გამოდის 1998 წლიდან
2014-11-06
სო­ცი­ა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კის ხარ­ვე­ზე­ბი და შშმ ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლებ­რი­ვი მდგო­მა­რე­ო­ბა

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

შშმ ბავ­შ­ვ­თა უფ­ლებ­რი­ვი მდგო­მა­რე­ო­ბა და მა­თი ოჯა­ხე­ბი, რა გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე დგას ქვე­ყა­ნა, რა კეთ­დე­ბა შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვ­თა მი­მართ არ­სე­ბუ­ლი სტიგ­მი­სა და მა­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სა­გან იზო­ლი­რე­ბის დაძ­ლე­ვის თვალ­საზ­რი­სით, არის თუ არა საკ­მა­რი­სი იმ სკო­ლე­ბი­სა და სა­თე­მო ცენ­ტ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, სა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია შშმ ბავ­შ­ვე­ბის ჩარ­თ­ვა — ამ თე­მებ­ზე გა­ი­მარ­თა დის­კუ­სია „ფრონ­ტ­ლა­ინ ჯორ­ჯია“ კლუ­ბის და ჟურ­ნალ  „ლი­ბე­რა­ლის“ ერთო­ბ­ლი­ვი პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში, რომ­ლის მხარ­დამ­ჭე­რი გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დია.
„შშმ ადა­მი­ან­თა უფ­ლებ­რი­ვი პრობ­ლე­მე­ბი მა­თი და­ბა­დე­ბი­დან­ვე იწყე­ბა — სამ­შო­ბი­ა­რო­დან ჩნდე­ბა ჯან­დაც­ვის პრობ­ლე­მა — ნაკ­ლე­ბად კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რო­ბა, სერ­ვი­სე­ბის არა­საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბა, სო­ცი­ა­ლუ­რი სერ­ვი­სე­ბის სიმ­ცი­რე, ის სერ­ვი­სე­ბიც კი, რაც სა­ხელ­მ­წი­ფო­ში არ­სე­ბობს, თი­თო­ე­ულ ოჯახ­სა და პი­როვ­ნე­ბა­ზე უნ­და აისა­ხოს, რაც, სამ­წუ­ხა­როდ, ვერ კეთ­დე­ბა ისე, რო­გორც უნ­და კეთ­დე­ბო­დეს“ — ასე დაიწყო დის­კუ­სია მო­დე­რა­ტორ­მა, ლია ტა­ბა­ტა­ძემ. ის წარ­მო­ად­გენს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას „კავ­ში­რი ჩვე­ნი ბავ­შ­ვე­ბი“ და თვი­თო­ნაც მი­ე­კუთ­ვ­ნე­ბა იმ მშობ­ლე­ბის რიცხვს, რომ­ლებ­საც ძა­ლი­ან რთუ­ლი და მძი­მე გზის გავ­ლა უწევთ იმის­თ­ვის, რომ შშმ ბავ­შ­ვებს მის­ცენ გა­ნათ­ლე­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.
