გამოდის 1998 წლიდან
2015-03-26
ჩვენ­ზე ერ­თით მე­ტი, მაგ­რამ მე­გობ­რე­ბი ხომ ქრო­მო­სო­მებს არ ით­ვ­ლი­ან...

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

„მა­ლე დე­და გავ­ხ­დე­ბი... ექი­მებ­მა მითხ­რეს, რომ ჩემს შვილს და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი აქვს. მე­ში­ნია. ნე­ტავ, რო­გო­რი ცხოვ­რე­ბა ექ­ნე­ბა ჩემს ბი­ჭუ­ნას.“ — მო­მა­ვა­ლი დე­დის წე­რი­ლი­დან. ამ გუ­ლი­სა­მა­ჩუ­ყე­ბე­ლი წე­რი­ლის პა­სუ­ხი სა­ო­ცა­რი ვი­დე­ორ­გო­ლია, რო­მე­ლიც, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, სა­უ­კე­თე­სო გზავ­ნი­ლია და ყვე­ლა იმ შე­საძ­ლებ­ლო­ბის და უნა­რის გახ­მო­ვა­ნე­ბა, რაც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვებს შე­უძ­ლი­ათ. ეს არის  გზავ­ნი­ლი ყვე­ლა დე­დის­თ­ვის, ვი­საც მსგავ­სი პრობ­ლე­მა აქვს და არა მხო­ლოდ მათ­თ­ვის, მსოფ­ლიო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის და, რაც მთა­ვა­რია, ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს თა­ვად და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბი ახ­მო­ვა­ნე­ბენ:
„ძვირ­ფა­სო მო­მა­ვა­ლო დე­და, ნუ­რაფ­რის გე­ში­ნია. შე­ნი შვი­ლი ბევ­რი რა­მის გა­კე­თე­ბას შეძ­ლებს. შეძ­ლებს, ჩა­გე­ხუ­ტოს, შენ­კენ გა­მო­იქ­ცეს. შეძ­ლებს გე­სა­უბ­როს და გითხ­რას, რომ უყ­ვარ­ხარ. სკო­ლა­შიც ივ­ლის, რო­გორც ყვე­ლა. ის­წავ­ლის წე­რას და შენც მოგ­წერს ხოლ­მე, თუ ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს შენ­გან შორს იქ­ნე­ბა, შორს, რად­გან, რა თქმა უნ­და, მას მოგ­ზა­უ­რო­ბაც შე­ეძ­ლე­ბა. ის შეძ­ლებს და­ეხ­მა­როს მა­მას ვე­ლო­სი­პე­დის შე­კე­თე­ბა­ში. შეძ­ლებს იმუ­შა­ოს და სა­კუ­თა­რი ფუ­ლი ჰქონ­დეს და იმ ფუ­ლით სა­დილ­ზე დაგ­პა­ტი­ჟოს ან­და ბი­ნა იქი­რა­ოს და საცხოვ­რებ­ლად მარ­ტო გა­და­ვი­დეს. ზოგ­ჯერ გა­გი­ჭირ­დე­ბა, ძა­ლი­ან გა­გი­ჭირ­დე­ბა, ზოგ­ჯერ იფიქ­რებ, რომ მე­ტი აღარ შე­გიძ­ლია. მაგ­რამ მე­რე რა, ზოგ­ჯერ ყვე­ლა დე­და არ ფიქ­რობს ასე?
ძვირ­ფა­სო მო­მა­ვა­ლო დე­და, შე­ნი შვი­ლი ბედ­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბა, ისე­თი ბედ­ნი­ე­რი, რო­გორც მე ვარ და ბედ­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბი შენც. ხომ, დე­და?“
მსოფ­ლი­ო­ში 800 ბავ­შ­ვი­დან ერ­თი ასე­თი იბა­დე­ბა, მათ უჯ­რე­დებ­ში, 46-ის ნაც­ვ­ლად, 47 ქრო­მო­სო­მაა — 21-ე ქრო­მო­სო­მა, დაწყ­ვი­ლე­ბის ნაც­ვ­ლად, გა­სამ­და... მაგ­რამ რა­ტომ? ამა­ზე პა­სუ­ხი არ არ­სე­ბობს...

