გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-01-29
სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჟურ­ნა­ლის­ტის პრო­ფე­სია სა­შუ­ა­ლე­ბას მომ­ცემს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო უკეთ გა­ვაც­ნო მსოფ­ლი­ოს
  რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ლი­კა ჭი­პაშ­ვი­ლი,
მონ­ტე­ნის სა­ხე­ლო­ბის ბორ­დოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი,
საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი საფრანგეთში — ლი­კა, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის ფა­კულ­ტე­ტის წი­თელ დიპ­ლომ­ზე დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, არ­ჩე­ვანს უცხო­ეთ­ზე აკე­თებ. რა­ტომ აირ­ჩიე გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ქა­ლა­ქი ბორ­დო?— პრო­ფე­სი­უ­ლი არ­ჩე­ვა­ნი ჯერ კი­დევ ბავ­შ­ვო­ბა­ში გა­ვა­კე­თე, ერ­თა­დერ­თი რაც მომ­წონ­და, მხო­ლოდ ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა იყო. ვფიქ­რობ, არ არ­სე­ბობს სხვა პრო­ფე­სია უფ­რო სი­ცოცხ­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნი, სი­ახ­ლის მქო­ნე, სა­ინ­ტე­რე­სო და ჰუ­მა­ნუ­რი, ვიდ­რე ჟურ­ნა­ლის­ტი­კაა. თსუ-ს ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ზე სწავ­ლი­სას გა­ტა­რე­ბულ­მა ოთხ­მა წელ­მა გა­დამ­წყ­ვე­ტი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა იქო­ნია ჩე­მი პი­როვ­ნუ­ლო­ბის
ვრცლად>>>
2015-01-29
გზა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­კენ
19 იან­ვარს, პრა­ღის ის­ტო­რი­ულ ვაც­ლა­ვის მო­ე­დან­ზე მდე­ბა­რე ლუ­ცერ­ნის სა­სახ­ლე­ში, სა­ზე­ი­მოდ გა­იხ­ს­ნა ფო­ტო­გა­მო­ფე­ნა — „გზა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის­კენ: აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო, ლიტ­ვა“,  რო­მე­ლიც მი­ეძღ­ვ­ნა1989-90-91 წლებ­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს და იმ მძი­მე, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან პე­რი­ოდს, რო­მე­ლიც გან­ვ­ლო და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სათ­ვის მებ­რ­ძოლ­მა სამ­მა სა­ხელ­მ­წი­ფომ: სა­ქარ­თ­ვე­ლომ, აზერ­ბა­ი­ჯან­მა და ლიტ­ვამ. გა­მო­ფე­ნის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­მა ჩეხ მო­ქა­ლა­ქე­ებ­სა და დამ­თ­ვა­ლი­ე­რებ­ლებს თბი­ლის­ში, ბა­ქო­სა და ვილ­ნი­უს­ში მომ­ხ­და­რი ის­ტო­რი­უ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი 40 ფო­ტო წა­რუდ­გი­ნეს (1989 წლის 9 აპ­რი­ლი — სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, 1990 წლის 20 იან­ვა­რი — ბა­ქო­ში და 1991 წლის 13 იან­ვა­რი — ვილ­ნი­უს­ში). გა­მო­ფე­ნის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი იყ­ვ­ნენ: აზერ­ბა­ი­ჯა­ნელ სტუ­დენ­ტ­თა კავ­ში­რი, ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ჩე­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კა­ში და ლიტ­ვის სა­ელ­ჩო.
ვრცლად>>>
2015-01-29
პა­ტიმ­რო­ბა, რო­გორც უკი­დუ­რე­სი ზო­მა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე არას­რულ­წ­ლო­ვა­ნე­ბის­თ­ვის მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის ახა­ლი კო­დექ­სი მზად­დე­ბა, რო­მე­ლიც 18 წლამ­დე ასა­კის მო­ზარ­დე­ბის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი, ევ­რო­პუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი­სა და ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის კონ­ვენ­ცი­ას­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში მოყ­ვა­ნი­ლი მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მის შექ­მ­ნას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. კო­დექ­სი იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტ­როს ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ექ­ს­პერ­ტე­ბის, სფე­როს სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი­სა და ფსი­ქო­ლო­გე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბით მომ­ზად­და. მას­ზე მუ­შა­ო­ბა ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.