„პი­რა­დად მე, რო­გორც მშო­ბელ­მა, ისე­ვე რო­გორც ბევ­რ­მა მშო­ბელ­მა ჩემ გარ­შე­მო, ძა­ლი­ან რთუ­ლი გზა გა­ვი­ა­რე, თუნ­დაც იმი­ტომ, რომ სო­ცი­ა­ლუ­რი მუ­შა­კის სერ­ვი­სი არ არ­სე­ბობს, რო­მე­ლიც და­აკ­ვა­ლი­ა­ნებს მშო­ბელს — რა უნ­და გა­ა­კე­თო, სად ჩარ­თო შე­ნი შვი­ლი, რა სერ­ვი­სე­ბი არ­სე­ბობს, რა გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე დგა­ხარ და რო­გორ უნ­და გა­არ­თ­ვა თა­ვი ამ ყვე­ლა­ფერს. ასე კითხ­ვა-კითხ­ვით გვი­წევს სა­ო­ცა­რი პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რა. ამა­სო­ბა­ში გა­დის დღე­ე­ბი, თვე­ე­ბი, წლე­ბი, რაც აგ­ვი­ა­ნებს შშმ ადა­მი­ან­თა გან­ვი­თა­რე­ბას. ბევ­რ­მა მშო­ბელ­მა არ იცის, რომ არ­სე­ბობს ად­რე­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მა, ანუ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბის პრობ­ლე­მაც დგას — სერ­ვი­სე­ბი, რაც არ­სე­ბობს, ისიც კი არ მი­დის თი­თო­ე­ულ ოჯა­ხამ­დე. ეს, თა­ვის­თა­ვად, ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში შე­ფერ­ხე­ბას იწ­ვევს — დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი ჩარ­თ­ვა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, გვი­ან­დე­ბა ბა­ღებ­ში ან სკო­ლებ­ში მიყ­ვა­ნა, რის შემ­დე­გაც იწყე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მთე­ლი რი­გი პრობ­ლე­მე­ბი და რის წი­ნა­შეც დგას დღეს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა.“
მა­გუ­ლი შა­ღაშ­ვილ­მა, „პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯის“ წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა, ყუ­რადღე­ბა იმ პრობ­ლე­მებ­ზე გა­ა­მახ­ვი­ლა, რომ­ლის წი­ნა­შეც დგას შშმ ბავ­შ­ვი და მი­სი ოჯა­ხი.
„ად­რე­უ­ლი ჩა­რე­ვის სა­ხელ­მ­წი­ფო პროგ­რა­მა“ რამ­დე­ნი­მე წლის წინ და­იწყო, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, რე­გი­ო­ნებ­ში მცხოვ­რე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის არ არის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი. ეს სის­ტე­მუ­რი პრობ­ლე­მაა. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბით და­ბა­დე­ბულ ბავშვს  ვერც სო­ცი­ა­ლუ­რი და ვერც სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო ხვდე­ბა მა­ინ­ც­და­მა­ინც მომ­ზა­დე­ბუ­ლი. ეს საბ­ჭო­თა სის­ტე­მის გად­მო­ნაშ­თია — არ ხდე­ბა ოჯა­ხის სწო­რად ინ­ფორ­მი­რე­ბა. ყვე­ლა ბავშვს აქვს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლი და მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ზრუნ­ვა და­ბა­დე­ბის დღი­დან­ვე უნ­და და­იწყოს, რომ არ დად­გეს ცუ­დი შე­დე­გი — ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ა­ში ან ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ზრუნ­ვის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში ბავ­შ­ვის გან­თავ­სე­ბა. სწო­რედ ეს არის სო­ცი­ა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კის პირ­ვე­ლი ხარ­ვე­ზი, რო­მელ­საც ბავ­შ­ვი და ოჯა­ხი ეჯა­ხე­ბა. ად­რე­უ­ლი ჩა­რე­ვის პროგ­რა­მა ხუთ ქა­ლაქ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და იმე­დი გვაქვს, მო­მა­ვა­ლი წლი­დან კი­დევ და­ე­მა­ტე­ბა ცენ­ტ­რე­ბი.
მე­ო­რე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრობ­ლე­მა სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბაა. დღეს­დღე­ო­ბით სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტე­ბი არ არი­ან მზად,  შე­სა­ბა­მი­სად უპა­სუ­ხონ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბებ­სა და სა­ჭი­რო­ე­ბებს. სა­ბავ­შ­ვო ბაღ­ში, სა­დაც ჯგუფ­ში 30 ან 40 ბავ­შ­ვია, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი გეგ­მის გან­ვი­თა­რე­ბა და უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა ძა­ლი­ან რთუ­ლია. გარ­და ამი­სა, მეტ­წი­ლად ირ­ღ­ვე­ვა ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა სო­ცი­ა­ლუ­რი ინ­კ­ლუ­ზი­ის შე­სა­ხებ. გვქონ­და ბავ­შ­ვის დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის რამ­დე­ნი­მე შემ­თხ­ვე­ვა, რო­მე­ლიც გა­და­ვე­ცით ომ­ბუდ­ს­მე­ნის ოფისს — ერთ-ერ­თი ძა­ლი­ან გახ­მა­უ­რე­ბუ­ლი შემ­თხ­ვე­ვაც იყო. დის­კ­რი­მი­ნა­ცია სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ი­დან მო­დის, ასე­ვე სხვა ბავ­შ­ვე­ბის მშობ­ლე­ბის­გან. ნათ­ლად იკ­ვე­თე­ბა, რომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რ­ცე­ლე­ბა. ვერ ვიტყ­ვი, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ძა­ლი­ან ნე­გა­ტი­უ­რია და არ აქვს ემ­პა­თი­ის უნა­რი, მაგ­რამ სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­მუ­შაოა ჩა­სა­ტა­რე­ბე­ლი, რომ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის ინ­კ­ლუ­ზია საწყი­სი ეტა­პი­დან მოხ­დეს. თა­ვად ბავ­შ­ვებ­თან არას­დ­როს არ არის პრობ­ლე­მა — ბავ­შ­ვი ძა­ლი­ან იოლად მიმ­ღე­ბია.
