გამოდის 1998 წლიდან
2014-11-26
კახა ბენდუქიძე

 

ოკუ­პა­ცი­ის 200 წე­ლი
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლებ­ში — ალ­ბათ მო­მა­ვა­ლი წლი­დან — მას­წავ­ლებ­ლე­ბი შეძ­ლე­ბენ გა­მო­ი­ყე­ნონ დამ­ხ­მა­რე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო „ოკუ­პა­ცი­ის 200 წე­ლი“.
პირ­ვე­ლად რო­ცა გა­ვი­გე ამ ჯერ არარ­სე­ბუ­ლი წიგ­ნის შე­სა­ხებ, ძა­ლი­ან შე­მე­შინ­და, რომ გა­მო­ვი­დო­და პრი­მი­ტი­უ­ლი აგიტ­პ­რო­პი, თა­ვი­სი შეთ­ქ­მუ­ლე­ბის თე­ო­რი­ე­ბით და ქარ­თ­ვე­ლო­ბის გა­ბუ­ქე­ბით.
მე­რე მივ­ხ­ვ­დი — შე­იძ­ლე­ბა ეს ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი წიგ­ნი იყოს. და არა მარ­ტო მო­წა­ფე­ე­ბი­სათ­ვის.
რა­ტომ?
თუ თქვენ თვლით, ვე­რაგ­მა რუ­სეთ­მა უდ­რე­კი ქარ­თ­ვე­ლი ხალ­ხი მი­ი­ერ­თა, მაგ­რამ ვერ და­ი­მო­ნა, და 200 წე­ლი ჩვენ ყვე­ლა გმი­რუ­ლად ვიბ­რ­ძო­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სათ­ვის, და სრუ­ლად შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნეთ ჩვე­ნი კულ­ტუ­რა, ენა, სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა, მთლი­ა­ნო­ბა, მა­შინ ზღაპ­რე­ბის მომ­ყო­ლი გჭირ­დე­ბათ, და წიგ­ნი არც და­ი­წე­როს, უკე­თე­სია.
თუ გინ­დათ გა­ი­გოთ, რო­გორ გავ­ფარ­ჩაკ­დით, დავ­კარ­გეთ ბევ­რი რამ, შე­ვი­ძი­ნეთ რა­ღაც, უფ­რო სი­მა­ხინ­ჯე, ვიდ­რე სი­ლა­მა­ზე, მა­ინც გა­დავ­რ­ჩით, და ახ­ლა ხე­ლახ­ლა უნ­და სა­კუ­თა­რი თა­ვი შევ­ქ­მ­ნათ, და აგერ ლექ­სიც ამა­ზე:

ჩვე­ნის­თა­ნა ბედ­ნი­ე­რი
გა­ნა არის სად­მე ერი?
მძი­მე ყალ­ნით,
ლა­მაზ ფალ­ნით
მორ­თუ­ლი და
მშვე­ნი­ე­რი;
უწყი­ნა­რი,
უჩი­ვა­რი,
ქედ­დ­რე­კი­ლი,
მად­ლი­ე­რი;
უშ­ფოთ­ვე­ლი,
ქვემ­ძ­რო­მე­ლი,
რი­გი­ა­ნი, წე­სი­ე­რი;
ყოვ­ლად მთმე­ნი,
ვით ჯორ-ცხე­ნი,
ნა­ხედ­ნი და ღო­ნი­ე­რი.
ჩვე­ნის­თა­ნა ბედ­ნი­ე­რი
გა­ნა არის სად­მე ერი?!
ყვე­ლა უნ­ჯი,
ყვე­ლა მუნ­ჯი,
გულ­ჩ­ვი­ლი და
ლმო­ბი­ე­რი;
თვა­ლაბ­მუ­ლი,
თა­ვაკ­რუ­ლი,
პირს ლა­გა­მი ზო­მი­ე­რი;
ყვე­ლა ყრუი,
ყვე­ლა ცრუი,
ჭკვა­დამ­ჯ­და­რი,
გულ­ხ­მი­ე­რი;
მცი­რე, დი­დი —
ყვე­ლა ფლი­დი,
ცუღ­ლუ­ტი და მან­კი­ე­რი.
