გამოდის 1998 წლიდან
2015-05-06
ჩვენ ვართ ერი, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბის დი­დი კულ­ტუ­რა და ის­ტო­რია აქვს

რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია გი­ორ­გი ლო­მი­ძე
ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი,
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი  დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში

— გი­ორ­გი, რო­გორც ვი­ცი, თბი­ლი­სის  კერ­ძო სკო­ლა — „შპს სი­ნათ­ლე“ — წარ­ჩი­ნე­ბით და­ამ­თავ­რე, წარ­დ­გე­ნი­ლი იყა­ვი ოქ­როს მე­დალ­ზე. რო­გორ  გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— კარ­გი სკო­ლის არ­ჩე­ვა ყვე­ლა ბავ­შ­ვი­სათ­ვის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სია, რად­გან სწო­რედ სკო­ლა­ში იწყე­ბა იმ ფუნ­და­მენ­ტის ჩას­ხ­მა, რა­ზეც შემ­დეგ მთე­ლი კა­რი­ე­რა და ცხოვ­რე­ბა უნ­და დად­გეს. ამ მხრივ ნამ­დ­ვი­ლად გა­მი­მარ­თ­ლა. კერ­ძო სკო­ლა „შპს სი­ნათ­ლე­ში“ და­იწყო ჩე­მი დი­დი ინ­ტე­რე­სი სწავ­ლის მი­მართ. ჩე­მი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ძა­ლა­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბას არ იშუ­რებ­დ­ნენ სა­უ­კე­თე­სო შვი­ლო­ბი­ლის აღ­ზ­რ­დი­სათ­ვის. ვფიქ­რობ, სწო­რედ მათ­მა ძა­ლის­ხ­მე­ვამ გამ­ხა­და ისე­თი, რო­გო­რიც დღეს ვარ, რის­თ­ვი­საც დი­დი მად­ლო­ბა თი­თო­ე­ულ მათ­განს და ჩემს დამ­რი­გე­ბელს ხვი­ჩა ჩა­ლა­ბაშ­ვილს. პრო­ფე­სი­ულ მო­მა­ვალ­ზე ფიქ­რი, ად­რი­დან­ვე და­ვიწყე. მახ­სოვს, უკ­ვე მე­ოთხე კლა­სი­დან მინ­დო­და ის პრო­ფე­სია, რო­მელ­საც ახ­ლა ვე­უფ­ლე­ბი.
— რა გზა გა­ი­ა­რე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან დიდ ბრი­ტა­ნე­თამ­დე და რა­ტომ აირ­ჩიე გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ქა­ლა­ქი ექ­სე­ტე­რი?
— ბავ­შ­ვო­ბი­დან მქონ­და სურ­ვი­ლი, რა­ი­მე მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნის­თ­ვის მი­მეღ­წია და ჩემს სამ­შობ­ლოს გა­მოვ­დ­გო­მო­დი. რად­გან ცხოვ­რე­ბის ად­რე­ულ პე­რი­ოდ­ში შე­ვარ­ჩიე პრო­ფე­სია, საკ­მაო დრო მქონ­და, სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნი ცოდ­ნით შევ­ხ­ვედ­რო­დი სას­წავ­ლო საგ­ნებს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. პირ­ველ რიგ­ში, გა­მორ­ჩე­უ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა მი­ვა­ნი­ჭე მა­თე­მა­ტი­კას და ეს სა­გა­ნი სიღ­რ­მი­სე­უ­ლად შე­ვის­წავ­ლე, რის­თ­ვი­საც მად­ლო­ბას ვუხ­დი ჩემს მა­თე­მა­ტი­კის პე­და­გო­გებს — ზუ­რა ნაც­ვ­ლიშ­ვილს და  გე­ლა ბი­წა­ძეს. გარ­და ამი­სა, დიდ დროს ვუთ­მობ­დი ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის შეს­წავ­ლას, რომ საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­მეგ­რ­ძე­ლე­ბი­ნა სწავ­ლა. 2010 წლის ზაფხულ­ში, სკო­ლი­სა და ოჯა­ხის დახ­მა­რე­ბით, სას­წავ­ლებ­ლად წა­მო­ვე­დი ქა­ლაქ ოქ­ს­ფორ­დ­ში ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის შემ­ს­წავ­ლელ კურ­სებ­ზე. სწო­რედ მა­შინ და­მე­ბა­და სურ­ვი­ლი, სწავ­ლა დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში გა­მეგ­რ­ძე­ლე­ბი­ნა. შემ­დეგ ერ­თ­წ­ლი­ან წი­ნა­სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო პროგ­რა­მა­ზე სწავ­ლე­ბი­სათ­ვის ავირ­ჩიე ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, რე­ი­ტინ­გუ­ლო­ბი­სა და სწავ­ლის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის გა­მო. ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი რე­ი­ტინ­გით მერ­ვე ად­გილ­ზეა, ოქ­ს­ფორ­დი­სა და კემ­ბ­რი­ჯის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის შემ­დეგ, დი­დი ბრი­ტა­ნე­თის, და­ახ­ლო­ე­ბით, 200 უნი­ვერ­სი­ტეტს შო­რის.