მე­სა­მე პრობ­ლე­მა, რო­მელ­საც ვაწყ­დე­ბით და ესეც უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღ­ვე­ვაა — რო­დე­საც ბავ­შ­ვი სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ფე­ხურს ამ­თავ­რებს და უნ­და გა­და­ვი­დეს ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში, არც ერ­თი სა­ხელ­მ­წი­ფო სტრუქ­ტუ­რა არ თა­ნამ­შ­რომ­ლობს ამ გზა­ზე არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მის და­საძ­ლე­ვად. ვი­ცით, რომ არ­სე­ბობს დღის ცენ­ტ­რე­ბის პროგ­რა­მა და მშო­ბელს უფ­ლე­ბა აქვს, სკო­ლის ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში ჩარ­თ­ვის ნაც­ვ­ლად, შვი­ლი „დღის ცენ­ტ­რ­ში“ წა­იყ­ვა­ნოს. არის შემ­თხ­ვე­ვე­ბი, რო­ცა მშო­ბელს ბავ­შ­ვი „დღის ცენ­ტ­რ­ში“ გა­დაჰ­ყავს, რად­გან მი­აჩ­ნია, რომ ის უფ­რო პა­სუ­ხობს ბავ­შ­ვის სა­ჭი­რო­ე­ბებს, ვიდ­რე ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა. ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, რა თქმა უნ­და, თა­ვის­თა­ვად ირ­ღ­ვე­ვა ბავ­შ­ვის გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა. ასეთ დროს სა­ჭი­როა დახ­მა­რე­ბა, რომ ბავ­შ­ვ­მა სკო­ლა­შიც იაროს და თუ სკო­ლის შემ­დ­გომ ესა­ჭი­რო­ე­ბა გარ­კ­ვე­უ­ლი დახ­მა­რე­ბა — „დღის ცენ­ტ­რ­შიც“, ამი­ტომ უნ­და შე­მუ­შავ­დეს ერ­თი­ა­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­კე­ტი. ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში პრო­ფე­სი­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი ნამ­დ­ვი­ლად იდ­გ­მე­ბა, მაგ­რამ დღეს­დღე­ო­ბით არ­სე­ბუ­ლი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა უფ­რო მსუ­ბუ­ქი და სა­შუ­ა­ლო ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი შეზღუდ­ვე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვებს პა­სუ­ხობს, შე­და­რე­ბით მძი­მე შშმ ბავ­შ­ვე­ბი კი ისევ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის გა­რე­შე რჩე­ბი­ან. პრობ­ლე­მაა ისიც, რო­ცა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მქო­ნე ბავ­შ­ვი სკო­ლას აც­დენს 2 ან 3 თვე (ასე­თი შემ­თხ­ვე­ვე­ბი გვქო­ნია), სკო­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცია გაც­დე­ნის მი­ზე­ზებს არ კითხუ­ლობს. სხვა ბავ­შ­ვე­ბის გაც­დე­ნე­ბი, რო­გორც იცით, მკაც­რად კონ­ტ­როლ­დე­ბა. აქაც ირ­ღ­ვე­ვა ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბე­ბი, ამას პო­ზი­ტი­ურ დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ას და­ვარ­ქ­მევ­დი, რაც, ვფიქ­რობ, მი­უ­ღე­ბე­ლია.
