გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2018-06-21
უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო გა­და­უ­დე­ბელ და კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მოქ­მე­დე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცია
ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი სსიპ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხურ­მა შე­ი­მუ­შა­ვა „უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო“. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო სკო­ლა­ში დარ­ღ­ვე­ვა­თა და სხვა­დას­ხ­ვა გა­და­უ­დე­ბელ, კრი­ზი­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში მოქ­მე­დე­ბის ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ას წარ­მო­ად­გენს, მი­სი მი­ზა­ნია შე­სა­ბა­მი­სი დრო­უ­ლი და ეფექ­ტუ­რი რე­ა­გი­რე­ბა და უსაფ­რ­თხო სას­კო­ლო გა­რე­მოს უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა.
„უსაფ­რ­თხო სკო­ლის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ში“ მო­ცე­მუ­ლია, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის კრი­ზი­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის დროს, სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის და მათ დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბის­თ­ვის მოქ­მე­დე­ბის პრო­ცე­დუ­რე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი — რო­მელ სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რებს უნ­და მი­მარ­თონ იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, რო­დე­საც ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის ძა­ლე­ბით ვერ ხერ­ხ­დე­ბა პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა ან/და სცდე­ბა მათ კომ­პე­ტენ­ცი­ას.
ვრცლად>>>
2018-06-21
„მასწავლებელთა ეროვნულ ჯილდოს“ საუკეთესო ათეული
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 15 ივ­ნისს „მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს“ სა­უ­კე­თე­სო ათე­უ­ლი გახ­და ცნო­ბი­ლი. კონ­კურ­სი, გა­სულ წელს, კო­ა­ლი­ცია „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის — სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ და „მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით, პირ­ვე­ლად ჩატ­არდა და ამით ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა გლო­ბა­ლურ კამ­პა­ნი­ას შე­უ­ერ­თ­და, რომ­ლის მი­ზა­ნი, პრო­ფე­სი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზე­ბი­სა და პრეს­ტი­ჟის ზ­რ­დი­ს გარ­და, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის გაც­ნო­ბაა.
ვრცლად>>>
2018-06-21
სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბავ­შ­ვე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე ღა­რი­ბი ჯგუ­ფია
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი „მო­სახ­ლე­ო­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის კვლე­ვის“ მი­ხედ­ვით, ბო­ლო ორ წე­ლი­წად­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სი­ღა­რი­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი გა­ი­ზარ­და, ბავ­შ­ვე­ბი კი კვლა­ვაც მო­სახ­ლე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე ღა­რიბ ჯგუფს წარ­მო­ად­გე­ნენ.
იუნი­სე­ფის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ყო­ველ ორ წე­ლი­წად­ში ერ­თხელ, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბავ­შ­ვე­ბი­სა და მა­თი ოჯა­ხე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის­თ­ვის სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ის შეგ­რო­ვე­ბას ისა­ხავს მიზ­ნად. კვლე­ვა შე­ის­წავ­ლის ოჯა­ხე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­ერ კონ­ტ­რო­ლი­რე­ბად ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე.
ვრცლად>>>
2018-06-21
მას­წავ­ლებ­ლო­ბა დიდ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბას მა­კის­რებს

ჩემ შე­სა­ხებ
მე ვარ ვლა­დი­მერ უში­კიშ­ვი­ლი, თი­ა­ნე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სსიპ სო­ფელ ჟე­ბო­ტის სა­ჯა­რო სკო­ლის სპორ­ტის მას­წავ­ლე­ბე­ლი. 2004-2009 წლებ­ში ვმუ­შა­ობ­დი ფი­ზი­კუ­რი აღ­ზ­რ­დის მას­წავ­ლებ­ლად. 2009-2017 წლებ­ში ვი­ყა­ვი თი­ა­ნე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ო­ბის გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რის, ძეგ­ლ­თა დაც­ვის, ტუ­რიზ­მის, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დულ საქ­მე­თა სამ­სა­ხუ­რის მთა­ვა­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტი, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. 2017 წლი­დან და­ვუბ­რუნ­დი მშობ­ლი­ურ სკო­ლას.
ვრცლად>>>
2018-06-14
მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბი ზუსტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სა­წავ­ლე­ბი­სას
  ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, რო­მელ­საც მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ახორ­ცი­ე­ლებს, 9 ივ­ნისს, გა­ი­მარ­თა მას­წავ­ლე­ბელ­თა კონ­ფე­რენ­ცია — „მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მე­ბი ზუსტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სწავ­ლე­ბი­სას“, რო­მელ­საც 200-ზე მე­ტი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, 50-ზე მე­ტი ქარ­თ­ვე­ლი და უცხო­ე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტი და­ეს­წ­რო. კონ­ფე­რენ­ცია და­მა­ტე­ბი­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გახ­და სწავ­ლე­ბი­სა და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კის გა­მო­სავ­ლე­ნად, არ­სე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბის, თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მე­ბი­სა და რე­სურ­სე­ბის გა­საც­ნო­ბად.
