გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2016-09-29
ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი — რო­გორ გავ­ზარ­დოთ ჩარ­თუ­ლო­ბა და გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხი
ლალი ჯელაძე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­სა და ბრი­ტა­ნე­თის საბ­ჭოს (British Council) ორ­გა­ნი­ზე­ბით, ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ზე კონ­ფე­რენ­ცია გა­ი­მარ­თა. კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ მიმ­დი­ნა­რე საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ ან­გა­რი­ში წარ­მო­ად­გი­ნა, სა­დაც კი­დევ ერ­თხელ გა­ეს­ვა ხა­ზი, ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის პრაქ­ტი­კა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სა და სკო­ლებ­ში ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი კულ­ტუ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას.
შეზღუ­დუ­ლი შეს­აძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი, სამ­წუ­ხა­როდ, მთელ მსოფ­ლი­ო­ში, დღემ­დე ჯერ კი­დევ რის­კის ქვეშ მყოფ ჯგუფს წარ­მო­ად­გე­ნენ, ისი­ნი შე­იძ­ლე­ბა გა­რიყ­ვის მსხვერ­პ­ლ­ნი გახ­დ­ნენ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო თუ სხვა სის­ტე­მე­ბი­დან. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, ქვეყ­ნე­ბი მა­ინც გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბი­ან ერ­თ­მა­ნე­თის­გან იმით,
ვრცლად>>>
2016-09-22
რო­გორ დავ­ძ­ლი­ოთ არაპ­რო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი ტო­ტა­ლუ­რი რე­პე­ტი­ტო­რო­ბის ფონ­ზე
  ჩაჭ­რილ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე. დღე­ვან­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით, 25 ათას მას­წავ­ლე­ბელს და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი აქვს საგ­ნის კომ­პე­ტენ­ცია, და­ახ­ლო­ე­ბით ორი ამ­დე­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი კი ამას, ჯერ­ჯე­რო­ბით, ვერ ახერ­ხებს. მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის მი­ხედ­ვით, პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის სა­მი წე­ლი დარ­ჩა საგ­ნის გა­მოც­დის ჩა­სა­ბა­რებ­ლად, სხვა შემ­თხ­ვე­ვა­ში მათ სკო­ლა ავ­ტო­მა­ტუ­რად ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას უწყ­ვეტს. ეს ჩა­ნა­წე­რი, რო­გორც მი­ნის­ტ­რ­მა ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვამ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მო­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნაცხა­და, მუ­ქა­რის შემ­ც­ვე­ლია და, და­ახ­ლო­ე­ბით, ერთ თვე­ში სქე­მი­დან გაქ­რე­ბა, მას­წავ­ლებ­ლებს კი, გა­მოც­დის ვერ­ჩა­ბა­რე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სკო­ლა არ­სად არ გა­უშ­ვებს. გარ­და ამი­სა, სქე­მა­ში სხ­ვა ცვლი­ლე­ბე­ბიც იგეგ­მე­ბა. უც­ვ­ლე­ლი რჩე­ბა რე­ა­ლო­ბა, რო­მე­ლიც წე­ლი­წად­ში ორ­ჯერ, გა­მოც­დე­ბის შე­დე­გე­ბის გახ­მო­ვა­ნე­ბის შემ­დეგ, გვახ­სე­ნებს ხოლ­მე თავს და ყვე­ლა­ზე მეტ აღ­შ­ფო­თე­ბას თა­ვად პე­და­გო­გებ­ში იწ­ვევს. ნუ წაგ­ვარ­თ­მევთ ღირ­სე­ბას! — ეს ერთ-ერ­თი პე­და­გო­გის სიტყ­ვე­ბია, რო­მე­ლიც რე­ა­ლუ­რად ისე­ვე ასა­ხავს გა­მოც­დის ჩაჭ­რით გა­ნაწყე­ნე­ბუ­ლი პე­და­გო­გე­ბის გან­წყო­ბას, რო­გორ გა­მოც­დის შე­დე­გე­ბის სტა­ტის­ტი­კა — რე­ა­ლო­ბას!
