გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2015-04-30
რო­ცა სიბ­ნე­ლეს მკვეთ­რი ენაც­ვ­ლე­ბა
„ის არას­დ­როს არის იქ, სა­დაც პო­ლი­ტი­კუ­რი მღელ­ვა­რე­ბაა, არც იქ, სა­დაც მსოფ­ლი­ოს ცხე­ლი წერ­ტი­ლია, სა­მა­გი­ე­როდ არის ყველ­გან, სა­დაც მარ­ტოდ მო­ხე­ტი­ა­ლე ფო­ტოგ­რა­ფის დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი თვა­ლი ზე­და­პი­რუ­ლი ფორ­მე­ბით არ კმა­ყო­ფილ­დე­ბა და ახა­ლი სივ­რ­ცე­ე­ბის და ახა­ლი ში­ნა­არ­სე­ბის ძი­ე­ბის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი“ — ასე ახა­სი­ა­თე­ბენ სლო­ვე­ნუ­რი წარ­მო­შო­ბის ფრანგ ფო­ტოგ­რაფს კლა­უ­დი სლუ­ბანს. თა­ნა­მედ­რო­ვე
ვრცლად>>>
2015-04-30
სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის უკეთ წარ­მარ­თ­ვი­სათ­ვის
ანა ფირცხალაიშვილი 25 აპ­რილს, თბი­ლი­სის N131 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, გა­ი­მარ­თა კონ­ფე­რენ­ცია თე­მა­ზე — „თა­ნა­მედ­რო­ვე მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა; ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა და გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის უკეთ წარ­მარ­თ­ვი­სათ­ვის“. კონ­ფე­რენ­ცია გახ­ს­ნა სკო­ლის დი­რექ­ტორ­მა ხა­თუ­ნა ენუ­ქი­ძემ. პირ­ვე­ლი მომ­ხ­სე­ნე­ბე­ლი კი დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მე­გი როს­ტი­აშ­ვი­ლი-წიკ­ლა­უ­რი იყო, რო­მელ­მაც წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სკო­ლის მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა.
კონ­ფე­რენ­ცია საკ­მა­ოდ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბი­თი იყო. მას­ში ქა­ლა­ქის NN106, 49, 139, 94, 28, 216, ნო­რი­ოს სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბი­სა და კერ­ძო სკო­ლე­ბის — „ფეს­ვე­ბი“, „ივე­რია“,
ვრცლად>>>
2015-04-08
სიღ­რ­მი­სე­უ­ლი მენ­ტა­ლუ­რი რე­ვო­ლუ­ცი­ის გა­რე­შე უკე­თეს სა­ხელ­მ­წი­ფოს ვერ შევ­ქ­მ­ნით
რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ბე­სო ადე­იშ­ვი­ლი,
მაგ­დე­ბურ­გის უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი — სა­უ­ბა­რი მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი­დან და­ვიწყოთ. თბი­ლი­სის 103-ე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლი­დან სას­წავ­ლებ­ლად მოს­კოვ­ში მი­დი­ხარ და სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­საც იქ ამ­თავ­რებ. რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი, შე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... რო­გორ შე­ა­და­რებ ქარ­თულ და რუ­სულ სა­შუ­ა­ლო სკო­ლებს ერ­თ­მა­ნეთს... გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— პირ­ველ რიგ­ში, მინ­და მად­ლო­ბა გა­და­გი­ხა­დოთ თქვე­ნი რუბ­რი­კის სტუმ­რად არ­ჩე­ვის­თ­ვის. ვფიქ­რობ, ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლო რუბ­რი­კაა. უცხო­ეთ­ში სწავ­ლა, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, გა­მარ­თ­ლე­ბა­ცაა და დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბაც, რად­გან ყვე­ლას არ ეძ­ლე­ვა ამის შან­სი. ისი­ნი, ვი­საც ეს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მა, ყვე­ლა­ნა­ი­რად უნ­და ეცა­დონ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნონ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და დაგ­რო­ვი­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე­ებს გა­უ­ზი­ა­რონ.
ვრცლად>>>
2015-04-08
მას­წავ­ლე­ბელ­თა ხა­რის­ხის და ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა — 21-ე სა­უ­კუ­ნის კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბა
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, მას­წავ­ლე­ბელ­თა სა­მუ­შაო ძა­ლის ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის გაზ­რ­და და მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის პრეს­ტი­ჟის ამაღ­ლე­ბა ახა­ლი, ნი­ჭი­ე­რი კად­რე­ბის მო­სა­ზი­დად — ეს ის სა­კითხე­ბია, რომ­ლებ­ზეც მას­წავ­ლე­ბელ­თა პო­ლი­ტი­კის ორ­დღი­ან ფო­რუმ­ზე იმ­ს­ჯე­ლეს. ფო­რუ­მი — „მას­წავ­ლე­ბელ­თა ხა­რის­ხის და ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა — აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის­თ­ვის 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში“ გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის (იუნი­სე­ფის), სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ეს­ტო­ნე­თის სა­ელ­ჩო­სა და მსოფ­ლიო ბან­კის ორ­გა­ნი­ზე­ბით ჩა­ტარ­და. ორ­დღი­ან­მა ფო­რუმ­მა თა­ვი მო­უ­ყა­რა უცხო­ელ ექ­ს­პერ­ტებს, ქვეყ­ნის პო­ლი­ტი­კის გან­მ­საზღ­ვ­რელ პი­რებს, გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნო­რებს.