ჩვე­ნის­თა­ნა ბედ­ნი­ე­რი
გა­ნა არის სად­მე ერი?!
მტვერ­წაყ­რი­ლი,
თავ­დახ­რი­ლი,
ყოვ­ლად უქ­მი, უდი­ე­რი;
უზღუ­დო­ნი,
გზამ­რუ­დო­ნი,
არ­გამ­ტა­ნი და ცბი­ე­რი;
მტრის არ­მ­ც­ნო­ბი,
მოყ­ვ­რის მგმო­ბი,
გა­რეთ მხდა­ლი, შინ
ძლი­ე­რი;
არ­რის მქო­ნე,
არ­რის მცოდ­ნე,
უზ­რუნ­ვე­ლი და მში­ე­რი.
ჩვე­ნის­თა­ნა ბედ­ნი­ე­რი
კი­დევ არის სად­მე ერი?

მა­შინ სულ სხვა­ნა­ი­რი წიგ­ნი გჭირ­დე­ბათ.
რო­გო­რი წიგ­ნი მინ­და მე? მე მინ­და, რომ ამ წიგ­ნ­მა:
• დაგ­ვა­ნა­ხოს სა­ქარ­თ­ვე­ლო და რუ­სე­თი მსოფ­ლიო ის­ტო­რი­ის ორას­წ­ლი­ან კონ­ტექ­ს­ტ­ში
• მოჰ­ყ­ვეს ქარ­თულ კო­ლა­ბო­რა­ცი­ო­ნიზ­მ­ზე
• გვაჩ­ვე­ნოს ჩვენ­ში ისე­თი საბ­ჭო­თა ფე­ნო­მე­ნე­ბის წარ­მო­შო­ბა, რო­გო­რი­ცაა ინ­ტე­ლი­გენ­ცია, ორ­მა­გი მო­რა­ლი და ვი­თომ თა­ნა­ბა­რი, მაგ­რამ ღრმად სტრა­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა: ვე­რა-ვა­კე vs სოფ­ლე­ლე­ბი
• ახ­ს­ნას, რა­ტომ იყ­ვ­ნენ სტა­ლი­ნი და ბე­რია საბ­ჭო­თა არა­კა­ცე­ბი, და არა სა­ა­მა­ყო ქარ­თ­ვე­ლე­ბი
• გა­ნი­ხი­ლოს, რო­გორ გავ­ხ­დით კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დე­ბის ქვე­ყა­ნა და რა იყო ქარ­თუ­ლი საბ­ჭო­თა მი­ლი­ცია
• გა­ა­ა­ნა­ლი­ზოს, რო­გორ იხ­რ­წ­ნე­ბო­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეკო­ნო­მი­კა და რო­გორ იყო კო­რუფ­ცია მოს­კოვ­ში ამის ნა­წი­ლი
• დაგ­ვა­ფიქ­როს, რა­ტომ უნ­დო­დათ მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის და­საწყის­ში გე­ლა­თელ ბე­რებს და აკა­კი წე­რე­თელს ქარ­თ­ვე­ლე­ბის კა­თო­ლი­კო­ბა­ში გა­დას­ვ­ლა
• მოჰ­ყ­ვეს, თუ რო­გორ და­ბე­ჩავ­და ქარ­თუ­ლი სო­ფე­ლი
• გაგ­ვახ­სე­ნოს, რო­გორ გაჩ­ნ­დ­ნენ ქარ­თ­ვე­ლი თერ­გ­და­ლე­უ­ლი ლი­ბე­რა­ლე­ბი
• გვას­წავ­ლოს, ვინ იყო დი­მიტ­რი ყი­ფი­ა­ნი
• გვკითხოს, თუ რა ტრა­დი­ციაა მარ­თ­ლაც ქარ­თუ­ლი, და რა არის საბ­ჭო­თა წარ­მო­ნაქმნი
• აღად­გი­ნოს 1832 წლის ამ­ბე­ბი
• აღ­წე­როს, რა­ტო­მა გვაქვს ასე­თი საზღ­ვ­რე­ბი
• აღად­გი­ნოს ზუს­ტად ომი რუ­სეთ­თან 08.08.08
• კითხ­ვა დაგ­ვის­ვას ასე­თი: რა იცო­და რუ­სეთ­მა/ბოლ­შე­ვი­კე­ბის პარ­ტი­ამ, ჩვენ რომ კი­სე­რი მოგ­ვიგ­რი­ხა?