რა პრო­ფე­სი­ას ეუფ­ლე­ბი და რამ გა­ნა­პი­რო­ბა პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი?
— ამ­ჟა­მად ვსწავ­ლობ ეკო­ნო­მი­კის და ფი­ნან­სე­ბის ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის ბო­ლო კურ­ს­ზე. პირ­ველ რიგ­ში, პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი უკავ­შირ­დე­ბა დიდ ინ­ტე­რესს სა­ბან­კო სა­ფი­ნან­სო სფე­როს მი­მართ. რო­დე­საც პა­ტა­რა ვი­ყა­ვი, ხში­რად ვი­დე­ქი ხოლ­მე ბან­კო­მატ­თან. ჩემ­ში აღ­ტა­ცე­ბას იწ­ვევ­და ან­გა­რიშ­ზე თან­ხის ჩა­რიცხ­ვა და ბან­კო­მა­ტი­დან მი­სი გა­მო­ტა­ნის ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვი პრო­ცე­სი. 11 წლის ასაკ­ში უკ­ვე ჩე­მი სრულ­წ­ლო­ვა­ნი დე­ი­დაშ­ვი­ლის სა­ბან­კო ბა­რა­თით ვსარ­გებ­ლობ­დი. 15 წლი­სამ ჩე­მი დის სა­ხელ­ზე ანა­ბა­რი გავ­ხ­სე­ნი და რო­დე­საც 16 წლის ასაკ­ში ერთ-ერ­თ­მა ბან­კ­მა სა­შუ­ა­ლე­ბა მომ­ცა ჩე­მი სა­კუ­თა­რი ან­გა­რი­ში მქო­ნო­და, ჩემ­ზე ბედ­ნი­ე­რი არა­ვინ იყო. სწო­რედ ამ პე­რი­ოდ­ში, ბან­კის სა­შუ­ა­ლე­ბით, შე­ვაგ­რო­ვე ნა­წი­ლი იმ თან­ხი­სა, რი­თაც შემ­დეგ­ში ქა­ლაქ ოქ­ს­ფორ­დ­ში გა­ვემ­გ­ზავ­რე სას­წავ­ლებ­ლად. პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი, უმე­ტეს­წი­ლად, გა­ნა­პი­რო­ბა ბავ­შ­ვო­ბი­დან ძა­ლი­ან დიდ­მა ინ­ტე­რეს­მა სა­ბან­კო სა­ფი­ნან­სო სფე­რო­სა და ეკო­ნო­მი­კის მი­მართ.
— მი­ამ­ბე ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ის­ტო­რია, რამ­დენ­წ­ლი­ა­ნია და რა ღირს სწავ­ლა?
— ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი 1855 წელს და­არ­ს­და. ეს არის სამ­ხ­რეთ და­სავ­ლეთ ინ­გ­ლი­სის პა­ტა­რა სტუ­დენ­ტუ­რი ქა­ლა­ქის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. იგი  200 წამ­ყ­ვან უნი­ვერ­სი­ტეტს შო­რი­საა. სწავ­ლა ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სა­შუ­ა­ლოდ, 12 ათა­სი ფუნ­ტი, ანუ, და­ახ­ლო­ე­ბით, 19 ათა­სი ამე­რი­კუ­ლი დო­ლა­რია.