არას­რულ­წ­ლო­ვან­თა მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის ახა­ლი კო­დექ­სი კომ­პ­ლექ­სუ­რი დო­კუ­მენ­ტია და მო­ი­ცავს სა­კითხებს, რომ­ლე­ბიც ეხე­ბა კა­ნონ­თან კონ­ფ­ლიქ­ტ­ში მყოფ და და­ნა­შა­უ­ლის მსხვერპლ ან მოწ­მე ბავ­შ­ვებს ისე­ვე, რო­გორც ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ სა­მარ­თალ­დარ­ღ­ვე­ვა­თა საქ­მის წარ­მო­ე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე ბავ­შ­ვებს.
ვრცლად>>>
2015-01-22
გა­და­ვარ­ჩი­ნოთ ხა­ი­ში ჩა­ძირ­ვას
„ყვე­ლამ და­ვიც­ვათ ჩვე­ნი წი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო!“ — კა­თა­ლი­კოს პატ­რი­არ­ქის ილია მე­ო­რის მო­წო­დე­ბა ჩვენ ირ­გ­ვ­ლივ, წარ­მა­ტე­ბებ­თან ერ­თად, ნაკ­ლიც ბევ­რია, მაგ­რამ სხვა­დას­ხ­ვა მი­ზეზ­თა გამო მა­თი გა­მოს­წო­რე­ბა ჩვენს ძა­ლებს აღე­მა­ტე­ბა. ამი­ტომ ავირ­ჩი­ეთ სა­კითხი, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც საქ­მის წინ წა­წე­ვა შე­იძ­ლე­ბა — ზრუნ­ვა გა­რე­მო­ზე, ეკო­ლო­გი­უ­რი სა­კითხე­ბით ახალ­გაზ­რ­დე­ბის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა, ის­ტო­რი­უ­ლი ად­გი­ლე­ბის შეს­წავ­ლა, სტრა­ტე­გი­უ­ლი ად­გი­ლის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის ახალ­გაზ­რ­დე­ბის გა­გე­ბამ­დე დაყ­ვა­ნა, რაც სა­ბო­ლოო ჯამ­ში ადა­მი­ა­ნის პატ­რი­ო­ტუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბით აღ­ზ­რ­დის სა­პა­ტიო საქ­მეს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. ჩემ მი­ერ და­გეგ­მი­ლი დაშ­ქ­რო­ბა-გაკ­ვე­თი­ლის მი­ზა­ნიც ეს იყო. ლაშ­ქ­რო­ბი­სას ბავ­შ­ვებს 555 წელს აჯან­ყე­ბუ­ლი სვა­ნე­ბის მი­ერ ბი­ზან­ტი­ის იმ­პე­რი­ის ერ­თი გარ­ნი­ზო­ნის გაწყ­ვე­ტის ად­გილს ვაჩ­ვე­ნებ და ვუყ­ვე­ბი, ზუს­ტად იმა­ვე ად­გილ­ზე აჯან­ყე­ბულ­მა სვა­ნებ­მა რო­გორ გა­ა­ნად­გუ­რეს 1921 წელს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დამ­პყ­რო­ბი წი­თე­ლი არ­მი­ის ერ­თი ასე­უ­ლი. იმა­ვე ად­გი­ლას, 1941-1945 წლე­ბის გერ­მა­ნი­ის წი­ნა­აღ­მ­დეგ ომ­ში, რო­გორ მზად­დე­ბო­და გერ­მა­ნელ­თა სა­მა­რე იმ შემ­თხ­ვე­ვი­სათ­ვის, თუ კავ­კა­სი­ო­ნის ქე­დის უღელ­ტე­ხილ­ზე ამო­სუ­ლები სვა­ნეთ­ში ნენ­ს­კ­რის სა­თა­ვი­დან და­ეშ­ვე­ბოდ­ნენ. ზუს­ტად იმა­ვე ად­გილ­ზე, ახ­ლა უკ­ვე მე­ოთხედ, 2008 წლის რუ­სეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ომის დროს, დად­გ­ნენ რუ­სუ­ლი ტან­კე­ბი. და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ცა­და­ზი­დულ მწვერ­ვა­ლებს შო­რის მდე­ბა­რე ეს პა­ტა­რა სოფ­ლე­ბი — ხა­იშ-ტო­ბა­რი — რამ­დენ­ჯერ გამ­ხ­და­რა შო­რე­უ­ლი უცხო ძა­ლე­ბის და­პი­რის­პი­რე­ბის ად­გი­ლი. ამ სა­კითხით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს ვრცე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა ამ სტრი­ქო­ნე­ბის ავ­ტო­რის­გან შე­უძ­ლი­ათ. ჩე­მი აზ­რით, ხა­იშ-ტო­ბა­რი აუცი­ლებ­ლად უნ­და გა­და­ურ­ჩეს ჩა­ძირ­ვას, რაც გა­რე­მოს დაც­ვის აუცი­ლებ­ლო­ბი­თაა ნა­კარ­ნა­ხე­ვი.
