გამოდის 1998 წლიდან
2015-12-03
ელექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ძი­რი­თა­დი ცვლი­ლე­ბე­ბი

გვე­სა­უბ­რე­ბა შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის გე­ოგ­რა­ფი­ის ჯგუ­ფის
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი და­ვით გო­გე­ლი­ძე

მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვე­ცა­დეთ, ჩვე­ნი ტეს­ტი­რე­ბა­ ე­ლექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატ­ზე მოგ­ვერ­გო. ცვლი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა ერ­თა­დერ­თი — აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი ტეს­ტის ბუკ­ლეტს მი­ი­ღე­ბენ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად, ხო­ლო პა­სუ­ხე­ბის ფურ­ცე­ლი კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად დარ­ჩე­ბა იგი­ვე, სა­დაც მათ სწო­რი პა­სუ­ხე­ბი უნ­და გა­და­ი­ტა­ნონ, ასე­ვე ექ­ნე­ბათ ა3 ფორ­მა­ტის შა­ვი ფურ­ც­ლე­ბი, სა­დაც შე­უძ­ლი­ათ იმუ­შა­ონ და შემ­დეგ  გა­და­ი­ტა­ნონ პა­სუ­ხე­ბის ფურ­ცელ­ზე.  და­უ­რიგ­დე­ბათ, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს და მსოფ­ლი­ოს ფი­ზი­კუ­რი რუ­კე­ბი. ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის მე­ტი კომ­ფორ­ტის შე­საქ­მ­ნე­ლად, კი­დევ ერ­თი და­ვა­ლე­ბის­თ­ვის — ტო­პოგ­რა­ფი­უ­ლი რუ­კის ანა­ლი­ზი, ასე­ვე ქა­ღალ­დის სა­ხით მი­ი­ღე­ბენ­ ტო­პოგ­რა­ფი­ულ რუ­კებ­ს­ თა­ვი­სი ლე­გენ­დით, სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ ქა­ღალ­დ­ზე იმუ­შა­ონ და ისე უპა­სუ­ხონ ტო­პოგ­რა­ფი­უ­ლი და­ვა­ლე­ბის კითხ­ვებს. ეს აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს გა­უ­ად­ვი­ლებს ამ რუ­კებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას.
სხვა ყვე­ლა ტი­პის და­ვა­ლე­ბა დარ­ჩა უც­ვ­ლე­ლი. თი­თო­ე­უ­ლი და­ვა­ლე­ბა ცალ­კე გვერ­დ­ზე იქ­ნე­ბა გან­თავ­სე­ბუ­ლი და აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს, ორი ღი­ლა­კის — მარ­ცხე­ნა და მარ­ჯ­ვე­ნა — სა­შუ­ა­ლე­ბით, შე­უძ­ლი­ათ ან შემ­დეგ გვერ­დ­ზე გა­და­ვიდ­ნენ, ან და­უბ­რუნ­დ­ნენ წი­ნა გვერდს. ეს არის ელექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ძი­რი­თა­დი ცვლი­ლე­ბა.
დროს­თან და­კავ­ში­რე­ბით მო­გახ­სე­ნებთ, რომ 2015 წლამ­დე გე­ოგ­რა­ფი­ის ტეს­ტი  70-ქუ­ლი­ა­ნი იყო­, წელს გახ­და 60-ქუ­ლი­ა­ნი, 2016 წელ­საც 60-ქუ­ლი­ა­ნი იქ­ნე­ბა. 2015 წლი­დან ქუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბაც შემ­ცირ­და და შე­სა­ბა­მი­სად, დროც — ორ­სა­ათ-ნა­ხევ­რამ­დე (იყო 3-სა­ა­თი­ა­ნი). ჩვენ ვგეგ­მავთ საც­დელ ტეს­ტი­რე­ბებს, გა­მოვ­ც­დით ელექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატს და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში (თუ ბავ­შ­ვებს გა­უ­ჭირ­დე­ბათ ან დრო­ში ვერ ჩა­ე­ტე­ვი­ან), მოხ­დე­ბა სა­მუ­შაო დრო­ის კო­რექ­ტი­რე­ბა — გა­იზ­რ­დე­ბა, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც ქუ­ლა კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად 60 დარ­ჩე­ბა. ამას ყვე­ლა­ფერს  საც­დე­ლი ტეს­ტი­რე­ბა გვიჩ­ვე­ნებს. შარ­შან შემ­ცირ­და ე.წ. და­ხუ­რულ­ბო­ლო­ი­ა­ნი და­ვა­ლე­ბე­ბი და ფი­ზი­კუ­რი რუ­კის ანა­ლი­ზის და­ვა­ლე­ბა, რო­მე­ლიც 10-ქუ­ლი­ა­ნი იყო, გახ­და 5-ქუ­ლი­ა­ნი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ასე­ვე დარ­ჩე­ბა და, რო­გორც გითხა­რით, ტეს­ტი 2016 წელ­საც 60-ქუ­ლი­ა­ნი იქ­ნე­ბა, რო­გორც წელს ზაფხულ­ში იყო.