— რა სა­ხით გა­მო­ი­ყო­ფა სტი­პენ­დი­ე­ბი და გრან­ტე­ბი უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის, რა პრი­ვი­ლე­გი­ე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი, არის თუ არა მათ­თ­ვის რა­ი­მე შე­ღა­ვა­თე­ბი?
— დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში, ევ­რო­პუ­ლი ქვეყ­ნე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი­სა­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, სტი­პენ­დი­ე­ბი­სა და გრან­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა საკ­მა­ოდ მცი­რეა. თუმ­ცა, რა თქმა უნ­და, არის სა­შუ­ა­ლე­ბა, მო­ი­პო­ვო სტი­პენ­დია და სას­წავ­ლო გრან­ტი. ძი­რი­თა­დად, ასე­თი გრან­ტე­ბის მო­პო­ვე­ბა ბა­კა­ლავ­რი­ატ­ზეა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სპორ­ტუ­ლი და ხე­ლოვ­ნე­ბის უნარ-ჩვე­ვე­ბის სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის. ბა­კა­ლავ­რი­ატ­ზე ად­გი­ლობ­რი­ვი და­ფი­ნან­სე­ბა მცი­რეა, თუმ­ცა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბის ადა­მი­ანს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს, შე­ღა­ვა­თი­ან ფა­სებ­ში ის­წავ­ლოს.
— ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ალ­ბათ, ძა­ლი­ან ბევ­რი ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნი სწავ­ლობ­და. ვინ არი­ან ისი­ნი, მოკ­ლედ მი­ამ­ბე მათ შე­სა­ხებ.
— ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და­ამ­თავ­რა თურ­ქე­თის მე-11 პრე­ზი­დენ­ტ­მა — აბ­დუ­ლა გი­უ­ლიმ, ასე­ვე ჰა­რი პო­ტე­რის წიგ­ნის ავ­ტორ­მა ჯ. ქ. რო­უ­ლინ­გ­მა, ეს­პა­ნე­თის მე­ფე ხუ­ან კარ­ლო­სის ქა­ლიშ­ვილ­მა და სხვა მრა­ვალ­მა გა­მო­ჩე­ნილ­მა ლი­დერ­მა თუ სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წემ.
— ექ­სე­ტე­რი ცნო­ბი­ლია თა­ვი­სი უძ­ვე­ლე­სი ბიბ­ლი­ო­თე­კით. რა რო­ლი აქვს სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კებს?
— ჩე­მი აზ­რით, ბიბ­ლი­ო­თე­კა ყვე­ლა სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი კომ­პო­ნენ­ტია. ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში მი­ლი­ო­ნო­ბით წიგ­ნია და­ცუ­ლი. პირ­ველ ხა­ნებ­ში, ძი­რი­თა­დად, ჩემს სტუ­დენ­ტურ საცხოვ­რე­ბელ­ში ვმე­ცა­დი­ნე­ობ­დი. რამ­დენ­ჯერ­მე ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში სწავ­ლის შემ­დეგ მივ­ხ­ვ­დი, რომ აქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი ერ­თი სა­ა­თი სახ­ლ­ში სწავ­ლა­ში გა­ტა­რე­ბულ ორ სა­ათს უდ­რის. ამი­ტომ ვურ­ჩევ ყვე­ლა სტუ­დენტს, უპი­რა­ტე­სო­ბა წიგ­ნე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში მე­ცა­დი­ნე­ო­ბას მი­ა­ნი­ჭოს.
— რო­გორ ფიქ­რობ, რა უპი­რა­ტე­სო­ბა აქვს ევ­რო­პულ მო­წი­ნა­ვე უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებს ქარ­თულ­თან შე­და­რე­ბით?