***
21 მარ­ტამ­დე ერ­თი კვი­რით ად­რე, თბი­ლი­სი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ­მა სიჭ­რე­ლემ მო­იც­ვა— ფე­რა­დი წინ­დე­ბით მორ­თულ ადა­მი­ა­ნებს ქუ­ჩა­ში, ტრან­ს­პორ­ტ­ში, სა­ტე­ლე­ვი­ზიო გა­და­ცე­მებ­ში, სპე­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­სა და სად არ ნა­ხავ­დით. ეს და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღი­სად­მი მიძღ­ვ­ნი­ლი კვი­რე­უ­ლის მხარ­და­ჭე­რა იყო. „უთ­ვა­ლა­ვი წინ­დის“ იდეა, 2013 წელს, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ინი­ცი­ა­ტი­ვით დამ­კ­ვიდ­რ­და. „უთ­ვა­ლა­ვი წინ­დის“ — LOTS OF SOCKS — მი­ზა­ნი მა­სობ­რი­ვი სო­ლი­და­რო­ბის ორი­გი­ნა­ლუ­რად გა­მო­ხატ­ვა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის იმის შეხ­სე­ნე­ბაა, რომ ქრო­მო­სო­მე­ბის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა და­ა­ვა­დე­ბა არ არის, ის გე­ნე­ტი­კუ­რი ცვლი­ლე­ბაა და მე­გობ­რებს ქრო­მო­სო­მებს არ ვუთ­ვ­ლით! ის არც გა­დამ­დე­ბია და არც მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბი­თი, და რაც ყვე­ლა­ზე მე­ტად ყუ­რად­სა­ღე­ბია, არც შე­უ­რაცხ­მ­ყო­ფე­ლი. ტერ­მი­ნი „და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი“ ექიმ ჯონ ლან­დომ და­უ­ნს უკავ­შირ­დე­ბა, რო­მელ­მაც პირ­ველ­მა აღ­წე­რა ეს სინ­დ­რო­მი. „უთ­ვა­ლა­ვი წინ­დის“ იდე­ას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბაც შე­უერ­თ­და და, რო­გორც გითხა­რით, კვი­რე­უ­ლის ფარ­გ­ლებ­ში, არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო ღო­ნის­ძი­ე­ბა გა­ი­მარ­თა. უჩ­ვე­უ­ლო და ფე­რად­მა შტრიხ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას კი­დევ ერ­თხელ შე­ახ­სე­ნა და­უ­ნის სინ­დ­რომ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი, უამ­რა­ვი მო­ქა­ლა­ქის მი­ერ სო­ლი­და­რო­ბის გა­მოცხა­დე­ბა კი ხელს შე­უწყობს სა­ზო­გა­დო­ებ­ში დამ­კ­ვიდ­რე­ბუ­ლი სტე­რე­ო­ტი­პე­ბის რღვე­ვას, რაც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის იზო­ლი­რე­ბას იწ­ვევს.
2011 წლის 10 ნო­ემ­ბერს გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ 21 მარ­ტი და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის დღედ გა­მო­აცხა­და. მრა­ვალ ქვე­ყა­ნა­ში, ამ დღეს, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის შე­სა­ხებ ცნო­ბა­დო­ბის ამაღ­ლე­ბის მიზ­ნით, სხვა­დას­ხ­ვა ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი იმარ­თე­ბა, მათ შო­რის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც.
21 მარ­ტი შემ­თხ­ვე­ვით არ არის შერ­ჩე­უ­ლი — და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი ეწო­და მდგო­მა­რე­ო­ბას, რომ­ლის დრო­საც, 46 ქრო­მო­სო­მის ნაც­ვ­ლად, გვხვდე­ბა 47 ქრო­მო­სო­მი 21-ე წყვილ­ში, რა­საც 21-ე წყვი­ლის ტრი­სო­მია ეწო­დე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, რიცხ­ვი — 21 — შერ­ჩე­უ­ლია 21-ე ქრო­მო­სო­მის სიმ­ბო­ლოდ, ხო­ლო წე­ლი­წა­დის მე-3 თვე, მარ­ტი — ტრი­სო­მი­უ­ლი მოვ­ლე­ნის. არც ჭრე­ლი წინ­დე­ბია და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის შემ­თხ­ვე­ვი­თი სიმ­ბო­ლო — წინ­და ქრო­მო­სო­მის ფორ­მას მოგ­ვა­გო­ნებს.