ტეს­ტის სტრუქ­ტუ­რაც იგი­ვე რჩე­ბა, უბ­რა­ლოდ, შე­ვე­ცა­დეთ,  ელექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატ­ზე­ მოგ­ვერ­გო — ყვე­ლა და­ვა­ლე­ბა გან­თავ­სე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ერთ გვერ­დ­ზე და აბი­ტუ­რი­ენტს,  მხო­ლოდ ორი ღი­ლა­კის დახ­მა­რე­ბით, შე­უძ­ლია იმუ­შა­ოს ტეს­ტ­ზე — გა­და­ვი­დეს შემ­დეგ გვერ­დ­ზე ან და­უბ­რუნ­დეს წი­ნას.
რაც შე­ე­ხე­ბა ღია და­ვა­ლე­ბებს, სა­დაც ტექ­ს­ტე­ბი და დი­აგ­რა­მე­ბია მო­ცე­მუ­ლი, ამ ტი­პის და­ვა­ლე­ბა გან­თავ­სე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ერთ გვერ­დ­ზე, ხო­ლო კითხ­ვე­ბი — მე­ო­რე გვერ­დ­ზე. ფურ­ცელ­ზეც ასე იყო, პრინ­ცი­პუ­ლად არა­ფე­რი იც­ვ­ლე­ბა, უბ­რა­ლოდ, გა­და­ფურ­ც­ვ­ლის ნაც­ვ­ლად, ეკ­რან­ზე ღი­ლაკ­ზე და­ჭე­რა მო­უ­წევთ. მგო­ნია, რომ ეს აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს არ უნ­და გა­უ­ჭირ­დეთ, თა­ნა­მედ­რო­ვე ახალ­გაზ­რ­დებს ყო­ველ­დღი­უ­რი შე­ხე­ბა აქვთ კომ­პი­უ­ტე­რულ ტექ­ნი­კას­თან და ეს იმ­დე­ნად მარ­ტი­ვი პრო­ცე­დუ­რაა, რომ არა მგო­ნია, დრო­ის და­მა­ტე­ბა გახ­დეს სა­ჭი­რო. და­ვე­ლო­დოთ საც­დელ ტეს­ტი­რე­ბას და იქ გა­მოჩ­ნ­დე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი.
არ­ჩე­ვით საგ­ნებ­ში, 2015 წლის ზაფხულ­შიც, კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად, გე­ოგ­რა­ფია ყვე­ლა­ზე მეტ­მა აბი­ტუ­რი­ენ­ტ­მა  აირ­ჩია. რაც შე­ე­ხე­ბა შე­დე­გებს, ოდ­ნავ გა­უ­ა­რეს­და, ზღვა­რი უფ­რო მეტ­მა ადა­მი­ან­მა ­ვერ გა­და­ლა­ხა, ვიდ­რე 2014 წელს. ეს გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი იყო იმით, რომ გა­ი­ზარ­და ე.წ. ღია და­ვა­ლე­ბე­ბის ­წი­ლი, სა­დაც აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს მო­ეთხო­ვე­ბათ არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი მსჯე­ლო­ბა და სა­კუ­თა­რი აზ­რის და­სა­ბუ­თე­ბა. წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს ამ ტი­პის და­ვა­ლე­ბე­ბის დაძ­ლე­ვა უჭირთ. 2016 წელს და­ვა­ლე­ბებს შო­რის იგი­ვე ბა­ლან­სი იქ­ნე­ბა, რაც 2015 წელს — და­ხუ­რუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბის წი­ლი შემ­ცირ­და, ანა­ლი­ზის და­ვა­ლე­ბე­ბის წი­ლი გა­ი­ზარ­და. ამი­ტომ ვურ­ჩევ­დი აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს, ყუ­რადღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლონ გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი ტექ­ს­ტის ანა­ლიზ­ზე, დი­აგ­რა­მე­ბი­სა და ცხრი­ლე­ბის კითხ­ვა­ზე და ისეთ და­ვა­ლე­ბებ­ზე, სა­დაც სა­კუ­თა­რი აზ­რის გა­მოთ­ქ­მა და არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბაა სა­ჭი­რო, რაც, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, უჭირთ ხოლ­მე გე­ოგ­რა­ფი­ის ტეს­ტი­რე­ბის დროს.