— პირ­ველ რიგ­ში, მი­მაჩ­ნია, რომ კარ­გი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც შე­იძ­ლე­ბა. თუმ­ცა ისეთ დარ­გებ­ში, რო­გო­რი­ცაა ეკო­ნო­მი­კა და ფი­ნან­სე­ბი, კარ­გია თუ ძლი­ე­რი და დი­დი ეკო­ნო­მი­კის მქო­ნე ქვე­ყა­ნა­ში მო­ა­ხერ­ხებ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას. დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი და ლონ­დო­ნის სა­ფონ­დო ბირ­ჟა სი­დი­დით ერთ-ერ­თია მსო­ფი­ლი­ო­ში, ეს არის ადამ სმი­ტის, ჯონ მე­ი­ნარდ კე­ინ­სის და სხვა გა­მო­ჩე­ნი­ლი ეკო­ნო­მის­ტე­ბის ქვე­ყა­ნა. ხში­რად ლონ­დო­ნი­დან ერ­თი ან ორი ლექ­ცი­ის წა­სა­კითხად ჩა­მო­დი­ან ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბი და სხვა წამ­ყ­ვა­ნი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი.
ევ­რო­პის მო­წი­ნა­ვე უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის მთა­ვა­რი უპი­რა­ტე­სო­ბა, ქარ­თულ­თან შე­და­რე­ბით, ისი­ცაა, რომ აქ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს შო­რის ძა­ლი­ან დი­დი კონ­კუ­რენ­ციაა. დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში ასე­უ­ლო­ბით უნი­ვერ­სი­ტე­ტია, ყვე­ლა ქა­ლაქს, თუნ­დაც პა­ტა­რას, სა­კუ­თა­რი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი აქვს. რაც, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, მრა­ვა­ლი აღ­მო­ჩე­ნი­სა და მიღ­წე­ვის მთა­ვა­რი მი­ზე­ზია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­საც აქვს პო­ტენ­ცი­ა­ლი, გახ­დეს სა­უ­კე­თე­სო სას­წავ­ლო ცენ­ტ­რი არა მარ­ტო რე­გი­ონ­ში, არა­მედ სა­ერ­თა­შო­რი­სო მას­შ­ტა­ბით. მარ­თა­ლია, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნე­ში და­არ­ს­და, მაგ­რამ სა­გან­მა­ნათ­ლე­ბლო ცენ­ტ­რე­ბი ხომ გა­ცი­ლე­ბით ად­რე, და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ეპო­ქა­ში ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებ­და. ჩე­მი აზ­რით, ძა­ლი­ან კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ავა­შე­ნებთ იყალ­თო­სა და გე­ლა­თის აკა­დე­მი­ე­ბის სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კამ­პუ­სებს, სა­დაც სტუ­დენ­ტე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ფე­სი­ას და­ე­უფ­ლე­ბი­ან. აუცი­ლე­ბე­ლია ხა­ზი გა­ეს­ვას იმას, რომ ჩვენ ვართ ის ერი, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბის დი­დი კულ­ტუ­რა და ის­ტო­რია აქვს. ამი­ტო­მაც შეგ­ვიძ­ლია გავ­ხ­დეთ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ქვე­ყა­ნა, სა­დაც გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად მსოფ­ლი­ოს მრა­ვა­ლი ქვეყ­ნი­დან ჩა­მოვ­ლენ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი.