„axali ganaTleba“-ს დღე­ვან­დე­ლი სტუ­მა­რი გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის, და­გეგ­მ­ვი­სა და მარ­თ­ვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­ს­ტი­ტუ­ტის აღმასრულებელი დირექტორი რე­ვაზ აფხა­ზა­ვა  სწო­რედ ამ პრობ­ლე­მებ­ზე და მა­თი დაძ­ლე­ვის გზებ­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა. — ზაფხულ­ში, მას­წავ­ლე­ბელ­თა საგ­ნის გა­მოც­
ვრცლად>>>
2016-09-22
თსუ რექტორის არჩევნების მოლოდინში
   23 სექ­ტემ­ბერს თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტს ახა­ლი რექ­ტო­რი ეყო­ლე­ბა. სტუ­დენ­ტებ­ში კი წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო გან­წყო­ბა ნელ-ნე­ლა პრო­ტეს­ტ­ში გა­და­ი­ზარ­და, გიორგი შარ­ვა­ში­ძის კან­დი­და­ტად და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბამ „აუდი­ტო­რია 115-ის“ წევ­რე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვია. კან­დი­და­ტით არც სტუ­დენ­ტუ­რი თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის წევ­რე­ბი არი­ან კმა­ყო­ფი­ლი, რად­გან ერ­თ­ნიც და მე­ო­რე­ნიც მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ამით უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ავ­ტო­ნომი­ას სე­რი­ო­ზუ­ლი საფ­რ­თხე ემუქ­რე­ბა. მი­ნის­ტ­რის ყო­ფი­ლი მოად­გი­ლი­სად­მი პრო­ტესტს სტუ­დენ­ტებ­ში, პირ­ველ რიგ­ში, უნ­დობ­ლო­ბა იწ­ვევს. რო­გორც „აუდი­ტო­რია 115“-ის წევ­რე­ბი ამ­ბო­ბენ შარ­ვა­ში­ძის კან­დი­და­ტუ­რას ლო­ბი­რე­ბას სამ­თავ­რო­ბო პარ­ტი­ა­ში უწე­ვენ.
ვრცლად>>>
2016-09-22
ბა­რა­თაშ­ვი­ლი­სა და ბა­ი­რო­ნის მე­ამ­ბო­ხე სუ­ლი — რო­მან­ტიზ­მის მებ­რ­ძო­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა
„ჩე­მი თვლე­მა ხომ ძი­ლი არ არის,
იგია მხო­ლოდ შე­უ­პო­ვარ ზრახ­ვა­თა დე­ნა,
რომ­ლის დაძ­ლე­ვა და შეწყ­ვე­ტა არ შე­მიძ­ლი­ან.“        
                                                    ბა­ი­რო­ნი („მან­ფ­რე­დი“) „შე­უ­პო­ვარ ზრახ­ვა­თა დე­ნის“ გა­მო ხში­რად აკავ­ში­რე­ბენ ბა­რა­თაშ­ვი­ლის „მე­რან­სა“ და ადამ მიც­კე­ვი­ჩის „ფა­რისს“, თუმ­ცა ვფიქ­რობთ, ბა­რა­თაშ­ვილს მე­ტი სუ­ლი­ე­რი სი­ახ­ლო­ვე აქვს ევ­რო­პუ­ლი რო­მან­ტიზ­მის კლა­სი­კოს ბა­ი­რონ­თან. ბა­ი­რო­ნის მე­ამ­ბო­ხე, მებ­რ­ძო­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა და ბა­რა­თაშ­ვი­ლის თავ­გან­წირ­ვა და შე­უ­პოვ­რო­ბა მე­ტად ენა­თე­სა­ვე­ბა ერ­თ­მა­ნეთს, ვიდ­რე მიც­კე­ვი­ჩის ლექ­სი­სა და „მერ­ნის“ სი­უ­ჟე­ტუ­რი ქარ­გა. ბა­ი­რო­ნი წერს: „გულ­ში და­რა­ჯი მყავს ფხი­ზე­ლი, თვა­ლებს ვხუ­ჭავ მხო­ლოდ მის­თ­ვის, რომ თვალ­თა­ხედ­ვა მივ­მარ­თო შიგ­ნით“. ბა­რა­თაშ­ვი­ლის გი­ჟუ­რი სრბო­ლა და სწრაფ­ვა საზღ­ვ­რის გა­და­ლახ­ვის­თ­ვის სხვა არა­ფე­რია, თუ არა გაქ­ცე­ვა სა­კუ­თა­რი სხე­უ­ლის­გან და სა­კუ­თა­რი სუ­ლის,
ვრცლად>>>
2016-09-15
მომავლის ლიდერები ამერიკული გამოცდილებით
FLEX — მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა 24-ე წე­ლია, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში წარ­მა­ტე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლე­ბის უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებს ეძ­ლე­ვათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ის­წავ­ლონ ამე­რი­კულ სკო­ლა­ში და გა­ეც­ნონ ამე­რი­კის კულ­ტუ­რას. პროგ­რა­მა სრუ­ლად ფი­ნან­ს­დე­ბა აშშ-ს სა­ხელ­მ­წი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მი­ერ. მი­სი უპირ­ვე­ლე­სი მი­ზა­ნია, ამ ორი ქვეყ­ნის ახალ­გაზ­რ­დებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბა. გვე­სა­უბ­რე­ბა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის ამე­რი­კუ­ლი საბ­ჭო­ე­ბის ფი­ლი­ა­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში  ქრის­ტი მი­ლო­რა­ვა — რამ­დე­ნი წე­ლია, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში FLEX - მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, რა არის პროგ­რა­მის მი­ზა­ნი?
