შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძე.
სწო­რედ შალ­ვა ნუ­ცუ­ბი­ძე და კი­დევ რამ­დე­ნი­მე მეც­ნი­ე­რი იყო ჩარ­თუ­ლი იმ ჯგუფ­ში, რო­მე­ლიც კე­რენ­ს­კის­თან შე­ვი­და და ნე­ბარ­თ­ვა აიღო. არც ერთ ინ­ს­ტან­ცი­ას არ ტო­ვებ­დ­ნენ, ოღონდ ეს საქ­მე გა­ე­ტა­ნათ. დი­დი ბრძო­ლით, მაგ­რამ მა­ინც გა­ი­მარ­ჯ­ვეს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ შემ­დეგ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში საქ­მე უკუღ­მა წა­ვი­და, ამ თა­ო­ბის მცდე­ლო­ბამ თა­ვი­სი შე­დე­გი გა­მო­ი­ღო. დღეს ჩვენ გვაქვს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი.
ეს თა­ო­ბა, ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მე­თა­უ­რო­ბით, სა­ფუძ­ველს უყ­რი­და იმ ევ­რო­პუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტს, რო­მელ­ზეც ჩვენ ვოც­ნე­ბობთ და რო­მე­ლიც დღეს გვინ­და რომ გვქონ­დეს — მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა, დოქ­ტო­რან­ტუ­რა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ღი­რე­ბუ­ლე­ბის დიპ­ლო­მი და ა.შ.,
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N