— გი­ორ­გი, რო­გორც ვი­ცი, შენ ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და პრე­ზი­დენ­ტი ხარ, ასე­ვე, ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ერ­თო საცხოვ­რებ­ლის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლი. მი­ამ­ბე, ამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მიზ­ნე­ბის, ამო­ცა­ნე­ბის, შე­ნი მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბის შე­სა­ხებ
— ჩე­მი აზ­რით, აუცი­ლე­ბე­ლია, სტუ­დენ­ტი, სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, რა­ი­მე სო­ცი­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბით და­კავ­დეს, რა­თა თე­ო­რი­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის გარ­და, მი­ი­ღოს პრაქ­ტი­კუ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბი, რაც შემ­დეგ ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მო­ად­გე­ბა. ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ამა­ში ხელს გიწყობს — იქ­ნე­ბა ეს სტუ­დენ­ტურ სა­ზო­გა­დო­ე­ბებ­ში თუ სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბებ­ში ჩარ­თ­ვა. 2011 წელს, რო­ცა სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ წი­ნა­სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო მო­სამ­ზა­დე­ბელ პროგ­რა­მა­ზე სას­წავ­ლებ­ლად ჩა­მო­ვე­დი, ვნა­ხე, რომ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნე­ბის სტუ­დენ­ტუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბე­ბი ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებ­და, თუმ­ცა არა ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის. სწავ­ლის დაწყე­ბი­დან მა­ლე­ვე, სტუ­დენ­ტუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დამ­ტ­კი­ცე­ბის კო­მი­ტეტ­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრე­ზენ­ტა­ცი­ის შემ­დეგ, სამ ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტ­თან ერ­თად, ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბე ექ­სე­ტე­რის ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, რად­გან მხო­ლოდ სამ­ნი ვი­ყა­ვით, ყვე­ლა არა­სე­რი­ო­ზუ­ლად უყუ­რებ­და ჩემს წა­მოწყე­ბას, იყო დაბ­რ­კო­ლე­ბე­ბიც, თუმ­ცა ყვე­ლა­ფე­რი გა­დავ­ლა­ხე და ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­ვა­ფუძ­ნე სტუ­დენ­ტუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, რომ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რი­სა და ტრა­დი­ცი­ე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია. და­ფუძ­ნე­ბი­დან დღემ­დე, გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ათე­უ­ლო­ბით ღო­ნის­ძი­ე­ბა — გა­სარ­თო­ბი სა­ღა­მო, ლექ­ცია, სე­მი­ნა­რი, ფილ­მის ჩვე­ნე­ბა თუ სხვ. შე­დე­გად, ქა­ლაქ ექ­სე­ტერ­ში, ახ­ლა უკ­ვე ცო­ტა თუ მო­ი­ძებ­ნე­ბა ისე­თი ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც ჩვე­ნი ქვეყ­ნის შე­სა­ხებ არ იცის. დღეს­დღე­ო­ბით ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში 20 ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტი სწავ­ლობს და დღეს ჩვენ უფ­რი ფარ­თო­მას­შ­ტა­ბი­ან ღო­ნის­ძი­ე­ბებს ვა­ხორ­ცი­ე­ლებთ.
— პრო­ექ­ტის „იყა­ვი შე­ნი ქვეყ­ნის ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩი“ თა­ნახ­მად, აგირ­ჩი­ეს დი­დი ბრი­ტა­ნე­თის ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩად.  რა აქ­ტი­ვო­ბებს გეგ­მავ პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში?
— რო­გორც იცით, ეს არის სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს, სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს და დი­ას­პო­რის სა­მი­ნის­ტ­როს ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტი. მი­სი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და მე­გო­ბარ­თა ქსე­ლის შექ­მ­ნა, რო­მე­ლიც სა­მო­მავ­ლოდ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­მო­ად­გე­ბა. მი­ხა­რია, რომ ამ მხრივ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბის მხრი­დან და­ინ­ტე­რე­სე­ბაა, რად­გა­ნაც საზღ­ვარ­გა­რეთ მრა­ვა­ლი გუ­ლან­თე­ბუ­ლი ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დაა, რო­მელ­საც სურს, წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნოს სამ­შობ­ლოს წარ­მა­ტე­ბა­ში. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­და ელ­ჩე­ბის კონ­კურ­ს­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბა ნიშ­ნავს იმ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი საქ­მის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას და არე­ა­ლის გა­ფარ­თო­ე­ბას, რა­საც უკ­ვე 4 წე­ლია ვა­ხორ­ცი­ე­ლებ ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სა­ხე­ლით. ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი და­გეგ­მი­ლი მაქვს დი­დი ბრი­ტა­ნე­თის თით­ქ­მის ყვე­ლა დიდ ქა­ლაქ­ში, მინ­და ყვე­ლა ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტი ჩა­ერ­თოს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის საქ­მე­ში. ჩემ მი­ერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი იქ­ნე­ბა აკა­დე­მი­უ­რი — სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სად­მი მიძღ­ვ­ნი­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო ლექ­ცი­ე­ბი; აგ­რეთ­ვე გა­სარ­თო­ბი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, რო­მელ­შიც ჩა­ერ­თ­ვე­ბი­ან დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი და უცხო­ე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი. და­გეგ­მი­ლი გვაქვს ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი თა­მა­შე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა, ფილ­მე­ბის ჩვე­ნე­ბა, კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი და მრა­ვა­ლი სხვ.