რო­გო­რია და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის ბე­დი სა­ქარ­თ­ვე­ლოში? — ეს არის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­გეგ­მი­ლი ყვე­ლა ღო­ნის­ძი­ე­ბის მთა­ვა­რი შე­კითხ­ვა. თუმ­ცა, მა­ნამ­დე სა­ინ­ტე­რე­სოა, ამ სინ­დ­რო­მის მქო­ნე რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობს ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში? კითხ­ვა პა­სუხ­გა­უ­ცე­მე­ლია, რად­გან სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ან­თა სტა­ტის­ტი­კა არ არ­სე­ბობს. რა­ტომ? ამ პრობ­ლე­მას ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის დი­რექ­ტო­რი თი­ნი­კო ჭინ­ჭა­რა­უ­ლი ასე ხსნის: „ჩვენ­თან, რამ­დე­ნი­მე წლის წინ, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვ­თა მშობ­ლე­ბი­სა და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის ძა­ლის­ხ­მე­ვით, ბავ­შ­ვ­თა ად­რე­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რი და­არ­ს­და. ცენ­ტ­რი და­უ­ნის სინ­დ­რომ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა, იმავ­დ­რო­უ­ლად, ამ სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ას და მათ­თ­ვის მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხელ­შეწყო­ბას. სამ­წუ­ხა­როდ, არ ვი­ცით დღეს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ამ სინ­დ­რო­მის მა­ტა­რე­ბუ­ლი რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნია. მსოფ­ლიო სტა­ტის­ტი­კით კი, ყო­ველ 800 ბავ­შ­ვ­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით, ერთს და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი აღე­ნიშ­ნე­ბა. სტა­ტის­ტი­კის არ­ქო­ნის მი­ზე­ზი, ალ­ბათ, ის არის, რომ ეს, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვაა, რომ­ლის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაც საკ­მა­ოდ დიდ მა­ტე­რი­ა­ლურ  და ადა­მი­ა­ნურ რე­სურსს მო­ითხოვს. თუმ­ცა, წინ­გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯია ისიც, რომ წელს ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რომ და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო და­ამ­ტ­კი­ცა, რაც, ერ­თი მხრივ, რე­ა­ლუ­რად ძა­ლი­ან გა­ა­მარ­ტი­ვებს სტა­ტის­ტი­კის მო­პო­ვე­ბას და, მე­ო­რე მხრივ, ხელს შე­უწყობს ამ ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა და მა­თი ოჯა­ხე­ბის სა­მე­დი­ცი­ნო მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბას. სტა­ტის­ტი­კა აუცი­ლე­ბე­ლია სა­ხელ­მ­წი­ფო პო­ლი­ტი­კის გან­საზღ­ვ­რის­თ­ვის და რე­სურ­სე­ბის ადეკ­ვა­ტუ­რად გა­და­სა­ნა­წი­ლებ­ლად.“
სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის რჩე­ვე­ბი, თუ რა უნ­და ვი­ცო­დეთ, აუცი­ლებ­ლად, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის შე­სა­ხებ, ასე­თია:
— რო­დე­საც ვსა­უბ­რობთ და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­ზე, სა­სურ­ვე­ლია აქ­ცენ­ტი თა­ვად პი­როვ­ნე­ბა­ზე გა­კეთ­დეს და არა და­უ­ნის სინ­დ­რომ­ზე;
— და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი ადა­მი­ა­ნის გე­ნე­ტი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაა, რო­დე­საც ყვე­ლა უჯ­რედ­ში, 46 ქრო­მო­სო­მის ნაც­ვ­ლად, 47 ქრო­მო­სო­მაა. ეს მი­სი ბუ­ნებ­რი­ვი მდგო­მა­რე­ო­ბაა, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მი და­ა­ვა­დე­ბა არ არის, ადა­მი­ა­ნის გე­ნე­ტი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაა;
— მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რო­დე­საც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ანს ან მის ახ­ლო­ბელს ვე­სა­უბ­რე­ბით, მო­ვიხ­სე­ნი­ოთ სა­ხე­ლით და არა და­უ­ნის სინ­დ­რო­მით;
სა­უბ­რი­სას ყო­ველ­თ­ვის წი­ნა პლან­ზე უნ­და და­ვა­ყე­ნოთ პი­როვ­ნე­ბა, ადა­მი­ა­ნი და შემ­დეგ მი­სი გე­ნე­ტი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა;
— სა­უბ­რი­სას და­უშ­ვე­ბე­ლია მი­მარ­თ­ვის ფორ­მა: „და­უ­ნის სინ­დ­რო­მით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი“, „და­უ­ნიზ­მით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი“ ან „და­უ­ნი“. ამის ნაც­ვ­ლად, სა­სურ­ვე­ლია ვიხ­მა­როთ — „და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე“ ან „პი­რი და­უ­ნის სინ­დ­რო­მით“.