რაც შე­ე­ხე­ბა ში­ნა­არ­სობ­რივ ნა­წილს, ის  ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მას ეყ­რ­დ­ნო­ბა და არას­დ­როს სცილ­დე­ბო­და მას. აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს შე­უძ­ლი­ათ მო­ემ­ზა­დონ ვჳ-ხჳ კლა­სე­ბის, სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ გრი­ფი­რე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბით. და­ვა­ლე­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის ზუს­ტად გან­საზღ­ვ­რა წი­ნას­წარ გა­მი­ჭირ­დე­ბა. უბ­რა­ლოდ, შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ და­ვა­ლე­ბის ტი­პე­ბი იქ­ნე­ბა ზუს­ტად იგი­ვე, რაც 2015 წელს იყო.
მას შემ­დეგ, რაც ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­და და­ი­ნერ­გა გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში, სამ­წუ­ხა­როდ, ღია ტი­პის და­ვა­ლე­ბე­ბი აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, უჭირთ. მე მგო­ნი, სხვა საგ­ნებ­შიც მსგავ­სი ვი­თა­რე­ბაა — ზო­გა­დად უჭირთ ანა­ლიზ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. კი­დევ გა­ვი­მე­ო­რებ, მომ­ზა­დე­ბის დროს, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს შე­უძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნონ ვჳ-ხჳ კლა­სე­ბის გრი­ფი­რე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რადღე­ბა მი­აქ­ცი­ონ და­ვა­ლე­ბებს, რომ­ლე­ბიც მო­ითხოვს სა­კუ­თა­რი აზ­რის გა­მოთ­ქ­მას, და­სა­ბუ­თე­ბას, ტექ­ს­ტის ანა­ლიზს. ეცა­დონ, ასე­თი ტი­პის და­ვა­ლე­ბებს მი­აქ­ცი­ონ ყუ­რადღე­ბა. ჩვენს სა­იტ­ზე გვი­დევს წი­ნა წლე­ბის ტეს­ტე­ბი და და­აკ­ვირ­დ­ნენ მსგავს და­ვა­ლე­ბებს, შე­ფა­სე­ბის სქე­მებს და ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ იმა­ზე, რომ მო­მა­ვალ­ში კარ­გი შე­დე­გე­ბი ჰქონ­დეთ.
სამ­წუ­ხა­როდ, გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში უმაღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბა ჯერ არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა, წელ­საც ვე­რა­ვინ მი­ი­ღო, რო­გორც გითხა­რით, გა­მოც­დის შე­დე­გე­ბი, 2014 წელ­თან შე­და­რე­ბით, ოდ­ნავ გა­უ­ა­რეს­და, ზღვა­რი უფ­რო მეტ­მა ადა­მი­ან­მა ვერ გა­და­ლა­ხა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, შე­იძ­ლე­ბა და­იკ­ლოს იმ აბი­ტუ­რი­ენ­ტ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ, ვინც გე­ოგ­რა­ფი­ას ირ­ჩევს, მაგ­რამ წი­ნას­წარ ამის პროგ­ნო­ზი­რე­ბა ძა­ლი­ან ძნე­ლია. ეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის რამ­დე­ნი პროგ­რა­მა აირ­ჩევს არ­ჩე­ვით საგ­ნად გე­ოგ­რა­ფი­ას, ეს ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი გან­მა­პი­რო­ბე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რია ყო­ველ­თ­ვის. რაც უფ­რო მე­ტი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი ირ­ჩევს არ­ჩე­ვით საგ­ნად გე­ოგ­რა­ფი­ას, მით მე­ტია ხოლ­მე მსურ­ვე­ლი, ჩა­ა­ბა­როს მე­ოთხე საგ­ნად გე­ოგ­რა­ფია.