• და სხვა მრა­ვა­ლი რამ
თქვე­ნი არ ვი­ცი და მე არ მაწყენ­და ასე­თი წიგ­ნის წა­კითხ­ვა.

უგ­ზოდ მვლელ­ნოო, უს­წავ­ლელ­ნოო
გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა, სკო­ლა, უნი­ვერ­სი­ტე­ტი — ხან­და­ხან ფეხ­ბურ­თ­საც კი უტოლ­დე­ბი­ან პო­პუ­ლა­რო­ბით. გუ­შინ­წინ ერ­თი შეხ­ვედ­რის მე­რე მეც ბევ­რი ვი­ლა­პა­რა­კე ამ სა­კითხ­ზე და თუ ასეა, და­წე­რე­თო, მითხ­რეს. წე­რა და­ვიწყე და მივ­ხ­ვ­დი, რომ ერ­თი სვე­ტით ვერ შე­მო­ვი­ფარ­გ­ლე­ბი. ასე რომ, მო­მი­წევს რამ­დე­ნი­მე­ჯერ შე­გა­წუ­ხოთ.
ძა­ლი­ან კი თავს ვა­რი­დებ­დი ამ თე­მას — ვი­ნა­ი­დან რაც მინ­და ვთქვა, ალ­ბათ ნაკ­ლებს მო­ე­წო­ნე­ბა. და კარგ ხალხს ვაწყე­ნი­ნებ, რა არის სკო­ლის მი­ზა­ნი — აღ­ზ­რ­და? ცოდ­ნის მი­ცე­მა? რო­მე­ლია მთა­ვა­რი?
ჩე­მი აზ­რით, აღ­ზ­რ­და, სრულ­ფა­სო­ვან მო­ქა­ლა­ქედ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა უფ­რო მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია.
მაგ­რამ უსუბ ეუბ­ნე­ბა:
„შენ სიკ­ვ­დი­ლის რა ღირ­სი ხარ?!
სა­სიკ­ვ­დი­ლო მე ვარ მხო­ლოდ,
რომ კა­ცად ვერ გა­მიზ­რ­დი­ხარ!”
გა­საკ­ვი­რი იქ­ნე­ბო­და, რა­მე კონ­კ­რე­ტუ­ლი ცოდ­ნის შე­სა­ხებ უსუბს იგი­ვე რომ ეთ­ქ­ვა — სა­სიკ­ვ­დი­ლო მე ვარ მხო­ლოდ, რომ ალ­გებ­რა ან ორ­გა­ნუ­ლი ქი­მია ვერ მის­წავ­ლე­ბიაო — და ჩახ­მა­ხის­თ­ვის ხე­ლი გა­მო­ეკ­რა.
და­ამ­თავ­რო სკო­ლა, და შეძ­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბო­ბა, ჩე­მი აზ­რით, ნიშ­ნავს:
გეს­მო­დეს, რა არის ბუ­ნე­ბა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, ადა­მი­ა­ნი და ხე­ლოვ­ნე­ბა.
შე­გეძ­ლოს რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი აზ­როვ­ნე­ბა.
გა­ა­გე­ბი­ნო სხვა ადა­მი­ა­ნებს შე­ნი აზ­რი ზე­პი­რად და წე­რი­ლო­ბით.
გა­მო­ი­ყე­ნო კრი­ტი­კუ­ლი და ანა­ლი­ტი­კუ­რი აზ­როვ­ნე­ბა ახა­ლი ცოდ­ნის შე­სა­ძე­ნად.