ვრცლად>>>
2018-06-14
ჩვე­ნი ცენ­ტ­რის უმ­თავ­რე­სი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა — ვიზ­რუ­ნოთ თი­თო­ე­უ­ლი ბავ­შ­ვის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე
გვე­სა­უბ­რე­ბა
თე­ო­ნა ჩი­ტი­აშ­ვი­ლი,
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის
მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი
მომ­სა­ხუ­რე­ბის ცენ­ტ­რის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი — ცვლი­ლე­ბე­ბის პა­კეტ­ში, რო­მე­ლიც გან­სახ­ილ­ვე­ლად პარ­ლა­მენ­ტ­შია შე­სუ­ლი, გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია მან­და­ტუ­რის ფსი­ქო­ლო­გი­ური სამ­სა­ხუ­რის ცვლი­ლე­ბა?
— ჩვენ ვგეგ­მავთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი სამ­სა­ხუ­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბას, რაც მის გა­ფარ­თო­ე­ბას გუ­ლის­ხ­მობს. ამ ეტაპ­ზე, 7 ცენ­ტ­რი გვაქვს, რე­გი­ო­ნა­ლუ­რად ყვე­ლას ვერ ვფა­რავთ, მაგ­რამ გეგ­მა­ში გვაქვს, ყვე­ლა რე­გი­ო­ნი მო­ვიც­ვათ. სექ­ტემ­ბ­რის­თ­ვის ახა­ლი ცენ­ტ­რი გა­იხ­ს­ნე­ბა თბი­ლის­ში, კი­დევ ზუგ­დიდ­ში და შემ­დ­გომ უკ­ვე, სა­თა­ნა­დო რე­სურ­სის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, იმის და მი­ხედ­ვით გაგ­რ­ძელ­დე­ბა რა­ი­ო­ნებ­ში ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ცენ­ტ­რე­ბის გახ­ს­ნა, სა­დაც სა­შუ­ა­ლე­ბა იქ­ნე­ბა.
ვრცლად>>>
2018-06-14
რაც შენ­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და ძვირ­ფა­სია, იმის­თ­ვის ბო­ლომ­დე უნ­და და­ი­ხარ­ჯო
   რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია კი­ლის
უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტი,
 „სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია გა­ლის“
დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი
რო­ბერტ წურ­წუ­მია — რო­ბერტ, მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი გალ­ში გა­ა­ტა­რე. რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა ბავ­შ­ვო­ბა, სკო­ლა, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი ნა­წი­ლობ­რივ გალ­ში გა­ვა­ტა­რე. მე­ო­რე კლა­სის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, ოჯახ­თან ერ­თად, მშობ­ლი­უ­რი გა­რე­მოს და­ტო­ვე­ბა მო­მი­წია. მას შემ­დეგ, რაც გალ­ში ვი­თა­რე­ბა შე­და­რე­ბით სტა­ბი­ლუ­რი გახ­და, ისევ დავ­ბ­რუნ­დით სო­ფელ­ში
ვრცლად>>>
2018-06-07
მან­კი­ე­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი ნორ­მე­ბი, რო­მე­ლიც ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბას ასაზ­რ­დო­ებს
   ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის დღეს, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დ­მა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ძა­ლა­დო­ბი­სად­მი მი­მარ­თუ­ლი მო­რი­გი კამ­პა­ნი­ის „და­ას­რუ­ლე ძა­ლა­დო­ბა“ პროგ­რა­მა წა­რუდ­გი­ნა. ინი­ცი­ა­ტი­ვას, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს, ბავ­შ­ვის მი­მართ ძა­ლა­დო­ბის სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი ნორ­მე­ბის ცვლი­ლე­ბას, იუნი­სე­ფი, ევ­რო­კავ­ში­რის მხარ­და­ჭე­რით, წლის ბო­ლომ­დე გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს და ხელს შე­უწყობს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ერ­თი­ა­ნი ხედ­ვის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას, თუ რა არის ბავ­შ­ვის მი­მართ ძა­ლა­დო­ბა, ასე­ვე, შე­თან­ხ­მე­ბას, რომ ძა­ლა­დო­ბა მი­უ­ღე­ბე­ლია. „ეს კამ­პა­ნია, ზო­გა­დად, ძა­ლა­დო­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ მი­მარ­თუ­ლი მო­რი­გი ტალ­ღაა, ხო­ლო კონ­კ­რე­ტუ­ლად —  სო­ცი­ა­ლუ­რი ნორ­მე­ბის ცვლი­ლე­ბე­ბის­კენ მი­მარ­თუ­ლი პირ­ვე­ლი მცდე­ლო­ბა“
ვრცლად>>>
2018-06-07
დის­ციპ­ლი­ნის პრობ­ლე­მა არას­წო­რად და­გეგ­მი­ლი უინ­ტე­რე­სო გაკ­ვე­თი­ლის შე­დე­გია
     ზე­ი­ნაბ კა­კა­ლაშ­ვი­ლი
თე­ლა­ვის მე-5 სა­ჯა­რო სკო­ლის სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის
მას­წავ­ლე­ბე­ლი პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი
მე ვარ ზე­ი­ნაბ კა­კა­ლაშ­ვი­ლი, პრო­ფე­სი­ით მას­წავ­ლე­ბე­ლი. და­ვი­ბა­დე გურ­ჯა­ა­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ის­ტო­რი­ულ სო­ფელ ვე­ლის­ცი­ხე­ში. 1983 წელს, აქ­ვე და­ვას­რუ­ლე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა. ამ­ჟა­მად ვმუ­შა­ობ თე­ლა­ვის მე-5 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, ვარ სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სქე­მის ფა­სი­ლი­ტა­ტო­რი და სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გოგ­თა ფო­რუ­მის კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნის საბ­ჭოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე.