— გარ­და ამი­სა, ხარ ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფი­ნან­სე­ბი­სა და ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის, ბიზ­ნე­სი­სა და ეკო­ნო­მი­კის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რი. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მხრი­დან საკ­მა­ოდ დი­დი ნდო­ბაა, უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად მი­ამ­ბე შე­ნი მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბის შე­სა­ხებ
— ამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბე­ბის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა, მა­გა­ლი­თად, ფი­ნან­სუ­რი კონ­ფე­რენ­ცი­ის ან სხვა­დას­ხ­ვა შე­მეც­ნე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის. პი­რა­დად მე, ასე­თი ტი­პის სა­ზო­გა­დო­ე­ბებ­ში ჩარ­თუ­ლო­ბის გა­მო, უკ­ვე და­ვეს­წა­რი სამ ფი­ნან­სურ კონ­ფე­რენ­ცი­ას, რო­მელ­მაც დი­დი პრაქ­ტი­კუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა შემ­ძი­ნა მსოფ­ლიო ფი­ნან­სე­ბის, სა­ფონ­დო ბირ­ჟის და ეკო­ნო­მი­კუ­რი კრი­ზი­სის მი­ზე­ზე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.
— რო­გორც ვი­ცი, მა­ღა­ლი აკა­დე­მი­უ­რი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბის გა­მო, ჟე­ნე­ვის უინი­ვერ­სი­ტეტ­მა და­გა­ფი­ნან­სა სა­ზაფხუ­ლო პროგ­რა­მა­ზე სწავ­ლის­თ­ვის. რამ­დე­ნად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მსგავს პროგ­რა­მებ­ში სტუ­დენ­ტე­ბის ჩარ­თ­ვა?
— მი­მაჩ­ნია, რომ სტუ­დენ­ტ­მა მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნ­და გა­მო­ი­ყე­ნოს მის ხელთ არ­სე­ბუ­ლი დრო და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რა­თა აიმაღ­ლოს ცოდ­ნის დო­ნე. არც ერ­თი ზაფხუ­ლი არ გა­მიც­დე­ნია უქ­მად, მხო­ლოდ დას­ვე­ნე­ბი­სათ­ვის. 2012 წლის ზაფხუ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღე ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ორ­გა­ნი­ზე­ბით გა­მარ­თულ ლი­დე­რო­ბის სკო­ლა­ში, სა­დაც და­ფი­ნან­სე­ბაც მო­ვი­პო­ვე; 2013 წლის ზაფხულ­ში, კო­მერ­ცი­უ­ლი ბან­კე­ბის გან­ხ­რით, სტა­ჟი­რე­ბა და ტრე­ნინ­გი გა­ვი­ა­რე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ა­ში, პა­რა­ლე­ლუ­რად ვმუ­შა­ობ­დი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეკო­ნო­მი­კუ­რი ანა­ლი­ზი­სა და პო­ლი­ტი­კუ­რი ანა­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­ში, სა­დაც 3 სა­ინ­ვეს­ტი­ციო კა­ნონ­ზე ვი­მუ­შა­ვე; 2014 წლის ზაფხუ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში კი, რო­გორც თქვენც აღ­ნიშ­ნეთ,  და­ახ­ლო­ე­ბით, 1 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვის­წავ­ლე შვე­ი­ცა­რი­ა­ში, ჟე­ნე­ვის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მიკ­რო­სა­ფი­ნან­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის კუთხით. ეს სფე­რო სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია და სურ­ვი­ლი მქონ­და, მიკ­რო­სა­ფი­ნან­სო ბა­ზა­რი შე­მეს­წავ­ლა მსოფ­ლიო ფი­ნან­სე­ბის ცენ­ტ­რი­დან. იმა­ვე ზაფხულს სტა­ჟი­რე­ბა გა­ვი­ა­რე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­როს შე­მო­სავ­ლე­ბის სამ­სა­ხურ­ში, სა­დაც ძა­ლი­ან კარ­გი გა­მოც­დი­ლე­ბა მი­ვი­ღე. ამ­ჟა­მად კი, ახა­ლაზ­რ­და ელ­ჩო­ბის და ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბის გარ­და, უკ­ვე 2 წე­ლია, ვმუ­შა­ობ ექ­სე­ტე­რის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სტუ­დენ­ტუ­რი საცხოვ­რებ­ლის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლად, რაც გა­მოც­დი­ლე­ბას­თან ერ­თად მცი­რე­ო­დენ ფი­ნან­სურ სარ­გე­ბელ­საც მაძ­ლევს. ეს ის მოკ­ლე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რა­საც ვა­კე­თებ სტუ­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­ში.