გე­ოგ­რა­ფი­ის გა­მოც­და­ზე მოწ­მ­დე­ბა შემ­დე­გი უნა­რე­ბი: სივ­რ­ცე­ში ორი­ენ­ტი­რე­ბა, ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­პო­ვე­ბა და ორ­გა­ნი­ზე­ბა, თვალ­სა­ჩი­ნო­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, შექ­მ­ნა და ანა­ლი­ზი, გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის, პრო­ცე­სე­ბი­სა და კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბის დად­გე­ნა. ეს მოთხოვ­ნე­ბი ეყ­რ­დ­ნო­ბა ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მას, სა­დაც ზუს­ტა­დაა გა­წე­რი­ლი უნა­რე­ბი. მოს­წავ­ლე, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში აბი­ტუ­რი­ენ­ტი, რო­მელ­მაც გა­დაწყ­ვი­ტა უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა, ამ უნა­რებს უნ­და აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დეს. შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვე­ნი ტეს­ტიც ამა­ზეა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. ვინც გა­დაწყ­ვეტს გე­ოგ­რა­ფი­ის ჩა­ბა­რე­ბას, კარ­გად უნ­და გა­ეც­ნოს ჩვენს პროგ­რა­მას, მოთხოვ­ნებს, რომ­ლე­ბიც ტეს­ტ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და ამის მი­ხედ­ვით მო­ემ­ზა­დოს ჩვე­ნი გა­მოც­დის­თ­ვის.
გა­მო­საშ­ვებ გა­მოც­დებ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ არის. აქ მხო­ლოდ და­ხუ­რულ­ბო­ლო­ი­ა­ნი და­ვა­ლე­ბე­ბია — კითხ­ვა, რო­მელ­საც 4 სა­ვა­რა­უ­დო პა­სუ­ხი ახ­ლავს. მოს­წავ­ლე­ე­ბი ყუ­რადღე­ბით უნ­და გა­ეც­ნონ და­ვა­ლე­ბის პი­რო­ბას, შე­არ­ჩი­ონ სწო­რი პა­სუ­ხი და მო­ნიშ­ნონ. მე­თერ­თ­მე­ტეკ­ლა­სე­ლებს მინ­და ვურ­ჩიო, მი­აქ­ცი­ონ ყუ­რადღე­ბა რუ­კის კითხ­ვის ცოდ­ნა­სა და რუ­კის ანა­ლი­ზის შეს­წავ­ლას, რაც ძა­ლი­ან და­ეხ­მა­რე­ბათ გარ­კ­ვე­უ­ლი ტი­პის და­ვა­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში.
გა­მო­საშ­ვებ გა­მოც­დებ­ზე, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, გე­ოგ­რა­ფია ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლია იმ სა­გან­თა შო­რის, სა­დაც ნაკ­ლე­ბი ბავ­შ­ვი იჭ­რე­ბა ­გა­მოც­და­ზე. ამ თვალ­საზ­რი­სით, ეს გა­მოც­და უფ­რო მარ­ტი­ვია, ვიდ­რე ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი.
მათ, ვინც მე­თერ­თ­მე­ტე კლას­ში ვერ მო­ა­ხერ­ხე­ბენ გამ­ს­ვ­ლე­ლი ქუ­ლის მი­ღე­ბას, ვერ გა­და­ლა­ხა­ვენ ზღვარს, შე­უძ­ლი­ათ, გან­მე­ო­რე­ბით, გა­მოც­და მე­თორ­მე­ტე კლას­ში ­ჩა­ა­ბა­რონ, ისე­ვე, რო­გორც წი­ნა წლებ­ში იყო.
პე­და­გო­გე­ბის გა­მოც­და წელს ორ­ჯერ ტარ­დე­ბა — იან­ვარ­ში იგი­ვე ფორ­მა­ტის იქ­ნე­ბა, რაც 2015 წლის ზაფხულ­ში იყო — ქა­ღალ­დ­ზე მი­ი­ღე­ბენ რო­გორც ტეს­ტის ბუკ­ლეტს, ასე­ვე პა­სუ­ხე­ბის ფურ­ცელს. და­ვა­ლე­ბე­ბის ტი­პე­ბიც პრაქ­ტი­კუ­ლად იგი­ვე დარ­ჩა. ერ­თა­დერ­თი ცვლი­ლე­ბაა — სა­დის­კუ­სიო თე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ვა­ლე­ბა შე­იც­ვ­ლე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ის ანა­ლი­ზის და­ვა­ლე­ბით. მო­ცე­მუ­ლი იქ­ნე­ბა პა­ტარ-პა­ტა­რა ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი — ან ილუს­ტ­რა­ცია, ან ცხრი­ლი, ან მოკ­ლე ტექ­ს­ტი, რომ­ლებ­ზეც მიბ­მუ­ლი იქ­ნე­ბა კითხ­ვე­ბი და პა­სუ­ხის გა­ცე­მა მო­უ­წევთ. ეს ცვლი­ლე­ბა იან­ვ­რის გა­მოც­და­ზე უკ­ვე იქ­ნე­ბა — სა­დის­კუ­სიო თე­მის და­ვა­ლე­ბის შეც­ვ­ლა იმან გა­მო­იწ­ვია, რომ ეს  ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი და­ვა­ლე­ბა ­ი­ყო, რომ­ლის შეს­რუ­ლე­ბაც უჭირ­დათ პე­და­გო­გებს. ფსი­ქო­მეტ­რუ­ლი ანა­ლი­ზის შე­დე­გად, ჩვენ­და­ვა­მუ­შა­ვეთ პა­რა­მეტ­რე­ბი და ვამ­ჯო­ბი­ნეთ ეს და­ვა­ლე­ბა შეგ­ვეც­ვა­ლა, რომ გე­ოგ­რა­ფი­ის ტეს­ტი უფ­რო მი­სა­ღე­ბი გამ­ხ­და­რი­ყო პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის.