ისევ სო­ცი­ა­ლურ პროგ­რა­მებს და­ვუბ­რუნ­დეთ. „დღის ცენ­ტ­რე­ბი“ ერთ-ერ­თი წამ­ყ­ვა­ნი პროგ­რა­მაა სო­ცი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბის პა­კეტ­ში. სა­ხელ­მ­წი­ფომ კარ­გად უნ­და გა­ი­აზ­როს „დღის ცენ­ტ­რის“ და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა, რა ხა­რის­ხი უნ­და არ­სე­ბობდს ამ ცენ­ტ­რ­ში, რომ არ და­ირ­ღ­ვეს ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა და რომ ის არ იქ­ცეს მხო­ლოდ ბავ­შ­ვე­ბის დრო­ე­ბით გან­თავ­სე­ბის ად­გი­ლად. აქ ბავ­შ­ვი, თუ ეს სა­ჭი­როა, ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის კომ­პო­ნენ­ტებ­საც და არა­ფორ­მა­ლურ გა­ნათ­ლე­ბა­საც უნ­და იღებ­დეს, რაც მათ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ცხოვ­რე­ბის­თ­ვის სა­ჭი­რო უნა­რე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა. მშო­ბე­ლი, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა იყოს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და და­საქ­მე­ბუ­ლი, რჩე­ბა 24-სა­ა­თი­ა­ნი მომ­ვ­ლე­ლის პო­ზი­ცი­ა­ზე და, შე­სა­ბა­მი­სად,  არა მხო­ლოდ სო­ცი­ა­ლურ სტა­ტუსს კარ­გავს, არა­მედ, ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებ­საც იძენს, რაც ხში­რად ოჯა­ხუ­რი კრი­ზი­სის საწყი­სიც ხდე­ბა. ამის გა­მო ბევ­რი დარ­ღ­ვე­უ­ლი ოჯა­ხი გვყავს. ბავ­შ­ვე­ბის ზრდას­თან ერ­თად იზ­რ­დე­ბია სო­ცი­ა­ლუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბიც. ამი­ტო­მაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ამ დი­დი ხარ­ვე­ზის ამოვ­სე­ბა — სა­ხელ­მ­წი­ფომ უნ­და და­ი­ნა­ხოს ბავ­შ­ვი არა „დღის ცენ­ტ­რის“ ან ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მა­ში, არა­მედ ის და­ი­ნა­ხოს, რო­გორც თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე, რო­მელ­საც ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა ეტაპ­ზე სჭირ­დე­ბა სერ­ვი­სი. დღეს გვაქვს პროგ­რა­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც ეპი­ზო­დუ­რად ვი­თარ­დე­ბა და არ არის მათ შო­რის ბმა, რად­გან არ არის სა­ხელ­მ­წი­ფო უწყე­ბე­ბს შო­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა და ერ­თი­ა­ნი მიდ­გო­მა. თუ ბავ­შ­ვი გა­დის ერ­თი პროგ­რა­მი­დან, არა­ვინ ინ­ტე­რეს­დე­ბა შემ­დეგ სად შე­დის. მხო­ლოდ სო­ცი­ა­ლუ­რი მუ­შა­კე­ბი ამ პრობ­ლე­მას ნაკ­ლე­ბად გა­უმ­კ­ლავ­დე­ბი­ან, მაგ­რამ, საქ­მე ისაა, რომ ისი­ნიც ამ სის­ტე­მა­ში ჩარ­თუ­ლე­ბი არი­ან არა იმ ხა­რის­ხით და არა იმ  პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით, რო­გო­რიც სა­ჭი­როა.