მი­ი­ღო ეთი­კუ­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მო­რა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე.
აღი­ა­რებ­დე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას და იყო ტო­ლე­რან­ტუ­ლი.
შე­გეძ­ლოს სა­კუ­თარ ფი­ზი­კურ და სუ­ლი­ერ ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვა.
არა­ვი­თარ შემ­თხ­ვე­ვა­ში სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში სწავ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი არ შე­იძ­ლე­ბა იყოს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში ჩა­ბა­რე­ბა — ეგ მთლი­ა­ნად ამა­ხინ­ჯებს სას­წავ­ლო პრო­ცესს და პი­როვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნებს ანაც­ვ­ლებს და­ზე­პი­რე­ბით და მახ­სოვ­რო­ბის ვარ­ჯი­შით. მზად ვარ შემ­დ­გომ­ში ამა­ზე ბევ­რი ვიმ­ს­ჯე­ლო და ვი­კა­მა­თო.
კი მაგ­რამ, ხომ გა­გი­გი­ათ აზ­რი, ვაი, ვაი, ახ­ლა სკო­ლა­ში მეც­ნი­ე­რე­ბის ამა თუ იმ დარგს არ ას­წავ­ლი­ან ღრმად და კარ­გა­დო.
ამ აზ­რის ფეს­ვე­ბი საბ­ჭო­თა წარ­სულ­შია. საბ­ჭო­თა კავ­შირ­ში სკო­ლა გა­და­იქ­ცა უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მო­სამ­ზა­დე­ბელ ეტა­პად, ბევ­რი იყო სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო და ზუს­ტი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის სა­ა­თე­ბი, ის­წავ­ლე­ბო­და სულ უფ­რო რთუ­ლად და რთუ­ლად. 70-იან-80-იან წლებ­ში სას­კო­ლო დის­ციპ­ლი­ნე­ბი ისე გარ­თულ­და, რომ მშობ­ლებ­საც კი უჭირ­დათ სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბე­ბის ამოხ­ს­ნა.
სა­ჭი­რო იყო ბევ­რი ნი­ჭი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც კარ­გად ის­წავ­ლი­და ფი­ზი­კას, მა­თე­მა­ტი­კას, ქი­მი­ას, და შექ­მ­ნი­და ახალ იარაღს. სწო­რედ ეს საქ­მი­ა­ნო­ბა ფი­ნან­ს­დე­ბო­და გუ­ლუხ­ვად, და ამ გუ­ლუხ­ვო­ბის ნამ­ცე­ცე­ბი სხვა მეც­ნი­ე­რებ­საც გა­და­უ­ვარ­დე­ბო­და ხოლ­მე. კარ­გი იარა­ღის შემ­ქ­მ­ნე­ლებს უფ­ლე­ბა ჰქონ­დათ ცო­ტა­თი დი­სი­დენ­ტე­ბიც კი ყო­ფი­ლიყ­ვ­ნენ.
ფაქ­ტობ­რი­ვად შე­იქ­მ­ნა ის, რა­საც შე­იძ­ლე­ბა სამ­ხედ­რო-სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კომ­პ­ლექ­სი ვუ­წო­დოთ. და ამ კომ­პ­ლექსს სჭირ­დე­ბო­და ახალ­გაზ­რ­დე­ბის დი­დი ნა­კა­დი. სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა კი ამ ნა­კადს ქმნი­და.
სკო­ლის ასეთ ტრან­ს­ფორ­მა­ცი­ას — უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მო­სამ­ზა­დე­ბელ სა­ფე­ხუ­რად — ჰქონ­და კერ­ძო ინ­ტე­რე­სე­ბის მხარ­და­ჭე­რა — სამ­ხედ­რო­ე­ბი, რომ­ლებ­საც ახა­ლი იარა­ღი უნ­დო­დათ, აკა­დე­მი­უ­რი წრე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი იყ­ვ­ნენ უკ­ვე საკ­მა­ოდ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კად­რე­ბის მო­ზიდ­ვით, და მშობ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც შვილს პრი­ვი­ლე­გი­რე­ბულ სა­მეც­ნი­ე­რო კა­რი­ე­რის გზა­ზე აყე­ნებ­დ­ნენ. თა­ნაც ბი­ჭი თუ იყო, საბ­ჭო­თა ჯა­რი­სა­გა­ნაც თავს და­იღ­წევ­და.