ვრცლად>>>
2015-01-22
ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით და­წე­სე­ბუ­ლი მას­წავ­ლე­ბელ­თა დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გა­დაც­დო­მე­ბი და სახ­დე­ლე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა დის­ციპ­ლი­ნუ­რი წარ­მო­ე­ბის წე­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სათ­ვის ახალ რე­გუ­ლა­ცი­ებს აწე­სებს, რო­მელ­თა გა­დაც­დო­მის შემ­თხ­ვე­ვებ­ში პე­და­გო­გებს დის­ციპ­ლი­ნუ­რი სახ­დე­ლი და­ე­კის­რე­ბათ. წე­სი 1 იან­ვ­რი­დან ამოქ­მედ­და.
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის ¹167/ნ ბრძა­ნე­ბის თა­ნახ­მად, რო­მე­ლიც 2014 წლის 30 დე­კემ­ბერს გა­მო­ი­ცა, მას­წავ­ლე­ბელ­თა დის­ციპ­ლი­ნურ გა­დაც­დო­მად მი­იჩ­ნე­ვა: „მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი ეთი­კის კო­დექ­სის“ დარ­ღ­ვე­ვა; სა­ჯა­რო სკო­ლის ში­ნა­გა­ნა­წე­სის ან/და სკო­ლის წეს­დე­ბის შე­უს­რუ­ლებ­ლო­ბა ან არა­ჯე­რო­ვა­ნი შეს­რუ­ლე­ბა;
ვრცლად>>>
2014-12-18
კითხ­ვა, ანუ სიყ­ვა­რუ­ლი ბრძა­ნე­ბი­თი კი­ლოს გა­რე­შე
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 5 დე­კემ­ბერს, მწე­რალ­თა სახ­ლ­ში, IUNISEF-ის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, სა­ჯა­რო დის­კუ­სი­ამ — „მწერ­ლე­ბი უკე­თე­სი გა­ნათ­ლე­ბი­სათ­ვის“ გა­ნათ­ლე­ბის გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი მწერ­ლე­ბი და ის ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ა­ერ­თი­ა­ნა, ვი­საც აღელ­ვებს ეს პრობ­ლე­მა. შეხ­ვედ­რა ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცი­ის 25-ე წლის­თავს მი­ეძღ­ვ­ნა, რო­მე­ლიც, 2014 წლის ნო­ემ­ბერ­ში, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ აღ­ნიშ­ნა. კონ­ვენ­ცი­ის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი სწო­რედ ბავ­შ­ვ­თა გა­ნათ­ლე­ბაა, თე­მა მით უფ­რო აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ხდე­ბა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, რად­გა­ნაც, კვლე­ვე­ბის თა­ნახ­მად, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში 15 წლის ასა­კის
ვრცლად>>>
2014-12-18
გა­ნათ­ლე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის მხარ­დამ­ხარ ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი
თბი­ლი­სის 128-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, პირ­ველ სე­მეს­ტ­რ­ში, საგ­ნობ­რივ კა­თედ­რებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, სკო­ლის დი­რექ­ცი­ამ და­გეგ­მა მოს­წავ­ლე­თა სას­წავ­ლო-შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი კონ­ფე­რენ­ცია — „გა­ნათ­ლე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის მხარ­დამ­ხარ“, რომ­ლის მი­ზა­ნი იყო: მოს­წავ­ლე­თა შე­მეც­ნე­ბი­თი ინ­ტე­რე­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა და თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნის პრაქ­ტი­კულ საქ­მი­ა­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბა, სა­უ­კე­თე­სო პრო­ექ­ტე­ბი­სა და ნაშ­რო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა და წა­ხა­ლი­სე­ბა. ამ იდე­ამ უფ­როს­კ­ლა­სელ­თა დი­დი და­ინ­ტე­რე­სე­ბა გა­მო­იწ­ვია. მათ სხვა­დას­ხ­ვა დის­ციპ­ლი­ნებ­ში აირ­ჩი­ეს