ქვე­ყა­ნა­ში არ არ­სე­ბობს კვლე­ვა, რო­მე­ლიც შე­ის­წავ­ლი­და, კრი­ზი­სის რა ფა­ზებს გა­დის შშმ ბავ­შ­ვის ოჯა­ხი. მსოფ­ლიო გა­მოც­დი­ლე­ბით ასე­თი სუ­რა­თი გვაქვს — შშმ ბავ­შ­ვი­ა­ნი ოჯა­ხე­ბი და შშმ პი­რე­ბი სი­ღა­რი­ბის ზღვარს ქვე­მოთ მყო­ფი ოჯა­ხე­ბია. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­შიც ასე­თი­ვე სუ­რა­თია, უბ­რა­ლოდ, ამას ნაკ­ლე­ბად ვიკ­ვ­ლევთ. რა თქმა უნ­და, უეცარ ცვლი­ლე­ბებს არ ვე­ლო­დე­ბით, მაგ­რამ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია პრო­ცე­სი და­იწყოს, რომ და­ვი­ნა­ხოთ რა სა­ჭი­რო­ე­ბაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.
მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია შე­იქ­მ­ნას სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც პირ­ვე­ლი და­ი­ნა­ხავს ამ ბავშვს, მის სა­ჭი­რო­ე­ბებს. ჩვე­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კის ხარ­ვე­ზი სწო­რედ ეს არის — არ არის აგე­ბუ­ლი ოჯა­ხის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. არა­და, სო­ცი­ა­ლუ­რი პო­ლი­ტი­კის გან­მ­საზღ­ვ­რე­ლი სწო­რედ ისაა, ოჯახს სა­ჭი­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ნი­მა­ლუ­რი პა­კე­ტი მა­ინც შევ­თა­ვა­ზოთ.“
ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის სო­ცი­ა­ლურ სა­კითხ­თა და პროგ­რა­მე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს მთა­ვა­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტის, სა­ლო­მე ჭი­ჭი­ნა­ძის გან­მარ­ტე­ბით, ერთ-ერთ ხარ­ვეზს მარ­თ­ლაც წარ­მო­ად­გენს ოჯა­ხის მხარ­და­ჭე­რის სერ­ვი­სე­ბი­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის სის­ტე­მა. მი­სი­ვე თქმით, სის­ტე­მა დე­ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის პრო­ცე­სის დროს გვერ­დ­ზე აღ­მოჩ­ნ­და გა­წე­უ­ლი და სწო­რედ ამან გა­მო­იწ­ვია ის დი­დი ხარ­ვე­ზი, რო­მე­ლიც დღეს ოჯა­ხის მხარ­და­ჭე­რის სის­ტე­მა­ში არ­სე­ბობს. „სის­ტე­მა­ში, პირ­ველ რიგ­ში, ვგუ­ლის­ხ­მობ არა ცალ­კეუ­ლი მო­მა­ხუ­რე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას, არა­მედ მთლი­ა­ნად ქსე­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის ხა­რის­ხ­სა და რა­ო­დე­ნო­ბას, რა­თა და­ფარ­ვა იყოს ადეკ­ვა­ტუ­რი და ზუს­ტად პა­სუ­ხობ­დეს სა­ჭი­რო­ე­ბებს, რომ­ლის სა­ფუძ­ველ­ზეც უნ­და და­ვა­ფუძ­ნოთ და გან­ვა­ვი­თა­როთ მთლი­ა­ნი სის­ტე­მა “.
Ìა­ხელ­მ­წი­ფოს სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, შშმ ბავ­შ­ვებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, სულ რამ­დე­ნი­მე მომ­სა­ხუ­რე­ბის პროგ­რა­მა მოქ­მე­დებს: ად­რე­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა, რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის ქვეპ­როგ­რა­მა და „დღის ცენ­ტ­რი“. მი­უ­ხე­და­ვად არ­სე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტი­სა, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ში­ნა­არ­სი­სა და ხა­რის­ხის თვალ­საზ­რი­სით, „დღის ცენ­ტ­რის“ მომ­სა­ხუ­რე­ბე­ბი ბევრ ხარ­ვეზს აჩენს, ამას მო­ნი­ტო­რინ­გიც ადას­ტუ­რებს. მა­თი დაძ­ლე­ვის გზას სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ამ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ე­ბი­სა და სერ­ვი­სე­ბის ერ­თი­ა­ნი ქსე­ლის შექ­მ­ნა­სა და ორი­ვე სა­მი­ნის­ტ­როს მხარ­და­ჭე­რა­ში ხე­დავს. „მთა­ვა­რი აქ­ცენ­ტი ში­ნა­არ­ს­ზე უნ­და გა­ვა­კე­თოთ — გან­ვი­თა­რე­ბის რა ხა­რის­ხი მის­ცა ბავშვს „დღის ცენ­ტ­რ­მა“, ცენ­ტ­რის მუ­შა­ო­ბის მთა­ვა­რი კრი­ტე­რი­უ­მიც ხომ ეს არის.