ასე, სკო­ლის მი­ზა­ნი — კო­მუ­ნის­ტუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რის გაზ­რ­და/აღ­ზ­რ­და — თან­და­თან ჩა­ნაც­ვ­ლ­და პრაგ­მა­ტუ­ლი მიზ­ნით — მო­ვამ­ზა­დოთ ის, ვინც შემ­დეგ წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ა­ბა­რებს უმაღ­ლეს­ში, შემ­დეგ გა­ნაგ­რ­ძობს სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მი­ა­ნო­ბას, გა­ა­კე­თებს ამის შე­დე­გად კარგ რა­კე­ტას, ტყვი­ამ­ფ­რ­ქ­ვევს, ბომ­ბას, ან რა­მე მსგავსს, გახ­დე­ბა პრო­ფე­სო­რი, აკა­დე­მი­კო­სი, მი­ი­ღებს ლე­ნი­ნის პრე­მი­ას, აგა­რაკს და ოთხო­თა­ხი­ან ბი­ნას სა­ჩუქ­რად და ნეკ­რო­ლოგს გა­ზეთ პრავ­და­ში.
ანუ საბ­ჭო­თა გა­ნათ­ლე­ბის ფაქ­ტობ­რი­ვი მი­ზა­ნი გახ­და „ბევ­რი” სა­მეც­ნი­ე­რო ცოდ­ნის მი­ღე­ბა. და ეს მა­შინ, იმ დროს, კარ­გი იყო — ნამ­დ­ვი­ლად უკე­თე­სი, ვიდ­რე პა­ტა­რა მარ­ქ­სისტ-ლე­ნი­ნე­ლე­ბის გა­მოზ­რ­და. გა­ვი­და დრო, და არა­ე­ფექ­ტუ­რო­ბამ და არა­ა­და­მი­ა­ნუ­რო­ბამ საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი და­შა­ლა. ჩვენ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვცხოვ­რობთ. ახ­ლა რა გვინ­და?
ჩვენც გვინ­და ახალ­გაზ­რ­დებ­მა ბევ­რი იცოდ­ნენ, სხა­პას­ხუ­პით პა­სუ­ხობ­დ­ნენ შე­კითხ­ვებს, ახ­სოვ­დეთ ფორ­მუ­ლე­ბი და თა­რი­ღე­ბი, თუ გვინ­და ისი­ნი ღირ­სე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი იყ­ვ­ნენ? გა­ი­ზარ­დონ თუ გან­ს­წავ­ლულ­დ­ნენ?
ხში­რად ხდე­ბა — ადა­მი­ანს ფეხს მოს­ჭ­რი­ან ექი­მე­ბი, მას კი კვლა­ვაც მოჭ­რი­ლი ფე­ხის ცე­რა თი­თი სტკი­ვა. ამას ფან­ტო­მურ ტკი­ვი­ლებს ეძა­ხი­ან.
ნა­წი­ლობ­რივ ჩვენც ასე­თი ფან­ტო­მუ­რი ტკი­ვი­ლი გვა­წუ­ხებს. დღე­ვან­დე­ლი ქარ­თუ­ლი სკო­ლა შუ­ა­ში გა­ეჩხი­რა — საბ­ჭო­თა სკო­ლად აღარ ვარ­გა და თა­ნა­მედ­რო­ვე სკო­ლად არ ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. რა­ტომ და რა უნ­და ვქნათ — ამა­ზე მე­რე ვი­ლა­პა­რა­კებ.