— რო­გორც ვი­ცი, ექ­სე­ტე­რი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ქა­ლა­ქია და შე­სა­ბა­მი­სად, მო­სახ­ლე­ო­ბის ძი­რი­თად ნა­წილს სტუ­დენ­ტო­ბა შე­ად­გენს. სად და რო­გორ ატა­რებ თა­ვი­სუ­ფალ დროს, გვი­ამ­ბე, რო­გორ ცხოვ­რო­ბენ ინ­გ­ლი­სე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, რა არის მათ­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი?
— პირ­ველ რიგ­ში, მინ­და ვთქვა, რომ აუცი­ლე­ბე­ლია, სტუ­დენ­ტი სწავ­ლის გარ­და ჩარ­თუ­ლი იყოს სო­ცი­ა­ლურ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში. სტუ­დენ­ტო­ბის პე­რი­ო­დი ის დროა, რო­ცა იძენ მე­გობ­რებს, იც­ნობ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა შენ გვერ­დით იქ­ნე­ბი­ან. ამ­ჟა­მად ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის ბო­ლო კურ­ს­ზე ვარ. საკ­მა­ოდ რთუ­ლი სწავ­ლი­სა და სა­მი სამ­სა­ხუ­რის პი­რო­ბებ­ში, ბევ­რი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო არ მაქვს, თუმ­ცა, რაც მაქვს, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვცდი­ლობ გა­ვა­ტა­რო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად; ვკითხუ­ლობ სა­ინ­ტე­რე­სო ლი­ტე­რა­ტუ­რას და ა.შ. ყვე­ლა­ზე მე­ტად აქ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია ფი­ნან­სუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი სფე­რო და სტუ­დენ­ტე­ბის უმე­ტე­სო­ბა, სწავ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, სწო­რედ ლონ­დო­ნის სა­ფონ­დო ბირ­ჟა­ზე, სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ბან­კ­ში ან სხვა ფი­ნან­სურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში იწყებს მუ­შა­ო­ბას.
— რო­გორ გე­სა­ხე­ბა მო­მა­ვა­ლი, სად აპი­რებ დამ­კ­ვიდ­რე­ბას, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა და დიპ­ლო­მი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­ში ითა­მა­შებს თუ არა გა­დამ­წყ­ვეტ როლს?
— არ ვფიქ­რობ, რომ საზღ­ვარ­გა­რე­თის დიპ­ლო­მის გა­მო, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პრი­ვი­ლე­გი­რე­ბუ­ლი ვიქ­ნე­ბი. მი­მაჩ­ნია, რომ ჩე­მი პრი­ვი­ლე­გია, ცოდ­ნას­თან ერ­თად, ის გა­მოც­დი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა, რაც უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად მაქვს მი­ღე­ბუ­ლი. ჩემს მო­მა­ვალს, რა თქმა უნ­და, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ვუ­კავ­ში­რებ. მინ­და, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დავ­ბ­რუნ­დე. ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც აქამ­დე ვა­კე­თებ­დი, ვა­კე­თებ და გა­ვა­კე­თებ მხო­ლოდ ერთ მი­ზანს ემ­სა­ხუ­რე­ბა — სამ­შობ­ლოს გა­მო­ად­გეს ჩე­მი ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა.