თუ­კი მხო­ლოდ ის გვაქვს მიზ­ნად, რომ ბავ­შ­ვი გა­მო­ვი­დეს ოჯა­ხი­დან და დღის ცენ­ტ­რ­მა უზ­რუნ­ველ­ყოს მი­სი ტრან­ს­პორ­ტი­რე­ბა სახ­ლი­დან ცენ­ტ­რამ­დე ან პი­რი­ქით, ეს არას­წო­რი მიდ­გო­მა იქ­ნე­ბა. მო­ნი­ტო­რინ­გი მოგ­ვ­ცემს სა­შუ­ა­ლე­ბას, გა­ვარ­კ­ვი­ოთ, რო­გორ შე­იც­ვა­ლოს პო­ლი­ტი­კა „დღის ცენ­ტ­რ­თან“ მი­მარ­თე­ბა­ში. ამ­ჟა­მად აქ­ტი­ურ ფა­ზა­შია პრო­ცე­სი და გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან ერ­თად წი­ნას­წარ ვსინ­ჯავთ ნი­ა­დაგს, რო­გორ მო­ვახ­დი­ნოთ შშმ ბავ­შ­ვე­ბის „დღის ცენ­ტ­რე­ბის“ ინ­ტეგ­რი­რე­ბა სკო­ლებ­ში.“
სა­ლო­მე ჭი­ჭი­ნა­ძე მი­იჩ­ნევს, რომ სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი კა­ტე­გო­რი­ის ოჯა­ხე­ბის შე­ფა­სე­ბის მე­თო­დო­ლო­გი­ის შეც­ვ­ლა, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, ხელს შე­უწყობს შშმ ბავ­შ­ვ­თა გა­მოვ­ლე­ნას. მე­თო­დო­ლო­გი­ის შეც­ვ­ლა ით­ვა­ლის­წი­ნებს გარ­კ­ვე­უ­ლი და­მა­ტე­ბი­თი კითხ­ვე­ბის შე­ტა­ნას (მეტ აქ­ცენ­ტებს გა­ა­კე­თებს ბავ­შ­ვი­ან ოჯა­ხებ­ზე) და ამას­თა­ნა­ვე, სო­ცი­ა­ლუ­რი აგენ­ტის და­ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას, თუ ოჯახ­ში შშმ ბავ­შ­ვი დახ­ვ­დე­ბა, შე­ატყო­ბი­ნოს სო­ცი­ა­ლურ მუ­შაკს, რო­მე­ლიც სა­თა­ნა­დო ინ­ტერ­ვენ­ცი­ას მო­ახ­დენს. „იქ­ნებ ამან მა­ინც მო­ახ­დი­ნოს შშმ ბავ­შ­ვე­ბის დრო­უ­ლად გა­მოვ­ლე­ნა შემ­დ­გომ მა­თი სის­ტე­მა­ში მოხ­ვედ­რის მიზ­ნით“.
დის­კუ­სია, ძი­რი­თა­დად, იმ აქ­ცენ­ტე­ბი­სა და პრობ­ლე­მე­ბის გარ­შე­მო წა­რი­მარ­თა, რომ­ლე­ბიც მა­გუ­ლი შა­ღაშ­ვილ­მა და ლია ტა­ბა­ტა­ძემ წა­მოჭ­რეს. Îა ხედ­ვე­ბი და გეგ­მე­ბი აქვს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ამის შე­სა­ხებ გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მენ­ცი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­როს­მა, ეკა დგე­ბუ­ა­ძემ ისა­უბ­რა: „ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა ეს არის ცალ­კე გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა გა­ნათ­ლე­ბის სი­სტე­მა­ში. Îა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ძა­ლი­ან ბევ­რია გა­სა­კე­თე­ბე­ლი, მაგ­რამ ის მცი­რე ნა­ბი­ჯე­ბი, რაც სა­ხელ­მ­წი­ფომ გა­დად­გა, გვაძ­ლევს იმის თქმის სა­ფუძ­ველს, რომ სწორ გზა­ზე ვდგა­ვართ და იმე­დი გვაქვს, უფ­რო მეტ ქმე­დით და ხა­რის­ხი­ან გა­ნათ­ლე­ბას შევ­თა­ვა­ზებთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­ებს“.
უფ­რო ქმე­დი­თი და კონ­კ­რე­ტუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გ­მა ხა­რის­ხი­ა­ნი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად დიდ­წი­ლა­დაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ად­რე­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მებ­ზე. Îო­გორც გა­ირ­კ­ვა, ხში­რია შემ­თხ­ვე­ვე­ბი, რო­ცა მო­ზარ­დე­ბი 10, 12, 15 წლის ასაკ­ში მი­დი­ან სკო­ლა­ში და არა­ნა­ი­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ის­ტო­რია არ აქვთ. ამი­ტო­მაც მათ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მიდ­გო­მა და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი სერ­ვი­სი სჭირ­დე­ბათ, სის­ტე­მაც სწო­რედ ამ კუთხით ხე­დავს ბევრ პრობ­ლე­მას. ამი­ტო­მა­ცაა ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რომ ად­რე­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მე­ბი უფ­რო გა­აქ­ტი­ურ­დეს.
დღე­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, 3500-ზე მე­ტი სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე 800-ზე მეტ სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში სწავ­ლობს. „2012 წელს, რო­ცა ვთქვით, რომ ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არ­სე­ბულ ყვე­ლა სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში უნ­და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს, ძა­ლი­ან დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა ავი­ღეთ, — ამ­ბობს ეკა დგე­ბუ­ა­ძე, — თი­თო­ე­ულ­მა სა­ჯა­რო სკო­ლამ ეს პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის წი­ნა­შე უნ­და იგ­რ­ძ­ნოს. სწო­რედ ასე­თი მიდ­გო­მით, გარ­კ­ვე­უ­ლი ეტა­პის შემ­დეგ, მი­ვი­ღებთ შე­დე­გებს. დღეს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ძა­ლი­ან ბევ­რი ბავ­შ­ვია, ვინც ზის სახ­ლ­ში და არ იცის, რა არის ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა — ამ კუთხით სე­რი­ო­ზუ­ლი მუ­შა­ო­ბა გვჭირ­დე­ბა. ჩვენ და­ვიწყეთ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან, აუცი­ლებ­ლად უნ­და გა­დავ­დ­გათ ქმე­დი­თი ნა­ბი­ჯე­ბი, რომ სის­ტე­მამ შშმ ბავ­შ­ვე­ბი და­ი­ნა­ხოს და მათ­თ­ვის შე­სა­ბა­მი­სი სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ვიზ­რუ­ნოთ.“
ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში სე­რი­ო­ზულ პრობ­ლე­მას წარ­მო­ად­გენს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დო­ნე­ზე სპეც­მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მე­ბის არარ­სე­ბო­ბაც. ამას ადას­ტუ­რებს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სიც: „ჯერ­ჯე­რო­ბით, ჩვენ ვერ ვზრდით პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებს, თუმ­ცა ვმუ­შა­ობთ იმ კუთხით, რომ სკო­ლას ჰყავ­დეს პე­და­გო­გი, რო­მე­ლიც მხარს და­უ­ჭერს და ხელს შე­უწყობს მოს­წავ­ლეს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხი­ა­ნად წარ­მარ­თ­ვა­ში. კარ­გია, რომ 2014 წლი­დან და­იწყო სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი და უკ­ვე გვყავს სტუ­დენ­ტე­ბი სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ში. ეს წინ­გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯია“.
