გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2014-02-13
უყუ­რადღე­ბოდ მი­ტო­ვე­ბუ­ლე­ბის ხმა­უ­რი­ა­ნი მო­ნი­ტო­რინ­გი
ლალი ჯელაძე ცო­ტა ხნის წინ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი ყუ­რადღე­ბის ქვეშ მო­ექ­ცა შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დამ­ც­ვე­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია დRჳ-ის შშმ ბავ­შ­ვ­თა და მოზ­რ­დილ­თა შე­სა­ხებ 2010-2013 წლებ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვის — „უყუ­რადღე­ბოდ მი­ტო­ვე­ბუ­ლე­ბი“ — შე­დე­გე­ბის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბა.
DRI-ის ან­გა­რი­ში — „უყუ­რადღე­ბოდ მი­ტო­ვე­ბუ­ლე­ბი“ — ბავ­შ­ვე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის აღ­მო­ფ­ხ­­ვ­რის მსოფ­ლიო კამ­პა­ნი­ის ნა­წი­ლია: „ჩვენ გვინ­და ყუ­რადღე­ბა გა­ვა­მახ­ვი­ლოთ იმ სა­შიშ­რო­ე­ბებ­ზე, რო­მე­ლიც და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მო­თავ­სე­ბი­სას ნე­ბის­მი­ერ ბავშვს ემუქ­რე­ბა. ეს არის პრაქ­ტი­კა, რო­მე­ლიც იწ­ვევს ქმე­დუ­უ­ნა­რო­ბას, შე­­­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის ბავ­­შ­ვე­ბის და­ღუპ­ვას და მივ­ყა­ვართ მი­ლი­ო­ნო­ბით შშმ ადა­მი­ა­ნის სეგ­რე­გა­ცი­ამ­დე. ბავ­შ­ვე­ბი ხვდე­ბი­ან და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში სი­ღა­რი­ბის, შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბი­სა და სხვა ფაქ­ტო­რე­ბის გა­მო“.
ვრცლად>>>
2014-02-06
„სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კრი­ზი­სი“ სკო­ლის გა­რე­შე დარ­ჩე­ნი­ლი 57 მი­ლი­ო­ნი ბავ­შ­ვი

ლალი ჯელაძე იუნეს­კოს მი­ერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ახა­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით, 57 მი­ლი­ონ ბავშვს სკო­ლა­ში სწავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ აქვს — ეს სა­ვა­ლა­ლო მო­ნა­ცე­მე­ბი, ბუ­ნებ­რი­ვია, მსოფ­ლი­ოს სე­რი­ო­ზუ­ლად და­სა­ფიქ­რებ­ლად მო­უ­წო­დებს. კა­ტა­რის დე­და­ქა­ლაქ დო­ჰა­ში მიმ­დი­ნა­რე გა­ნათ­ლე­ბის სა­კითხე­ბი­სად­მი მიძღ­ვ­ნილ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინო­ვა­ცი­ურ სა­მიტ­ზე, იუნეს­კოს გე­ნე­რა­ლურ­მა დი­რექ­ტორ­მა, ირი­ნა ბო­კო­ვამ გა­ნაცხა­და, რომ: „მსოფ­ლიო ძა­ლი­ან სწრა­ფად იც­ვ­ლე­ბა, ჩნდე­ბა ახალ-ახა­ლი პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ყო­ვე­ლი მე­სა­მე ადა­მი­ა­ნი ინ­ტერ­ნე­ტით სარ­გებ­ლობს, 7 მი­ლი­არ­დი ადა­მი­ა­ნი მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონს იყე­ნებს, თუმ­ცა ამის ფონ­ზე არ­სე­ბობს ძალ­ზე მწვა­ვე და რთუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი, პრობ­ლე­მე­ბი. დღე­ი­სათ­ვის, 57 მი­ლი­ონ ბავშვს სკო­ლა­ში სწავ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ აქვს. უხა­რის­ხო გა­ნათ­ლე­ბის გა­მო კი — 250 მი­ლი­ონ მო­ზარდს წე­რა-კითხ­ვა არ შე­უძ­ლია. ამ ყვე­ლაფ­რის ფონ­ზე, გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა ადა­მი­ა­ნის ერთ-ერ­თი ფუნ­და­მენ­ტუ­რი უფ­ლე­ბაა, ეს უფ­ლე­ბა კი, მრა­ვალ ქვე­ყა­ნა­ში ირ­ღ­ვე­ვა“
ვრცლად>>>
2014-02-06
აპრობაციის შედეგად მოდიფიცირებული ტესტი