თე­მე­ბი, მო­ი­ძი­ეს და და­ა­მუ­შა­ვეს მა­სა­ლა, შექ­მ­ნეს თვალ­სა­ჩი­ნო რე­სურ­სი, ჩა­ა­ტა­რეს ექ­ს­პე­რი­მენ­ტე­ბი. სულ სა­კონ­ფე­რენ­ცი­ოდ, საგ­ნობ­რივ სექ­ცი­ებ­ში, 100-მდე ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი თუ ჯგუ­ფუ­რი პრო­ექ­ტი მომ­ზად­და. 1-5 დე­კემ­ბერს სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო, ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ­ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის, რუ­სუ­ლი ენის, მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა კა­თედ­რებ­მა სექ­ცი­უ­რი სხდო­მე­ბი
ვრცლად>>>
2014-12-18
ვე­ცა­დოთ შევ­ქ­მ­ნათ რა­ი­მე ღი­რე­ბუ­ლი ქვეყ­ნი­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ირაკ­ლი გო­გუა, კრა­კო­ვის ეკო­ნო­მი­კის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი — ირაკ­ლი, გვი­ამ­ბე მშობ­ლი­უ­რი სკო­ლი­სა და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი. გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი მო­მა­ვა­ლი და პრო­ფე­სი­უ­ლი არ­ჩე­ვა­ნი? — უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, დი­დი მად­ლო­ბა თქვენს რუბ­რი­კა­ში მოწ­ვე­ვის­თ­ვის. ვეც­დე­ბი, მკითხ­ველს სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­ვუ­ზი­ა­რო სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა. გა­ნათ­ლე­ბა, ჩემ­თ­ვის, უკ­ვე სკო­ლი­დან­ვე იყო პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ქმნის ქვეყ­ნის, ასე­ვე სა­კუ­თარ მო­მა­ვალს, მა­შინ ეს ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად მქონ­და გა­აზ­რე­ბუ­ლი. აქ­ტი­უ­რად ვი­ყა­ვი ჩარ­თუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­კურ­სებ­ში. ერთ-ერთ წელს გავ­ხ­დი სა­ერ­თა­შო­რი­სო მა­თე­მა­ტი­კუ­რი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი რე­გი­ონ­ში, ეს ჩე­მი პირ­ვე­ლი წარ­მა­ტე­ბა იყო სკო­ლა­ში, რომ­ლის სერ­ტი­ფი­კატ­საც დღემ­დე ვი­ნა­ხავ. წარ­ჩი­ნე­ბით
ვრცლად>>>
2014-12-04
პროფესიული განვითარების ლაბორატორიის იუბილე
ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვი­ლი 10 წე­ლია, რაც ვახ­ტანგ ეს­ვან­ჯი­ას სა­ხე­ლო­ბის იტა­ლი­ურ სკო­ლა­ში (დი­რექ­ტო­რი — მაია ლაგ­ვი­ლა­ვა) პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რია მუ­შა­ობს. 7 წე­ლია, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ას მა­ნა­ნა ბო­ჭო­რიშ­ვი­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობს. სა­ი­უ­ბი­ლეო თა­რიღს მი­ეძღ­ვ­ნა მას­წავ­ლე­ბელ­თა კონ­ფე­რენ­ცია, რო­მელ­ზეც პე­და­გო­გებ­მა მათ მი­ერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დამ­ხ­მა­რე სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბი — პოს­ტე­რე­ბი, წიგ­ნე­ბი, თე­მა­ტუ­რი გზამ­კ­ვ­ლე­ვე­ბი, სა­მუ­შაო რვე­უ­ლე­ბი, მულ­ტი­მე­დი­უ­რი პრდუქ­ტე­ბი და ა.შ. — წარ­მო­ად­გი­ნეს, რომ­ლე­ბიც სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცე­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის ბა­ზა­ზე შე­იქ­მ­ნა. ყვე­ლა პრე­ზენ­ტა­ცია კონ­კ­რე­ტულ რე­სურ­ს­ზე იყო მიბ­მუ­ლი, რა­მაც მოხ­სე­ნე­ბე­ბი მსმე­ნელ­თათ­ვის უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სო და თვალ­სა­ჩი­ნო გა­ხა­და.