ვრცლად>>>
2016-09-15
მასშტაბური პროექტის პირველი ნაბიჯები
ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დის პრო­ექ­ტის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა“ ფარ­გ­ლებ­ში დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­იწყო.  მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მი­ერ შე­მუ­შავ­და შე­სა­ბა­მი­სი ტრე­ნინგ მო­დუ­ლე­ბი და სა­კითხა­ვი მა­სა­ლა, ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მი­ის პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რის ტრე­ნინ­გი 1400-მა დი­რექ­ტორ­მა გა­ი­ა­რა.
ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია სამ ეტა­პად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა მო­დუ­ლე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­ერ­თო ჯამ­ში 160  სა­კონ­ტაქ­ტო სა­ა­თის­გან შედ­გე­ბა. პროგ­რა­მა ტრე­ნინ­გის შემ­დ­გო­მი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის და­გეგ­მ­ვა­საც გუ­ლის­ხ­მობს, მა­გა­ლი­თად, კვარ­ტა­ლუ­რი შეხ­ვედ­რე­ბის სა­ხით, სა­დაც დი­რექ­ტო­რე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს სა­კუ­თარ გა­მოც­დი­ლე­ბას გა­უ­ზი­ა­რე­ბენ და მი­ი­ღე­ბენ და­მა­ტე­ბით უკუ­კავ­შირს. ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია 1-ის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად ამ­ჯე­რად თბი­ლის­ში, თე­ლავ­სა და წყალ­ტუ­ბო­ში 5 ლო­კა­ცია შე­ირ­ჩა და ხუ­თი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, დი­რექ­ტო­რე­ბი ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ ტრე­ნინ­გებ­ში. სულ მა­ლე, ამა­ვე პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, ტრე­ნინ­გე­ბი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვი­საც და­იწყე­ბა და პირ­ვე­ლი ნა­კა­დი 9 ათას პე­და­გოგს მო­ცავს. სა­ერ­თო ჯამ­ში, პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, 18 000-ზე მე­ტი ქი­მი­ის, ფი­ზი­კის, ბი­ო­ლო­გი­ის, ინ­გ­ლი­სუ­რის, მა­თე­მა­ტი­კი­სა და გე­ოგ­რა­ფი­ის მე 7-12 კლა­სე­ბის მოქ­მე­დი მას­წავ­ლე­ბე­ლი გა­დამ­ზად­დე­ბა. 
ვრცლად>>>
2016-09-15
მინისტრი დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ
ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის დაწყე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვა ჟურ­ნა­ლის­ტებს შეხ­ვ­და და სის­ტე­მა­ში და­გეგ­მილ­ი სი­ახ­ლე­ებ­ის შესახებ შე­კითხ­ვებს უპა­სუ­ხა:  ახალ სას­წავ­ლო წელს გა­ხა­რე­ბუ­ლე­ბი ვხვდე­ბით. პირ­ველ რიგ­ში, გვი­ხა­რია, რომ წელს მე­ტი პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლი მო­დის სკო­ლა­ში. მა­თი რა­ო­დე­ნო­ბის ზრდა, ნა­წი­ლობ­რივ, შარ­შან სკო­ლა­ში ხუთ­წ­ლი­ან­თა  არ­დაშ­ვე­ბამაც გა­მო­იწ­ვია, თუმ­ცა, ამის გა­რე­შეც რომ ნა­ხოთ, ვმრავ­ლ­დე­ბით, რაც ძა­ლი­ან სა­სი­ხა­რუ­ლოა. ჩვე­ნი სი­ხა­რუ­ლის მე­ო­რე მი­ზე­ზი იმას უკავ­შირდება, რომ სასწავლო წელს ძა­ლი­ან ბევრ ად­გი­ლას მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რით ვხვდე­ბით; შემ­დე­გი დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­გიწ­ვევთ და გიჩ­ვე­ნებთ ამ სკო­ლებს.
ვრცლად>>>
2016-06-16
დი­რექ­ტო­რო­ბი­დან ლი­დე­რო­ბამ­დე
15 აგ­ვის­ტო­დან „ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია“ ამოქ­მედ­დე­ბა და 1850-მდე დი­რექ­ტორს პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რის გავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მა. აკადემია მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა და სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის“ პრო­ექ­ტის ერთ-ერ­თი ნა­წი­ლია და მიზ­ნად ისა­ხავს სკო­ლის დი­რექ­ტორ­თა გა­დამ­ზა­დე­ბას.