ვრცლად>>>
2015-04-01
პროფესია, რომელიც ქვეყნის მომავალს განსაზღვრავს
სო­ფე­ლი სნო ზღვის დო­ნი­დან 1760 კი­ლო­მეტ­რ­ზე მდე­ბა­რე­ობს. 2002 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სო­ფელ­ში 418 კა­ცი ცხოვ­რობს. სოფ­ლის და­არ­სე­ბა და მი­სი გა­ნა­შე­ნი­ა­ნე­ბა-გან­ვი­თა­რე­ბა ღუ­დუ­შა­უ­რე­ბის გვარს უკავ­შირ­დე­ბა. ღუ­დუ­შა­უ­რე­ბის პირ­ვე­ლი საცხოვ­რი­სი სო­ფე­ლი კვი­რა­ის ძალ­თაი ყო­ფი­ლა, შემ­დეგ იქი­დან წა­მო­სუ­ლან და იქ­ვე ახ­ლოს და­სახ­ლე­ბუ­ლან. სოფ­ლის­თ­ვის, თა­ვი­ან­თი წი­ნაპ­რის პა­ტივ­სა­ცე­მად, სნო და­ურ­ქ­მე­ვი­ათ, ხო­ლო ძვე­ლი ნა­მო­სახ­ლა­რი, მთა­ში გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი ტრა­დი­ცი­ის მი­ხედ­ვით, სა­ლო­ცა­ვად
ვრცლად>>>
2015-04-01
2 აპრილი — აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საერთაშორისო დღე
რა­ი­მონ­დი ჩე­მი უსაყ­ვარ­ლე­სი კი­ნოგ­მი­რია ბა­რი ლე­ვინ­სო­ნის ფილ­მი­დან „წვი­მის კა­ცი“. მარ­თა­ლი გითხ­რათ, აღარც კი მახ­სოვს რამ­დენ­ჯერ მაქვს ნა­ნა­ხი.
მა­შინ, რო­ცა ფილ­მი კი­ნო­ეკ­რა­ნებ­ზე გა­მო­ვი­და, აუტიზ­მის შე­სა­ხებ ბევ­რი არა­ფე­რი ვი­ცო­დი, უფ­რო სწო­რად არა­ფე­რი ვი­ცო­დი,  არა­და რა­ი­მონ­დი აუტიზ­მი­თაა და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი. გა­მო­გიტყ­დე­ბით, ალ­ბათ, მა­შინ ფილ­მის ასე გა­მორ­ჩე­ვა მას­ში მო­ნა­წი­ლე მსა­ხი­ო­ბე­ბის სიყ­ვა­რულ­მაც გა­ნა­პი­რო­ბა. ფილ­მის მთა­ვა­რი გმი­რე­ბი — მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი ტომ კრუ­ზი და უნი­ჭი­ე­რე­სი დას­ტინ ჰოფ­მა­ნი — 17 წლის გო­გო­ნას გულ­გ­რილს ვე­რაფ­რით და­ტო­ვებ­და. ფილ­მის ყუ­რე­ბი­სას ბრა­ზი მე­რე­ო­და ჩარ­ლის უხეშ საქ­ცი­ელ­ზე, მაგ­რამ ბო­ლოს, გა­კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბულ ტომ კრუზს, ამას ყო­ველ­თ­ვის ვპა­ტი­ობ­დი... გა­ვი­და წლე­ბი და „წვი­მის კა­ცი“ მა­ინც  დარ­ჩა იმ რამ­დე­ნი­მე ფილმს შო­რის, რო­მელ­საც ვურ­ჩევ­დი, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, თუ­კი ვინ­მემ რჩე­ვა მკითხა, აუცი­ლებ­ლად ენა­ხათ. ახ­ლა ფილ­მ­მა სხვა ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ი­ძი­ნა, ეს ჩარ­ლის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შეც­ვ­ლამ გა­ნა­პი­რო­ბა და იმ იმედ­მა, რომ ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბაც არ­სე­ბულს ასე­თი­ვე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს სტიგ­მის და­საძ­ლე­ვად, რო­მე­ლიც, სამ­წუ­ხა­როდ, დღემ­დე არ­სე­ბობს.
ვრცლად>>>
2015-03-26
ჩვენ­ზე ერ­თით მე­ტი, მაგ­რამ მე­გობ­რე­ბი ხომ ქრო­მო­სო­მებს არ ით­ვ­ლი­ან...