მოწ­ვე­უ­ლი იყ­ვ­ნენ: აკა­დე­მი­უ­რი წრე­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი — ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი (რო­მელ­თა­ნაც სკო­ლა აქ­ტი­უ­რად თა­ნამ­შ­რომ­ლობს), გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რი, ხა­რის­ხის მარ­თ­ვის სამ­სა­ხუ­რი, გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბი და კერ­ძო სკო­ლე­ბი.
მა­ნა­ნა ბო­ჭო­რიშ­ვი­ლი, პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი: „2014 წე­ლი სა­ი­უ­ბი­ლეო წე­ლია, ჩვენს ლა­ბო­რა­ტო­რი­ას 10 წე­ლი შე­უს­რულ­და. რად­გან კონ­ფე­რენ­ცია სა­ი­უ­ბი­ლეო იყო, გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ სკო­ლა­ში ჩაგ­ვე­ტა­რე­ბი­ნა. ჩვე­ნი დარ­ბა­ზის სივ­რ­ცე თა­ვი­სუ­ფა­ლი დას­წ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ გვაძ­ლევ­და (შარ­შან ჩვე­ნი სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბელ­თა კონ­ფე­რენ­ცია მას­წავ­ლე­ბელ­თა სახ­ლ­ში ჩა­ტარ­და და იქ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დას­წ­რე­ბა გვქონ­და, რად­გან ფარ­თი იძ­ლე­ო­და ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას). მო­საწ­ვე­ვე­ბი და­ვუგ­ზავ­ნეთ კერ­ძო სკო­ლებს, რომ­ლე­ბიც მოsკ­ლე­ბუ­ლი არი­ან ამ ტი­პის კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას. რო­გორც წე­სი, სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი უმე­ტე­სად სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის მას­იყო.
ვრცლად>>>
2014-12-04
ინო­ვა­ცია ყვე­ლა ბავ­შ­ვის­თ­ვის - ხე­ლახ­ლა წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ მო­მა­ვა­ლი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცი­ის 25-ე წლის­თავ­ზე მსოფ­ლი­ოს ბავ­შ­ვ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ან­გა­რი­ში ად­გენს გეგ­მას ცვლი­ლე­ბე­ბის­თ­ვის.
„სას­წ­რა­ფო მოქ­მე­დე­ბაა სა­ჭი­რო, რომ მი­ლი­ო­ნო­ბით ბავ­შ­ვი არ დარ­ჩეს ინო­ვა­ცი­ე­ბით მო­ტა­ნი­ლი სარ­გებ­ლის მიღ­მა“  — აღ­ნიშ­ნავს გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დი (იუნი­სე­ფი) ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კონ­ვენ­ცი­ის 25-ე წლის­თავ­ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ახალ ან­გა­რიშ­ში. ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის თა­ნახ­მად, კავ­ში­რებ­სა და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას შე­უძ­ლია ახა­ლი, გლო­ბა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა, რა­თა არ­სე­ბუ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბი ყვე­ლა ბავ­შ­ვამ­დე მი­ვი­დეს.
ან­გა­რიშ­ში მსოფ­ლი­ოს ბავ­შ­ვ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ იუნი­სე­ფი მო­უ­წო­დებს მთავ­რო­ბებს, გან­ვი­თა­რე­ბის სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებს, ბიზ­ნეს­მე­ნებს, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა აქ­ტი­ვის­ტებს და თე­მებს, რომ ერ­თად იმუ­შა­ონ ახა­ლი იდე­ე­ბის­თ­ვის ბავ­შ­ვე­ბის წი­ნა­შე მდგა­რი ყვე­ლა­ზე მწვა­ვე პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად და ახა­ლი გზე­ბის გა­მო­სა­ძებ­ნად, რომ სა­უ­კე­თე­სო და პერ­ს­პექ­ტი­უ­ლი ად­გი­ლობ­რი­ვი ინო­ვა­ცი­ე­ბი უფ­რო მას­შ­ტა­ბუ­რი გახ­დეს — „ხე­ლახ­ლა წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ მო­მა­ვა­ლი: ინო­ვა­ცია ყვე­ლა ბავ­შ­ვის­თ­ვის.“
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
22(816)N