რა ტი­პის მო­დუ­ლე­ბის­გან შედ­გე­ბა ზოგადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლის ლი­დერ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­სა­ფე­ხუ­რი­ა­ნი კურ­სი და  რო­გორ მი­იღ­წე­ვა „ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს“ მი­ერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი პრო­ექ­ტის სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნი — არ­სე­ბუ­ლი
ვრცლად>>>
2016-06-16
შშმ სტუ­დენ­ტი და უმაღ­ლე­სი განა­თ­ლე­ბა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 14 ივ­ნი­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის დღეა, რო­მე­ლიც კი­დევ ერ­თხელ გვახ­სე­ნებს ხოლ­მე ამ სტა­ტუ­სით მო­სარ­გებ­ლე 150 ათას­ზე მე­ტი თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის აუცი­ლებ­ლო­ბი­სა და მათ­თ­ვის თა­ნა­ბა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შექ­მ­ნის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის შე­სა­ხებ.
ჩე­მი წე­რი­ლი შშმ პირ­თა უფ­ლე­ბებს ეძღ­ვ­ნე­ბა, უფ­რო სწო­რად, კონ­კ­რე­ტუ­ლად ერთ უფ­ლე­ბას და ეს უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბაა. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გორ იცავს სა­ხელ­მ­წი­ფო მათ  უფ­ლე­ბას, მი­ი­ღონ უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა, რა მხარ­და­ჭე­რა აქვს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე სტუ­დენტს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. თუმ­ცა, ვიდ­რე სტუ­დენ­ტი გახ­დე­ბო­დეს, მას ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბა უწევს. არის თუ არა შშმ აბი­ტუ­რი­ენ­ტის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი და რა ტი­პის სა­ჭი­რო­ე­ბებს უზ­რუნ­ველ­ყოფს შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი? აღ­მოჩ­ნ­და, რომ 2005 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი,
ვრცლად>>>
2016-06-09
MCC მთა­ვარ ორი­ენ­ტირს ხა­რის­ხ­ზე აკე­თებს
ლალი ჯელაძე ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონ­დი — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მი­ერ, სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის გა­საც­ნო­ბად, მე­დი­ა­ტუ­რი მო­ეწყო. მო­ვი­ნა­ხუ­ლეთ სა­მი სოფ­ლის  — ქა­რე­ლის რა­ი­ო­ნის კე­ხიჯ­ვ­რი­სა და ბებ­ნი­სის და გო­რის რა­ი­ო­ნის ხი­დის­თა­ვის სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბი. ვიდ­რე უშუ­ა­ლოდ ამ სკო­ლე­ბის ამ­ბებ­ზე გა­და­ვალ, მკითხ­ველს მინ­და შე­ვახ­სე­ნო, რომ ათას­წ­ლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის კორ­პო­რა­ცი­ის  (მCC) მი­ერ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის გა­მო­ყო­ფი­ლი კომ­პაქ­ტით (გრან­ტით) გან­საზღ­ვ­რუ­ლია სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის სას­წავ­ლო გა­რე­მოს გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბით აღ­ჭურ­ვა და მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბის სის­ტე­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა-და­ნერ­გ­ვა.
პრო­ექ­ტის შე­დე­გად მოხ­დე­ბა სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის სას­წავ­ლო ბა­ზის სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, სა­ერ­თო სარ­გებ­ლო­ბის ობი­ექ­ტე­ბი­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცია. პირ­ვე­ლი სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სე­ზო­ნი მცხე­თა-მთი­ა­ნე­თის, ში­და ქარ­თ­ლის და სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის რე­გი­ო­ნებ­ში 30-მდე სა­ჯა­რო სკო­ლას მო­ი­ცავს, ხო­ლო მო­მა­ვა­ლი სა­მი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში 100-მდე სა­ჯა­რო სკო­ლის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია იგეგ­მე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა­დას­ხ­ვა რე­გი­ონ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, პრო­ექ­ტის შე­დე­გად, გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა სას­წავ­ლო გა­რე­მო და გა­ნათ­ლე­ბი­სად­მი ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბა 37 ათას­ზე მე­ტი ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რის­თ­ვის, ხო­ლო პირ­ვე­ლი სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სე­ზო­ნი 10 ათას­ზე მეტ ბე­ნე­ფი­ცი­არს მო­ი­ცავს.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N