გვესაუბრება შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის უცხო ენე­ბისჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი რუ­სუ­დან ტყე­მა­ლა­ძე: 2014 წლის ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ზე სა­მი სი­ახ­ლე იქ­ნე­ბა უცხო ენის გა­მოც­და­ზე, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მოს­მე­ნის კომ­პო­ნენ­ტის და­მა­ტე­ბა. 2005 წლი­დან, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, ჩვე­ნი ტეს­ტი მხო­ლოდ კითხ­ვის და წე­რის ელე­მენ­ტე­ბის­გან შედ­გე­ბო­და. უცხო ენის ცოდ­ნა კი გუ­ლის­ხ­მობს ოთხ ნა­წილს — წე­რა, კითხ­ვა, ლა­პა­რა­კი და მოს­მე­ნა. ამი­ტომ ჩვე­ნი ძვე­ლი ტეს­ტი და­უ­ბა­ლან­სე­ბე­ლი იყო, დი­დი ნა­წი­ლი ეთ­მო­ბო­და კითხ­ვას, შე­და­რე­ბით მცი­რე — წე­რას, არ იყო მოს­მე­ნა და ლა­პა­რა­კი. ტეს­ტი უფ­რო პრო­ფე­სი­უ­ლი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტ­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი რომ ყო­ფი­ლი­ყო და უკეთ შე­ე­მოწ­მე­ბი­ნა აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის ცოდ­ნა, და­ვა­მა­ტეთ მოს­მე­ნა.
ვრცლად>>>
2014-02-06
თავისუფალ აზროვნებაზე დამყარებული ცოდნა აბიტურიენტის ადეკვატურად შერჩევის ხერხი ესაუბრა
გვესაუბრება შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ნინო ხუნდაძე: 2014 წლი­დან, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი, სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის გა­მოც­დის და­მა­ტე­ბით ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის არ­ჩე­ვი­თი საგ­ნე­ბის ნუს­ხა­ში, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს და ასე­ვე უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებს სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლეს სთა­ვა­ზობს. ვფიქ­რობთ, ეს ერ­თ­ნა­ი­რად სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი ფა­კულ­ტე­ტე­ბის­თ­ვის და მით უფ­რო სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის — ეს გა­მოც­და სტუ­დენ­ტე­ბის ადეკ­ვა­ტუ­რად შერ­ჩე­ვა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა მათ.
ვრცლად>>>
2014-01-30
რე­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი მან­და­ტუ­რის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი და მან­და­ტუ­რე­ბის პრო­ტეს­ტი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის რე­ფორ­მი­რე­ბას იწყებს — ამის შე­სა­ხებ სა­მი­ნის­ტ­რომ ოფი­ცი­ა­ლუ­რად იან­ვ­რის და­საწყის­ში გა­ავ­რ­ცე­ლა ინო­ფორ­მა­ცია. მა­ნამ კი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი იყო ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის მან­და­ტუ­რის სამ­სა­ხუ­რის ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის, მე­დი­ა­ცი­ი­სა და ფსი­ქო­ლო­გი­ურ სამ­სა­ხუ­რად გარ­დაქ­მ­ნის შე­სა­ხებ, სა­ხე­ლი შე­ეც­ვა­ლა სკო­ლის მან­და­ტუ­რებ­საც და მათ ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის ოფიც­რე­ბი და­ერ­ქ­ვათ. გარ­კ­ვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი მოჰ­ყ­ვა მან­და­ტუ­რის — ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის ოფიც­რის ასა­კობ­რი­ვი ზღვ­რის დად­გე­ნა­საც — თუ მან­და­ტუ­რად პი­რის და­ნიშ­ვ­ნა 20 წლის ასა­კი­დან იყო შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ბავ­შ­ვ­თა დაც­ვის ოფიც­რე­ბი 23 წლის ასა­კი­დან და­ი­ნიშ­ნე­ბი­ან.