ეკა დგე­ბუა­ძემ მა­გუ­ლი შა­ღაშ­ვი­ლის მი­ერ წა­მოჭ­რილ გაც­დე­ნე­ბის პრობ­ლე­მა­საც უპა­სუ­ხა: „ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ხარ­ვე­ზი არის ის, რომ სა­მი­ნის­ტ­როს არ აქვს მო­ნი­ტო­რინ­გის მე­ქა­ნიზ­მი, ასე­ვე ვერ ხერ­ხ­დე­ბა და არ ხდე­ბა ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის შე­ფა­სე­ბა. თუმ­ცა, ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც ვმუ­შა­ობთ. სწო­რედ მო­ნი­ტო­რინ­გის მე­ქა­ნიზ­მი და­ა­რე­გუ­ლი­რებს და მოს­თხოვს სკო­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ას, და­ი­ნა­ხოს თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის დას­წ­რე­ბა და მი­ზე­ზი, რის გა­მოც ის სკო­ლას აც­დენს“.
რაც შე­ე­ხე­ბა მძი­მე ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე ბავ­შ­ვებს, სა­მი­ნის­ტ­რო ფიქ­რობს და ეძებს გზას, რო­გორ მი­ა­წო­დოს მათ გა­ნათ­ლე­ბა. სწო­რედ ამ მიზ­ნით, სა­პი­ლო­ტე რე­ჟიმ­ში, თე­ლავ­სა და თბი­ლის­ში გა­იხ­ს­ნა ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი კლა­სე­ბი აუტის­ტუ­რი სპექ­ტ­რის მქო­ნე ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის. „დაკ­ვირ­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე აღ­მოჩ­ნ­და, რომ ამ კლა­სებ­მა გა­ა­მარ­თ­ლა და დაგ­ვა­ფიქ­რა, რომ მარ­თ­ლაც ხომ არ აჯო­ბებ­და ფორ­მა­ლურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში — სა­ჯა­რო სკო­ლის სივ­რ­ცე­ში — გა­ვა­ჩი­ნოთ ასე­თი შე­რე­უ­ლი კლა­სე­ბი. ეს იქ­ნე­ბა სერ­ვი­სი, რო­მე­ლიც თა­ვი­დან აგ­ვა­ცი­ლებს სპეც­კ­ლა­სე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბას. შე­საძ­ლოა, 2015 წლი­დან, სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში, კი­დევ ორი ასე­თი კლა­სი გავ­ხ­ს­ნათ“ — გვითხ­რა ქალ­ბა­ტონ­მა ეკამ. თუმ­ცა, რო­გორც ირ­კ­ვე­ვა, კუ­რი­კუ­ლუმ­ში არ­სე­ბობს შინ­მომ­სა­ხუ­რე­ბის სერ­ვი­სი, რო­მე­ლიც ავალ­დე­ბუ­ლებს პე­და­გოგს, გარ­კ­ვე­უ­ლი პე­რი­ო­დუ­ლო­ბით, ასე­თი კა­ტე­გო­რი­ის მოს­წავ­ლეს შინ მი­ა­კითხოს. აღ­მოჩ­ნ­და, რომ პე­და­გო­გებ­მა, და­მა­ტე­ბი­თი და­ფი­ნან­სე­ბის გა­რე­შე, ასეთ მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე უარი გა­ნაცხა­დეს, ამი­ტო­მაც ამ მე­ქა­ნიზ­მ­მა არ იმუ­შა­ვა.
„ჩვე­ნი მი­ზა­ნი და ამ­ბი­ციაა, ყვე­ლა ბავ­შ­ვი ჩავ­რ­თოთ ფორ­მა­ლურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში გარ­კ­ვე­უ­ლი სერ­ვი­სე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე. უნ­და ვი­ფიქ­როთ, რო­გორ გა­ვა­ჩი­ნოთ ეს სერ­ვი­სე­ბი. ხედ­ვა ასე­თია: ბავ­შ­ვი უნ­და წა­ვი­დეს სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში და სკო­ლის შემ­დეგ — „დღის ცენ­ტ­რ­ში“. „დღის ცენ­ტ­რ­მა“ უნ­და იზ­რუ­ნოს იმ უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, რა­საც შშმ ბავშვს აძ­ლევს სკო­ლა. უნ­და შედ­გეს თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა, შე­იკ­რას ჯაჭ­ვი — ერ­თად ვიზ­რუ­ნოთ ბავ­შ­ვის გა­ნათ­ლე­ბა-გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე“ — ამ­ბობს ეკა დგე­ბუ­ა­ძე.

25-28(942)N