რა­ტომ დაგ­ვ­ღუ­პავს ინ­გ­ლი­სუ­რის სწავ­ლა პირ­ვე­ლი კლა­სი­დან
დიდ­ხანს გუ­ლი ვერ და­ვუ­დე ამ თე­მა­ზე სვე­ტის და­წე­რას. რამ­დენ­ჯერ­მე და­ვიწყე, მაგ­რამ ვი­ფიქ­რე — ამა­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლად ლა­პა­რა­კი რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა-მეთ­ქი და გა­ვა­ნე­ბე თა­ვი. მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე ისე­თი აზ­რი გა­ვი­გე, რომ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, და­მე­წე­რა.
მო­დით, ჯერ იმა­ზე ვი­ფიქ­როთ, ემუქ­რე­ბა თუ არა ქარ­თულს საფ­რ­თხე და სა­ჭი­როა თუ არა მი­სი დაც­ვა. ჩე­მი აზ­რით, საფ­რ­თხე ემუქ­რე­ბა, და დაც­ვა­საც სა­ჭი­რო­ებს.
მაგ­რამ...
საფ­რ­თხე იმი­ტომ კი არ ემუქ­რე­ბა, რომ ჩვენ სხვა ენებს ვის­წავ­ლით (სპიჩ­კა, პრის­კი და ტორ­მუ­ზი რუ­სუ­ლის კარ­გი ცოდ­ნის შე­დე­გია?), არა­მედ იმი­ტომ, რომ ქარ­თუ­ლი არ ვი­ცით. მას ჩვენ და­ვი­ცავთ სწო­რი გა­მარ­თუ­ლი გა­მო­ყე­ნე­ბით, და არა რა­ი­მე სა­ხელ­მ­წი­ფო აკ­რ­ძალ­ვე­ბით. ეს სა­მო­ქა­ლა­ქო საქ­მეა, და არა სამ­თავ­რო­ბო.
ჩვე­ნი საქ­მე არ არის, რომ ქარ­თუ­ლი ან­ბა­ნი გა­მო­ვი­ყე­ნოთ ჩვენს კომ­პი­უ­ტე­რებ­ში, და ლა­თი­ნუ­რი ასო­ე­ბით არ ვწე­როთ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი წე­რი­ლე­ბი?
ჩვე­ნი საქ­მე არ არის, რომ გა­მარ­ჯო­ბა-თ და კარ-ებ-ებ-ი აღარ ვთქვათ? — ამას არც ავ­ს­ტ­რა­ლი­ე­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი გვა­ძა­ლებს და ვერც მთავ­რო­ბა აგ­ვიკ­რ­ძა­ლავს.
ჩვე­ნი საქ­მე არ არის, რომ ლა­ზუ­რის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ზე ვიზ­რუ­ნოთ? თუ თურ­ქე­თის მთავ­რო­ბის იმე­დი გვაქვს?
თურ­მე პრობ­ლე­მის თა­ვი და თა­ვი ინ­გ­ლი­სუ­რის სწავ­ლა ყო­ფი­ლა პირ­ვე­ლი კლა­სი­დან.
გა­ვი­გე რამ­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო აზ­რი:
 ორი ენის ცოდ­ნა გა­მო­აშ­ტე­რებს ბავშვს
 ბავ­შ­ვი ქარ­თულს ვე­ღარ ის­წავ­ლის
 მას­წავ­ლებ­ლე­ბი გაგ­ვ­რ­ყ­ვ­ნი­ან ან/და გა­დაგ­ვა­ი­ე­ღო­ვე­ლე­ბენ.
მივ­ხ­ვ­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან რა­მეს — ზო­გი­ერ­თის­თ­ვის ეს იდე­ე­ბი არ არის ფიქ­რის და მსჯე­ლო­ბის შე­დე­გი. მათ­თ­ვის ეს ფა­ნა­ტი­კუ­რი რწმე­ნის სა­გა­ნია.
ამი­ტომ მე მათ არ მივ­მარ­თავ. ჩე­მი არ­გუ­მენ­ტე­ბი იმათ­თ­ვი­საა გან­კუთ­ვ­ნი­ლი, ვინც ამ სა­კითხებ­ზე ფიქ­რობს.