ვრცლად>>>
2014-01-30
შეფასების სიზუსტის ზრდით შემცირებული შემთხვევითობა
შეფასების სიზუსტის ზრდით შემცირებული შემთხვევითობა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ცენ­ტ­რი, 2014 წლის ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი­სათ­ვის, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სი­ახ­ლე­ებს სთა­ვა­ზობს. ლალი თვალაბეიშვილი. შე­მუ­შავ­და მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვრის გა­და­ლახ­ვის ახა­ლი მიდ­გო­მის პრო­ექ­ტი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც იმ აბი­ტუ­რი­ენ­ტ­თა გა­მოვ­ლე­ნა, რო­მელ­თაც ზღვა­რი გა­და­ლა­ხეს, სხვა­დას­ხ­ვა ვა­რი­ან­ტ­ში მი­ღე­ბუ­ლი ქუ­ლე­ბის გა­ი­გი­ვე­ბის შე­დე­გად მოხ­დე­ბა. ამ ცვლი­ლე­ბით ზღვრის გა­და­ლახ­ვის შანსს ინარ­ჩუ­ნე­ბენ ის აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი, რომ­ლებ­მაც შე­და­რე­ბით რთუ­ლი ვა­რი­ან­ტი წე­რეს, ვერ გა­და­ლა­ხეს მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­პე­ტენ­ცი­ის ზღვა­რი, მაგ­რამ ზღვარ­თან მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი ქუ­ლა მი­ი­ღეს. ცვლი­ლე­ბა შე­ე­ხე­ბა არ­ჩე­ვით­პა­სუ­ხი­ან და­ვა­ლე­ბებს. ამ და სხვა სი­ახ­ლე­ებ­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი უნა­რე­ბის ჯგუ­ფის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი სო­ფო დო­ლი­ძე.
ვრცლად>>>
2014-01-23
არ მიყ­ვარს შე­უ­სა­ბა­მო ოც­ნე­ბე­ბი და მიზ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ფი­ზი­კუ­რად მი­უღ­წე­ვე­ლია
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ანა­ნო ჩო­მა­ხი­ძე ესაუბრა
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ანა­ნო, საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის მი­სა­ღე­ბად მე­ა­თე კლა­სი­დან გერ­მა­ნი­ა­ში გა­ემ­გ­ზავ­რე, რო­გორ გა­იხ­სე­ნებ მშობ­ლი­ურ მე-6 გიმ­ნა­ზი­ას და ჰა­ნო­ვე­რის გიმ­ნა­ზი­ა­ში გა­ტა­რე­ბულ პე­რი­ოდს?
— პირ­ველ რიგ­ში, მი­ვე­სალ­მე­ბი თქვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ველს და მად­ლო­ბას გიხ­დით ამ რუბ­რი­კა­ში მოწ­ვე­ვის­თ­ვის.
და­ვი­ბა­დე და გა­ვი­ზარ­დე თბი­ლის­ში, და­ვამ­თავ­რე მე­ექ­ვ­სე გიმ­ნა­ზია, ცნო­ბი­ლი გერ­მა­ნუ­ლი სკო­ლა ვე­რა­ზე, პეტ­რი­აშ­ვი­ლის ქუ­ჩა­ზე. მეც, ისე­ვე რო­გორც ალ­ბათ ყვე­ლას, ვინც ამ სკო­ლა­ში სწავ­ლობ­და, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მაქვს მის მი­მართ, რაც გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით მოს­წავ­ლე­ებ­სა და მას­წავ­ლებ­ლებს შო­რის, მიდ­გო­მით სწავ­ლი­სად­მი და, რა თქმა უნ­და, პე­და­გო­გე­ბის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით, რო­მელ­თა დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვი­თაც მე­ექ­ვ­სე გიმ­ნა­ზი­ამ და­იმ­კ­ვიდ­რა სა­ხე­ლი და დღემ­დე ერთ-ერთ პრეს­ტი­ჟულ სკო­ლად ით­ვ­ლე­ბა ქა­ლაქ­ში. გარ­და ამი­სა, ასე­ვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია გერ­მა­ნე­ლი პე­და­გო­გე­ბის მონ­დო­მე­ბა და თავ­და­დე­ბა, რო­მელ­თა წყა­ლო­ბი­თაც მე­ექ­ვ­სე სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბი გერ­მა­ნი­ის სხვა­დას­ხ­ვა ქა­ლა­ქებ­ში ახერ­ხე­ბენ სას­წავ­ლო სე­მეს­ტ­რის გავ­ლას, რაც, და­მე­თან­ხ­მე­ბით, ნე­ბის­მი­ე­რის­თ­ვის დი­დი გა­მოც­დი­ლე­ბაა. გერ­მა­ნუ­ლი ენა ყო­ველ­თ­ვის ძა­ლი­ან მომ­წონ­და, შე­სა­ბა­მი­სად, კარ­გა­დაც ვსწავ­ლობ­დი. ამი­ტომ, მე­ა­თე კლას­ში მო­მე­ცა სა­შუ­ა­ლე­ბა გავ­მ­გ­ზავ­რე­ბუ­ლი­ყა­ვი ქა­ლაქ ჰა­ნო­ვერ­ში და უფა­სოდ მეს­წავ­ლა ერ­თი სე­მეს­ტ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში იქა­ურ გიმ­ნა­ზი­ა­ში. იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი დრო არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად მახ­სენ­დე­ბა, დღემ­დე მაქვს ურ­თი­ერ­თო­ბა ჩემს მიმ­ღებ ოჯახ­თან და გერ­მა­ნელ კლა­სე­ლებ­თან. გარ­და სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ტა­რე­ბუ­ლი დრო­ი­სა, ეს იყო უდი­დე­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა ჩემ­თ­ვის რო­გორც ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი, ასე­ვე ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბის მხრივ. ჰა­ნო­ვერ­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი სე­მეს­ტ­რი ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რა სკო­ლის და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა­ში, რო­მე­ლიც ყო­ველ წელს ტარ­დე­ბა მე­ექ­ვ­სე სკო­ლე­ლე­ბის­თ­ვის გერ­მა­ნულ ენა­ში. ამ გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მის შემ­დ­გომ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, აუცი­ლებ­ლად დავ­ბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყა­ვი გერ­მა­ნი­ა­ში სწავ­ლის გა­საგ­რ­ძე­ლებ­ლად და სწო­რედ ამი­ტომ ჩა­ვა­ბა­რე გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში — ალ­მა მა­ტერ­ში, რო­გორც მას ხში­რად ვუ­წო­დებთ ხოლ­მე.
ვრცლად>>>
2014-01-23
უცნაური გადაწყვეტილებით ნაპოვნი „ნამდვილი საქმე“
ლა­ლი მარ­გი­ა­ნი შარ­შან, მე­გობ­რე­ბის და­ჟი­ნე­ბუ­ლი თხოვ­ნით, გა­დავ­წყ­ვი­ტე სა­ჯა­რო სამ­სა­ხურ­ში მე­ცა­და ბე­დი. რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რ­ში ქალ­ბა­ტონ­მა და­რე­ჯან ნი­გუ­რი­ან­მა სა­მი სკო­ლა შე­მომ­თა­ვა­ზა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ვა­კან­სია მუ­ლახ­შიც იყო, არ­ჩე­ვა­ნი ლა­ხა­მუ­ლა­ზე შე­ვა­ჩე­რე. ცო­ტა არ იყოს, ჩე­მი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა უც­ნა­უ­რად ეჩ­ვე­ნა ქალ­ბა­ტონ და­რე­ჯანს და მკითხა, თუ ვიც­ნობ­დი ვინ­მეს ლა­ხა­მუ­ლა­ში.
— დი­რექ­ტორს ვიც­ნობ-მეთ­ქი — ისე­თი და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი კი­ლო­თი ვუ­პა­სუ­ხე, თა­ვად გა­მიკ­ვირ­და.
ჯერ კი­დევ სკო­ლის მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი, ნა­ზი ჭიღ­ლა­ძე რომ ლა­ხა­მუ­ლა­ში ას­წავ­ლი­და. მას­ზე სა­გა­ზე­თო და რა­დი­ო­წე­რი­ლე­ბიც მქონ­და იმ წლებ­ში გა­კე­თე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, მას შემ­დეგ მხო­ლოდ ერ­თხელ შევ­ხ­ვ­დი და არც მი­ფიქ­რია, ოდეს­მე მას­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ბედ­ნი­ე­რე­ბა თუ მხვდე­ბო­და წი­ლად. ჩე­მი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა არც ჩემს სა­ახ­ლობ­ლოს და­უ­ტო­ვე­ბია უკო­მენ­ტა­როდ, მაგ­რამ აზ­რი არ შე­მიც­ვ­ლია.