ვრცლად>>>
2018-05-31
ფი­ნუ­რი სკო­ლის წარ­მა­ტე­ბის სა­ი­დუმ­ლო — ნდობა და თა­ნას­წო­რო­ბა
     ერ­თი წლის წინ და­გეგ­მი­ლი ინ­ტერ­ვიუ მა­კო ღამ­ბა­ში­ძეს­თან  მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შედ­გა, მაგ­რამ ფი­ნუ­რი სკო­ლის მო­დელ­ზე სა­უ­ბა­რი არც ერ­თი და არც ორი წლის შემ­დეგ აქ­ტუ­ა­ლო­ბას არ და­კარ­გავს, რად­გან ფი­ნუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა, მი­უ­ხე­და­ვად, იმი­სა, რომ ბევ­რი მო­წი­ნა­ვე ქვეყ­ნის­თ­ვის სწო­რე­ბად იქ­ცა და მცდე­ლო­ბას არ აკ­ლე­ბენ, რომ მას გა­უ­თა­ნაბ­რ­დ­ნენ, დღემ­დე მო­წი­ნა­ვე პო­ზი­ცი­ა­ზეა. მა­რი­ა­მი ერ­თი სე­მეს­ტ­რი ტურ­კუს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში (ფი­ნე­თი) გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სწავ­ლობ­და. ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გა­ნათ­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის მა­გის­ტ­რი, ილი­ა­უ­ნის ჶrasmus+-ის გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბის სტი­პენ­დი­ა­ტი და გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლე, თა­ვი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ სა­უბ­რობს და გვი­ზი­ა­რებს მო­საზ­რე­ბებს, თუ რითია ფი­ნუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა სა­მა­გა­ლი­თო. ფი­ნუ­რი ცხოვ­რე­ბა — შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი­სა და ინ­ფორ­მა­ცი­ის ზღვა
ჩე­მი ფი­ნუ­რი ცხოვ­რე­ბა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის, ემო­ცი­ე­ბი­სა და ინ­ფორ­მა­ცი­ის ზღვა იყო. შე­მიყ­ვარ­და ფი­ნუ­რი კულ­ტუ­რა, ტრა­დი­ცი­ე­ბი და ცხოვ­რე­ბის წე­სი. გა­ვი­ცა­ნი სხვა­დას­ხ­ვა კულ­ტუ­რუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი. მი­ხა­რია, რომ ჩე­მი ცხოვ­რე­ბა ამ მხრივ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გახ­და.
ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო მა­ინც ფი­ნუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის გაც­ნო­ბა აღ­მოჩ­ნ­და. ბევ­რი და­დე­ბი­თი მსმე­ნო­და, თუმ­ცა ნა­ნახ­მა ყო­ველ­გ­ვარ მო­ლო­დინს გა­და­ა­ჭარ­ბა. მო­მე­ცა ფი­ნე­თის სკო­ლებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. ვეს­წ­რე­ბო­დი გაკ­ვე­თი­ლებს, ინ­ტერ­ვი­უ­ებს ვი­ღებ­დი სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბის, პე­და­გო­გე­ბი­სა და მოს­წავ­ლე­ე­ბის­გან. მივ­ხ­ვ­დი, რომ ნდო­ბა, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და თა­ნას­წო­რო­ბა აქ­ცევს ფი­ნუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მას სა­მა­გა­ლი­თოდ.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N