გა­მო­აშ­ტე­რებს თუ არა ორი ენის სწავ­ლა სკო­ლებ­ში ბავ­შ­ვებს და შე­უშ­ლის თუ არა ორი ენის სწავ­ლა ქარ­თუ­ლის ათ­ვი­სე­ბას? ჯერ ერ­თი, ბავ­შ­ვი სკო­ლა­ში უკ­ვე ქარ­თუ­ლად მო­ლა­პა­რა­კე მი­დის, და ამი­ტომ ერ­თ­დ­რო­უ­ლად ის ორ ენას არ სწავ­ლობს — ის სწავ­ლობს ინ­გ­ლი­სურს ქარ­თუ­ლის მეშ­ვე­ო­ბით. მსოფ­ლი­ო­ში არის ბევ­რი მა­გა­ლი­თი, რო­დე­საც სხვა ენის სწავ­ლა იმ­დე­ნად ინ­ტენ­სი­უ­რია, რომ ფაქ­ტობ­რი­ვად ადა­მი­ა­ნი ორე­ნო­ვა­ნი ხდე­ბა — ანუ შე­უძ­ლია ორ ენა­ზე არა მარ­ტო ლა­პა­რა­კი, არა­მედ ფიქ­რიც კი. თუ მე­ო­რე ენის შეს­წავ­ლა საფ­რ­თხეს მო­ი­ცავს, მა­შინ ორ ენა­ზე თა­ნაბ­რად მო­ლა­პა­რა­კე ადა­მი­ა­ნი ამ საფ­რ­თხემ ყვე­ლა­ზე მე­ტად უნ­და და­ზაფ­როს.
რა ხდე­ბა სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში?
ეს სა­კითხი საკ­მა­ოდ ბევ­რი მსჯე­ლო­ბის და შეს­წავ­ლის სა­გა­ნი იყო — დაწყე­ბუ­ლი ჰუმ­ბოლ­დ­ტის ჰი­პო­თე­ზი­დან, რომ ორე­ნოვ­ნო­ბა ცუ­დია, და დამ­თავ­რე­ბუ­ლი დღე­ვან­დე­ლი კვლე­ვე­ბით. აქ მე არ მო­გაც­დენთ იმის აღ­წე­რით, რა­ნა­ი­რად ზო­მავ­და ორე­ნოვ­ნო­ბის ეფექტს ოცი­ან წლებ­ში სა­ე­რი უელ­ს­ში ან ბი­ა­ლის­ტო­კი დღეს კა­ნა­და­ში. ვი­საც უნ­და, თვი­თონ მო­ძებ­ნოს და წა­ი­კითხოს. მოკ­ლედ რომ ვთქვათ, შე­დე­გი ასე­თია — ორე­ნოვ­ნო­ბას არ მო­აქვს სიშ­ტე­რე და დაბ­ნე­უ­ლო­ბა. პი­რი­ქით — რო­გორც წე­სი, ორე­ნო­ვა­ნი ბავ­შ­ვე­ბიც და დი­დე­ბიც უფ­რო სხარ­ტე­ბი არი­ან, და მო­ხუ­ცე­ბუ­ლო­ბის ჟამ­საც კი ცო­ტა­თი უფ­რო დიდ­ხანს ინარ­ჩუ­ნე­ბენ სის­ხარ­ტეს. რო­გორც ჩანს, ეს ტვი­ნის­თ­ვის და­მა­ტე­ბი­თი სა­სარ­გებ­ლო სა­ვარ­ჯი­შოა, ისე­თი­ვე, რო­გორც კუნ­თე­ბის ვარ­ჯი­ში ფი­ზი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის­თ­ვის.