ეს, რაც შე­ე­ხე­ბა რჩე­ვებს, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად რო­გორ ას­რუ­ლებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ამ რჩე­ვებს ან რო­გო­რია სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მიმ­ღებ­ლო­ბა და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ? ეს კითხ­ვა, ალ­ბათ, არც თუ ძნე­ლი პა­სუხ­გა­სა­ცე­მია, რად­გა­ნაც ცნო­ბი­ე­რე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არც თუ მა­ღა­ლია. ამ დას­კ­ვ­ნის გა­კე­თე­ბის უფ­ლე­ბას სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი უამ­რა­ვი მი­თი თუ სტე­რე­ო­ტი­პის არე­ბო­ბა გვაძ­ლევს. რე­ა­ლუ­რად რა გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე დგას და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვი, მი­სი ოჯა­ხი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და რა კეთ­დე­ბა იმის­თ­ვის, რომ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში იყ­ვ­ნენ ინ­ტეგ­რი­რე­ბულ­ნი? რა არის მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა? „ცენ­ტ­რა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა, რა­საც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის ოჯა­ხის წევ­რე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, ეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან მიმ­ღებ­ლო­ბაა — ამ­ბობს თი­ნი­კო ჭინ­ჭა­რა­უ­ლი, — მათ უნ­დათ, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ თა­ვი­ან­თი შვი­ლე­ბი ან ოჯა­ხის წევ­რე­ბი მი­ი­ღონ ისე­თე­ბად, რო­გო­რე­ბიც არი­ან, მი­უ­ხე­და­ვად იმ თვალ­სა­ჩი­ნო გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბი­სა, რი­თაც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან და­ნარ­ჩე­ნე­ბი­სა­გან. რას ნიშ­ნავს მიმ­ღებ­ლო­ბა? ეს ნიშ­ნავს იმას, რომ მათ ისე­ვე შე­იძ­ლე­ბა მივ­ცეთ შე­ნიშ­ვ­ნა, რო­ცა ცელ­ქო­ბენ, რო­გორც სხვა ბავ­შ­ვებს. რე­ა­ლუ­რად მათ ხომ ისე­ვე სწყინთ და უხა­რი­ათ, რო­გორც ნე­ბის­მი­ერ ბავშვს, მი­უ­ხე­და­ვად თვალ­სა­ჩი­ნო გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბი­სა თა­ნა­ტო­ლე­ბის­გან. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბა­დო­ბა რომ ასა­მაღ­ლე­ბე­ლია, ეს სა­და­ვო არც არის. ამ მიზ­ნით, ხში­რად ეწყო­ბა სხვა­დას­ხ­ვა ხა­სი­ა­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი — ფო­ტო და ნა­ხა­ტე­ბის გა­მო­ფე­ნე­ბი, ბავ­შ­ვე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ცნო­ბილ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად ხა­ტა­ვენ და შემ­დეგ ერ­თობ­ლივ გა­მო­ფე­ნებს აწყო­ბენ. ეს უდი­დე­სი სი­ა­მოვ­ნე­ბაა, რო­მელ­საც ისი­ნი ამ პრო­ცეს­ში იღე­ბენ. დი­დი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყ­ვე­ბა ხოლ­მე მათ მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბულ პა­ტა­რა კონ­ცერ­ტებ­საც კი. ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია „უთ­ვა­ლა­ვი წინ­დე­ბის“ კამ­პა­ნი­აც, ეს ჭრე­ლი წინ­დე­ბი, რო­მე­ლიც ლა­მა­ზიც არის და ძა­ლი­ან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლიც, ქრო­მო­სო­მე­ბის ერ­თ­გ­ვარ სიმ­ბო­ლოდ იქ­ცა — სიმ­ბო­ლოდ იმი­სა, რომ მი­უ­ხე­და­ვად და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის თვალ­სა­ჩი­ნო მსგავ­სე­ბი­სა, ისი­ნი ისე­ვე გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბი­ან ერ­თ­მა­ნე­თის­გან პი­როვ­ნუ­ლი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბით, სურ­ვი­ლე­ბით, არ­ჩე­ვა­ნით, რო­გორც ნე­ბის­მი­ე­რი ჩვენ­გა­ნი — მე­გობ­რე­ბი კი ქრო­მო­სო­მებს არ ით­ვ­ლი­ან.“