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „მა­ლე დე­და გავ­ხ­დე­ბი... ექი­მებ­მა მითხ­რეს, რომ ჩემს შვილს და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი აქვს. მე­ში­ნია. ნე­ტავ, რო­გო­რი ცხოვ­რე­ბა ექ­ნე­ბა ჩემს ბი­ჭუ­ნას.“ — მო­მა­ვა­ლი დე­დის წე­რი­ლი­დან. ამ გუ­ლი­სა­მა­ჩუ­ყე­ბე­ლი წე­რი­ლის პა­სუ­ხი სა­ო­ცა­რი ვი­დე­ორ­გო­ლია, რო­მე­ლიც, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, სა­უ­კე­თე­სო გზავ­ნი­ლია და ყვე­ლა იმ შე­საძ­ლებ­ლო­ბის და უნა­რის გახ­მო­ვა­ნე­ბა, რაც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვებს შე­უძ­ლი­ათ. ეს არის  გზავ­ნი­ლი ყვე­ლა დე­დის­თ­ვის, ვი­საც მსგავ­სი პრობ­ლე­მა აქვს და არა მხო­ლოდ მათ­თ­ვის, მსოფ­ლიო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის და, რაც მთა­ვა­რია, ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს თა­ვად და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი ახ­მო­ვა­ნე­ბენ:
„ძვირ­ფა­სო მო­მა­ვა­ლო დე­და, ნუ­რაფ­რის გე­ში­ნია. შე­ნი შვი­ლი ბევ­რი რა­მის გა­კე­თე­ბას შეძ­ლებს. შეძ­ლებს,
ვრცლად>>>
2015-03-26
ჩვე­ნი სამ­შობ­ლო მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოა
რუბრიკის სტუმარია
მუს­ტა­ფა კო­ლა­თი (ქო­ლო­ტაშ­ვი­ლი)
 „მარ­მა­რი­ლოს ზღვის რე­გი­ო­ნის
ქარ­თ­ვე­ლე­ბის პლატ­ფორ­მის“ წევ­რი,
სო­ფელ ნუ­რუ­ოს­მა­ნი­ეს სა­შუ­ა­ლო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენის მას­წავ­ლე­ბე­ლი — ბა­ტო­ნო მუს­ტა­ფა, პირ­ველ რიგ­ში, მო­გე­სალ­მე­ბით სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან და გი­ლო­ცავთ თურ­ქე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბის პროგ­რა­მის დამ­ტ­კი­ცე­ბის ის­ტო­რი­ულ ფაქტს. რო­გორ აფა­სებთ ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას?
ვრცლად>>>
2015-03-26
ახა­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო პროგ­რა­მე­ბი შე­უ­ვა­ლი პრინ­ცი­პით - მა­ღა­ლი ხა­რის­ხი
მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მას ჩვენს გა­ზეთ­ში არა­ერ­თი წე­რი­ლი მი­ეძღ­ვ­ნა, თუმ­ცა თე­მა იმ­დე­ნად აქ­ტუ­ა­ლუ­რი და მას­შ­ტა­ბუ­რია, პე­რი­ო­დუ­ლად ვაგ­რ­ძე­ლებთ სქე­მის სხვა­დას­ხ­ვა კომ­პო­ნენ­ტებ­ზე სა­უ­ბარს. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, სქე­მა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, მომ­ზად­და ახა­ლი უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბი, რო­მე­ლიც კვა­ლი­ფი­ცი­ურ პე­და­გო­გებს მო­ამ­ზა­დებს.
ვრცლად>>>
2015-03-19
ვა­ჟა­თი და რუს­თ­ვე­ლით ამა­ყი „მა­მა­ცი ქა­ლის“ რე­ა­ლო­ბა
ბაპ­ტის­ტურ-ევან­გე­ლუ­რი ეკ­ლე­სი­ის ეპის­კო­პო­სი რუ­სუ­დან გო­ცი­რი­ძე მსოფ­ლი­ო­ში პირ­ვე­ლი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი ქა­ლია, რო­მელ­საც აშშ-ს პირ­ველ­მა ლე­დიმ მი­შელ ობა­მამ, გა­სულ წელს,  „სი­მა­მა­ცის“ ჯილ­დო გა­დას­ცა. ეს ჯილ­დო 2007 წელს ჰი­ლა­რი კლინ­ტონ­მა და­ა­წე­სა და მას მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა ქვე­ყა­ნა­ში მოღ­ვა­წე იმ არა­ა­მე­რი­კელ ქა­ლებს გა­დას­ცე­მენ, რომ­ლებ­მაც სა­კუ­თა­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბით სი­მა­მა­ცე გა­მო­ი­ჩი­ნეს. რი­თია ეპის­კო­პო­სი ქა­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი, რი­თაც მი­იქ­ცია ყუ­რადღე­ბა და მი­სი მოღ­ვა­წე­ო­ბა სი­მა­მა­ცედ შე­ფას­და — რო­გო­რია „გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი“ ადა­მი­ა­ნის ბე­დი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში?
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N