ვრცლად>>>
2013-12-26
ჩე­მი მი­ზა­ნი სწავ­ლის შემ­დეგ თბი­ლის­ში დაბ­რუ­ნე­ბაა
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ლუ­კა კა­ლან­და­რიშ­ვი­ლი ესაუბრა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი — ლუ­კა, დღი­უ­რებ­ში წერ, რომ იელის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი შე­ნი ახი­რე­ბა იყო. რო­გო­რი რე­აქ­ცია გქონ­და, რო­ცა მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კეთ­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან ჩა­რიცხ­ვი­სა და სრუ­ლად და­ფი­ნან­სე­ბის შე­სა­ხებ შეტყო­ბი­ნე­ბა მი­ი­ღე?
— დი­დი მად­ლო­ბა, რომ თქვენს სა­გა­ზე­თო რუბ­რი­კა­ში მო­მიწ­ვი­ეთ. უცხო­ეთ­ში სწავ­ლა ძა­ლი­ან ბევ­რი ახალ­გაზ­რ­დის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­კითხია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ დღეს სა­ინ­ფორ­მა­ციო ეპო­ქა­ში ვცხოვ­რობთ  და ინ­ტერ­ნე­ტის წყა­ლო­ბით ნე­ბის­მი­ე­რი ცნო­ბის მო­პო­ვე­ბა შე­იძ­ლე­ბა, მა­ინც მგო­ნია, რომ ბევ­რ­მა არ იცის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში იმ უნი­კა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შე­სა­ხებ, რა­საც ამე­რი­კუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა სთა­ვა­ზობს უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს. ამი­ტომ შე­ვეც­დე­ბი, რაც შე­იძ­ლე­ბა ამომ­წუ­რა­ვად, გავ­ცე პა­სუ­ხი თქვენს კითხ­ვებს.
x
ვრცლად>>>
2013-12-26
ვწერ თავი­სუ­ფალ თე­მას
ვწერ თავი­სუ­ფალ თე­მას მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 21 დე­კემ­ბერს, თბი­ლი­სის კლა­სი­კურ გიმ­ნა­ზი­ა­ში (დი­რექ­ტო­რი — ამი­რან ჯა­მა­გი­ძე) კონ­კურ­სის — „ვწერ თა­ვი­სუ­ფალ თე­მას“ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბის და­ჯილ­დო­ე­ბის ცე­რე­მო­ნია გა­ი­მარ­თა. კონ­კურ­სი, რომ­ლის ინი­ცი­ა­ტო­რია თბი­ლი­სის კერ­ძო სკო­ლა „ლო­გო­სის“  დი­რექ­ტო­რი — გია მურ­ღუ­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ნი­ჭით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი უფ­როს­კ­ლა­სე­ლე­ბის­თ­ვის, სამ ეტა­პად ჩა­ტარ­და თბი­ლი­სის კლა­სი­კურ გიმ­ნა­ზი­ას­თან პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბით.
რო­გორც კონ­კურ­სის ინი­ცი­ა­ტორ­მა,  ბა­ტონ­მა გია მურ­ღუ­ლი­ამ გა­ნაცხა­და, სულ მა­ლე გა­მო­ი­ცე­მა კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­თა სა­უ­კე­თე­სო თხზუ­ლე­ბე­ბის კრე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც უფა­სოდ გა­და­ე­ცე­მა წარ­მა­ტე­ბულ მო­ნა­წი­ლე­ებს, მათ პე­და­გო­გებ­სა და სკო­ლებს. მო­ნა­წი­ლე­ებს შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი თე­მე­ბი­დან უნ­და აერ­ჩი­ათ ერ­თი. წარ­მოდ­გე­ნილ თე­მებს შო­რის იყო: „ცხოვ­რე­ბის საზ­რი­სის პრობ­ლე­მა ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში“; „სიყ­ვა­რუ­ლი პო­ე­ზი­ა­ში“; „ქარ­თუ­ლი იდეა  — „ჩვე­უ­ლე­ბი­სა­ებრ მა­მუ­ლი­სა სლვა“; „ის, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბით და­მა­მახ­სოვ­რ­და ბიბ­ლი­ი­დან“;
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53]
35(789)N