იმ უამ­რავ ღო­ნის­ძი­ე­ბას შო­რის, რო­მე­ლიც ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის დღის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­ი­მარ­თა, გა­მოვ­ყოფ­დით ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის წიგ­ნის სახ­ლ­ში „ლი­გა­მუ­სი“ ჩა­ტა­რე­ბულ დის­კუ­სი­ას თე­მა­ზე „მი­თი და რე­ა­ლო­ბა და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის შე­სა­ხებ“. ბუ­ნებ­რი­ვია, მი­სი მი­ზა­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის აქ­ტი­უ­რო­ბის გაზ­რ­და იყო და მსჯე­ლო­ბი­სას მთე­ლი რი­გი სა­კითხე­ბის ინი­ცი­რე­ბა — რა სა­ხის გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე დგას და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვი, მი­სი ოჯა­ხი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა; რა იცის სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი მი­თე­ბის შე­სა­ხებ და რო­გო­რია რე­ა­ლო­ბა; რო­გორ ხდე­ბა და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­ე­ბის ინ­ტეგ­რა­ცია სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში; რა არის გა­სა­კე­თე­ბუ­ლი იმის­თ­ვის, რომ შევ­ც­ვა­ლოთ რე­ა­ლო­ბა.
ყუ­რადღე­ბა გა­მახ­ვილ­და ად­რე­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მებ­ზე, სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ზე, მათ შო­რის და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­ე­ბის ინ­ტეგ­რა­ცი­ა­ზე და მათ პრო­ფე­სი­ულ და უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ჩარ­თ­ვის პერ­ს­პექ­ტი­ვა­ზე.
ეკა დგე­ბუ­ა­ძე, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი: „ სა­მი­ნის­ტ­რო, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, მუ­შა­ობს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე და და სტა­ტის­ტი­კუ­რად, ყო­ველ­დღი­უ­რად, იც­ვ­ლე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, მათ შო­რის, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის. შე­სა­ბა­მი­სად, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შე­ბიც არიან ჩარ­თუ­ლი სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში. მი­სა­სალ­მე­ბე­ლია, რომ აქ­ცი­ა­ში, რო­მე­ლიც და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ სო­ლი­და­რო­ბას გა­მო­ხა­ტავს, მთე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბაა ჩარ­თუ­ლი, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხი­თა და ფორ­მით, მათ შო­რის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­შიც კი. გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ყუ­რადღე­ბოა სტუ­დენ­ტე­ბი­სა და სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის აქ­ტი­უ­რო­ბა.  ვფიქ­რობ, მო­მა­ვალ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბა კი­დევ უფ­რო ამაღ­ლ­დე­ბა და მა­თი ჩარ­თუ­ლო­ბა გა­ცი­ლე­ბით ეფექ­ტუ­რი იქ­ნე­ბა რო­გორც სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში, ისე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.“