რაც შე­ე­ხე­ბა 2016 წლის ზაფხუ­ლის გა­მოც­დას, ელექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატ­ზე გა­დას­ვ­ლა იგეგ­მე­ბა. აქაც ყვე­ლა ტი­პის და­ვა­ლე­ბა მო­ვარ­გეთ ელექ­ტ­რო­ნულ ფორ­მატს და ისე­ვე, რო­გორც აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს, პე­და­გო­გებ­საც და­უ­რიგ­დე­ბათ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს და მსოფ­ლი­ოს ფი­ზი­კუ­რი რუ­კე­ბი; ტო­პოგ­რა­ფი­უ­ლი რუ­კის ანა­ლიზ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ვა­ლე­ბის­თ­ვის — ტო­პოგ­რა­ფი­უ­ლი რუ­კე­ბი ა3 ფორ­მა­ტის ქა­ღალ­დ­ზე, რა­თა გა­უ­ად­ვილ­დეთ რუ­კა­ზე და­ვა­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა.
სის­ტე­მა­ტუ­რად ვხვდე­ბით პე­და­გო­გებს. ისი­ნი თა­ვი­ანთ სურ­ვი­ლებს და სხვა­დას­ხ­ვა და­ვა­ლე­ბებ­ზე მო­საზ­რე­ბებს გვი­ზი­ა­რე­ბენ. ამ რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ სა­დის­კუ­სიო თე­მის და­ვა­ლე­ბის მოკ­ლე ინ­ფორ­მა­ცი­ის ანა­ლი­ზით შეც­ვ­ლა. ეს იქ­ნე­ბა 2, 3 ან 4 და­ვა­ლე­ბა, თი­თო­ე­უ­ლი 2-3-ქუ­ლი­ა­ნი. სა­დის­კუ­სიო თე­მის და­ვა­ლე­ბა 7 ან 8-ქუ­ლი­ა­ნი­ ი­ყო. ამ­რი­გად, ქუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა, უბ­რა­ლოდ, უფ­რო მოკ­ლე და­ვა­ლე­ბე­ბი იქ­ნე­ბა, რომ­ლე­ბიც უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლი სა­კითხის გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბას სა­ჭი­რო­ებს. რაც შე­ე­ხე­ბა დროს,  პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მა­ტის ტეს­ტი­რე­ბის შე­დე­გე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, თუ პე­და­გო­გებს არ ეყო­ფათ სა­მუ­შაო დრო და აუცი­ლებ­ლო­ბა მო­ითხოვს, აქაც მო­ვახ­დენთ კო­რექ­ტი­რე­ბას. გე­ოგ­რა­ფი­ის გა­მოც­და პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის 5-სა­ა­თი­ა­ნია, საც­დე­ლი ტეს­ტი­რე­ბა გვიჩ­ვე­ნებს, რო­გორ მო­ერ­გე­ბი­ან პე­და­გო­გე­ბი კომ­პი­უ­ტე­რულ ტექ­ნი­კას. მათ უფ­რო ნაკ­ლე­ბი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვთ კომ­პი­უ­ტერ­თან მუ­შა­ო­ბის და შე­იძ­ლე­ბა სა­ჭი­რო გახ­დეს დრო­ის და­მა­ტე­ბა. სხვა ცვლი­ლე­ბა პე­და­გო­გე­ბის გა­მოც­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბით არ იგეგ­მე­ბა.
მომ­ზად­და რა­დიო იმე­დის გა­და­ცე­მის — „გა­მოც­დე­ბი­დან
გა­მოც­დე­ბამ­დე“ თე­ი­კო ან­ჯა­ფა­რი­ძეს­თან ერ­თად — მი­ხედ­ვით

მო­ამ­ზა­და ლა­ლი თვა­ლა­ბე­იშ­ვილ­მა

25-28(942)N