— რას ურ­ჩევ ახალ­გაზ­რ­დებს, რომ­ლებ­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბი­სა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის სურ­ვი­ლი აქვთ.
— პირ­ველ რიგ­ში, უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სია, ყვე­ლა ახალ­გაზ­რ­და და­ფიქ­რ­დეს, თუ რი­სი გა­კე­თე­ბა სურს მო­მა­ვალ­ში, რომ სწო­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღოს. თუ საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა სურს, ვურ­ჩევ იყოს მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი. ამო­ირ­ჩი­ოს ერ­თი კონ­კ­რე­ტუ­ლი სფე­რო, რაც აინ­ტე­რე­სებს და შე­ე­ცა­დოს მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ის­წავ­ლოს ის საგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­მო­ად­გე­ბა. რო­გორც უკ­ვე გითხა­რით, ეს ყვე­ლა­ფე­რი სკო­ლი­დან იწყე­ბა. სკო­ლა ფუნ­და­მენ­ტია, რა­ზეც ამა­ყად და ძლი­ე­რად დგას ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბის სახ­ლი.
— რო­ცა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან შორს ხარ, რა გე­ნატ­რე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად?
— ყვე­ლა­ზე მე­ტად მე­ნატ­რე­ბა ჩე­მი სამ­შობ­ლო და ჩე­მი ახ­ლობ­ლე­ბი, მე­გობ­რე­ბი... უდი­დეს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას ვა­ნი­ჭებ ადა­მი­ა­ნურ ურ­თი­ერ­თო­ბებს, ამი­ტომ ყვე­ლა­ზე მე­ტად სწო­რედ ჩე­მი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი მე­ნატ­რე­ბი­ან.
— საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ტა­რე­ბულ მცი­რე პე­რი­ოდ­შიც კი ადა­მი­ა­ნი სხვა­ნა­ი­რად აფა­სებს სა­კუ­თარ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს. რო­გორ ფიქ­რობ, მიგ­ვი­ღებს ევ­რო­პა ისე­თებს, რო­გო­რე­ბიც ვართ, თუ ძა­ლი­ან ბევ­რი რა­მის გა­და­ხედ­ვა და გა­და­ფა­სე­ბა მოგ­ვი­წევს? შე­ნი აზ­რით, რა მოგ­ცა დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა პე­რი­ოდ­მა ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და ღი­რე­ბუ­ლი?
— ხში­რად ვფიქ­რობ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­მა­ვალ­ზე და მჯე­რა, რომ ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა მა­ლე ერთ-ერ­თი ძლი­ე­რი სა­ხელ­მ­წი­ფო იქ­ნე­ბა. მერ­წ­მუ­ნეთ, ბევ­რი არ არის მსოფ­ლი­ო­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ზე მე­ტი რე­სურ­სის მქო­ნე ქვე­ყა­ნა. სწო­რედ ამ რე­სურ­სე­ბის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბას შე­უწყობს ხელს ჩვე­ნი ევ­რო­პას­თან ინ­ტეგ­რა­ცია. ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ით­ვი­სებ­და ევ­რო­პულ ფა­სე­უ­ლო­ბებს. ამი­ტო­მაც მჯე­რა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო მა­ლე გახ­დე­ბა ევ­რო­პის წევ­რი ქვე­ყა­ნა და და­ი­კა­ვებს იმ ად­გილს, რო­მე­ლიც ყო­ველ­თ­ვის გვე­კუთ­ნო­და. ბრი­ტა­ნეთ­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა წლებ­მა მას­წავ­ლა, თუ ადა­მი­ანს რა­მის მიღ­წე­ვა სურს და ამის­თ­ვის ბევრს შრო­მობს, აუცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევს — „ეძი­ებ­დე და ჰპო­ვებ­დე“.

ესა­უბ­რა  მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

25-28(942)N