დის­კუ­სი­ის „მი­თი და რე­ა­ლო­ბა“ ერთ-ერ­თი მომ­ხ­სე­ნე­ბე­ლი, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ბავ­შ­ვ­თა მშობ­ლე­ბი­სა და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის კავ­ში­რის „ჩვე­ნი ბავ­შ­ვე­ბი“ წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ქალ­ბა­ტო­ნი ლია ტა­ბა­ტა­ძე გახ­ლ­დათ. „ძა­ლი­ან ბევ­რი მი­თი და სტე­რე­ო­ტი­პია გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­უ­ნის სინ­დ­რომ­ზე. გვინ­და ჩვე­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ცოდ­ნა გა­ვუ­ზი­ა­როთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას და და­ვამ­ს­ხ­ვ­რი­ოთ სტე­რე­ო­ტი­პე­ბი. ვნა­ხოთ, რა არის რე­ა­ლო­ბა­ში, რო­გორ უნ­და აღ­ვიქ­ვათ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი. მათ ხომ იგი­ვე სურ­ვი­ლე­ბი და მოთხოვ­ნე­ბი აქვთ, ისე­ვე უყ­ვართ, სტკი­ვათ და უხა­რი­ათ, იმა­ვე უფ­ლე­ბე­ბით უნ­და სარ­გებ­ლობ­დ­ნენ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა­სა და ღირ­სე­უ­ლი ცხოვ­რე­ბის და­სამ­კ­ვიდ­რებ­ლად.  ეს ბავ­შ­ვე­ბი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ისე­თი­ვე სრულ­ფა­სო­ვან წევ­რე­ბად უნ­და აღ­ვიქ­ვათ, რო­გორც და­ნარ­ჩე­ნი სამ­ყა­რო.“
მთე­ლი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ფო­ტო­კამ­პა­ნი­ის „ჭრე­ლი წინ­დე­ბი“ ფარ­გ­ლებ­ში, მსურ­ვე­ლე­ბი სუ­რა­თებს იღებ­დ­ნენ და ამით და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მსოფ­ლიო დღი­სად­მი მხარ­და­ჭე­რას გა­მო­ხა­ტავ­დ­ნენ. ასე­თი აქ­ტი­ვო­ბა, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, კარ­გია და აუცი­ლე­ბე­ლიც, მაგ­რამ, ამას­თან ერ­თად, სა­სურ­ვე­ლია უფ­რო მე­ტი ვი­ცო­დეთ ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რა­თა „და­უ­ნი“ მხო­ლოდ და­მაკ­ნი­ნე­ბელ და დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ულ ტერ­მი­ნად არ დარ­ჩეს. მინ­და, ყვე­ლა შე­ვუ­ერ­თ­დეთ ქალ­ბა­ტო­ნი ლი­ას მო­წო­დე­ბას — ერ­თად და­ვამ­ს­ხ­ვ­რი­ოთ მი­თე­ბი და სტე­რო­ტი­პე­ბი, რო­მე­ლიც, სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენს ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში ხში­რად გვხვდე­ბა. მო­დით, დღეს, ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ველ­ებთან ერ­თად, ვე­ცა­დოთ გა­ვა­ქარ­წყ­ლოთ 12 მი­თი­დან თუნ­დაც სა­მი, რო­მე­ლიც და­უ­ნის სინ­დ­რომ­ზე არ­სე­ბობს:
მი­თი 8
და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი სულ მხი­ა­რუ­ლე­ბი არი­ან.
სი­ნამ­დ­ვი­ლე: და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს აქვთ ემო­ცი­ე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სპექ­ტ­რი, ისი­ნი გა­ნიც­დი­ან სევ­დას და სი­ხა­რულს, ბრაზს და შიშს, რო­გორც ყვე­ლა.
მი­თი 9
და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს სი­ცოცხ­ლის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბა ნაკ­ლე­ბი აქვთ.
სი­ნამ­დ­ვი­ლე: და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი დიდ­ხანს ცხოვ­რო­ბენ და აღ­წე­ვენ სი­ბე­რეს.
მი­თი 10
და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა და­ბა­ლია.
სი­ნამ­დ­ვი­ლე: მთელ მსოფ­ლი­ო­ში, და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი და­საქ­მე­ბუ­ლი არი­ან ოფი­სებ­ში, ბან­კებ­ში, მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­ებ­ში, ბავ­შ­ვის მომ­ვ­ლე­ლე­ბად და სხვ. აქვთ მიღ­წე­ვე­ბი სპორ­ტ­სა და მუ­სი­კა­ში.
ნუ დავ­ტო­ვებთ ვი­დე­ორ­გოლ­ში ჩა­მოთ­ვ­ლილ მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს და ოც­ნე­ბებს მხო­ლოდ სიტყ­ვე­ბად, ნუ ვაქ­ცევთ მი­თად შე­საძ­ლე­ბელ რე­ა­ლო­ბას — და­უ­ნის სინ­დ­რო­მის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი ბედ­ნი­ე­რად ცხოვ­რო­ბენ!
ამას მხო­ლოდ ერ­თად შევ­ძ­ლებთ!

25-28(942)N