მაშ თუ ორი ენის თა­ნა­ბარ ცოდ­ნას (მათ შო­რის ერ­თი წლის ასა­კი­დან) არ მო­აქვს ცუ­დი არა­ფე­რი, სკო­ლა­ში ქარ­თუ­ლად უკ­ვე მო­ლა­პა­რა­კე ბავ­შ­ვის მი­ერ ინ­გ­ლი­სუ­რის კან­ტი­კუნ­ტად შეს­წავ­ლას რა­ტომ უნ­და მოჰ­ყ­ვეს? ასო­ბით მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნი ფაქ­ტობ­რი­ვად ორე­ნო­ვა­ნია: ბელ­გი­ე­ლე­ბი, სინ­გა­პუ­რე­ლე­ბი, ჰონ­გ­კონ­გე­ლე­ბი, კა­ნა­დე­ლე­ბის და ინ­დო­ე­ლე­ბის დი­დი ნა­წი­ლი, და ა.შ. რა შორს მივ­დი­ვართ — სა­მეგ­რე­ლო­ში თით­ქ­მის ყვე­ლა, მეგ­რულ ენა­საც და ქარ­თულ­საც თა­ნაბ­რად ფლობს (არ და­ი­ჯე­როთ, რომ მეგ­რუ­ლი ქარ­თუ­ლის დი­ა­ლექ­ტია — იგი ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი ქარ­თ­ვე­ლუ­რი ენაა). დაბ­ნე­უ­ლო­ბა და სიშ­ტე­რე არ­სად არ არის.
რაც შე­ე­ხე­ბა გა­დაგ­ვა­რე­ბას, რე­ლი­გი­უ­რი მრწამ­სის შეც­ვ­ლას, გა­და­ჯი­შე­ბას, გა­მო­ი­ე­ღო­ვე­ლო­ბას — სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყო­ველ­თ­ვის იყ­ვ­ნენ გა­დამ­თი­ე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩვენ შო­რის ცხოვ­რობ­დ­ნენ. მე ვლა­პა­რა­კობ არა მარ­ტო დამ­პყ­რობ­ლებ­ზე, არა­მედ მო­სახ­ლე მშვი­დო­ბი­ან ხალ­ხ­ზეც — ბერ­ძ­ნე­ბი, გერ­მა­ნე­ლე­ბი, ეს­ტო­ნე­ლე­ბი, ასი­რი­ე­ლე­ბი, სომ­ხე­ბი, პო­ლო­ნე­ლე­ბი, და ასე­ვე რუ­სე­ბი, თურ­ქე­ბი, სპარ­სე­ლე­ბი, არა­ბე­ბი და სხვე­ბი. მათ ბევ­რი სიტყ­ვა და­ტო­ვეს ჩვენ­თან, და დღე­ვან­დე­ლი ქარ­თუ­ლი მაგ სიტყ­ვე­ბით არის სავ­სე. მაგ­რამ მა­ინც ქარ­თუ­ლია, მა­ინც ჩვე­ნი ენაა, და მას მო­ვუ­ა­როთ. რო­გორ? ვწე­როთ ქარ­თუ­ლად, ვი­ლა­პა­რა­კოთ ქარ­თუ­ლად, ვი­ცო­დეთ მი­სი გა­მორ­ჩე­უ­ლო­ბა, ის­ტო­რია, გვიყ­ვარ­დეს ქარ­თუ­ლი, ვის­წავ­ლოთ ქარ­თუ­ლად.
ჵ.S. მინ­და გა­მოვ­ტყ­დე, რომ მეც ინ­გ­ლი­სუ­რის სწავ­ლა ად­რე და­ვიწყე — სა­ბავ­შ­ვო ბაღ­ში. იყო თბი­ლის­ში, კავ­სა­ძის ქუ­ჩა­ზე, ინ­გ­ლი­სუ­რი სა­ბავ­შ­ვო ბა­ღი. ამი­ტომ თუ რა­მე გა­უ­გე­ბა­რია ამ ტექ­ს­ტ­ში, ჩემს ამ უბე­დუ­რე­ბას უნ­და და­აბ­რა­ლოთ — მე არა­ფერ შუ­ა­ში ვარ.
2010 წელი
გადმობეჭდილია ჟურნალიდან „ტაბულა“

25-28(942)N